Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-12-Speech-3-212"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080312.17.3-212"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με την απογευματινή ψηφοφορία. Για τεχνικούς λόγους, τα αποτελέσματα των ονομαστικών ψηφοφοριών που προβάλλονται και ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο της συνεδρίασης δεν αντιστοιχούν ακριβώς στον πραγματικό αριθμό καταχώρησης του συστήματος ψηφοφορίας. Σε καμία περίπτωση δεν έχει επηρεαστεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, καθώς οι πλειοψηφίες δεν έχουν μεταβληθεί. Δεδομένου ότι ισχύει αυτό, οι μεσημεριανές ψηφοφορίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και θεωρούνται εγκεκριμένες. Τα αποτελέσματα που θα δημοσιευτούν ως παράρτημα των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης θα είναι τα πραγματικά αποτελέσματα. Είναι ευνόητο ότι οι τεχνικές υπηρεσίες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να προσδιορίσουν τον λόγο αυτής της δυσλειτουργίας και την αποκατάσταση όλων των λειτουργιών για τις αυριανές ψηφοφορίες."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám sdělila důležité informace o dnešním odpoledním hlasování. Z technických důvodů se výsledky jmenovitého hlasování, které byly zobrazené a které předsedající oznámil, neshodují přesně se skutečnými údaji, které zaznamenal hlasovací systém. V žádném případě to však neovlivnilo celkový výsledek hlasování, protože nedošlo ke změně většiny. Proto hlasování, která proběhla dnes dopoledne, nelze zpochybnit a považují se za schválená. Výsledky, které budou zveřejněny jako příloha k zápisu z dnešního jednání, budou skutečné výsledky. Je samozřejmé, že technické služby dělají vše, co je v jejich silách, aby zjistily příčinu této poruchy, a že do zítřejšího hlasování budou všechny funkce obnoveny."@cs1
"Mine damer og herrer! Jeg har en vigtig meddelelse vedrørende eftermiddagens afstemninger. Af tekniske årsager er der uoverensstemmelser mellem det resultat af afstemningerne med navneopråb, som fremgik af tavlen og blev meddelt af mødeformanden, og det faktiske tal, som blev registreret af afstemningssystemet. Vi understreger dog, at det ikke i noget tilfælde har ændret på resultatet af afstemningerne, da flertallene var de samme. Under disse omstændigheder kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved eftermiddagens afstemninger, og de anses for godkendt. De resultater, som vil blive offentliggjort i bilaget til protokollen for mødet i dag, er de faktiske resultater. De tekniske medarbejdere forsøger naturligvis på alle måder at identificere årsagen til denne fejl, og alle funktioner vil blive genoprettet inden afstemningerne i morgen."@da2
"Meine Damen und Herren! Zu der Abstimmung des heutigen Nachmittags habe ich eine wichtige Mitteilung zu machen. Aus technischen Gründen stimmen die von der Präsidentin der Sitzung angezeigten und bekannt gegebenen Ergebnisse der namentlichen Abstimmung nicht genau mit der aktuellen vom Abstimmungssystem registrierten Anzahl überein. In keinem Fall wurde das Ergebnis einer Abstimmung beeinträchtigt, da die Mehrheiten sich nicht geändert haben. Da das der Fall ist, können die Abstimmungen des heutigen Nachmittags nicht in Frage gestellt werden und gelten als angenommen. Die Ergebnisse, die als Anlage zum Protokoll der heutigen Sitzung veröffentlicht werden, sind die aktuellen Ergebnisse. Selbstverständlich wird die Technik alles tun, um die Ursache für diese Störung zu ermitteln und bis zu den morgigen Abstimmungen alle Funktionen wiederherzustellen."@de9
"Ladies and gentlemen, I should like to make an important announcement regarding this afternoon’s vote. For technical reasons, the results of roll-call votes displayed and announced by the president of the sitting do not correspond exactly to the actual number recorded by the voting system. In no case has the result of a vote been affected, as the majorities have not changed. That being the case, today's midday votes cannot be called into question and are deemed approved. The results that will be published as an annex to the minutes of today's sitting will be the actual results. It is understood that the technical services are making every effort to determine the reason for this malfunction and that all functions will be restored for tomorrow’s votes."@en4
"Señorías, quisiera realizar una importante comunicación en relación con las votaciones del mediodía. Por razones de orden técnico, los resultados de las votaciones nominales mostrados en los monitores y anunciados por el presidente de la sesión no coinciden exactamente con el número real registrado por el dispositivo de votación. Cabe señalar que en ningún caso esto ha modificado el resultado de las votaciones, al permanecer las mayorías sin cambios. Siendo esto así, en ningún caso deben ponerse en cuestión las votaciones del mediodía, que se consideran válidas. Los resultados que se publicarán como anexo al Acta de la sesión de hoy serán los resultados reales. Se entiende que los servicios técnicos están haciendo lo posible para determinar la causa de este funcionamiento irregular, y que todas las funciones habrán sido restablecidas para la votación de mañana."@es21
"Daamid ja härrad, soovin teile edastada tähtsa teadaande keskpäevase hääletuse kohta. Tehnilistel põhjustel ei vasta esitatud ja istungi juhataja poolt teatavaks tehtud nimelise hääletuse tulemused päris täpselt hääletussüsteemis registreeritud tegelikele numbritele. Oluline on märkida, et see ei mõjuta hääletustulemusi ning häälteenamused jäävad samaks. Tänase keskpäevase hääletustunni tulemusi ei peaks aga mingil juhul kahtluse alla seadma ning neid peetakse kinnitatuks. Tulemused, mis avaldatakse tänase istungi protokolli lisas, on õiged. Arusaadavalt teeb tehniline teenistus pingutusi rikke põhjuse väljaselgitamiseks ning selleks, et homseks hääletamiseks oleks kõik funktsioonid taastatud."@et5
"Hyvät parlamentin jäsenet, minulla on tärkeä tiedonanto, joka koskee tämän iltapäivän äänestystä. Teknisistä syistä istunnon puhemiehen näyttämät ja ilmoittamat nimenhuutoäänestyksen tulokset eivät vastaa tarkkaan äänestysjärjestelmän tallentamaa todellista lukua. Tämä ei ole vaikuttanut yhdessäkään tapauksessa äänestystulokseen, koska enemmistöt eivät ole muuttuneet. Näin ollen tänään puolenpäivän aikaan pidettyjä äänestyksiä ei voi kyseenalaistaa, vaan ne katsotaan hyväksytyiksi. Tulokset, jotka julkaistaan tämän päivän istunnon pöytäkirjan liitteenä, ovat lopullisia. Tekniset yksiköt tekevät kaikkensa selvittääkseen tämän toimintahäiriön syyn ja varmistaakseen, että huomisen äänestyksissä järjestelmä toimii normaalisti."@fi7
"Mesdames et Messieurs, je voudrais vous faire une communication importante concernant le vote de cet après-midi. Pour des raisons techniques, les résultats des votes par appel nominal qui ont été affichés et annoncés par le président de la séance ne correspondent pas exactement au nombre effectivement enregistré par le système de vote. Le résultat d'un vote donné n'en est aucunement affecté, les majorités n'ayant pas changé. En ce cas, les votes de ce midi ne peuvent être remis en cause et sont donc considérés comme approuvés. Les résultats qui seront publiés en annexe au procès-verbal de la séance d'aujourd'hui seront les résultats effectifs. Il est entendu que les services techniques font tout leur possible pour déterminer la cause de ce dysfonctionnement et que toutes les fonctions seront rétablies pour les votes de demain."@fr8
"Hölgyeim és uraim, fontos bejelentést tennék a ma délutáni szavazással kapcsolatban. Technikai okok miatt a névszerinti szavazásnak a bemutatott és az ülés elnöke által ismertetett eredménye nem egyezik pontosan a szavazási rendszer által regisztrált tényleges adatokkal. Mindez a szavazás végeredményét nem befolyásolta, miután a többség nem változott. Mindezek fényében a ma déli szavazás nem kérdőjelezhető meg, és jóváhagyottnak tekintendő. Azok az eredmények, amelyek a mai ülés jegyzőkönyvének mellékleteként jelennek majd meg, a tényleges eredményt mutatják. Tudunk arról, hogy a technikai szolgálatok megtesznek mindent a hibák okainak feltárására, és a rendszert a holnapi szavazásra helyreállítják."@hu11
". – Onorevoli colleghi, devo fare un’importante comunicazione relativa alla votazione di oggi pomeriggio. Per un motivo tecnico, i risultati delle votazioni per appello nominale visualizzati e annunciati dal Presidente di seduta non coincidono esattamente con il numero reale registrato dal dispositivo di voto. Va rilevato che in nessun caso l’esito delle votazioni risulta modificato, per cui le maggioranze restano invariate. Ciò considerato, le votazioni odierne non devono in nessun caso essere rimesse in discussione e sono considerate approvate. I risultati che saranno pubblicati in allegato al processo verbale della seduta odierna saranno i risultati effettivi. E’ sottinteso che i servizi tecnici stanno compiendo ogni sforzo per determinare la causa del malfunzionamento e tutte le funzioni saranno ripristinate per le votazioni di domani."@it12
"Ponios ir ponai, aš norėčiau pateikti svarbų pranešimą dėl popietinio balsavimo. Dėl techninių priežasčių parodyti ir posėdžio pirmininko paskelbti vardinio balsavimo rezultatai tiksliai neatitinka balsavimo sistemos užregistruoto faktinio skaičiaus. Balsavimo rezultatui tai jokios įtakos neturėjo, kadangi dauguma nepasikeitė. Esant tokiam atvejui šios dienos vidurdienio balsavimo rezultatais negalima abejoti ir jie laikomi patvirtintais. Tikraisiais rezultatais bus laikomi rezultatai, kurie buvo paskelbti kaip šiandieninio posėdžio protokolo priedas. Savaime suprantama, kad techninės tarnybos deda visas pastangas siekdamos nustatyti šio sutrikimo priežastį ir kad visos funkcijos būtų atstatytos rytojaus balsavimui."@lt14
"Dāmas un kungi! Es vēlos sniegt svarīgu paziņojumu attiecībā uz pēcpusdienas balsojumu. Tehnisku iemeslu dēļ balsojuma pēc saraksta rezultāti, kurus parāda un paziņo sēdes priekšsēdētāja, neatbilst precīzi patiesajam balsu skaitam, ko reģistrē balsošanas sistēma.. Nekādā gadījumā tas nav ietekmējis balsošanas rezultātus, jo vairākuma balsojumu tas nav mainījis. Tāpēc dienas vidus balsojumi nav apstrīdami un tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Rezultāti, ko publicēs šodienas sēdes protokola pielikumā, būs pareizie rezultāti. Tehniskie dienesti, protams, pieliek visas pūles, lai noteiktu šo traucējumu cēloni, un sistēmas funkcijas rītdienas balsojumam būs atjaunotas."@lv13
"Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας κάνω μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με τις μεσημεριανές ψηφοφορίες. Για κάποιο τεχνικό λόγο τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, όπως εμφανίστηκαν στον πίνακα και ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της ολομέλειας, δεν αντιστοιχούν ακριβώς στον πραγματικό αριθμό που κατέγραψε η μηχανή ψηφοφορίας. Αλλά προσοχή! Υπογραμμίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιήθηκε το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών, αφού οι πλειοψηφίες παρέμειναν αμετάβλητες. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι μεσημεριανές ψηφοφορίες δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να αμφισβητηθούν και θεωρούνται δεδομένες. Τα αποτελέσματα που θα δημοσιευθούν στο παράρτημα των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης θα είναι τα πραγματικά αποτελέσματα. Εννοείται ότι οι τεχνικές υπηρεσίες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εντοπίσουν την αιτία αυτής της δυσλειτουργίας και ότι όλες οι λειτουργίες θα αποκατασταθούν για τις αυριανές ψηφοφορίες."@mt15
"Dames en heren ik wil een belangrijke mededeling doen over de stemming van vanmiddag. Wegens technische redenen komen de getoonde resultaten van de door de Voorzitter van de zitting aangekondigde hoofdelijke stemming niet exact overeen met het feitelijke aantal dat door het stemsysteem is geregistreerd. Het resultaat van de stemming is nergens beïnvloed omdat de meerderheid niet is gewijzigd. Omdat dat het geval is kunnen de stemmingen van vanmiddag niet in twijfel worden getrokken en worden ze geacht te zijn goedgekeurd. De resultaten die worden gepubliceerd als bijlage bij de notulen van de vergadering van vandaag zullen de feitelijke resultaten zijn. De technische dienst doet zijn uiterste best om de oorzaak van deze fout te achterhalen en om ervoor te zorgen dat de functies hersteld zijn voor de stemmingen van morgen."@nl3
"Panie i panowie! W tym miejscu chciałabym przekazać państwu ważne informacje na temat głosowania, które odbędzie się dziś po południu. Z przyczyn technicznych wyniki głosowania imiennego wyświetlone i ogłoszone przez przewodniczącego posiedzenia nie odpowiadają faktycznej liczbie głosów zarejestrowanych przez system do głosowania. W żadnym wypadku nie wpływa to na wynik głosowania, gdyż większość głosów nie ulega zmianie. Z uwagi na powyższe, nie można poddać w wątpliwość głosowań, które odbędą się dziś po południu, i uznaje się je za zatwierdzone. Wyniki, które zostaną opublikowane w formie załącznika do protokołu z dzisiejszego posiedzenia, będą wynikami faktycznymi. Oczywistym jest, że służby techniczne dokładają wszelkich starań, aby znaleźć przyczynę tej awarii oraz że wszystkie funkcje zostaną przywrócone na jutrzejsze głosowania."@pl16
"Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de fazer uma comunicação importante a respeito da votação desta tarde. Por um motivo de ordem técnica, os resultados da votação nominal divulgados nos monitores e anunciados pelo presidente da sessão não coincidem exactamente com o número real registado pelo dispositivo de votação. É de notar que em caso algum tal modificou o resultado das votações, dado que as maiorias se mantêm inalteradas. Nestas condições, não devem em caso algum ser postas em causa as votações do meio-dia, que são consideradas válidas. Os resultados que serão publicados no anexo à acta da sessão de hoje serão os resultados reais. Naturalmente, os serviços técnicos estão a envidar todos os esforços para apurar as causas desta avaria e garantir o restabelecimento de todas as funções para as votações de amanhã."@pt17
"Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας κάνω μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με τις μεσημεριανές ψηφοφορίες. Για κάποιο τεχνικό λόγο τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, όπως εμφανίστηκαν στον πίνακα και ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της ολομέλειας, δεν αντιστοιχούν ακριβώς στον πραγματικό αριθμό που κατέγραψε η μηχανή ψηφοφορίας. Αλλά προσοχή! Υπογραμμίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιήθηκε το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών, αφού οι πλειοψηφίες παρέμειναν αμετάβλητες. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι μεσημεριανές ψηφοφορίες δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να αμφισβητηθούν και θεωρούνται δεδομένες. Τα αποτελέσματα που θα δημοσιευθούν στο παράρτημα των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης θα είναι τα πραγματικά αποτελέσματα. Εννοείται ότι οι τεχνικές υπηρεσίες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εντοπίσουν την αιτία αυτής της δυσλειτουργίας και ότι όλες οι λειτουργίες θα αποκατασταθούν για τις αυριανές ψηφοφορίες."@ro18
"Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám oznámila dôležité informácie o dnešnom popoludňajšom hlasovaní. Z technických príčin sa výsledky hlasovania podľa mien, ktoré boli zobrazené, a ktoré predsedajúci oznámil, nezhodujú presne so skutočnými údajmi, ktoré zaznamenal hlasovací systém. V žiadnom prípade to však neovplyvnilo celkový výsledok hlasovania, pretože nedošlo k zmene väčšiny. Preto hlasovania, ktoré sa uskutočnili dnes napoludnie, nie je možné spochybniť a považujú sa za schválené. Výsledky, ktoré sa zverejnia ako príloha k zápisnici z dnešného rokovania, budú skutočné výsledky. Je samozrejmé, že technické služby robia všetko, čo je v ich silách, aby zistili príčinu tejto poruchy, a že do zajtrajšieho hlasovania budú všetky funkcie obnovené."@sk19
"Gospe in gospodje, imam pomembno obvestilo v zvezi s popoldanskim glasovanjem. Iz tehničnih razlogov rezultati poimenskega glasovanja, ki jih je prikazal in objavil predsedujoči seji, niso v skladu z dejanskim številom, ki ga je sistem zabeležil. Rezultat glasovanja ostaja nespremenjen, saj večina ni spremenila mnenja. Zato današnje opoldansko glasovanje ni vprašljivo in je odobreno. Rezultati današnje seje, ki bodo objavljeni v prilogi k zapisniku, so dejanski rezultati. Tehnične službe se trudijo, da bi ugotovile vzrok za to okvaro, za jutrišnje glasovanje pa bodo vse funkcije ponovno nastavljene."@sl20
"Mina damer och herrar! Jag skulle vilja göra ett viktigt tillkännagivande om eftermiddagens omröstning. Av tekniska skäl motsvarar inte resultaten från de omröstningar med namnupprop som visades och tillkännagavs av talmannen under sammanträdet exakt det antal röster som har registrerats av omröstningssystemet. Röstresultaten har inte i något fall påverkats eftersom majoriteten inte har förändrats. Därför kan resultaten från dagens lunchomröstning inte ifrågasättas och anses följaktligen vara godkända. De resultat som kommer att offentliggöras i form av en bilaga till protokollet från dagens sammanträde kommer att vara de faktiska resultaten. De tekniska avdelningarna gör allt de kan för att fastställa orsaken till detta fel och alla funktioner kommer förhoppningsvis att fungera igen vid morgondagens omröstning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Juahtaja."5

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph