Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-12-Speech-3-385"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080312.25.3-385"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Commission proposal for a Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF) is, of course, welcome. It is vital that energy efficiency and renewable energy play an increasing role in developing and emerging countries for a wide range of reasons – lowering carbon dioxide emissions, cutting energy supply dependence, tackling energy poverty and creating jobs and development opportunities – indeed, for all the same reasons that it is vital that energy efficiency and renewable energy play an increasing role here in the EU. But I have a number of concerns about the Commission proposal. Firstly, the funding proposed is extremely modest for the scale of the project. EUR 15 million a year of public funding is peanuts – even as a seed capital intended to attract and underwrite private investment. It could easily be swallowed up by just a couple of projects in the larger, emerging countries such as China or India. Although the Commission communication speaks about the possibility of attracting co-financing from the 9th European Development Fund (EDF), it is not all clear how decisions will be made on allocating the budget between the ACP countries, on the one hand, and the more developed and advanced non-EU eastern European countries supported by co-financing from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). As a result, it is not all clear how the fund will contribute to poverty reduction. It seems to be rather a macro-fund than a micro-fund, designed to attract private finance in support of projects which, though they are relatively small by European standards, would be large in terms of many African countries. It is not clear how GEEREF financing is going to filter down to Community-level projects such as PV panels for health centres and schools or solar cookers and water heaters. It is grass-root development which generally does the most to improve the lives of the poorest people. Finally, I am concerned that the relationship between the fund and the Clean Development Mechanism (CDM) has not been clearly explained. It would be helpful if the Commission could indicate how the fund is going to improve developing country access to the CDM."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, návrh Komise na vytvoření Globálního fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii (GEEREF) je samozřejmě vítaný. Je nesmírně důležité, aby energetická účinnost a obnovitelné energie hrály v rozvojových a rozvíjejících se zemích stále významnější úlohu. Je k tomu více důvodů: snížení emisí oxidu uhličitého, snížení závislosti na dodávkách energie, řešení problému energetické chudoby a vytváření nových pracovních a rozvojových příležitostí. Ze stejných důvodů je nesmírně důležité, aby energetická účinnost a obnovitelné energie hrály stále významnější úlohu i v rámci Evropské unie. Vůči návrhu Komise mám však i několik výhrad. Zaprvé, navrhované financování je příliš skromné na projekt tohoto rozsahu. Patnáct milionů EUR ročně z veřejných prostředků jsou skutečně jen drobky, dokonce i jako počáteční kapitál určený na přilákání a pojištění soukromých investic. Celý tento kapitál by se dal velmi jednoduše utratit za pár projektů ve větších rozvíjejících se zemích, jakými jsou například Čína nebo Indie. I když se ve sdělení Komise hovoří o možnosti spolufinancování prostřednictvím devátého Evropského rozvojového fondu (ERF), vůbec z něho není jasné, jak se budou přijímat rozhodnutí o přidělování prostředků z rozpočtu fondu mezi země AKT a mezi více rozvinuté a pokročilé země východní Evropy, které nejsou členskými státy EU, s podporou spolufinancování od Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBOR). V důsledku toho není vůbec jasné, jak má tento fond přispívat ke zmírňování chudoby. Jeví se spíše jako makrofond než mikrofond, určený pro přilákání soukromých investic na podporu projektů, které sice mohou být podle evropských měřítek relativně malé, ale z pohledu mnoha afrických zemí představují rozsáhlé investice. Není také jasné, jak se finanční prostředky z fondu GEEREF dostanou až k projektům na úrovni Společenství, jako jsou například fotovoltaické panely pro zdravotní střediska a školy nebo solární vařiče a vodní ohřívače. Největší přínos pro životy nejchudších lidí má obvykle úplně základný rozvoj. Nakonec mám obavy, že vztah mezi tímto fondem a mechanismem čistého rozvoje nebyl dostatečně jasně vysvětlen. Bylo by proto prospěšné, kdyby nám Komise vysvětlila, jak tento fond zlepší přístup rozvojových zemí k tomuto mechanismu."@cs1
"Hr. formand! Kommissionens forslag om Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi (VFEEVE) hilses naturligvis velkommen. Det er afgørende, at energieffektivitet og vedvarende energi spiller en stadig større rolle i udviklingslande og nye vækstlande af en lang række forskellige årsager - reduktion af kuldioxidemissioner, mindskelse af energiafhængighed, imødegåelse af problemerne med energifattigdom og skabelse af arbejdspladser og udviklingsmuligheder - ja, af de samme grunde som det er afgørende, at energieffektivitet og vedvarende energi spiller en stadig større rolle her i EU. Jeg nærer imidlertid en række betænkeligheder ved Kommissionens forslag. For det første er den foreslåede finansiering yderst beskeden henset til projektets omfang. Et offentligt støttebeløb på 15 millioner euro pr. år er pebernødder - selv som startkapital, der skal tiltrække og sikre private investeringer. Dette beløb kan nemt blive opslugt i forbindelse med nogle få projekter i de større, nye vækstlande som f.eks. Kina eller Indien. Selv om Kommissionen i sin meddelelse understreger muligheden for at tiltrække samfinansiering under Den Niende Europæiske Udviklingsfond (EUF), er det ikke helt klart, hvordan der vil blive truffet afgørelser om budgetallokering mellem AVS-landene på den ene side og de mere udviklede østeuropæiske lande uden for EU, der modtager samfinansiering fra Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD). Det er således ikke helt klart, hvordan fonden vil bidrage til fattigdomsbekæmpelse. Der er tilsyneladende tale om en makrofond snarere end en mikrofond, der har til formål at tiltrække private midler til støtte for projekter, der betragtes som store i mange afrikanske lande, selv om de er relativt små i europæisk målestok. Det er ikke klart, hvordan VFEEVE-midlerne vil blive kanaliseret til fællesskabsprojekter som f.eks. fotovoltaiske paneler til sundhedscentre og skoler eller solkomfurer og vandvarmere. Det er generelt på græsrodsniveau, at der gøres mest for at forbedre levevilkårene for de fattigste. Endelig er jeg bekymret over, at sammenhængen mellem fonden og mekanismen for bæredygtig udvikling (CDM) ikke er blevet klart præciseret. Det ville være nyttigt, hvis Kommissionen kunne oplyse, hvordan denne fond vil forbedre udviklingslandenes adgang til CDM."@da2
". Herr Präsident! Der Vorschlag der Kommission für einen Globalen Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien (GEEREF) wird selbstverständlich begrüßt. Es ist wichtig, dass Energieeffizienz und erneuerbare Energien aus einer Vielzahl von Gründen eine zunehmende Rolle in den Entwicklungs- und Schwellenländern spielen. Dazu gehören die Senkung der Kohlendioxidemissionen, die Verringerung der Abhängigkeit im Bereich der Energieversorgung, die Bewältigung der Energiearmut sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen und Entwicklungschancen – ja aus all den gleichen Gründen, aus denen es unerlässlich ist, dass Energieeffizienz und erneuerbare Energien auch hier in der EU eine zunehmende Rolle spielen. Der Vorschlag der Kommission bereitet mir jedoch einiges Kopfzerbrechen. Erstens fällt die vorgeschlagene Finanzierung angesichts des Umfangs des Projekts äußerst bescheiden aus. Jährlich 15 Millionen Euro an staatlicher Finanzierung sind Peanuts – auch als Startkapital, das private Investitionen anlocken und sichern soll. Es könnte ganz leicht lediglich von einer Handvoll von Projekten in den größeren Schwellenländern wie China oder Indien aufgebraucht werden. Obwohl in der Mitteilung der Kommission die Möglichkeit einer Kofinanzierung durch den 9. Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) erwähnt wird, ist ganz und gar nicht klar, wie Entscheidungen zur Aufteilung der Haushaltsmittel zwischen den AKP-Ländern einerseits und den stärker entwickelten und weiter fortgeschrittenen östlichen europäischen Ländern, die nicht zur EU gehören und durch eine Kofinanzierung durch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) unterstützt werden, getroffen werden. Daher ist auch nicht klar, wie dieser Fonds zur Armutslinderung beitragen wird. Hier scheint es sich eher um einen Makro-Fonds als um einen Mikro-Fonds zu handeln, der privates Kapital zur Unterstützung von Projekten anlocken soll, die nach europäischen Standards zwar relativ klein ausfallen, für viele afrikanische Länder jedoch recht wichtig wären. Es ist nicht klar, wie GEEREF-Mittel zu Vorhaben auf Gemeindeebene wie PV-Anlagen für Gesundheitszentren oder Schulen bzw. Solarkochherde oder Wasserkocher gelangen werden. Das Leben der Ärmsten wird im Allgemeinen durch lokale Projekte am meisten verbessert. Abschließend möchte ich noch meine Besorgnis darüber zum Ausdruck bringen, dass das Verhältnis zwischen dem Fonds und dem Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (CDM) noch nicht deutlich gemacht wurde. Es wäre hilfreich, wenn die Kommission erklären könnte, wie der Fonds den Zugang eines Entwicklungslandes zum CDM erleichtern wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση της Επιτροπής για ένα Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΤΕΑΑΠΕ) είναι φυσικά ευπρόσδεκτη. Είναι πολύ σημαντικό η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες για πολλούς και διάφορους λόγους –μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, διακοπή της εξάρτησης του ενεργειακού εφοδιασμού, αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ευκαιριών ανάπτυξης– στην πραγματικότητα, για τους ίδιους ακριβώς λόγους που είναι σημαντικό η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο εδώ στην ΕΕ. Έχω όμως κάποιους προβληματισμούς σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής. Πρώτον, το προτεινόμενο ποσό χρηματοδότησης είναι μετριότατο για την κλίμακα του έργου. Τα 15 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο δημόσιας χρηματοδότησης είναι ψίχουλα – ακόμα και ως κεφάλαιο εκκίνησης με σκοπό την προσέλκυση και ανάληψη ιδιωτικών επενδύσεων. Το ποσό αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να απορροφηθεί μόνο από δυο τρία έργα στις μεγαλύτερες αναδυόμενες χώρες όπως η Κίνα ή η Ινδία. Αν και η ανακοίνωση της Επιτροπής μιλάει για την πιθανότητα προσέλκυσης συγχρηματοδότησης από το 9ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), δεν είναι καθόλου ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο θα λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων αφενός μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και αφετέρου μεταξύ των πιο ανεπτυγμένων και προηγμένων ανατολικοευρωπαϊκών χωρών εκτός ΕΕ, στις οποίες παρέχει υποστήριξη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) μέσω συγχρηματοδότησης. Κατά συνέπεια, δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο το πώς το ταμείο θα συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας. Φαίνεται πως πρόκειται μάλλον για μακρο-ταμείο και όχι για μικρο-ταμείο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση έργων τα οποία, αν και είναι σχετικά μικρά για τα ευρωπαϊκά πρότυπα, θα θεωρούνταν μεγάλα για πολλές αφρικανικές χώρες. Δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο η χρηματοδότηση από το ΠΤΕΑΑΠΕ θα διεισδύσει σε κοινοτικά έργα, όπως οι φωτοβολταϊκές πλάκες για κέντρα υγείας και σχολεία ή οι ηλιακές κουζίνες και οι θερμοσίφωνες. Μόνο η ανάπτυξη στο επίπεδο των χαμηλότερων στρωμάτων προσφέρει γενικά τα μέγιστα για τη βελτίωση της ζωής των πολύ φτωχών ανθρώπων. Τέλος, εκφράζω την ανησυχία μου για το ότι δεν έχει εξηγηθεί με σαφήνεια η σχέση μεταξύ του ταμείου και του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ). Θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται το ταμείο να βελτιώσει την πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών στον ΜΚΑ."@el10
"Señor Presidente, como es lógico, la propuesta de la Comisión sobre el Fondo para la eficiencia energética y las energías renovables (GEEREF) es bien recibida. Es esencial que la eficiencia energética y la energía renovable desempeñen un papel cada vez más importante en los países en desarrollo y en los países emergentes, por toda una serie de razones —la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y de la dependencia del suministro energético, la lucha contra la pobreza energética y la creación de oportunidades de empleo y desarrollo—; de hecho, son las mismas razones por las que también es esencial que desempeñen un papel cada vez más importante aquí, en la UE. No obstante, me preocupan algunos aspectos de la propuesta de la Comisión. En primer lugar, los fondos propuestos son demasiado escasos para la envergadura del proyecto. Una financiación pública de 15 millones de euros al año es una miseria, incluso como capital inicial para atraer y garantizar la inversión privada; podría consumirse perfectamente en un par de proyectos en los principales países emergentes, como China o la India. Si bien es cierto que en la Comunicación de la Comisión se baraja la posibilidad de obtener cofinanciación del noveno Fondo Europeo de Desarrollo (FED), no queda claro cómo se tomarán las decisiones relativas a la distribución del presupuesto entre los países ACP y los terceros países, más desarrollados y más avanzados, de Europa Oriental que disfrutan de la cofinanciación del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Por lo tanto, no está claro cómo contribuirá el Fondo a la reducción de la pobreza. Más que un microfondo, parece un macrofondo orientado a la movilización de fondos privados con los que financiar unos proyectos que, si bien resultan relativamente pequeños para Europa, para muchos países africanos son de gran envergadura. No queda claro cómo van a llegar los fondos del GEEREF a proyectos comunitarios como la implantación de paneles fotovoltaicos en los centros de salud y las escuelas o las cocinas solares y los calentadores de agua. El desarrollo básico es lo que suele contribuir en mayor medida a mejorar las vidas de los más pobres. Por último, me preocupa que no se haya explicado con claridad la relación entre el Fondo y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Convendría que la Comisión aclarase cómo va a contribuir el Fondo a que los países en desarrollo tengan un mayor acceso al MDL."@es21
"Härra juhataja, komisjoni ettepanek luua ülemaailmne energiatõhususe ja taastuvenergia fond (GEEREF) on igati tervitatav. Oluline on, et energiatõhusus ja taastuvenergia mängiksid üha tähtsaimat rolli arengumaades ja kõrgelt areneva majandusega riikides mitmel eri põhjusel – vähendades süsinikdioksiidi heitkoguseid, suurendades sõltumatust energiagavarustuse valdkonnas, võideldes energiapuudusega ning luues uusi töökohti ja arenguvõimalusi – justnimelt samadel põhjustel, miks on energiatõhususe ning taastuvenergia rolli tähtsus Euroopa Liidus pidevalt tõusujoonel. Kuid seoses komisjoni ettepanekuga teevad mulle muret mitmed asjaolud. Esiteks, komisjoni väljapakutud rahastamine on projekti suurust arvestades ülimalt tagasihoidlik. Riiklikest rahalistest vahenditest pakutavad 15 miljonit eurot aastas on tühine summa – isegi kui see on mõeldud tuumikkapitalina, mis peaks erainvesteeringuid ligi meelitama ning neid garanteerima. Selle summa võivad neelata vaid paar projekti mõnes suuremas, kõrgelt areneva majandusega riigis nagu Hiina või India. Kuigi komisjoni teatis mainib samuti võimalust kaasata kaasfinantseerimisse 9. Euroopa Arengufond, pole kuigi selge, kuidas hakkab välja nägema otsustusprotsess eelarve raha eraldamise üle AKV riikidele, ning enam arenenud ELi mittekuuluvate Ida-Euroopa riikidele, keda kaasfinantseeriv omakorda Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Seega pole selge, kuidas saab fond vaesuse vähendamisele kaasa aidata. Pigem sarnaneb see makrofondile kui mikrofondile ning on loodud meelitamaks erainvestoreid toetama projekte, mis, vaatamata nende väikesele mastaabile Euroopa standardite järgi, on Aafrika riikide kontekstis piisavalt suured. Pole selge, kuidas jõuab GEEREF oma rahastamisega ühenduse tasandi selliste projektideni nagu fotogalvaanilised paneelid tervishoiuasutuste ning koolide jaoks või päikesepliidid ja boilerid. See on areng rohujuure tasandil, mis üldjoontes peaks vaeseimate inimeste eluolu parendama. Lõpetuseks, tunnen muret selle üle, et suhet fondi ja puhta arengu mehhanismi vahel pole piisavalt selgitatud. Oleks kasulik, kui komisjon selgitaks, kuidas parandab fond arengumaade juurdepääsu puhta arengu mehhanismile."@et5
". Arvoisa puhemies, komission ehdotus energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävästä maailmanlaajuisesta rahastosta on tietenkin hyvä. On äärimmäisen tärkeää, että energiatehokkuus kasvaa ja uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy kehitysmaissa ja kehittyvissä maissa. Tähän on monta syytä: ne pienentävät hiilidioksidipäästöjä, vähentävät riippuvuutta tuontienergiasta, torjuvat energiaan liittyvää köyhyyttä ja luovat työpaikkoja ja kehitysmahdollisuuksia. Samoista syistä on myös tärkeää, että energiatehokkuus kasvaa ja uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy myös täällä Euroopan unionissa. Olen kuitenkin huolissani monista komission ehdotuksessa esiin tuoduista asioista. Ensinnäkin ehdotetun rahoituksen määrä on hyvin pieni hankkeen laajuuden huomioon ottaen: 15 miljoonaa euroa vuodessa julkista rahoitusta on pikkuraha, vaikka hankkeeseen yritetäänkin houkutella siemenvaiheen rahoitusta ja yksityisiä investointeja. Tämä määrä voi huveta helposti vain pariin hankkeeseen suurissa, kehittyvissä maissa, kuten Kiinassa tai Intiassa. Vaikka komission tiedonannossa puhutaankin mahdollisuudesta saada osarahoitusta yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR), ei ole täysin selvää, kuinka varoja päätetään kohdentaa yhtäältä AKT-maiden kesken ja toisaalta kehittyneempien, Euroopan unioniin kuulumattomien ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankista osarahoitusta saavien Itä-Euroopan maiden kesken. Ei siis ole täysin selvää, kuinka rahasto auttaa vähentämään köyhyyttä. Se näyttää olevan pikemminkin makrorahasto kuin mikrorahasto, ja se on ilmeisesti suunniteltu houkuttelemaan yksityistä rahoitusta sellaisten hankkeiden tueksi, jotka olisivat suuria hankkeita monissa Afrikan maissa, vaikka eurooppalaisessa mittakaavassa ne olisivatkin suhteellisen pieniä. On epäselvää, kuinka GEEREF-rahaston rahoitus suodattuu yhteisön hankkeisiin, jotka koskevat muun muassa terveyskeskusten ja koulujen aurinkokennopaneeleja tai aurinkokeittimiä ja lämminvesivaraajia. Köyhimpien ihmisten elämää parannetaan yleensä eniten ruohonjuuritason kehitystyöllä. Lopuksi totean olevani huolissani siitä, ettei rahaston ja puhtaan kehityksen mekanismin välistä suhdetta ole selitetty kunnolla. Olisi avuksi, jos komissio voisi kertoa, kuinka rahasto parantaa kehitysmaiden mahdollisuuksia osallistua puhtaan kehityksen mekanismiin."@fi7
"Monsieur le Président, la proposition de la Commission pour un Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables (GEEREF) est, bien entendu, la bienvenue. Il est essentiel que l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable jouent un rôle croissant dans les pays en développement et émergents, et ce pour toute une série de raisons - réduire les émissions de dioxyde de carbone, réduire la dépendance énergétique, s’attaquer à la pauvreté énergétique et créer des emplois et des opportunités de développement - pour toutes les mêmes raisons qu’il est essentiel que l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable jouent un rôle croissant ici, dans l’UE. Toutefois, j’émets plusieurs réserves quant à la proposition de la Commission. Premièrement, le financement proposé est extrêmement faible pour l’échelle du projet. Un financement public de 15 millions d’euros par an revient à deux fois rien - même en tant que capital initial visant à attirer et souscrire des investissements privés. Ce montant pourrait facilement être absorbé par quelques projets dans les pays émergents les plus grands, comme la Chine ou l’Inde. Même si la communication de la Commission envisage la possibilité d’attirer un cofinancement au titre du 9 Fonds européen de développement (FED), nous ne savons pas clairement comment seront prises les décisions de répartition du budget entre les pays ACP, d’une part, et les pays d’Europe de l’Est non communautaires, plus développés et plus avancés, cofinancés par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Par conséquent, nous ne savons pas clairement comment le Fonds contribuera à la réduction de la pauvreté. Ce Fonds ressemble davantage à un macrofonds qu’à un microfonds, conçu pour attirer des fonds privés pour soutenir des projets qui, même s’ils sont relativement petits par rapport aux normes européennes, seraient grands pour de nombreux pays africains. Nous ne savons pas clairement comment le financement au titre du GEEREF sélectionnera les projets à l’échelle communautaire comme les panneaux photovoltaïques pour les centres de santé et les écoles ou les cuiseurs et chauffe-eau solaires. C’est le développement de base qui, généralement, est le plus utile pour améliorer l’existence des plus pauvres. Enfin, je suis inquiète que la relation entre le Fonds et le mécanisme de développement propre (MDP) n’ait pas été clairement expliquée. Il serait utile que la Commission indique la manière dont le Fonds améliorera l’accès des pays en développement au MDP."@fr8
"Elnök úr! Természetesen üdvözlöm a Bizottság globális energiahatékonysági és megújuló energia alapra (GEEREF) tett javaslatát. Alapvető fontossággal bír, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energia egyre nagyobb szerepet játsszon a fejlődő és felemelkedő országokban, mégpedig számos okból kifolyólag – a széndioxid-kibocsátás csökkentése, az energiaellátástól való függés csökkentése, az energiahiány kezelése és munkahelyek és fejlesztési lehetőségek létrehozása–, mivel mindezen okok folytán elengedhetetlen, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energiák egyre nagyobb szerepet játsszanak itt, az EU-ban. Azonban számos aggodalmam van a Bizottság javaslatával kapcsolatban. Elsőként: a javasolt finanszírozás nagyon szerény a projekt méretéhez képest. Évi 15 millió eurós közfinanszírozás jelentéktelen – még olyan magvető tőkeként is, melynek célja magánbefektetések vonzása és azokra jótállás vállalása. Ezt néhány nagyobb, felemelkedő országban, így például Kínában vagy Indiában történ projekt könnyedén lenyelheti. Bár a Bizottság közleménye említi annak a lehetőségét, hogy társfinanszírozásra tesz szert a 9. Európai Fejlesztési Alaptól (EDF), egyáltalán nem tiszta, hogy miként hozzák meg a döntéseket egyrészt az AKCS-országok közötti költségkiosztásról, másrészt a fejlettebb és magasabb fokon álló nem európai és kelet-európai országok támogatásáról, mely az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) társfinanszírozásával valósul meg. Ennek eredményeképpen nem egyértelmű, hogy az alap miként járul hozzá a szegénység csökkentéséhez. Inkább tűnik egy makro-alapnak, semmint egy mikroalapnak, melyet arra terveztek, hogy olyan projektek támogatására szerezzen magánbefektetőket, melyek – bár európai mértékkel aránylag kicsik – sok afrikai ország szempontjából nagyok. Nem egyértelmű, hogy a GEEREF-finanszírozás miként sorolja Közösségi szintre az olyan projekteket, mint például PV-panelek az egészségügyi központoknak és iskoláknak, vagy napenergiával működő tűzhelyek és vízmelegítők. A alulról szerveződő fejlesztés az, ami általában a legtöbbet javít a legszegényebbek életén. Végezetül aggaszt, hogy az alap és a Tiszta Fejlesztési Mechanizmus (TFM) közti kapcsolatról nincs egyértelmű magyarázat. Segítséget jelentene, ha a Bizottság jelezhetné, miként javít majd az alap a fejlődő országok TFM-hozzáférésén."@hu11
". Signor Presidente, la proposta della Commissione di un Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF) giunge naturalmente, gradita. E’ fondamentale che l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile svolgano un ruolo crescente nei paesi emergenti e in via di sviluppo per un’ampia serie di ragioni (taglio delle emissioni di biossido di carbonio, riduzione della dipendenza dell’approvvigionamento energetico, limite alla povertà energetica e creazione di posti di lavoro e opportunità di sviluppo), in effetti per le medesime ragioni per cui è essenziale che ciò avvenga nell’UE. Tuttavia, nutro alcuni dubbi in merito alla proposta della Commissione. Primo, il finanziamento proposto è estremamente modesto per la dimensione del progetto. 15 milioni di euro l’anno di risorse pubbliche sono noccioline, anche come capitale iniziale finalizzato ad attirare e garantire investimenti privati. Potrebbe facilmente essere assimilato solo da un paio di progetti nei maggiore paesi emergenti quali Cina o India. Anche se la comunicazione della Commissione tratta la possibilità di richiamare cofinanziamenti dal 9° Fondo europeo di sviluppo (FES), non è del tutto chiaro in che modo si prenderanno le decisioni relative all’assegnazione del bilancio tra i paesi ACP, da un lato, e i paesi più sviluppati e avanzati dell’Europa orientale non appartenenti all’UE sostenuto dal cofinanziamento della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Di conseguenza, non è del tutto comprensibile in che modo il fondo contribuirà alla riduzione della povertà. Sembra piuttosto un macrofondo, anziché un microfondo, concepito per attirare risorse private a sostegno dei progetti che, nonostante siano relativamente ridotti per gli europei, sarebbero notevoli per numerosi paesi africani. Non è chiaro come il finanziamento di GEEREF sceglierà progetti a livello comunitario quali pannelli fotovoltaici per centri sanitari e scuole o forni a energia solare e scaldabagno. Si tratta di uno sviluppo basilare che in generale non migliora la vita dei più poveri. Infine, sono preoccupata del fatto che il rapporto tra il fondo e il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) non sia stato spiegato in maniera esauriente. Sarebbe utile qualora la Commissione potesse indicare in che modo il fondo migliorerà l’accesso dei paesi in via di sviluppo al CDM."@it12
"Pone pirmininke, savaime aišku, kad Komisijos pasiūlymas dėl Pasaulinio veiksmingo energijos vartojimo ir atsinaujinančios energijos fondo (GEEREF) yra sveikintinas. Nepaprastai svarbu, kad veiksmingas energijos vartojimas ir atsinaujinantys energijos šaltiniai vaidintų vis svarbesnį vaidmenį besivystančiose ir sparčiai besivystančiose šalyse dėl daugybės priežasčių – išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo, energijos tiekimo priklausomybės sumažinimo, energijos trūkumo įveikimo ir darbo vietų bei plėtros galimybių kūrimo – iš tikrųjų dėl visų tų pačių priežasčių, kurios yra nepaprastai svarbios, kad veiksmingas energijos vartojimas ir atsinaujinanti energija vaidintų vis svarbesnį vaidmenį pas mus Europoje. Bet aš turiu nemažai nerimą keliančių klausimų dėl Komisijos pasiūlymo. Pirma, siūlomas finansavimas yra nepaprastai kuklus tokio masto projektui. 15 mln. EUR per metus iš viešojo finansavimo šaltinių yra vieni niekai – net jei pradinį kapitalą ketinama pritraukti ir garantuoti privačiomis investicijomis. Šią sumą galėtų lengvai sunaudoti vis keli projektai didesnėse sparčiai besivystančiose šalyse, pavyzdžiui, Kinijoje arba Indijoje. Nors Komisijos komunikate kalbama apie galimybę pritraukti bendrą finansavimą iš 9-ojo Europos plėtros fondo (EPF), nėra visiškai aišku, kaip bus priimami sprendimai, viena vertus, dėl biudžeto paskirstymo tarp AKR šalių ir, antra vertus, labiau išsivysčiusių ir pažangių ne ES rytinių Europos šalių, kurios remiamos pagal bendrą finansavimą iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB). Dėl šios priežasties ne viskas yra aišku, kaip fondas prisidės prie skurdo mažinimo. Atrodo, kad tai turėtų būti greičiau makrofondas nei mikrofondas, sukurtas pritraukti privačias lėšas remiant projektus, kurie, nors yra santykinai maži pagal Europos standartus, būtų didelis daugelio Afrikos šalių požiūriu. Neaišku kaip GEEREF finansavimas ketina atfiltruoti Bendrijos masto projektus, pavyzdžiui, fotogalvaninių skydų sveikatos centrams ir mokykloms arba saulės energijos viryklių ir vandens šildytuvų projektus. Tai yra pagrindų plėtra, kuria apskritai daroma viskas, kad būtų galima pagerinti neturtingiausių žmonių gyvenimą. Pagaliau, man kelia nerimą, kad nebuvo aiškiai išaiškintas fondo ir Švarios plėtros mechanizmo (ŠPM) ryšys. Būtų naudinga, jeigu Komisija galėtų nurodyti, kaip fondas ketina padidinti besivystančių šalių galimybes pasinaudoti ŠPM."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Komisijas priekšlikums izveidot Pasaules Energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fondu ir, protams, vērtējams atzinīgi. Ir ļoti svarīgi, lai energoefektivitātei un atjaunojamai enerģijai būtu arvien lielāka nozīme jaunattīstības valstīs un valstīs ar strauju ekonomisko izaugsmi ļoti daudzu iemeslu dēļ – lai pazeminātu oglekļa dioksīda emisijas, novērstu energoapgādes atkarību, risinātu energoresursu nepietiekamības jautājumu un radītu darbavietas un attīstības iespējas – patiesi, to pašu iemeslu dēļ, kāpēc ir svarīgi, lai energoefektivitātei un atjaunojamai enerģijai būtu arvien lielāka nozīme ES. Bet man ir vairāki iemesli bažām par Komisijas priekšlikumu. Pirmkārt, priekšlikums finansējumam ir ārkārtīgi pieticīgs šī projekta apjomam. 15 miljoni eiro valsts finansējuma gadā ir graši – pat kā pamatkapitāls, kas paredzēts privāto ieguldījumu piesaistei un apdrošināšanai. Tā varētu pietikt tikai pāris projektiem lielākajās valstīs ar strauju ekonomisko izaugsmi, tādās kā Ķīna vai Indija. Lai gan Komisijas paziņojumā ir runa par iespēju piesaistīt līdzfinansējumu no 9. Eiropas Attīstības fonda nav skaidrs, kā tiks pieņemti lēmumi par piešķirto budžeta līdzekļu sadali starp ĀKK valstīm, no vienas puses, un vairāk attīstītajām un plaukstošajām Austrumeiropas valstīm, kuras nepieder pie ES un kuras atbalsta līdzfinansējums no Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka . Tāpēc nepavisam nav skaidrs, kādā veidā fonds dos ieguldījumu nabadzības mazināšanā. Tas šķiet drīzāk makrofonds un nevis mikrofonds, kas paredzēts privāta finansējuma piesaistīšanai, lai atbalstītu projektus, kas pēc Eiropas standartiem ir salīdzinoši mazi, bet tiktu uzskatīti par lieliem daudzās Āfrikas valstīs. Nav skaidrs, kā finansējums nonāks līdz Kopienas līmeņa projektiem, tādiem kā fotogalvaniskie paneļi veselības centriem vai skolām un saules katli, un ūdens sildītāji. Šī parādība ceļas no masām, kas parasti dara visvairāk, lai uzlabotu visnabadzīgāko cilvēku dzīvi. Visbeidzot, esmu norūpējusies par to, kā attiecības starp fondu un Tīrās attīstības mehānismu nav saprotami izskaidrotas Būtu labi, ja Komisija varētu paskaidrot, kā fonds uzlabos jaunattīstības valstu piekļuvi ."@lv13
"Mr President, the Commission proposal for a Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF) is, of course, welcome. It is vital that energy efficiency and renewable energy play an increasing role in developing and emerging countries for a wide range of reasons – lowering carbon dioxide emissions, cutting energy supply dependence, tackling energy poverty and creating jobs and development opportunities – indeed, for all the same reasons that it is vital that energy efficiency and renewable energy play an increasing role here in the EU. But I have a number of concerns about the Commission proposal. Firstly, the funding proposed is extremely modest for the scale of the project. EUR 15 million a year of public funding is peanuts – even as a seed capital intended to attract and underwrite private investment. It could easily be swallowed up by just a couple of projects in the larger, emerging countries such as China or India. Although the Commission communication speaks about the possibility of attracting co-financing from the 9th European Development Fund (EDF), it is not all clear how decisions will be made on allocating the budget between the ACP countries, on the one hand, and the more developed and advanced non-EU eastern European countries supported by co-financing from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). As a result, it is not all clear how the fund will contribute to poverty reduction. It seems to be rather a macro-fund than a micro-fund, designed to attract private finance in support of projects which, though they are relatively small by European standards, would be large in terms of many African countries. It is not clear how GEEREF financing is going to filter down to Community-level projects such as PV panels for health centres and schools or solar cookers and water heaters. It is grass-root development which generally does the most to improve the lives of the poorest people. Finally, I am concerned that the relationship between the fund and the Clean Development Mechanism (CDM) has not been clearly explained. It would be helpful if the Commission could indicate how the fund is going to improve developing country access to the CDM."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, het voorstel van de Commissie voor een Wereldfonds voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (GEEREF) is natuurlijk welkom. Het is om tal van redenen van essentieel belang dat energie-efficiëntie en hernieuwbare energie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in ontwikkelingslanden en in opkomende landen. De uitstoot van koolstofdioxide verminderen, de afhankelijkheid van energievoorziening terugdringen, de bestrijding van energieschaarste en het creëren van werkgelegenheid en ontwikkelingsmogelijkheid zijn allemaal redenen waarom het uitermate belangrijk is dat energie-efficiëntie en hernieuwbare energie een steeds belangrijkere rol in de EU gaan spelen. Ik heb echter een aantal bezwaren tegen het voorstel van de Commissie. Ten eerste is de voorgestelde financiering erg laag gezien de omvang van het project. 15 miljoen euro overheidsfinanciering per jaar stelt niets voor, zelfs als zaaikapitaal bedoeld om particuliere investeringen aan te trekken en te ondersteunen. Dit kan heel gemakkelijk worden verbruikt voor maar enkele projecten in grotere opkomende landen zoals China of India. Hoewel in de mededeling van de Commissie wordt gesproken over de mogelijkheid om cofinanciering uit het negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), is het absoluut niet duidelijk hoe er wordt besloten over de verdeling van het budget over de ACS-landen en de meer ontwikkelde en geavanceerde Oost-Europese landen die niet tot de EU behoren die door middel van cofinanciering door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) worden gesteund. Daardoor is het in zijn geheel niet duidelijk hoe het fonds zal bijdragen aan het verminderen van de armoede. Het lijkt meer op een macrofonds dan een microfonds dat bedoeld is om particuliere financiering aan te trekken ter ondersteunen van projecten die volgens Europese begrippen klein zijn, maar die voor veel Afrikaanse landen groot zijn. Het is onduidelijk hoe financiering uit het GEEREF zullen doordringen tot projecten op gemeenschapsniveau zoals zonnepanelen voor gezondheidscentra en scholen of zonnekooktoestellen en zonneboilers. De ontwikkeling aan de basis levert over het algemeen het meeste op ten aanzien van het verbeteren van de levensomstandigheden van de armste mensen. Tot slot maak ik me zorgen over het feit dat de relatie tussen het fonds en het mechanisme voor schone ontwikkeling (Clean Development Mechanism, CDM) niet duidelijk is uitgelegd. Ik zou graag zien dat de Commissie aangeeft hoe het fonds zal bijdragen aan de verbetering van de toegankelijkheid van ontwikkelingslanden tot het CDM."@nl3
"Panie przewodniczący! Wniosek Komisji w sprawie utworzenia Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej (GEEREF) jest oczywiście mile widziany. Istnieje wiele powodów, dla których ważne jest zwiększanie roli efektywności energetycznej i energii odnawialnej w krajach rozwijających się i gospodarkach wschodzących. Należą do nich: ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie niezależności w zakresie dostaw energii, zwalczanie problemu ubóstwa energetycznego oraz tworzenie nowych miejsc pracy i możliwości rozwoju. W rzeczy samej są to te same powody, dla których ważne jest zwiększenie roli efektywności energetycznej i energii odnawialnej w granicach UE. Mam jednak kilka obaw związanych z wnioskiem Komisji. Po pierwsze proponowana ilość środków finansowania jest bardzo niewielka, biorąc pod uwagę rozmach przedsięwzięcia. 15 milionów euro rocznie ze środków publicznych to grosze - nawet jeśli to tylko kapitał wstępny, mający przyciągnąć i asekurować prywatnych inwestorów. Suma ta mogłaby spokojnie zostać pochłonięta przez zaledwie kilka projektów przygotowanych przez większe gospodarki wschodzące, takie jak Chiny czy Indie. Choć komunikat Komisji mówi o możliwości współfinansowania z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), nie jest do końca jasne, w jaki sposób mają być podejmowane decyzje o podziale budżetu pomiędzy państwa AKP i bardziej rozwinięte, nie należące do UE państwa Europy Wschodniej korzystające z dofinansowania z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). W rezultacie nie jest do końca jasne, w jaki sposób fundusz ma się przyczynić do ograniczenia ubóstwa. Fundusz ten sprawia wrażenie raczej makro- niż mikrofunduszu stworzonego po to, by przyciągać prywatne środki do finansowania projektów, które, choć są względnie niewielkie według standardów europejskich, byłyby postrzegane jako duże w wielu krajach afrykańskich. Nie jest jasne, jak finansowanie w ramach funduszu GEEREF miałoby obejmować również projekty szczebla wspólnotowego, takie jak panele fotowoltaiczne dla ośrodków zdrowia i szkół oraz urządzenia wykorzystujące energię słoneczną do podgrzewania wody i gotowania. To właśnie rozwój odbywający się o dołu, od poziomu lokalnego jest najbardziej korzystny dla najbiedniejszych ludzi. Moją ostatnią obawą są relacje pomiędzy funduszem i mechanizmem czystego rozwoju, które nie zostały określone zbyt jasno. Pomocne byłoby w tej sprawie wskazanie przez Komisję, w jaki sposób fundusz ma zamiar zwiększyć dostęp krajów rozwijających się do mechanizmu czystego rozwoju."@pl16
"Senhor Presidente, a proposta da Comissão relativa ao Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis ( ) – GEEREF é, obviamente, bem-vinda. É fundamental que a eficiência energética e as energias renováveis desempenhem um papel cada vez mais proeminente nos países em desenvolvimento e emergentes por uma série de razões – reduzir as emissões de dióxido de carbono, diminuir a dependência do aprovisionamento energético, resolver o problema da pobreza energética e criar emprego e oportunidades de desenvolvimento – de facto, por todas as mesmas razões por que é vital que a eficiência energética e as energias renováveis tenham um papel também maior, aqui, na UE. Mas a verdade é que tenho várias preocupações relativamente à proposta da Comissão. Em primeiro lugar, o financiamento proposto é extremamente modesto para a dimensão do projecto. 15 milhões de euros por ano é uma ninharia – mesmo como capital de arranque para atrair e garantir o investimento privado. Poderá ser facilmente engolido por apenas uns quantos projectos nos países maiores e emergentes como a China ou a Índia. Muito embora a comunicação da Comissão refira a possibilidade de atrair o co-financiamento do 9° Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), não está de maneira alguma claro como serão tomadas as decisões sobre a afectação do orçamento entre os países ACP, por um lado, e os países mais avançados e desenvolvidos da Europa Oriental que não pertencem à UE, apoiados pelo co-financiamento do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD). Consequentemente, não está de maneira alguma claro como é que o fundo contribuirá para a redução da pobreza. Parece antes ser um macrofundo e não a um microfundo, destinado a atrair o financiamento do sector privado em apoio a projectos que, embora sejam relativamente pequenos à luz dos padrões europeus, serão grandes para muitos países africanos. Não está claro como é que o financiamento GEEREF vai filtrar projectos a nível comunitário como painéis PV para os centros de saúde e escolas ou fogões solares e aquecedores de água. É o desenvolvimento das coisas elementares que mais contribui, na generalidade, para melhorar as vidas as pessoas mais pobres. Por último, preocupa-me o facto de a relação entre o fundo e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) não ter sido muito bem explicada. Seria útil se a Comissão pudesse indicar como é que o Fundo vai melhorar o acesso dos países em desenvolvimento ao MDL."@pt17
"Mr President, the Commission proposal for a Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF) is, of course, welcome. It is vital that energy efficiency and renewable energy play an increasing role in developing and emerging countries for a wide range of reasons – lowering carbon dioxide emissions, cutting energy supply dependence, tackling energy poverty and creating jobs and development opportunities – indeed, for all the same reasons that it is vital that energy efficiency and renewable energy play an increasing role here in the EU. But I have a number of concerns about the Commission proposal. Firstly, the funding proposed is extremely modest for the scale of the project. EUR 15 million a year of public funding is peanuts – even as a seed capital intended to attract and underwrite private investment. It could easily be swallowed up by just a couple of projects in the larger, emerging countries such as China or India. Although the Commission communication speaks about the possibility of attracting co-financing from the 9th European Development Fund (EDF), it is not all clear how decisions will be made on allocating the budget between the ACP countries, on the one hand, and the more developed and advanced non-EU eastern European countries supported by co-financing from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). As a result, it is not all clear how the fund will contribute to poverty reduction. It seems to be rather a macro-fund than a micro-fund, designed to attract private finance in support of projects which, though they are relatively small by European standards, would be large in terms of many African countries. It is not clear how GEEREF financing is going to filter down to Community-level projects such as PV panels for health centres and schools or solar cookers and water heaters. It is grass-root development which generally does the most to improve the lives of the poorest people. Finally, I am concerned that the relationship between the fund and the Clean Development Mechanism (CDM) has not been clearly explained. It would be helpful if the Commission could indicate how the fund is going to improve developing country access to the CDM."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, návrh Komisie na vytvorenie Fondu globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie (GEEREF) je samozrejme vítaný. Je nesmierne dôležité, aby energetická účinnosť a obnoviteľné energie zohrávali v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách čoraz významnejšiu úlohu. Existujú na to viaceré dôvody: zníženie emisií oxidu uhličitého, zníženie závislosti od dodávok energie, riešenie problému energetickej chudoby a vytváranie nových pracovných a rozvojových príležitostí. Z rovnakých dôvodov je nesmierne dôležité, aby energetická účinnosť a obnoviteľné energie zohrávali čoraz významnejšiu úlohu aj v rámci Európskej únie. Voči návrhu Komisie mám však aj niekoľko výhrad. Po prvé, navrhované financovanie je príliš skromné na projekt tohto rozsahu. Pätnásť miliónov EUR ročne z verejných prostriedkov sú skutočne iba omrvinky, dokonca aj ako počiatočný kapitál určený na pritiahnutie a poistenie súkromných investícií. Celý tento kapitál by sa dal veľmi jednoducho minúť na hŕstku projektov vo väčších rozvíjajúcich sa krajinách, akými sú napríklad Čína alebo India. Aj keď sa v oznámení Komisie hovorí o možnosti spolufinancovania prostredníctvom deviateho Európskeho rozvojového fondu (ERF), vôbec z neho nie je jasné, ako sa budú prijímať rozhodnutia o prideľovaní prostriedkov z rozpočtu fondu medzi krajiny AKT, a medzi viac rozvinuté a pokročilé krajiny východnej Európy, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, s podporou spolufinancovania od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR). V dôsledku toho nie je vôbec jasné, ako má tento fond prispievať k zmierňovaniu chudoby. Javí sa skôr ako makrofond než mikrofond, určený na prilákanie súkromných investícií na podporu projektov, ktoré síce môžu byť podľa európskych meradiel relatívne malé, ale z pohľadu mnohých afrických krajín predstavujú rozsiahle investície. Nie je tiež jasné, ako sa finančné prostriedky z fondu GEEREF dostanú až k projektom na úrovni Spoločenstva, akými sú napríklad fotovoltaické panely pre zdravotné strediská a školy alebo solárne variče a vodné ohrievače. Najväčší prínos pre životy najchudobnejších ľudí má vo všeobecnosti úplne základný rozvoj. Nakoniec mám obavy, že vzťah medzi týmto fondom a mechanizmom čistého rozvoja nebol dostatočne jasne vysvetlený. Bolo by preto prospešné, keby nám Komisia vysvetlila, ako tento fond zlepší vstup rozvojových krajín do tohto mechanizmu."@sk19
"Gospod predsednik, predlog Komisije za Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije je seveda dobrodošel. Iz več razlogov je bistveno, da imata energetska učinkovitost in energija iz obnovljivih virov vedno večjo vlogo v državah v razvoju in hitro rastočih državah – od znižanja emisij ogljikovega dioksida, zmanjšanja odvisnosti od energetskih virov, obvladovanja pomanjkanja energije in ustvarjanja delovnih mest ter priložnosti za razvoj – pravzaprav iz istih razlogov, kot je bistveno, da imata energetska učinkovitost in energija iz obnovljivih virov vedno večjo vlogo tu, v EU. Vendar imam številne pomisleke o predlogu Komisije. Prvič, predlagano financiranje je zelo skromno glede na velikost projekta. Letno javno financiranje v višini 15 milijonov EUR je drobiž že samo kot osnovni kapital, ki bi naj pritegnil in prevzel zasebne naložbe. Že nekaj projektov v večjih hitro rastočih državah, kot sta Kitajska in Indija, bi ta sredstva zlahka porabilo. Čeprav sporočilo Komisije govori o možnosti, da se pridobi sofinanciranje iz 9. evropskega razvojnega sklada, ni jasno, kako se bo odločalo o razporeditvi proračuna med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami na eni strani ter razvitejšimi in naprednejšimi vzhodnoevropskimi državami, ki niso članice Evropske unije in ki prejemajo finančno pomoč Evropske banke za obnovo in razvoj. Zaradi tega ni povsem jasno, kako bo sklad prispeval k zmanjšanju revščine. Zdi se, da je to prej makrosklad kot mikrosklad, zasnovan tako, da privablja zasebna finančna sredstva za podporo projektom, ki so, čeprav sorazmerno majhni po evropskih standardih, veliki za veliko afriških držav. Ni jasno, kako se bodo finančna sredstva iz Svetovnega sklada za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije razporejala po projektih na ravni Skupnosti, kot so fotovoltaične ploskve za zdravstvene ustanove in šole ali kuhalniki in vodni grelci na sončno energijo. Življenje najrevnejših najbolj izboljša temeljni razvoj. Končno, skrbi me, da razmerje med skladom in mehanizmom čistega razvoja ni bilo jasno razloženo. Koristno bi bilo, če bi Komisija lahko pokazala, kako bo sklad izboljšal dostop držav v razvoju do mehanizmov čistega razvoja."@sl20
"Herr talman! Kommissionens förslag om en global fond för energieffektivitet och förnybar energi (Geeref) är naturligtvis välkommet. Det är av avgörande betydelse att energieffektivitet och förnybar energi spelar en större roll i utvecklingsländer och framväxande ekonomier, och det av ett antal olika skäl: för att minska koldioxidutsläppen, begränsa beroendet av energiförsörjning, åtgärda energifattigdomen och skapa sysselsättnings- och utvecklingsmöjligheter – i själva verket av samma skäl som gör att energieffektivitet och förnybar energi måste spela en större roll här i EU. Jag har dock ett antal farhågor när det gäller kommissionens förslag. För det första är den föreslagna finansieringen oerhört blygsam i förhållande till projektets omfattning. Femton miljoner euro per år i offentlig finansiering är en struntsumma – även som såddkapital för att dra till sig och säkra privata investeringar. Beloppet kan lätt slukas av bara ett par projekt i de större framväxande ekonomierna som Kina eller Indien. I kommissionens meddelande nämns visserligen möjligheten till samfinansiering från nionde Europeiska utvecklingsfonden, men det är inte alls klart hur besluten kommer att fattas om budgetens fördelning mellan AVS-länderna och de mer utvecklade och avancerade östeuropeiska länder utanför EU som får stöd genom samfinansiering från Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Det är därför inte alls klart hur fonden kommer att bidra till fattigdomsbekämpningen. Det verkar vara en makrofond snarare än en mikrofond, utformad för att uppbåda privat finansiering till stöd för projekt som, även om de är relativt små med europeiska mått mätt, skulle vara stora i många afrikanska länder. Det framgår inte hur finansieringen från Geeref ska tränga ned till projekt på EU-nivå, t.ex. PV-paneler för vårdcentraler och skolor eller solkök och solvärmda varmvattenberedare. I allmänhet är det utveckling på gräsrotsnivå som innebär störst förbättringar av de fattigaste människornas liv. Slutligen bekymrar det mig att förhållandet mellan fonden och mekanismen för en ren utveckling (CDM) inte tydligt har förklarats. Det vore bra om kommissionen kunde tala om hur fonden kommer att bidra till att förbättra utvecklingsländernas tillgång till CDM."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(EBRD)"13
"(EDF)"13
"Fiona Hall,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph