Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-12-Speech-3-407"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080312.26.3-407"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I will speak on this matter in a personal capacity. Ms Panayotopoulos-Cassiotou, with her usual wisdom and hard work, has done a very good job and produced a report which deals with the problems of women prisoners in a most efficient way. Most of what Ms Panayotopoulos-Cassiotou states in her report is, of course, correct. But does it perhaps not relate, I wonder, to a world that is ideal rather than realistic, a world in which prisons should indeed function not just for punishing sentenced individuals but mainly for rehabilitating them? The hard reality of the matter is that most prisons in Europe and the world in general function inadequately both for women and for men. That does not mean, of course, that we must not always press for changes to occur. Nor does it mean that the special needs of women prisoners should not concern us. On the contrary, it is our duty always to push for improvements, but we must never forget the following simple facts. Firstly, changes are needed in our penal system in general. Secondly, there should be no untoward discrimination between men and women, apart from what is necessitated by virtue of strictly biological differences, including maternity or special aspects of motherhood. Thirdly, prisons are not hotels. Neither are they maternity wards or nursery schools. Fourthly, most prisoners – men and women – are convicted criminals, and many have committed atrocious acts against other human beings. Fifthly, hard as it may sound, many convicted women are unfit to be mothers and alternative choices have to be found to deal with the upbringing of their children. Sixthly, as to whether female prisoners should be allowed to have a pregnancy initiated in prison, this is by no means a non-controversial issue. Having said all that, I nevertheless conclude by declaring my support for this report."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, budu o této otázce hovořit svým jménem. Paní Panayotopoulos-Cassiotouová vypracovala díky své pověstné moudrosti a tvrdé práci skutečně kvalitní zprávu, která přistupuje k problému žen ve vězení tím nejúčinnějším způsobem. Většina tvrzení ve zprávě paní Panayotopoulos-Cassiotouové je, samozřejmě, pravdivá. Mám však dojem, že tato zpráva se týká spíše ideálního než skutečného světa, tj. světa, v němž vězení neplní jen funkci zařízení určeného na výkon trestu odsouzených jednotlivců, ale především na jejich rehabilitaci. Skutečná situace je však bohužel taková, že většina vězení v Evropě a ve světě neposkytuje mužům a ženám přiměřené podmínky. To však samozřejmě neznamená, že bychom se neměli neustále pokoušet o prosazení změn. Stejně tak to neznamená, že bychom se neměli zabývat zvláštními potřebami žen ve vězení. Právě naopak, je naší povinností neustále se pokoušet o zlepšení této situace. Neměli bychom však přitom zapomínat na následující skutečnosti. Zaprvé, změny je potřeba provést i v našem trestním systému jako takovém. Za druhé, mezi muži a ženami by neměla existovat žádná nežádoucí diskriminace kromě té, která je způsobena čistě biologickými rozdíly, včetně těhotenství a zvláštních aspektů mateřství. Za třetí, věznice nejsou hotely. Nejsou to ani porodnice nebo školky. Za čtvrté, většina vězňů mužského i ženského pohlaví jsou usvědčení zločinci, z nichž mnozí se dopustili trestných činů vůči jiným lidem. Za páté, i když to může znít tvrdě, mnoho odsouzených žen prostě není způsobilých plnit úlohu matek a z tohoto důvodu je třeba najít i jiné alternativy pro výchovu jejich dětí. Za šesté, pokud jde o to, zda by se vězenkyním mělo dovolit otěhotnět po dobu jejich pobytu ve vězení, toto je skutečně velmi kontroverzní otázka. I přes tyto uvedené výhrady bych chtěl této zprávě vyjádřit svou podporu."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil tale om dette spørgsmål på egne vegne. Fru Panayotopoulos-Cassiotou har med sin sædvanlige klogskab og store ihærdighed gjort en fremragende indsats og udarbejdet en betænkning om problemerne for kvindelige indsatte på meget effektiv vis. Det meste af det, fru Panayotopoulos-Cassiotou siger i sin betænkning, er naturligvis rigtigt. Men jeg spørger mig selv, om det måske passer bedre på en ideel verden snarere end en realistisk verden, hvor fængslernes funktion ikke blot bør være at straffe idømte personer, men primært at rehabilitere dem? Den barske kendsgerning er, at de fleste fængsler i Europa og i verden generelt fungerer dårligt for både kvinder og mænd. Dette betyder naturligvis ikke, at vi ikke til stadighed skal presse på for at få indført ændringer. Det betyder heller ikke, at vi ikke skal interessere os for indsatte kvinders særlige behov. Det er tværtimod vores pligt til stadighed at presse på for at få gennemført forbedringer, men vi må aldrig glemme følgende enkle kendsgerninger. For det første skal vi ændre straffesystemet generelt. For det andet bør der ikke være nogen utilsigtet forskelsbehandling mellem mænd og kvinder, ud over den forskelsbehandling der er betinget af rent biologiske forskelle, herunder moderskab eller særlige aspekter af moderskab. For det tredje er et fængsel ikke et hotel. Det er heller ikke en fødegang eller en børnehave. For det fjerde er de fleste indsatte - mænd og kvinder - dømte kriminelle, og mange har begået grufulde handlinger mod andre mennesker. Det lyder muligvis hårdt, men for det femte er mange dømte kvinder uegnede som mødre, og der skal findes alternative løsninger med hensyn til opfostringen af deres børn. For det sjette er det på ingen måde et ukontroversielt spørgsmål, om kvindelige indsatte skal have lov til at blive gravide i fængslet. Når alt dette er sagt, vil jeg ikke desto mindre slutte ved at erklære min støtte til denne betænkning."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte mich zu diesem Thema ganz persönlich äußern. Frau Panayotopoulos-Cassiotou hat aufgrund der ihr eigenen Klugheit und großen Anstrengungen eine hervorragende Arbeit geleistet und einen Bericht erstellt, der sich äußerst effektiv mit den Problemen von Frauen im Gefängnis befasst. Das meiste, was Frau Panayotopoulos-Cassiotou in ihrem Bericht feststellt, ist natürlich richtig. Aber ich frage mich, ob er sich nicht vielleicht auf eine ideale Welt, nicht aber auf die Realität bezieht, das heißt eine Welt, in der Gefängnisse nicht einfach dazu dienen, verurteilte Personen zu bestrafen, sondern hauptsächlich dazu, sie wieder einzugliedern? Die harte Realität sieht so aus, dass die meisten Gefängnisse in Europa und der Welt im Allgemeinen nur unangemessen den Belangen von Frauen und Männern dienen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht immer wieder auf Änderungen drängen müssen. Ebenso wenig bedeutet dies, dass uns die besonderen Bedürfnisse von inhaftierten Frauen nichts angehen sollten. Im Gegenteil. Es ist unsere Pflicht, ständig Verbesserungen zu fordern, aber wir dürfen dabei die folgenden einfachen Tatsachen nicht vergessen: Erstens sind Veränderungen in unserem Rechtssystem generell erforderlich. Zweitens darf es keine Diskriminierung zwischen Männern und Frauen geben, außer sie ist streng biologischen Unterschieden geschuldet, wozu Schwangerschaft oder besondere Aspekte der Mutterschaft gehören. Drittens sind Gefängnisse keine Hotels, noch sind sie Entbindungsstationen oder Kindergärten. Viertens handelt es sich bei den meisten Gefangenen – Frauen und Männer – um verurteilte Straftäter, und viele haben scheußliche Verbrechen gegen andere Menschen begangen. Fünftens sind – so hart es klingen mag – viele verurteilte Frauen nicht als Mutter geeignet, und es muss nach Alternativen für die Erziehung ihrer Kinder gesucht werden. Sechstens ist die Frage, ob es weiblichen Häftlingen gestattet werden sollte, im Gefängnis schwanger zu werden, keinesfalls unumstritten. Dessen ungeachtet möchte ich abschließend meine Unterstützung für diesen Bericht zum Ausdruck bringen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω για αυτό το θέμα με βάση την προσωπική μου ιδιότητα. Η κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου με τη γνωστή σοφία της και με πολύ μόχθο έκανε πολύ καλή δουλειά και συνέταξε μία έκθεση η οποία πραγματεύεται τα προβλήματα των φυλακισμένων γυναικών με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Τα περισσότερα από αυτά που αναφέρει η κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου στην έκθεσή της είναι βεβαίως σωστά. Αλλά, αναρωτιέμαι, μήπως άραγε αφορά έναν μάλλον ιδανικό κόσμο παρά ρεαλιστικό, έναν κόσμο όπου οι φυλακές θα έπρεπε να λειτουργούν όχι μόνο για την τιμωρία των καταδικασθέντων αλλά κυρίως για την επανένταξή τους; Η σκληρή πραγματικότητα του θέματος είναι ότι οι περισσότερες φυλακές στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα λειτουργούν ανεπαρκώς τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι δεν πρέπει πάντα να ασκούμε πίεση για να γίνουν αλλαγές. Ούτε σημαίνει ότι δεν πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τις ειδικές ανάγκες των κρατουμένων γυναικών. Αντιθέτως, είναι πάντα καθήκον μας να πιέζουμε για βελτιώσεις, όμως δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τα εξής απλά γεγονότα. Πρώτον, χρειάζονται γενικότερες αλλαγές στο ποινικό μας σύστημα. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να υφίστανται άστοχες διακρίσεις μεταξύ αντρών και γυναικών, εκτός από αυτές που επιβάλλονται λόγω αυστηρών βιολογικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της μητρότητας ή ειδικών πτυχών της μητρότητας. Τρίτον, οι φυλακές δεν είναι ξενοδοχεία. Ούτε μαιευτικές πτέρυγες ούτε παιδικοί σταθμοί. Τέταρτον, οι περισσότεροι κρατούμενοι –άντρες και γυναίκες– είναι καταδικασμένοι εγκληματίες και πολλοί από αυτούς έχουν διαπράξει στυγερά εγκλήματα εις βάρος άλλων ανθρώπων. Πέμπτον, όσο σκληρό κι αν ακουστεί, πολλές καταδικασμένες γυναίκες είναι ακατάλληλες για μητέρες και πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές επιλογές για το θέμα της ανατροφής των παιδιών τους. Έκτον, όσον αφορά το αν θα επιτρέπεται στις κρατούμενες να ξεκινήσουν εγκυμοσύνη ενόσω είναι στη φυλακή, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αμφιλεγόμενο ζήτημα. Παρόλα όσα προανέφερα, ολοκληρώνω δηλώνοντας την υποστήριξή μου σε αυτήν την έκθεση."@el10
"Señor Presidente, expresaré mi opinión personal sobre este asunto. La señora Panayotopoulos-Cassiotou, con su sabiduría y su dedicación habituales, ha hecho un buen trabajo y ha elaborado un informe, en el que se estudian los problemas de las reclusas de un modo sumamente eficaz. No cabe duda de que la mayor parte de lo expuesto por la señora Panayotopoulos-Cassiotou en su informe es correcto. No obstante, me pregunto si el informe no se refiere más bien a un mundo ideal; un mundo en el que los centros penitenciarios no servirían únicamente para castigar a los condenados, sino fundamentalmente para rehabilitarlos. La cruda realidad del asunto es que, en general, la mayoría de los centros penitenciarios de hombres y de mujeres de Europa y del mundo no funcionan como es debido. Naturalmente, eso no quiere decir que no debamos esforzarnos siempre por cambiar las cosas ni que las necesidades especiales de las reclusas no deban preocuparnos, sino todo lo contrario; siempre debemos presionar para conseguir mejoras, pero también debemos tener presentes los simples hechos que señalaré a continuación. En primer lugar, es necesario llevar a cabo una reforma penitenciaria en general. En segundo lugar, no debería haber ninguna discriminación indebida entre hombres y mujeres, aparte de la necesaria por razones estrictamente biológicas, entre las que se cuentan la maternidad y otros aspectos especiales de la maternidad. En tercer lugar, los centros penitenciarios no son hoteles, ni tampoco clínicas de maternidad ni guarderías. En cuarto lugar, la mayoría de los reclusos —hombres y mujeres— son delincuentes convictos, y muchos han cometido crímenes atroces. En quinto lugar, por muy duro que parezca, muchas reclusas no están preparadas para ser madres, y se deben buscar otras alternativas para la educación de sus hijos. En sexto lugar, tampoco está libre de polémica, ni mucho menos, la cuestión de si se debería permitir que las reclusas se quedaran embarazas en los centros penitenciarios. A pesar de todo, y para terminar, he de decir que brindo mi apoyo al informe."@es21
"Härra juhataja, kõnelen sel teemal isikliku pädevuse piires. Proua Panayotopoulos-Cassiotou on temale omase tarkuse ja suure töökusega teinud väga head tööd ja esitanud raporti, mis käsitleb naisvangide probleeme kõige tõhusamal viisil. Enamik proua Panayotopoulos-Cassiotou’ raportis esitatud väiteid on muidugi tõesed. Kuid mind huvitab, kas see pole mitte seotud idealiseeritud maailmaga, mitte reaalsega, maailmaga, kus vanglad pole mõeldud süüdi mõistetud isikute karistamiseks, vaid peamiselt nende rehabilitatsiooniks? Karm reaalsus selles küsimuses on, et enamik vanglaid Euroopas ja maailmas ei toimi üldiselt täiesti nõuetele vastavalt, seda nii meeste kui naiste puhul. See ei tähenda muidugi, et me ei pea alati muutusi esile kutsuma. Samuti ei tähenda see, et me ei peaks arvestama naisvangide erivajadustega. Vastupidi, meie kohustus on alati püüelda parenduste poole, kuid me ei tohi kunagi unustada järgnevaid lihtsaid fakte. Esiteks, meie karistussüsteem vajab üldiselt muudatusi. Teiseks, naiste ja meeste vahel ei tohiks olla ebasoovitavat diskrimineerimist, välja arvatud rangelt bioloogiliste erinevuste hädavajadustest tulenev, sealhulgas emadus või emaduse erilised aspektid. Kolmandaks, vanglad ei ole hotellid. Samuti ei ole need sünnituspalatid või lasteaiad. Neljandaks, enamik vange – mehed ja naised – on süüdimõistetud kurjategijad, kellest paljud on sooritanud teiste inimolendite suhtes julmi tegusid. Viiendaks, nii karmilt kui see võib kõlada, paljud süüdimõistetud naised on emaks sobimatud ja nende laste üleskasvatamisega tegelemiseks peaks leidma alternatiivseid võimalusi. Kuuendaks, küsimus. kas naisvangidel peaks vangistuse ajal olema lubatud rasestuda, ei ole mitte mingil juhul probleem, mille üle vaielda. Olles seda kõike öelnud, lõpetan ma siiski toetuse avaldamisega sellele raportile."@et5
". Arvoisa puhemies, puhun tästä asiasta yksityishenkilönä. Marie Panayotopoulos-Cassiotou on tehnyt kovasti työtä ja laatinut viisaudessaan erinomaisen mietinnön, jossa käsitellään erittäin tehokkaalla tavalla naisvankien ongelmia. Useimmat Marie Panayotopoulos-Cassiotoun mietinnössä esitetyt asiat pitävät tietenkin paikkansa. Mietin kuitenkin, onko mietintö laadittu todellisen maailman sijaan idealistisessa maailmassa, jossa vankilat eivät toimi niinkään tuomittujen yksilöiden rangaistuslaitoksina vaan kuntoutuslaitoksina. Kylmä totuus on se, että niin EU:ssa kuin maailmallakin vankiloiden toiminta on yleisesti puutteellista sekä miesten että naisten kannalta. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö meidän pitäisi pyrkiä muuttamaan tilannetta. Se ei myöskään tarkoita sitä, ettei meidän tarvitsisi olla kiinnostuneita naisvankien erityistarpeista. Päinvastoin meidän velvollisuutenamme on vaatia parannuksia. Emme saa kuitenkaan unohtaa seuraavia yksinkertaisia tosiasioita. Ensinnäkin koko vankilajärjestelmämme kaipaa muutoksia. Toiseksi naisten ja miesten välillä ei saisi ilmetä odottamatonta syrjintää, lukuun ottamatta asioita, jotka ovat tarpeen pelkästään biologisten eroavaisuuksien, myös äitiyden ja siihen liittyvien erityisten näkökohtien vuoksi. Kolmanneksi vankilat eivät ole hotelleja. Ne eivät ole myöskään synnytysosastoja eivätkä lastentarhoja. Neljänneksi useimmat vangit – niin miehet kuin naisetkin – ovat tuomittuja rikollisia, ja monet heistä ovat syyllistyneet hirvittäviin tekoihin, jotka kohdistuvat muihin ihmisiin. Viidenneksi, niin kovalta kuin tämä saattaakin kuulostaa, monet tuomitut naiset eivät kykene hoitamaan tehtäviään äitinä, ja siksi heidän lastensa kasvatus on pyrittävä järjestämään vaihtoehtoisin keinoin. Kuudenneksi kysymys siitä, pitäisikö naisvankien saada mahdollisuus hankkiutua raskaaksi vankilassa, ei ole millään muotoa kiistaton. Kaiken tämän todettuani haluan kuitenkin ilmoittaa lopuksi äänestäväni tämän mietinnön puolesta."@fi7
"Monsieur le Président, je m’exprime sur cette question en mon nom. Mme Panayotopoulos-Cassiotou, avec sa sagesse et sa conscience professionnelle habituelles, a fait du très bon travail et a produit un rapport qui traite des problèmes des femmes détenues de manière très efficace. La plupart de ce qu’affirme Mme Panayotopoulos-Cassiotou dans son rapport est, bien sûr, correct. Mais tout cela ne se rapporte-t-il pas à un monde idéal plutôt que réaliste, un monde dans lequel les prisons ne serviraient pas uniquement à punir des individus condamnés, mais principalement à les réinsérer? La dure réalité est que la plupart des prisons en Europe et dans le monde en général fonctionnent de manière inappropriée à la fois pour les femmes et pour les hommes. Ce qui ne signifie pas, bien entendu, que nous ne devions pas réclamer le changement en permanence. Cela ne signifie pas non plus que les besoins spécifiques des femmes détenues ne doivent pas nous concerner. Au contraire, il est de notre devoir d’appeler sans cesse à des améliorations, mais nous ne devons jamais oublier les simples faits suivants. Premièrement, des changements doivent être apportés à notre système pénal en général. Deuxièmement, il ne faut opérer aucune discrimination entre les hommes et les femmes, hormis ce qui est nécessaire en vertu des différences biologiques strictes, notamment la maternité ou des aspects spécifiques de la maternité. Troisièmement, les prisons ne sont pas des hôtels. Elles ne sont pas non plus des garderies ou des crèches. Quatrièmement, la plupart des détenus - hommes et femmes - sont des criminels condamnés, et nombreux sont ceux qui ont commis des actes barbares sur d’autres êtres humains. Cinquièmement, aussi dur que cela puisse paraître, de nombreuses femmes condamnées ne sont pas faites pour être mères et des solutions alternatives doivent être trouvées pour l’éducation de leurs enfants. Sixièmement, s’agissant de savoir si les détenues doivent pouvoir tomber enceintes en prison, c’est une question on ne peut plus controversée. Cela étant dit, je conclus néanmoins en affirmant mon soutien au rapport."@fr8
"Elnök úr, az ügyről személyes indíttatásból fogok beszélni. Panayotopoulos-Cassiotou asszony a tőle megszokott bölcsességgel és kemény munkával nagyon jó munkát végzett, és olyan jelentést készített, mely a bebörtönzött nők problémájával a leggyakorlatiasabb módon foglalkozik. A legnagyobb része annak, amit Panayotopoulos-Cassiotou asszony a jelentésében állít természetesen helytálló. De nem az ideális világba tartozik-e a valós világ helyett, ha olyan börtönökről beszélünk, melyek nem az elítéltek megbüntetését, hanem főként azok rehabilitációját szolgálják? Az üggyel kapcsolatos rideg valóság az, hogy Európa és a világ legtöbb börtöne nem megfelelő sem a nők, sem a férfiak számára. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem kell folyamatosan sürgetnünk a változásokat. Azt sem jelenti, hogy a női elítéltek speciális problémái ne tartoznának ránk. A mi dolgonk az, hogy folyamatosan sürgessük a fejlődést, azonban soha nem szabad szem elől tévesztenünk a következő egyszerű tényeket. Először, a büntető rendszerekben általában változások szükségesek. Másodszor nem lehet diszkrimináció nők és férfiak között a szigorúan vett biológiai különbségeket leszámítva, ezek közé értve az anyaságot, és annak speciális aspektusait. Harmadszor a börtönök nem szállodák. Sem anyaotthonok vagy óvodák. Negyedszer a fogva tartottak nagy része – férfiak és nők – elítélt bűnözők, sokan szörnyű tetteket hajtottak végre más emberi lényekkel szemben. Ötödször bármilyen keményen hangzik, sok elítélt anya alkalmatlan az anyaságra, és a gyermekeik felnevelésére alternatív megoldásokat kell találni. Hatodszor az nem merülhet fel kérdésként, hogy szabad-e engedni, hogy a női fogva tartottak a börtönben essenek teherbe. Mindezek elmondása mellett támogatom a jelentést."@hu11
". Signor Presidente, tratterò tale questione a titolo personale. L’onorevole Panayotopoulos-Cassiotou, con il suo consueto buon senso e forte impegno, ha svolto un eccellente lavoro e ha elaborato una relazione che affronta i problemi delle donne in carcere nella maniera più efficace. La maggior parte di ciò che l’onorevole Panayotopoulos-Cassiotou afferma nella sua relazione è, naturalmente, opportuno. Ma non si collega probabilmente, mi chiedo, a un mondo in cui le carceri in effetti dovrebbero funzionare non solo per punire individui condannati, ma soprattutto per riabilitarli? La dura realtà della questione è che la maggioranza degli istituti penitenziari in Europa e il mondo in generale non funzionano in modo adeguato sia per le donne che per gli uomini. Ciò, ovviamente, non significa che non dobbiamo esercitare pressioni affinché avvengano cambiamenti, né che le speciali esigenze delle donne detenute non dovrebbero interessarci. Al contrario, è nostro dovere stimolare sempre miglioramenti, ma non ci dobbiamo mai dimenticare i semplici fatti seguenti. Primo, occorrono modifiche al nostro sistema penitenziario in generale. Secondo, non dovrebbe esserci alcuna incresciosa discriminazione tra uomini e donne, a parte per quanto si rende inevitabile in forza di differenze strettamente biologiche, inclusa la maternità o gli aspetti speciali legati a essa. Terzo, le carceri non sono alberghi, né reparti maternità o asili infantili. Quarto, la maggior parte dei detenuti, uomini e donne, è costituita da criminali condannati, e molti hanno commesso atti atroci contro altri esseri umani. Quinto, per quanto difficile possa sembrare, molte donne condannate non sono adeguate a rivestire il ruolo di madre e occorre trovare alternative volte a occuparsi dell’educazione dei loro figli. Sesto, siccome alle detenute dovrebbe essere concesso di portare avanti una gravidanza in carcere, in nessun modo si tratta di una questione non controversa. Detto tutto ciò, concludo tuttavia dichiarando il mio sostegno alla relazione."@it12
"Pone pirmininke, aš norėčiau pakalbėti šiuo klausimu savarankiškai. Marie Panayotopoulos-Cassiotou su jai būdinga išmintimi ir sunkiai dirbdama padarė labai gerą darbą ir parengė pranešimą, kuriame sprendžiamos moterų kalinių problemos pačiu veiksmingiausiu būdu. Didelė dalis to, ką Marie Panayotopoulos-Cassiotou nurodo savo pranešime, žinoma, yra teisinga. Bet ar tai, galbūt, nesusiję, mane tai stebina, su pasauliu, kuris greičiau yra idealistinis, negu realistinis, būtent pasauliu kuriame iš tikrųjų kalėjimai turėtų veikti ne tiesiog nuteistų individų baudimui, bet daugiausia jų reabilitacijai? Sunki šio klausimo tikrovė yra tai, kad dauguma kalėjimų Europoje ir pasaulyje apskritai skirti atskirai moterims ir atskirai vyrams. Tai žinoma nereiškia, kad mes ne visada turime spausti, kad įvyktų pasikeitimai. Ir tai nereiškia, kad ypatingi moterų kalinių poreikiai neturėtų jaudinti mūsų. Priešingai, tai yra mūsų pareiga visada spausti dėl patobulinimų, bet mes neturime pamiršti nurodytus paprastus faktus. Pirma, apskritai reikia keisti mūsų baudžiamąją sistemą. Antra, čia neturėtų būti neprideramos vyrų ir moterų diskriminacijos, be viso kito, ką sąlygoja labai skirtingos biologinės savybės, įskaitant motinystę arba ypatingus motinystės aspektus. Trečia, kalėjimai yra ne viešbučiai. Nei jie yra motinų palatos arba vaikų darželiai mokyklos. Ketvirta, dauguma kalinių – moterų ir vyrų – yra nuteisti nusikaltėliai, ir daugelis atliko žiaurius veiksmus prieš kitus žmones. Penkta, tai gali nuskambėti griežtai, kad daugeliui nuteistų moterų netinka būti motinomis ir turi būti surasti alternatyvūs variantai, kaip auklėti jų vaikus. Šešta, o dėl to, ar moterims kalinėms turėtų būti leidžiama turėti kalėjime pradėtą nėštumą, tai yra be jokių abejonių neginčytinas klausimas. Visą tai pasakęs aš vis dėl to užbaigiu skelbdamas savo pritarimą šiam pranešimui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es runāšu par šo tēmu no personīgā viedokļa. kundze ar savu parasto gudrību un lielo darbu ir lieliski pastrādājusi un sagatavojusi ziņojumu, kurā ir ļoti efektīvi apskatītas ieslodzīto sieviešu problēmas. Lielākā daļa no informācijas, ko kundze izklāsta savā ziņojumā, protams, ir pareiza. Tomēr es šaubos, vai ziņojums tomēr neattiecas uz pasauli, kas ir nevis reālistiska, bet ideāla, uz pasauli, kurā cietumu mērķis nav vienīgi sodīt ieslodzītās personas, bet galvenokārt tās rehabilitēt? Skarbā realitāte šajā jautājumā ir tas, ka Eiropā un visā pasaulē vairākums gan sieviešu, gan vīriešu cietumu funkcionē neadekvāti. Tas, protams, nenozīmē, ka mums nav jācenšas ieviest izmaiņas. Tas arī nenozīmē, ka mums nevajadzētu rūpēties par ieslodzīto sieviešu īpašajām vajadzībām. Gluži pretēji, mūsu pienākums ir vienmēr censties panākt uzlabojumus, un mums nekad nevajadzētu aizmirst turpmāk minētos vienkāršos faktus. Pirmkārt, mūsu sodu sistēmā kopumā ir nepieciešamas izmaiņas. Otrkārt, nedrīkst būt diskriminācijas starp vīriešiem un sievietēm, izņemot vienīgi vajadzības, ko rada bioloģiskās atšķirības, ieskaitot mātes stāvokli vai īpašus tā aspektus. Treškārt, cietumi nav viesnīcas. Tāpat tie nav dzemdību nodaļas vai bērnudārzi. Ceturtkārt, vairums ieslodzīto – vīrieši un sievietes – ir notiesāti noziedznieki, un daudzi no tiem ir vainīgi nežēlīgos noziegumos pret citiem cilvēkiem. Piektkārt, lai cik skarbi tas neizklausītos, daudzas notiesātās sievietes nav piemērotas mātes lomai, un ir jāatrod alternatīvas iespējas izaudzināt viņu bērnus. Sestkārt, attiecībā uz jautājumu, vai ieslodzītajām sievietēm vajadzētu ļaut cietumā uzsākt grūtniecību, jāsaka, ka šī tēma katrā ziņā ir pretrunīga. Neraugoties uz iepriekšminēto, es tomēr noslēgumā izteikšu savu atbalstu šim ziņojumam."@lv13
"Mr President, I will speak on this matter in a personal capacity. Ms Panayotopoulos-Cassiotou, with her usual wisdom and hard work, has done a very good job and produced a report which deals with the problems of women prisoners in a most efficient way. Most of what Ms Panayotopoulos-Cassiotou states in her report is, of course, correct. But does it perhaps not relate, I wonder, to a world that is ideal rather than realistic, a world in which prisons should indeed function not just for punishing sentenced individuals but mainly for rehabilitating them? The hard reality of the matter is that most prisons in Europe and the world in general function inadequately both for women and for men. That does not mean, of course, that we must not always press for changes to occur. Nor does it mean that the special needs of women prisoners should not concern us. On the contrary, it is our duty always to push for improvements, but we must never forget the following simple facts. Firstly, changes are needed in our penal system in general. Secondly, there should be no untoward discrimination between men and women, apart from what is necessitated by virtue of strictly biological differences, including maternity or special aspects of motherhood. Thirdly, prisons are not hotels. Neither are they maternity wards or nursery schools. Fourthly, most prisoners – men and women – are convicted criminals, and many have committed atrocious acts against other human beings. Fifthly, hard as it may sound, many convicted women are unfit to be mothers and alternative choices have to be found to deal with the upbringing of their children. Sixthly, as to whether female prisoners should be allowed to have a pregnancy initiated in prison, this is by no means a non-controversial issue. Having said all that, I nevertheless conclude by declaring my support for this report."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik zal over deze kwestie op persoonlijke titel spreken. Mevrouw Panayotopoulos-Cassiotou heeft met haar gebruikelijke wijsheid en werklust zeer goed werk verricht en een verslag opgeleverd, waarin op zeer efficiënte wijze de problemen van vrouwelijke gevangenen behandeld worden. Het meeste wat mevrouw Panayotopoulos-Cassiotou in haar verslag schrijft, is natuurlijk correct. Maar ik vraag mij af of het verslag misschien niet eerder gericht is op een ideale wereld, dan op een realistische wereld, een wereld, waarin gevangenissen inderdaad niet alleen de taak behoren te hebben om veroordeelden te straffen, maar vooral om hen te rehabiliteren? De harde realiteit van dit probleem is, dat de meeste gevangenissen in Europa en in de wereld over het algemeen voor zowel vrouwen als mannen ontoereikend functioneren. Dit betekent natuurlijk niet dat we nooit moeten aandringen op veranderingen. Dit betekent ook niet dat we ons niet met de speciale behoeften van vrouwelijke gevangenen moeten bezighouden. Integendeel, het is onze plicht altijd aan te dringen op verbeteringen, maar we moeten de volgende simpele feiten niet uit het oog verliezen. Ten eerste zijn er in het algemeen wijzigingen in ons strafsysteem nodig. Ten tweede zou er geen ongewenste discriminatie moeten zijn tussen vrouwen en mannen, behalve in het geval dit noodzakelijk is door strikt biologische verschillen, waaronder de zwangerschap of speciale aspecten van het moederschap. Ten derde zijn gevangenissen geen hotels. Noch zijn het peuterscholen of verlosafdelingen. Ten vierde zijn de meeste gevangenen – zowel de mannen als vrouwen – veroordeelde misdadigers, die afschuwelijke misdaden hebben begaan tegen andere personen. Ten vijfde, en dit klinkt misschien hard, zijn veel veroordeelde vrouwen niet geschikt voor het moederschap en dienen er alternatieven te worden gevonden om hun kinderen op te voeden. Ten zesde is de vraag of vrouwelijke gevangenen toestemming zouden mogen krijgen om in de gevangenis zwanger te raken, bepaald niet oncontroversieel te noemen. Dit gezegd hebbende wil ik niettemin besluiten met de mededeling dat ik mijn steun verleen aan dit verslag."@nl3
"Panie przewodniczący! Wypowiem się w tej sprawie jako osoba prywatna. Pani Panayotopoulos-Cassiotou jak zwykle spisała się doskonale, pracując mądrze i wytrwale nad sprawozdaniem, które wyczerpująco opisuje problemy kobiet przebywających w więzieniach. Większość informacji zawartych w sprawozdaniu jest oczywiście prawidłowa. Jednak zastanawiam się, czy nie odnoszą się one przypadkiem do sytuacji idealnej, a nie do rzeczywistości. Czy nie mówią o świecie, w którym zadaniem zakładów karnych jest nie tylko karanie obywateli, lecz również ich rehabilitacja? Przykra prawda jest taka, że większość zakładów karnych w Europie i na świecie nie jest równie sprawiedliwa w przypadku mężczyzn, co w przypadku kobiet. Nie oznacza to oczywiście, że nie powinniśmy dążyć do zmian. Nie oznacza to też, że szczególne potrzeby skazanych kobiet nie powinny nas interesować. Wprost przeciwnie, naszym obowiązkiem jest dążenie do poprawy sytuacji, jednak nie powinniśmy zapominać o kilku ważnych rzeczach. Po pierwsze nasz system karny jako całość wymaga zmian. Po drugie nie powinno mieć miejsca nieuzasadnione rozróżnienie między kobietami i mężczyznami, z wyjątkiem spraw związanych z różnicami natury stricte biologicznej, w tym macierzyństwo i szczególne aspekty bycia matką. Po trzecie więzienia to nie hotele. Nie są też porodówkami ani przedszkolami. Po czwarte większość więźniów - tak kobiet, jak i mężczyzn - to kryminaliści, wielu z nich popełniło okrutne zbrodnie przeciw innym ludziom. Po piąte, choć może zabrzmi to dosadnie, wiele skazanych kobiet nie nadaje się do macierzyństwa, w związku z czym należy szukać alternatywnych rozwiązań w celu wychowywania ich dzieci. Po szóste to, czy powinno się dopuszczać, by kobiety mogły zachodzić w ciążę w więzieniu. bynajmniej nie jest sprawą pozbawioną kontrowersji. Mimo moich uwag chciałbym wyrazić moje poparcie dla przygotowanego sprawozdania."@pl16
"Senhor Presidente, falarei sobre este assunto em nome pessoal. A senhora deputada Panayotopoulos-Cassiotou, com a sua habitual sabedoria e dedicação, fez um excelente trabalho e produziu um relatório que aborda os problemas das mulheres na prisão de uma forma extremamente eficiente. A maior parte do que a senhora deputada Panayotopoulos-Cassiotou afirma no seu relatório está certo, como é evidente. Mas não terá a ver, pergunto eu, com um mundo que é ideal e não realista, um mundo em que as prisões deveriam efectivamente funcionar não apenas como cumprimento de uma pena imposta a indivíduos, mas, sim e sobretudo, como forma de os reabilitar? A dura realidade é que a maioria das prisões na Europa e no mundo em geral não funcionam de forma adequada tanto para mulheres como para os homens. Isso não significa, claro, que não exerçamos pressão para que ocorram mudanças. Nem significa que as necessidades especiais das mulheres na prisão não nos devam preocupar. Pelo contrário, é nossa obrigação, sempre, promover as melhorias, porém jamais devemos esquecer os simples factos que passo a enumerar: Em primeiro lugar, impõem-se mudanças no nosso sistema penal em geral. Em segundo lugar, não deverá haver uma discriminação imprópria entre homens e mulheres, à parte as necessidades que se impõem fruto das diferenças estritamente biológicas, incluindo maternidade ou aspectos específicos da condição de mãe. Em terceiro lugar, as prisões não são hotéis. Nem são unidades de maternidade ou infantários. Em quarto lugar, a maioria dos reclusos – homens e mulheres – são criminosos condenados e muitos cometeram actos atrozes contra outros seres humanos. Quinto, por muito duro que pareça, a verdade é que muitas das mulheres condenadas não têm capacidade para ser mães e há que encontrar opções alternativas para lidar com a educação dos seus filhos. Sexto, quanto a saber se se deve ou não permitir às mulheres presas iniciar uma gravidez na prisão, devo dizer que esta não é, de forma alguma, uma questão não controversa. Dito isto, termino declarando no entanto o meu apoio ao relatório em apreço."@pt17
"Mr President, I will speak on this matter in a personal capacity. Ms Panayotopoulos-Cassiotou, with her usual wisdom and hard work, has done a very good job and produced a report which deals with the problems of women prisoners in a most efficient way. Most of what Ms Panayotopoulos-Cassiotou states in her report is, of course, correct. But does it perhaps not relate, I wonder, to a world that is ideal rather than realistic, a world in which prisons should indeed function not just for punishing sentenced individuals but mainly for rehabilitating them? The hard reality of the matter is that most prisons in Europe and the world in general function inadequately both for women and for men. That does not mean, of course, that we must not always press for changes to occur. Nor does it mean that the special needs of women prisoners should not concern us. On the contrary, it is our duty always to push for improvements, but we must never forget the following simple facts. Firstly, changes are needed in our penal system in general. Secondly, there should be no untoward discrimination between men and women, apart from what is necessitated by virtue of strictly biological differences, including maternity or special aspects of motherhood. Thirdly, prisons are not hotels. Neither are they maternity wards or nursery schools. Fourthly, most prisoners – men and women – are convicted criminals, and many have committed atrocious acts against other human beings. Fifthly, hard as it may sound, many convicted women are unfit to be mothers and alternative choices have to be found to deal with the upbringing of their children. Sixthly, as to whether female prisoners should be allowed to have a pregnancy initiated in prison, this is by no means a non-controversial issue. Having said all that, I nevertheless conclude by declaring my support for this report."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, budem o tejto otázke hovoriť vo svojom mene. Pani Panayotopoulosová-Cassiotouová vypracovala vďaka svojej povestnej múdrosti a tvrdej práci skutočne kvalitnú správu, ktorá pristupuje k problému žien vo väzení tým najúčinnejším spôsobom. Väčšina tvrdení v správe pani Panayotopoulosovej-Cassiotouovej je, samozrejme, pravdivá. Mám však dojem, že táto správa sa týka skôr ideálneho než skutočného sveta, t. j. sveta, v ktorom väzenie neplní len funkciu zariadenia určeného na výkon trestu odsúdených jednotlivcov, ale predovšetkým na ich rehabilitáciu. Skutočná situácia je však, bohužiaľ, taká, že väčšina väzení v Európe a vo svete neposkytuje mužom a ženám primerané podmienky. To však samozrejme neznamená, že by sme sa nemali neustále pokúšať o presadenie zmien. Rovnako to neznamená, že by sme sa nemali zaoberať osobitnými potrebami žien vo väzení. Práve naopak, je našou povinnosťou neustále sa pokúšať o zlepšenie tejto situácie. Nemali by sme však pritom zabúdať na nasledujúce skutočnosti. Po prvé, zmeny je potrebné vykonať aj v našom trestnom systéme ako takom. Po druhé, medzi mužmi a ženami by nemala existovať žiadna nežiadúca diskriminácie okrem tej, ktorá je spôsobená čisto biologickými rozdielmi, vrátane tehotenstva a osobitných aspektov materstva. Po tretie, väznice nie sú hotely. Nie sú to tiež pôrodnice alebo škôlky. Po štvrté, väčšina väzňov mužského aj ženského pohlavia sú usvedčení kriminálnici, z ktorých mnohí sa dopustili trestných činov voči iným ľuďom. Po piate, aj keď to môže znieť tvrdo, mnoho odsúdených žien jednoducho nie je spôsobilých plniť úlohu matiek a z toho dôvodu je potrebné nájsť aj iné alternatívy pre výchovu ich detí. Po šieste, pokiaľ ide o to, či by sa väzenkyniam malo dovoliť otehotnieť počas ich pobytu vo väzení, toto je skutočne veľmi kontroverzná otázka. Aj napriek týmto spomínaným výhradám by som chcel tejto správe vyjadriť svoju podporu."@sk19
"Gospod predsednik, o tem vprašanju bom govoril kot posameznik. Gospa Panayotopoulos-Cassiotou je na podlagi svojega znanja in trdega dela svoje delo zelo dobro opravila in oblikovala poročilo, ki najbolj učinkovito obravnava problematiko zapornic. Večina navedb gospe Panayotopoulos-Cassiotou v poročilu je vsekakor pravilna. Vendar se sprašujem, ali poročilo zadeva idealen in ne realen svet, tj. svet, v katerih morajo zapori dejansko delovati ne le pri kaznovanju obsojenih posameznikov, ampak večinoma pri njihovi rehabilitaciji? Trda realnost zadeve je, da večina zaporov v Evropi in na svetu na splošno ne deluje ustrezno ne za ženske ne za moške. To seveda ne pomeni, da si ne smemo stalno prizadevati za spremembe. To tudi ne pomeni, da ne smemo obravnavati posebnih potreb zapornic. Nasprotno, naša dolžnost je, da vedno stremimo k izboljšanju, vendar ne smemo pozabiti na naslednja enostavna dejstva. Prvič, spremeniti se mora naš kazenski sistem na splošno. Drugič, ne sme obstajati neprijetna diskriminacija med moškimi in ženskami, razen glede bistvenih bioloških razlik, vključno z materinstvom ali posebnimi vidiki materinstva. Tretjič, zapori niso hoteli. Niti niso porodnišnice ali otroški vrtci. Četrtič, večina zapornikov, tj. moških in ženskih, je obsojenih storilcev kaznivih dejanj, veliko pa jih je storilo okrutna dejanja zoper druga človeška bitja. Petič, čeprav se sliši kruto, vendar veliko obsojenih žensk ni primernih za materinstvo, zato je treba poiskati nadomestne možnosti za vzgajanje njihovih otrok. Šestič, sporno je tudi vprašanje, ali se sme zapornicam dovoliti, da zanosijo v zaporu. Kljub svojim navedbam poročilo podpiram."@sl20
"Herr talman! Jag tänker tala om den här frågan på personliga grunder. Marie Panayotopoulos-Cassiotou har, med sin sedvanliga klokhet och hårt arbete, gjort ett mycket bra arbete och tagit fram ett betänkande där problemen med kvinnliga fångar behandlas på det mest effektiva sättet. Det mesta av det som Marie Panayotopoulos-Cassiotou hävdar i betänkandet är självklart korrekt. Men jag undrar om hon inte förhåller sig till en idealvärld och inte en realistisk värld, en värld där fängelser inte bara ska straffa dömda individer utan framför allt återintegrera dem i samhället? Den hårda verkligheten i den här frågan är att de flesta fängelser i Europa och världen i allmänhet inte fungerar på rätt sätt vare sig för kvinnor eller män. Detta betyder självklart inte att vi ska avstå från att ständigt verka för förändringar. Inte heller betyder det att vi inte bör uppmärksamma kvinnliga fångars särskilda behov. Det är tvärtom vår skyldighet att alltid verka för förbättringar, men vi får aldrig glömma följande enkla fakta. För det första behöver vårt straffrättsliga system förändras i allmänhet. För det andra får det inte heller göras någon missriktad åtskillnad mellan män och kvinnor, bortsett från vad som är nödvändigt på grund av strikt biologiska skillnader, som har att göra med moderskap eller särskilda aspekter på moderskap. För det tredje är fängelser inga hotell. De är inte heller BB-avdelningar eller förskolor. För det fjärde är de flesta fångar – män och kvinnor – dömda brottslingar, och många har utfört ohyggliga handlingar mot andra människor. För det femte är många dömda kvinnor, även om det kan låta hårt, olämpliga som mödrar, och alternativ måste hittas för uppfostran av deras barn. För det sjätte är frågan om huruvida kvinnliga fångar ska kunna bli gravida i fängelse på inget sätt en okontroversiell fråga. Med detta sagt vill jag ändå avsluta med att ge mitt stöd till detta betänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marios Matsakis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph