Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-13-Speech-4-027"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080313.2.4-027"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"(CS) Pane předsedající, já bych navázal na to, co říkal kolega Zahradil. Je to naprostá pravda. Československo v minulosti působilo, stejně jako další země sovětského bloku, v zemích třetího světa. Úspěšně se podílelo na rozvoji jejich ekonomik a na tento potenciál je možné navázat. Ale jsou tady i zkušenosti negativní. Ta negativní zkušenost je daná tím, že vlastně nikdy nemůžou externí zdroje růstu nahrazovat zdroje vnitřní, interní a častokrát to podvazuje právě schopnost těch ekonomik se rozvíjet na svém vlastním základě. Před časem, je to už dlouho, co vydal Gunnar Myrdal svou knihu „Asijské drama“ a tam kontrastoval pocit optimismu, který zavládl po druhé světové válce třeba v Africe s pesimismem, který fungoval v asijských zemích. Dneska je situace úplně jiná. Asijské země se v řadě případů velice úspěšně rozvíjejí, zatímco Afrika přitahuje pouze 2 % procenta světových investic a v řadě zemí je ekonomický marasmus. Souvisí to také s tím, jak se chovaly vládnoucí elity v obou těchto regionech − naprosto odlišně. Jedna francouzská studie kontrastuje právě chování těchto elit a ukazuje, že narozdíl od asijských elit, které investovaly do ekonomiky, africké elity vytvořené zdroje tezaurovaly a odvážely mimo vlastní území."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg vil gerne starte, hvor min kollega hr. Zahradil sluttede. Han har fuldstændig ret. Tidligere var Tjekkoslovakiet som andre lande i Sovjetblokken aktive i udviklingslandene. Vores land ydede et positivt bidrag til at hjælpe økonomierne i disse lande på vej, og det potentiale kan vi nu udnytte. Der var også nogle negative virkninger, fordi eksterne vækstressourcer aldrig kan træde i stedet for interne ressourcer: De økonomier, der befinder sig i denne situation, er ofte ude af stand til at udvikle sig indefra. For et stykke tid siden, faktisk for ret længe siden, offentliggjorde Gunnar Myrdal sin bog "Asian Drama". I denne bog stiller han den optimisme, som man f.eks. følte i Afrika efter Anden Verdenskrig, op over for pessimismen i landene i Asien. I dag er situationen har anderledes. Mange asiatiske lande har kraftig vækst, mens Afrika kun tiltrækker 2 % af verdens investeringer, og økonomierne i mange af landene på kontinentet befinder sig i svare kvaler. Der er også en forbindelse med de herskende klassers adfærd i disse to regioner, som står i skærende kontrakt til hinanden. I en fransk undersøgelse sammenligner man disse eliters adfærd og påviser, at mens den asiatiske elite investerede i økonomien, skrabede den afrikanske elite de ressourcer, der var blevet skabt, til sig og fjernede dem fra deres egne lande."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte an die Worte von Herrn Zahradil anschließen. In der Vergangenheit war die Tschechoslowakei wie alle anderen Länder des Sowjetblocks in Entwicklungsländern aktiv. Unser Land war erfolgreich an der Wirtschaftshilfe für diese Länder beteiligt, und nun können wir von diesem Potenzial zehren. Es gibt zwar auch einige negative Aspekte, die darauf zurückzuführen sind, dass externe Wachstumsressourcen niemals die einheimischen Ressourcen ersetzen können: Volkswirtschaften, die sich in dieser Situation befinden, sind oft nicht in der Lage, sich von innen heraus zu entwickeln. Vor einiger Zeit, eigentlich schon vor recht langer Zeit, veröffentlichte Gunnar Myrdal sein Buch „Asiatisches Drama“. In diesem Buch stellt er den nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel in Afrika spürbaren Optimismus dem in asiatischen Ländern herrschenden Pessimismus gegenüber. Heute stellt sich die Situation ganz anders dar. Viele asiatische Länder können auf ein starkes Wachstum verweisen, während Afrika nur 2 % der weltweiten Investitionen auf sich zieht und die Volkswirtschaften in vielen Ländern dieses Kontinents sich in einer ernsten Notlage befinden. Da gibt es auch den Zusammenhang mit dem Verhalten der Führungseliten in diesen beiden Regionen, die in scharfem Kontrast zueinander stehen. Eine französische Studie vergleicht das Verhalten dieser Eliten und weist nach, dass die Elite in Asien in die Wirtschaft investierte, während die afrikanische Elite Ressourcen anhäufte, die auf ihrem Territorium geschaffen worden waren und die sie ins Ausland schaffte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφός μου κ. Zahradil. Έχει απόλυτο δίκιο. Στο παρελθόν η Τσεχοσλοβακία, όπως άλλες χώρες του σοβιετικού μπλοκ, είχε ενεργή δράση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η χώρα μας συμμετείχε επιτυχώς στη βοήθεια προς τις οικονομίες αυτών των χωρών, και τώρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Υπάρχουν ωστόσο και ορισμένα μειονεκτήματα λόγω του γεγονότος ότι οι εξωτερικοί πόροι ανάπτυξης δεν μπορούν ποτέ να αντικαταστήσουν τους εσωτερικούς πόρους: οι οικονομίες που βρίσκονται στην κατάσταση αυτή συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν από το εσωτερικό. Πριν από λίγο καιρό, ουσιαστικά πριν από πολύ καιρό, ο Gunnar Myrdal δημοσίευσε το βιβλίο του «Ασιατικό δράμα». Στο βιβλίο του αντιπαραβάλλει την αισιοδοξία που αισθάνθηκαν μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο για παράδειγμα στην Αφρική με την απαισιοδοξία που κυριαρχούσε στις ασιατικές χώρες. Σήμερα η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Πολλές ασιατικές χώρες παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ η Αφρική προσελκύει μόλις το 2% των παγκόσμιων επενδύσεων, και οι οικονομίες σε πολλές χώρες της βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Επίσης υπάρχει σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς των κυρίαρχων τάξεων στις δύο αυτές περιοχές, που παρουσιάζει μεγάλη αντίθεση. Μια γαλλική μελέτη συγκρίνει τη συμπεριφορά αυτών των κυρίαρχων τάξεων και δείχνει ότι, ενώ η ασιατική κυρίαρχη τάξη επένδυσε στην οικονομία, η αφρικανική κυρίαρχη τάξη αποθησαύρισε τις προσόδους που δημιουργήθηκαν και τις απομάκρυνε από τις περιοχές τους."@el10
"Mr President, I would like to pick up where my colleague Mr Zahradil left off. He is perfectly right. In the past Czechoslovakia, just like other countries of the Soviet bloc, was active in developing countries. Our country successfully participated in helping the economies of these countries and now we can tap into this potential. There are also some negatives though due to the fact that external growth resources can never replace internal resources: the economies that find themselves in this situation are often incapable of developing from the inside. Some time ago, actually quite a long time ago, Gunnar Myrdal published his book ‘Asian Drama’. In this book he contrasts the optimism felt after World War II for example in Africa with the pessimism prevailing in Asian countries. Today the situation is quite different. Many Asian countries show strong growth while Africa attracts only 2% of world investment and the economies in many of its countries are in dire straits. There is also the connection with the behaviour of the ruling elites in these two regions, which was in sharp contrast. One French study compares the behaviour of these elites and shows that while the Asian elite invested in the economy, the African elite hoarded resources that had been created and removed them from their own territories."@en4
"Señor Presidente, me gustaría abordar la cuestión donde lo dejó mi colega el señor Zahradil. Tiene toda la razón. En el pasado, Checoslovaquia, al igual que otros países del bloque soviético, llevaba a cabo actividades en países en desarrollo. Nuestro país participó con éxito en la asistencia a las economías de tales naciones, y ahora podemos aprovechar ese potencial. Existen asimismo algunos aspectos negativos, debido al hecho de que los recursos externos para el crecimiento nunca pueden sustituir a los internos: las economías que se encuentran en esta situación son a menudo incapaces de desarrollarse desde dentro. Hace algún tiempo, en realidad hace bastante, Gunnar Myrdal publicó un libro titulado « ». En esta obra, el autor contrasta el optimismo sentido tras la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en África, con el pesimismo generalizado en los países asiáticos. En la actualidad, la situación es muy diferente. Numerosos países asiáticos experimentan un fuerte crecimiento, mientras que África sólo atrae el 2 % de la inversión mundial, y las economías de muchos de sus países atraviesan grandes dificultades. Existe además la conexión con la conducta de las élites dirigentes en estas dos regiones, que muestra un acusado contraste. En un estudio francés se compara la conducta de estas élites, y se pone de relieve que, mientras que la élite asiática invierte en la economía, la africana acapara los recursos que se han creado y los retira de sus respectivos territorios."@es21
"Hr juhataja, ma tahaksin jätkata sealt, kus mu kolleeg Jan Zahradil pooleli jäi. Tal on täiesti õigus. Omal ajal oli Tšehhoslovakkia, nagu teisedki Nõukogude Liidu riigid, arengumaades aktiivne. Meie riik aitas edukalt nende riikide majandusi ja nüüd saame seda kogemust ära kasutada. Samas on sellel ka negatiivseid külgi, arvestades et välised kasvuressursid ei saa kunagi asendada siseressursse: sellises olukorras olevad majandused on tihti võimetud sisemiselt arenema. Mõni aeg tagasi avaldas Gunnar Myrdal raamatu „Aasia draama”. Selles raamatus võrdleb ta optimismi pärast Teist maailmasõda näiteks Aafrikas Aasia riikides valitsenud pessimismiga. Täna on olukord üsna erinev. Paljud Aasia riigid näitavad tugevat kasvu, samas kui Aafrika saab vaid 2 % maailma investeeringutest ja paljude Aafrika riikide majandused on kohutavas kitsikuses. Võrreldakse ka valitseva eliidi käitumist nendes kahes piirkonnas, mis on teravas vastuolus. Ühes Prantsuse uuringus on võrreldud eliitide käitumist ja näidatud, et kui Aasia eliit investeeris oma majandusse, siis Aafrika eliit kogus loodud ressursid kokku ja viis need oma territooriumilt välja."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin jatkaa siitä, mihin kollega Jan Zahradil jäi. Hän on täysin oikeassa. Menneisyydessä Tšekkoslovakia, kuten muutkin neuvostoblokin maat, oli aktiivinen kehitysmaissa. Maamme osallistui menestyksekkäästi kyseisten maiden talouksien auttamiseen, ja nyt voimme käyttää sitä potentiaalia. On myös jotain kielteistä sen takia, että ulkoiset kasvuresurssit eivät koskaan voi korvata sisäisiä resursseja: taloudet, jotka löytävät itsensä tästä tilanteesta, eivät usein pysty kehittymään sisältäpäin. Jonkin aikaa sitten, oikeastaan aika kauan sitten Gunnar Myrdal julkaisi kirjansa ”Asian Drama”. Tässä kirjassa hän asettaa vastakkain toisen maailmansodan jälkeisen optimismin esimerkiksi Afrikassa sekä Aasiassa vallitsevan pessimismin. Nyt tilanne on aivan toinen. Monet Aasian maat kasvavat voimakkaasti, kun taas Afrikka houkuttelee vain kaksi prosenttia maailman investoinneista ja monien maiden taloudet ovat vaikeuksissa. On olemassa myös yhteys kyseisen kahden alueen valtaeliitin käyttäytymisessä, joka oli varsin erilaista. Eräässä ranskalaisessa tutkimuksessa verrataan eliittien käyttäytymistä ja osoitetaan, että kun Aasian eliitti investoi talouteen, Afrikan eliitti kätki luotuja resursseja ja poisti ne omalta alueeltaan."@fi7
"M. le Président, j’aimerais rebondir sur les propos de mon collègue, M. Zahradil. Il a parfaitement raison. Dans le passé, la Tchécoslovaquie, tout comme d’autres pays du bloc soviétique, a entrepris des actions dans les pays en développement. Notre pays a contribué avec succès à relever les économies de ces pays et maintenant, nous pouvons puiser dans ce potentiel. Cependant, il convient de nuancer quelque peu ce résultat, parce que des moyens de croissance venus de l’extérieur ne pourront jamais remplacer des moyens internes. En effet, les économies qui se trouvent dans cette situation sont souvent incapables de se développer de l’intérieur. Voici quelque temps, à vrai dire il y a assez longtemps, Gunnar Myrdal publiait son ouvrage intitulé «Le drame de l’Asie». Dans celui-ci, il opposait l’optimisme ressenti après la seconde guerre mondiale, par exemple en Afrique, au pessimisme régnant dans les pays asiatiques. Aujourd’hui, la situation est assez différente. De nombreux pays d’Asie affichent une belle croissance, alors que l’Afrique n’attire que 2 % des investissements mondiaux et que l’économie d’une grande partie de ses pays est dans un état désastreux. Et il ne faut pas oublier non plus de faire le lien avec le comportement des élites dirigeantes dans ces deux régions, lequel offre un contraste saisissant. Une étude française compare ainsi le comportement de ces élites et montre qu’alors que l’élite asiatique a investi dans l’économie, l’élite africaine a amassé les ressources qui avaient été créées pour les éloigner de son propre territoire."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Szeretném ott folytatni, ahol kollégám, Zahradil úr abbahagyta. Teljesen igazat adok neki. Csehszlovákia a múltban csakúgy, mint a szovjet blokk egyéb országai aktív volt a fejlődő országokban. Országunk sikeresen vett részt ezen országok gazdaságának támogatásában, és most kiaknázhatjuk ezt. Vannak azonban negatívumok is, amelyek annak a ténynek köszönhetők, hogy a külső növekedési források soha nem helyettesíthetik a belső forrásokat. Azok a gazdaságok, amelyek ilyen helyzetben találják magukat, gyakran képtelenek belülről fejlődni. Valamikor, tulajdonképpen egészen régen, Gunnar Myrdal megjelentette „Az ázsiai dráma” című könyvét. A szerző művében szembeállítja a második világháború után például Afrikában érzett optimizmust az ázsiai országokban uralkodó pesszimizmussal. Ma a helyzet alapvetően más. Számos ázsiai ország erős növekedést mutat, míg Afrika a világban történt befektetéseknek csupán 2%-át vonzza, és számos afrikai ország gazdasága végszükségben van. Azután ott van a két régió uralkodó elitjeinek magatartásával való összefüggés, amely éles kontrasztot mutat. Egy francia tanulmány összehasonlította ezeknek az eliteknek a magatartását, és kimutatta, hogy miközben az ázsiai elit befektetett a gazdaságba, az afrikai elit felhalmozta a megtermelt erőforrásokat és kivitte azokat az országaikból."@hu11
"Signor Presidente, vorrei riprendere da dove ha finito il collega Zahradil. Ha perfettamente ragione. In passato, la Cecoslovacchia, proprio come altri paesi del blocco sovietico, era attiva nei paesi in via di sviluppo. Il nostro paese ha partecipato con successo ad aiutare le economie di questi paesi e adesso possiamo mettere a frutto questo potenziale. Vi sono anche alcuni aspetti negativi, sebbene dovuti al fatto che le risorse per la crescita esterna non possono mai sostituire le risorse interne; le economie che si trovano in questa situazione spesso sono incapaci di svilupparsi dall’interno. Qualche tempo fa, in realtà molto tempo fa, Gunnar Myrdal ha pubblicato il suo libro “Dramma asiatico”. In questo libro mette a confronto l’ottimismo avvertito dopo la Seconda guerra mondiale, ad esempio in Africa, con il pessimismo prevalente nei paesi asiatici. Oggi, la situazione è abbastanza diversa. Molti paesi asiatici mostrano una forte crescita, mentre l’Africa attrae solo il 2% degli investimenti mondiali e le economie in molti dei suoi paesi si trovano in serie difficoltà. Anche il collegamento con il comportamento delle classi dirigenti in queste due regioni era fortemente divergente. Uno studio francese mette a confronto il comportamento di queste classi e mostra che mentre l’ asiatica investiva nell’economia, quella africana accumulava le risorse che erano state create e le portava via dai propri territori."@it12
"Pone Pirmininke, norėčiau pratęsti nuo tos vietos, kur baigė mano kolega J. Zahradil. Jis yra visiškai teisus. Praeityje Čekoslovakija, kaip ir kitos Sovietinio bloko šalys, aktyviai dirbo besivystančiose šalyse. Mūsų šalis sėkmingai dalyvavo kuriant šių valstybių ekonomikas, ir dabar mes galime tuo pasinaudoti. Tačiau tai turi ir neigiamą pusę, kadangi bendri ištekliai niekada nepakeis vidinių išteklių. Tokioje situacijoje esančios šalys labai dažnai nesugeba vystytis viduje. Prieš kurį laiką, iš tikrųjų labai seniai, Gunnar Myrdal išleido savo knygą pavadinimu „Azijos drama“. Šioje knygoje jis gretina po Antrojo pasaulinio karo jaučiamą optimizmą Afrikoje su Azijos šalyse vyraujančiu pesimizmu. Šiandieninė situacija labai skiriasi. Daugumoje Azijos šalių ekonomika stipriai išaugo, o tuo tarpu Afrika pritraukia tik 2 proc. pasaulio investicijų ir daugumoje šalių ekonomika yra labai sunkioje padėtyje. Taip pat yra ryšis tarp šiuose dvejuose regionuose esančio valdančiųjų elito elgesio., kuris buvo labai skirtingas.. Viename Prancūzijoje atliktame tyrime lyginamas šio elito elgesys, ir rezultatai rodo, kad tuo metu, kai Azijos elitas investuoja į ekonomiką, Afrikos elitas kaupia sukurtus išteklius ir išgabena juos iš savo teritorijų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos turpināt no vietas, kur pārtrauca mans kolēģis kungs. Agrāk Čehoslovākija tāpat kā citas padomju bloka valstis aktīvi darbojās jaunattīstības valstīs. Mūsu valsts sekmīgi piedalījās šo valstu ekonomikas atbalstīšanā, un tagad mēs varam izmantot šo potenciālu. Taču ir arī dažas negācijas tādēļ, ka ārējie izaugsmes resursi nekad nevar aizstāt iekšējos resursus – tautsaimniecības, kas atrodas šādā situācijā, nereti nespēj iekšēji attīstīties. Pirms kāda laika, faktiski diezgan sen publicēja grāmatu „Āzijas drāma”. Šajā grāmatā viņš pretstata optimismu, kādu pēc II Pasaules kara valdīja, piemēram, Āfrikā, pesimismam, kas bija pārņēmis Āzijas valstis. Mūsdienās situācija ir pilnīgi atšķirīga. Daudzās Āzijas valstīs vērojama spēcīga izaugsme, bet Āfrika piesaista tikai 2 % no pasaules investīcijām, un daudzu valstu tautsaimniecības atrodas milzu grūtībās. Ir arī saistība ar šajos reģionos valdošās elites izturēšanos, kas bija krasi atšķirīga. Kāds franču pētījums salīdzina elitāro aprindu izturēšanos un parāda, ka tajā laikā, kad Āzijas elite ieguldīja ekonomikā, Āfrikas elite slepus uzkrāja izveidotos līdzekļus un atņēma tos paši savām teritorijām."@lv13
"Pane předsedající, já bych navázal na to, co říkal kolega Zahradil. Je to naprostá pravda. Československo v minulosti působilo, stejně jako další země sovětského bloku, v zemích třetího světa. Úspěšně se podílelo na rozvoji jejich ekonomik a na tento potenciál je možné navázat. Ale jsou tady i zkušenosti negativní. Ta negativní zkušenost je daná tím, že vlastně nikdy nemůžou externí zdroje růstu nahrazovat zdroje vnitřní, interní a častokrát to podvazuje právě schopnost těch ekonomik se rozvíjet na svém vlastním základě. Před časem, je to už dlouho, co vydal Gunnar Myrdal svou knihu „Asijské drama“ a tam kontrastoval pocit optimismu, který zavládl po druhé světové válce třeba v Africe s pesimismem, který fungoval v asijských zemích. Dneska je situace úplně jiná. Asijské země se v řadě případů velice úspěšně rozvíjejí, zatímco Afrika přitahuje pouze 2 % procenta světových investic a v řadě zemí je ekonomický marasmus. Souvisí to také s tím, jak se chovaly vládnoucí elity v obou těchto regionech − naprosto odlišně. Jedna francouzská studie kontrastuje právě chování těchto elit a ukazuje, že narozdíl od asijských elit, které investovaly do ekonomiky, africké elity vytvořené zdroje tezaurovaly a odvážely mimo vlastní území."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag de draad oppakken van het verhaal van mijn collega de heer Zahradil. Hij heeft volkomen gelijk. Tsjecho-Slowakije was in het verleden al actief in ontwikkelingslanden, net als andere landen van het Sovjetblok. Ons land heeft succesvolle bijdragen geleverd aan de economieën van deze landen en nu kunnen we van deze ervaring gebruikmaken. Er kleven ook nadelen aan, want externe groeimiddelen kunnen interne middelen nooit vervangen: de economieën die zich in zo’n situatie bevinden zijn vaak niet in staat zich van binnenuit te ontwikkelen. Enige tijd geleden, of eigenlijk vrij lang geleden, is het boek “Asian Drama” van Gunnar Myrdal gepubliceerd. Hij zet in dit boek het optimisme dat na de Tweede Wereldoorlog heerste in bijvoorbeeld Afrika, af tegen het pessimisme dat in Aziatische landen de boventoon voerde. Vandaag de dag is de situatie helemaal anders. Veel Aziatische landen maken een sterke groei door, terwijl slechts 2 procent van de mondiale investeringen in Afrika wordt gedaan en de economieën van veel Afrikaanse landen zich in ernstige moeilijkheden bevinden. Er bestaat ook een verband met de opstelling van de heersende elite in deze twee regio’s, die zeer sterk verschilde. Uit een Frans onderzoek dat het gedrag van deze elites heeft vergeleken, bleek dat de Aziatische elite in de economie investeerde, maar dat de Afrikaanse elite de beschikbaar gekomen middelen opspaarde en ze van hun eigen grondgebied weghaalde."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym nawiązać do wypowiedzi mojego kolegi, posła Zahradila. Ma on stuprocentową rację. W przeszłości Czechosłowacja, podobnie, jak inne kraje bloku sowieckiego, działała aktywnie w krajach rozwijających się. Nasz kraj z powodzeniem uczestniczył we wspieraniu gospodarczym tych krajów i dziś możemy wykorzystać ten potencjał. Istnieją pewne aspekty negatywne, związane z faktem, że zewnętrzne zasoby rozwojowe nigdy nie zastąpią zasobów wewnętrznych: gospodarki, które znalazły się w takiej sytuacji, są często niezdolne do rozwoju wewnętrznego. Jakiś czas temu, dość dawno, Gunnar Myrdal wydał książkę „Asian Drama”. W książce tej przeciwstawił optymizm, panujący po drugiej wojnie światowej na przykład w Afryce, pesymizmowi wszechobecnemu w krajach azjatyckich. Dziś sytuacja zasadniczo się zmieniła. Wiele krajów azjatyckich rozwija się szybko, podczas gdy Afryka przyciąga zaledwie 2% inwestycji światowych, a gospodarki wielu krajów kontynentu znalazły się w poważnych tarapatach. Istnieje także związek pomiędzy zachowaniami elit rządzących w tych dwóch regionach, które jaskrawo ze sobą kontrastują. W jednym z badań francuskich porównano zachowania tych elit, wskazując, że podczas gdy elita azjatycka inwestowała w gospodarkę, elita afrykańska plądrowała utworzone zasoby i zabierała je z własnego terytorium."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de retomar as últimas palavras do meu colega, senhor deputado Zahradil. Ele tem toda a razão. No passado, a Checoslováquia, tal como outros países do bloco soviético, tinha uma presença activa em países em desenvolvimento. O nosso país participou com sucesso na ajuda às economias desses países e, agora, podemos aproveitar este potencial. Contudo, também há alguns aspectos negativos, devido ao facto de as fontes externas de crescimento nunca poderem substituir fontes internas: as economias que se encontram nesta situação são frequentemente incapazes de se desenvolver a partir do seu interior. Há algum tempo, aliás, há muito tempo, Gunnar Myrdal publicou o seu livro intitulado “Asian Drama”. Neste livro, ele opõe o optimismo sentido depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em África, ao pessimismo prevalecente em países asiáticos. Hoje, a situação é bastante diferente. Muitos países asiáticos apresentam um forte crescimento, enquanto a África atrai apenas 2% do investimento mundial e as economias em muitos dos seus países se encontram numa situação extremamente difícil. Esta questão também está relacionada com o comportamento das elites governantes nestas duas regiões, que agiram de forma marcadamente divergente. Um estudo francês compara o comportamento destas elites e mostra que, enquanto a elite asiática investiu na economia, a elite africana acumulou recursos criados e retirou-os dos seus próprios territórios."@pt17
"Pane předsedající, já bych navázal na to, co říkal kolega Zahradil. Je to naprostá pravda. Československo v minulosti působilo, stejně jako další země sovětského bloku, v zemích třetího světa. Úspěšně se podílelo na rozvoji jejich ekonomik a na tento potenciál je možné navázat. Ale jsou tady i zkušenosti negativní. Ta negativní zkušenost je daná tím, že vlastně nikdy nemůžou externí zdroje růstu nahrazovat zdroje vnitřní, interní a častokrát to podvazuje právě schopnost těch ekonomik se rozvíjet na svém vlastním základě. Před časem, je to už dlouho, co vydal Gunnar Myrdal svou knihu „Asijské drama“ a tam kontrastoval pocit optimismu, který zavládl po druhé světové válce třeba v Africe s pesimismem, který fungoval v asijských zemích. Dneska je situace úplně jiná. Asijské země se v řadě případů velice úspěšně rozvíjejí, zatímco Afrika přitahuje pouze 2 % procenta světových investic a v řadě zemí je ekonomický marasmus. Souvisí to také s tím, jak se chovaly vládnoucí elity v obou těchto regionech − naprosto odlišně. Jedna francouzská studie kontrastuje právě chování těchto elit a ukazuje, že narozdíl od asijských elit, které investovaly do ekonomiky, africké elity vytvořené zdroje tezaurovaly a odvážely mimo vlastní území."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som pokračoval tam, kde môj kolega, pán Zahradil, skončil. Má absolútnu pravdu. Bývalé Československo, ako aj ďalšie krajiny sovietskeho bloku, boli v rozvojových krajinách aktívne. Naša krajina sa úspešne zapájala do pomoci hospodárstvam týchto krajín a teraz môžeme z tohto potenciálu začať ťažiť. Je tu však aj niekoľko negatívnych aspektov vyplývajúcich zo skutočnosti, že vonkajšie zdroje rastu nikdy nemôžu nahradiť zdroje vnútorné: hospodárstva, ktoré sa nachádzajú v tejto situácii, sa často nedokážu rozvíjať zvnútra. Pred nejakým časom, vlastne to už bolo dosť dávno, Gunnar Myrdal vydal knihu Ázijská dráma. V tejto knihe dáva do kontrastu optimizmus, ktorý prevládal po druhej svetovej vojne napríklad v Afrike, s pesimizmom prevládajúcim v ázijských krajinách. Dnes je situácia úplne iná. Mnohé ázijské krajiny vykazujú silný rast, zatiaľ čo Afrika priťahuje len 2 % svetových investícií a hospodárstva afrických krajín sa nachádzajú v tiesnivej situácii. Existuje tu tiež spojitosť medzi správaním vládnucej elity v týchto dvoch regiónoch, ktoré bolo v ostrom kontraste. Istá francúzska štúdia porovnáva správanie týchto elít a ukazuje, že zatiaľ čo ázijská elita investovala do hospodárstva, africká elita nazhromaždila zdroje, ktoré boli vytvorené, a presunula ich z vlastného územia."@sk19
"Gospod predsednik, nadaljeval bi tam, kjer je kolega Zahradil končal. Popolnoma prav ima. V preteklosti je bila Češkoslovaška, tako kot ostale države sovjetskega bloka, dejavna v državah v razvoju. Naša država je uspešno pomagala gospodarstvom teh držav in zdaj lahko ta potencial uporabimo. Kljub temu obstajajo tudi negativni vidiki zaradi tega, ker zunanji razvojni viri nikoli ne morejo zamenjati notranjih virov: gospodarstva, ki se znajdejo v tem položaju, pogosto niso zmožna razvijati se od znotraj. Pred nekaj časa, pravzaprav že pred mnogimi leti, je Gunnar Myrdal izdal knjigo „Asian Drama“. V tej knjigi primerja optimizem, zaznan po drugi svetovni vojni na primer v Afriki, s pesimizmom, ki je prevladoval v azijskih državah. Danes so razmere precej drugačne. V veliko azijskih državah se kaže močna rast, medtem ko Afrika privabi samo 2 % svetovnih naložb in gospodarstva veliko afriških držav so v hudih težavah. S tem je povezano ravnanje vladajočih elit v teh regijah, ki je izrazito drugačno. Francoska raziskava primerja ravnanje teh elit in izsledki kažejo, da so, medtem ko so azijske elite vlagale v gospodarstvo, afriške elite kopičile sredstva, ki so bila ustvarjena, in jih umaknila s svojih ozemelj."@sl20
"Herr talman! Jag vill ta vid där min kollega Jan Zahradil slutade. Han har helt rätt. Tjeckoslovakien, liksom andra länder i Sovjetblocket, var tidigare aktivt i utvecklingsländerna. Vårt land bidrog framgångsrikt till att hjälpa ekonomierna i dessa länder och vi kan nu använda oss av denna potential. Det finns dock även vissa negativa aspekter, på grund av att externa tillväxtresurser aldrig kan ersätta interna resurser: de ekonomier som befinner sig i denna situation är ofta oförmögna att utvecklas inifrån. För ett tag sedan, faktiskt för rätt länge sedan, skrev Gunnar Myrdal sin bok ”Asian Drama”. I boken ställer han optimismen efter andra världskriget i till exempel Afrika mot pessimismen i de asiatiska länderna. I dag är situationen en helt annan. Många asiatiska länder uppvisar en stark tillväxt medan Afrika endast drar till sig 2 procent av världsinvesteringarna och ekonomierna i många av de afrikanska länderna har stora problem. Det finns också en koppling till beteendet hos de styrande eliterna i dessa två regioner, som stod i skarp kontrast till varandra. I en fransk studie jämförs beteendet hos dessa eliter och det framgår att medan den asiatiska eliten investerade i ekonomin hamstrade den afrikanska eliten de resurser som hade skapats och avlägsnade dem från sina egna territorier."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Asian Drama"21
"Gunnar Myrdal"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph