Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-12-Speech-3-997"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080312.19.3-997"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it is 10 years since the EU agreed a code of conduct for arms exports and it is shameful that this code has not yet been transformed into an effective instrument for controlling arms exports by all EU companies and governments. As a result, European arms are still being channelled into conflict zones. The EU finds itself in the incomprehensible position of supplying arms and fuelling conflicts in the very countries in which it is simultaneously pouring development aid. How do we explain that to our citizens? How do we explain, for example, that some Member States are still prepared to trade cluster munitions while, at the same time, the EU is spending millions of euros on mine clearance? For example, in 2005 thousands of cluster bombs were used in Lebanon with devastating results, and then in 2006 the EU spent EUR 525 million on development aid to Lebanon, partly for the removal of unexploded ordnance. Let us not kid ourselves that it is only countries outside the EU that are supplying arms to conflict states: 7 out of 10 of the world’s top arms-exporting countries are EU Member States. Is it not time that we invested in conflict resolution for troubled states instead of arms sales? Mechanisms are urgently needed to control arms transfers and transhipments properly and to prevent the brokering of illegal arms by EU companies located outside the EU. But the first step must be to turn the 1998 code of conduct into a legally binding instrument. So I would beg the Slovenian Presidency to do its utmost to unblock the stalemate in the Council and get the common position adopted."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, uplynulo už 10 let od doby, co se Evropská unie dohodla na kodexe chování pro vývoz zbraní, a je velmi smutné, že tento kodex nebyl doteď transformovaný do účinného nástroje kontroly vývozu zbraní ze strany všech podniků a vlád v Evropské unii. V důsledku toho se evropské zbraně ještě stále dostávají do konfliktních oblastí. Evropská unie se tak ocitla v nepochopitelné situaci, v které dodává zbraně a podněcuje konflikty v těch samých zemích, kde zároveň poskytuje rozvojovou pomoc. Jak tento fakt vysvětlíme našim občanům? Jak, například, vysvětlíme to, že některé členské státy jsou ještě stále ochotné obchodovat s tříštivou municí, když zároveň Evropská unie utrácí miliony eur na likvidaci min? V roce 2005 byly například v Libanonu použity tisíce tříštivých bomb se zničujícími důsledky, přičemž o rok později, v roce 2006, poskytla EU Libanonu rozvojovou pomoc ve výši 525 milionů EUR, z nichž část byla použitá na odstranění nevybuchlého střeliva. Přestaňme si namlouvat, že zbraně do konfliktních států dodávají jen země mimo EU: sedm z deseti největších světových vývozců zbraní tvoří členské státy Evropské unie. Není vhodný čas k tomu, abychom místo prodeje zbraní raději investovali do řešení konfliktů v postižených zemích? Existuje naléhavá potřeba mechanismů přiměřené kontroly transferu a překládek zbraní a předcházení zprostředkování nezákonných zbraní ze strany evropských firem nacházejících se mimo území EU. Prvním krokem v tomto směru však musí být transformace kodexu chování z roku 1998 na právně závazný nástroj. Proto bych chtěla poprosit slovinské předsednictví, aby učinilo vše, co je v jeho silách, k vyřešení patové situace v Radě a k přijetí společného postoje."@cs1
"Hr. formand! Det er 10 år siden, at EU vedtog en adfærdskodeks for våbeneksport, og det er beskæmmende, at denne kodeks endnu ikke er blevet gjort til et effektivt instrument til kontrol af våbeneksport fra alle EU's virksomheder og regeringer. Som et result heraf havner europæiske våben stadig i konfliktområder. EU står i den uforståelige situation, at vi leverer våben og giver næring til konflikter i de selvsamme lande, som EU samtidig betaler udviklingsstøtte til. Hvordan skal vi forklare det til vores borgere? Hvordan skal vi f.eks. forklare, at nogle medlemsstater stadig handler med klyngevåben, samtidig med at EU bruger millioner af euro på minerydning? I 2005 blev der f.eks. brugt klyngebomber i Libanon med katastrofale resultater, og i 2006 brugte EU 525 millioner euro på udviklingsstøtte til Libanon, som delvist gik til at fjerne ueksploderede bomber. Vi må ikke bilde os selv ind, at det kun er lande uden for EU, der leverer våben til konfliktlande. 7 ud af 10 af verdens største våbeneksportører er EU-lande. Er det ikke på tide, at vi investerer i konfliktløsning i de urolige lande i stedet for våbensalg? Det er tvingende nødvendigt med systemer, der gør det muligt at kontrollere overførsel og omskibning af våben ordentligt, og at forhindre, at EU-virksomheder, der er beliggende uden for EU, handler med våben. Men det første skridt må være at gøre 1998-kodeksen til et juridisk bindende instrument. Derfor vil jeg bede det slovenske formandskab om at gøre sit yderste for at sætte gang i forhandlingerne i Rådet og få den fælles holdning vedtaget."@da2
". Herr Präsident! Vor zehn Jahren nahm die EU einen Verhaltenskodex für Waffenausfuhren an, und es ist eine Schande, dass dieser Kodex noch immer nicht in ein wirksames Instrument für die Kontrolle von Waffenausfuhren aller Unternehmen und Regierungen der EU umgewandelt wurde. Daher gelangen europäische Waffen auch weiterhin in Konfliktgebiete. Die EU befindet sich in der unvorstellbaren Position, dass sie in eben diese Länder, in die gleichzeitig Entwicklungshilfe fließt, Waffen liefert und die Konflikte anheizt. Wie erklären wir das unseren Bürgerinnen und Bürgern? Wie erklären wir beispielsweise, dass einige Mitgliedstaaten noch immer bereit sind, Streumunition zu liefern, während die EU gleichzeitig Millionen von Euro für die Minenentsorgung ausgibt? So wurden 2005 im Libanon Tausende von Streubomben mit verheerenden Folgen eingesetzt, und ein Jahr später gab die EU im Libanon 525 Millionen Euro in Form von Entwicklungshilfe aus, um teilweise nicht explodierte Bomben zu vernichten. Machen wir uns nicht vor, es handle sich lediglich um Länder außerhalb der EU, die Waffen in Konfliktgebiete liefern. Sieben der zehn führenden Waffen exportierenden Länder der Welt sind EU-Mitgliedstaaten. Wäre es nicht höchste Zeit, in die Lösung von Konflikten in Unruheherden zu investieren, statt diesen Ländern Waffen zu verkaufen? Wir brauchen dringend Mechanismen, um die Ausfuhr und das Umladen von Waffen angemessen kontrollieren zu können und den Handel mit illegalen Waffen von EU-Unternehmen zu verhindern, die außerhalb der EU ihren Sitz haben. Der erste Schritt muss jedoch darin bestehen, den Verhaltenskodex aus dem Jahre 1998 in ein rechtsverbindliches Instrument umzuwandeln. Daher bitte ich den slowenischen Ratsvorsitz, alles in seiner Macht Stehende zu tun, damit die Patt-Situation im Rat durchbrochen und der Gemeinsame Standpunkt angenommen wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, έχουν παρέλθει 10 χρόνια από τότε που η ΕΕ ενέκρινε έναν κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων και είναι επονείδιστο ότι αυτός ο κώδικας δεν έχει μετατραπεί ακόμη σε ένα αποτελεσματικό μέσο για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων από όλες τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, τα ευρωπαϊκά όπλα εξακολουθούν να διοχετεύονται σε ζώνες συγκρούσεων. Η ΕΕ βρίσκεται στην αδιανόητη θέση να προμηθεύει όπλα και να τροφοδοτεί συγκρούσεις ακριβώς στις χώρες στις οποίες χορηγεί ταυτόχρονα αναπτυξιακή βοήθεια. Πώς το εξηγούμε αυτό στους πολίτες μας; Πώς εξηγούμε, για παράδειγμα, ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι διατεθειμένα να εμπορεύονται πυρομαχικά διασποράς ενώ, ταυτόχρονα, η ΕΕ δαπανά εκατομμύρια ευρώ για άρση ναρκοπεδίων; Επί παραδείγματι, το 2005 χιλιάδες βόμβες θρυμματισμού χρησιμοποιήθηκαν στον Λίβανο με καταστροφικά αποτελέσματα, και εν συνεχεία το 2006 η ΕΕ δαπάνησε 525 εκατομμύρια σε αναπτυξιακή βοήθεια προς τον Λίβανο, εν μέρει για την άρση μη εκραγέντων μηχανισμών. Ας μην κοροϊδευόμαστε ότι μόνο χώρες εκτός της ΕΕ προμηθεύουν όπλα σε κράτη που αντιμετωπίζουν συγκρούσεις: οι 7 από τις 10 χώρες μεγαλύτερους εξαγωγείς όπλων είναι κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν είναι καιρός να επενδύσουμε στην επίλυση των συγκρούσεων των ταραγμένων κρατών αντί στις πωλήσεις όπλων; Χρειάζονται επειγόντως μηχανισμοί για τον ενδεδειγμένο έλεγχο των μεταφορών όπλων και των μεταφορτώσεων και την αποτροπή της διαμεσολάβησης με αντικείμενο παράνομα όπλα από εταιρείες της ΕΕ που έχουν την έδρα τους εκτός της ΕΕ. Το πρώτο βήμα όμως πρέπει να είναι η μετατροπή του κώδικα συμπεριφοράς του 1998 σε ένα νομικά δεσμευτικό μέσο. Συνεπώς θα παρακαλούσα τη σλοβενική Προεδρία να βάλει τα δυνατά της προκειμένου να άρει το αδιέξοδο στο Συμβούλιο και να επιτύχει την έγκριση της κοινής θέσης."@el10
"Señor Presidente, han pasado diez años desde que la UE acordó un Código de conducta sobre la exportación de armas, y es vergonzoso que este Código no se haya transformado todavía en un instrumento eficaz para el control de las exportaciones de armas por parte de todas las empresas y los Gobiernos de la UE. Como resultado de ello, siguen canalizándose armas europeas hasta zonas en conflicto. La UE se encuentra en la incomprensible posición de suministrar armas y estimular conflictos en los mismos países en los que está, al mismo tiempo, vertiendo ayuda al desarrollo. ¿Cómo explicamos esto a nuestros ciudadanos? ¿Cómo explicamos, por ejemplo, que algunos Estados miembros continúen dispuestos a comerciar munición de fragmentación y, al mismo tiempo, que la UE emplee millones de euros en la retirada de minas? Por ejemplo, en 2005 se utilizaron miles de bombas de fragmentación en el Líbano, con resultados devastadores, y después, en 2006, la UE empleó 525 millones de euros en ayuda al desarrollo en el Líbano, en parte destinados a la retirada de munición no explosionada. No seamos tan ilusos para creer que son únicamente los países no pertenecientes a la UE los que están suministrando armas a los Estados en conflicto: 7 de los 10 principales países exportadores de armas son Estados miembros de la UE. ¿No es hora de que invirtamos en la resolución del conflicto en los Estados problemáticos, en lugar de en la venta de armas? Se necesitan urgentemente mecanismos para controlar la transferencia y el tránsito de armas de manera adecuada y para prevenir el corretaje de armas ilegales por las empresas de la UE ubicadas fuera de su territorio, pero el primer paso debe ser convertir el Código de conducta de 1998 en un instrumento jurídicamente vinculante. Por lo tanto, suplico a la Presidencia eslovena que haga todo lo que esté en su mano para desbloquear el estancamiento del Consejo y conseguir que se adopte la posición común."@es21
"Härra juhataja, kümme aastat on möödas ajast, mil EL leppis kokku relvaekspordi toimimisjuhendis ning on häbiväärne, et seda juhendit ei ole siiani muudetud tõhusaks vahendiks kõigi ELi ettevõtete ja valitsuste teostatava relvaekspordi kontrollimisel. EL on praegu arusaamatus olukorras, kus ta varustab relvadega ja õhutab konflikte nendes samades riikides, kuhu ta paralleelselt arenguabi saadab. Kuidas peaksime me seda oma kodanikele seletama? Kuidas peaksime me põhjendama näiteks seda, et mõned liikmesriigid on jätkuvalt valmis kassettpommidega kauplema samal ajal, kui EL kulutab miljoneid eurosid miinipuhastusele? Näiteks kasutati 2005. aastal Liibanonis hävitavate tagajärgedega tuhandeid kassettpomme, misjärel saatis EL 2006. aastal 525 miljonit eurot arenguabi Liibanoni, millest osa kulus lõhkemata lahingumoona eemaldamisele. Me ei saa ennast petta, arvates, et vaid väljaspool ELi asuvad riigid varustavad konfliktiriike relvadega: kümnest maailma peamisest relvaekspordi riigist on seitse ELi liikmesriigid. Kas ei ole lõpuks käes aeg, et me investeeriksime relvamüügi asemel raskustes riikide konfliktide lahendamisse? Relvavedude ja ümberlaadimise korralikuks kontrolliks ja illegaalsete relvade vahendamise ennetamiseks väljaspool ELi asetsevate ELi ettevõtete poolt on koheselt vaja meetmeid. Ent esimeseks sammuks peab olema 1998. aasta toimimisjuhendi muutmine õiguslikult siduvaks dokumendiks. Seega palun ma eesistujariik Sloveenial anda oma parim nõukogu ummikseisu lahendamiseks ning ühise seisukoha vastuvõtmiseks."@et5
". Arvoisa puhemies, EU:ssa sovittiin aseiden vientiä koskevista yhteisistä käytännesäännöistä kymmenen vuotta sitten, ja on häpeällistä, ettei niiden pohjalta ole saatu vielä laadittua tehokasta välinettä, jolla valvottaisiin eurooppalaisten yritysten ja jäsenvaltioiden hallitusten asevientiä. Tämän vuoksi konfliktialueille päätyy edelleen eurooppalaisia aseita. EU on käsittämättömässä tilanteessa, joissa se toimittaa aseita ja ruokkii konflikteja juuri niissä samoissa maissa, joihin se syytää kehitysapua. Kuinka selitämme tämän kansalaisillemme? Kuinka selitämme esimerkiksi sen, että jotkin jäsenvaltiot ovat yhä valmiita myymään rypälepommeja, kun EU käyttää samaan aikaan miljoonia euroja miinanraivaukseen? Esimerkiksi Libanonissa käytettiin vuonna 2005 tuhansia rypälepommeja tuhoisin seurauksin, ja vuonna 2006 EU myönsi Libanonille 525 miljoonaa euroa kehitysapua muun muassa räjähtämättömien ammuksien raivaamista varten. Emme saa huijata itseämme väittämällä, että konfliktivaltiot saavat aseita vain EU:n ulkopuolisilta mailta. Maailman kymmenestä suurimmasta aseidenvientimaasta seitsemän on EU:n jäsenvaltioita. Eikö meidän olisi aika panostaa epävakaiden maiden konfliktien ratkaisemiseen asekaupan sijasta? Tarvitsemme kiireesti mekanismeja, joilla valvomme kunnolla asekauppaa ja uudelleenlastauksia ja estämme EU:n ulkopuolella sijaitsevia EU:n jäsenvaltioiden yhtiöitä välittämästä laittomia aseita. Ensimmäiseksi meidän on kuitenkin tehtävä vuoden 1998 käytännesäännöistä oikeudellisesti velvoittava asiakirja. Kehotan siis puheenjohtajavaltio Sloveniaa tekemään kaikkensa ratkaistakseen neuvoston pattitilanteen sekä varmistamaan, että yhteinen kanta hyväksytään."@fi7
"Monsieur le Président, cela fait 10 ans que l’UE a convenu d’un code de conduite sur l’exportation d’armes et il est honteux que ce code n’ait pas encore été transformé en instrument effectif de contrôle des exportations d’armes par toutes les entreprises et tous les gouvernements de l’UE. Par conséquent, des armes européennes sont toujours acheminées dans des zones de conflit. L’UE se trouve dans la situation incompréhensible de fournir des armes et d’alimenter les conflits dans les pays mêmes où elle accorde de l’aide au développement. Comment expliquer cela à nos citoyens? Comment expliquer, par exemple, que certains États membres sont encore prêts à vendre des armes à sous-munitions alors que dans le même temps, l’UE dépense des millions d’euros en déminage? Par exemple, en 2005, des milliers de bombes à sous-munitions ont été utilisées au Liban, avec des effets dévastateurs. Ensuite, en 2006, l’UE a dépensé 525 millions d’euros d’aide au développement au Liban, en partie pour l’enlèvement des engins non explosés. N’essayons pas de nous mentir en disant que seuls des pays hors UE fournissent des armes aux États en conflit: 7 des 10 plus importants pays exportateurs d’armes sont des États membres de l’UE. Le moment n’est-il pas venu pour nous d’investir du temps dans la résolution des conflits dans les États agités au lieu de leur vendre des armes? Des mécanismes sont nécessaires d’urgence pour contrôler adéquatement les transferts et les transbordements d’armes et pour empêcher le courtage d’armements illégaux assuré par des entreprises européennes situées hors de l’UE. Cependant, la première étape doit consister à transformer le code de conduite de 1998 en un instrument juridiquement contraignant. C’est pourquoi je prie la présidence slovène de faire de son mieux pour débloquer l’impasse au Conseil et faire adopter la position commune."@fr8
"Elnök úr, már 10 éve annak, hogy az Európai Unió megállapodott a fegyverkivitelről szóló magatartási kódexben, és szégyenteljes az a tény, hogy ez a kódex még mindig nem lett átalakítva egy olyan hatékony eszközzé, ami lehetővé tenné az Európai Unió vállalatai és kormányai számára a fegyverkivitel hatékony ellenőrzését. Ennek következtében az európai fegyverek még mindig eljutnak a konfliktusokkal terhes területekre. Az EU abban a lehetetlen helyzetben találja magát, hogy ugyan azokba az országokba szállít fegyvereket, és ugyan ott táplálja a konfliktusokat, ahová ezzel párhuzamosan ömleszti a fejlesztési segélyeket. Hogyan tudjuk ezt megmagyarázni a polgárainknak? Hogyan tudjuk megmagyarázni, például, hogy egyes uniós tagállamok még most is készek arra, hogy fürtös bombákkal kereskedjenek, miközben az EU több millió eurót költ a taposóaknák eltakarítására? 2005-ben például Libanonban több ezer tonna fürtös bombát használtak, amik rettenetes pusztítást végeztek, majd 2006-ban az EU 525 millió eurót költött a Libanonnak nyújtandó fejlesztési segélyre, részben a fel nem robbant robbanószerkezetek eltakarításának céljával. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy csak az Európai Unión kívüli cégek szállítanak fegyvert a konfliktusokkal terhes országokba: a világ 10 legnagyobb fegyverexportőr cége közül 7 az Európai Unió területén található. Nem lehetséges, hogy idő helyett fegyvereket invesztáltunk a gondokkal küzdő államok konfliktusainak megoldásába? Sürgősen szükség van olyan mechanizmusokra, amelyek segítségével biztosítható a fegyverkereskedelem és –átadás hathatós és hatékony ellenőrzése, és megakadályozható, hogy az Unión kívül működő Uniós cégek fegyvereket közvetítsenek. De az első lépésnek mindenképpen annak kell lennie, hogy az 1998-as magatartási kódexet jogilag kötelező érvényű eszközzé alakítjuk át. Éppen ezért arra kérem a szlovén Elnökséget, hogy tegyen meg mindent a Tanácsban uralkodó patthelyzet feloldása, és a közös álláspont elfogadása érdekében."@hu11
". Signor Presidente, sono trascorsi 10 anni da quando l’UE ha concordato un codice di condotta per le esportazioni di armi ed è vergognoso che tale codice non sia ancora stato trasformato in un efficace strumento di controllo delle esportazioni di armi da parte di tutte le imprese e i governi dell’UE. Di conseguenza, le armi europee sono tuttora trasferite in zone di conflitto. L’UE si trova nell’incomprensibile posizione di fornire armi e alimentare i conflitti proprio nei paesi in cui allo stesso tempo sta riversando aiuti allo sviluppo. In che modo spiegare tale situazione ai nostri cittadini? Come spieghiamo, ad esempio, che alcuni Stati membri sono ancora disposti a commerciare munizioni a grappolo mentre, contemporaneamente, l’UE sta investendo milioni di euro nello sminamento? Ad esempio, nel 2005 in Libano sono state usate migliaia di bombe a grappolo con esiti devastanti, e quindi nel 2006 l’UE ha speso 525 milioni di euro in aiuti allo sviluppo per questo paese, in parte per la rimozione di ordigni inesplosi. Non prendiamoci in giro sul fatto che siano solo paesi al di fuori dell’UE a fornire armi a nazioni in situazioni di conflitto: 7 dei 10 principali paesi esportatori di armi al mondo sono Stati membri dell’UE. Non è giunto il momento di investire nella soluzione dei conflitti nelle regioni critiche anziché nella vendita di armi? Occorrono con urgenza sistemi volti a controllare i trasferimenti e i trasbordi di armi a rigore di termine, e a prevenire il brokeraggio di armi illegali da parte di imprese europee con sede al di fuori dell’UE. Ma il primo passo deve essere rendere il codice del 1998 uno strumento giuridicamente vincolante. Pertanto esorto la Presidenza slovena a fare il massimo per sbloccare lo stallo nel Consiglio e far sì che si adotti la posizione comune."@it12
"Pone pirmininke, jau praėjo 10 metų nuo to laiko, kai ES susitarė dėl elgesio kodekso ginklų eksporto klausimu ir gėda, kad šis kodeksas dar pertvarkytas į veiksmingą visų įmonių ir vyriausybių ginklų eksporto kontroliavimo priemonę. Dėl šios priežasties Europos ginklai vis dar nukreipiami į konfliktų zonas. ES atsiduria nesuprantamoje padėtyje, kai tiekia ginklus ir kursto konfliktus kaip tik tose šalyse, kurioms tuo pačiu metu skiria plėtros pagalbą. Kaip tai mes paaiškinsime savo piliečiams? Kaip mes paaiškinsime, pavyzdžiui, tai, kad kai kurios valstybės narės vis dar yra pasirengusios prekiauti skeveldriniais šaudmenimis, kai tuo pačiu metu ES išleidžia milijonus eurų minų šalinimui? Pavyzdžiui, 2005 m. tūkstančiai kasetinių bombų buvo panaudota Libane su pribloškiančiomis pasekmėmis, o po to 2006 m. ES išleido 525 mln. EUR Libano plėtros pagalbai, iš dalies nesprogusių šovinių šalinimui. Neapgaudinėkime savęs, kad tik už ES ribų yra šalys, kurios tiekia ginklus į konfliktų valstybes: 7 iš 10 pasaulio daugiausiai ginklų eksportuojančių šalių yra ES valstybės narės. Ar mums ne laikas vietoj ginklų pardavimo investuoti į konfliktų sprendimą patekusių į bėdą šalių labui? Neatidėliotinai reikia mechanizmų, kad būtų galima tinkamai kontroliuoti ginklų siuntimą ir perkrovimą bei neleisti už ES ribų įsikūrusioms ES įmonėms tarpininkauti prekiaujant nelegaliais ginklais. Bet pirmas žingsnis turi būti pertvarkyti 1998 m. kodeksą į teisiškai privalomą priemonę. Todėl aš norėčiau paprašyti pirmininkaujančios Slovėnijos padaryti viską siekiant išeiti iš aklavietės Taryboje ir priimti bendrą poziciją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Ir pagājuši 10 gadi, kopš ES vienojās par rīcības kodeksu ieroču eksporta jomā, un ir apkaunojoši, ka šis kodekss vēl nav pārveidots par efektīvu instrumentu visu ES uzņēmumu un valdību ieroču eksporta kontrolēšanai. Tāpēc Eiropas ieroči vel arvien tiek virzīti uz konfliktu zonām. ES atrodas nesaprotamā situācijā, piegādājot ieročus un uzkurinot konfliktus tieši tajās valstīs, kurām tā tajā pašā laikā devīgi sniedz palīdzību attīstībai. Kā lai to izskaidrojam saviem pilsoņiem? Kā lai izskaidrojam, piemēram, to, ka dažas dalībvalstis vēl arvien ir gatavas tirgoties ar kasešu munīciju, kamēr ES tajā pašā laikā izdod miljoniem eiro atmīnēšanas darbiem? Piemēram, 2005. gadā tūkstošiem kasešu mīnu tika izmantotas Libānā ar postošām sekām, un tad 2006. gadā ES izdeva EUR 525 miljonus attīstības palīdzībai Libānai, daļēji, lai novāktu nesprāgušu militāro arsenālu. Nemānīsim sevi, domādami, ka tikai valstis, kas nepieder pie ES, piegādā ieročus valstīm, kurās ir konflikts. 7 no 10 pasaules lielākajām ieroču eksportētājām valstīm ir ES dalībvalstis. Vai nebūtu laiks ieguldīt līdzekļus konfliktu atrisināšanā valstīs, kurās ir nemieri, nevis pārdot tām ieročus?. Ir steidzīgi vajadzīgi mehānismi, lai pienācīgi kontrolētu ieroču pārvešanu un pārkraušanu un aizkavēt to ES uzņēmumu, kas atrodas ārpus ES, starpniecību darījumos ar nelegāliem ieročiem. Tomēr pirmajam solim jābūt 1998. gada rīcības kodeksa pārveidošanai par juridiski saistošu dokumentu. Tāpēc es lūgšu Slovēnijas prezidentvalsti darīt visu iespējamo, lai izvestu Padomi no strupceļa un panāktu kopējās nostājas pieņemšanu.."@lv13
"Mr President, it is 10 years since the EU agreed a code of conduct for arms exports and it is shameful that this code has not yet been transformed into an effective instrument for controlling arms exports by all EU companies and governments. As a result, European arms are still being channelled into conflict zones. The EU finds itself in the incomprehensible position of supplying arms and fuelling conflicts in the very countries in which it is simultaneously pouring development aid. How do we explain that to our citizens? How do we explain, for example, that some Member States are still prepared to trade cluster munitions while, at the same time, the EU is spending millions of euros on mine clearance? For example, in 2005 thousands of cluster bombs were used in Lebanon with devastating results, and then in 2006 the EU spent EUR 525 million on development aid to Lebanon, partly for the removal of unexploded ordnance. Let us not kid ourselves that it is only countries outside the EU that are supplying arms to conflict states: 7 out of 10 of the world’s top arms-exporting countries are EU Member States. Is it not time that we invested in conflict resolution for troubled states instead of arms sales? Mechanisms are urgently needed to control arms transfers and transhipments properly and to prevent the brokering of illegal arms by EU companies located outside the EU. But the first step must be to turn the 1998 code of conduct into a legally binding instrument. So I would beg the Slovenian Presidency to do its utmost to unblock the stalemate in the Council and get the common position adopted."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is nu tien jaar geleden dat de EU overeenstemming heeft bereikt over een gedragscode betreffende wapenuitvoer en het is beschamend dat deze gedragscode nog altijd niet is omgevormd tot een effectief instrument voor de beheersing van de wapenuitvoer door alle bedrijven en regeringen in de EU. Het gevolg is dat er nog steeds Europese wapens worden doorgesluisd naar conflictzones. De EU bevindt zich in de onbegrijpelijke situatie waarin zij wapens levert en conflicten voedt in dezelfde landen waaraan zijn tegelijkertijd ontwikkelingshulp verleent. Hoe leggen we dat aan onze burgers uit? Hoe leggen we bijvoorbeeld uit dat sommige lidstaten nog steeds bereid zijn te handelen in clusterbommen, terwijl de EU tegelijkertijd miljoenen euro’s uitgeeft aan het opruimen van mijnen? In 2005 zijn er bijvoorbeeld duizenden clusterbommen gebruikt in Libanon, met verwoestende gevolgen, en in 2006 besteedde de EU 525 miljoen euro aan ontwikkelingshulp voor Libanon, deels voor de verwijdering van niet-geëxplodeerde oorlogsmunitie. Laten we onszelf niet wijsmaken dat alleen landen buiten de EU wapens leveren aan conflictstaten: zeven landen uit de wereldwijde top tien van wapenexportlanden zijn EU-lidstaten. Wordt het niet eens tijd om te investeren in conflictoplossing in probleemlanden, in plaats van wapenhandel? Er is dringend behoefte aan mechanismen voor deugdelijke beheersing van wapenoverdrachten en -doorvoer en voor het voorkomen van tussenhandel in illegale wapens door EU-bedrijven die buiten de EU zijn gevestigd. Maar de eerste stap die moet worden gezet, is de omzetting van de gedragscode uit 1998 in een wettelijk bindend instrument. Ik wil daarom het Sloveense voorzitterschap dringend verzoeken al het mogelijke te doen om de patstelling in de Raad te doorbreken en het gemeenschappelijk standpunt aangenomen te krijgen."@nl3
"Panie przewodniczący! Minęło 10 lat, odkąd UE uzgodniła kodeks postępowania w sprawie eksportu broni; fakt, że kodeks ten nie został przekształcony w efektywny instrument kontroli eksportu broni przez wszystkie firmy i rządy UE, przynosi nam wstyd. W rezultacie broń europejska jest nadal przekazywana do stref konfliktu. UE stawia się w niepojętej sytuacji, w której dostarcza broń i napędza konflikty w tych samych krajach, do których jednocześnie przekazuje środki na pomoc rozwojową. Jak mamy to wyjaśnić naszym obywatelom? Jak mamy wyjaśnić, na przykład, że niektóre państwa członkowskie nadal sprzedają amunicję kasetową i jednocześnie UE wydaje miliony euro na likwidację min? Na przykład w 2005 r. w Libanie zostały użyte tysiące bomb rozpryskowych z niszczycielskim skutkiem, a następnie w 2006 r. UE wydała 525 milionów euro na pomoc rozwojową dla Libanu, częściowo także na usuwanie niewypałów. Nie oszukujmy się, że jedynie państwa spoza UE dostarczają broń do krajów pozostających w konflikcie zbrojnym: 7 z 10 największych eksporterów broni to państwa członkowskie UE. Czyż nie nadszedł czas, byśmy zainwestowali w rozwiązanie konfliktu w targanych konfliktami państwach zamiast w sprzedaż broni? Pilnie potrzebne są mechanizmy mające na celu odpowiednią kontrolę przesyłu i przeładunku broni i zapobieganie transakcjom pośrednictwa nielegalnej broni przez firmy europejskie zlokalizowane poza UE. Jednak pierwszym krokiem musi być przekształcenie kodeksu postępowania z 1998 r. w prawnie wiążący dokument. Tak więc proszę prezydencję słoweńską, by zrobiła wszystko, co w jej mocy, by odblokować patową sytuację w Radzie i przyjąć wspólne stanowisko."@pl16
"Senhor Presidente, faz dez anos que a UE acordou um código de conduta para a exportação de armas e é lamentável que este código ainda não tenha sido transformado num instrumento eficaz para o controlo de exportação de armas de todas as empresas e governos da UE. Consequentemente, as armas europeias continuam a ser canalizadas para zonas de conflito. A própria UE encontra-se na posição incompreensível de fornecer armas e alimentar conflitos nos próprios países que, em simultâneo, recebem dela uma ajuda avultada com vista ao desenvolvimento. Como é que explicamos isso aos nossos cidadãos? Como é que vamos explicar, por exemplo, que alguns Estados-Membros continuam dispostos a comercializar munições de fragmentação enquanto, paralelamente, a UE despende milhões de euros na desminagem? Por exemplo, em 2005, foram utilizadas no Líbano milhares de bombas de fragmentação com resultados devastadores e, depois, em 2006, a UE gastou 525 milhões de euros na ajuda ao desenvolvimento para o Líbano, parte destinada à remoção das munições por explodir. Não nos enganemos a nós próprios pensando que só países fora da UE é que fornecem armas a Estados em situação de conflito: 7 dos 10 maiores exportadores de armas no mundo são Estados-Membros da UE. Não será tempo de investir na resolução dos conflitos nos países com problemas em vez de investir na venda de armas? É urgente introduzir mecanismos destinados a um controlo adequado da transferência e transbordo de armas e a evitar a corretagem em armas ilícitas por parte de empresas situadas fora da UE. Todavia, o primeiro passo terá de ser a transição do código de conduta de 1998 para um instrumento juridicamente vinculativo. Assim, solicitaria à Presidência eslovena que faça o possível e impossível para desbloquear o impasse no Conselho e chegar à adopção da posição comum."@pt17
"Mr President, it is 10 years since the EU agreed a code of conduct for arms exports and it is shameful that this code has not yet been transformed into an effective instrument for controlling arms exports by all EU companies and governments. As a result, European arms are still being channelled into conflict zones. The EU finds itself in the incomprehensible position of supplying arms and fuelling conflicts in the very countries in which it is simultaneously pouring development aid. How do we explain that to our citizens? How do we explain, for example, that some Member States are still prepared to trade cluster munitions while, at the same time, the EU is spending millions of euros on mine clearance? For example, in 2005 thousands of cluster bombs were used in Lebanon with devastating results, and then in 2006 the EU spent EUR 525 million on development aid to Lebanon, partly for the removal of unexploded ordnance. Let us not kid ourselves that it is only countries outside the EU that are supplying arms to conflict states: 7 out of 10 of the world’s top arms-exporting countries are EU Member States. Is it not time that we invested in conflict resolution for troubled states instead of arms sales? Mechanisms are urgently needed to control arms transfers and transhipments properly and to prevent the brokering of illegal arms by EU companies located outside the EU. But the first step must be to turn the 1998 code of conduct into a legally binding instrument. So I would beg the Slovenian Presidency to do its utmost to unblock the stalemate in the Council and get the common position adopted."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, prešlo už 10 rokov odvtedy, čo sa Európska únia dohodla na kódexe správania pre vývoz zbraní, a je veľmi smutné, že tento kódex nebol doteraz transformovaný do účinného nástroja na kontrolu vývozu zbraní zo strany všetkých podnikov a vlád v Európskej únii. V dôsledku toho sa európske zbrane ešte stále dostávajú do konfliktných oblastí. Európska únia sa tak ocitla v nepochopiteľnej situácii, v ktorej dodáva zbrane a podnecuje konflikty v tých istých krajinách, ktorým zároveň poskytuje rozvojovú pomoc. Ako tento fakt vysvetlíme našim občanom? Ako, napríklad, vysvetlíme to, že niektoré členské štáty sú ešte stále ochotné obchodovať s trieštivou muníciou, aj keď v tom istom čase Európska únia míňa milióny eur na likvidáciu mín? V roku 2005 boli napríklad v Libanone použité tisícky trieštivých bômb so zničujúcimi dôsledkami, pričom o rok neskôr, v roku 2006, poskytla EÚ Libanonu rozvojovú pomoc vo výške 525 miliónov EUR, ktorej časť bola použitá na odstránenie nevybuchnutého streliva. Prestaňme si nahovárať, že zbrane do konfliktných štátov dodávajú len krajiny mimo EÚ: sedem z desiatich najväčších svetových vývozcov zbraní tvoria členské štáty Európskej únie. Nie je vhodný čas na to, aby sme namiesto predaja zbraní radšej investovali do riešenia konfliktov v postihnutých krajinách? Existuje naliehavá potreba mechanizmov na primeranú kontrolu transferu a prekládok zbraní a predchádzanie sprostredkovaniu nezákonných zbraní zo strany európskych firiem nachádzajúcich sa mimo územia EÚ. Prvý krokom v tomto smere však musí byť transformácia kódexu správania z roku 1998 na právne záväzný nástroj. Preto by som chcela poprosiť slovinské predsedníctvo, aby urobilo všetko, čo je v jeho silách, na vyriešenie patovej situácie v Rade a prijatie spoločnej pozície."@sk19
"Gospod predsednik, pred desetimi leti je EU sprejela kodeks ravnanja za izvažanje orožja in sramota je, da ta kodeks še vedno ni bil preoblikovan v učinkovit instrument za nadzor izvažanja orožja vseh podjetij in vlad EU. Zaradi tega se evropsko orožje še vedno prenaša na sporna območja. EU se je znašla v nepojmljivem položaju, ko v prav tiste države, ki jim obenem namenja razvojno pomoč, pošilja orožje in v njih spodbuja spore. Kako naj to razložimo našim državljanom? Kako naj na primer razložimo, da so nekatere države članice še vedno pripravljene trgovati s kasetnim strelivom, medtem ko EU porablja milijone evrov za odstranjevanje min? Leta 2005 se je v Libanonu na primer uporabilo na tisoče kasetnih bomb, ki so imele uničujoče posledice, nato je EU leta 2006 Libanonu namenila 525 milijonov EUR za razvojno pomoč, delno za odstranitev neeksplodiranih minskoeksplozivnih sredstev. Ne zatiskajmo si oči, da le države izven EU dobavljajo orožje državam, kjer potekajo spori: 7 od 10 najpomembnejših držav, ki izvažajo orožje, je držav članic EU. Ali ni čas, da namesto prodajanja orožja začnemo vlagati v rešitve sporov v nemirnih državah? Nujno potrebujemo mehanizme za učinkovit nadzor prenosov orožja in pretovarjanja ter za preprečevanje posredovanja nezakonitega orožja, ki ga izvajajo podjetja izven EU. Vendar moramo najprej preoblikovati kodeks ravnanja iz leta 1998 v pravno zavezujoč instrument. Zato prosim slovensko predsedstvo, naj po najboljših močeh poskuša odpraviti zastoj v Svetu in omogoči sprejetje skupnega stališča."@sl20
"Herr talman! Det är tio år sedan EU enades om en uppförandekod för vapenexport och det är skamligt att denna kod ännu inte har omsatts i ett effektivt instrument för att kontrollera vapenexport från alla EU:s företag och regeringar. Till följd av detta hamnar europeiska vapen fortfarande i konfliktområden. EU befinner sig i den obegripliga positionen att leverera vapen och underblåsa konflikter i just de länder som EU samtidigt ger utvecklingsstöd till. Hur förklarar vi detta för våra medborgare? Hur förklarar vi till exempel att vissa medlemsstater fortfarande är beredda att handla med multipelbomber medan EU samtidigt spenderar miljontals euro på minröjning? Under 2005 användes till exempel tusentals multipelbomber i Libanon med förödande resultat. Under 2006 spenderade EU sedan 525 miljoner euro på utvecklingsstöd till Libanon, delvis för att röja undan oexploderade sprängämnen. Låt oss inte lura oss själva med att det bara är länder utanför EU som levererar vapen till stater i konflikt: sju av världens tio ledande vapenexporterande länder är EU-medlemsstater. Är det inte dags att vi investerar i konfliktlösning för stater i svårigheter i stället för i vapenförsäljning? Det finns ett brådskande behov av mekanismer för ordentlig kontroll av vapentransaktioner och omlastningar och för att förhindra att olagliga vapentransaktioner utförs av företag i EU som bedriver verksamhet utanför EU. Men det första steget måste vara att göra 1998 års uppförandekod till ett rättsligt bindande instrument. Jag skulle vilja be det slovenska ordförandeskapet att göra sitt yttersta för att bryta dödläget i rådet och få den gemensamma ståndpunkten antagen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Fiona Hall,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph