Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-13-Speech-4-040"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080313.3.4-040"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, gender equality and women’s empowerment are values and principles that we all praise in the European Union. As such, they definitely need to be shared with the developing countries within the framework of existing cooperation. We all have a huge responsibility when addressing them because promoting double standards would morally outlaw us, and we certainly lose credibility. I am referring specifically now to the amendments tabled for voting today, the same amendments that were rejected by the Committee on Development. I fear that we risk using different yardsticks when, on the one hand, we express these values to our development partners and when, on the other hand, we use them inside the European Union. We cannot afford to exclude references to reproductive rights from this report because this is a core topic when we target the promotion of women’s rights and their empowerment. As the report correctly emphasises, women’s full enjoyment of their sexual and reproductive health and rights is a prerequisite for achieving gender equality. The protection of reproductive rights, such as planning their family in terms of birth timing and spacing, and decision-making regarding reproduction free of discrimination, coercion and violence, provides women with the freedom to participate more fully and equally in society. We cannot go only halfway towards our partners and claim at the same time that our goal is to have healthier and stronger women who are able to participate actively and equally in society. Please excuse my tough words but to me this is mere hypocrisy. We will fail to achieve these goals if we start by excluding core issues or give a different impression of our principles, different to what we have back home. In today’s world, promoting gender equality and women’s empowerment in the developing countries is not an easy task. Reaching these targets implies a genuine commitment and action and, most of all, it implies our good faith in our relations with developing countries."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rovnost pohlaví a posílení postavení žen jsou hodnoty a zásady, které v Evropské unii všichni ctíme. Jako takové musejí být rozhodně sdíleny s rozvojovými zeměmi v rámci probíhající spolupráce. Jde-li o tyto hodnoty a zásady, neseme všichni obrovskou odpovědnost, protože kdybychom prosazovali dvojí normy, morálně bychom se zkompromitovali a rozhodně bychom přišli o důvěryhodnost. Nyní mám konkrétně na mysli pozměňovací návrhy, které jsou dnes předloženy k hlasování, tytéž pozměňovací návrhy, které již odmítl Výbor pro rozvoj. Obávám se, že když na jedné straně tyto hodnoty prosazujeme u našich rozvojových partnerů a na druhé straně je uplatňujeme v Evropské unii, hrozí, že bychom mohli používat dvojí měřítko. Nemůžeme si dovolit vyloučit z této zprávy odkazy na reprodukční práva, protože jde-li nám o prosazování práv žen a posílení jejich postavení, má toto téma klíčový význam. Jak zpráva správně zdůrazňuje, jsou sexuální a reprodukční zdraví žen a jejich práva základním předpokladem rovnosti pohlaví. Ochrana reprodukčního zdraví, např. plánování rodiny, tedy načasování porodu a odstupu mezi porody, rozhodování o reprodukci bez jakékoli diskriminace, nátlaku či násilí ženám umožňují, aby se plněji a rovnocenněji podílely na životě společnosti. Nemůžeme ujít jen půl cesty k našim partnerům a zároveň tvrdit, že naším cílem jsou zdravější a silnější ženy, které jsou schopny se aktivně a rovnocenně podílet na společnosti. Omluvte má hrubá slova, ale pro mě je toto čisté pokrytectví. Těchto cílů nedosáhneme, pokud začneme tím, že tyto klíčové otázky vyloučíme, nebo pokud se k těmto zásadám budeme stavět jinak, než jak to činíme doma. V dnešním světě není prosazování rovnosti mužů a žen a posilování postavení žen v rozvojových zemích snadným úkolem. K dosažení těchto cílů je nezbytné skutečné odhodlání a akce a především naše dobrá vůle ve vztazích s rozvojovými zeměmi."@cs1
". Hr. formand! Ligestilling og styrkelse af kvinders position er værdier og principper, som vi alle sætter højt i EU. Som sådan er vi nødt til at dele dem med udviklingslandene inden for rammerne af det eksisterende samarbejde. Vi har alle et kolossalt ansvar, når vi behandler disse problemer, for hvis vi anvender dobbelte standarder, vil vi gøre os skyldige i dobbeltmoral og helt sikkert miste troværdighed. Jeg henviser specifikt til de ændringsforslag, der er sat til afstemning i dag, de samme ændringsforslag, som Udviklingsudvalget forkastede. Jeg er bange for, at vi risikerer at bruge forskellige målestokke, når vi på den ene side fremhæver disse værdier over for vores udviklingspartnere og på den anden side anvender dem inden for EU. Vi har ikke råd til at udelukke henvisninger til forplantningsrettigheder fra denne betænkning, for det er et centralt emne, når vi taler om at fremme kvinders rettigheder og styrke deres stilling. Som det helt korrekt fremhæves i betænkningen, er kvindernes fulde adgang til deres seksuelle og forplantningsmæssige sundhed en forudsætning for at opnå ligestilling mellem kønnene. Beskyttelsen af forplatningsrettighederne såsom familieplanlægning med hensyn til tidspunktet for og intervallerne mellem fødsler og beslutninger om forplantning uden diskrimination, tvang og vold giver kvinderne frihed til at deltage mere i samfundet på lige fod med mændene. Vi kan ikke nøjes med at gå halvdelen af vejen i retning af vores partnere og samtidig hævde, at vores mål er sundere og stærkere kvinder, der er i stand til at deltage aktivt og ligeligt i samfundet. Jeg undskylder mine barske ord, men for mig at se er dette rent hykleri. Det vil ikke lykkes os at nå disse mål, hvis vi starter med at udelukke nogle af de centrale spørgsmål eller give et anderledes indtryk af vores principper end hjemme hos os selv. I den moderne verden er det ikke nogen let opgave at fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvindernes position. Det kræver ægte engagement og handling at nå disse mål, og først og fremmest kræver det god tro i vores forbindelser med udviklingslandene."@da2
". Herr Präsident! Die Gleichstellung und die Teilhabe der Frau stellen Werte und Prinzipien dar, die wir in der Europäischen Union alle preisen. Als solche müssen sie im Rahmen der bestehenden Zusammenarbeit entschieden mit den Entwicklungsländern geteilt werden. Wir alle tragen eine ungeheure Verantwortung in unserer Hinwendung zu ihnen, denn ein Zur-Schau-Stellen von doppelten Standards würde uns moralisch ins Abseits stellen, und wir verlören gewiss an Glaubwürdigkeit. Ich gehe jetzt konkret auf die für die heutige Abstimmung eingereichten Änderungsanträge ein; es sind dieselben Anträge, die der Entwicklungsausschuss abgelehnt hat. Ich fürchte, wir laufen Gefahr, unterschiedliche Maßstäbe anzuwenden, wenn wir diese Werte einerseits gegenüber unseren Entwicklungspartnern äußern und sie andererseits innerhalb der Europäischen Union anwenden. Wir können es uns nicht leisten, Hinweise auf die Rechte zur Reproduktion von diesem Bericht auszunehmen, denn das ist ein Kernthema, wenn wir die Förderung der Rechte der Frau und ihrer Teilhabe zum Schwerpunkt machen. Wie der Bericht richtig hervorhebt, ist der umfassende Genuss der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte der Frau eine Voraussetzung zur Erreichung der Gleichstellung. Der Schutz der reproduktiven Rechte wie Familienplanung hinsichtlich des Zeitpunkts der Geburt und der Geburtenabstände sowie die Entscheidung über eine Reproduktion, die frei von Diskriminierung, Zwang und Gewalt ist, geben den Frauen die Freiheit zu umfassender und gleichberechtigter Teilhabe in der Gesellschaft. Wir können in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern nicht auf halbem Wege stehen bleiben und gleichzeitig behaupten, unser Ziel sei es, gesündere und stärkere Frauen zu haben, die in der Lage sind, aktiv und gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzuhaben. Bitte verzeihen Sie meine harten Worte, aber für mich ist das bloße Heuchelei. Wir werden diese Ziele nicht erreichen, wenn wir von Anfang an Kernfragen ausschließen oder einen anderen Eindruck von unseren Prinzipien vermitteln, einen anderen, als wir ihn zu Hause geben. In der heutigen Welt ist die Förderung der Gleichstellung und der Teilhabe der Frau in den Entwicklungsländern keine leichte Aufgabe. Die Erreichung dieser Ziele verlangt echtes Engagement und Handeln, und vor allem verlangt sie Vertrauen in unsere Beziehungen zu den Entwicklungsländern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών αποτελούν αξίες και αρχές που όλοι εξυμνούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, πρέπει οπωσδήποτε να τις συμμερίζονται και οι αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας. Όλοι έχουμε τεράστια ευθύνη, όταν αναφερόμαστε σε αυτές, επειδή η προώθηση δύο μέτρων και δύο σταθμών θα μας καταστήσει ανήθικους, και βεβαίως θα χάσουμε την αξιοπιστία μας. Αναφέρομαι συγκεκριμένα τώρα στις τροπολογίες που υποβλήθηκαν προς ψηφοφορία σήμερα, οι ίδιες τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Φοβούμαι ότι κινδυνεύουμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά κριτήρια, όταν, αφενός, εκφράζουμε αυτές τις αξίες στους αναπτυξιακούς εταίρους μας και, αφετέρου, τις χρησιμοποιούμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποκλείσουμε αναφορές στα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών από αυτήν την έκθεση, επειδή πρόκειται για βασικό θέμα, όταν στοχεύουμε στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και στη χειραφέτησή τους. Όπως ορθά επισημαίνει η έκθεση, το να απολαμβάνουν οι γυναίκες τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματά τους αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Η προστασία των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, όπως ο οικογενειακός σχεδιασμός τους όσον αφορά την επιλογή της χρονικής στιγμής και τη χρονική απόσταση μεταξύ των γεννήσεων, και τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την αναπαραγωγή χωρίς διάκριση, εξαναγκασμό και βία, προσφέρει στις γυναίκες την ελευθερία να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνία. Δεν μπορούμε να διανύουμε μόνο τη μισή απόσταση προς τους εταίρους μας και συγχρόνως να ισχυριζόμαστε ότι ο στόχος μας είναι να υπάρχουν υγιέστερες και δυνατότερες γυναίκες ικανές να συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στην κοινωνία. Παρακαλώ συγχωρέστε με για τα σκληρά μου λόγια, αλλά για μένα αυτό αποτελεί απλή υποκρισία. Δεν θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, αν αρχίσουμε αποκλείοντας βασικά θέματα ή δώσουμε διαφορετική εντύπωση για τις αρχές μας, διαφορετικές από αυτές που έχουμε στις πατρίδες μας. Στον σημερινό κόσμο, η προώθηση της ισότητας των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η επίτευξη αυτών των στόχων συνεπάγεται ειλικρινή δέσμευση και δράση και, πάνω απ’ όλα, συνεπάγεται την καλή μας πίστη στις σχέσεις μας με τις αναπτυσσόμενες χώρες."@el10
"Señor Presidente, la igualdad de género y la capacitación de las mujeres son valores y principios que todos alabamos en la Unión Europea. Como tales, no cabe duda de que deben compartirse con los países en desarrollo en el marco de la cooperación vigente. Todos compartimos una enorme responsabilidad al abordar tales valores, puesto que el fomento de un doble rasero nos proscribiría moralmente, y sin duda perderíamos credibilidad. Me refiero concretamente ahora a las enmiendas propuestas para el voto hoy, las mismas que fueron rechazadas por la Comisión de Desarrollo. Temo que corremos el riesgo de utilizar diferentes varas de medir cuando, por un lado, transmitimos estos valores a nuestros socios en el ámbito del desarrollo y, por el otro, los utilizamos en el seno de la Unión Europea. No podemos permitirnos excluir las referencias a los derechos reproductivos en este informe, puesto que se trata de un aspecto esencial cuando abordamos como objetivo la promoción de los derechos de las mujeres y su capacitación. Como se subraya correctamente en el informe, el pleno disfrute por parte de las mujeres de la salud sexual y reproductiva, y de los derechos a ésta, constituye un requisito previo para lograr la igualdad de género. La protección de los derechos reproductivos, como los que atañen a la planificación familiar en términos de las fechas de los nacimientos y el plazo entre éstos, y a toma de decisiones en cuanto a la reproducción de una manera libre de discriminaciones, coerciones y violencia, proporciona a las mujeres la libertad para participar de un modo más pleno y equitativo en la sociedad. No podemos quedarnos a medio camino respecto a nuestros socios y afirmar al mismo tiempo que nuestro objetivo es tener mujeres más sanas y fuertes que sean capaces de participar de manera activa y equitativa en la sociedad. Perdonen la dureza de mis palabras, pero, para mí, esto es mera hipocresía. No conseguiremos alcanzar dichos objetivos si empezamos excluyendo aspectos esenciales o damos una impresión diferente de nuestros principios, diferente de lo que aplicamos en el seno de la Unión. En el mundo actual, la promoción de la igualdad de género y la capacitación de las mujeres en los países en desarrollo no es una tarea fácil. Alcanzar estos objetivos requiere una actuación y un compromiso auténticos y, sobre todo, exige nuestra buena fe en nuestras relaciones con los países en desarrollo."@es21
"Hr juhataja, sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine on väärtused ja põhimõtted, mida me kõik Euroopa Liidus ülistame. Seega tuleb neid olemasoleva koostöö raames arengumaadega kindlasti jagada. Nende poole pöördudes on meil tohutu suur vastutus, sest topeltstandardite kuulutamine seaks meid moraalse põlguse alla ja vähendaks kindlasti meie usaldusväärsust. Ma vihjan konkreetselt täna hääletamiseks esitatud muudatusettepanekutele, mis on samad muudatusettepanekud, mille arengukomisjon tagasi lükkas. Kardan, et riskime kasutada erinevaid mõõdupuid ühest küljest oma arengupartneritele väljendatud väärtustes ja teisest küljest, kui me ise neid Euroopa Liidus kasutame. Me ei saa lubada jätta sellest raportist välja viited reproduktiivõigustele, sest naiste õiguste edendamisel ja naiste mõjuvõimu suurendamisel on see keskne teema. Nagu raportis on õigesti rõhutatud, on naiste seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu ja -õiguste täielik kasutamisvõimalus soolise võrdõiguslikkuse saavutamise eeltingimuseks. Reproduktiivõiguste kaitse – st oma perekonna planeerimine sünnituste aja ja vahede ning laste saamise otsustamise mõistes ilma diskrimineerimise, sunduse või vägivallata – annab naistele vabaduse osaleda ühiskonnas täielikumalt ja võrdsemalt. Me ei saa oma partnerite puhul minna vaid poolele teele ja väita siis, et meie eesmärk on tervemad ja tugevamad naised, kes on võimelised aktiivselt ja võrdselt ühiskonnas osalema. Andke mulle andeks mu karmid sõnad, kuid minu jaoks on see puhas silmakirjalikkus. Me ei suuda neid eesmärke saavutada, kui me algatuseks põhilised küsimused välja jätame või jätame oma põhimõtetest teistsuguse mulje, erineva sellest, mida me kodus järgime. Tänapäeva maailmas ei ole soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja naiste mõjuvõimu suurendamine arengumaades kerge ülesanne. Nende eesmärkide täitmine tähendab tõelist pühendumist ja tegevusi ning, eelkõige, tähendab see usku meie suhetesse arengumaadega."@et5
"Arvoisa puhemies, sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan lisääminen ovat arvoja ja periaatteita, joita kannatamme Euroopan unionissa. Sellaisina ne on varmasti jaettava kehitysmaiden kanssa nykyisen yhteistyön puitteissa. Meillä kaikilla on valtava vastuu, kun käsittelemme niitä, koska kaksinaismoralismin edistäminen heikentäisi meitä moraalisesti, ja me varmasti menettäisimme uskottavuutta. Viittaan nyt erityisesti tarkistuksiin, jotka jätettiin tämän päivän äänestystä varten, samoihin tarkistuksiin, jotka kehitysyhteistyövaliokunta hylkäsi. Pelkään, että käytämme kahdenlaista mittatikkua, kun toisaalta ilmaisemme kyseiset arvot kehitysyhteistyökumppaneillemme ja kun toisaalta käytämme niitä Euroopan unionissa. Emme voi jättää mietinnöstä pois viittauksia lisääntymisoikeuksista, koska se on keskeinen aihe, kun pyrimme edistämään naisten oikeuksia ja heidän vaikutusvaltansa lisäämistä. Kuten mietinnössä aivan oikein korostetaan, naisten täydet oikeudet seksuaaliseen terveyteen ja lisääntymisterveyteen ovat edellytys sukupuolten tasa-arvon saavuttamiselle. Lisääntymisoikeuksien suojelu, kuten perhesuunnittelu syntymän ajoittamisen ja sijoittamisen osalta, ja lisääntymistä koskeva päätöksenteko ilman syrjintää, pakkoa ja väkivaltaa antavat naisille vapauden osallistua voimakkaammin ja tasa-arvoisemmin yhteiskuntaan. Emme voi mennä vain puolimatkaan kumppaneitamme kohti ja väittää samaan aikaan, että tavoitteenamme on terveemmät ja vahvemmat naiset, jotka voivat osallistua aktiivisesti ja tasa-arvoisesti yhteiskunnalliseen elämään. Suokaa anteeksi kovat sanani, mutta minusta se on pelkkää tekopyhyyttä. Emme saavuta kyseisiä tavoitteita, jos aloitamme jättämällä pois keskeisiä asioita tai annamme erilaisia vaikutelmia periaatteistamme, erilaisia kuin mitä meillä on kotona. Nykymaailmassa sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten vaikutusvallan lisääminen kehitysmaissa ei ole helppo tehtävä. Kyseisten tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa aitoa sitoumusta ja toimintaa sekä ennen kaikkea vilpitöntä uskoa suhteisiimme kehitysmaiden kanssa."@fi7
"M. le Président, l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes sont des valeurs et principes auxquels nous adhérons tous dans l’Union européenne. En tant que tels, ils doivent être absolument partagés avec les pays en développement dans le cadre de la coopération existante. Nous avons tous une grande responsabilité par rapport à ces principes, parce que promouvoir des normes à double sens feraient de nous des hors-la-loi sur le plan moral et ne manquerait pas d’entamer notre crédibilité. Je fais tout spécialement référence ici aux amendements déposés aux fins de vote aujourd’hui, ces mêmes amendements qui ont été rejetés par la commission du développement. Je crains que nous risquions de faire deux poids, deux mesures selon que nous faisons valoir ces valeurs à l’égard de nos partenaires de développement ou que nous les appliquons au sein de l’Union européenne. Nous ne pouvons pas nous permettre d’exclure de ce rapport des références aux droits génésiques parce qu’il s’agit d’un thème central dans la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation. Comme le rapport le souligne à juste titre, la pleine jouissance, par les femmes, de leur santé et de leurs droits en matière sexuelle et génésique est une condition préalable à la réalisation de l’égalité des genres. La protection des droits génésiques, tels que la planification de la famille en termes de programmation et d’espacement des naissances et de prise de décision libre de toute discrimination, coercition et violence en matière de reproduction apporte aux femmes la liberté de participer plus pleinement et d’une façon plus égale à la société. Nous ne pouvons nous limiter à rencontrer nos partenaires à mi-chemin et revendiquer dans le même temps que notre but est d’avoir des femmes plus fortes et en meilleure santé qui soient capables de participer activement et de manière égale à la société. Excusez mes mots durs mais pour moi, ce n’est là que pure hypocrisie. Nous n’atteindrons pas ces objectifs si nous commençons par exclure les questions centrales ou si nous donnons une fausse impression de ce que sont nos principes en réalité. Dans le monde d’aujourd’hui, promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes dans les pays en développement n’est pas une tâche simple. Réaliser ces objectifs implique un réel engagement et des actions et, avant tout, implique notre bonne foi dans nos relations avec les pays en développement."@fr8
"Tisztelt elnök úr! A nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése olyan értékek és elvek, amelyeket valamennyien nagyra értékelünk az Európai Unióban. Ezeket az értékeket meg kell osztanunk a fejlődő országokkal a meglévő együttműködés keretében. Mindannyiunknak nagy a felelőssége, amikor ezekről az értékekről beszélünk, mivel a kettős mérce alkalmazása morálisan lejáratna bennünket, és egészen biztosan elveszítenénk a szavahihetőségünket. Különösen a mai szavazásra előterjesztett módosításokra gondolok most, ugyanazokra a módosításokra, amelyeket a Fejlesztési Bizottság elutasított. Attól tartok, hogy eltérő mérce alkalmazását kockáztatjuk, amikor egyrészt ezekről az értékről a fejlesztési partnereinknek beszélünk, másrészt pedig amikor alkalmazzuk azokat az Európai Unióban. Nem engedhetjük meg, hogy kihagyjuk ebből a jelentésből a reproduktív jogokra történő hivatkozásokat, mivel ez egy kulcsfontosságú téma, amikor a nők jogainak előmozdítására és szerepük erősítésére törekszünk. Amint azt a jelentés helyesen kihangsúlyozza, az, hogy a nők számára biztosított legyen a szexuális és a reproduktív egészség és gyakorolhassák az ezekhez kapcsolódó jogokat, a nemek közötti egyenlőség egyik alapfeltétele. A reproduktív jogok mint például az a jog, hogy a szülés időpontjának és helyének megválasztásával családtervezést folytathassanak, illetve, hogy megkülönböztetéstől, kényszertől és erőszaktól mentesen hozhassanak döntést a reprodukcióról a nőknek szabadságot biztosítanak, hogy teljes körűbben és egyenlőbb jogokkal vehessenek részt a társadalmi életben. Nem tehetjük meg azt, hogy partnereinkkel szemben alacsonyabb mércét alkalmazunk, ugyanakkor azt hirdetjük, hogy célunk az, hogy a nők egészségesebbek és erősebbek legyenek, akik képesek aktívan és egyenlő jogokkal részt venni a társadalmi életben. Kérem, bocsássák meg nekem a kemény szavakat, de számomra ez nem más, mint egyszerű képmutatás. Nem fogjuk tudni elérni ezeket a célokat, ha azzal kezdjük, hogy kulcsfontosságú kérdéseket kizárunk, vagy hogy eltérő képet mutatunk az elveinkről, eltérőt attól a helyzettől, mint ami nálunk otthon uralkodik. A mai világban a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a nők szerepének erősítése a fejlődő országokban nem egyszerű feladat. E célok elérése érdekében őszinte elkötelezettségre és cselekvésre van szükség, és legfőképpen arra, hogy higgyünk a fejlődő országokkal fenntartott kapcsolatainkban."@hu11
". Signor Presidente, l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne sono valori e principi che noi tutti lodiamo nell’Unione europea. In quanto tali, devono essere decisamente condivisi con i paesi in via di sviluppo nell’ambito della cooperazione esistente. Abbiamo un’enorme responsabilità quando ce ne occupiamo perché la promozione di due tipi di ci metterebbe moralmente al bando, facendoci perdere di credibilità. Adesso mi riferisco, in modo specifico, agli emendamenti presentati per la votazione di oggi, gli stessi emendamenti che erano stati respinti dalla commissione per lo sviluppo. Temo che rischiamo di usare parametri differenti quando, da un lato, esprimiamo questi valori per i nostri dello sviluppo e, dall’altro, li usiamo nell’Unione europea. Non possiamo permetterci di escludere da questa relazione riferimenti ai diritti in materia di riproduzione perché si tratta di un argomento importantissimo quando puntiamo alla promozione dei diritti delle donne e alla loro emancipazione. Come la relazione correttamente sottolinea, il pieno godimento da parte delle donne della loro salute sessuale e riproduttiva è una condizione essenziale per raggiungere l’uguaglianza di genere. La protezione dei diritti in materia di riproduzione, come la pianificazione familiare in termini di tempi e frequenza delle nascite e la presa di decisioni sulla riproduzione senza discriminazioni, coercizioni e violenza, dà alle donne la libertà di partecipare in modo più pieno e paritario alla società. Non possiamo fermarci a metà strada di fronte ai nostri e pretendere allo stesso tempo che il nostro obiettivo è avere donne più sane e più forti che siano in grado di partecipare in modo attivo e paritario alla società. Vi prego di scusare il mio linguaggio schietto, ma per me questa è mera ipocrisia. Non riusciremo a raggiungere questi obiettivi se iniziamo ad escludere questioni fondamentali o a dare un’impressione diversa dei nostri principi, diversa da quella che abbiamo poi nei nostri paesi. Nel mondo di oggi, la promozione dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione delle donne nei paesi in via di sviluppo non è un compito facile. Il raggiungimento di questi obiettivi implica un impegno genuino e un’azione reale e, soprattutto, la nostra buona fede nelle nostre relazioni con i paesi in via di sviluppo."@it12
"Pone Pirmininke, lyčių lygybė ir moterų teisių stiprinimas yra vertybės ir principai, kuriuos mes garbiname Europos Sąjungoje. Todėl tikrai privalome pasidalyti jais su besivystančiomis šalimis, esančio bendradarbiavimo struktūros pagalba. Naudodami juos, mes turime būti labai atsakingi, kadangi dvigubų standartų taikymas gali būti moraliai nesuderinamas, ir mes tikrai netektume pasitikėjimo. Dabar aš kalbu apie šiandien balsavimui pateiktus pakeitimus, tuos pačius, kurie buvo atmesti Vystymosi komiteto. Bijau, kad rizikuojame taikydami skirtingus standartus, kai iš vienos pusės skelbiame šias vertybes savo vystymosi partneriams, o iš kitos pusės naudojame jas Europos Sąjungos viduje. Negalime šiame pranešime atsisakyti nuorodų į reprodukcines teises, kadangi tai yra pagrindinis dalykas remiant moterų teises ir jų stiprinimą.. Kaip teisingai pažymėta pranešime, lytinė ir reprodukcinė moterų sveikata bei teisės yra būtina sąlyga siekiant lyčių lygybės. Tokių reprodukcinių teisių, kaip šeimos planavimas nustatant gimimų laiką ir jų dažnumą, gynimas, sprendimų dėl reprodukcijos priėmimas be diskriminacijos, prievartos ir smurto, suteikia moterims laisvę aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime ir turėti lygesnes teises. Negalima atlikti pusę darbo ir tuo pačiu metu tvirtinti, kad mūsų tikslas yra, jog moterys būtų sveikesnės ir stipresnės bei sugebėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir turėti lygias teises. Atleiskite už šiuos žodžius, bet man tai atrodo visiška veidmainyste. Mums nepavyks pasiekti šių tikslų, jei pradėsime atsisakyti pagrindinių dalykų arba sukursime savo principams įspūdį, kuris skirsis nuo įspūdžio namuose. Dabartiniame pasaulyje lyčių lygybė ir moterų teisių stiprinimas besivystančiose šalyse nėra lengva užduotis. Norint pasiekti nustatytus tikslus, būtinas nuoširdus įsipareigojimas ir darbas, o svarbiausia, kad tai išreiškia mūsų tikėjimą santykiais su besivystančiomis šalimis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Dzimumu līdztiesība un sieviešu iespēju palielināšana ir vērtības un principi, kurus mēs visi Eiropas Savienībā atzīstam. Un tādēļ šie principi, bez šaubām, ir jānodod tālāk jaunattīstības valstīm saistībā ar pašreizējo sadarbību. Uz mums visiem gulstas ārkārtīgi liela atbildība, izvirzot šos principus, jo dubultstandartu popularizēšana mūs morāli pasludinās ārpus likuma un mēs, bez šaubām, zaudēsim uzticību. Tagad es īpaši runāju par grozījumiem, kuri šodien iesniegti balsošanai, par tiem pašiem grozījumiem, kurus noraidīja Attīstības komiteja. Es baidos, ka mēs riskējam izmantot dažādus kritērijus, kad, no vienas puses, mēs paužam šīs vērtības mūsu attīstības partneriem, un tad, kad, no otras puses, piemērojam tās Eiropas Savienībā. Mēs nevaram atļauties svītrot no šī ziņojuma atsauces uz reproduktīvo veselību, jo tas ir svarīgākais temats, ja mūsu mērķis ir atbalstīt sieviešu tiesības un to īstenošanu. Kā pareizi uzsvērts ziņojumā, sieviešu seksuālā un reproduktīvā veselība un seksuālo un reproduktīvo tiesību pilnīga izmantošana ir priekšnoteikums dzimumu līdztiesības sasniegšanai. Tādu reproduktīvo tiesību aizsardzība kā ģimenes plānošana bērnu dzimšanas laika un intervāla ziņā un reproduktīvu lēmumu pieņemšana bez diskriminācijas nodrošina sievietēm brīvību pilnvērtīgāk un līdztiesīgāk iesaistīties sabiedrībā. Mēs nevaram iet pretī mūsu partneriem tikai līdz pusceļam un vienlaikus apgalvot, ka mūsu mērķis ir veselākas un stiprākas sievietes, kuras spēj aktīvi un vienlīdzīgi ieņemt vietu sabiedrībā. Lūdzu, atvainojiet manus rupjos vārdus, bet man tā šķiet tīra liekulība. Mēs nesasniegsim šos mērķus, ja sāksim ar galveno jautājumu svītrošanu vai radīsim citādu iespaidu par mūsu principiem, atšķirīgu no tiem, kādi ir pie mums mājās. Dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību īstenošanas vecināšana nav viegls uzdevums mūsdienu pasaulē. Šo mērķu sasniegšanai ir vajadzīga patiesa apņēmība un rīcība, un visvairāk ir vajadzīga godprātība mūsu attiecībās ar jaunattīstības valstīm."@lv13
"Mr President, gender equality and women’s empowerment are values and principles that we all praise in the European Union. As such, they definitely need to be shared with the developing countries within the framework of existing cooperation. We all have a huge responsibility when addressing them because promoting double standards would morally outlaw us, and we certainly lose credibility. I am referring specifically now to the amendments tabled for voting today, the same amendments that were rejected by the Committee on Development. I fear that we risk using different yardsticks when, on the one hand, we express these values to our development partners and when, on the other hand, we use them inside the European Union. We cannot afford to exclude references to reproductive rights from this report because this is a core topic when we target the promotion of women’s rights and their empowerment. As the report correctly emphasises, women’s full enjoyment of their sexual and reproductive health and rights is a prerequisite for achieving gender equality. The protection of reproductive rights, such as planning their family in terms of birth timing and spacing, and decision-making regarding reproduction free of discrimination, coercion and violence, provides women with the freedom to participate more fully and equally in society. We cannot go only halfway towards our partners and claim at the same time that our goal is to have healthier and stronger women who are able to participate actively and equally in society. Please excuse my tough words but to me this is mere hypocrisy. We will fail to achieve these goals if we start by excluding core issues or give a different impression of our principles, different to what we have back home. In today’s world, promoting gender equality and women’s empowerment in the developing countries is not an easy task. Reaching these targets implies a genuine commitment and action and, most of all, it implies our good faith in our relations with developing countries."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, gendergelijkheid en versterking van de positie van vrouwen zijn waarden en beginselen die iedereen binnen de Europese Unie roemt. Juist daarom moeten we ze, in het kader van de bestaande samenwerking, delen met de ontwikkelingslanden. Er rust een grote verantwoordelijkheid op ons bij het bespreken van deze onderwerpen, want als we meten met twee maten zouden stimuleren, is dat moreel onwettig en zullen we zeker aan geloofwaardigheid inboeten. Daarbij verwijs ik in het bijzonder naar de amendementen waarover vandaag moet worden gestemd, dezelfde amendementen die zijn verworpen door de Commissie ontwikkelingssamenwerking. Ik ben bang dat we het risico lopen verschillende maatstaven te gaan gebruiken wanneer we deze waarden enerzijds kenbaar maken aan onze ontwikkelingspartners en ze anderzijds binnen de Europese Unie gebruiken. We kunnen het ons niet veroorloven passages over reproductieve rechten uit dit verslag te schrappen, omdat dat nu juist een centraal punt is bij het bevorderen van de rechten van vrouwen en de versterking van hun positie. De volwaardige beleving door vrouwen van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten is een vereiste voor gendergelijkheid, zoals in het verslag terecht wordt gesteld. De bescherming van de reproductieve rechten, zoals gezinsplanning, en meer bepaald het tijdstip en de spreiding van geboortes, en het beslissen over reproductie zonder te vrezen voor discriminatie, dwang en geweld, geeft vrouwen de vrijheid om op een meer volwaardige en gelijke manier aan de samenleving deel te nemen. We kunnen niet met halve maatregelen aankomen bij onze partners en tegelijkertijd beweren dat we willen dat vrouwen gezonder en sterker worden en dat ze op een actievere en gelijkwaardigere manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Neemt u me mijn harde woorden niet kwalijk, maar ik vind dit pure hypocrisie. Als we centrale punten gaan uitsluiten of een indruk geven van onze beginselen die afwijkt van de daadwerkelijke situtatie, dan zullen we die doelstellingen niet bereiken. In de huidige wereld is het geen eenvoudige opgave om gendergelijkheid en versterking van de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden te bewerkstelligen. Om deze doelen te behalen is oprechte toewijding en actie nodig en, bovenal, oprechtheid van onze kant in onze betrekkingen met de ontwikkelingslanden."@nl3
"Panie przewodniczący! Równość płci i równouprawnienie kobiet to wartości i zasady, które wyznajemy w Unii Europejskiej. Dlatego należy dzielić się nimi z krajami rozwijającymi się w ramach istniejącej współpracy. Wszyscy ponosimy ogromną odpowiedzialność w tym zakresie, ponieważ promowanie podwójnych norm wyniosłoby nas na margines moralności, zarazem pozbawiając nas wiarygodności. Odnoszę się tu przede wszystkim do poprawek poddawanych dziś pod głosowanie, tych samych, które odrzuciła Komisja Rozwoju. Obawiam się, że stosujemy tu różne miary, z jednej strony promując te wartości wobec naszych partnerów w programach rozwoju, a z drugiej - stosując je w Unii Europejskiej. Nie możemy pozwolić sobie na wyłączenie odnośników do praw reprodukcyjnych z tego sprawozdania, ponieważ jest to kwestia kluczowa, jeśli chodzi o promowanie praw kobiet i ich umacnianie. Jak słusznie wskazuje sprawozdanie, przyznanie kobietom pełni praw i ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego to warunek konieczny osiągnięcia równości płci. Ochrona praw reprodukcyjnych, takich jak planowanie rodziny w sensie planowania i przedziałów czasowych pomiędzy porodami, a także podejmowanie decyzji reprodukcyjnych bez dyskryminacji, przymusu i przemocy pozwoli kobietom uczestniczyć w pełni w życiu społecznym i cieszyć się równością. Nie możemy wyjść naprzeciw naszym partnerom jedynie do połowy drogi, a zarazem twierdzić, że naszym celem jest zapewnienie kobietom zdrowia i siły, które pozwolą im uczestniczyć aktywnie i na równych prawach w życiu społecznym. Proszę mi wybaczyć ostre słowa, ale według mnie to zwykła hipokryzja. Nie zrealizujemy naszych celów, jeśli zaczniemy od wyłączenia kluczowych wątków lub będziemy przedstawiać nasze zasady w świetle innym, niż postrzegamy je na własnym podwórku. W dzisiejszym świecie, promowanie równości płci i umacniania kobiet w krajach rozwijających się nie jest łatwym zadaniem. Osiągnięcie tych celów wymaga prawdziwego zaangażowania i działania, a przede wszystkim prawdziwej dobrej woli w naszych relacjach z krajami rozwijającymi się."@pl16
"Senhor Presidente, a igualdade entre os sexos e a atribuição de poderes e responsabilidades às mulheres são valores e princípios que todos nós prezamos na União Europeia. Como tal, devem indubitavelmente ser partilhados com os países em desenvolvimento, no âmbito da cooperação existente. Temos todos grandes responsabilidades no que se refere a estes princípios, pois aplicar dois pesos e duas medidas seria moralmente condenável e levaria a uma perda de credibilidade. Refiro-me especificamente às alterações apresentadas que serão hoje submetidas à votação, as mesmas alterações que foram rejeitadas pela Comissão do Desenvolvimento. Receio que nos arrisquemos a aplicar dois pesos e duas medidas quando, por um lado, proclamamos estes valores aos nossos parceiros de desenvolvimento e, por outro lado, os pomos em prática no interior da União Europeia. Não podemos excluir do presente relatório os direitos em matéria de saúde reprodutiva, porque se trata de um tema central, quando o nosso objectivo é a promoção dos direitos da mulher e o seu empoderamento. Como se sublinha correctamente no relatório, o pleno gozo da saúde e dos direitos em matéria de reprodução e sexualidade por parte das mulheres constitui uma condição prévia para a consecução da igualdade de género. A protecção dos direitos de reprodução, tais como o planeamento familiar, em termos de programação e espaçamento dos nascimentos, e a tomada de decisões em matéria de reprodução isenta de discriminação, coerção e violência, propicia às mulheres a liberdade para uma participação mais cabal e igualitária na sociedade. Não podemos fazer só metade do caminho que nos separa dos nossos parceiros e clamar ao mesmo tempo que o nosso objectivo é ter mulheres mais saudáveis e mais fortes, capazes de uma participação activa e igualitária na sociedade. Desculpem-me a franqueza, mas isso parece-me pura hipocrisia. Não conseguiremos atingir esses objectivos se começarmos por excluir questões fulcrais ou transmitirmos uma interpretação diferente dos nossos princípios, diferente da que aplicamos nos nossos países. A promoção da igualdade entre os sexos e da atribuição de poderes e responsabilidades às mulheres não é uma tarefa fácil no mundo de hoje. Para atingir essas metas, serão necessários um compromisso e uma acção genuínos e, principalmente, a boa-fé nas nossas relações com os países em desenvolvimento."@pt17
"Mr President, gender equality and women’s empowerment are values and principles that we all praise in the European Union. As such, they definitely need to be shared with the developing countries within the framework of existing cooperation. We all have a huge responsibility when addressing them because promoting double standards would morally outlaw us, and we certainly lose credibility. I am referring specifically now to the amendments tabled for voting today, the same amendments that were rejected by the Committee on Development. I fear that we risk using different yardsticks when, on the one hand, we express these values to our development partners and when, on the other hand, we use them inside the European Union. We cannot afford to exclude references to reproductive rights from this report because this is a core topic when we target the promotion of women’s rights and their empowerment. As the report correctly emphasises, women’s full enjoyment of their sexual and reproductive health and rights is a prerequisite for achieving gender equality. The protection of reproductive rights, such as planning their family in terms of birth timing and spacing, and decision-making regarding reproduction free of discrimination, coercion and violence, provides women with the freedom to participate more fully and equally in society. We cannot go only halfway towards our partners and claim at the same time that our goal is to have healthier and stronger women who are able to participate actively and equally in society. Please excuse my tough words but to me this is mere hypocrisy. We will fail to achieve these goals if we start by excluding core issues or give a different impression of our principles, different to what we have back home. In today’s world, promoting gender equality and women’s empowerment in the developing countries is not an easy task. Reaching these targets implies a genuine commitment and action and, most of all, it implies our good faith in our relations with developing countries."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien sú hodnoty a zásady, ktoré si všetci v Európskej únii vážime. Ako také by sme ich mali šíriť ďalej v rozvojových krajinách v rámci existujúcej spolupráce. V tejto oblasti máme všetci obrovskú zodpovednosť, pretože presadzovaním dvojitých noriem by sme sa z morálneho hľadiska diskvalifikovali a stratili by sme na dôveryhodnosti. Mierim teraz predovšetkým na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, o ktorých sa má dnes hlasovať – sú to tie isté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré Výbor pre rozvoj zamietol. Obávam sa, že máme sklon používať dvojitý meter pri vysvetľovaní týchto hodnôt našim rozvojovým partnerom na jednej strane a ich používaní v samotnej Európskej únii na strane druhej. Ak nám ide o presadzovanie práv žien a posilnenie postavenia žien, nemôžeme si dovoliť vylúčiť z tejto správy zmienky o takej kľúčovej téme, akou je právo slobodnej voľby v otázke reprodukcie. Ako správa správne zdôrazňuje, základným predpokladom pre dosiahnutie rodovej rovnosti je právo ženy na sexuálne a reprodukčné zdravie. Ochrana reprodukčných práv, akým je právo na plánovanie rodiny (v zmysle načasovania počatia a určenia intervalov medzi dvoma pôrodmi) a právo rozhodovať o otázkach reprodukcie – právo rozhodovať bez diskriminácie, nátlaku a násilia – dáva ženám slobodu plnšie a rovnocennejšie sa zúčastňovať na živote spoločnosti. Nemôžeme vyjsť našim partnerom v ústrety len do polovice cesty a zároveň tvrdiť, že naším cieľom je mať zdravšie a silnejšie ženy, ktoré budú schopné aktívne a rovnocenne sa zúčastňovať na živote spoločnosti. Prosím, prepáčte mi, že sa vyjadrím tak tvrdo, ale podľa mňa je to číre pokrytectvo. Vytýčené ciele sa nám splniť nepodarí, ak začneme tým, že sa budeme vyhýbať kľúčovým otázkam alebo interpretovať naše zásady inak, než ako sú chápané doma. Presadzovanie rodovej rovnosti a posilňovanie postavenia žien v rozvojových krajinách je v dnešnom svete neľahká úloha. Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje skutočné odovzdanie sa, činorodosť a predovšetkým úplnú dôveru v našich vzťahoch s rozvojovými krajinami."@sk19
". Gospod predsednik, enakost spolov in krepitev vloge žensk sta vrednoti in načeli, ki jih v Evropski uniji vsi pozdravljamo. Kot taki, se morata vsekakor deliti z državami v razvoju v okviru obstoječega sodelovanja. Kadar ju obravnavamo, imamo ogromno odgovornost, ker nam je spodbujanje dvojnih standardov moralno prepovedano in s tem bi vsekakor izgubili verodostojnost. Zdaj zlasti mislim na predloge sprememb, določenih za današnje glasovanje, enake predloge sprememb, ki jih je zavrnil odbor za razvoj. Bojim se, da tvegamo uporabo različnih meril, ko na eni strani našim razvojnim partnerjem sporočamo te vrednote in jih na drugi uporabljamo v Evropski uniji. Iz tega poročila ne moremo izbrisati dele o reproduktivnih pravicah, ker gre za ključno temo pri našem cilju spodbujanja pravic žensk in krepitve njihove vloge. Kot poročilo pravilno poudarja, je osnovni pogoj za doseganje enakosti med spoloma to, da imajo ženske popolno spolno in reproduktivno zdravje ter pravice. Zaščita reproduktivnih pravic – npr. načrtovanje družine v smislu izbire časa rojstva in časovnega razmika ter svobodno odločanje o reprodukciji brez diskriminacije, prisile in nasilja – zagotavlja svobodo za polnejše in enakovrednejše sodelovanje v družbi. Do naših partnerjev ne moremo biti polovičarski in obenem trditi, da so naš cilj bolj zdrave in močnejše ženske, ki lahko dejavno in enakopravno sodelujejo v družbi. Opravičujem se za grobe besede, vendar menim, da je to gola hinavščina. Ne bo nam uspelo doseči teh ciljev, če bomo že na začetku izključili bistvena vprašanja ali dajali drugačen vtis glede svojih načel, kot jih imamo doma. V današnjem svetu spodbujanje enakosti spolov in krepitev vloge žensk v državah v razvoju nista lahki nalogi. Za doseganje teh ciljev so potrebni resnična zavezanost in ukrepanje ter zlasti naše zaupanje v odnosih z državami v razvoju."@sl20,20
"Herr talman! Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor är värderingar och principer som vi alla hyllar i Europeiska unionen. Som sådana måste de definitivt delas med utvecklingsländerna inom ramen för det befintliga samarbetet. Vi har alla ett enormt ansvar när vi tar upp dessa frågor eftersom vi skulle bli moraliskt utstötta om vi använde dubbla måttstockar och vi skulle säkerligen förlora vår trovärdighet. Jag tänker nu särskilt på de ändringsförslag som lagts fram för omröstning i dag, vilka är samma ändringsförslag som förkastats av utskottet för utveckling. Jag är rädd för att vi riskerar att använda olika måttstockar när vi å ena sidan framför dessa värderingar för våra utvecklingspartner och när vi å andra sidan använder dem inom Europeiska unionen. Vi har inte råd att utesluta hänvisningar till de reproduktiva rättigheterna i detta betänkande eftersom detta är en grundläggande fråga när vi talar om att främja kvinnors rättigheter och ökade medinflytande. Liksom det korrekt betonas i betänkandet är det en förutsättning för att nå jämställdhet att kvinnor fullt ut åtnjuter sin sexuella och reproduktiva hälsa och sina rättigheter på detta område. Skyddet av de reproduktiva rättigheterna, som t.ex. familjeplanering om tidpunkten för och intervallet mellan födslar, och beslutsfattandet i fråga om reproduktion utan diskriminering, tvång eller våld, ger kvinnor frihet att delta mer fullständigt och jämställt i samhället. Vi kan inte möta våra partner endast på halva vägen och samtidigt hävda att vårt mål är mer hälsosamma och starkare kvinnor som kan delta aktivt och jämställt i samhället. Ursäkta mina hårda ord, men för mig är detta rent hyckleri. Vi kommer inte att nå dessa mål om vi börjar med att utesluta centrala frågor eller ge en annan bild av våra principer, en bild som skiljer sig från hur det ser ut här hemma. I dagens värld är det ingen enkel uppgift att främja jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingsländerna. För att nå dessa mål krävs ett genuint engagemang och verkliga åtgärder och framför allt att vi håller vårt ord i våra förbindelser med utvecklingsländerna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Renate Weber,"18,5,5,20,15,1,14,11,16,13,4,21,8
"Renate Weber, v "19

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph