Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-12-Speech-3-418"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080312.26.3-418"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μείνατε τόσο αργά, ευχαριστώ τους Επίτροπους Michel και Špidla για την πολύ θετική συμμετοχή τους στην έκθεση που παρουσιάζουμε, ευχαριστώ όλες τις συναδέλφους και τον κ. Ματσάκη, το μόνο συνάδελφο που έλαβε μέρος στη συζήτηση. Πιστεύω ότι κοινός παρανομαστής είναι η διατήρηση των οικογενειακών σχέσεων. Όλοι τόνισαν τη σημασία της διατήρησης των οικογενειακών σχέσεων, τη σημασία της προστασίας των παιδιών και ειδικότερα των μικρότερων παιδιών, τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της γυναίκας. Πρώτο θέμα όμως πρέπει να είναι ότι υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπερασπίζουμε τα δικαιώματα της γυναίκας ανεξάρτητα του αν είναι στη φυλακή ή έξω από τη φυλακή. Γι’ αυτό ό,τι ισχύει για τις γυναίκες που είναι έξω από τη φυλακή πρέπει να ισχύει και για τις γυναίκες που είναι μέσα στη φυλακή. Όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό, ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο Špidla, ο οποίος μέσω υμών, Επίτροπε Michel, τόνισε τη σημασία των μέτρων υποστήριξης ήδη από την κράτηση, των μέτρων επαγγελματικής κατάρτισης και εισαγωγής στην αγορά, τη συνεργασία και του ιδιωτικού τομέα, για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό που είπατε και εσείς, κύριε Επίτροπε, το ότι η φυλακή πρέπει να γίνει μια ευκαιρία και όχι μία μορφή εκδίκησης. Όσον αφορά την άποψη του κ. Ματσάκη, ότι υπάρχουν και επικίνδυνες τάσεις, αυτές υπάρχουν και εκτός και εντός της φυλακής και, ακριβώς, πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα –και με ιατρικά μέσα– να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους τάσεις, ώστε να αποκλείουμε την περίπτωση περιθωριοποίησης ατόμων, πράγμα που θα είναι αντίθετο με την ιδέα που έχουμε για την αξιοπρέπεια του ατόμου και τη δυνατότητα υποστήριξής του, ώστε να αποδώσει τον καλύτερο εαυτό του στην κοινωνία. Ελπίζω η νέα Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως ανέφερε και ο Επίτροπος, να μας δώσει τη δυνατότητα για περισσότερες δράσεις και, μια που δεν είναι μακριά η παρουσίαση αυτής της έκθεσης και η κύρωση της Συνθήκης, να γίνουν πραγματικότητα πολλά απ’ αυτά που η έκθεση προτείνει. Θα επανέλθω όμως σε ένα θέμα που δεν αναφέρθηκε, ότι στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέπει να αναφέρεται και η κατάσταση των γυναικών στις φυλακές της Ένωσης."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, děkuji vám, že jste tu vydrželi do tak pozdních hodin. Chtěla bych též poděkovat panu komisaři Michelovi a panu komisaři Špidlovi za jejich velmi pozitivní příspěvek k této zprávě. Rovněž bych chtěla poděkovat i vám, dámy a pánové, jakož i panu Matsakisovi, který byl jediným zástupcem mužského pohlaví, který se zapojil do této diskuse. Domnívám se, že společným jmenovatelem této diskuse bylo zachování rodinných vazeb, jejichž význam zdůraznil každý z řečníků. Ochrana dětí, především malých dětí, a vytvoření vhodných podmínek přizpůsobených zvláštním potřebám žen představují rovněž nesmírně důležité oblasti. Naším prvořadým cílem by však mělo být zabezpečení dodržování lidských práv, zvláště práv žen, bez ohledu na to, zda se nacházejí ve vězení nebo mimo ně. Z tohoto důvodu by se stejná práva, která se uplatňují vůči ženám mimo vězení, měla uplatňovat i vůči ženám ve vězení. V souvislosti s problémem sociálního vyloučení mi dovolte vyslovit zvláštní poděkování panu komisaři Špidlovi, který prostřednictvím vás, pane komisaři Micheli, zdůrazňoval význam podpůrných opatření již od fáze vzetí do vazby. Jde o opatření zaměřená na odborné vzdělávání, začlenění do trhu práce a spolupráci se soukromým sektorem. Díky tomu můžeme v praxi uplatnit zásadu, kterou jste připomněl i vy, pane komisaři: že bychom totiž měli zajistit, aby vězení představovalo určitou formu příležitosti, nikoli pomsty. Pokud jde o názor pana Matsakise, že v této souvislosti existují i určité nebezpečné tendence, tyto tendence existují uvnitř i mimo vězení a my musíme vytvořit příležitosti a zajistit zdravotnické prostředky k jejich řešení, s cílem zabránit odsouvání jednotlivců na okraj společnosti. Odsouvání lidí na okraj společnosti je v rozporu s našimi myšlenkami o důstojnosti jednotlivců a o vytváření vhodných podmínek, v nichž by tito jednotlivci mohli přinést pro společnost největší prospěch. Podobně jako pan komisař, i já doufám, že nová Lisabonská smlouvy nám poskytne rozsáhlejší příležitosti k uplatnění potřebných opatření. Vzhledem ke skutečnosti, že mezi prezentací této zprávy a ratifikací Lisabonské smlouvy není velká časová mezera, mnohé z návrhů uvedených ve zprávě by se mohly stát realitou. Nakonec bych se však chtěla vrátit k tématu, které tu nikdo nepřipomněl, totiž, že výroční zpráva Komise o lidských právech by měla zahrnovat i podmínky v ženských věznicích v Evropské unii."@cs1
"Hr. formand! Tak, fordi De holdt ud så længe. Også tak til kommissær Michel og kommissær Špidla for deres positive bidrag til den betænkning, vi har forelagt, og tak til alle kollegerne og hr. Matsakis, den eneste mandlige kollega, der deltog i debatten. Jeg tror, at fællesnævneren hedder bevarelse af familiebånd. Alle har fremhævet, hvor vigtigt det er, og ligeledes betydningen af at beskytte børnene, især små børn, samt sørge for passende forhold, der er tilpasset kvinders særlige behov. Det allervigtigste er dog, at vi forsvarer menneskerettighederne, forsvarer kvinders rettigheder, uanset om de er i eller uden for fængsel. Derfor bør alt, hvad der gælder for kvinder uden for fængslet, også gælde for kvinder i fængsel. Hvad angår social udstødelse, vil jeg gerne takke kommissær Špidla, som gennem kommissær Michel fremhævede betydningen af støtteforanstaltninger allerede fra anholdelsen, erhvervsuddannelsesforanstaltninger og foranstaltninger med henblik på at komme ind på markedet og samarbejde med den private sektor. Herved kan vi føre det ud i livet, som kommissæren nævnte, nemlig at fængsel bør være en chance og ikke en hævn. Hvad angår hr. Matsakis' synspunkt om farlige tendenser, findes disse også både uden for og inden for fængslerne, og netop derfor bør vi give mulighed for, også med lægelige midler, at imødegå disse tendenser, så vi udelukker marginalisering af personer, da dette ville være i strid med vores idéer om menneskers værdighed og muligheden for at støtte dem, så de gavner samfundet mest muligt. Jeg håber, at den nye Lissabontraktat, som kommissæren også nævnte, giver os mulighed for at gøre mere, og da der ikke går lang tid fra betænkningens fremlæggelse til ratificeringen af traktaten, håber jeg, at mange af betænkningens forslag føres ud i livet. Jeg vil dog gentage en ting, som ikke blev nævnt, nemlig at Kommissionens årsrapport om menneskerettighederne også bør omtale kvinders forhold i EU's fængsler."@da2
". − Herr Präsident! Ich danke Ihnen, dass Sie so lange durchgehalten haben. Mein Dank gilt auch den Herren Kommissaren Michel und Špidla für ihre überaus positive Mitarbeit an unserem Bericht; auch würde ich gerne Ihnen, meine Damen und Herren, sowie auch Herrn Matsakis danken, der sich als einziges männliches Parlamentsmitglied an dieser Aussprache beteiligt hat. Die Aufrechterhaltung familiärer Bindungen ist meiner Auffassung nach ein gemeinsamer Nenner, und jeder hier hat die Wichtigkeit dieses Umstands betont. Darüber hinaus besteht ein zentrales Anliegen im Schutz von Kindern, insbesondere von kleinen Kindern, und in der Schaffung geeigneter Bedingungen, die auf die besonderen Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind. Vorrangig muss auf jeden Fall sein, dass wir uns für die Menschenrechte einsetzen, vor allem für die Rechte von Frauen – egal, ob innerhalb oder außerhalb von Gefängnissen. Deshalb sollte das, was für nicht inhaftierte Frauen gilt, auch für inhaftierte Frauen gelten. Im Hinblick auf das Thema der sozialen Ausgrenzung darf ich mich besonders bei Herrn Kommissar Špidla bedanken, der uns über Sie, Herr Kommissar Michel, begreiflich gemacht hat, wie wichtig Unterstützungsmaßnahmen bereits während der Dauer der Inhaftierung sind. Dazu zählen Maßnahmen für eine Berufsausbildung, für eine Integration in den Arbeitsmarkt und für eine Kooperation mit dem privatwirtschaftlichen Bereich. So können wir das, was Sie sagten, Herr Kommissar, in die Tat umsetzen: Wir sollten dafür sorgen, dass eine Gefängnishaft eine Chance sein kann und nicht eine Form der Rache darstellt. Zum Standpunkt von Herrn Matsakis, es gebe auch gefährliche Tendenzen, möchte ich Folgendes anmerken: Es gibt diese Tendenzen, und zwar sowohl in den Gefängnissen als auch außerhalb, und wir müssen die Gelegenheit und die medizinischen Mittel bereitstellen, um diese Tendenzen zu bekämpfen, damit Menschen nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Marginalisierung steht im Widerspruch zu unseren Idealen von Menschenwürde und der Möglichkeit, Menschen zu unterstützen, so dass sie einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten können. Ich hoffe, dass der neue Vertrag von Lissabon uns mehr Handlungsspielraum einräumen wird, wie der Herr Kommissar schon gesagt hat. Da die Präsentation dieses Berichts und die Ratifizierung des Vertrags nicht mehr fern sind, können hoffentlich viele der im Bericht enthaltenen Vorschläge umgesetzt werden. Ich möchte jedoch auf ein Thema zurückkommen, das bisher noch nicht erwähnt wurde, nämlich, dass die Lage von Frauen in EU-Gefängnissen auch in den Jahresbericht der Kommission über die Menschenrechte mit aufgenommen werden sollte."@de9
"Mr President, thank you for staying up so late. I would also like to thank Commissioners Michel and Špidla for their highly positive participation in the report we are presenting; and I would like to thank you, ladies and gentlemen, and Mr Matsakis, who is the only male fellow Member to be taking part in this debate. I believe that maintaining family ties is a common denominator, and everyone has stressed how important it is. It is also vital to protect children, above all, small children, and establish appropriate conditions tailored to the special needs of women. The primary issue, however, should be that we stand up for human rights, especially the rights of women, regardless of whether or not they are in prison. Therefore, what applies to women who are not in prison ought also to apply to those who are. With regard to social exclusion, let me give particular thanks to Commissioner Špidla, who through you, Commissioner Michel, stressed the importance of support measures as early as the detention stage: measures for vocational training, for integration into the market and for cooperation with the private sector. We can thus put into practice what you have said, Commissioner: we should see to it that prison becomes an opportunity and not a form of revenge. With regard to of Mr Matsakis’s point of view that there are also dangerous tendencies, these exist both inside and outside prison, and we must provide the opportunity and the medical means to tackle them, so that we can prevent the marginalisation of individuals. Marginalisation is in conflict with our ideas about the dignity of individuals and the possibility of supporting them so that they can give of their best to society. I hope, as the Commissioner has said, that the new Lisbon Treaty will give us the opportunity to take more action. Since the presentation of this report and the ratification of the Treaty are not far removed, many of the suggestions made in the report may become a reality. I shall return, however, to a subject not mentioned, namely that the Commission’s annual report on human rights should also include the condition of women in EU prisons."@en4
"Señor Presidente, muchas gracias por estar despierto a estas horas. De igual modo, me gustaría agradecer la participación sumamente positiva de los Comisarios Michel y Špidla en el informe que estamos presentando, y desearía darles gracias a ustedes, señoras y señores, y al señor Matsakis, el único diputado del sexo masculino que ha participado en el debate. Creo que el mantenimiento de los lazos familiares es un denominador común, y todo el mundo ha subrayado la importancia de ese aspecto. También es fundamental proteger a los niños —sobre todo, a los niños pequeños— y garantizar unas condiciones adecuadas, adaptadas a las necesidades especiales de las mujeres. Sin embargo, lo más importante debería ser que defendiéramos los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres, estén o no en la cárcel. Por consiguiente, lo que es aplicable a las mujeres que no están en prisión también debería ser aplicable a las que lo están. En cuanto al tema de la exclusión social, permítanme darle las gracias especialmente al Comisario Špidla, quien por medio de usted, Comisario Michel, ha subrayado la importancia que, desde el período de detención, tienen las medidas de apoyo relativas a la formación profesional, a la inserción laboral y a la cooperación con el sector privado. De ese modo, podemos poner en práctica lo que usted ha dicho, señor Comisario: asegurarnos de que la cárcel sea una oportunidad y no una venganza. En cuanto a la opinión del señor Matsakis, quien señala que también hay tendencias peligrosas, esas tendencias existen tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios, y debemos brindar la oportunidad de ponerles remedio y ofrecer los medios médicos necesarios para hacerlo, y así poder evitar la marginación de las personas. La marginación está reñida con nuestras ideas sobre la dignidad de las personas y sobre la posibilidad de ayudarlas para que puedan dar a la sociedad lo mejor de ellas mismas. Confío en que, como bien ha dicho el Comisario, el nuevo Tratado de Lisboa nos brinde la oportunidad de tomar más medidas. Dada la proximidad de la presentación del informe y la ratificación del Tratado, muchas de las propuestas del informe podrían hacerse realidad. No obstante, insistiré en un tema al que no se ha hecho referencia, a saber, que en el informe anual sobre los derechos humanos también debería contemplarse la situación de las mujeres en los centros penitenciarios de la UE."@es21
"Härra juhataja, tänan teid nii hilise ärkveloleku eest. Ma soovin samuti tänada volinikke Micheli ja Špidlat väga positiivse osalemise eest esitletava raporti koostamises; ja ma soovin tänada teid, daamid ja härrad, ja härra Matsakist, kes on ainus käesolevas arutelus osalenud meessoost parlamendiliige. Usun, et perekonnasidemete säilitamine on ühine nimetaja ja kõik on rõhutanud selle suurt tähtsust. Samuti on elulise tähtsusega laste kaitsmine, eelkõige väikeste laste, ja naiste erivajadustele vastavalt kohandatud tingimuste loomine. Siiski peaks esmaseks küsimuseks olema inimõiguste eest seismine, eriti naiste õiguste eest, sõltumata sellest, kas nad on või ei ole vanglas. Sellest tulenevalt võiks vanglas mitte viibivate naiste suhtes kehtiv laieneda ka neile, kes viibivad vanglas. Sotsiaalset tõrjutust käsitleva temaatika osas lubage eriliselt tänada volinik Špidlat, kes teie kaudu, volinik Michel, rõhutas toetavate meetmete rakendamise tähtsust võimalikult varajases vangistusstaadiumis; need on meetmed kutseõppeks, turule integreerumiseks ja koostööks erasektoriga. Volinik, nii saame praktikasse rakendada teie poolt öeldu: peame nägema vanglaid muutumas võimaluseks ja mitte kättemaksu vormiks. Mis puudutab härra Matsakise vaatepunkti olemasolevate ohtlike suundumuste kohta, siis need on olemas nii vanglas kui ka väljapool seda ning me peame pakkuma võimaluse ja ravivahendid nendega tegelemiseks, et selle abil ära hoida isikute marginaliseerumist. Marginaliseerumine on vastuolus meie arusaamadega üksikisiku väärikusest ja võimalusest toetada neid viisil, et nad saavad ühiskonnale anda endast parima Ma loodan, nagu volinik ütles, et uus Lissaboni leping annab meile tegutsemiseks rohkem võimalusi. Kuna lepingu ratifitseerimine ei ole kaugel käesoleva raporti esitlemisest, siis võivad paljud selles raportis toodud ettepanekud muutuda reaalsuseks. Siiski pöördun tagasi teema juurde, mida ei ole mainitud, nimelt, komisjoni aastaaruanne inimõiguste kohta peaks sisaldama samuti naiste olukorra kirjeldust ELi vanglates."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitos, että olette jaksanut kanssamme näin myöhään. Haluan myös kiittää komission jäsen Micheliä ja komission jäsen Špidlaa heidän myönteisestä tavastaan osallistua esittelemämme mietinnön käsittelyyn. Lisäksi haluan kiittää parlamentin jäseniä ja Marios Matsakista, joka oli ainut tähän keskusteluun osallistunut parlamentin miesjäsen. Pidän perhesiteiden säilyttämistä yhteisenä nimittäjänä, ja kaikki ovat korostaneet sen merkitystä. On myös hyvin tärkeää suojella lapsia, ennen kaikkea pieniä lapsia, ja luoda naisten tarpeita vastaavat asianmukaiset olosuhteet. Ensisijaisesti meidän pitäisi kuitenkin pyrkiä puolustamaan ihmisoikeuksia, ennen kaikkea naisten oikeuksia, riippumatta siitä, ovatko he vankilassa vai eivät. Siispä naisvankeihin pitäisi soveltaa samoja sääntöjä kuin muihinkin naisiin. Sosiaalisesta syrjäytymisestä totean, että haluan kiittää erityisesti komission jäsen Špidlaa, joka korosti komission jäsen Michelin välityksellä tukitoimenpiteiden merkitystä jo vangitsemisvaiheessa. Niitä ovat esimerkiksi ammatillista koulutusta, työmarkkinoille sopeutumista ja yksityisen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat toimenpiteet. Arvoisa komission jäsen, voimme siis tehdä sanoistanne totta: meidän on varmistettava, että vankeustuomio merkitsee mahdollisuutta eikä kostoa. Marios Matsakisin esittämään ajatukseen vaarallisista taipumuksista totean, että niitä on havaittavissa sekä vankiloissa että niiden ulkopuolella. Siksi meidän on tarjottava tilaisuus ja lääketieteelliset keinot torjua niitä, jotta voimme ehkäistä yksilöiden syrjäytymistä. Syrjäytyminen on ristiriidassa niiden ajatusten kanssa, joita meillä on yksilöiden ihmisarvosta ja mahdollisuudesta tukea heitä niin, että he voivat tehdä yhteiskunnassa parhaansa. Toivon, että uusi Lissabonin sopimus tarjoaa meille mahdollisuuden toteuttaa lisää toimia, kuten komission jäsen sanoi. Koska tämän mietinnön esittely ja sopimuksen ratifiointi ovat ajallisesti toisiaan lähellä, monista mietinnössä esitetyistä ehdotuksista voi tulla totta. Palaan kuitenkin vielä asiaan, jota ei mainittu, eli siihen, että ihmisoikeuksia koskevassa komission vuosikertomuksessa pitäisi käsitellä myös naisvankien tilannetta eurooppalaisissa vankiloissa."@fi7
"Monsieur le Président, merci d’être resté si tard. J’aimerais également remercier les commissaires Michel et Špidla pour leur participation très positive au rapport que nous présentons. Je voudrais en outre vous remercier, Mesdames et Messieurs, ainsi que M. Matsakis, qui est le seul député masculin à avoir participé au débat. Je crois que le maintien des liens familiaux est le dénominateur commun, et tout le monde a souligné combien il était important. Il est également essentiel de protéger les enfants, surtout les plus jeunes, et d’établir des conditions appropriées conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des femmes. Toutefois, il faudrait prioritairement que nous défendions les droits humains, et surtout les droits des femmes, qu’elles soient en prison ou pas. C’est pourquoi ce qui est valable pour les femmes ne se trouvant pas en prison doit également s’appliquer aux détenues. Concernant l’exclusion sociale, permettez-moi de remercier particulièrement le commissaire Špidla qui, à travers vous, Monsieur Michel, a souligné l’importance des mesures de soutien dès la détention: mesures de formation professionnelle, d’intégration sur le marché et de coopération avec le secteur privé. Nous pouvons donc mettre en pratique ce que vous avez dit, Monsieur le Commissaire: nous devons veiller à ce que les prisons deviennent une opportunité et plus une forme de vengeance. Pour ce qui est du point de vue de M. Matsakis qu’il existe également des tendances dangereuses, c’est vrai en prison comme en dehors, et nous devons fournir la possibilité et les moyens médicaux d’y remédier, afin que nous puissions prévenir la marginalisation des individus. La marginalisation est contraire à nos principes de dignité humaine et à la possibilité de les soutenir pour qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes dans la société. J’espère, comme l’a dit le commissaire, que le nouveau traité de Lisbonne nous donnera l’opportunité d’agir davantage. Puisque la présentation de ce rapport et la ratification du Traité sont en vue, de nombreuses suggestions faites dans ce rapport pourraient devenir une réalité. Toutefois, je reviendrai sur un sujet non mentionné, à savoir que le rapport annuel de la Commission sur les droits de l’homme devrait également inclure la condition des femmes dans les prisons de l’UE."@fr8
"Elnök úr! Köszönöm, hogy ilyen sokáig ébren maradt. Szeretnék köszönetet mondani Michel és Špidla biztos uraknak is kimagaslóan pozitív részvételükért a most bemutatott jelentésben, és Önöknek, Hölgyeim és Uraim, valamint Matsakis úr, aki az egyetlen férfi képviselőtársam, aki részt vesz ebben a vitában. Hiszem, hogy a családi kötelékek fenntartása a közös nevező, és mindenki hangsúlyozta, milyen fontos is ez. A gyermekek védelmi is alapvető fontosságú, elsősorban a kisgyermekeké, és megfelelő feltételeket kell létrehozni a nők speciális igényeihez igazodva. Azonban az legyen az elsődleges kérdés, hogy lándzsát törünk az emberi jogok mellett, elsősorban a nők jogai mellett, függetlenül attól, hogy börtönben vannak-e vagy sem. Így tehát ami a nem bebörtönzött nőkre érvényes, annak kellene vonatkoznia azokra is, akik börtönben vannak. Ami a társadalmi kirekesztettséget illeti, engedjék meg, hogy külön köszönetet mondjak Michel biztos úrnak, kihangsúlyozva a támogató intézkedések fontosságát már a fogva tartás ideje alatt: a szakképzésért, a piacra történő integrációért, valamint a magánszektorral történő együttműködésért tett intézkedések. Így megvalósíthatjuk azt, amit Ön említett biztos úr: azt kellene látnunk, hogy a börtön lehetőség és nem a bosszú egy formája. Matsakis úr azon véleményére utalva, mely szerint vannak veszélyes tendenciák is, azok mind a börtönön kívül, mind pedig azon belül jelen vannak, és biztosítanunk kell a lehetőséget és az orvosi eszközöket ezek kezelésére, hogy így megelőzhessük a személyek marginalizációját. A marginalizáció szemben áll az egyének méltóságával kapcsolatos gondolatunkkal és azok támogatásának lehetőségével, hogy így a tőlük telhető legjobb teljesítményt nyújtsák a társadalom számára. Remélem, hogy amint azt a biztos úr is említette, az új Lisszaboni Szerződés lehetőséget nyújt számunkra arra, hogy még több tettre kerüljön sor. Mivel a jelen jelentés bemutatása és a Szerződés ratifikálása nem távoliak, a jelentésben tett számos javaslat megvalósulhat. Vissza kell térnem azonban egy nem említett kérdésre, egészen pontosan arra, hogy a Bizottság emberi jogokról szóló éves jelentésének is tartalmaznia kellene az EU börtöneiben levő nők feltételeit."@hu11
"Signor Presidente, la ringrazio per essere rimasto nonostante l’ora avanzata. Desidero anche porgere i miei ringraziamenti ai Commissari Michel e Špidla per la loro partecipazione estremamente positiva alla relazione che stiamo presentando; vorrei ringraziare voi, onorevoli colleghi, e l’onorevole Matsakis, l’unico deputato di sesso maschile ad aver partecipato alla discussione. Ritengo che mantenere legami familiari sia un comune denominatore, e tutti hanno sottolineato quanto sia importante. Inoltre è fondamentale proteggere i minori, soprattutto i bambini piccoli, e stabilire condizioni appropriate, adeguate alle speciali esigenze delle donne. La questione primaria, tuttavia, dovrebbe essere difendere i diritti umani, in particolare i diritti delle donne, senza considerare se siano in carcere o meno. Quindi, ciò che è applicabile alle donne non detenute, dovrebbe esserlo anche per quelle in detenzione. Per quanto riguarda l’esclusione sociale, desidero porgere un ringraziamento particolare al Commissario Špidla, che attraverso di lei, Commissario Michel, ha sottolineato l’importanza di misure di sostegno sin dalla fase della detenzione: misure per la formazione professionale, per l’integrazione sul mercato e per la cooperazione con il settore privato. Possiamo pertanto mettere in pratica ciò che lei ha affermato, signor Commissario: dovremmo considerare il carcere come un’opportunità e non una forma di vendetta. In merito al punto di vista dell’onorevole Matsakis relativo al fatto che esistano anche tendenze pericolose, queste ultime sono presenti sia dentro che fuori le carceri, e dobbiamo offrire la possibilità e gli strumenti medici per trattarle, cosicché siamo in grado di prevenire l’emarginazione degli individui. Tale fenomeno è in conflitto con le nostre idee riguardanti la dignità delle persone e l’opportunità di sostenerle affinché dedichino il loro meglio alla società. Spero, come ha affermato il Commissario, che il nuovo Trattato di Lisbona ci fornisca l’occasione di agire in maggior misura. Siccome la presentazione di questa relazione e la ratifica del Trattato non sono lontani, molti dei suggerimenti proposti nella relazione possono diventare una realtà. Ritornerò, tuttavia, a un argomento non menzionato, vale a dire che la relazione annuale della Commissione sui diritti umani dovrebbe altresì includere la condizione delle donne nelle carceri dell’UE."@it12
"Pone pirmininke, ačiū jums, kad pasilikote iki tokios vėlumos. Be to, aš norėčiau padėkoti Komisijos nariams Louisui Micheliui ir Vladimirui Špidlai už jų naudingą dalyvavimą rengiant mūsų pristatomą pranešimą; ir aš norėčiau padėkoti jums, ponios ir ponai, ir Marios Matsakis, kuris yra vienintelis draugas ir narys vyras dalyvavo šioje diskusijoje. Aš manau, kad šeimos ryšių palaikymas yra bendras vardiklis, ir kiekvienas pabrėžė, koks jis yra svarbus. Be to, nepaprastai svarbu yra apsaugoti vaikus, visų pirma mažamečius vaikus, ir sudaryti tinkamas sąlygas, pritaikytas ypatingiems moterų poreikiams. Tačiau pagrindinis klausimas turėtų būti tas, kad mes giname žmogaus teises, ypač moterų teises, nepaisant to, ar jos yra kalėjime, ar ne. Todėl, kas taikoma moterims, kurios nėra kalėjime, taip pat privalo būti taikoma toms, kurios yra kalėjime. O dėl socialinės atskirties leiskite man ypač padėkoti Komisijos nariui Vladimirui Špidlai, kuris per jus, Komisijos nary Louis Michel, pabrėžė pagalbos priemonių, taikomų kuo anksčiau įkalinimo etape, svarbą: profesinio mokymo, integravimo į darbo rinką ir bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi priemonių. Vadinasi mes galime panaudoti praktikoje tai, ką jūs sakėte, Komisijos nary: mes turėtume pastebėti tai, kad kalėjimas tampa galimybe ir ne keršto forma. O dėl Marios Matsakis požiūrio, kad taip pat yra pavojingos tendencijos, tai jos yra tiek kalėjime, tiek ir už jo ribų, ir mes turime užtikrinti galimybes ir medicinines priemones, kad galėtume susitvarkyti su jomis taip, kad mes galėtume neleisti nustumti į šalį individų. Nušalinimas yra prieštaravimas mūsų idėjai apie individų orumą ir galimybę remti juos, kad jie galėtų padaryti viską ką gali padaryti geriausio visuomenei. Aš tikiuosi, kaip pasakė Komisijos narys, kad nauja Lisabonos sutartis suteiks mus galimybę panaudoti daugiau veiksmų. Kadangi šio pranešimo pristatymas ir sutarties ratifikavimas yra ne už kalnų, daugelis šiame pranešime pateiktų pasiūlymų gali tapti tikrove. Tačiau aš turiu grįžti prie neminėtos temos, būtent, kad į Europos Komisijos metinį pranešimą dėl žmogaus teisių ES taip pat turėtų būti įtraukiamas Moterų padėties ES kalėjimuose klausimas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pateicos jums par to, ka palikāt nomodā tik vēlu. Es vēlos pateikties arī komisāriem un par viņu konstruktīvo piedalīšanos ziņojuma, ko mēs sniedzam, sagatavošanā, un es vēlos pateikties arī jums, dāmas un kungi, un kungam, kas ir vienīgais vīriešu kārtas kolēģis, kurš piedalījās šajās debatēs. Es uzskatu, ka ģimenes saišu saglabāšana ir kopsaucējs, un ikviens ir uzsvēris, cik svarīga tā ir. Ir arī būtiski aizsargāt bērnus, pirmkārt mazus bērnus, un ieviest piemērotus apstākļus, kas pielāgoti sieviešu īpašajām vajadzībām. Galvenajam jautājumam tomēr ir jābūt cilvēktiesību aizstāvēšanai, jo īpaši sieviešu tiesību aizstāvēšanai, vienalga, vai viņas ir cietumā, vai nav. Tāpēc, kas piemērojams sievietēm, kuras nav cietumā, tam jābūt piemērojamam arī sievietēm, kas ir cietumā. Attiecībā uz sociālo atstumtību, ļaujiet man īpaši pateikties komisāram kas ar jūsu palīdzību, komisār uzsvēra atbalsta pasākumu svarīgumu jau aizturēšanas stadijā: pasākumi profesionālajām mācībām, integrācijai darba tirgū un sadarbībai ar privāto sektoru. Tādā veidā mēs varam praksē izmantot to, ko jūs, komisār, teicāt, ka mums jārūpējas, lai cietums kļūtu par izdevību un nevis par atriebības veidu. Attiecībā uz kunga viedokli, ka ir vērojamas arī bīstamas tendences, jāsaka, ka tās ir gan cietumā, gan ārpus tā, un mums jānodrošina iespējas un ārstniecības līdzekļi, lai tās risinātu un novērstu cilvēku marginalizāciju. Marginalizācija ir pretrunā ar mūsu idejām par indivīda pašcieņu un iespēju to aizstāvēt, lai sabiedrība no tā kaut ko iegūtu. Es ceru, kā komisārs teica, ka jaunais Lisabonas līgums dos mums iespēju vairāk rīkoties. Tā kā šī ziņojuma sniegšana un Līguma ratifikācija nav tālu viena no otras, daudzi no ierosinājumiem ziņojumā var kļūt par realitāti.. Es tomēr atgriezīšos pie temata, kas netika minēts, proti, ka Komisijas gada ziņojumā par cilvēktiesībām ir jāiekļauj arī sieviešu stāvoklis ES cietumos.."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μείνατε τόσο αργά, ευχαριστώ τους Επίτροπους Michel και Špidla για την πολύ θετική συμμετοχή τους στην έκθεση που παρουσιάζουμε, ευχαριστώ όλες τις συναδέλφους και τον κ. Ματσάκη, το μόνο συνάδελφο που έλαβε μέρος στη συζήτηση. Πιστεύω ότι κοινός παρανομαστής είναι η διατήρηση των οικογενειακών σχέσεων. Όλοι τόνισαν τη σημασία της διατήρησης των οικογενειακών σχέσεων, τη σημασία της προστασίας των παιδιών και ειδικότερα των μικρότερων παιδιών, τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της γυναίκας. Πρώτο θέμα όμως πρέπει να είναι ότι υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπερασπίζουμε τα δικαιώματα της γυναίκας ανεξάρτητα του αν είναι στη φυλακή ή έξω από τη φυλακή. Γι’ αυτό ό,τι ισχύει για τις γυναίκες που είναι έξω από τη φυλακή πρέπει να ισχύει και για τις γυναίκες που είναι μέσα στη φυλακή. Όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό, ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο Špidla, ο οποίος μέσω υμών, Επίτροπε Michel, τόνισε τη σημασία των μέτρων υποστήριξης ήδη από την κράτηση, των μέτρων επαγγελματικής κατάρτισης και εισαγωγής στην αγορά, τη συνεργασία και του ιδιωτικού τομέα, για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό που είπατε και εσείς, κύριε Επίτροπε, το ότι η φυλακή πρέπει να γίνει μια ευκαιρία και όχι μία μορφή εκδίκησης. Όσον αφορά την άποψη του κ. Ματσάκη, ότι υπάρχουν και επικίνδυνες τάσεις, αυτές υπάρχουν και εκτός και εντός της φυλακής και, ακριβώς, πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα -και με ιατρικά μέσα- να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους τάσεις, ώστε να αποκλείουμε την περίπτωση περιθωριοποίησης ατόμων, πράγμα που θα είναι αντίθετο με την ιδέα που έχουμε για την αξιοπρέπεια του ατόμου και τη δυνατότητα υποστήριξής του, ώστε να αποδώσει τον καλύτερο εαυτό του στην κοινωνία. Ελπίζω η νέα Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως ανέφερε και ο Επίτροπος, να μας δώσει τη δυνατότητα για περισσότερες δράσεις και, μια που δεν είναι μακριά η παρουσίαση αυτής της έκθεσης και η κύρωση της Συνθήκης, να γίνουν πραγματικότητα πολλά απ' αυτά που η έκθεση προτείνει. Θα επανέλθω όμως σε ένα θέμα που δεν αναφέρθηκε, ότι στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέπει να αναφέρεται και η κατάσταση των γυναικών στις φυλακές της Ένωσης."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dank u dat u zo laat bent opgebleven. Ik zou graag ook Commissarissen Michel en Špidla willen bedanken voor hun uiterst positieve medewerking aan het hier voorgestelde verslag; en ik wil ook u, dames en heren, bedanken, en de heer Matsakis, de enige mannelijke afgevaardigde die aan dit debat deelneemt. Ik meen dat het aanhouden van familiebanden een gemeenschappelijk thema is, en iedereen heeft wel benadrukt hoe belangrijk dit is. Het is ook cruciaal kinderen, met name jonge kinderen, te beschermen en passende voorzieningen op te zetten die zijn toegerust op de speciale behoeften van vrouwen. De belangrijkste kwestie hoort echter te zijn dat we ons inzetten voor de mensenrechten, vooral voor de rechten van vrouwen, of ze nu in de gevangenis zitten of niet. Daarom dient datgene wat geldt voor vrouwen die niet in de gevangenis zitten, ook te gelden voor hen die er wel in zitten. Wat betreft sociale uitsluiting wil ik in het bijzonder Commissaris Špidla bedanken, die via u, mijnheer de Commissaris Michel, onderstreepte dat het belangrijk is al vroeg in het detentieproces ondersteuningsvoorzieningen te introduceren: voorzieningen voor beroepsopleidingen, voor integratie in de arbeidsmarkt en voor samenwerking met de particuliere sector. We kunnen zodoende in de praktijk brengen wat u heeft gezegd, mijnheer de Commissaris: we moeten erop toezien dat gevangenissen kansen creëren en geen plek zijn om wraak te nemen. Wat betreft het standpunt van de heer Matsakis dat er ook gevaarlijke ontwikkelingen zijn, valt te zeggen dat deze zowel binnen als buiten de gevangenis te vinden zijn, en we moeten de mogelijkheid en medische middelen creëren om deze aan te kunnen pakken, zodat we uitsluiting van individuen kunnen voorkomen. Uitsluiting staat in contrast met onze ideeën over de waardigheid van individuen en de mogelijkheid om hen te stimuleren zodat ze de samenleving het beste kunnen bieden. Ik hoop, zoals de Commissaris heeft gezegd, dat het nieuwe Verdrag van Lissabon ons de mogelijkheid zal geven om meer maatregelen te kunnen nemen. Aangezien presentatie van dit verslag en ratificatie van het verdrag beide binnenkort plaats gaan vinden, worden veel suggesties uit dit verslag misschien wel doorgevoerd. Ik keer echter nog even terug op een onderwerp dat niet is genoemd, namelijk dat het jaarverslag van de Commissie over mensenrechten ook de situatie van vrouwen in de gevangenissen van de EU zou moeten opnemen."@nl3,3
"Panie przewodniczący! Dziękuję za pozostanie z nami do tak późna. Chciałabym również podziękować panom komisarzom Michelowi i Špidli za pozytywne nastawienie do prezentowanego sprawozdania. Chciałabym również podziękować państwu, panie i panowie, oraz panu Matsakisowi, który jest jedynym mężczyzną spośród posłów biorących udział w tej debacie. Wierzę, że utrzymywanie więzów rodzinnych jest płaszczyzną porozumienia w poruszanej sprawie w związku z tym, że wszyscy państwo podkreślali jego znaczenie. Kolejną niezwykle ważną sprawą jest ochrona dzieci, przede wszystkim tych najmniejszych, oraz ustanowienie odpowiednich warunków więziennych dostosowanych do wyjątkowych potrzeb kobiet. Jednak sprawą nadrzędną powinno być nasze poparcie dla poszanowania praw człowieka, w szczególności praw kobiet, bez względu na to, czy są to kobiety skazane na karę więzienia czy nie. Tak więc to, co odnosi się do kobiet nie więzionych, powinno obowiązywać również w przypadku kobiet więzionych. W związku ze sprawą wykluczenia społecznego chciałabym szczególnie podziękować komisarzowi Špidli, który za pośrednictwem pana komisarza Michela podkreślił znaczenie wsparcia udzielanego już w momencie zatrzymania: szkoleń zawodowych, działań na rzecz integracji na rynku i współpracy z sektorem prywatnym. Zatem możemy zastosować w praktyce to, co pan komisarz powiedział: musimy zadbać o to, by więzienie stało się szansą, a nie zemstą. W odniesieniu do słów pana Matsakisa przestrzegających przed tendencjami niebezpiecznymi, muszę zaznaczyć, że takowe istnieją zarówno w więzieniu, jak i poza nim, a naszym zadaniem jest udostępnienie metod przeciwdziałania i środków medycznych do walczenia z nimi w taki sposób, by zapobiec marginalizacji pojedynczych osób. Marginalizacja pozostaje w sprzeczności z naszym podejściem do godności ludzkiej i możliwości wspierania obywateli tak, aby dawali społeczeństwu to, co w nich najlepsze. Podobnie jak pan komisarz, mam nadzieję, że odnowiony traktat lizboński pozwoli nam na więcej działań. Ponieważ prezentacja tego sprawozdania i ratyfikacja traktatu nie są zbyt oddalone w czasie, wiele z sugestii przedstawionych w sprawozdaniu ma szansę na szybką realizację. Chciałabym jednak powrócić do tematu, który nie został poruszony, mianowicie do tego, że roczne sprawozdanie Komisji na temat praw człowieka powinno również obejmować sprawę warunków więzienia kobiet w UE."@pl16
"Senhor Presidente, agradeço-lhe por permanecer aqui até tão tarde. Gostaria também de agradecer aos Comissários Michel e Špidla pela sua participação extremamente positiva no relatório que estamos a apresentar; e gostaria de agradecer também a todas as colegas e ao senhor deputado Matsakis, o único colega a participar neste debate. Penso que a manutenção dos laços familiares é um denominador comum, e toda a gente salientou o quanto é importante. Igualmente importante é a protecção das crianças, sobretudo das mais pequenas, e a criação de condições adequadas que tenham em conta as necessidades especiais das mulheres. No entanto, o mais importante para nós deve ser a defesa dos direitos humanos, especialmente dos direitos das mulheres, quer se encontrem ou não na prisão. Por conseguinte, o que se aplica às mulheres que não estão na prisão deve aplicar-se também às que lá estão. No que se refere à exclusão social, permitam-me que agradeça de modo especial ao Senhor Comissário Špidla, que por seu intermédio, Senhor Comissário Michel, frisou a importância das medidas de apoio desde o início da detenção: medidas de formação profissional, de integração no mercado e de cooperação com o sector privado. Poderemos assim pôr em prática aquilo que V. Exa. disse, Senhor Comissário: procurar que a prisão se torne uma oportunidade e não uma forma de vingança. Quanto ao ponto de vista do senhor deputado Matsakis, que considera que também existem tendências perigosas, a verdade é que elas existem tanto dentro como fora da prisão, e temos de oferecer a possibilidade e facultar os meios médicos para lidar com essas tendências, para que possamos prevenir a marginalização dos indivíduos. A marginalização é contrária às nossas ideias sobre a dignidade do indivíduo e a possibilidade de o apoiar de modo a que possa dar o seu melhor à sociedade. Espero, como referiu também o Senhor Comissário, que o novo Tratado de Lisboa nos dê a oportunidade de empreender mais acções. Dada a proximidade no tempo entre a apresentação deste relatório e a ratificação do Tratado, penso que muitas das sugestões formuladas no relatório podem tornar-se realidade. Gostaria, no entanto, de voltar a um assunto que não foi referido, nomeadamente que o relatório anual da Comissão sobre os direitos humanos deveria incluir também a situação das mulheres nas prisões da UE."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μείνατε τόσο αργά, ευχαριστώ τους Επίτροπους Michel και Špidla για την πολύ θετική συμμετοχή τους στην έκθεση που παρουσιάζουμε, ευχαριστώ όλες τις συναδέλφους και τον κ. Ματσάκη, το μόνο συνάδελφο που έλαβε μέρος στη συζήτηση. Πιστεύω ότι κοινός παρανομαστής είναι η διατήρηση των οικογενειακών σχέσεων. Όλοι τόνισαν τη σημασία της διατήρησης των οικογενειακών σχέσεων, τη σημασία της προστασίας των παιδιών και ειδικότερα των μικρότερων παιδιών, τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της γυναίκας. Πρώτο θέμα όμως πρέπει να είναι ότι υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπερασπίζουμε τα δικαιώματα της γυναίκας ανεξάρτητα του αν είναι στη φυλακή ή έξω από τη φυλακή. Γι’ αυτό ό,τι ισχύει για τις γυναίκες που είναι έξω από τη φυλακή πρέπει να ισχύει και για τις γυναίκες που είναι μέσα στη φυλακή. Όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό, ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο Špidla, ο οποίος μέσω υμών, Επίτροπε Michel, τόνισε τη σημασία των μέτρων υποστήριξης ήδη από την κράτηση, των μέτρων επαγγελματικής κατάρτισης και εισαγωγής στην αγορά, τη συνεργασία και του ιδιωτικού τομέα, για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό που είπατε και εσείς, κύριε Επίτροπε, το ότι η φυλακή πρέπει να γίνει μια ευκαιρία και όχι μία μορφή εκδίκησης. Όσον αφορά την άποψη του κ. Ματσάκη, ότι υπάρχουν και επικίνδυνες τάσεις, αυτές υπάρχουν και εκτός και εντός της φυλακής και, ακριβώς, πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα -και με ιατρικά μέσα- να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους τάσεις, ώστε να αποκλείουμε την περίπτωση περιθωριοποίησης ατόμων, πράγμα που θα είναι αντίθετο με την ιδέα που έχουμε για την αξιοπρέπεια του ατόμου και τη δυνατότητα υποστήριξής του, ώστε να αποδώσει τον καλύτερο εαυτό του στην κοινωνία. Ελπίζω η νέα Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως ανέφερε και ο Επίτροπος, να μας δώσει τη δυνατότητα για περισσότερες δράσεις και, μια που δεν είναι μακριά η παρουσίαση αυτής της έκθεσης και η κύρωση της Συνθήκης, να γίνουν πραγματικότητα πολλά απ' αυτά που η έκθεση προτείνει. Θα επανέλθω όμως σε ένα θέμα που δεν αναφέρθηκε, ότι στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέπει να αναφέρεται και η κατάσταση των γυναικών στις φυλακές της Ένωσης."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám, že ste tu vydržali do takých neskorých hodín. Chcela by som sa tiež poďakovať pánovi komisárovi Michelovi a pánovi komisárovi Špidlovi za ich veľmi pozitívny príspevok k tejto správe. Rovnako by som chcela poďakovať aj vám, dámy a páni, ako aj pánovi Matsakisovi, ktorý bol jediným zástupcom mužského pohlavia, ktorý sa zapojil do tejto diskusie. Domnievam sa, že spoločným menovateľom tejto diskusie bolo zachovanie rodinných väzieb, ktorých význam zdôraznil každý z rečníkov. Ochrana detí, predovšetkým malých detí, a vytvorenie vhodných podmienok prispôsobených pre osobitné potreby žien predstavujú tiež nesmierne dôležité oblasti. Našim prvoradým cieľom by však malo byť zabezpečenie dodržiavania ľudských práv, obzvlášť práv žien, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú vo väzení alebo mimo neho. Z toho dôvodu by sa rovnaké práva, ktoré sa uplatňujú voči ženám mimo väzenských múrov, mali uplatňovať aj voči ženám vo väzení. V súvislosti s problémom sociálneho vylúčenia mi dovoľte vysloviť osobitné poďakovanie pánovi komisárovi Špidlovi, ktorý prostredníctvom vás, pán komisár Michel, zdôrazňoval význam podporných opatrení už od fázy vzatia do väzby. Ide o opatrenia zamerané na odborné vzdelávanie, začlenenie do trhu práce a spoluprácu so súkromným sektorom. Vďaka tomu môžeme v praxi uplatniť zásadu, ktorú ste spomenuli aj vy, pán komisár: totiž, že by sme mali zabezpečiť, aby väzenie predstavovalo určitú formu príležitosti a nie pomsty. Pokiaľ ide o názor pána Matsakisa, že v tejto súvislosti existujú aj určité nebezpečné tendencie, tieto tendencie existujú vnútri aj mimo väzenia a my musíme vytvoriť príležitosti a zabezpečiť zdravotnícke prostriedky na ich riešenie, s cieľom zabrániť odsúvaniu jednotlivcov na okraj spoločnosti. Odsúvanie ľudí na okraj spoločnosti je v rozpore s našimi myšlienkami o dôstojnosti jednotlivcov a o vytváraní vhodných podmienok, v ktorých by títo jednotlivci mohli priniesť pre spoločnosť najväčší prospech. Podobne ako pán komisár, aj ja dúfam, že nová Lisabonská zmluva nám poskytne rozsiahlejšie príležitosti na vykonávanie potrebných opatrení. Vzhľadom na fakt, že medzi prezentáciou tejto správy a ratifikáciou Lisabonskej zmluvy nie je veľká časová medzera, mnohé z návrhov uvedených v správe by sa mohli stať realitou. Nakoniec by som sa však chcela vrátiť k téme, ktorú tu nikto nespomenul, totiž, že výročná správa Komisie o ľudských právach by mala zahŕňať aj podmienky v ženských väzniciach v Európskej únii."@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se vam, ker ostajate tu tako pozno. Zahvaljujem se tudi komisarju Michelu in komisarju Špidli za zelo pozitivno sodelovanje pri poročilu, ki ga predstavljamo; ter tudi vam, gospe in gospodje, ter gospodu Matsakisu, edinemu poslancu iz naše skupine, ki je sodeloval pri tej razpravi. Menim, da je ohranjanje družinskih vezi skupni imenovalec in vsi so poudarili, kako pomembno je. Prav tako je treba zaščiti otroke, zlasti majhne, ter vzpostaviti ustrezne pogoje, prilagojene posebnim potrebam žensk. Najbolj si moramo prizadevati za človekove pravice, zlasti pravice žensk, ne glede na to, ali so v zaporu ali ne. Zato mora vse, kar velja za ženske na prostosti, veljati tudi za ženske v zaporu. V zvezi s socialno izključenostjo se zlasti zahvaljujem komisarju Špidli, ki je prek vas, komisar Michel, poudaril pomembnost podpornih ukrepov že v zaporu: ukrepi za poklicno usposabljanje, vključevanje v trg in sodelovanje z zasebnim sektorjem. Tako lahko vpeljemo v prakso to, kar ste dejali, komisar: zagotoviti moramo, da postane zapor priložnost in ne oblika maščevanja. Gospod Matsakis meni, da obstajajo tudi nevarnosti, vendar te obstajajo tako v zaporu kot zunaj njega, zato moramo zagotoviti možnost in zdravstvena sredstva za njihovo obvladovanje, da tako preprečimo marginalizacijo posameznikov. Marginalizacija je v nasprotju z našimi idejami o dostojanstvu posameznikov in možnostjo njihove podpore, da lahko k družbi čim več prispevajo. Kot je dejal komisar, tudi jaz upam, da nam bo nova lizbonska pogodba omogočila več ukrepov. Ker predstavitev tega poročila in ratifikacija pogodbe nista tako oddaljeni, se lahko veliko predlogov iz poročila uresniči. Vračam se k neomenjeni temi, in sicer, da mora letno poročilo Komisije o človekovih pravicah vključevati tudi položaj zapornic v EU."@sl20
"Herr talman! Tack för att ni stannar kvar här så länge. Jag vill också tacka kommissionsledamöterna Louis Michel och Vladimir Špidla för deras mycket positiva bidrag till det betänkande vi lägger fram. Och jag vill tacka er, mina damer och herrar, och Marios Matsakis, som är den enda manliga parlamentsledamot som deltagit i den här debatten. Att upprätthålla familjekontakterna tror jag är en gemensam nämnare. Alla har betonat hur viktigt det är. Det är också centralt att skydda barnen, framför allt små barn, och att inrätta lämpliga villkor som anpassats efter kvinnors särskilda behov. Det viktigaste bör dock vara att vi står upp för de mänskliga rättigheterna, särskilt kvinnors rättigheter, oavsett om de sitter i fängelse eller inte. Det som gäller för kvinnor utanför fängelset bör därför också gälla för dem som sitter i fängelse. När det gäller social utslagning vill jag särskilt tacka kommissionsledamot Vladimir Špidla, som genom er, Louis Michel, har framhållit vikten av stödåtgärder redan under häktningstiden: åtgärder för yrkesutbildning, för integration på marknaden och för samarbete med den privata sektorn. Vi kan alltså förverkliga det ni har sagt, herr kommissionsledamot: vi bör se till att fängelset blir en möjlighet och inte en form av hämnd. När det gäller Marios Matsakis synpunkt om att det också finns farliga tendenser, så finns de både i och utanför fängelset, och vi måste se till att vi får möjligheter och medicinska medel för att hantera dem så att vi kan förhindra utslagning av enskilda individer. Utslagning står i strid med våra tankar om människors värdighet och möjligheten att stödja dem, så att de kan ge sitt bästa till samhället. Jag hoppas, som kommissionsledamoten sa, att det nya Lissabonfördraget ger oss möjlighet att vidta fler åtgärder. Eftersom det inte skiljer mycket tid mellan presentationen av detta betänkande och ratificeringen av fördraget kan många förslag i betänkandet bli verklighet. Jag vill dock återvända till ett ämne som inte har tagits upp, nämligen att kommissionens årliga rapport om mänskliga rättigheter även bör innefatta villkoren för kvinnor i fängelser i EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph