Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-12-Speech-3-027"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080312.3.3-027"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, à la veille de ce sommet de printemps, l'économie "turbule", les marchés sont déréglés, les bourses craquent, la croissance trinque. Ainsi va le capitalisme global, tantôt créateur de richesses, tantôt destructeur de valeurs, soumis aux aléas des marchés, de ses bulles spéculatives, de ses produits dérivés, de ses traders fous, qui ne font d'ailleurs que ce qu'on leur demande, c'est-à-dire rechercher le profit maximum en un minimum de temps. Mais si les marchés sont ainsi, aucune société humaine ne peut vivre comme cela. C'est en tout cas ce qui peut faire le sens même de l'Europe dans ce marché globalisé, de l'Europe qui ne peut évidemment pas totalement échapper à ces tourmentes, qui est elle-même un acteur de la mondialisation, qui en bénéficie souvent, mais c'est en grande partie son sens, sa vocation, dans cette globalisation, que de contrebalancer ce capitalisme fou par des régulations publiques, des stabilisateurs économiques, des politiques publiques actives de soutien à la croissance de l'économie réelle, de soutien aux investissements publics et privés dans la recherche, dans l'innovation, dans les infrastructures européennes. La politique monétaire, par exemple, doit protéger la stabilité – c'est le cas –, mais elle doit aussi stimuler la croissance, ajuster au mieux les parités pour défendre nos exportations et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Enfin et surtout, et c'est l'insistance de notre groupe, l'Union doit contrebalancer cette instabilité de l'économie financiarisée par une protection sociale efficace, des services publics solides, des droits sociaux garantis pour les travailleurs. Monsieur le Président, en ce moment, l'Europe doit être beaucoup plus anticipatrice, protectrice, c'est pourquoi elle ne peut être un simple marché intérieur dans le vaste marché global. Elle doit être plus sociale. C'est aussi comme cela qu'elle retrouvera davantage de soutien et de confiance de la part des citoyens. Alors, nous soutenons la stratégie de Lisbonne, nous soutenons une stratégie de Lisbonne qui repose réellement sur ces trois piliers – et tout à l'heure, vous les avez développés, mais il faut traduire vos déclarations en actes, en politiques réelles de l'Union, sinon on en restera aux paroles verbales en ce qui concerne vos intentions sociales. C'est pourquoi nous avons demandé la révision des lignes directrices, parce qu'elles sont l'instrument de pilotage. Mais nous demandons surtout concrètement, car c'est la substance qui importe, que vous relanciez l'agenda social européen, qu'il y ait, par exemple, face au cas Laval, une réaction de la Commission, qu'elle utilise son pouvoir d'initiative pour proposer une révision de la directive sur le détachement des travailleurs; qu'il y ait véritablement une révision ambitieuse de la directive sur les comités d'entreprise européens pour que le dialogue social dans les grands groupes confrontés aux restructurations puisse intervenir en temps utile et puisse être efficace; qu'il y ait une révision de la directive, une adaptation réelle de la directive sur le temps de travail pour lutter contre l' et contre les abus des temps de travail excessifs; qu'il y ait une adoption, enfin, de la directive sur le travail intérimaire pour lutter contre le travail précaire; que vous lanciez un programme ambitieux en matière de formation tout au long de la vie pour que ce cinquième pilier, cette cinquième liberté fondamentale, ne soit pas uniquement réservée à une élite, mais que tous puissent effectivement développer leur potentiel en tant que travailleurs pour s'adapter aux mutations de l'économie et du marché du travail. Voilà, Monsieur le Président de la Commission, notre message: utilisez votre pouvoir d'initiative pour aider le Conseil à adopter un programme ambitieux en matière d'Europe sociale."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo Komise, dámy a pánové, v předvečer jarního summitu se hospodářství nachází v krizi, trhy jsou deregulované, akciové trhy se řítí, ekonomický klesá. To je podle vás mezinárodní kapitalismus, tvorba bohatství anebo ničení hodnoty podle svévole trhů, spekulativní bubliny, finanční deriváty a zbláznění obchodníci, kteří, mimochodem, dělají jen to, co se po nich požaduje, tj. snaží se vytvořit co největší zisk v co nejkratším období. Ale přestože mají trhy tento charakter, žádná lidská společnost nemůže žít takovým způsobem. V každém případě, právě tento úkaz může poskytnout Evropě její samotný smysl na tomto globalizovaném trhu: Evropa, která, samozřejmě, nemůže zcela uniknout této krizi, Evropa, která sama je jedním z hlavních aktérů v procesu globalizace, často v její prospěch, která však ve velké míře nachází v globalizaci svůj smysl a svou úlohu vyvažovat poblázněný kapitalismus prostřednictvím veřejné regulace, hospodářské stabilizace, aktivních veřejných politik na podporu růstu v reálném hospodářství, na podporu veřejných a soukromých investic do výzkumu, inovací a evropské infrastruktury. Například měnová politika by měla chránit stabilitu a tuto úlohu také plní, měla by také podporovat růst a upravovat paritu tím nejlepším možným způsobem s cílem chránit náš vývoz a ze současné situace vyplývá, že tyto úlohy, bohužel, zatím neplní. Konečně, avšak především, naše skupina zdůrazňuje, že EU musí vyvažovat toto destabilizované hospodářství v sektoru vysokého finančnictví účinnou sociální ochranou, spolehlivými veřejnými službami a zaručenými sociálními právy pro zaměstnance. Vážený pane předsedo, Evropa musí v současnosti mnohem více učinit s cílem předcházet a chránit, nestačí, aby se chovala pouze jako vnitřní trh v rámci obrovského celkového trhu. Musí více dbát na sociální povědomí. Tímto způsobem také opětovně získá podporu a důvěru svých občanů. V současnosti podporujeme Lisabonskou strategii, strategii, jejíž základ je postaven na třech pilířích, které jste tu již zmínil, ale vaše slova je třeba doplnit skutky, skutečnými politikami EU, jinak vaše sociální záměry zůstanou slovy bez činů. Proto jsme žádali o přehodnocení směrnic, protože je můžeme využít k řízení projektu. Konkrétně vás však žádám, protože důležitá je podstata, abyste opětovně inicioval evropskou sociální agendu. Například je třeba, aby Komise zareagovala na případ Laval. Komise musí využít své pravomoci iniciativy na to, aby navrhla přehodnocení směrnice o vysílání pracovníků. Je třeba vykonat skutečně smělé přehodnocení směrnice o zřízení Evropské zaměstnanecké rady s cílem umožnit, aby se účinně a včasně využíval sociální dialog v hlavních skupinách, které čelí restrukturalizaci. Je třeba přehodnotit a skutečně upravit směrnici o pracovní době s cílem bojovat proti výjimkám a zneužívání nadměrné pracovní doby. Aby bylo možné bojovat proti příležitostné práci, je třeba, přijmout směrnici o dočasné práci. Musíte spustit ambiciózní program celoživotního vzdělávání, aby tento pátý pilíř, tato pátá svoboda, nebyla vyhrazená jen pro elitu, ale aby lidem umožnila účinně naplnit jejich potenciál v úloze zaměstnanců, a aby jim umožnila přizpůsobit se změnám v hospodářství a na trhu práce. Vážený pane předsedo Komise, náš odkaz je následující: využijte své pravomoci iniciativy k tomu, abyste pomohl Radě přijmout ambiciózní program pro sociální Evropu."@cs1
"Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, mine damer og herrer! Her lige før forårstopmødet er der turbulens i økonomien, uorden i markederne, krak på børsen, og det rammer væksten. Sådan går det med global kapitalisme, der undertiden skaber rigdom, til andre tider tilintetgør værdier. Den er underlagt det tilfældige spil, som bestemmes af markederne, deres spekulationsbobler, afledte produkter og gale børsmæglere, der i øvrigt ikke gør andet end det, de får besked på, nemlig at forsøge at opnå størst mulig profit på kortest mulig tid. Men selv om markederne fungerer sådan, kan et samfund ikke fungere på den måde. Det er i alt fald det princip, der kan give EU egentlig mening i det globaliserede marked. Europa kan naturligvis ikke helt undgå denne uro, fordi det selv er aktør i globaliseringen og ofte har fordel af den, men det er i stor udstrækning meningen med EU - EU's kald i denne globalisering - at danne modvægt mod den afsindige kapitalisme med offentlige reguleringer, økonomiske stabiliseringsmekanismer og aktive offentlige politikker, som støtter realøkonomiens vækst og offentlige og private investeringer i forskning, innovation og Europas infrastrukturer. Den monetære politik skal f.eks. sikre stabiliteten - og det gør den - men den skal også stimulere væksten, justere valutakurserne bedst muligt for at forsvare vores eksport, og det er desværre stadig ikke tilfældet den dag i dag. Og sidst, men ikke mindst insisterer vores gruppe på, at EU skal danne modvægt mod den finansverdensstyrede økonomis ustabilitet med effektiv social beskyttelse, solide offentlige tjenester og sikrede sociale rettigheder for arbejdstagerne. Unionen må i dag være langt mere forudseende og beskyttende og kan derfor ikke nøjes med bare at være et indre marked i det store globale marked. Den skal være mere socialt orienteret. Det er også på den måde, den vil vinde større opbakning og tillid blandt borgerne. Så vi støtter Lissabonstrategien, vi støtter en Lissabonstrategi, der virkelig bygger på de tre søjler, som kommissionsformanden nævnte for lidt siden, men erklæringerne skal omsættes i handling, i egentlige EU-politikker, ellers er de sociale hensigter blot tomme ord. Derfor har vi anmodet om en revision af retningslinjerne, som jo er styringsinstrumentet. Men vi henstiller især konkret, for det er indholdet, der tæller, at den europæiske sociale dagsorden genoptages, og at Kommissionen f.eks. reagerer på Lavalsagen og bruger sine initiativbeføjelser til at foreslå en revision af direktivet om udstationering af arbejdstagere. Direktivet om de europæiske virksomheders samarbejdsudvalg skal tages op til grundig overvejelse, således at arbejdsmarkedsdialogen i de store koncerner, som står over for omstruktureringer, kan komme i gang i tide og give resultater. Arbejdstidsdirektivet skal revideres og tilpasses med henblik på at forhindre undtagelsesbestemmelser og overdreven brug af urimelige arbejdstider. Endelig skal direktivet om vikararbejde vedtages for at bekæmpe løse og/eller usikre ansættelsesforhold. Kommissionen skal iværksætte et ambitiøst program om livslang læring, således at denne femte søjle, denne femte grundlæggende frihedsrettighed, ikke kun er forbeholdt en elite, men giver alle reel mulighed for at udvikle deres potentiale som arbejdstagere og tilpasse sig økonomiens og arbejdsmarkedets omskiftelser. Vi henstiller altså til kommissionsformanden at bruge sine initiativbeføjelser til at hjælpe Rådet med at indføre et ambitiøst program om et socialt Europa."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Unmittelbar vor dem Frühjahrsgipfel befindet sich die Wirtschaft in Turbulenzen, die Märkte sind dereguliert, die Börsen kommen ins Wanken, das Wachstum geht zurück. So funktioniert der globale Kapitalismus, einmal ist er Schöpfer von Reichtümern, dann Zerstörer von Werten je nach den Launen der Märkte, der Spekulationsblasen, der Finanzderivate, der durchgedrehten Börsenhändler, die im Übrigen nur das tun, was man von ihnen verlangt, das heißt in einem Minimum von Zeit maximale Profite zu erzielen. Wenn auch die Märkte so geartet sind, kann doch keine menschliche Gesellschaft auf diese Weise leben. Aber genau daraus ergibt sich der eigentliche Sinn Europas in diesem globalisierten Markt: Obgleich Europa sich diesen Erschütterungen natürlich nicht ganz und gar entziehen kann, obgleich es selbst ein Akteur der Globalisierung ist und vielfach Nutzen daraus zieht, so liegt doch sein Sinn, seine Berufung in dieser Globalisierung zum großen Teil darin, durch staatliche Regulierungen, wirtschaftliche Stabilisatoren, aktive öffentliche Politiken zur Förderung des Wachstums der realen Wirtschaft sowie öffentlicher und privater Investitionen in Forschung und Innovation, in die europäischen Infrastrukturen ein Gegengewicht zu diesem wahnwitzigen Kapitalismus zu bilden. Die Geldpolitik muss beispielsweise die Stabilität schützen – das ist der Fall –, sie muss aber auch das Wachstum stimulieren, die Paritäten bestmöglich wahren, um unsere Exporte zu verteidigen, was heute leider noch nicht der Fall ist. Schließlich muss die Union vor allem, wie unsere Fraktion hervorheben möchte, ein Gegengewicht zu dieser Instabilität der finanzorientierten Wirtschaft bilden, indem sie einen effizienten sozialen Schutz, solide öffentliche Dienstleistungen und garantierte soziale Rechte für die Arbeitnehmer gewährleistet. Herr Präsident, derzeit muss Europa in viel stärkerem Maße vorausschauend handeln und schützen, deshalb kann es nicht nur einfach ein Binnenmarkt in einem breiten globalen Markt sein. Es muss sozialer werden. Auch auf diese Weise wird es mehr Unterstützung und Vertrauen bei den Bürgern erlangen. Wir unterstützen daher die Strategie von Lissabon, die wirklich auf diesen drei Pfeilern ruht, die Sie vorhin genannt haben, aber es kommt darauf an, Ihre Äußerungen in Taten umzusetzen, in reale Politiken der Union, sonst werden Ihre sozialen Absichten nur schöne Worte bleiben. Deshalb haben wir die Überarbeitung der Leitlinien gefordert, weil sie das Steuerungsinstrument sind. Vor allem aber fordern wir konkret, denn das ist die Substanz, auf die es ankommt, dass Sie die europäische Sozialagenda neu beleben, dass es beispielsweise im Fall Laval zu einer Reaktion seitens der Kommission kommt, dass sie ihre Initiativgewalt nutzt, um eine Revision der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern vorzuschlagen; dass wirklich eine ambitionierte Revision der Richtlinie über die europäischen Betriebsräte vorgenommen wird, damit der soziale Dialog in den großen Konzernen im Falle von Umstrukturierungen rechtzeitig in Gang kommen und effizient geführt werden kann; dass es zu einer Revision und echten Anpassung der Arbeitszeitrichtlinie kommt, um das Opt-out und exzessive Überstunden zu bekämpfen; dass endlich die Richtlinie über Zeitarbeit verabschiedet wird, um gegen unsichere Arbeitsverhältnisse vorzugehen; dass Sie ein ehrgeiziges Programm für lebenslanges Lernen auf den Weg bringen, damit dieser fünfte Pfeiler, diese fünfte Grundfreiheit nicht nur einer Elite vorbehalten bleibt, sondern alle wirklich ihr Potenzial als Arbeitnehmer entwickeln können, um sich den Veränderungen der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes anzupassen. Das ist unsere Botschaft, Herr Kommissionspräsident: Nutzen Sie Ihre Initiativgewalt, um dem Rat dabei behilflich zu sein, ein ehrgeiziges Programm für ein soziales Europa zu verabschieden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, την παραμονή της εαρινής συνόδου κορυφής, η οικονομία είναι σε αναταραχή, οι αγορές είναι ελευθερωμένες, οι χρηματαγορές καταρρέουν, η ανάπτυξη πέφτει. Αυτός είναι ο διεθνής καπιταλισμός για σας, που δημιουργεί πλούτο ή καταστρέφει την αξία ανάλογα με την καπρίτσια της αγοράς, τις κερδοσκοπικές φούσκες, τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα, και τους τρελαμένους χρηματιστές οι οποίοι, παρεμπιπτόντως, κάνουν απλά αυτό που τους ζητούν να κάνουν, δηλαδή εξασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό κέρδος στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Ωστόσο, αν και οι αγορές λειτουργούν με αυτό τον τρόπο, καμία ανθρώπινη κοινωνία δεν μπορεί να ζήσει έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το φαινόμενο μπορεί να δώσει στην Ευρώπη το νόημά της σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη αγορά: μια Ευρώπη που προφανώς δεν μπορεί να ξεφύγει εντελώς από αυτή την αναταραχή, μια Ευρώπη που είναι ένας από τους μεγάλους παίκτες στην παγκοσμιοποίηση, συχνά προς όφελός της, αλλά που σε μεγάλο βαθμό βρίσκει στην παγκοσμιοποίηση το νόημα και την αποστολή της να αντισταθμίσει τον αλόγιστο καπιταλισμό μέσω της κρατικής ρύθμισης, της οικονομικής σταθεροποίησης, των ενεργών δημόσιων πολιτικών για την υποστήριξη της ανάπτυξης στην αληθινή οικονομία, τη στήριξη των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα, στην καινοτομία και στις ευρωπαϊκές υποδομές. Η νομισματική πολιτική, για παράδειγμα, θα έπρεπε να προστατεύει τη σταθερότητα, πράγμα που κάνει, αλλά θα έπρεπε επίσης να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και να προσαρμόζει την ισότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να προασπίζει τις εξαγωγές μας, αν και όπως έχουν τα πράγματα σήμερα αυτό δυστυχώς δεν ισχύει ακόμη. Τέλος και πάνω απ’ όλα, η Ομάδα μας υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αντισταθμίσει αυτή την αποσταθεροποιημένη οικονομία των ανώτερων οικονομικών με αποτελεσματική κοινωνική προστασία, υγιείς δημόσιες υπηρεσίες και εγγυημένα κοινωνικά δικαιώματα για τους εργαζομένους. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη πρέπει τώρα ν’ αναλάβει πολύ μεγαλύτερη δράση για να προλαμβάνει και να προστατεύει: δεν μπορεί να ενεργεί απλά ως μια εσωτερική αγορά στο πλαίσιο της τεράστιας παγκόσμιας αγοράς. Πρέπει να είναι πιο ευαισθητοποιημένη κοινωνικά. Αυτός είναι επίσης ο τρόπος να ανακτήσει τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των πολιτών της. Τώρα υποστηρίζουμε τη Στρατηγική της Λισαβόνας, μια στρατηγική που βασίζεται ουσιαστικά σε αυτούς τους τρεις πυλώνες, που έχετε αναφέρει ήδη εδώ, αλλά τα λόγια σας πρέπει να συνοδεύονται από δράσεις, από αληθινές πολιτικές της ΕΕ· διαφορετικά, οι κοινωνικές προθέσεις σας θα μείνουν νεκρό γράμμα. Γι’ αυτό έχουμε ζητήσει την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κατευθύνουν το έργο. Σας ζητάμε συγκεκριμένα, ωστόσο, επειδή είναι η ουσία που είναι σημαντική εδώ, να δώσετε νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα. Πρέπει να υπάρξει, για παράδειγμα, μια αντίδραση της Επιτροπής στην υπόθεση Laval. Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες πρωτοβουλίας της για να προτείνει μια αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Πρέπει να γίνει μια πραγματικά φιλόδοξη αναθεώρηση της οδηγίας για την ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης προκειμένου να επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί ο κοινωνικός διάλογος σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που αντιμετωπίζουν την αναδιάρθρωση μ’ έναν αποτελεσματικό και επίκαιρο τρόπο. Πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση, μια πραγματική προσαρμογή της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας για να καταπολεμηθούν οι εξαιρέσεις και η κατάχρηση υπερβολικών ωρών εργασίας. Πρέπει να υιοθετηθεί η οδηγία για την προσωρινή απασχόληση προκειμένου να καταπολεμηθεί η περιστασιακή απασχόληση. Πρέπει να ξεκινήσετε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δια βίου μάθησης ούτως ώστε αυτός ο πέμπτος πυλώνας, αυτή η πέμπτη βασική ελευθερία, να μην διαφυλάσσεται μόνο για μια ελίτ, αλλά να επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τις δυνατότητές τους ως εργαζόμενοι για να τους διευκολύνει να προσαρμόζονται στις αλλαγές στην οικονομία και στην αγορά εργασίας. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής αυτό είναι το μήνυμά μας: χρησιμοποιείστε την εξουσία της πρωτοβουλίας σας για να βοηθήσετε το Συμβούλιο να υιοθετήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για μια κοινωνική Ευρώπη."@el10
"Mr President, Mr President of the Commission, ladies and gentlemen, on the eve of the spring summit, the economy is in turmoil, markets are deregulated, stock markets are crashing, growth is falling. That is international capitalism for you, creating wealth or destroying value at the whim of the markets, speculative bubbles, financial derivatives and crazed traders who, by the way, are merely doing what they are asked to do, i.e. obtain the maximum profit in the minimum time. However, though the markets are that way, no human society can live like that. At any rate, it is this phenomenon that may give Europe its very meaning in this globalised market: a Europe that obviously cannot completely escape this turmoil, a Europe that is itself one of the main players in globalisation, often to its benefit, but that largely finds in globalisation its meaning and vocation to counterbalance crazed capitalism through public regulation, economic stabilisation, active public policies to support growth in the real economy, support for public and private investment in research, innovation, and European infrastructure. The monetary policy, for instance, ought to protect stability, which it does, but it also ought to stimulate growth and adjust parity in the best possible fashion to defend our exports, although as things stand today this is unfortunately not yet the case. Finally and above all, our group stresses that the EU must counterbalance this destabilised high-finance economy with effective social protection, solid public services and guaranteed social rights for workers. Mr President, Europe must now take much more action to anticipate and protect: it cannot merely act as an internal market within the vast overall market. It must be more socially aware. That is also the way to recover the support and trust of its citizens. We now support the Lisbon Strategy, a strategy fundamentally based on these three pillars, which you have already mentioned here, but your words must be matched by action, by real EU policies; otherwise your social intentions will remain a dead letter. That is why we have called for a revision of the guidelines since they can be used to pilot the project. We specifically ask you, however, for it is the substance that is important here, to relaunch the European social agenda. There must be, for instance, a Commission reaction to the Laval case. It must use its powers of initiative to propose a revision of the Posting of Workers Directive. There must be a truly ambitious revision of the European Works Councils Directive to allow social dialogue in major groups facing restructuring to be utilised effectively and in a timely fashion. There must be a revision, a real adaptation of the Working Time Directive to combat opt-outs and abuse of excessive working hours. The Temporary Work Directive must be adopted in order to combat casual employment. You must launch an ambitious lifelong learning programme so that this fifth pillar, this fifth fundamental freedom, is not just reserved only for an elite, but enables all people to fulfil effectively their own potential as workers to enable them to adapt to changes in the economy and the job market. Mr President of the Commission, this is our message: use your power of initiative to help the Council to adopt an ambitious programme for a social Europe."@en4
"Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, en vísperas de la cumbre de primavera, la economía es un caos, los mercados carecen de regulación, las bolsas se están hundiendo y el crecimiento está retrocediendo. Esto es el capitalismo internacional para ustedes, crear riqueza o destruir valor según el capricho de los mercados, las burbujas especulativas, los derivados financieros y los enloquecidos operadores, quienes, por otra parte, únicamente están haciendo aquello que se les ha pedido, es decir, obtener el máximo beneficio en el mínimo tiempo posible. Sin embargo, aunque los mercados funcionen de ese modo, ninguna sociedad humana puede vivir así. En todo caso, es este fenómeno el que podría darle a Europa su verdadero sentido en este mercado globalizado: una Europa que obviamente no puede escapar por completo a toda esta agitación, una Europa que es uno de los actores de la globalización, de la que a menudo se beneficia, pero una Europa que encuentra en gran medida en la globalización su sentido, su vocación de contrarrestar el enloquecido capitalismo a través de regulación pública, de estabilización económica, de políticas públicas activas para apoyar el crecimiento en la economía real y para respaldar la inversión pública y privada en investigación, innovación e infraestructuras europeas. Por ejemplo, la política monetaria debe proteger la estabilidad, algo que ya hace, pero también debe incentivar el crecimiento y ajustar la paridad del mejor modo posible para defender nuestras exportaciones y, dada la situación actual, esto es algo que desafortunadamente todavía no consigue. Finalmente y ante todo, nuestro Grupo enfatiza el hecho de que la UE debe contrarrestar esta economía de altas finanzas desestabilizada mediante una protección social eficaz, unos servicios públicos fuertes y garantizando los derechos sociales de los trabajadores. Señor Presidente, Europa debe emprender ahora muchas más actuaciones para anticiparse y brindar protección: no puede actuar sencillamente como un mercado interior dentro de un amplio mercado global. Debe ser más conciente de los aspectos sociales. Éste es también el modo de recuperar el apoyo y la confianza de los ciudadanos. Ahora apoyamos la Estrategia de Lisboa, una estrategia basada fundamentalmente en estos tres pilares, que usted ya ha mencionado en esta Cámara, pero sus palabras deben ir acompañadas de acciones, de políticas reales de la UE porque, de lo contrario, sus intenciones sociales se quedarán en papel mojado. Ésa es la razón por la que hemos solicitado una revisión de las directrices, ya que pueden usarse para articular el proyecto. Aunque concretamente y dado que lo realmente importante es la esencia, le solicitamos relanzar la agenda social europea. Por ejemplo, la Comisión debe reaccionar ante el caso Laval. Debe usar su poder de iniciativa para proponer una revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Debe producirse una revisión realmente ambiciosa de la Directiva sobre los consejos de empresa europeos para permitir que el diálogo social en los principales grupos que se enfrentan a una reestructuración se use de un modo eficaz y puntual. Debe realizarse una revisión, una adaptación real de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo para evitar las cláusulas de exclusión voluntaria y luchar contra el abuso que suponen las horas de trabajo excesivas. Debe aprobarse la Directiva sobre el trabajo temporal para combatir el trabajo eventual. Debe iniciarse un ambicioso programa de formación permanente de modo que el quinto pilar, esta quinta libertad fundamental, no esté reservada sólo a una élite, sino que permita a todas las personas desarrollar plenamente todo su potencial como trabajadores para que puedan adaptarse a los cambios económicos y los cambios del mercado laboral. Señor Presidente de la Comisión, éste es nuestro mensaje: use su poder de iniciativa para ayudar al Consejo a adoptar un ambicioso programa para crear una Europa social."@es21
"Härra president, härra komisjoni president, daamid ja härrad, kevadise tippkohtumise eelõhtul valitseb majanduses ärevus, turud dereguleeritud, aktsiaturud lõhkevad, majanduskasv väheneb. See on rahvusvaheline kapitalism, mis turgude kapriisi ajel loob jõukust või hävitab väärtuse, spekulatiivsed mullid, finantstuletised ja hullunud ettevõtjad, kes, muide, teevad lihtsalt seda, mida neil palutakse teha, s.o. saada maksimaalne kasum minimaalse ajaga. Kuigi turud selliselt toimivad, ei saa ükski inimühiskond selliselt elada. Igal juhul on see nähtus, mis võib anda Euroopale oma tähenduse globaliseerunud turul: Euroopa, mis ilmselt ei suuda täielikult seda majanduslikku ärevust vältida, Euroopa, mis on ise üks peamistest osalistest globaliseerumisprotsessis, mis sageli talle ka kasulik on. Euroopa leiab üldjuhul globaliseerumisest oma tähenduse ja kutse tasakaalustada hullunud kapitalismi riikliku reguleerimise, majanduse stabiliseerimise ja aktiivse riikliku poliitikaga, et toetada tõelise majanduse kasvu, riiklikke ja erainvesteeringuid innovatsiooni ja Euroopa infrastruktuuri. Näiteks peaks rahanduspoliitika kaitsma stabiilsust, mida see ka teeb, kuid see peaks ka ergutama majanduskasvu ja reguleerima võrdsust parimal võimalikul moel, et kaitsta meie eksporti. Hetkeolukord meile seda aga kahjuks veel ei luba. Lõpuks kõige olulisemast. Meie fraktsioon rõhutab, et EL peab tasakaalustama seda destabiliseeritud majandust tulemusliku sotsiaalkaitse, kindlate avalike teenuste ja töötajate garanteeritud sotsiaalsete õigustega. Härra president, Euroopa tegevus peab järjest enam olema seotud ennetamise ja kaitsmisega: ta ei saa käituda vaid siseturuna suurel üldisel turul, ta peab olema sotsiaalselt teadlikum. Sel moel on võimalik võita tagasi ka kodanike toetus ja usaldus. Me toetame praegu Lissaboni strateegiat, mis oma põhiolemuselt toetub nendele kolmele tugisambale, mida olete siin juba eelnevalt maininud. Kuid teie sõnad peavad olema tegude, tegeliku ELi poliitikaga, kooskõlas – vastasel korral jäävad teie sotsiaalsed eesmärgid tühjaks. Seetõttu, ja ka põhjusel, et neid saab kasutada projekti katsetamiseks, oleme me kutsunud üles suuniste taasläbivaatamisele. Kuna tegemist on siinkohal väga olulise teemaga, palume me teilt eraldi lasta Euroopa sotsiaalprogramm käiku uuendatud kujul. Näiteks peaks komisjon võtma oma seisukoha Lavali juhtumi suhtes. Ta peab kasutama oma algatusvolitusi tegemaks ettepaneku töötajate lähetamist käsitleva direktiivi parandamiseks. Euroopa töönõukogu direktiiv tuleks põhjalikult üle vaadata selleks, et oleks võimalik sotsiaalse dialoogi tekkimine peamistes restruktureerimisega silmitsi seisvates gruppides ning et see oleks tulemuslik ja ajakohane. Tööaja direktiiv tuleks taas läbi vaadata, kohandada see võitluseks selle rikkujate ja liigsete töötundide kuritarvitamise vastu. Juhusliku töösuhte vastu võitlemiseks peab võtma vastu ajutise töö direktiivi. Tuleb käivitada ulatuslik elukestva õppe programm, et viiendat tugisammast, viiendat põhivabadust, ei hoitaks vaid valitutele, vaid et see võimaldaks kõikidel inimestel oma potentsiaali töötajatena tulemuslikult rakendada, võimaldades neil kohaneda muutustega majanduses ja tööturul. Härra komisjoni president, meie sõnum on järgmine: kasutage oma algatusvolitusi aitamaks nõukogul vastu võtta ulatuslikku programmi Euroopa sotsiaalse mõõtme jaoks."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät kollegat, kevään huippukokouksen aattona talous on sekasorrossa, markkinat vapautettu, osakemarkkinat romahtavat, ja kasvu tyrehtyy. Siinä teillä on kansainvälistä kapitalismia, joka luo hyvinvointia tai tuhoaa arvoja markkinoiden, keinottelukuplien, johdannaisten ja sellaisten villiintyneiden kauppiaiden oikkujen mukaan, jotka itse asiassa tekevät juuri niin kuin heitä on kehotettu, hankkivat mahdollisimman suurta voittoa mahdollisimman lyhyessä ajassa. Vaikka markkinat ovatkin tällaisia, ei inhimillinen yhteiskunta voi elää näin. Joka tapauksessa tämä ilmiö saattaa antaa unionille sen varsinaisen merkityksen globaaleilla markkinoilla. Eurooppa ei selvästikään voi täysin välttää tätä sekasortoa, se on yksi globalisaation merkittävimmistä tekijöistä, tosin usein omaksi edukseen. Suuremmassa mittakaavassa unioni löytää kuitenkin globalisaatiosta merkityksensä ja kutsumuksensa hullaantuneen kapitalismin tasapainottajana julkisen sääntelyn, talouden vakauttamisen, aktiivisen reaalitalouden kasvun tukipolitiikan, tutkimukseen ja innovaatioon tehtävien julkisten ja yksityisten investointien tukemisen ja unionin infrastruktuurin avulla. Esimerkiksi rahapolitiikan pitää suojata vakautta, niin kuin se tekeekin, mutta sen on myös ruokittava kasvua ja kohennettava tasa-arvoa parhaalla mahdollisella tavalla vientimme turvaamiseksi, vaikka näin ei valitettavasti nyt vielä tapahdu. Lopuksi ja ennen kaikkea ryhmämme haluaa korostaa, että EU:n on tasapainotettava suurpääoman horjuvaa taloutta tehokkaalla sosiaaliturvalla, vankoilla julkisilla palveluilla ja työntekijöiden sosiaalisilla oikeuksilla. Arvoisa puhemies, unionin on nyt toimittava voimakkaammin ennakoidakseen ja suojellakseen: se ei voi enää toimia pelkkinä sisämarkkinoina suurten maailmanlaajuisten markkinoiden sisällä. Siitä on tultava entistä enemmän yhteiskunnallisesti suuntautunut. Tämä on myös tapa, jolla palautetaan kansalaisten tuki ja luottamus. Me tuemme nyt Lissabonin strategiaa, joka perustuu pohjimmiltaan näihin kolmeen pilariin, jotka olette jo maininnut täällä, mutta sanoihin on yhdistettävä toimia, todellista EU:n politiikkaa, sillä muuten sosiaaliset aikomukset jäävät vain kuolleiksi kirjaimiksi. Tämän vuoksi vaadimme suuntaviivojen tarkistusta, sillä niillä voidaan ohjata tätä hanketta. Erityisesti pyydämme teiltä kuitenkin Euroopan sosiaalisen toimintaohjelman käynnistämistä uudelleen, sillä konkreettiset toimet ovat tässä merkittäviä. Komission on esimerkiksi reagoitava Laval-tapaukseen. Sen on käytettävä aloiteoikeuttaan ehdottaakseen lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin tarkistamista. Eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevaa direktiiviä on tarkistettava todella kunnianhimoisella tavalla, jotta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua voidaan hyödyntää tehokkaasti ja oikea-aikaisesti uudelleenjärjestelyn koskettamissa suurissa ryhmissä. Työaikadirektiiviä on tarkistettava ja sitä on mukautettava oikeasti poikkeusten poistamiseksi ja liiallisten työtuntien väärinkäytön estämiseksi. On laadittava osa-aikatyötä koskeva direktiivi epävakaiden työolojen torjumiseksi. Teidän on käynnistettävä kunnianhimoinen elinikäistä oppimista koskeva ohjelma, jotta viides pilari, viides perusvapaus, ei ole varattu vain eliitille, vaan kaikki ihmiset voivat hyödyntää täysimääräisesti omia mahdollisuuksiaan työntekijöinä, jolloin he pystyvät mukautumaan talouden ja työmarkkinoiden muutoksiin. Arvoisa komission puheenjohtaja, viestimme on seuraava: käyttäkää aloiteoikeuttanne auttaaksenne neuvostoa laatimaan kunnianhimoinen sosiaalista Eurooppaa koskeva ohjelma."@fi7
"Elnök úr, bizottsági elnök úr, hölgyeim és uraim, a tavaszi csúcstalálkozó előestéjén, a gazdaság bajban van, a piacok szabályozatlanok, az értékpapírpiacok összeomlóban vannak, a növekedés visszaesik. Ez Önök szerint a nemzetközi kapitalizmus, amely a piac, a spekulációs léggömbök, a pénzügyi derivatívák és az őrült kereskedők – akik mellesleg csak azt teszik, amit kérnek tőlük, azaz a maximális profit elérését minimális idő alatt – szeszélyétől függően gazdagságot hoz létre, vagy értékeket rombol le. Azonban annak ellenére, hogy ilyenek a piacok, egyetlen emberi társadalom sem élhet így. De legalább ez a jelenség rávilágíthat Európa valódi lényegére ebben a globalizált piacban: vagyis arra, hogy ez az Európa nyilvánvalóan nem tudja magát teljesen kivonni ebből a zűrzavarból, ez az Európa magának a globalizációnak egyik főszereplője, amiből gyakran előnye is származik, de leginkább a globalizációban találja meg önmaga jelentőségét és hivatását az őrült kapitalizmus ellensúlyozására, a közszabályozás, a gazdasági stabilizáció, a valós gazdaságban végbement növekedést támogató aktív közpolitikák, és a kutatásba, innovációba és az európai infrastuktúrába történő állami és magánberuházások támogatása által. A monetáris politikának például a stabilitás védelmét kellene szolgálnia, amit meg is tesz, de a növekedésre is serkentőleg kellene hatnia és az exportunk védelmében, a paritásokat a lehető legkedvezőbb módon kellene kiigazítani, habár a dolgok mai állása szerint ez sajnos még nem történt meg. Végül és mindenekfelett képviselőcsoportom nyomatékosan kiemeli, hogy az EU-nak kötelessége, ennek a destabilizált nagyon pénzigényes gazdaságnak az ellensúlyozása a hatékony szociális védelemmel, a szilárd közszolgáltatásokkal és a munkavállalók számára garantált szociális jogokkal. Elnök úr! Európának most sokkal többet kell tennie az előrelátás és a védelem terén: nem tehet úgy, mintha a hatalmas, átfogó piac keretei között csak egy belső piac lenne. Szociálisan éberebbnek kell lennie. Ez a módja annak is, hogy visszaszerezzük a polgárok támogatását és bizalmát. Mi most támogatjuk a lisszaboni stratégiát, azt a stratégiát, amely alapvetően erre, az Ön által említett, három pillérre épül, de az Ön szavainak tettekkel, valódi uniós politikákkal kell párosulnia; ellenkező esetben, az Ön szociális szándékai üres szavak maradnak. Azért szólítottunk fel az iránymutatások felülvizsgálatára, mert ezek felhasználhatóak a projekt megvalósítása során. Kifejezetten Önt kérjük meg, mivel itt most a lényegi tartalom a fontos, az európai szociálpolitikai menetrend újraindítására. Szükség van például, a Laval-üggyel kapcsolatos bizottsági reagálásra. Kezdeményezőerejét felhasználva javasolnia kell a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó irányelv felülvizsgálatát. Szükség van az Európai Munkaügyi Szervezet irányelvének igazán alapos felülvizsgálatára, amely az átszervezés előtt álló nagyobb csoportokban olyan szociális párbeszéd kialakulását teszi lehetővé, amelyet megfelelő időben és megfelelő hatékonysággal lehet alkalmazni. Felülvizsgálatra van szükség, a munkaidő-szervezésről szóló irányelv tényleges elfogadása szükséges a munkaidő-korlátozás figyelmen kívül hagyása és a túl hosszú munkaidővel való visszaélés elleni küzdelemhez. Szükség van a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó irányelvek elfogadására, hogy küzdeni tudjunk az alkalmi munka ellen. Szükség van az egész életen át tartó tanulás programjának elindítására, hogy ez az ötödik pillér, ez az ötödik alapvető szabadság, ne csak egy elit számára legyen biztosítva, de tegye lehetővé minden ember számára, hogy mint munkavállaló, képes hatékonyan kibontakoztatni az önmagában rejlő lehetőségeket, annak érdekében, hogy megfelelően tudjon alkalmazkodni a gazdaság és a munkaerőpiac változásaihoz. Bizottsági elnök úr, a mi üzenetünk ez: használja fel kezdeményezőerejét és segítse a Tanácsot egy nagyszabású program elfogadásában egy szociális Európa megvalósítása érdekében."@hu11
". Signor Presidente, signor Presidente della Commissione, onorevoli colleghi, alla vigilia del vertice di primavera, l’economia è in subbuglio, i mercati sono deregolamentati, le borse stanno precipitando e la crescita è in calo. Si tratta del capitalismo internazionale, che crea ricchezza o distrugge valore per capriccio dei mercati, bolle speculative, derivati finanziari e folli operatori economici che, tra l’altro, stanno semplicemente facendo ciò che è stato chiesto loro, vale a dire ottenere il massimo profitto nel minor tempo possibile. Tuttavia, sebbene i mercati siano di questa sorta, nessuna società è in grado di vivere così. In ogni caso, è questo fenomeno che può offrire all’Europa il suo reale significato nel mercato globalizzato: un’Europa che ovviamente non può del tutto sottrarsi a questa turbolenza, un’Europa che costituisce uno dei principali attori della globalizzazione, spesso a proprio vantaggio, ma che soprattutto trova in questo elemento il proprio significato e la propria vocazione al fine di controbilanciare il folle capitalismo tramite una regolamentazione pubblica, una stabilizzazione economica, politiche pubbliche attive intese a sostenere una crescita dell’economia reale, gli investimenti pubblici e privati in ricerca, innovazione e infrastrutture a livello europeo. La politica monetaria, ad esempio, dovrebbe proteggere la stabilità, cosa che fa, ma stimolare inoltre la crescita e regolare la parità nel miglior modo possibile per difendere le nostre esportazioni, anche se attualmente, purtroppo, ciò non avviene ancora. Infine e soprattutto, il nostro gruppo sottolinea che l’UE deve compensare questa economia destabilizzata dell’alta finanza con un’efficace protezione sociale, solidi servizi pubblici e diritti sociali garantiti per i lavoratori. Signor Presidente, l’Europa ora deve intervenire in maniera decisa al fine di prevenire e tutelare: non può solamente agire come un mercato interno nel vasto mercato globale. Deve essere più sensibile in termini sociali. Questa è inoltre la strada da percorrere per riacquistare il sostegno e la fiducia dei cittadini. Ora appoggiamo la strategia di Lisbona, una strategia fondamentalmente basata su questi tre pilastri, già menzionati in Aula, ma le parole devono essere accompagnate dall’azione, da politiche europee effettive; altrimenti le intenzioni a livello sociale rimarranno lettera morta. Perciò abbiamo chiesto un riesame degli orientamenti, visto che possono essere usati per gestire il progetto. Domandiamo nello specifico, tuttavia, dal momento che in questo caso è importante la sostanza, di riavviare l’agenda sociale europea. Deve esserci, ad esempio, una reazione da parte della Commissione riguardo alla causa . La Commissione deve utilizzare i propri poteri d’iniziativa al fine di proporre una revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori. Si deve procedere a una revisione davvero ambiziosa della direttiva sui comitati aziendali europei al fine di consentire il dialogo sociale nei grandi gruppi che affrontano una ristrutturazione, affinché possa essere utilizzata in modo efficace e in tempo utile. Si deve rivedere nonché adeguare effettivamente la direttiva sull’orario di lavoro per contrastare gli e l’abuso di ore di lavoro eccessive. Occorre adottare la direttiva sul lavoro temporaneo al fine di combattere l’occupazione casuale, e avviare un ambizioso programma di apprendimento permanente in modo che il quinto pilastro, questa quinta libertà fondamentale, non sia riservata soltanto a un’ ma permetta a tutte le persone di realizzare effettivamente il proprio potenziale in quanto lavoratori, e di essere in grado di adattarsi ai cambiamenti dell’economia e del mercato del lavoro. Signor Presidente della Commissione, questo è il nostro messaggio: usi il suo potere d’iniziativa per aiutare il Consiglio ad adottare un ambizioso programma a favore di un’Europa sociale."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos pirmininke, ponios ir ponai, pavasario aukščiausio lygio susitikimo išvakarėse, ekonomiką krečia sąmyšis, rinkos yra išreguliuotos, vertybinių popierių rinkos smunka, augimas lėtėja. Jums tai tarptautinis kapitalizmas, kuriantis gerovę ar griaunantis vertybes vien rinkoms, spekuliantams, finansinėms grupuotėms ar pakvaišusiems komersantams, kurie, tarp kitko, paprasčiausiai daro tai, ką turi daryti – siekia gauti maksimalų pelną per trumpiausią laiką, įsigeidus. Nors rinkoms būdingi šie dėsniai, jokia visuomenė negali taip gyventi. Kaip bebūtų, globalizacijos kontekste Europa gali patirtį šį reiškinį: Europa niekaip negali įveikti šio sąmyšio, Europa, pati būdama vienu iš svarbiausių globalizacijos žaidėjų, dažnai turinti iš to naudos, dažnai atranda norą ir polinkį atsverti beprotišką kapitalizmą visuomenės reguliavimu, ekonomikos stabilizavimu, realiosios ekonomikos augimą remiančia aktyvia visuomenine politika, parama valstybinėms ir privačioms investicijoms į mokslo tyrimus, naujoves bei Europos infrastruktūras. Pavyzdžiui, monetarinė politika, skirta stabilumui palaikyti, tačiau kartu ji stimuliuoja ekonomikos augimą, palaiko mūsų eksporto pusiausvyrą, nors šiandienos padėtyje tai nėra aktualu. Mūsų grupė pabrėžia, kad ES privalo atsverti šią nestabilią finansų oligarchų ekonomiką pasitelkusi veiksmingą socialinę apsaugą, teikdama solidžias viešąsias paslaugas ir garantuodama dirbantiesiems socialines teises, ir tai yra svarbiausia. Pone pirmininke, dabar Europa turi daugiau dėmesio skirti apsaugai ir prevencijai: negalima veikti tik vidaus rinkoje, kai aplink šurmuliuoja milžiniška bendroji rinka. Reikia kelti socialinę sąmonę. Tai vienas iš būdų kaip susigrąžinti piliečių paramą ir pasitikėjimą. Šiuo metu mes remiame Lisabonos strategiją, kuri, kaip jau buvo minėta, laikosi ant trijų kertinių akmenų, tačiau jūsų žodžiai turi sutapti su veiksmais, t.y. realia ES politika, priešingu atveju jūsų socialiniai ketinimai bus nieko verti. Mes paraginome peržiūrėti strategines gaires todėl, kad jos gali būti reikalingos išbandant projektą. Mes specialiai prašome jūsų, nes šis klausimas yra itin svarbus, vėl pradėti vykdyti Europos socialinę programą. Pavyzdžiui, Komisija turėtų sureaguoti į Lavalio bylą. Ji turėtų pasinaudoti iniciatyvos teise ir pasiūlyti peržiūrėti Darbuotojų komandiravimo direktyvą. Reikėtų itin ryžtingai peržiūrėti Europos darbo tarybų direktyvą ir paskatinti socialinį dialogą tarp didžiausių grupių, norint ši direktyva būtų veiksmingai ir savalaikiai taikoma. Reikėtų peržiūrėti ir pakoreguoti Darbo laiko direktyvą, kad ši padėtų spręsti viršvalandžių problemą. Reikėtų pakeisti Laikinojo darbo direktyvą, kad ši padėtų kovoti su atsitiktiniais darbais. Reikėtų inicijuoti mokymosi visą gyvenimą programą, kad šis penktasis akmuo, penktoji laisvė, butų pasiekiama ne tik elitui, kad visi žmonės galėtų veiksmingai panaudoti savo potencialą ir prisitaikytų prie pokyčių ekonomikoje ir darbo rinkoje. Pone Komisijos pirmininke, štai mūsų žinia: pasinaudokite iniciatyvos teise ir padėkite Tarybai rasti tinkamą socialios Europos programą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisijas priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Pavasara sammita priekšvakarā ekonomika ir nestabila, tirgos tiek atcelti ierobežojumi, vērtspapīru tirgi brūk, izaugsme krītas. Tas ir jūsu starptautiskais kapitālisms, kas rada bagātību vai iznīcina vērtības atkarībā no tirgus kaprīzēm, spekulatīviem burbuļiem, atvasinātajiem finanšu instrumentiem un nevaldāmiem tirgotājiem, kuri, starp citu, dara tikai to, kas no viņiem tiek prasīts – cenšas gūt maksimālu peļņu iespējami īsā laikā. Tāda ir tirgus realitāte, tomēr neviena cilvēku sabiedrība nespēj tā dzīvot. Lai nu kā, tieši šis fenomens var piešķirt Eiropai tās īsto jēgu šajā globalizētajā tirgū – Eiropai, kurai acīmredzot nav iespējams pilnībā izvairīties no šīs nestabilitātes, Eiropai, kura pati ir viens no galvenajiem globalizācijas dalībniekiem, nereti gūstot labumu, bet galvenokārt saskatot globalizācijā savu sūtību un aicinājumu – līdzsvarot nevaldāmo kapitālismu ar sabiedriskā regulējuma palīdzību, ar ekonomikas stabilizāciju, ar aktīvu sabiedrisko politiku un atbalstu izaugsmei un patiesai ekonomikai, ar atbalstu sabiedriskiem un privātiem ieguldījumiem pētniecībā, jaunradē un Eiropas infrastruktūrā. Piemēram, monetārajai politikai ir jāsargā stabilitāte, un tas arī tiek darīts, taču tai arī jāstimulē izaugsme un jāaizstāv mūsu eksports, iespējami labākajā veidā pielāgojot paritāti, lai gan pašreizējā situācija liecina, ka tas diemžēl vēl nenotiek. Visbeidzot un galvenokārt mūsu grupa uzsver, ka ES uzdevums ir līdzsvarot šo nestabilo finanšu ekonomiku, izmantojot efektīvu sociālo aizsardzību, stabilus sabiedriskos pakalpojumus un garantētas darba ņēmēju sociālās tiesības. Priekšsēdētāja kungs! Eiropai tagad ir jārīkojas daudz aktīvāk, tai ir jāspēj prognozēt un aizsargāt; tā nedrīkst darboties tikai kā iekšējais tirgus, ko ieskauj plašs vispārējais tirgus. Tai ir vairāk jādomā par sociāliem jautājumiem. Tas ir arī veids, kā atgūt tās pilsoņu atbalstu un uzticēšanos. Tagad mēs atbalstām Lisabonas stratēģiju, kas pamatos balstās uz šiem trim jūsu minētajiem pīlāriem, taču jūsu vārdiem jābūt saskaņā ar darbiem – ar reāliem ES politikas virzieniem –, citādi jūsu sociālās ieceres paliks tikai uz papīra. Tāpēc mēs esam aicinājuši pārskatīt pamatnostādnes, jo tās noteiks šī projekta virzību. Tomēr mēs īpaši aicinām jūs rekonstruēt Eiropas sociālo programmu, jo šis ir ļoti svarīgs aspekts. Komisijai, piemēram, ir jāreaģē uz lietu. Tai ir jāizmanto savas iniciatīvas pilnvaras un jāierosina pārskatīt Direktīvu par darba ņēmēju nosūtīšanu. Vērienīgā apjomā ir jāpārskata Direktīva par Eiropas uzņēmumu padomēm, lai efektīvi un savlaicīgi varētu notikt sociālais dialogs tajās galvenajās grupās, kas saskaras ar pārstrukturēšanu. Ir jāpārskata un atbilstīgi jāpielāgo Darba laika direktīva, lai ierobežotu nepiemērošanas iespējas un ļaunprātīgu pārmērīgi gara darba laika izmantošanu. Gadījuma rakstura nodarbinātības apkarošanas nolūkā ir jāpieņem Pagaidu nodarbinātības direktīva. Jums ir jāuzsāk vērienīga mūžizglītības programma, lai šis piektais pīlārs, šī piektā pamatbrīvība, neattiektos tikai uz eliti, bet ļautu visiem cilvēkiem efektīvi realizēt savu darba ņēmēja potenciālu, tādējādi nodrošinot viņu pielāgošanos ekonomiskajām un darba tirgus pārmaiņām. Komisijas priekšsēdētāja kungs, mūsu vēstījums ir šāds: izmantojiet savas iniciatīvas pilnvaras un palīdziet Padomei pieņemt vērienīgu sociālās Eiropas programmu."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, à la veille de ce sommet de printemps, l'économie "turbule", les marchés sont déréglés, les bourses craquent, la croissance trinque. Ainsi va le capitalisme global, tantôt créateur de richesses, tantôt destructeur de valeurs, soumis aux aléas des marchés, de ses bulles spéculatives, de ses produits dérivés, de ses traders fous, qui ne font d'ailleurs que ce qu'on leur demande, c'est-à-dire rechercher le profit maximum en un minimum de temps. Mais si les marchés sont ainsi, aucune société humaine ne peut vivre comme cela. C'est en tout cas ce qui peut faire le sens même de l'Europe dans ce marché globalisé, de l'Europe qui ne peut évidemment pas totalement échapper à ces tourmentes, qui est elle-même un acteur de la mondialisation, qui en bénéficie souvent, mais c'est en grande partie son sens, sa vocation, dans cette globalisation, que de contrebalancer ce capitalisme fou par des régulations publiques, des stabilisateurs économiques, des politiques publiques actives de soutien à la croissance de l'économie réelle, de soutien aux investissements publics et privés dans la recherche, dans l'innovation, dans les infrastructures européennes. La politique monétaire, par exemple, doit protéger la stabilité – c'est le cas –, mais elle doit aussi stimuler la croissance, ajuster au mieux les parités pour défendre nos exportations et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Enfin et surtout, et c'est l'insistance de notre groupe, l'Union doit contrebalancer cette instabilité de l'économie financiarisée par une protection sociale efficace, des services publics solides, des droits sociaux garantis pour les travailleurs. Monsieur le Président, en ce moment, l'Europe doit être beaucoup plus anticipatrice, protectrice, c'est pourquoi elle ne peut être un simple marché intérieur dans le vaste marché global. Elle doit être plus sociale. C'est aussi comme cela qu'elle retrouvera davantage de soutien et de confiance de la part des citoyens. Alors, nous soutenons la stratégie de Lisbonne, nous soutenons une stratégie de Lisbonne qui repose réellement sur ces trois piliers – et tout à l'heure, vous les avez développés, mais il faut traduire vos déclarations en actes, en politiques réelles de l'Union, sinon on en restera aux paroles verbales en ce qui concerne vos intentions sociales. C'est pourquoi nous avons demandé la révision des lignes directrices, parce qu'elles sont l'instrument de pilotage. Mais nous demandons surtout concrètement, car c'est la substance qui importe, que vous relanciez l'agenda social européen, qu'il y ait, par exemple, face au cas Laval, une réaction de la Commission, qu'elle utilise son pouvoir d'initiative pour proposer une révision de la directive sur le détachement des travailleurs; qu'il y ait véritablement une révision ambitieuse de la directive sur les comités d'entreprise européens pour que le dialogue social dans les grands groupes confrontés aux restructurations puisse intervenir en temps utile et puisse être efficace; qu'il y ait une révision de la directive, une adaptation réelle de la directive sur le temps de travail pour lutter contre l' et contre les abus des temps de travail excessifs; qu'il y ait une adoption, enfin, de la directive sur le travail intérimaire pour lutter contre le travail précaire; que vous lanciez un programme ambitieux en matière de formation tout au long de la vie pour que ce cinquième pilier, cette cinquième liberté fondamentale, ne soit pas uniquement réservée à une élite, mais que tous puissent effectivement développer leur potentiel en tant que travailleurs pour s'adapter aux mutations de l'économie et du marché du travail. Voilà, Monsieur le Président de la Commission, notre message: utilisez votre pouvoir d'initiative pour aider le Conseil à adopter un programme ambitieux en matière d'Europe sociale."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Commissie, dames en heren, op de vooravond van de Voorjaarstop is de economie in beroering, zijn de markten ontregeld, kelderen de aandelenmarkten en neemt de groei af. Dat betekent internationaal kapitalisme voor u, rijkdom creëren of waarde vernietigen volgens de grillen van de markt, speculatieve luchtbellen, financiële derivaten en buitenzinnige handelaren die trouwens slechts doen wat hun gevraagd wordt te doen, namelijk in zo kort mogelijke tijd het maximale profijt realiseren. Maar de markten mogen dan zo zijn, geen menselijke samenleving kan zo leven. In ieder geval is het dit verschijnsel dat nu juist Europa zijn betekenis geeft in deze geglobaliseerde markt: een Europa dat duidelijk niet geheel weet te ontkomen aan deze beroering, een Europa dat zelf een van de hoofdrolspelers in de globalisatie is, vaak tot eigen voordeel, maar dat voor een groot gedeelte zijn betekenis vindt in globalisatie en daar de roeping aan ontleent om een tegenwicht te bieden aan uitzinnig kapitalisme door middel van openbare regelgeving, economische stabilisatie, actief openbaar beleid ter ondersteuning van groei in de echte economie, ondersteuning van openbare en particuliere investeringen in onderzoek, innovatie en Europese infrastructuur. Het monetair beleid bijvoorbeeld dient de stabiliteit te steunen, en dat doet het, maar het dient ook de groei te stimuleren en pariteit bij te stellen op de best mogelijke manier om onze exporten te verdedigen, maar zoals de zaken er thans voor staan, is dit helaas nog niet het geval. Tot slot en boven alles wil onze fractie beklemtonen dat de EU tegenwicht moet bieden aan deze gedestabiliseerde economie van de haute-finance met een effectieve sociale bescherming, betrouwbare openbare diensten en gegarandeerde sociale rechten voor werknemers. Mijnheer de Voorzitter, Europa moet nu veel meer ondernemen om te anticiperen en te beschermen: het kan niet alleen maar fungeren als een interne markt binnen de grote totale markt. Het moet maatschappelijk bewuster zijn: dat is ook de manier om de steun en het vertrouwen van zijn burgers terug te winnen. We steunen thans de Lissabonstrategie, een strategie die in principe is gebaseerd op deze drie pijlers, die u hier al hebt genoemd, maar uw woorden moeten vergezeld gaan van daden, van echt Europees beleid; anders zullen uw sociale bedoelingen een dode letter blijven. Daarom vroegen wij om een revisie van de richtsnoeren omdat deze kunnen worden gebruikt om het project te sturen. We vragen u echter in het bijzonder de Europese sociale agenda nieuw leven in te blazen, want het gaat hier om iets essentieels. Er moet bijvoorbeeld een reactie van de Commissie komen op de zaak-Laval. De Commissie moet haar initiatiefrecht gebruiken om een herziening voor te stellen van de richtlijn betreffende de detachering van werknemers. Er dient een echt ambitieuze herziening van de richtlijn inzake de Europese ondernemingsraden te komen om het mogelijk te maken dat een sociale dialoog tussen grote groepen die met herstructurering worden geconfronteerd, effectief en tijdig wordt ingezet. Er moet een herziening komen, een echte aanpassing van de arbeidstijdenrichtlijn om te voorkomen dat mensen afhaken en er een einde komt aan misbruik door een overmatig aantal arbeidsuren. De richtlijn tijdelijk werk moet worden aangenomen teneinde tijdelijke werkgelegenheid tegen te gaan. U moet een ambitieus levenslang leerprogramma van start doen gaan, zodat deze vijfde pijler, deze vijfde fundamentele vrijheid, niet alleen wordt gereserveerd voor een elite, maar alle mensen in staat stelt op effectieve manier hun eigen potentieel als werknemers te benutten zodat ze in staat zijn zich aan te passen aan veranderingen in de economie en de banenmarkt. Mijnheer de voorzitter van de Commissie, dit is onze boodschap: gebruik uw initiatiefrecht om de Raad te helpen een ambitieus programma voor een sociaal Europa aan te nemen."@nl3
"Panie przewodniczący, panie przewodniczący Komisji, panie i panowie! W przededniu wiosennego szczytu, w gospodarce panuje zamieszanie, rynki są zderegulowane, rynki papierów wartościowych załamują się, wzrost gospodarczy zatrzymał się. Oto międzynarodowy kapitalizm, stwarzający bogactwo lub niszczący wartość według kaprysów rynków, gwałtowne wzrosty cen spowodowane spekulacją, finansowe instrumenty pochodne i oszalali handlowcy, którzy, tak a propos, robią jedynie to, o co się ich prosi, to znaczy osiągają maksymalny zysk w jak najkrótszym czasie. Jednak mimo że takie są rynki, żadne społeczeństwo nie może tak żyć. W każdym razie, to właśnie to zjawisko może nadać Europie jej znaczenie na tym zglobalizowanym rynku: Europie, która najwyraźniej nie może całkowicie uciec przed tym zamieszaniem, Europie, która sama jest jednym z głównych graczy w globalizacji, często odnosząc z niej korzyść, ale która w globalizacji znajduje w dużej mierze swoje znaczenie i wezwanie, aby stanowić przeciwwagę dla oszalałego kapitalizmu przez uregulowania publiczne, stabilizację gospodarczą, aktywną politykę publiczną wspierającą wzrost rzeczywistej ekonomii, poparcie dla publicznych i prywatnych inwestycji w badania naukowe, innowacje i infrastrukturę europejską. Na przykład polityka monetarna powinna chronić stabilność, co też robi, ale powinna także stymulować wzrost i korygować kurs przeliczeniowy w najlepszy możliwy sposób w celu obrony naszego eksportu, chociaż obecnie niestety jeszcze tak nie jest. Przede wszystkim nasza grupa podkreśla, że UE musi stanowić przeciwwagę dla tej zdestabilizowanej gospodarki wielkiej finansjery poprzez efektywną ochronę socjalną, solidne usługi publiczne i gwarantowane prawa socjalne dla pracowników. Panie przewodniczący! Europa musi obecnie podjąć znacznie więcej działań o charakterze uprzedzającym i ochronnym: nie może funkcjonować jedynie jako rynek wewnętrzny w obrębie wielkiego całościowego rynku. Musi bardziej interesować się sprawami socjalnymi. Jest to też sposób na odzyskanie poparcia i zaufania obywateli. Obecnie popieramy strategię lizbońską, strategię zasadniczo opartą na tych trzech filarach, o których już państwo wspominali, ale państwa słowa muszą iść w parze z działaniem, rzeczywistą polityką UE; w przeciwnym razie państwa zamiary w sprawach socjalnych pozostaną martwą literą. Dlatego wezwaliśmy do zmian w wytycznych, ponieważ mogą być one wykorzystane do pilotowania projektu. Prosimy jednak konkretnie was, bo ważne są tu kwestie merytoryczne, o ponowne wdrożenie europejskiej polityki społecznej. Dla przykładu, Komisja musi odnieść się do sprawy Laval. Musi użyć inicjatywy ustawodawczej, aby zgłosić wniosek o zmianę dyrektywy w sprawie oddelegowania pracowników. Konieczna jest naprawdę ambitna zmiana dyrektywy w sprawie europejskich rad zakładowych, aby dialog społeczny w najważniejszych grupach, które czeka restrukturyzacja, był wykorzystywany efektywnie i prowadzony w odpowiednim czasie. Konieczna jest zmiana, rzeczywista adaptacja dyrektywy dotyczącej czasu pracy, aby walczyć z odstępstwami (opt-outs) i zbyt długim czasem pracy. Należy przyjąć dyrektywę w sprawie zatrudnienia czasowego w celu zwalczania zatrudnienia dorywczego. Muszą państwo uruchomić ambitny program uczenia się przez całe życie, aby ten piąty filar, ta piąta podstawowa swoboda, nie była zarezerwowana jedynie dla elity, ale aby wszyscy mogli skutecznie wykorzystać swój potencjał jako pracownicy, aby umieli dostosować się do zmian w gospodarce i na rynku pracy. Panie przewodniczący Komisji! Oto nasze przesłanie: niech pan wykorzysta swoją inicjatywę ustawodawczą, aby przyjąć ambitny program na rzecz Europy socjalnej."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Presidente da Comissão, caros colegas, em vésperas desta Cimeira da Primavera, a economia está em "turbulência", os mercados estão desregulados, as bolsas estão a ceder, o crescimento está em queda. Assim vai o capitalismo internacional, ora criador de riquezas, ora destruidor de valores, sujeito aos imprevistos dos mercados, à suas bolhas especulativas, aos seus produtos derivados, aos seus corretores loucos, que aliás apenas fazem o que lhes pedimos, ou seja, tentar obter um lucro máximo num tempo mínimo. Mas se os mercados estão assim, nenhuma sociedade humana pode viver desta forma. É pelo menos isso que pode constituir o próprio sentido da Europa neste mercado globalizado, da Europa que não pode evidentemente escapar totalmente a estas tormentas, que é ela mesma um actor da globalização, beneficiando muitas vezes dela, mas cujo sentido, cuja vocação, nesta globalização, é em grande parte a de contrabalançar este capitalismo louco através de regulações públicas, de estabilizadores económicos, de políticas públicas activas de apoio ao crescimento da economia real, de apoio aos investimentos públicos e privados na área da investigação, da inovação, das infra-estruturas europeias. A política monetária, por exemplo, deve proteger a estabilidade - é o caso -, mas deve também estimular o crescimento, ajustar o melhor possível as paridades a fim de defender as nossas exportações, e hoje, infelizmente, não é esse ainda o caso. Por fim e sobretudo - e eis a grande insistência do nosso grupo -, a União deve contrabalançar esta instabilidade da economia da alta finança através de uma protecção social eficaz, de serviços públicos sólidos e de direitos sociais garantidos para os trabalhadores. Senhor Presidente, neste momento a Europa deve ser muito mais antecipadora, protectora, razão por que não pode ser um simples mercado interno no vasto mercado global. Tem de ser mais social. É também assim que ela encontrará mais apoio e confiança da parte dos cidadãos. Sendo assim, apoiamos a Estratégia de Lisboa, apoiamos uma Estratégia de Lisboa baseada realmente nestes três pilares; o senhor referiu-os há pouco, mas tem de traduzir as suas palavras em actos, em políticas reais da União, caso contrário ficaremos pelas declarações no que respeita às suas intenções sociais. Eis a razão por que solicitámos a revisão das linhas directrizes, porque são elas o instrumento de pilotagem. Mas solicitamos sobretudo - e concretamente, pois o que importa é a substância - que relance a agenda social europeia, que a Comissão reaja por exemplo face ao caso Laval, que utilize o seu poder de iniciativa para propor uma revisão da directiva sobre o destacamento dos trabalhadores; que se proceda de facto a uma revisão ambiciosa da directiva sobre os comités de empresa europeus, de forma a que o diálogo social nos grandes grupos confrontados com reestruturações possa intervir em tempo útil e possa ser eficaz; que se proceda a uma revisão da directiva, a uma real adaptação da directiva sobre o tempo de trabalho, a fim de lutar contra o e contra os abusos de horários de trabalho excessivos; que se proceda finalmente a uma adopção da directiva sobre o trabalho temporário, de forma a lutar contra o trabalho precário; que o senhor lance um programa ambicioso em matéria de formação ao longo da vida para que este quinto pilar, esta quinta liberdade fundamental, não seja exclusivamente reservada a uma elite e que todos possam efectivamente desenvolver o seu potencial enquanto trabalhadores de forma a adaptarem-se às mutações da economia e do mercado de trabalho. Eis, Senhor Presidente da Comissão, a nossa mensagem: utilize o seu poder de iniciativa para ajudar o Conselho a adoptar um programa ambicioso em matéria de Europa social."@pt17
"Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, à la veille de ce sommet de printemps, l'économie "turbule", les marchés sont déréglés, les bourses craquent, la croissance trinque. Ainsi va le capitalisme global, tantôt créateur de richesses, tantôt destructeur de valeurs, soumis aux aléas des marchés, de ses bulles spéculatives, de ses produits dérivés, de ses traders fous, qui ne font d'ailleurs que ce qu'on leur demande, c'est-à-dire rechercher le profit maximum en un minimum de temps. Mais si les marchés sont ainsi, aucune société humaine ne peut vivre comme cela. C'est en tout cas ce qui peut faire le sens même de l'Europe dans ce marché globalisé, de l'Europe qui ne peut évidemment pas totalement échapper à ces tourmentes, qui est elle-même un acteur de la mondialisation, qui en bénéficie souvent, mais c'est en grande partie son sens, sa vocation, dans cette globalisation, que de contrebalancer ce capitalisme fou par des régulations publiques, des stabilisateurs économiques, des politiques publiques actives de soutien à la croissance de l'économie réelle, de soutien aux investissements publics et privés dans la recherche, dans l'innovation, dans les infrastructures européennes. La politique monétaire, par exemple, doit protéger la stabilité – c'est le cas –, mais elle doit aussi stimuler la croissance, ajuster au mieux les parités pour défendre nos exportations et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Enfin et surtout, et c'est l'insistance de notre groupe, l'Union doit contrebalancer cette instabilité de l'économie financiarisée par une protection sociale efficace, des services publics solides, des droits sociaux garantis pour les travailleurs. Monsieur le Président, en ce moment, l'Europe doit être beaucoup plus anticipatrice, protectrice, c'est pourquoi elle ne peut être un simple marché intérieur dans le vaste marché global. Elle doit être plus sociale. C'est aussi comme cela qu'elle retrouvera davantage de soutien et de confiance de la part des citoyens. Alors, nous soutenons la stratégie de Lisbonne, nous soutenons une stratégie de Lisbonne qui repose réellement sur ces trois piliers – et tout à l'heure, vous les avez développés, mais il faut traduire vos déclarations en actes, en politiques réelles de l'Union, sinon on en restera aux paroles verbales en ce qui concerne vos intentions sociales. C'est pourquoi nous avons demandé la révision des lignes directrices, parce qu'elles sont l'instrument de pilotage. Mais nous demandons surtout concrètement, car c'est la substance qui importe, que vous relanciez l'agenda social européen, qu'il y ait, par exemple, face au cas Laval, une réaction de la Commission, qu'elle utilise son pouvoir d'initiative pour proposer une révision de la directive sur le détachement des travailleurs; qu'il y ait véritablement une révision ambitieuse de la directive sur les comités d'entreprise européens pour que le dialogue social dans les grands groupes confrontés aux restructurations puisse intervenir en temps utile et puisse être efficace; qu'il y ait une révision de la directive, une adaptation réelle de la directive sur le temps de travail pour lutter contre l' et contre les abus des temps de travail excessifs; qu'il y ait une adoption, enfin, de la directive sur le travail intérimaire pour lutter contre le travail précaire; que vous lanciez un programme ambitieux en matière de formation tout au long de la vie pour que ce cinquième pilier, cette cinquième liberté fondamentale, ne soit pas uniquement réservée à une élite, mais que tous puissent effectivement développer leur potentiel en tant que travailleurs pour s'adapter aux mutations de l'économie et du marché du travail. Voilà, Monsieur le Président de la Commission, notre message: utilisez votre pouvoir d'initiative pour aider le Conseil à adopter un programme ambitieux en matière d'Europe sociale."@ro18
"Vážený pán predseda, vážený pán predseda Komisie, dámy a páni, v predvečer jarného samitu sa hospodárstvo nachádza v kríze, trhy sú deregulované, akciové trhy sa rúcajú, hospodársky rast klesá. To je podľa vás medzinárodný kapitalizmus, tvorba bohatstva alebo ničenie hodnoty podľa svojvôle trhov, špekulatívne bubliny, finančné deriváty a zbláznení obchodníci, ktorí, mimochodom, len robia to, o čo ich žiadajú, t. j. snažia sa vytvoriť čo najväčší zisk v čo najkratšom čase. No hoci majú trhy takýto charakter, žiadna ľudská spoločnosť nemôže takto žiť. V každom prípade, práve tento úkaz môže poskytnúť Európe jej samotný zmysel na tomto globalizovanom trhu: Európa, ktorá, samozrejme, nemôže úplne uniknúť tejto kríze, Európa, ktorá samotná je jedným z hlavných aktérov v procese globalizácie, často v jej prospech, ktorá však vo veľkej miere nachádza v globalizácii svoj zmysel a svoju úlohu vyvažovať pobláznený kapitalizmus prostredníctvom verejnej regulácie, hospodárskej stabilizácie, aktívnych verejných politík na podporu rastu v reálnom hospodárstve, na podporu verejných a súkromných investícií do výskumu, inovácií a európskej infraštruktúry. Napríklad menová politika by mala chrániť stabilitu a túto úlohu aj plní, no mala by tiež podnecovať rast a upravovať paritu tým najlepším možným spôsobom s cieľom chrániť náš vývoz a zo súčasnej situácie vyplýva, že tieto úlohy, žiaľ, ešte neplní. Napokon, no predovšetkým, naša skupina zdôrazňuje, že EÚ musí vyvažovať toto destabilizované hospodárstvo v sektore vysokého finančníctva účinnou sociálnou ochranou, spoľahlivými verejnými službami a zaručenými sociálnymi právami pre zamestnancov. Vážený pán predseda, Európa musí v súčasnosti oveľa viac konať s cieľom predchádzať a chrániť, nestačí, aby sa správala len ako vnútorný trh v rámci obrovského celkového trhu. Musí viac dbať na sociálne povedomie. Týmto spôsobom tiež opätovne získa podporu a dôveru svojich občanov. V súčasnosti podporujeme lisabonskú stratégiu, stratégiu, ktorej základ je postavený na troch pilieroch, ktoré ste tu už spomínali, no vaše slová je potrebné podporiť skutkami, skutočnými politikami EÚ, inak vaše sociálne zámery ostanú slovami bez skutkov. Preto sme žiadali o prehodnotenie usmernení, pretože ich možno využiť na riadenie projektu. Konkrétne vás však žiadame, keďže dôležitá je podstata, aby ste opätovne spustili európsku sociálnu agendu. Napríklad je potrebné, aby Komisia zareagovala na prípad Laval. Komisia musí využiť svoje právomoci iniciatívy na to, aby navrhla prehodnotenie smernice o vysielaní pracovníkov. Je potrebné vykonať skutočne smelé prehodnotenie smernice o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady s cieľom umožniť, aby sa účinne a včasne využíval sociálny dialóg v hlavných skupinách, ktoré čelia reštrukturalizácii. Je potrebné prehodnotiť a skutočne upraviť smernicu o pracovnom čase s cieľom bojovať proti výnimkám a zneužívaniu nadmerného pracovného času. Aby bolo možné bojovať proti príležitostnej práci, je potrebné prijať smernicu o dočasnej práci. Musíte spustiť ambiciózny program celoživotného vzdelávania, aby tento piaty pilier, táto piata sloboda, nebola vyhradená len pre elitu, ale aby ľuďom umožnila účinne naplniť ich potenciál v úlohe zamestnancov, a aby im umožnila prispôsobiť sa zmenám v hospodárstve a na trhu práce. Vážený pán predseda Komisie, náš odkaz je takýto: využite svoju právomoc iniciatívy na to, aby ste pomohli Rade prijať ambiciózny program pre sociálnu Európu."@sk19
"Gospod predsednik, gospod predsednik Komisije, gospe in gospodje, na večer pred spomladanskim vrhom vlada v gospodarstvu nemir, trgi so deregulirani, delniški trgi razpadajo, rast se zmanjšuje. To je za vas mednarodni kapitalizem, v katerem se ustvarja bogastvo ali uničuje vrednost v skladu z voljo trga, špekulativnimi mehurčki, izvedenimi finančnimi instrumenti in ponorelimi trgovci, ki pravzaprav delajo le to, kar se od njih zahteva, tj. ustvarjajo čim večji dobiček v čim krajšem času. Čeprav so trgi takšni, človeška družba tako ne more živeti. Prav ta pojav lahko v tem globaliziranem trgu da Evropi poseben pomen: Evropa, ki se očitno ne more popolnoma izogniti temu nemiru in ki je pogosto v svojo korist ena od glavnih udeleženk v globalizaciji, vendar je hkrati Evropa, ki v globalizaciji vidi predvsem svoj pomen in sposobnost, da ponoreli kapitalizem uravnovesi z javno regulacijo, gospodarsko stabilizacijo, aktivnimi javnimi politikami za podporo rasti v realnem gospodarstvu, podporo javnim in zasebnim naložbam v raziskave, inovacije in evropsko infrastrukturo. Denarna politika mora na primer ščititi stabilnost, kar tudi drži, vendar mora tudi spodbujati rast in prilagajati pariteto na čim boljši način, da se zaščiti naš izvoz, čeprav glede na sedanje stanje to žal ne velja. Naša skupina poudarja zlasti dejstvo, da mora EU to destabilizirano gospodarstvo, ki zahteva visoka finančna sredstva, uravnovesiti z učinkovitim socialnim varstvom, trdnimi javnimi storitvami in zajamčenimi socialnimi pravicami delavcev. Gospod predsednik, Evropa mora zdaj bistveno bolj dejavno predvidevati in varovati: ne more delovati le kot notranji trg znotraj ogromnega splošnega trga. Bistveno bolj se mora zavedati socialnih vprašanj. Tako lahko tudi ponovno pridobi podporo in zaupanje svojih državljanov. Podpiramo lizbonsko strategijo, ki temelji predvsem na treh stebrih, ki ste jih že omenili, vendar morate svoje besede uresničiti tudi z dejanskimi politikami EU, sicer bodo vaši socialni nameni le mrtva črka na papirju. Zato smo pozivali k pregledu smernic, ker se lahko uporabljajo za začetek projekta. Vendar vas posebej pozivamo, da ponovno oživite evropski socialni program, saj gre za pomembno vsebino. Komisija se mora na primer odzvati na zadevo Laval. Na podlagi pristojnosti za dajanje pobude mora predlagati pregled direktive o napotitvi delavcev. Zelo temeljito je treba pregledati direktivo o evropskem svetu delavcev, da se omogoči učinkovit in pravočasen socialni dialog znotraj glavnih skupin, ki naj bi se prestrukturirale. Izvesti je treba pregled, dejansko prilagoditev direktive o delovnem času, da poskušamo odpraviti izključitve in zlorabo predolgega delovnega časa. V boju proti priložnostnemu zaposlovanju je treba sprejeti direktivo o začasnem delu. Uvesti morate ambiciozen program vseživljenjskega učenja, da peti steber ali peta temeljna svoboščina ne bo na voljo le eliti, ampak bo vsem ljudem omogočala, da učinkovito uresničijo svoj delovni potencial, da se lahko prilagodijo spremembam v gospodarstvu in na trgu dela. Gospod predsednik Komisije, naše sporočilo je: izkoristite pristojnost za dajanje pobud in pomagajte, da bo Svet sprejel ambiciozen program za socialno Evropo."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsordförande, mina damer och herrar! Dagen före vårtoppmötet råder det ekonomisk oro, marknaderna är avreglerade, börserna faller, tillväxten minskar. Där ser ni hur den internationella kapitalismen fungerar. Den skapar välstånd eller förstör värden i takt med marknadens nycker, den skapar spekulativa bubblor, finansiella derivat och tokiga handlare som, förresten, endast gör det som begärs av dem, det vill säga att skapa maximal vinst på minimal tid. Trots att marknaderna fungerar på det sättet kan inget mänskligt samhälle ha det så. Det är i varje fall det här fenomenet som kan göra EU meningsfullt på den globaliserade marknaden. Det är ett Europa som uppenbarligen inte kan undvika oron helt och hållet, ett EU som självt är en av huvudaktörerna i globaliseringen, vilket det ofta drar nytta av. Det är samtidigt ett Europa som till stor del har hittat sin roll och sitt kall i globaliseringen, som motvikt till den galna kapitalismen, genom offentlig reglering, ekonomisk stabilisering, aktiv offentlig politik för att främja tillväxten i den reala ekonomin och stöd till offentliga och privata investeringar i forskning, innovation och europeisk infrastruktur. Penningpolitiken borde till exempel skydda stabiliteten, vilket den också gör, men den borde även stimulera tillväxten och på bästa möjliga sätt justera växelkursen för att försvara vår export. I nuläget är detta tyvärr ännu inte fallet. Till sist och framför allt betonar vår grupp att EU måste balansera denna destabiliserade storfinansekonomi med ett effektivt socialt skydd, en stabil samhällsservice och garanterade sociala rättigheter för arbetstagarna. EU måste nu göra mycket mer för att förebygga och skydda. Det kan inte bara agera som en inre marknad inom den stora överordnade marknaden. Det måste vara mer socialt medvetet. Detta är också rätt sätt att återupprätta medborgarnas stöd och förtroende. Vi stöder nu Lissabonstrategin, en strategi som i grunden bygger på de tre pelare som ni redan har nämnt. Era ord måste dock följas av handling, av en verklig EU-politik, annars kommer era sociala avsikter att förbli verkningslösa. Därför har vi krävt en omarbetning av riktlinjerna eftersom de kan användas som vägledning för projektet. Vi ber er dock särskilt att återlansera den europeiska sociala agendan, eftersom det är innehållet som är viktigt här. Kommissionen måste till exempel uttala sig i Laval-fallet. Den måste utnyttja sin initiativrätt för att föreslå en översyn av direktivet om utstationering av arbetstagare. Det krävs en verkligt ambitiös omarbetning av direktivet om inrättandet av ett europeiskt företagsråd för att skapa en effektiv och lämplig social dialog inom stora grupper som ska omstruktureras. Det krävs en översyn, en verklig anpassning av arbetstidsdirektivet för att få bukt med undantag och missbruk av för långa arbetstider. Direktivet om bemanningsföretag måste antas för att bekämpa tillfälliga anställningar. Ni måste lansera ett ambitiöst handlingsprogram för livslångt lärande så att den femte pelaren, den femte grundläggande friheten, inte bara är förbehållen en elit utan gör det möjligt för alla människor att på ett effektivt sätt förverkliga sina möjligheter som arbetstagare och därmed anpassa sig till förändringarna i ekonomin och på arbetsmarknaden. Herr kommissionsordförande! Det här är vårt budskap: Utnyttja er initiativrätt för att hjälpa rådet att anta ett ambitiöst program för ett socialt Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Laval"13,12,12
"opt out"18,15,17,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph