Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-12-Speech-3-253"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080312.19.3-253"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, for nearly 10 years the European Council has dragged its feet on transforming the EU code of conduct on arms transfer into a legally binding document. For the last two years there have been no technical barriers to adopting a common position on the code. Why do we finally have to get our house in order? Firstly, there are currently estimated to be some 400 companies in our Member States producing arms. Given that research and development costs in this industry are extremely high, companies naturally wish to maximise their profits by ensuring the longest possible production runs, selling licensing agreements and, in short, seeking markets wherever they can. Companies from the 20 nations whose governments imposed strict guidelines on arms exports are clearly at an economic disadvantage vis-à-vis competitors whose governments show more leniency. All companies should have a level playing field. Secondly, we have documented instances of companies from EU states supplying arms to China, Colombia, Ethiopia and Eritrea. How can we on the one hand applaud all efforts to promote economic development, democracy and human rights while we make the very implementation of this impossible by contributing to violent conflicts? Thirdly, we deploy military personnel from our Member States on EU and NATO peacekeeping missions but, by failing to apply this code of conduct, we risk that they may come under fire from weapons produced within our very states as a result of irresponsible transfer. Fourthly, how can we envisage a future Europe with a common foreign and security policy when we lack such a fundamental element in the form of a common position? Finally, before we stand up in this Chamber championing human rights and democracy, let us ensure that we also take action that gives substance to our rhetoric. The PPE-DE Group congratulates the authors of this motion for a resolution. We trust that the overwhelming support from Parliament will help the Council in finding a way out of the current political impasse and finally make adherence to the code of conduct a legal requirement for all Member States."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, už téměř 10 let přešlapuje Evropská rada na místě v otázce transformace Evropského kodexu jednání pro vývoz zbraní do podoby právně závazného dokumentu. Během posledních dvou let neexistovaly žádné technické překážky pro přijetí společné pozice v souvislosti s tímto kodexem. Proč bychom si tedy neměli už konečně zamést před vlastním prahem? Za prvé, odhaduje se, že v současnosti existuje v našich členských státech okolo 400 firem vyrábějících zbraně. Vzhledem k tomu, že náklady na výzkum a vývoj jsou v tomto odvětví nesmírně vysoké, tyto podniky se přirozeně snaží maximalizovat svoje zisky tím, že tyto zbraně nabízejí co nejdéle ve výrobě, prodávají licenční smlouvy a, zkrátka, vyhledávají každý potenciální trh. Firmy sídlící v 20 státech, které zavedly přísná usměrnění na vývoz zbraní, se z toho důvodu nacházejí v jasné ekonomické nevýhodě vzhledem ke svým konkurentům, jejichž vlády jsou v této oblasti mnohem shovívavější. Všechny firmy by měly mít vytvořené stejné podmínky. Za druhé, existují prokazatelné případy firem z členských států EU, které zásobují zbraněmi Čínu, Kolumbii, Etiopii a Eritreu. Jal si můžeme na jedné straně blahopřát k veškerému úsilí zaměřenému na podporu hospodářského rozvoje, demokracie a lidských práv, když na druhé straně svým přispíváním k násilným konfliktům znemožňujeme samotné vykonávání těchto cílů? Za třetí, z našich členských států vysíláme na mírové mise EU a NATO vojenský personál, a přitom naší neschopností uplatňovat tento kodex chování riskujeme, že se, v důsledku nezodpovědně uskutečněných transferů, může tento personál dostat pod palbu zbraní vyrobených v našich vlastních členských státech. Za čtvrté, jak si můžeme představovat budoucí Evropu se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou, když nám chybí tak základní prvek této politiky, jakým je společná pozice? A nakonec, předtím než se v tomto Parlamentu znovu postavíme na obhajobu lidských práv a demokracie, postarejme se o to, aby byla naše slova podložená i konkrétními činy. Skupina PPE-DE blahopřeje autorům tohoto návrhu usnesení. Věříme, že výrazná podpora ze strany Parlamentu pomůže Radě najít způsob, jak dosáhnout, aby bylo dodržování kodexu chování právně závazným požadavkem pro všechny členské státy."@cs1
"Hr. formand! I næsten 10 år er Rådet stort set ikke kommet ud af stedet i forhold til at omdanne EU's adfærdskodeks om overførsel af våben til et juridisk bindende dokument. I de seneste to år har der ikke været nogen tekniske hindringer for at vedtage en fælles holdning til kodekset. Hvorfor skal vi endelig have styr på de indre linjer? For det første anslås det, at der i øjeblikket findes omkring 400 virksomheder i vores medlemsstater, der producerer våben. I betragtning af at forsknings- og udviklingsomkostningerne i denne branche er ekstremt høje, ønsker virksomhederne naturligt nok at maksimere deres overskud ved hjælp af så lange produktionsserier som muligt, salg af licensaftaler og kort sagt finde markeder hvor som helst, det er muligt. Virksomheder fra de 20 nationer, hvis regeringer har indført strenge retningslinjer for våbeneksport, står tydeligvis i en økonomisk ugunstig situation i forhold til konkurrenter, hvis regeringer har en mildere holdning til dette område. Alle virksomheder bør have samme muligheder. For det andet har vi dokumenteret tilfælde af virksomheder fra EU-stater, der leverer våben til Kina, Colombia, Etiopien og Eritrea. Hvordan kan vi på den ene side rose enhver indsats for at fremme økonomisk udvikling, demokrati og menneskerettigheder, samtidig med at vi umuliggør gennemførelsen af alle disse ting ved at bidrage til voldelige konflikter? For det tredje udsender vi militært personel fra vores medlemsstater på fredsbevarende missioner under EU og NATO, men ved at undlade at håndhæve adfærdskodekset risikerer vi, at de kan blive beskudt med våben fremstillet lige her i vores egne stater som resultat af uansvarlige overførsler. For det fjerde, hvordan kan vi håbe på et fremtidigt Europa med en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, når vi mangler et så grundlæggende element som en fælles holdning? Sluttelig, før vi rejser os her i Parlamentet for at forsvare menneskerettighederne og demokrati, så lad os sørge for, at vi også gør noget aktivt, der lægger vægt bag vores ord. PPE-DE-Gruppen gratulerer forfatterne af dette beslutningsforslag. Vi har tillid til, at Parlamentets overvældende støtte vil hjælpe Rådet med at finde en vej ud af det nuværende politiske dødvande og langt om længe gøre overholdelse af adfærdskodekset et juridisk krav for alle medlemsstater."@da2
". Herr Präsident! Seit fast 10 Jahren tut sich der Europäische Rat schwer da, den Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren in ein rechtsverbindliches Dokument umzuwandeln. In den letzten zwei Jahren standen der Annahme eines gemeinsamen Standpunkts zu diesem Kodex keinerlei technische Hindernisse im Wege. Weshalb müssen wir also endlich unsere Angelegenheiten in Ordnung bringen? Erstens produzieren gegenwärtig schätzungsweise etwa 400 Unternehmen in unseren Mitgliedstaaten Waffen. Da die Kosten für Forschung und Entwicklung in dieser Branche außerordentlich hoch sind, wollen diese Unternehmen selbstverständlich ihre Gewinne maximieren, indem sie möglichst lange Fertigungsläufe sichern, Lizenzvereinbarungen verkaufen, kurzum nach Absatzmärkten suchen, wo immer dies möglich ist. Unternehmen aus den zwanzig Ländern, deren Regierungen strenge Regelungen für den Waffenexport verhängt haben, sind eindeutig gegenüber Wettbewerbern wirtschaftlich benachteiligt, deren Regierungen nachsichtiger sind. Alle Unternehmen müssen eine gleiche Ausgangsposition haben. Zweitens liegen uns Beweise vor, dass Unternehmen aus EU-Staaten Waffen nach China, Kolumbien, Äthiopien und Eritrea liefern. Wie können wir einerseits alle Bemühungen um die Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung, der Demokratie und der Menschenrechte begrüßen, wenn wir andererseits deren Umsetzung unmöglich machen, indem wir einen Beitrag zu gewalttätigen Konflikten leisten? Drittens setzen wir Militärpersonal aus unseren Mitgliedstaaten bei friedenserhaltenden Missionen der EU und der NATO ein, riskieren jedoch, indem wir diesen Verhaltenskodex nicht anwenden, dass sie aufgrund von unverantwortlichen Exporten durch Waffen unter Beschuss geraten, die in unseren eigenen Ländern produziert wurden. Wie können wir viertens von einem zukünftigen Europa mit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sprechen, wenn es nicht einmal ein solch grundlegendes Element wie einen Gemeinsamen Standpunkt gibt? Lassen Sie uns, bevor wir in diesem Parlament für Menschenrechte und Demokratie eintreten, dafür Sorge tragen, dass auch Maßnahmen ergriffen werden, die unsere großen Worte untermauern. Die PPE-DE-Fraktion beglückwünscht die Verfasser dieses Entschließungsantrags. Wir sind überzeugt, dass die überwältigende Unterstützung des Parlaments dem Rat helfen wird, einen Ausweg aus der gegenwärtigen politischen Sackgasse zu finden und letztendlich die Einhaltung des Verhaltenskodexes zu einem gesetzlichen Erfordernis für alle Mitgliedstaaten wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επί σχεδόν 10 χρόνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χρονοτριβεί όσον αφορά τη μετατροπή του κοινοτικού κώδικα συμπεριφοράς για τη μεταφορά όπλων σε ένα νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπήρξαν τεχνικοί φραγμοί για την έγκριση μιας κοινής θέσης για τον κώδικα. Για ποιο λόγο πρέπει επιτέλους να βάλουμε σε τάξη τα του Οίκου μας; Πρώτον, εκτιμάται ότι υπάρχουν επί του παρόντος σχεδόν 400 εταιρείες στα κράτη μέλη μας που παράγουν όπλα. Δεδομένου ότι το κόστος έρευνας και ανάπτυξης σε αυτή τη βιομηχανία είναι εξαιρετικά υψηλό, οι εταιρείες επιθυμούν φυσικά να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους διασφαλίζοντας τις μακρύτερες δυνατές περιόδους παραγωγής, πωλώντας συμφωνίες αδειοδότησης και, εν ολίγοις, αναζητώντας αγορές όπου μπορούν. Οι εταιρείες από τα 20 κράτη οι κυβερνήσεις των οποίων επέβαλαν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για τις εξαγωγές όπλων βρίσκονται σαφώς σε οικονομικά μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών οι κυβερνήσεις των οποίων δείχνουν περισσότερη επιείκεια. Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις. Δεύτερον, έχουμε καταγράψει περιπτώσεις εταιρειών από κράτη της ΕΕ που προμηθεύουν όπλα στην Κίνα, την Κολομβία, την Αιθιοπία και την Ερυθραία. Πώς μπορούμε από την μία πλευρά να επικροτούμε όλες τις προσπάθειες για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ καθιστούμε την εφαρμογή αυτή καθαυτή αδύνατη συνεισφέροντας σε βίαιες συγκρούσεις; Τρίτον, αναπτύσσουμε στρατιωτικό προσωπικό από τα κράτη μέλη μας στην ΕΕ και ειρηνευτικές αποστολές του NATO αλλά, μην εφαρμόζοντας αυτόν τον κώδικα συμπεριφοράς, διακινδυνεύουμε να βρεθούν υπό τα πυρά όπλων που παράγονται στα ίδια μας τα κράτη ως αποτέλεσμα ανεύθυνης μεταφοράς. Τέταρτον, πώς μπορούμε να οραματιζόμαστε μια μελλοντική Ευρώπη με κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας όταν στερούμαστε ένα τόσο βασικό στοιχείο υπό τη μορφή κοινής θέσης; Τέλος, πριν ορθώσουμε το ανάστημά μας σε αυτή την Αίθουσα αγωνιζόμενοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ας διασφαλίσουμε ότι θα αναλάβουμε επίσης δράση η οποία θα δώσει ουσία στη ρητορεία μας. Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ συγχαίρει τους συντάκτες αυτής της πρότασης ψηφίσματος. Ευελπιστούμε ότι η συντριπτική στήριξη του Κοινοβουλίου θα βοηθήσει το Συμβούλιο να εξεύρει έναν τρόπο να εξέλθει από το τρέχον πολιτικό αδιέξοδο και τελικά να καταστήσει την τήρηση του κώδικα συμπεριφοράς μια νομική απαίτηση για όλα τα κράτη μέλη."@el10
"Señor Presidente, durante cerca de diez años, el Consejo Europeo ha ido dando largas a la cuestión de transformar el Código de conducta europeo sobre la exportación de armas en un documento jurídicamente vinculante. Durante los dos últimos años no han existido impedimentos técnicos para adoptar una posición común sobre el Código. ¿Por qué, finalmente, tenemos que preocuparnos de poner orden de puertas para adentro? En primer lugar, actualmente se calcula que existen unas 400 empresas en nuestros Estados miembros que fabrican armas. Dado que los costes de investigación y desarrollo de esta industria son sumamente elevados, las empresas desean, naturalmente, maximizar sus beneficios asegurando las campañas de producción más prolongadas posible, vendiendo acuerdos de licencia y, en definitiva, buscando nuevas oportunidades de mercado allá donde puedan surgir. Las empresas de las veinte naciones cuyos Gobiernos impusieron estrictas directrices sobre las exportaciones de armas se encuentran en clara desventaja económica frente a competidores cuyos Gobiernos muestran mayor indulgencia. Todas las empresas deberían tener idénticas condiciones de competitividad. En segundo lugar, tenemos ejemplos documentados de empresas de los Estados de la UE que suministran armas a China, Colombia, Etiopía y Eritrea. ¿Cómo podemos, por una parte, aplaudir todos los esfuerzos por promover el desarrollo económico, la democracia y los derechos humanos mientras que, por otra, imposibilitamos su verdadera puesta en práctica al contribuir a los conflictos violentos? En tercer lugar, desplegamos personal militar de nuestros Estados miembros en las misiones de mantenimiento de la paz de la UE y de la OTAN pero, al no conseguir aplicar este Código de conducta, nos arriesgamos a que puedan recibir los disparos de esas mismas armas que se producen en nuestros propios Estados, como consecuencia de la transferencia irresponsable. En cuarto lugar, ¿cómo podemos prever una futura Europa con una política exterior y de seguridad común, cuando carecemos de un elemento tan fundamental como es una posición común? Finalmente, antes de que nos alcemos en esta Cámara en defensa de los derechos humanos y de la democracia, asegurémonos también de que nuestras acciones fundamenten nuestra retórica. El Grupo del PPE-DE felicita a los autores de esta propuesta de resolución. Confiamos en que el aplastante apoyo del Parlamento ayude al Consejo a hallar el modo de salir del punto muerto de la política actual y que el acatamiento del Código de conducta constituya, finalmente, un requisito jurídico para todos los Estados miembros."@es21
"Härra juhataja, pea kümme aastat on ülemkogu paigal sammunud ELi relvakaubanduse toimimisjuhendi muutmisega seaduslikult siduvaks dokumendiks. Viimasel kahel aastal pole olnud ühtegi tehnilist takistust ühise seisukoha vastuvõtmiseks toimimisjuhendi osas. Miks me peame lõpuks oma parlamendis korra saavutama? Esiteks on ELi liikmesriikides praegu umbes 400 ettevõtet, kes toodavad relvi. Arvestades selle tegevusharu äärmiselt kõrgeid uurimis- ja arenduskulusid, soovivad ettevõtted loomulikult oma kasumeid maksimaalselt suurendada suurima võimaliku tootmise tagamise, litsentsilepingute müümise ja lühidalt kõigi võimalike turgude otsimise teel. Ettevõtted nendest kahekümnest riigist, mille valitsused kehtestasid ranged relvaekspordi suunised, on loomulikult majanduslikult ebasoodsamas olukorras võrreldes konkurentidega, kelle asukohamaade valitsused näitavad üles rohkem paindlikkust. Kõik ettevõtted peaksid olema võrdses seisus. Teiseks on meil dokumenteeritud näiteid, kus ELi riikide ettevõtted müüvad relvi Hiinasse, Kolumbiasse, Etioopiasse ja Eritreasse. Kuidas saame me ühest küljest heaks kiita kõiki pingutusi majandusarengu, demokraatia ja inimõiguste edendamiseks, kui me samal ajal muudame nende rakendamise võimatuks, sest aitame kaasa vägivaldsetele konfliktidele. Kolmandaks saadame me oma liikmesriikide sõjaväelasi ELi ja NATO rahuvalvemissioonidele, kuid selle toimimisjuhendi mitterakendamise tõttu riskime me sellega, et neid võidakse vastutustundetu relvaveo tulemusel rünnata relvadega, mis on toodetud meie endi riikides. Neljaks, kuidas saame me ette kujutada tuleviku Euroopat ühise välis- ja kaitsepoliitikaga, kui meil on ühises seisukohas puudu nii põhiline osa? Lõpetuseks soovin ma öelda, et enne, kui me avaldame selles parlamendis häälekalt poolehoidu inimõigustele ja demokraatiale, veendugem, et meie teod saadaksid meie sõnu. Fraktsioon PPE-DE õnnitleb resolutsiooni ettepaneku autoreid. Me usume, et parlamendi ülekaalukas toetus aitab nõukogul leida väljapääsu praegusest poliitilisest ummikust ning muuta eeskirja lõpuks kõigile liikmesriikidele seadusega pandud nõudeks."@et5
". Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvosto on hidastellut lähes kymmenen vuoden ajan asiassa, joka koskee aseiden vientiä koskevien EU:n käytännesääntöjen muuttamista oikeudellisesti sitovaksi asiakirjaksi. Käytännesääntöjä koskevan yhteisen kannan hyväksymiselle ei ole ollut muodollisia esteitä kahteen vuoteen. Meidän on saatava asia hoidettua monista syistä. Ensinnäkin EU:n jäsenvaltioissa toimii tällä hetkellä arviolta noin 400 yritystä, jotka valmistavat aseita. Koska tämän alan tutkimus- ja kehityskustannukset ovat hyvin korkeat, yritykset haluavat luonnollisesti maksimoida tuottonsa valmistamalla mahdollisimman suuria eriä, myymällä lisenssisopimuksia ja lyhyesti sanottuna etsimällä markkinoita kaikkialta. Niiden 20 maan yritykset, joiden hallitukset asettivat aseviennille tiukat suuntaviivat, ovat taloudellisesti selvästi huonommassa asemassa verrattuna niiden kilpailijoihin maissa, joiden hallitukset ovat armeliaampia. Kaikilla yhtiöillä pitäisi olla yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. Toiseksi EU:n valtioiden aseyhtiöt ovat toimittaneet todistettavasti aseita Kiinaan, Kolumbiaan, Etiopiaan ja Eritreaan. Kuinka voimme kehua tukevamme talouskehitystä, demokratiaa ja ihmisoikeuksia, kun teemme niiden toteutumisesta mahdotonta edistämällä väkivaltaisia selkkauksia? Kolmanneksi jäsenvaltiomme lähettävät sotilaita EU:n ja Naton rauhanturvaoperaatioihin, mutta koska kaikki eivät sovella näitä käytännesääntöjä, sotilaamme ovat vaarassa joutua vastuuttoman kaupan seurauksena keskelle tulitusta, jossa käytetään jäsenvaltioissamme valmistettuja aseita. Neljänneksi ihmettelen, kuinka voimme suunnitella kehittävämme Euroopan unionia, jolla on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kun meiltä puuttuu näinkin keskeistä asiaa koskeva yhteinen kanta? Lopuksi totean, että ennen kuin puhumme täällä Euroopan parlamentissa ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta, meidän pitäisi varmistaa, että ryhdymme myös toimiin, jotka antavat sanoillemme sisältöä. PPE-DE-ryhmä kiittää päätöslauselmaesityksen laatijoita. Luotamme siihen, että parlamentin voimakas tuki auttaa neuvostoa löytämään tien ulos nykyisestä poliittisesta umpikujasta ja velvoittamaan viimein jäsenvaltiot noudattamaan käytännesääntöjä."@fi7
"Monsieur le Président, depuis près de 10 ans, le Conseil traîne les pieds pour transformer le code de conduite européen sur le transfert d’armes en document juridiquement contraignant. Ces deux dernières années, il n’y a eu aucun obstacle technique à l’adoption d’une position commune sur le code. Pourquoi doit-on enfin mettre de l’ordre dans notre maison? Premièrement, selon les estimations actuelles, quelque 400 entreprises de nos États membres produisent des armes. Vu que les coûts de recherche et développement de cette industrie sont extrêmement élevés, les entreprises souhaitent naturellement maximiser leurs profits en adoptant les cycles de production les plus longs possibles, en vendant des accords de licence et, en bref, en cherchant des marchés là où elles peuvent. Les entreprises des 20 nations dont les gouvernements ont imposé des orientations strictes en matière d’exportations d’armes sont clairement défavorisées d’un point de vue économique par rapport à leurs concurrentes dont les gouvernements sont plus souples. Toutes les entreprises devraient bénéficier de conditions identiques. Deuxièmement, nous avons recensé des cas d’entreprises des États membres de l’UE fournissant des armes à la Chine, la Colombie, l’Éthiopie et l’Érythrée. Comment pouvons-nous d’une part applaudir les efforts de promotion du développement économique, de la démocratie et des droits de l’homme tout en les rendant impossibles de par cette contribution à des conflits violents? Troisièmement, nous déployons du personnel militaire de nos États membres dans des missions de maintien de la paix de l’UE et de l’OTAN. Toutefois, en n’appliquant pas ce code de conduite, nous risquons de les exposer aux tirs d’armes produites dans nos États à la suite d’un transfert irresponsable. Quatrièmement, comment pouvons-nous envisager une Europe future avec une politique étrangère et de sécurité commune alors que nous ne disposons même pas d’un élément aussi fondamental qu’une position commune? Enfin, avant de nous dresser en défenseurs des droits de l’homme et de la démocratie dans cette Assemblée, assurons-nous que nous prenons également des mesures qui donnent de la substance à notre discours. Le groupe PPE-DE félicite les auteurs de cette proposition de résolution. Nous assumons que le soutien écrasant du Parlement aidera le Conseil à trouver une issue à l’actuelle impasse politique et fera de l’adhésion au code de conduite une obligation juridique pour tous les États membres."@fr8
"Elnök úr, az Európai Tanács már közel 10 éve küzd azért, hogy az EU fegyverkereskedelemről szóló magatartási kódexének jogilag kötelező érvényű dokumentummá történő átalakítása érdekében. Az elmúlt két év során nem volt technikai akadálya annak, hogy a kódexszel kapcsolatban közös álláspont kerüljön elfogadásra. Miért kell végül a mi házunk táján söpörni? Először is, a becslések szerint jelenleg körülbelül 400 fegyvergyártó cég működik a tagállamainkban. Mivel ebben az ágazatban a kutatási és fejlesztési költségek rendkívül magasak, a vállalatok természetesen a lehető legnagyobb mennyiség gyártásával, a licencia-szerződések eladásával, vagyis, röviden a bármi áron és bárhol történő értékesítéssel akarják maximalizálni a nyereségüket. Azon 20 állam cégei, amelyek szigorú útmutatásokat léptettek életbe a fegyverkivitelre, egyértelmű gazdasági hátrányt szenvednek azon versenytársaikkal szemben, akiknek a kormányai ebben a tekintetben engedékenyebbnek bizonyulnak. Minden cég számára azonos feltéteket kellene biztosítani. Másodszor dokumentáltunk olyan eseteket, amikor az EU tagállamaiban működő vállalatok fegyvereket adtak el Kínának, Kolumbiának, Etiópiának, és Eritreának. Hogyan lehet az, hogy egyrészről lelkesen támogatunk minden olyan erőfeszítést, ami a gazdasági fejlődés, a demokrácia, és az emberi jogok támogatására irányul, miközben mindezeknek a megvalósulását az erőszakos konfliktusok kialakulásához való hozzájárulásunkkal lehetetlenné tesszük? Harmadszor a tagállamainkból katonákat küldünk az EU és a NATO békefenntartó misszióiba, de azáltal, hogy nem tudjuk a gyakorlatban alkalmazni ezt a magatartási kódexet, kockáztatjuk azt, hogy olyan fegyverekből nyissanak rájuk tüzet, amiket, a felelőtlen fegyverszállítások következtében, a saját országainkban gyártottak. Negyedszer hogyan számolhatunk egy közös biztonsági és védelmi politikával rendelkező jövőbeni Európával, ha ehhez hiányzik egy olyan fontos elem, mint a közös álláspont? Végezetül mielőtt elhagyjuk ezt az emberi jogokat és demokráciát védelmező termet, biztosítanunk kell olyan lépések megtételét is, amelyek tartalommal töltik meg a retorikánkat. A PPE-DE képviselőcsoport gratulál a fenti határozati indítvány szerzőinek. Bízunk abban, hogy a Parlament részéről megnyilvánuló elsöprő támogatás segíteni fog a Tanácsnak abban, hogy megtalálja a kiutat a jelenlegi politikai zsákutcából, és végül minden tagállam kötelességévé tegye a magatartási kódex betartását."@hu11
". Signor Presidente, per quasi 10 anni il Consiglio europeo ha tirato per le lunghe la trasformazione del codice di condotta dell’UE sulle esportazioni di armi in un documento giuridicamente vincolante. Durante gli ultimi due anni non ci sono stati ostacoli tecnici all’adozione di una posizione comune in merito al codice. Perché alla fine dobbiamo sistemare le cose? Primo, attualmente sono state calcolate circa 400 imprese che producono armi nei nostri Stati membri. Considerato che i costi per ricerca e sviluppo in questa industria sono estremamente elevati, naturalmente le aziende intendono massimizzare i propri profitti garantendo i più lunghi cicli di produzione possibili, vendendo accordi di licenza e, in breve, cercando mercati ovunque possono. Le imprese dei 20 paesi i cui governi hanno imposto stretti orientamenti sulle esportazioni di armi sono chiaramente in svantaggio economico nei confronti della concorrenza i cui governi mostrano maggiore indulgenza. Tutte le aziende dovrebbero disporre di condizioni paritarie. Secondo, esistono esempi documentati di imprese europee che forniscono armi a Cina, Colombia, Etiopia e Eritrea. Come possiamo, da un lato, lodare tutti gli sforzi volti a promuovere lo sviluppo economico, la democrazia e i diritti umani, se dall’altro ne rendiamo impossibile l’attuazione contribuendo a violenti conflitti? Terzo, schieriamo personale militare degli Stati membri in missioni di pace di UE e NATO, ma, non applicando questo codice di condotta, rischiamo che sia colpito da armi prodotte nei nostri Stati a causa di trasferimenti irresponsabili. Quarto, in che modo possiamo concepire un’Europa futura dotata di politica estera e di sicurezza comune quando non disponiamo di un elemento fondamentale sotto forma di posizione comune? Infine, prima di alzarci in piedi in quest’Aula per difendere i diritti umani e la democrazia, assicuriamoci di intraprendere un’azione che dia un senso alla nostra retorica. Il gruppo PPE-DE si congratula con gli autori di questa proposta di risoluzione. Confidiamo che questo forte sostegno del Parlamento aiuterà il Consiglio a individuare una soluzione all’attuale politica e finalmente aderire al codice di condotta un requisito giuridico per tutti gli Stati membri."@it12
"Pone pirmininke, beveik 10 metų Europos Vadovų Taryba vilkino ES elgesio kodekso ginklų persiuntimo klausimu transformavimą į teisiškai privalomą dokumentą. Pastaruosius dvejus metus nebuvo jokių teisinių kliūčių bendrai pozicijai dėl kodekso priimti. Kodėl mes, galų gale, turime padaryti tvarką savo namuose? Pirma, šiuo metu yra paskaičiuota, kad mūsų valstybėse narėse turėtų būti apytikriai 400 įmonių, gaminančių ginklus. Atsižvelgiant į tai, kad mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidos šioje pramonės šakoje yra nepaprastai didelės, įmonės paprastai nori padidinti iki maksimo savo pelną užtikrindamos ilgiausią įmanomą gamybos vykdymą, parduodamos licencijavimo susitarimus ir, trumpai, ieškodamos rinkų, kur tik gali. Įmonės iš 20 valstybių, kurių vyriausybės įvedė griežtus nurodymus ginklų eksportui, aiškiai yra ekonomiškai nepalankioje padėtyje, lyginant su konkurentais, kurių vyriausybės buvo atlaidesnės. Visos įmonės turėtų turėti vienodas sąlygas. Antra, mes dokumentavome įmonių iš ES valstybių, tiekiančių ginklus į Kiniją, Kolumbiją, Etiopiją ir Eritrėją, pavyzdžius. Kaip mes galime viena vertus pritarti visiems mėginimams remti ekonominę plėtrą, demokratiją ir žmogaus teises, o kita vertus padaryti kaip tik jų įgyvendinimą neįmanomų prisidėdami prie žiaurių konfliktų? Trečia, mes dislokuojame karinį personalą iš mūsų valstybių narių ES ir NATO taikos palaikymo misijose, bet, netaikydami šio elgesio kodekso, mes rizikuojame, kad karinis personalas gali patekti į apšaudymą iš ginklų, pagamintų kaip tik mūsų valstybėse, dėl neatsakingo persiuntimo. Ketvirta, kaip mes galime įsivaizduoti būsimą Europą, turinčią bendrą užsienio ir saugumo politiką, kai mums trūksta tokio esminio elemento bendros pozicijos forma? Pagaliau, prieš mums atsistojant šiame parlamente ginti žmogaus teises ir demokratiją, įsitikinkime, ar mes taip pat imamės veiksmų, kurie duodą pagrindą mūsų retorikai. PPE-DE frakcija sveikina šio pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius. Mes tikime, kad didžiulė parama iš Parlamento pusės padės Tarybai ieškant išeities iš dabartinės politinės aklavietės ir pagaliau padaryti elgesio kodekso laikymąsi teisiniu reikalavimu visoms valstybėms narėms."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Gandrīz 10 gadus Eiropadome ir vilcinājusies pārveidot Eiropas Savienības kodeksu ieroču pārvešanas jomā par juridiski saistošu dokumentu. Pēdējo divu gadu nav bijuši nekādi tehniski šķēršļi kopējās nostājas pieņemšanai par kodeksu. Kad mēs beidzot sakārtosim savas māju? Pirmkārt, ir aplēsts, ka pašlaik mūsu dalībvalstīs ir ap 400 uzņēmumu, kas ražo ieročus. Ņemot vērā to, ka izpētes un izstrādes izmaksas šajā nozarē ir ārkārtīgi augstas, ir dabīgi, ka uzņēmumi vēlas palielināt peļņu, nodrošinot pēc iespējas lielāku sēriju ražošanu, pārdodot licences nolīgumus un, īsi sakot, meklējot tirgus, kur vien iespējams. Uzņēmumi tajās 20 valstīs, kuru valdības nosaka stingrus ieroču eksporta noteikumus, ir ekonomiski nepārprotami neizdevīgākā stāvoklī, salīdzinot ar konkurentiem, kuru valdības ir pielaidīgākas. Visiem uzņēmumiem ir jābūt vienādiem noteikumiem. Otrkārt, mēs esam reģistrējuši gadījumus, kad ES dalībvalstu uzņēmumi piegādā ieročus Ķīnai, Kolumbijai, Etiopijai un Eritrejai.. Kā mēs varam, no vienas puses, atzinīgi vērtēt visus centienus veicināt ekonomisko attīstību, demokrātiju un cilvēktiesības, ja mēs padarām tā īstenošanu neiespējamu, atbalstot vardarbīgus konfliktus? Treškārt, mēs sūtām mūsu dalībvalstu militāro personālu uz ES un miera uzturēšanas misijām, bet, nespējot piemērot šo rīcības kodeksu, mēs neatbildīgas ieroču pārdošanas dēļ riskējam nokļūt zem to ieroču uguns, kas ražoti mūsu pašu valstīs. Ceturtkārt, kā mēs varam plānot nākotnes Eiropu ar kopēju ārpolitiku un drošības politiku, ja mums trūkst tāda pamatelementa kā kopēja nostāja? Visbeidzot, pirms mēs šajā Parlamentā ceļamies aizstāvēt cilvēktiesības un demokrātiju, nodrošināsim, ka mūsu darbi atbilst mūsu vārdiem. grupa apsveic šī rezolūcijas priekšlikuma autorus. Mēs esam pārliecināti, ka iespaidīgais Parlamenta atbalsts palīdzēs Padomei atrast izeju no pašreizējā politiskā strupceļa un beidzot padarīt rīcības kodeksa ievērošanu par juridisku prasību visām dalībvalstīm."@lv13
"Mr President, for nearly 10 years the European Council has dragged its feet on transforming the EU code of conduct on arms transfer into a legally binding document. For the last two years there have been no technical barriers to adopting a common position on the code. Why do we finally have to get our house in order? Firstly, there are currently estimated to be some 400 companies in our Member States producing arms. Given that research and development costs in this industry are extremely high, companies naturally wish to maximise their profits by ensuring the longest possible production runs, selling licensing agreements and, in short, seeking markets wherever they can. Companies from the 20 nations whose governments imposed strict guidelines on arms exports are clearly at an economic disadvantage vis-à-vis competitors whose governments show more leniency. All companies should have a level playing field. Secondly, we have documented instances of companies from EU states supplying arms to China, Colombia, Ethiopia and Eritrea. How can we on the one hand applaud all efforts to promote economic development, democracy and human rights while we make the very implementation of this impossible by contributing to violent conflicts? Thirdly, we deploy military personnel from our Member States on EU and NATO peacekeeping missions but, by failing to apply this code of conduct, we risk that they may come under fire from weapons produced within our very states as a result of irresponsible transfer. Fourthly, how can we envisage a future Europe with a common foreign and security policy when we lack such a fundamental element in the form of a common position? Finally, before we stand up in this Chamber championing human rights and democracy, let us ensure that we also take action that gives substance to our rhetoric. The PPE-DE Group congratulates the authors of this motion for a resolution. We trust that the overwhelming support from Parliament will help the Council in finding a way out of the current political impasse and finally make adherence to the code of conduct a legal requirement for all Member States."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de Europese Raad traineert al bijna tien jaar de omvorming van de Europese gedragscode voor de overdracht van wapens tot een wettelijk bindend document. De afgelopen twee jaar waren er geen technische belemmeringen voor het aannemen van een gemeenschappelijk standpunt over de gedragscode. Wanneer gaan we nu eindelijk orde op zaken stellen? Ten eerste zijn er op dit moment naar schatting zo’n 400 bedrijven in onze lidstaten die wapens produceren. Gezien het feit dat de kosten van onderzoek en ontwikkeling zeer hoog zijn in deze bedrijfstak, willen de bedrijven natuurlijk hun winsten maximaliseren door de productieperiode zo lang mogelijk te maken, licentieovereenkomsten af te sluiten en, simpel gezegd, zo veel mogelijk markten te zoeken. De bedrijven in de twintig landen waarvan de regeringen strenge regels hebben ingesteld voor de uitvoer van wapens hebben duidelijk een economisch nadeel ten opzichte van concurrenten in landen waar de regering zich soepeler opstelt. Alle bedrijven zouden een gelijkwaardig werkterrein moeten hebben. Ten tweede hebben we gevallen gedocumenteerd waarin bedrijven uit EU-landen wapens leverden aan China, Colombia, Ethiopië en Eritrea. Hoe kunnen we enerzijds alle inspanningen ter bevordering van de economische ontwikkeling, democratie en mensenrechten verwelkomen en tegelijkertijd de tenuitvoerlegging daarvan onmogelijk maken door bij te dragen aan gewelddadige conflicten? Ten derde zetten we militairen uit onze lidstaten in voor vredesmissies van de EU en de NAVO, maar riskeren we door deze gedragscode niet toe te passen dat zij worden beschoten met wapens die in onze staten zijn geproduceerd, als gevolg van onverantwoordelijke overdracht. Ten vierde, hoe kunnen we werken aan een toekomstig Europa met een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid als we zo’n fundamenteel element als een gemeenschappelijk standpunt niet hebben? Ten slotte moeten we, voor we ons in deze zaal uitspreken voor mensenrechten en democratie, ervoor zorgen dat we ook actie ondernemen om onze woorden inhoud te geven. De PPE-DE-Fractie feliciteert de auteurs van deze ontwerpresolutie. We vertrouwen erop dat de overweldigende steun van het Parlement de Raad zal helpen een oplossing te vinden voor de huidige politieke impasse en naleving van de gedragscode eindelijk een wettelijke verplichting te maken voor alle lidstaten."@nl3
"Panie przewodniczący! Przez prawie 10 lat Rada ociągała się z przekształceniem kodeksu postępowania w sprawie przewozu broni w prawnie wiążący dokument. Przez ostatnie dwa lata nie było przeszkód technicznych w przyjęciu wspólnego stanowiska sprawie kodeksu. Jak w końcu mamy zamiar posprzątać własne podwórko? Po pierwsze, w państwach członkowskich istnieje obecnie około 400 firm produkujących broń. Biorąc pod uwagę fakt, że koszta prac badawczo-rozwojowych w tym przemyśle są bardzo wysokie, firmy naturalnie chcą maksymalizować zyski poprzez możliwie jak najdłuższe serie produkcyjne, sprzedawanie umów licencyjnych i, w skrócie, szukanie rynków zbytu, gdzie tylko jest to możliwe. Firmy z 20 krajów, których rządy nałożyły ścisłe ograniczenia na eksport broni, są w oczywisty sposób w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z konkurentami, których rządy wykazują więcej pobłażliwości. Wszystkie firmy powinny mieć równe szanse. Po drugie, mamy udokumentowane przypadki firm z UE dostarczających broni do Chin, Kolumbii, Etiopii i Erytrei. Jak możemy z jednej strony przyklaskiwać wszystkim wysiłkom mającym na celu promowanie rozwoju gospodarczego, demokracji i praw człowieka i jednocześnie uniemożliwiać to, przyczyniając się do brutalnych konfliktów? Po trzecie, w misjach pokojowych UE i NATO angażujemy personel wojskowy z państw członkowskich, ale, nie stosując się do kodeksu postępowania, narażamy ich na ostrzelanie z broni pochodzącej z naszych państw członkowskich na skutek nieodpowiedzialnego przekazywania broni. Po czwarte, jak możemy wyobrazić sobie przyszłość Europy ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, jeśli w tak podstawowej sprawie nie potrafimy zająć wspólnego stanowiska? Na koniec, zanim staniemy w tej izbie broniąc praw człowieka i demokracji, upewnijmy się, że podejmiemy działania nadające sens naszej retoryce. Grupa PPE-DE gratuluje autorom tego wniosku rezolucji. Wierzymy, że przytłaczające poparcie ze strony Parlamentu pomoże Radzie znaleźć wyjście z obecnego politycznego impasu i wreszcie pozwoli uczynić z kodeksu postępowania prawny wymóg dla wszystkich państw członkowskich."@pl16
"Senhor Presidente, há já quase dez anos que o Conselho Europeu vem arrastando a decisão de transformar o código de conduta da UE sobre a transferência de armas num documento juridicamente vinculativo. Durante os últimos dois anos, não se verificaram obstáculos de natureza técnica à adopção de uma posição comum sobre o código. O que nos leva então a ter de pôr, de uma vez por todas, a nossa casa em ordem? Em primeiro lugar, actualmente calcula-se que haja algumas 400 empresas produtoras de armas nos nossos Estados-Membros. Dado que os custos da investigação e do desenvolvimento neste sector são extremamente elevados, as empresas querem naturalmente maximizar os seus proventos assegurando fases de produção o mais longas possível, vendendo contratos de licença e, em suma, procurando mercados onde quer que possam. As empresas de 20 nações, cujos governos impuseram linhas de orientação rigorosas à exportação de armas, estão claramente em desvantagem económica em comparação com os concorrentes cujos governos mostraram maior complacência. Todas as empresas deveriam estar em situação de igualdade. Em segundo lugar, temos exemplos documentados de empresas de Estados da UE que fornecem armas à China, Colômbia, Etiópia e Eritreia. Como é possível, por um lado, aplaudir todos os esforços para promover o desenvolvimento económico, a democracia e direitos humanos, enquanto, por outro, se inviabiliza a própria implementação de tudo isto contribuindo para conflitos violentos? Em terceiro lugar, destacamos pessoal militar dos nossos Estados-Membros para missões de paz da UE e NATO mas, ao não aplicar este código de conduta, arriscamo-nos a que possam sofrer ataques com armas produzidas nos nossos próprios Estados em resultado de transferências irresponsáveis. Em quarto lugar, como podemos visionar uma Europa de futuro com uma política externa e de segurança comum quando não temos um elemento fundamental sob a forma de posição comum? Por último, antes de nos erguermos nesta Câmara a defender os direitos humanos e a democracia, asseguremos medidas que dêem substância à nossa retórica. O Grupo PPE-DE felicita os autores desta proposta e resolução. Confiamos em que o apoio esmagador do Parlamento ajude o Conselho a encontrar uma saída para o actual impasse político e, finalmente, fazer da adesão ao código de conduta um requisito legal para todos os Estados-Membros."@pt17
"Mr President, for nearly 10 years the European Council has dragged its feet on transforming the EU code of conduct on arms transfer into a legally binding document. For the last two years there have been no technical barriers to adopting a common position on the code. Why do we finally have to get our house in order? Firstly, there are currently estimated to be some 400 companies in our Member States producing arms. Given that research and development costs in this industry are extremely high, companies naturally wish to maximise their profits by ensuring the longest possible production runs, selling licensing agreements and, in short, seeking markets wherever they can. Companies from the 20 nations whose governments imposed strict guidelines on arms exports are clearly at an economic disadvantage vis-à-vis competitors whose governments show more leniency. All companies should have a level playing field. Secondly, we have documented instances of companies from EU states supplying arms to China, Colombia, Ethiopia and Eritrea. How can we on the one hand applaud all efforts to promote economic development, democracy and human rights while we make the very implementation of this impossible by contributing to violent conflicts? Thirdly, we deploy military personnel from our Member States on EU and NATO peacekeeping missions but, by failing to apply this code of conduct, we risk that they may come under fire from weapons produced within our very states as a result of irresponsible transfer. Fourthly, how can we envisage a future Europe with a common foreign and security policy when we lack such a fundamental element in the form of a common position? Finally, before we stand up in this Chamber championing human rights and democracy, let us ensure that we also take action that gives substance to our rhetoric. The PPE-DE Group congratulates the authors of this motion for a resolution. We trust that the overwhelming support from Parliament will help the Council in finding a way out of the current political impasse and finally make adherence to the code of conduct a legal requirement for all Member States."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, už takmer 10 rokov prešľapuje Európska rada na mieste v otázke transformácie európskeho kódexu správania pri transfere zbraní do podoby právne záväzného dokumentu. Počas posledných dvoch rokov neexistovali žiadne technické prekážky pre prijatie spoločnej pozície v súvislosti s týmto kódexom. Prečo by sme si teda mali už konečne upratať pred vlastným prahom? Po prvé, odhaduje sa, že v súčasnosti existuje v našich členských štátoch okolo 400 firiem vyrábajúcich zbrane. Vzhľadom na to, že náklady na výskum a vývoj sú v tomto odvetví nesmierne vysoké, tieto podniky sa prirodzene snažia maximalizovať svoje zisky tým, že tieto zbrane ponechávajú čo najdlhšie vo výrobe, predávajú licenčné zmluvy a, v krátkosti, vyhľadávajú každý potenciálny trh. Firmy sídliace v 20 štátoch, ktoré zaviedli prísne usmernenia na vývoz zbraní, sa z toho dôvodu nachádzajú v jasnej ekonomickej nevýhode voči svojim konkurentom, ktorých vlády sú v tejto oblasti oveľa zhovievavejšie. Všetky firmy by mali mať vytvorené rovnaké podmienky. Po druhé, existujú preukázateľné prípady firiem z členských štátov EÚ, ktoré zásobujú zbraňami Čínu, Kolumbiu, Etiópiu a Eritreu. Ako si môžeme na jednej strane blahoželať k všetkému úsiliu zameranému na podporu hospodárskeho rozvoja, demokracie a ľudských práv, keď, na strane druhej, svojím prospievaním k násilným konfliktom znemožňujeme samotné vykonávanie týchto cieľov? Po tretie, z našich členských štátov vysielame na mierové misie EÚ a NATO vojenský personál, a pritom našou neschopnosťou uplatňovať tento kódex správania riskujeme, že sa, v dôsledku nezodpovedne uskutočnených transferov, môže tento personál dostať pod paľbu zbraní vyrobených v našich vlastných členských štátoch. Po štvrté, ako si môžeme predstavovať budúcu Európu so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou, ak nám chýba taký základný prvok tejto politiky, akým je spoločná pozícia? A nakoniec, predtým než sa v tomto Parlamente znovu postavíme na obhajobu ľudských práv a demokracie, postarajme sa o to, aby boli naše slová podložené aj konkrétnymi činmi. Skupina PPE-DE blahoželá autorom tohto návrhu uznesenia. Veríme, že výrazná podpora zo strany Parlamentu pomôže Rade nájsť spôsob, ako dosiahnuť, aby bolo dodržiavanie kódexu správania právne záväznou požiadavkou pre všetky členské štáty."@sk19
"Gospod predsednik, Evropski svet je skoraj 10 let poskušal kodeks ravnanja EU o prenosu orožja preoblikovati v pravno zavezujoč dokument. V zadnjih dveh letih ni bilo za sprejetje skupnega stališča o kodeksu nobenih tehničnih ovir. Zakaj moramo torej končno urediti svojo zakonodajo? Prvič, ocenjuje se, da je v naših državah članicah trenutno okrog 400 podjetij, ki proizvajajo orožje. Glede na to, da so stroški raziskav in razvoja v tej industriji izredno visoki, podjetja seveda želijo maksimalno povečati svoje dobičke z zagotavljanjem najdaljših možnih proizvodnih serij, prodajanjem licenčnih sporazumov in skratka iskanjem trgov, kjer lahko. Jasno je, da so podjetja 20 narodov, katerih vlade so uvedle stroge smernice o izvažanju orožja, v slabšem gospodarskem položaju v primerjavi s konkurenti, katerih vlade kažejo več razumevanja. Vsa podjetja morajo imeti enake konkurenčne pogoje. Drugič, dokumentirani so primeri podjetij iz držav EU, ki dobavljajo orožje Kitajski, Kolumbiji, Etiopiji in Eritreji. Kako lahko na eni strani odobravamo vsa prizadevanja za spodbujanje gospodarskega razvoja, demokracije in človekovih pravic, medtem ko s prispevanjem k nasilnim sporom onemogočamo njihovo izvajanje. Tretjič, vojaško osebje iz naših držav članic pošiljamo na mirovne misije EU in Nata, vendar z neupoštevanjem tega kodeksa ravnanja tvegamo, da so izpostavljeni strelom iz orožja, proizvedenega prav znotraj naših držav zaradi neodgovornega prenosa. Četrtič, kako lahko predvidimo prihodnost Evrope s skupno zunanjo in varnostno politiko, ko nam pri tem vendar manjka temeljni element v obliki skupnega stališča? Nazadnje, preden v tej dvorani vstanemo in pozdravimo človekove pravice in demokracijo, zagotovimo, da bomo tudi dejansko izvedli ukrepe, o katerih smo govorili. Skupina PPE-DE čestita avtorjem tega predloga resolucije. Prepričani smo, da bo večinska podpora Parlamenta pomagala Svetu pri iskanju rešitve za ta trenutno brezizhodni politični položaj in se bo kodeks ravnanja končno določil kot pravna zahteva za vse države članice."@sl20
". Herr talman! Under nästan tio år har Europeiska rådet dragit benen efter sig i omformandet av EU:s uppförandekod för vapenöverföringar till ett rättsligt bindande dokument. Under de senaste två åren har det inte funnits några tekniska hinder för att anta en gemensam ståndpunkt om koden. Varför behöver vi slutligen se om vårt eget hus? För det första uppskattar man att det för närvarande finns omkring 400 företag i våra medlemsstater som producerar vapen. Eftersom kostnaden för forskning och utveckling är extremt hög inom denna industri vill företagen naturligtvis maximera sin vinst genom att säkra största möjliga volym, sälja licensavtal och kort sagt söka efter marknader varhelst de kan. Företag från de 20 länder vars regeringar införde stränga riktlinjer för vapenexport är tydligt ekonomiskt missgynnade i förhållande till konkurrenter vars regeringar visar större tolerans. Alla företag bör konkurrera på likvärdiga villkor. För det andra har vi dokumenterade bevis för att företag från EU levererar vapen till Kina, Colombia, Etiopien och Eritrea. Hur kan vi å ena sidan välkomna alla insatser för att främja ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter samtidigt som vi själva omöjliggör detta genom att bidra till våldsamma konflikter? För det tredje placerar vi ut militär personal från våra medlemsstater inom ramen för EU:s och Natos fredsbevarande uppdrag, men genom misslyckandet att tillämpa denna uppförandekod riskerar vi att de till följd av oansvariga överföringar beskjuts med vapen som producerats inom våra egna länder. För det fjärde, hur kan vi föreställa oss ett framtida EU med en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik när vi saknar en så grundläggande faktor som en gemensam ståndpunkt? Låt oss slutligen, innan vi ställer oss upp i parlamentet och förespråkar mänskliga rättigheter och demokrati, vara säkra på att vi också vidtar åtgärder som ger innehåll åt vår retorik. PPE-DE-gruppen gratulerar dem som har utarbetat detta förslag till resolution. Vi är övertygade om att det överväldigande stödet från parlamentet kommer att hjälpa rådet att hitta en väg ut ur det aktuella politiska dödläget och slutligen göra uppförandekodens efterlevnad till ett rättsligt krav för alla medlemsstater."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Urszula Gacek,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
"w imieniu ugrupowania PPE-DE"16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph