Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-12-Speech-3-177"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080312.13.3-177"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pokud jde o návrh zprávy pana kolegy Lutze Goepela o kontrole stavu společné zemědělské politiky, pokládám za svou povinnost, jako jeden ze zástupců České republiky v EP, upozornit naléhavě na následující skutečnosti. Sdělení Komise k revizi společné zemědělské politiky by mělo vyústit v předložení legislativních návrhů Radě a EP nejpozději v květnu 2008. Není pochyb o tom, že Česká republika usiluje o evropské zemědělství, jež je dynamické a zaměřené na udržitelný rozvoj zemědělsko-potravinářského odvětví, jehož prioritou je zajištění potravinové, ale i energetické bezpečnosti. Z navrhovaných opatření, která budou v rámci prověrky SZP diskutována, jsou pro ČR nejzásadnější modulace a degresivita přímých plateb. Opatření typu degresivity, redukující přímé platby na základě velikosti zemědělských podniků, by totiž mělo selektivní dopad pouze na některé členské státy a negativně by ovlivnilo konkurenceschopnost agrárního sektoru v zemích, jako je Česká republika. Zároveň by vlivem takového opatření docházelo nutně k organizačnímu štěpení zemědělských podniků. Zejména z těchto důvodů je současný návrh modulace a degresivity pro ČR jen těžko akceptovatelný – a domnívám se, že nejen pro ČR."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"I forbindelse med betænkningen af Lutz Goepel om sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik mener jeg, at det er min pligt som et af Tjekkiets repræsentanter i Europa-Parlamentet at gøre opmærksom på følgende: Kommissionens forslag til revision af den fælles landbrugspolitik bør munde ud i lovtekster, som Rådet og Europa-Parlamentet forelægger senest i maj 2008. Tjekkiet støtter fuldt ud et europæisk landbrug, der er dynamisk og fokuseret på bæredygtig udvikling af landbrug og fødevareindustrier, hvor det prioriteres at garantere både fødevaresikkerhed og energisikkerhed. For Tjekkiet er graduering og degression af direkte betalinger de vigtigste af de foranstaltninger, der skal drøftes i forbindelse med revisionen af den fælles landbrugspolitik. Foranstaltninger som degression - hvor de direkte betalinger nedsættes alt efter landbrugenes størrelse - ville kun få en selektiv indvirkning på nogle medlemsstater og en negativ indvirkning på landbrugssektorens konkurrenceevne i lande som Tjekkiet. Samtidig ville disse foranstaltninger helt klart føre til organisatorisk opdeling af landbrug. Af netop disse grunde er det vanskeligt for Tjekkiet at acceptere det aktuelle forslag om graduering og degression, og det er Tjekkiet nok ikke alene om."@da2
"− Da ich einer der Abgeordneten der Tschechischen Republik im Europäischen Parlament bin, halte ich es für meine Pflicht, in Bezug auf den Bericht von Lutz Goepel über den „Gesundheitscheck“ der GAP dringend auf folgende Umstände hinzuweisen: Der Vorschlag der Kommission zur Revision der Gemeinsamen Agrarpolitik sollte Rechtstexte hervorbringen, die der Rat und das Europäische Parlament spätestens im Mai 2008 vorlegen können. Die Tschechische Republik steht voll und ganz hinter der europäischen Landwirtschaft, die dynamisch und auf die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft und der Lebensmittelbranche ausgerichtet ist, und deren Hauptanliegen die Gewährleistung sowohl von Lebensmittelsicherheit als auch von Energiesicherheit ist. Von den Maßnahmen, die im Verlauf der Revision der GAP diskutiert werden sollen, sind für die Tschechische Republik die Modulation und die Degression der Direktzahlungen die wesentlichsten. Maßnahmen wie die Degression, also die Reduzierung von Direktzahlungen je nach Größe der landwirtschaftlichen Betriebe, würden sich nur in einigen Mitgliedstaaten selektiv auswirken und hätten negative Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in Ländern wie der Tschechischen Republik. Gleichzeitig würden diese Maßnahmen ganz klar zum organisatorischen Zusammenbruch von Landwirtschaftsbetrieben führen. Insbesondere aus diesen Gründen ist es für die Tschechische Republik – und vermutlich auch für andere Länder – schwierig, den aktuellen Vorschlag zu Modulation und Degression zu akzeptieren."@de9
"Αναφορικά με την έκθεση του κ. Lutz Goepel σχετικά με τον «έλεγχο υγείας» της ΚΑΠ, καθώς είμαι ένας από τους εκπροσώπους της Δημοκρατίας της Τσεχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρώ καθήκον μου να επιστήσω την αμέριστη προσοχή στα ακόλουθα γεγονότα. Η πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής πρέπει να καταλήξει σε νομοθετικά κείμενα που θα καταθέσουν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2008 το αργότερο. Η Δημοκρατία της Τσεχίας υποστηρίζει πλήρως μια ευρωπαϊκή γεωργία που να είναι δυναμική και επικεντρωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη των βιομηχανιών γεωργίας και τροφίμων, των οποίων οι προτεραιότητες είναι η εγγύηση τόσο της ασφάλειας των τροφίμων όσο και της ενεργειακή ασφάλειας. Για τη Δημοκρατία της Τσεχίας, η διαφοροποίηση και η προοδευτική μείωση των άμεσων ενισχύσεων είναι τα πιο ουσιώδη μέτρα μεταξύ εκείνων που είναι προς συζήτηση στην πορεία αναθεώρησης της ΚΑΠ. Μέτρα όπως η προοδευτική μείωση –μείωση των άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με το μέγεθος των αγροκτημάτων– θα είχαν επιλεκτικό αντίκτυπο σε μερικά μόνο κράτη μέλη και αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα σε χώρες όπως η Δημοκρατίας της Τσεχίας. Ταυτόχρονα, αυτά τα μέτρα θα οδηγούσαν ξεκάθαρα στην οργανωτική διάλυση των αγροκτημάτων. Για αυτούς τους λόγους κυρίως είναι δύσκολο για τη Δημοκρατία της Τσεχίας να αποδεχτεί την τρέχουσα πρόταση για διαφοροποίηση και προοδευτική μείωση, και όχι μόνο η Δημοκρατία της Τσεχίας, υποθέτω."@el10
"Regarding the report by Mr Lutz Goepel on the CAP ‘Health Check’, since I am one of the Czech Republic’s representatives in the European Parliament I consider it my duty to draw urgent attention to the following facts. The Proposal by the Commission for the revision of the common agricultural policy should result in legislative texts that the Council and the European Parliament will table in May 2008 at the latest. The Czech Republic fully supports European agriculture that is dynamic and centred on sustainable development of farming and food industries, whose priorities are to guarantee both food safety and energy security. For the Czech Republic, modulation and degressivity of direct payments are the most vital measures among those to be debated in the course of the revision of the CAP. Measures such as degressivity – reducing direct payments according to the size of farms – would have a selective impact on only some Member States and a negative effect on the competitiveness of the agricultural sector in countries like the Czech Republic. At the same time these measures would clearly lead to the organisational break-up of farms. For these reasons in particular it is difficult for the Czech Republic to accept the current proposal for modulation and degressivity, and not just the Czech Republic, I would imagine."@en4
"Respecto del informe del señor Lutz Goepel sobre el «chequeo» de la PAC, puesto que soy uno de los representantes checos en el Parlamento Europeo, considero mi deber llamar urgentemente la atención sobre los siguientes hechos. La propuesta de la Comisión en favor de la revisión de la Política Agrícola Común debe traducirse en los textos legislativos que el Consejo y el Parlamento Europeo van a presentar, como muy tarde, en mayo de 2008. La República Checa apoya plenamente la agricultura europea que es dinámica y está centrada en el desarrollo sostenible de los sectores agrícolas y alimentaria, cuyas prioridades consisten en garantizar tanto la seguridad alimentaria como la seguridad energética. Para la República Checa, la modulación y la degresividad de los pagos directos constituyen las medidas más importantes entre las que se deben someter a debate en el transcurso de la revisión de la PAC. Medidas como la degresividad –la reducción de los pagos de acuerdo con el tamaño de las explotaciones agrícolas– tendrían un impacto selectivo sólo en determinados Estados miembros y un efecto negativo sobre la competitividad del sector agrícola en países como la República Checa. Al mismo tiempo, estas medidas conducirían claramente a la disolución organizativa de las explotaciones agrícolas. Por estas razones, en concreto, resulta difícil que la República Checa acepte la actual propuesta de modulación y degresividad, y no solamente la República Checa, quiero pensar."@es21
"Mis puudutab Lutz Goepeli ühise põllumajanduspoliitika „tervisekontrolli” raportit, siis kuna ma olen üks Tšehhi Vabariigi esindajatest Euroopa Parlamendis, pean ma oma kohuseks pöörata tähelepanu järgmistele faktidele. Komisjoni ettepanekule ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamiseks peaksid järgnema õigusaktid, mille nõukogu ja Euroopa Parlament esitavad hiljemalt mais 2008. Tšehhi Vabariik toetab täielikult Euroopa majandust, mis on dünaamiline ja keskendub põlluharimise ja toiduainetööstuse säästvale arengule ning mille prioriteediks on tagada nii toiduohutus kui energiavarustuskindlus. Tšehhi Vabariigi jaoks on toetuste ümbersuunamine ja otsetoetuste vähendamine kõige olulisemad nende meetmete hulgas, mille üle arutletakse ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise käigus. Meetmetel nagu toetuste regresiivne vähendamine – otsetoetuste vähendamine vastavalt farmide suurusele – oleks valikuline mõju vaid osadele liikmesriikidele ning negatiivne mõju riikide nagu Tšehhi Vabariik põllumajandussektori konkurentsivõimele. Samal ajal tooksid need meetmed kaasa farmide korraldusliku lagunemise. Just nendel põhjustel on Tšehhi Vabariigil – ja ma kujutan ette, et mitte ainult meil – raske nõustuda praeguse ettepanekuga toetuste ümberjagamiseks ja regressiivseks vähendamiseks."@et5
"Koska olen yksi Tšekin tasavallan edustajista Euroopan parlamentissa, katson velvollisuudekseni kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin Lutz Goepelin YMP:n terveystarkastusta koskevassa mietinnössä. Yhteisen maatalouspolitiikan tarkistamista koskevasta komission ehdotuksesta olisi seurattava neuvoston ja Euroopan parlamentin esittämiä lainsäädäntötekstejä viimeistään toukokuussa 2008. Tšekin tasavalta tukee täysin sellaista dynaamista ja maanviljelyn ja elintarviketeollisuuden kestävään kehitykseen keskittyvää eurooppalaista maataloutta, jonka ensisijaisina tavoitteina on taata elintarviketurvallisuus ja energiavarmuus. Tšekin tasavallan kannalta mukautus ja suorien tukien vähentäminen ovat tärkeimpiä toimenpiteitä, joista on keskusteltava YMP:n tarkistuksen yhteydessä. Vähennyskertoimen soveltamisen kaltaisilla toimenpiteillä – suorien tukien vähentäminen tilojen koon mukaan – olisi valikoiva vaikutus vain joihinkin jäsenvaltioihin ja kielteinen vaikutus maatalousalan kilpailukykyyn Tšekin tasavallan kaltaisissa valtioissa. Samalla tällaiset toimenpiteet johtaisivat selkeästi maatilojen organisationaaliseen hajoamiseen. Näistä syistä Tšekin tasavallan on erityisen vaikea hyväksyä nykyistä mukautusta ja degressiota koskevaa ehdotusta, ja voin kuvitella, ettei pelkästään Tšekin tasavallan."@fi7
"Concernant le rapport de M. Lutz Goepel sur le «bilan de santé» de la PAC, comme je suis l'un des représentants de la République tchèque au Parlement européen, j'estime qu'il est de mon devoir d'attirer au plus vite votre attention sur les faits suivants. La proposition de la Commission relative à une révision de la politique agricole commune devrait se traduire par des textes législatifs que le Conseil et le Parlement européen proposeront en mai 2008 au plus tard. La République tchèque soutient pleinement l'agriculture européenne, qui est dynamique et centrée sur le développement durable des industries agricoles et alimentaires, dont les priorités consistent à garantir la sûreté alimentaire et la sécurité énergétique. Pour la République tchèque, la modulation et la dégressivité des paiements directs sont les mesures les plus importantes parmi celles devant être débattues dans le cadre de la révision de la PAC. Les mesures telles que la dégressivité - la réduction des paiements directs en fonction de la taille des exploitations - auraient un impact sélectif sur certains États membres uniquement, ainsi qu'un effet négatif sur la compétitivité du secteur agricole dans des pays comme la République tchèque. En même temps, ces mesures entraîneraient immanquablement la débâcle organisationnelle des exploitations. Pour ces raisons en particulier, la République tchèque peut difficilement accepter l'actuelle proposition de modulation et de dégressivité, et j'imagine qu’elle n'est pas la seule dans ce cas."@fr8
"Lutz Goepelnek a KAP állapotfelmérésről szóló jelentését illetően, mint a Cseh Köztársaság európai parlamenti képviselőinek egyike, kötelességemnek tartom, hogy a következő tényekre ráirányítsam a figyelmet. A Bizottságnak a közös agrárpolitika felülvizsgálatára szólító javaslata olyan jogalkotási szövegben öltsön testet, amelyet a Tanács és az Európai Parlament legkésőbb 2008 májusában napirendre tűzhet. A Cseh Köztársaság teljes mértékben támogat egy dinamikus, a mezőgazdasági vállalkozások és az élelmiszeripari ágazatok fejlesztésének fenntartására összpontosító agráriumot, amelynek prioritásai közé tartozik mind az élelmiszerbiztonság, mind az energiabiztonság garantálása. A Cseh Köztársaság számára a közvetlen kifizetések modulációja és mérséklése tartozik azon legfontosabb intézkedések közé, amelyeket a KAP felülvizsgálata során meg kell vitatni. Az olyan intézkedések, mint a degresszivitás – a közvetlen kifizetések mérséklése a gazdaság méretével arányosan – szelektív hatással járhat, de csak a tagállamok egy részére, és kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan országok mezőgazdaságának versenyképességét, mint amilyen a Cseh Köztársaság. Ugyanakkor, ezek az intézkedések a gazdaságok szervezeti felbomlását is egyértelműen előidézik. Ezen okok miatt különösen is nehéz a Cseh Köztársaság számára, hogy elfogadja a modulációra és mérséklésre vonatkozó jelenlegi javaslatot. S úgy képzelem, hogy e tekintetben a Cseh Köztársaság nincs egyedül."@hu11
". Per quanto riguarda la relazione dell’onorevole Lutz Goepel sulla “valutazione dello stato di salute” della PAC, visto che sono uno dei rappresentanti della Repubblica ceca nel Parlamento europeo ritengo sia mio dovere prestare urgente attenzione ai fatti seguenti. La proposta della Commissione per il riesame della politica agricola comune dovrebbe risultare in testi legislativi che il Consiglio e il Parlamento europeo presenteranno al più tardi nel maggio 2008. La Repubblica ceca sostiene appieno che l’agricoltura europea sia dinamica e incentrata sullo sviluppo sostenibile delle industrie agricole e alimentari, la cui priorità è garantire sia la sicurezza alimentare che quella energetica. Per il mio paese, la modulazione e la degressività dei pagamenti diretti sono le misure più essenziali tra quelle discusse durante la revisione della PAC. Provvedimenti quali la degressività, ovvero ridurre i pagamenti diretti secondo le dimensioni delle imprese agricole, avrebbero un impatto selettivo solo su certi Stati membri e un effetto negativo sulla competitività del settore agricolo in paesi come la Repubblica ceca. Allo stesso tempo, tali provvedimenti condurrebbero chiaramente al collasso organizzativo delle imprese agricole. Per queste ragioni in particolare è difficile per la Repubblica ceca accettare l’attuale proposta relativa a modulazione e degressività, e non solo per la Repubblica ceca, immagino."@it12
"Aš, kaip vienas Čekijos atstovų Europos Parlamente, laikau savo pareiga atkreipti dėmesį į kai kuriuos Lutz Goepel pranešimo dėl BŽŪP būklės patikrinimo aspektus. Dėl Komisijos pasiūlymo dėl bendrosios žemės ūkio politikos būklės patikrinimo turėtų būti priimti teisės tekstai, kuriuos Taryba ir Europos Parlamentas turėtų pateikti ne vėliau, kaip iki 2008 m. gegužės mėn. Čekija remia Europos žemės ūkį, kuris yra dinamiškas ir remiasi tvaraus ūkininkavimo plėtra ir maisto pramone, kurios prioritetas yra maisto pasiūlos ir energetikos tiekimo užtikrinimas. Tiesioginių išmokų moduliavimas ir proporcingas mažinimas Čekijai yra svarbiausios priemonės tarp tų, kurios turėtų būti aptariamos peržiūrint BŽŪP. Tokios priemonės kaip proporcingas mažinimas – mažinant tiesiogines išmokas priklausomai nuo ūkių dydžio – turėtų atrankos poveikį tik kai kuriose valstybėse narėse ir neigiamą poveikį tokių valstybių, kaip Čekija, žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui. Tuo pat metu šios priemonės aiškiai susilpnintų ūkius organizaciniu požiūriu. Dėl šių priežasčių Čekijai itin sunku priimti dabartinį pasiūlymą dėl moduliavimo ir proporcingo išmokų mažinimo, ir, manau, ne tik Čekijai."@lt14
"Saistībā ar ziņojumu par KLP „veselības pārbaudi” un ņemot vērā to, ka Eiropas Parlamentā esmu viens no Čehijas pārstāvjiem, uzskatu par savu pienākumu steidzami vērst uzmanību uz šādiem faktiem. Komisijas priekšlikuma par kopējās lauksaimniecības politikas pārskatīšanu rezultātā būtu jātop normatīviem tekstiem, ko Padome un Eiropas Parlaments iesniegs, vēlākais, 2008. gada maijā. Čehija pilnībā atbalsta dinamisku Eiropas lauksaimniecību, kas ir virzīta uz lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozaru ilgtspējīgu attīstību un kuras prioritātes ir garantēt gan pārtikas nekaitīgumu, gan energodrošību. No visiem pasākumiem, ko paredzēts apspriest KLP pārskatīšanas gaitā, Čehijai visbūtiskākie ir tiešo maksājumu degresija un modulācija. Tādiem pasākumiem kā degresijai — tiešo maksājumu samazināšanai atkarībā no saimniecību lieluma — būtu selektīvs efekts tikai dažās dalībvalstīs, taču tādās valstīs kā Čehija tam būtu negatīva ietekme uz lauksaimniecības nozares konkurētspēju. Tajā pašā laikā šie pasākumi nepārprotami novestu pie saimniecību struktūras izjukšanas. Šie ir galvenie iemesli, kuru dēļ Čehijai ir grūti pieņemt pašreizējo priekšlikumu par modulāciju un degresiju, un, jādomā, ne tikai Čehijai vien."@lv13
"Pokud jde o návrh zprávy pana kolegy Lutze Goepela o kontrole stavu společné zemědělské politiky, pokládám za svou povinnost, jako jeden ze zástupců České republiky v EP, upozornit naléhavě na následující skutečnosti. Sdělení Komise k revizi společné zemědělské politiky by mělo vyústit v předložení legislativních návrhů Radě a EP nejpozději v květnu 2008. Není pochyb o tom, že Česká republika usiluje o evropské zemědělství, jež je dynamické a zaměřené na udržitelný rozvoj zemědělsko-potravinářského odvětví, jehož prioritou je zajištění potravinové, ale i energetické bezpečnosti. Z navrhovaných opatření, která budou v rámci prověrky SZP diskutována, jsou pro ČR nejzásadnější modulace a degresivita přímých plateb. Opatření typu degresivity, redukující přímé platby na základě velikosti zemědělských podniků, by totiž mělo selektivní dopad pouze na některé členské státy a negativně by ovlivnilo konkurenceschopnost agrárního sektoru v zemích, jako je Česká republika. Zároveň by vlivem takového opatření docházelo nutně k organizačnímu štěpení zemědělských podniků. Zejména z těchto důvodů je současný návrh modulace a degresivity pro ČR jen těžko akceptovatelný – a domnívám se, že nejen pro ČR."@mt15
". Ik ben een van de vertegenwoordigers van de Republiek Tsjechië in het Europees Parlement en zie het daarom als mijn taak om betreffende het verslag van de heer Lutz Goepel over de “gezondheidscontrole” van het GLB dringend de aandacht te richten op de volgende feiten. Het voorstel van de Commissie voor de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zou moeten leiden tot wetteksten die de Raad en het Europees Parlement op z’n laatst in mei 2008 zullen behandelen. De Republiek Tsjechië ondersteunt volledig de Europese landbouw die dynamisch is en is gebouwd op de duurzame ontwikkeling van het boerenbedrijf en de levensmiddelenindustrie, die als prioriteit hebben om zowel voedselveiligheid als energiezekerheid te garanderen. Voor de Republiek Tsjechië zijn modulatie en degressiviteit van de rechtstreekse betalingen de meest essentiële maatregelen die bij de herziening van het GLB moeten worden besproken. Maatregelen zoals degressiviteit, het verminderen van de rechtstreekse betalingen op basis van de grootte van de bedrijven, zouden een selectieve invloed hebben op slechts enkele lidstaten en een negatief effect op de concurrentiepositie van de landbouwsector in landen zoals de Republiek Tsjechië. Tegelijkertijd zouden deze maatregelen duidelijk leiden tot de organisatorische opdeling van bedrijven. Daarom is het huidige voorstel voor modulatie en degressiviteit vooral moeilijk te aanvaarden voor de Republiek Tsjechië. Dat geldt denk ik niet slechts voor de Republiek Tsjechië."@nl3
"W odniesieniu do sprawozdania autorstwa pana posła Lutza Goepela dotyczącego oceny funkcjonowania WPR, uważam, że skoro jestem jednym z przedstawicieli Czech w Parlamencie Europejskim, moim obowiązkiem jest pilne zwrócenie uwagi na następujące fakty. Wynikiem wniosku Komisji dotyczącego przeglądu wspólnej polityki rolnej powinny być teksty legislacyjne, które Rada i Parlament Europejski złożą najpóźniej w maju 2008 r. Czechy w pełni popierają europejskie rolnictwo, które jest dynamiczne i skupione na zrównoważonym wzroście branży rolniczej i produkcji żywności, których celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa dostaw energii. Modulacja i degresja płatności bezpośrednich są dla Czech najważniejszymi środkami spośród tych, które będą przedmiotem debaty w czasie przeglądu WPR. Środki, takie jak degresja - ograniczanie płatności bezpośrednich w zależności od wielkości gospodarstw - miałyby wybiórczy wpływ jedynie na niektóre państwa członkowskie, natomiast negatywny skutek na konkurencyjność sektora rolnego w krajach, takich jak Czechy. Jednocześnie środki te z pewnością doprowadziłyby do organizacyjnego rozpadu gospodarstw rolnych. W szczególności z powyższych powodów Czechy mają trudności z zaakceptowaniem obecnego wniosku dotyczącego modulacji i degresji - a zapewne w takiej samej sytuacji są nie tylko Czechy."@pl16
"Quanto ao relatório do senhor deputado Goepel sobre o "exame do estado de saúde" da PAC e visto que sou um dos representantes da República Checa no Parlamento Europeu, considero ser minha obrigação chamar urgentemente a atenção para os seguintes factos. A proposta da Comissão relativa à revisão da política agrícola comum deveria resultar em textos legislativos a apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu em Maio de 2008, o mais tardar. A República Checa apoia plenamente a agricultura europeia, que é dinâmica e se concentra num desenvolvimento sustentável da indústria agrícola e agro-alimentar cujas prioridades consistem em garantir, tanto a segurança alimentar, como a segurança energética. A República Checa considera que as medidas mais importantes entre aquelas que devem ser debatidas durante a revisão da PAC são as da modulação e da degressividade de pagamentos directos. A degressividade – a redução de pagamentos directos, de acordo com a dimensão das explorações agrícolas – constitui um tipo de medida com um impacto selectivo apenas sobre alguns Estados-Membros e um impacto negativo na competitividade do sector agrícola em países como a República Checa. Além disso, estas medidas levariam certamente ao desmembramento das explorações agrícolas do ponto de vista organizacional. Por estas razões, em particular, é que é difícil à República Checa aceitar a proposta actual relativa à modulação e degressividade, e penso que não será só à República Checa."@pt17
"Pokud jde o návrh zprávy pana kolegy Lutze Goepela o kontrole stavu společné zemědělské politiky, pokládám za svou povinnost, jako jeden ze zástupců České republiky v EP, upozornit naléhavě na následující skutečnosti. Sdělení Komise k revizi společné zemědělské politiky by mělo vyústit v předložení legislativních návrhů Radě a EP nejpozději v květnu 2008. Není pochyb o tom, že Česká republika usiluje o evropské zemědělství, jež je dynamické a zaměřené na udržitelný rozvoj zemědělsko-potravinářského odvětví, jehož prioritou je zajištění potravinové, ale i energetické bezpečnosti. Z navrhovaných opatření, která budou v rámci prověrky SZP diskutována, jsou pro ČR nejzásadnější modulace a degresivita přímých plateb. Opatření typu degresivity, redukující přímé platby na základě velikosti zemědělských podniků, by totiž mělo selektivní dopad pouze na některé členské státy a negativně by ovlivnilo konkurenceschopnost agrárního sektoru v zemích, jako je Česká republika. Zároveň by vlivem takového opatření docházelo nutně k organizačnímu štěpení zemědělských podniků. Zejména z těchto důvodů je současný návrh modulace a degresivity pro ČR jen těžko akceptovatelný – a domnívám se, že nejen pro ČR."@ro18
"Pokiaľ ide o návrh správy pána Lutza Goepela o hodnotení stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky, považujem za svoju povinnosť, ako jeden zo zástupcov Českej republiky v Európskom parlamente, naliehavo upozorniť na nasledujúce skutočnosti. Návrh Komisie na prehodnotenie spoločnej poľnohospodárskej politiky by mal vyústiť do predloženia legislatívnych návrhov Rade a Európskemu parlamentu najneskôr v máji 2008. Česká republika v plnej miere podporuje európske poľnohospodárstvo, ktoré je dynamické a zamerané na udržateľný rozvoj poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia, ktorého prioritou je zaistenie potravinovej, ale aj energetickej bezpečnosti. Z navrhovaných opatrení, o ktorých sa bude v rámci prehodnotenia spoločnej poľnohospodárskej politiky diskutovať, sú pre Českú republiku najzásadnejšie modulácia a degresivita priamych platieb. Opatrenie, akým je degresivita, v dôsledku ktorej dochádza k znižovaniu priamej platby podľa veľkosti poľnohospodárskych podnikov, by totiž malo selektívne následky len na niektoré členské štáty a negatívne by ovplyvnilo konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora v krajinách, medzi ktoré patrí napríklad Česká republika. Zároveň by v dôsledku takéhoto opatrenia nutne dochádzalo k organizačnému štiepeniu poľnohospodárskych podnikov. Najmä z týchto dôvodov je súčasný návrh modulácie a degresivity pre Českú republiku len ťažko prijateľný a myslím si, že tento postoj sa netýka len Českej republiky."@sk19
"Glede poročila gospoda Lutza Goepla o sistematskem pregledu skupne kmetijske politike kot eden od predstavnikov Češke republike v Evropskem parlamentu čutim dolžnost, da nujno pritegnem pozornost na sledeča dejstva. Predlog Komisije za revizijo skupne kmetijske politike bi se moral odražati v zakonodajnem besedilu, ki ga bosta Svet in Evropski parlament oblikovala najkasneje maja 2008. Češka republika v celoti podpira evropsko kmetijstvo, ki je dinamično in osredotočeno na trajnostni razvoj kmetovanja in živilske industrije, katerega prednostne naloge so zagotovitev varnosti živil in energetske varnosti. Spreminjanje in postopno zmanjševanje neposrednih plačil sta za Češko republiko najbolj pomembna ukrepa med tistimi, v zvezi s katerimi se bo razpravljalo med pregledovanjem SKP. Ukrep kot je postopno zmanjševanje, tj. zmanjševanje neposrednih plačil glede na velikost kmetije, bi imel selektiven učinek le na nekatere države članice in negativne posledice na konkurenčnost kmetijskega sektorja v državah, kot je Češka republika. Hkrati bi ti ukrepi privedli do organizacijske razdružitve kmetij. Zlasti zato je Češki republiki težko sprejeti trenutni predlog za spreminjanje in postopno zmanjševanje ter menim, da ni tako le v Češki republiki."@sl20
"Eftersom jag företräder Tjeckien här i Europaparlamentet anser jag att det är min plikt att påtala följande fakta om Lutz Goepels betänkande om hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Kommissionens förslag om att revidera den gemensamma jordbrukspolitiken bör resultera i lagstiftningstexter som rådet och parlamentet ska lägga fram senast i maj 2008. Tjeckien stöder helt och hållet ett dynamiskt EU-jordbruk som kretsar kring hållbar utveckling av jordbruks- och livsmedelsindustrier och vars prioritet är att garantera både livsmedelssäkerhet och trygg energiförsörjning. För Tjeckien är modulering och en gradvis sänkning av direktstödet de viktigaste åtgärderna när vi ska debattera revideringen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Åtgärder som en gradvis sänkning – en sänkning av direktstödet beroende på gårdarnas storlek – skulle få selektiva effekter endast i vissa medlemsstater och negativa konsekvenser för jordbrukssektorns konkurrenskraft i länder som Tjeckien. Samtidigt skulle dessa åtgärder definitivt leda till uppstyckning av gårdar. Därför är det extra svårt för Tjeckien att godta det nuvarande förslaget om modulering och gradvis sänkning av stödet. Och det gäller nog inte bara Tjeckien."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph