Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-12-Speech-3-013"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080312.3.3-013"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to welcome the President-in-Office as well as the President of the Commission to discuss what our elders, wise men and some would say our betters – although I do not necessarily agree with that – will be discussing during the summit over the coming days. Rather than going back over everything that my colleagues have said, because I can agree with most of the contributions, I would say that it is not one or the other but rather a combination of all: trying to drag the best ideas out of all the different proposals that have been put forward and utilising them as the unique model which Europe must follow. I say that because our experience over the last 30 years, and in particular the last 20 years, has shown that it is not either one or the other. You cannot have economic growth without proper social cohesion and social protection. You cannot have protection of the environment without proper investment in new resources, information technology and research and development to create the innovative ways of dealing with the problems we are now facing. Likewise, you cannot solve unemployment simply by saying that we want more jobs. You have to encourage companies and businesses to create the jobs, to invest the money and to create the wealth. Only so much can be done by public services, whether it is public investment for infrastructure or whatever else. Ultimately it comes down to businessmen and businesswomen in small and medium-sized enterprises – which employ 62% of all the people employed within the European Union – investing more money in creating more and more jobs. That requires a certain amount of flexibility. However, flexibility should not be a byword for a diminution of standards or of the protection of workers’ rights. Likewise, you cannot use one bad example, like the Laval case – bad enough as it is – to say that everybody else must be controlled to the most rigorous level. It must be used as a starting point, not as the end game. Look at the challenges that we face in the European Union today: our lack of investment in proper research and development. The best and the brightest from European universities and institutions are leaving Europe to do their research and further work in America, Japan and now even China. And look at the relocation of European industry and business: it is not to other countries within Europe, which was the case 10 or 12 years ago; it is now outside the European Union, to India, Pakistan, Malaysia and other countries. What we really need to be focusing on now is not just where the sudden subprime market difficulties are creating short-term difficulties today. If we look back over the last 25 years of the economic markets, they go in cycles: there are troughs and there are highs. What we have to ensure is that the foundation stones that we put down today will be as strong in 15 years’ time as they are today, that they will continue to deliver economic growth and that they will continue to deliver security of energy supply. The President of Estonia told us here yesterday that Russia is now acting like a superpower, to use its superpower status in oil and gas to influence foreign policy. We must ensure that there is solidarity within the European Union to face up to and to meet that challenge. Our best and most valuable asset is our young people. If we do not invest properly in education and training and give them skills and opportunities in the European Union, we risk losing them. Finally, let me say to the President-in-Office that I want to pay a small tribute to the young people in Slovenia for their work during Slovenia’s Presidency – particularly those in the protocol section – and the welcome and the image they give of Slovenia as a country."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, dovolte mi přivítat pana úřadujícího předsedu a pana předsedu Komise. Dnes s námi diskutují o tom, o čem budou na nadcházejícím summitu diskutovat naši stařešinové, mudrci, a někdo by mohl říci, že také ty nejzkušenější z nás, s čímž já osobně nemusím nutně souhlasit. Místo toho, abych opakoval všechno, co již říkali mí kolegové, protože mohu souhlasit s většinou projevů, řekl bych, že nejde o jedno anebo o druhé, ale spíše o kombinaci všech těchto věcí: jde o úsilí vybrat ty nejlepší myšlenky ze všech různých návrhů, které byly předloženy, a využít jich jako jedinečného modelu, který musí Evropa následovat. Říkám to proto, že naše zkušenosti za posledních 30 let, a zejména za posledních 20 let, poukazují na to, že nejde pouze o jedno nebo o druhé. Není možné dosahovat ekonomického růstu bez správné sociální soudržnosti a sociální ochrany. Není možné chránit životní prostředí bez čistých investic do nových zdrojů, informačních technologií, výzkumu a vývoje, aby bylo možné vytvořit inovativní způsoby řešení problémů, kterým musíme v současnosti čelit. Stejně také není možné vyřešit nezaměstnanost tím, že si řekneme, že chceme vytvořit více pracovních míst. Je třeba podporovat obchodní společnosti a podniky v tom, aby vytvářely pracovní místa, aby investovaly peníze a vytvářely bohatství. Pole působnosti veřejných služeb je omezené, ať už jde o veřejné investice do infrastruktury, anebo o cokoliv jiného. V konečném důsledku jde o to, aby podnikatelé a podnikatelky v malých a středních podnicích, které zaměstnávají 62 % všech lidí, kteří jsou v rámci Evropské unie zaměstnaní, investovali více finančních prostředků do tvorby většího počtu pracovních míst. K tomu je třeba dosáhnout určitého stupně flexibility. Pojem flexibilita by však neměl představovat pokles úrovně anebo ochrany práv pracujících. Podobně není možné na základě jednoho špatného příkladu, kterým je případ Laval, který je skutečně špatný, vyvodit závěr, že všichni ostatní musí být pod co nejdůslednější kontrolou. Měl by to být výchozí, nikoliv konečný bod. Podívejme se na výzvy, kterým musíme dnes v Evropské unii čelit: nedostatek investic do řádného výzkumu a vývoje. Ti nejlepší a nejbystřejší odcházejí z evropských univerzit a organizací, aby ve svém výzkumu a další práci pokračovali v Americe, Japonsku a nyní dokonce už i v Číně. A podívejme se také na přemístění evropského průmyslu a obchodu. Nejde již o přemístění do jiných zemí v rámci Evropy, jak tomu bylo před 10 nebo 12 lety. V současnosti se evropský průmysl přesouvá mimo Evropskou unii do Indie, Pákistánu, Malajsie a podobně. V současnosti bychom se neměli zaměřovat jen na krátkodobé problémy, které způsobila náhlá krize rizikových hypotečních úvěrů. Pokud se ohlédneme zpátky do minulosti, posledních 25 let se hospodářské trhy vyvíjejí v cyklech: můžeme vidět vrcholy i pády. Musíme zabezpečit, aby existovaly základní kameny, které dnes položíme, které budou za 15 let stejně pevné jako dnes, aby díky nim hospodářství rostlo, a aby bylo možné zaručit bezpečnost dodávek energie. Prezident Estonska nám v tomto jednacím sále včera řekl, že Rusko se v současnosti chová jako supervelmoc, a že využívá svého status supervelmoci v oblasti ropy a zemního plynu k ovlivňování zahraniční politiky. Musíme zabezpečit, aby byla v rámci Evropské unie solidarita, abychom se mohli postavit a čelit této výzvě. Našim nejlepším a nejhodnotnějším aktivem jsou naši mladí lidé. Pokud nebudeme dostatečně investovat do vzdělání a odborné přípravy, abychom jim poskytli dovednosti a příležitosti v Evropské unii, hrozí, že o ně přijdeme. Na závěr mi dovolte povědět panu úřadujícímu předsedovi Rady, že bych chtěl vzdát hold mladým lidem ze Slovinska za jejich práci po dobu slovinského předsednictví, zejména v protokolárním oddělení, a za to, jaký příjemný obraz vytvářejí o Slovinsku jako zemi."@cs1
"Hr. formand! Jeg byder rådsformanden og kommissionsformanden velkommen til debatten om, hvad vores ældste, vores kloge mænd, og nogle ville sige vores overmænd - selv om jeg ikke nødvendigvis er enig - vil drøfte under topmødet i de kommende dage. I stedet for at gentage det, som mine kolleger har sagt, for jeg er enig i det meste, vil jeg sige, at det ikke er det ene eller det andet, men snarere en kombination af det hele: at forsøge at tage de bedste idéer fra de forskellige forslag, der er stillet, og anvende dem som den enestående model, som Europa skal følge. Det siger jeg, fordi vores erfaringer gennem de sidste 30 år, og navnlig de sidste 20 år, har vist, at det ikke er enten det ene eller det andet. Man opnår ikke økonomisk vækst uden ordentlig social samhørighed og social beskyttelse. Man opnår ikke miljøbeskyttelse uden reelle investeringer i nye ressourcer, informationsteknologi og forskning og udvikling med henblik på at skabe innovative metoder til at løse de problemer, vi står over for i dag. Man kan heller ikke bekæmpe arbejdsløshed blot ved at sige, at vi vil have flere job. Man må tilskynde virksomhederne til at skabe job, investere penge og skabe velstand. Det er begrænset, hvad man kan gøre med offentlige tjenesteydelser, uanset om det drejer sig om offentlige investeringer i infrastruktur eller noget andet. I den sidste ende afhænger det af, om erhvervsfolk i små og mellemstore virksomheder - der beskæftiger 62 % af samtlige ansatte i EU - investerer flere penge i at skabe stadig flere job. Det kræver en vis fleksibilitet. Men fleksibilitet må ikke blive et påskud til at sænke standarderne eller beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder. Man kan heller ikke bruge et dårligt eksempel som f.eks. Laval-sagen - selv om den er slem nok - til at sige, at alle andre skal kontrolleres meget nøje. Den skal bruges som et udgangspunkt og ikke som slutspillet. Tænk på de udfordringer, som vi står over for i EU i dag: manglende investeringer i ægte forskning og udvikling. De bedste og kvikkeste fra europæiske universiteter og institutioner forlader Europa for at gennemføre deres forskning og videre arbejde i USA, Japan og nu endog Kina. Og tænk på flytningen af europæisk industri og erhvervsliv. De flytter ikke til andre lande i Europa som for 10-12 år siden, de flytter nu ud af EU til Indien, Pakistan, Malaysia og andre lande. Det, som vi virkelig må fokusere på nu, er ikke bare, hvor de pludselige vanskeligheder på subprime-markedet skaber kortsigtede problemer i dag. Hvis vi ser tilbage på de økonomiske markeders sidste 25 år, består de af cyklusser: Der er lavpunkter, og der er højdepunkter. Det, vi skal sørge for, er, at de grundsten, vi lægger i dag, vil være lige så stærke om 15 år, som de er i dag, at de vil vedblive med at skabe økonomisk vækst, og at de vil vedblive med at skabe energiforsyningssikkerhed. I går fortalte Estlands præsident os, at Rusland nu opfører sig som en supermagt og bruger sin status som supermagt inden for olie og gas til at påvirke udenrigspolitikken. Vi må sørge for, at der inden for EU er en solidaritet, som betyder, at vi kan gøre front mod og klare den udfordring. Vores bedste og mest værdifulde aktiv er de unge. Hvis vi ikke investerer tilstrækkeligt i uddannelse og erhvervsuddannelse og giver de unge færdigheder og muligheder i EU, risikerer vi at miste dem. Til sidst vil jeg sige til rådsformanden, at jeg gerne vil rose de unge i Slovenien lidt for deres arbejde under det slovenske formandskab - navnlig dem i protokoltjenesten - og for deres velkomst og det indtryk, de giver af Slovenien som land."@da2
". Herr Präsident! Ich begrüße es, dass sowohl der Herr Ratspräsident als auch der Herr Präsident der Kommission darüber sprechen, was unsere höchsten Repräsentanten, kluge Männer und einige würden sagen Respektpersonen – wenngleich ich dem nicht unbedingt beipflichten würde – in den kommenden Tagen während des Gipfels erörtern werden. Ich möchte nicht wiederholen, was meine Kollegen vor mir ausführten, da ich den meisten Rednern zustimme, sondern sagen, dass es weder das eine noch das andere ist, sondern vielmehr eine Kombination daraus. Wir müssen die besten Ideen der hier genannten Vorschläge aufgreifen und daraus ein einzigartiges Modell machen, dem Europa folgen muss. Ich sage dies, weil unsere Erfahrungen der letzten dreißig Jahre, und vor allem der letzten zwanzig Jahre, gezeigt haben, dass das eine ohne das andere nicht möglich ist. Wirtschaftliches Wachstum gibt es nicht ohne eine angemessene soziale Kohäsion und Sozialschutz. Umweltschutz verlangt angemessene Investitionen in neue Ressourcen, in Informationstechnologie sowie in Forschung und Entwicklung, um die innovativen Lösungen zu finden, die für den Umgang mit den jetzt vor uns liegenden Problemen erforderlich sind. Ebenso kann Arbeitslosigkeit nicht beseitigt werden, indem man einfach sagt, wir wollen mehr Beschäftigung. Unternehmen und Gewerbetreibende müssen ermutigt werden, Arbeitsplätze zu schaffen, Geld zu investieren und Reichtum zu erwirtschaften. Nur dies kann durch öffentliche Dienstleistungen erreicht werden, sei es durch die Investition öffentlicher Gelder in die Infrastruktur oder dergleichen. Es sind letztendlich die Unternehmerinnen und Unternehmer der Klein- und Mittelbetriebe – die 62 % aller Erwerbstätigen der Europäischen Union beschäftigen –, die mehr Geld in die Schaffung von immer mehr Arbeitsplätzen investieren. Dies erfordert eine gewisse Flexibilität. Allerdings sollte Flexibilität kein Synonym für die Senkung der Standards oder den Abbau des Schutzes der Arbeitnehmerrechte sein. Gleichwohl kann aber ein schlechtes Beispiel wie die Rechtssache Laval – so schlimm sie auch sein mag – nicht angeführt werden, um zu sagen, alle müssten jetzt auf das Gründlichste kontrolliert werden. Es muss der Anfang von etwas sein, nicht das Ende. Schauen wir uns nur an, welchen Herausforderungen wir heute in der Europäischen Union gegenüberstehen. Wir investieren nicht genügend in eigene Forschung und Entwicklung. Die besten und klügsten Absolventen europäischer Universitäten und Institutionen verlassen Europa, um in Amerika, Japan und inzwischen sogar in China weiter zu forschen und zu arbeiten. Und nehmen wir die Verlagerung europäischer Industrieunternehmen und sonstiger Betriebe. Sie erfolgt nicht – wie noch vor zehn oder zwölf Jahren – in andere europäische Länder; jetzt wird aus der Europäischen Union nach Indien, Pakistan, Malaysia und in andere Länder verlagert. Wir müssen nicht nur beachten, welche Probleme heute durch die plötzlichen Schwierigkeiten des Subprime-Marktes entstehen. Wenn wir die Wirtschaftsmärkte über die letzten 25 Jahre betrachten, so verlaufen sie zyklisch. Es gibt Höhen und Tiefen. Wir müssen dafür sorgen, dass das Fundament, das wir heute legen, in fünfzehn Jahren noch genau so stark sein wird wie heute, dass es weiterhin Wirtschaftswachstum und eine sichere Energieversorgung bewirkt. Der Präsident Estlands hat gestern hier berichtet, dass Russland jetzt wie eine Supermacht agiert, seinen Status als Erdöl- und Erdgas-Supermacht ausnutzt, um außenpolitischen Einfluss auszuüben. Wir müssen dafür sorgen, dass innerhalb der Europäischen Union Solidarität herrscht, sich dieser Herausforderung zu stellen. Unser bestes und wertvollstes Gut sind unsere jungen Menschen. Wenn wir nicht ausreichend in Bildung und Ausbildung investieren und den jungen Menschen nicht Kenntnisse vermitteln und Chancen in der Europäischen Union bieten, laufen wir Gefahr, sie zu verlieren. Abschließend möchte ich dem Herrn Ratspräsidenten gegenüber meine Anerkennung für die Arbeit der jungen Slowenen während des slowenischen Ratsvorsitzes zollen. Dies gilt insbesondere für die Protokollabteilung, aber auch für die freundliche Aufnahme ganz allgemein und das Bild, dass sie von Slowenien als ihrem Heimatland vermitteln."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να καλωσορίσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για να συζητήσουμε αυτό που οι πρεσβύτεροί μας, συνετοί άντρες και όπως θα έλεγαν ορισμένοι οι καλύτεροί μας –αν και δεν συμφωνώ απαραιτήτως μ’ αυτό– θα συζητήσουν κατά τη σύνοδο κορυφής τις επόμενες μέρες. Αντί να επαναλάβω όλα όσα είπαν οι συνάδελφοί μου, επειδή μπορώ να συμφωνήσω με τις περισσότερες από τις παρεμβάσεις τους, θα πω ότι δεν είναι το ένα ή το άλλο αλλά μάλλον ένας συνδυασμός όλων: η προσπάθεια της άντλησης των καλύτερων ιδεών απ’ όλες τις διαφορετικές προτάσεις που έχουμε προωθήσει και η χρησιμοποίησή τους ως το μοναδικό μοντέλο που πρέπει ν’ ακολουθήσει η Ευρώπη. Το λέω αυτό επειδή η εμπειρία μας τα τελευταία 30 χρόνια, και ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια, έχει δείξει ότι δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν μπορείς να έχεις οικονομική ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή και κοινωνική προστασία. Δεν μπορείς να έχεις προστασία του περιβάλλοντος χωρίς σωστή επένδυση στους νέους πόρους, τεχνολογία της πληροφορίας και έρευνα και ανάπτυξη για να δημιουργηθούν οι καινοτομικοί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε τώρα. Παρομοίως, δεν είναι δυνατόν να λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας λέγοντας απλά ότι χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις εργασίας. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τις θέσεις εργασίας, να επενδύσουν τα χρήματα και να δημιουργήσουν πλούτο. Οι δημόσιες υπηρεσίες ελάχιστα μόνο μπορούν να κάνουν, είτε πρόκειται για δημόσιες επενδύσεις για τις υποδομές είτε οτιδήποτε άλλο. Τελικά εξαρτάται από τους επιχειρηματίες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων –οι οποίες απασχολούν το 62% όλων των ανθρώπων που απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση– να επενδύσουν περισσότερα χρήματα στη δημιουργία ακόμη περισσότερων θέσεων εργασίας. Αυτό απαιτεί ένα συγκεκριμένο βαθμό ευελιξίας. Ωστόσο, η ευελιξία δεν πρέπει να είναι συνώνυμο της υποβάθμισης των προτύπων ή της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Παρομοίως, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ένα κακό παράδειγμα, όπως η υπόθεση Laval –όσο άσχημη και αν είναι– για να πούμε ότι όλοι οι άλλοι πρέπει να ελέγχονται αυστηρότατα. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ένα σημείο αφετηρίας, όχι το τέλος του παιχνιδιού. Δείτε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα: η έλλειψη επενδύσεών μας σε σωστή έρευνα και ανάπτυξη. Τα καλύτερα και τα πιο λαμπρά μυαλά από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και θεσμικά όργανα φεύγουν από την Ευρώπη για να κάνουν την έρευνά τους και περαιτέρω εργασία στην Αμερική, στην Ιαπωνία και τώρα ακόμη και στην Κίνα. Και δείτε τις μετεγκαταστάσεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων: δεν γίνονται σε άλλες χώρες μέσα στην Ευρώπη, όπως συνέβαινε πριν από 10 ή 12 χρόνια· τώρα γίνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ινδία, στο Πακιστάν, στη Μαλαισία και άλλες χώρες. Αυτό στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε πραγματικά τώρα δεν είναι μόνο οι ξαφνικές δυσκολίες της αγοράς των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου που δημιουργούν βραχυπρόθεσμες δυσκολίες σήμερα. Αν κοιτάξουμε πίσω στα τελευταία 25 χρόνια των οικονομικών αγορών, βλέπουμε ότι διαγράφουν κύκλους: υπάρχουν σημεία ύφεσης και σημεία ανόδου. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι τα θεμέλια που θέσαμε σήμερα θα είναι εξίσου γερά σε 15 χρόνια όσο είναι και σήμερα, ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν οικονομική ανάπτυξη και ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο Πρόεδρος της Εσθονίας μας είπε χθες ότι η Ρωσία συμπεριφέρεται τώρα ως υπερδύναμη, για να χρησιμοποιήσει το καθεστώς της υπερδύναμης στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο για να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Το καλύτερο και πιο πολύτιμο πλεονέκτημά μας είναι οι νέοι μας άνθρωποι. Αν δεν επενδύσουμε σωστά στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση και δεν τους παρέχουμε ικανότητες και ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινδυνεύουμε να τους χάσουμε. Τέλος, επιτρέψτε μου να πω στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου ότι θέλω να αποτίσω ένα μικρό φόρο τιμής στους νέους της Σλοβενίας για το έργο τους κατά τη διάρκεια της σλοβενικής Προεδρίας –ιδιαίτερα εκείνους στο τμήμα του πρωτοκόλλου– και στην υποδοχή και την εικόνα που δίνουν για τη Σλοβενία ως χώρα."@el10
"Señor Presidente, deseo dar la bienvenida al Presidente en ejercicio y al Presidente de la Comisión al debate sobre lo que nuestros hombres más veteranos, sabios y algunos incluso dirían que nuestros mejores hombres —aunque no estoy necesariamente de acuerdo con este punto— debatirán en la cumbre que se celebrará durante los próximos días. En lugar de volver sobre todo lo que mis colegas han dicho, porque estoy de acuerdo con la mayoría de las contribuciones, deseo decir que no se trata de una opción u otra sino de una combinación de todas ellas: intentar extraer las mejores ideas de todas las propuestas que se han presentado y utilizarlas como el modelo único que Europa debe seguir. Digo esto porque nuestra experiencia durante los últimos treinta años y, en concreto durante los dos últimos decenios, ha demostrado que no se trata de escoger una u otra. No se puede tener crecimiento económico sin la cohesión y la protección social adecuadas. No es posible tener protección del medio ambiente sin la correcta inversión en nuevos recursos, en tecnología de la información, en investigación y en desarrollo con el objetivo de crear modos innovadores de resolver los problemas a los que nos estamos enfrentando. Del mismo modo, no se puede solucionar el problema del desempleo simplemente diciendo que queremos más puestos de trabajo. Hay que incentivar a las empresas y negocios para que creen puestos de trabajo, para que inviertan su dinero y para que creen riqueza. Eso únicamente pueden hacerlo los servicios públicos, ya sea mediante inversión pública en infraestructura o de cualquier otro modo. En última instancia, se trata de que los empresarios y las empresarias de las pequeñas y medianas empresas —que dan trabajo al 62 % de los trabajadores en la Unión Europea— inviertan más dinero en crear cada vez más empleos. Eso requiere cierta flexibilidad. Sin embargo, la flexibilidad no debe ser sinónimo de una disminución de las normas o de la protección de los derechos de los trabajadores. Asimismo, no se puede usar un mal ejemplo, como el caso Laval —que es realmente malo— para decir que es necesario controlar a todos los demás del modo más riguroso. Puede utilizarse como punto de partida, pero no como conclusión. Fíjense en los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad en la Unión Europea: nuestra falta de inversión en una investigación y un desarrollo adecuados. Los mejores y más brillantes de nuestras universidades e instituciones europeas están saliendo de Europa para investigar y desarrollar su trabajo en los Estados Unidos, Japón y ahora incluso en China. Y fíjense en la deslocalización de la industria y las empresas europeas: los traslados no se producen hacia otras naciones dentro de Europa, como hace diez o doce años, sino a fuera de la Unión Europea, a India, Pakistán, Malasia y otros países. En lo que en realidad tenemos que centrarnos ahora no es tan sólo en descubrir los ámbitos en los que las repentinas dificultades del mercado de los préstamos hipotecarios de alto riesgo están creando dificultades a corto plazo. Si examinamos los últimos veinticinco años de los mercados económicos, vemos que hay ciclos: existen depresiones y momentos de prosperidad. Lo que tenemos que garantizar es que las bases que sentemos hoy serán tan sólidas dentro de quince años como lo son en este momento, que seguirán proporcionando crecimiento económico y que seguirán proporcionando seguridad para el suministro energético. El Presidente de Estonia nos dijo ayer que Rusia en la actualidad está actuando como una superpotencia, para utilizar su condición de supremacía en el campo del petróleo y el gas para influir en la política exterior. Debemos asegurarnos de que existe solidaridad dentro de la Unión Europea para hacer frente a ese reto. Nuestro mejor y más valioso activo son los jóvenes. Si en la Unión Europea no hacemos la inversión adecuada en educación y formación y les proporcionamos conocimientos y oportunidades, nos arriesgamos a perderlos. Finalmente, permítanme decirle al Presidente en ejercicio que deseo rendirles un pequeño tributo a los jóvenes eslovenos por el trabajo que han realizado durante la Presidencia eslovena —especialmente en la sección de protocolo— y por la bienvenida y la imagen que han ofrecido de Eslovenia como país."@es21
"Härra president, mul on hea meel, et härra eesistuja ja ka komisjoni president räägivad asjadest, mida meie vanemad, targad mehed, mõned ütleksid isegi, et paremad meie seast, kuigi ma ei pruugi tingimata selle arvamusega nõustuda, arutavad lähipäevil toimuval tippkohtumisel. Selle asemel, et korrata kõike seda, mida minu kolleegid on eespool öelnud, kuna ma nõustun enamikuga nendest väidetest, sooviksin ma öelda, et tegemist ei ole ühe või teise, vaid kõigi kombinatsiooniga: tuleks püüda leida väljaöeldud eri ettepanekutest parimad ideed ja kasutada neid kui ainulaadset mudelit, mida Euroopa peaks järgima. Ma ütlen nii, sest meie viimase 30, ja eriti viimase 20 aasta kogemus on näidanud, et me ei saa valida ühte kahest. Ei saa saavutada majanduskasvu ilma vajaliku sotsiaalse ühtekuuluvuse ja sotsiaalkaitseta. Keskkonda ei saa kaitsta ilma piisavate investeeringuteta uutesse ressurssidesse, infotehnoloogiasse ning teadus- ja arendustegevusse loomaks uusi innovaatilisi abinõusid praegu meie ees seisvate probleemide lahendamiseks. Samuti ei saa lahendada tööpuudust lihtsalt öeldes, et vajame rohkem töökohti. Äriühinguid ja ettevõtteid tuleb julgustada töökohti looma, investeerima raha ja jõukust koguma. Nii palju saab teha ära avalike teenustega, olgu selleks siis riiklik investeering infrastruktuuri või midagi muud. Lõpuks sõltub ikkagi kõik rohkem raha investeerivatest ning üha enam töökohti loovatest väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidest, kelle teenistuses on 62% kõigist Euroopa Liidu tööga hõivatud isikutest. See kõik nõuab teatavat paindlikkust. Paindlikkus ei tohiks olla kõnekäänd normide või töötajate õiguste vähendamiseks. Samuti ei saa kasutada ühte halba näidet, nagu seda on ettevõtte Laval juhtum – nii halb kui see ka ei oleks – väitmaks, et kõiki tuleks kontrollida äärmise rangusega. Seda tuleks kasutada lähtepunktina, mitte lõppmänguna. Mõelge nende katsumuste üle, mis meil täna Euroopa Liidus ees seisavad: meie ebapiisav investeering vajalikku teadus- ja arendustegevusse. Parimad ja hiilgavaimad Euroopa ülikoolid lahkuvad Euroopast, et oma teadustööd ja edasist tegevust läbi viia Ameerikas, Jaapanis ja nüüd isegi Hiinas. Ja vaadakem Euroopa tööstuse ja ettevõtluse tootmise ümberpaigutamist: see ei liigu enam Euroopa teistesse riikidesse, nagu see oli 10 või 12 aastat tagasi; nüüd toimub see Euroopast väljapoole, Indiasse, Pakistani, Malaisiasse ja teistesse riikidesse. Praegu ei peaks me keskenduma mitte sellele, kus ootamatud raskused kõrvalise olulisusega turgudel tekitavad tänapäeval lühiajalisi probleeme. Kui me vaatame tagasi majandusturgudel viimase 25 aasta jooksul toimunule, näeme, et turud toimivad tsüklitena: on madalseise ja kõrgseise. Meie peame tagama, et need nurgakivid, mille me asetame paika täna, oleksid ka 15 aasta pärast sama tugevad, et need jätkuvalt tooksid kaasa majanduskasvu ja energiavarustuskindluse. Eesti president rääkis meile eile, et Venemaa käitub praegu nagu ülemaailmse tähtsusega suurriik ning kasutab oma seisundit nafta- ja gaasiturul välispoliitika mõjutamiseks. Me peame tagama, et Euroopa Liit on solidaarne, et selle väljakutse ees mitte tagasi põrkuda, vaid sellele vastu astuda. Meie parimaks ja hinnalisimaks varaks on meie noored. Kui me ei investeeri piisavalt haridusse ja koolitusse ega anna neile piisavalt oskusi ja võimalusi Euroopa Liidu sees, riskeerime nende kaotamisega. Lõpuks lubage mul öelda praegusele eesistujale, et ma tahan avaldada kiitust Sloveenia noortele, eriti nendele, kes töötavad protokolliosakonnas, nende töö eest Sloveenia eesistujamaaks olemise ajal ja samuti nende lahke vastuvõtu ning kuvandi eest, mille nad Sloveeniale kui riigile andsid."@et5
"Arvoisa puhemies, toivotan neuvoston puheenjohtajan ja komission puheenjohtajan tervetulleiksi keskustelemaan siitä, mistä vanhemmat valtiomiehet, viisaat ja joidenkin mielestä meitä paremmat – vaikkakaan en ole tästä välttämättä samaa mieltä – keskustelevat huippukokouksessa lähipäivinä. En halua toistaa kaikkea kollegojen jo esittämää, sillä olen samaa mieltä puhujien enemmistön kanssa. Totean, ettei yksi ole toista parempi, vaan tarvitaan näiden yhdistelmää. On pyrittävä erottelemaan kaikista esitetyistä ehdotuksista parhaat ajatukset ja käytettävä niitä ainutlaatuisena mallina Euroopalle. Totean tämän, koska kokemuksemme viimeisten 30 vuoden ajalta ja varsinkin viimeisiltä 20 vuodelta osoittavat, ettei yksi ole toista parempi. Talouskasvu ei ole mahdollista ilman sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja sosiaaliturvaa. Ympäristönsuojelu ei ole mahdollista ilman asianmukaisia investointeja uusiin resursseihin, tietotekniikkaan sekä tutkimukseen ja kehittämiseen, jotta voidaan luoda innovatiivisia tapoja ratkaista nyt kohtaamiamme ongelmia. Myöskään työttömyyttä ei poisteta toteamalla yksinkertaisesti, että haluamme lisää työpaikkoja. On kannustettava yrityksiä luomaan työpaikkoja, sijoittamaan rahaa ja luomaan vaurautta. Vain tämän verran voi julkinen ala tehdä, olipa kyse julkisista investoinneista infrastruktuuriin tai mihin tahansa. Viime kädessä pienten ja keskisuurten yritysten, jotka työllistävät 62 prosenttia koko Euroopan unionin työvoimasta, liikemiehet ja -naiset investoivat enemmän rahaa ja luovat yhä uusia työpaikkoja. Tämä edellyttää tiettyä joustavuutta. Joustavuudella ei kuitenkaan voida tarkoittaa normien heikentämistä tai työntekijöiden oikeuksien suojelemisen vähentämistä. Ei myöskään voida käyttää Laval-tapauksen kaltaista yhtä huonoa esimerkkiä – vaikka se onkin todella huono – perusteena sille, että kaikkia muita on valvottava mahdollisimman tiukasti. Kyse on lähtökohdasta, ei loppupelistä. Tarkastellaanpa Euroopan unionin nykyisiä haasteita: meiltä puuttuu investoinnit asianmukaiseen tutkimukseen ja kehittämiseen. Parhaat ja loistavimmat eurooppalaiset korkeakoulut ja instituutit lähtevät Euroopasta siirtäen tutkimuksensa ja työnsä Yhdysvaltoihin, Japaniin ja nyt jopa Kiinaan. Entäpä eurooppalaisen teollisuuden ja yritysten uudelleen sijoittuminen? Se ei suuntaudu muihin Euroopan valtioihin, kuten kymmenen tai 12 vuotta sitten. Nyt se suuntautuu Euroopan unionin ulkopuolelle, Intiaan, Pakistaniin, Malesiaan ja muihin niiden kaltaisiin valtioihin. Nyt meidän ei todellakaan pidä keskittyä vain siihen, missä äkilliset subprime-markkinaongelmat luovat lyhyen tähtäimen vaikeuksia juuri nyt. Jos tarkastelemme talousmarkkinoiden viimeistä 25 vuotta, havaitsemme niiden kehittyvän sykleittäin: on korkeasuhdanteita ja matalasuhdanteita. Meidän on varmistettava, että nyt valamamme peruskivet ovat yhtä vakaita vielä 15 vuoden kuluttua, että talouskasvu jatkuu vielä silloinkin ja energiatoimitusten varmuus on turvattu. Viron presidentti kertoi meille eilen, että Venäjä toimii nyt suurvallan tavoin käyttäen öljy- ja kaasualan suurvallan asemaansa ulkopolitiikassa. Meidän on varmistettava, että Euroopan unionissa on solidaarisuutta tällaisen haasteen kohtaamiseen ja siihen vastaamiseen. Paras ja arvokkain valttimme on nuoret. Jos emme investoi asianmukaisesti heidän opetukseensa ja koulutukseensa ja anna heille taitoja ja mahdollisuuksia Euroopan unionissa, olemme vaarassa menettää heidät. Lopuksi haluan sanoa neuvoston puheenjohtajalle, että haluan kiittää Slovenian nuoria – varsinkin protokollaosastolla – heidän Slovenian puheenjohtajakaudella tekemästään työstä sekä heidän vastaanotostaan ja heidän antamastaan kuvasta Sloveniasta valtiona."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais dire mon contentement d'entendre le président en exercice et le président de la Commission débattre de ce que nos aînés, nos sages et, comme diraient certains, nos supérieurs - même si je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce point de vue - débattront au cours du sommet dans les prochains jours. Plutôt que de revenir sur tout ce que mes collègues ont dit, étant donné que je suis d'accord avec la majorité des interventions, je dirais que, sans privilégier l'une ou l'autre proposition, j'opterais pour une combinaison de toutes. J'essaierais en effet de retirer les meilleures idées de toutes les propositions présentées et de les utiliser comme le modèle unique à suivre par l'Europe. Je dis cela parce que notre expérience des 30 dernières années, et en particulier des 20 dernières années, nous enseigne que l'un ne va jamais sans l'autre. On ne peut avoir de croissance économique sans une cohésion sociale et une protection sociale adéquates. On ne peut protéger l'environnement sans dûment investir dans les nouvelles ressources, les technologies de l'information ainsi que la recherche et le développement afin de créer des façons innovantes de gérer les problèmes qui sont les nôtres. De même, on ne peut résoudre le problème du chômage en disant simplement que l'on veut plus d'emplois. Il faut encourager les entreprises à créer ces emplois, à investir des fonds et à créer des richesses. Les services publics ont des moyens d'accès limités, qu'il s'agisse d'investissements publics pour des infrastructures ou de quoi que ce soit d'autre. En définitive, il revient aux dirigeants des petites et moyennes entreprises - qui emploient 62 % de tous les salariés de l'Union européenne - d'investir davantage de capitaux dans la création d'emplois de plus en plus nombreux. Cela nécessite une certaine flexibilité. La flexibilité ne doit toutefois pas devenir synonyme de diminution des normes ou de la protection des droits des travailleurs. Dans le même ordre d'idées, on ne peut employer un mauvais exemple, comme l'affaire Laval - un exemple effectivement très mauvais - pour dire que toutes les autres entreprises doivent faire l'objet du contrôle le plus strict. Un tel exemple doit être employé comme un point de départ, et non comme une fin en soi. Regardez le défi qui se pose à l'Union européenne aujourd'hui: un manque d'investissements pour une recherche et un développement dignes de ce nom. Les plus brillantes universités et institutions européennes quittent l'Europe pour mener leurs recherches et poursuivre leurs travaux en Amérique, au Japon et maintenant même en Chine. Regardez les délocalisations des industries et entreprises européennes, qui s'opèrent non plus à destination d'autres pays de l'Europe, comme il y a 10 ou 12 ans, mais en dehors de l'Union européenne, en Inde, au Pakistan, en Malaisie et d'autres pays. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous centrer uniquement sur les domaines où la crise soudaine du marché des crée des difficultés à court terme. L'examen des 25 dernières années des marchés économiques permet de constater l'existence de cycles, avec des hauts et des bas. Ce que nous devons assurer, c'est que les fondements que nous posons aujourd'hui restent tout aussi solides dans 15 ans, qu'ils continuent à produire une croissance économique et à garantir la sécurité des approvisionnements énergétiques. Hier, le président de l'Estonie nous a dit ici même que la Russie agissait comme une superpuissance en utilisant sa force dans les domaines du pétrole et du gaz pour influencer la politique étrangère. Nous devons faire en sorte de faire régner la solidarité au sein de l'Union européenne afin de pouvoir relever ce défi. Nos jeunes forment notre atout le plus précieux. Si nous n'investissons pas suffisamment dans l'éducation et la formation et que nous ne leur offrons pas de bonnes compétences et opportunités dans l'Union européenne, nous risquons de les perdre. Pour conclure, permettez-moi de dire au président en exercice que je tiens à rendre un bref hommage aux jeunes Slovènes – en particulier ceux de la section du protocole – pour leur travail pendant la présidence de la Slovénie ainsi que pour l'image accueillante qu'ils donnent de leur pays."@fr8
"Elnök úr! Szeretném üdvözölni a hivatalban lévő elnököt és a Bizottság elnökét azon a vitán, amelyet az öregeink, bölcseink és egyesek szerint a legjobbjaink, – habár én nem feltétlenül értek velük egyet – a következő napokban fognak a csúcstalálkozón megvitatni. Ahelyett, hogy újra végigmenjünk mindazon, amit a képviselőtársaim már elmondtak, mivel a hozzájárulások nagyrészével egyetértek, azt tudom mondani, hogy nem az egyik vagy a másik, inkább az összes kombinációja: megpróbálni az előterjesztett különböző javaslatokból kiragadni a legjobb elképzeléseket, amelyek aztán Európa számára követendő, egyedi modellként használandók. Azért mondom ezt, mert az elmúlt 30 év, de különösképpen az elmúlt 20 év tapasztalata azt mutatta, hogy nem az egyik vagy a másik a megoldás. Nem lehet gazdasági növekedést elérni megfelelő szociális kohézió és szociális védelem nélkül. Nincs környezetvédelem új erőforrásokba, információs-technológiába, valamint kutatásba és fejlesztésbe történő megfelelő befektetés nélkül, amely megteremti az előttünk álló problémák kezelésének innovatív módjait. Hasonlóképpen, nem lehet a munkanélküliséget megoldani pusztán azáltal, hogy azt mondjuk, több munkahelyet akarunk. Munkahelyteremtésre, a pénz befektetésére és a vagyonteremtésre kell a vállalatokat és az üzleti tevékenységeket ösztönözni. Közszolgáltatással csak ennyit lehet tenni, független attól, hogy infrastrukturális vagy más jellegű állami beruházásról van-e szó. Végül elérkezünk a kis- és középvállalkozások – amelyek Európa Unión belül foglalkoztatottak 62%-át alkalmazzák – üzletembereihez és üzletasszonyaihoz, akik egyre több pénzt fordítanak az egyre több és több munkahely létrehozására. Ez egy bizonyos fokú rugalmasságot igényel. Azonban, a rugalmasság nem válhat az általános ismérvek vagy a munkavállalók jogvédelmének lekicsinylésére használt szólammá. Hasonló módon, nem lehet egy rossz példa, mint például a Laval-ügy – ami rossz úgy, ahogy van – alapján azt mondani, hogy mindenkit a lehető legszigorúbban kell ellenőrizni. Kiindulópontként és nem végjátékként kell tekintenünk. Nézzék meg, hogy ma milyen kihívások előtt áll az Európai Unió: megfelelő kutatásba és fejlesztésbe történő beruházások teljes mértékben hiányoznak. Az európai egyetemek és intézmények legjobbjai és legértelmesebbjei elhagyják Európát kutatómunkájuk folytatásához és Amerikába, Japánba, sőt most már Kínába mennek dolgozni. És nézzék meg az európai ipar és ületi tevékenység áthelyezését: szemben a 10 vagy 12 évvel ezelőtti helyzettel, most már nem egy másik európai országba helyezik át; most már az Európai Unión kívülre, Indiába, Pakisztánba, Malajziába és más országokba viszik ki. Nemcsak arra kell most koncentrálnunk, hogy a hirtelen felmerülő másodlagos hitelpiaci nehézségek hol okoznak ma rövidtávú nehézségeket. Ha visszatekintünk az elmúlt 25 év gazdaságos piacaira, ciklikus mozgást mutatnak: vannak mélypontok és vannak csúcspontok. Nekünk ma azt kell biztosítanunk, hogy a mai napon letett alapkövek 15 év múlva is olyan erősek legyenek mint ma, folyamatosan serkentően hassanak a gazdasági növekedésre, és folyamatosan megvalósítsák az energiaellátás biztonságosságát. A tegnapi nap folyamán Észtország elnöke elmondta nekünk, hogy Oroszország most úgy viselkedik, mint egy nagyhatalom, hogy az olaj és földgáz terén játszott nagyhatalmi szerepét most a külpolitika befolyásolására akarja felhasználni. Biztosítanunk kell az Európai Unión belüli szolidaritást, amely képes szembenézni és megküzdeni ezzel a kihívással. A fiataljaink jelentik a legjobb és legértékesebb erőforrásunkat. Ha nem történik megfelelő beruházás az oktatás és képzés terén, és nem biztosítunk számukra szakképesítést és lehetőséget az Európai Unión belül, akkor fennáll annak a veszélye, hogy elveszítjük őket. Végezetül hadd mondjam a hivatalban lévő elnöknek, hogy egy kis elismeréssel szeretnék a szlovén fiataloknak adózni a szlovén elnökség ideje alatt végzett munkájukért – különösképpen a protokolláris szekciókban dolgozók esetében – és azért a szíves fogadtatásért és képért, amit Szlovéniáról mint országról nyújtottak."@hu11
". Signor Presidente, desidero porgere il benvenuto al Presidente in carica del Consiglio e al Presidente della Commissione e affrontare ciò che i nostri vecchi, i nostri saggi, e alcuni direbbero i nostri uomini migliori – anche se non necessariamente condivida il concetto –, discuteranno nel corso del vertice nei prossimi giorni. Anziché ripetere tutto quello che hanno affermato i miei colleghi, poiché concordo con la maggior parte degli interventi, vorrei dire che non si tratta di uno o dell’altro concetto, ma piuttosto di una combinazione di tutti: cercare di estrapolare le idee migliori da tutte le diverse proposte presentate e impiegarle come unico modello che l’Europa deve seguire. Sostengo ciò poiché la nostra esperienza negli ultimi 30 anni, in particolare gli ultimi 20, ha dimostrato che una soluzione non esclude l’altra. Non è possibile ottenere una crescita economica senza un’adeguata coesione e protezione sociale. Non è possibile ottenere una tutela dell’ambiente senza appropriati investimenti in nuove risorse, nella tecnologia dell’informazione e in ricerca e sviluppo, al fine di generare metodi innovativi volti ad affrontare i problemi che ci troviamo di fronte. Analogamente, non è possibile risolvere la questione della disoccupazione affermando semplicemente di volere più posti di lavoro. Occorre incoraggiare le imprese e le aziende a creare posti di lavoro, a investire denaro e generare benessere. Tanto può essere fatto solo da parte dei servizi pubblici, siano investimenti pubblici per le infrastrutture o qualsiasi altra cosa. Infine, tocca agli operatori del settore nelle piccole e medie imprese, che impiegano il 62% di tutti i lavoratori dell’Unione europea, investire maggiore denaro nel creare sempre più posti di lavoro. Tale azione richiede una certa flessibilità. Tuttavia, la flessibilità non dovrebbe essere un sinonimo di abbassamento dei parametri o della tutela dei diritti dei lavoratori. Allo stesso modo, non si può usare un esempio negativo, come il caso (negativo a sufficienza), per annunciare che tutti gli altri devono essere controllati nella maniera più rigorosa. Va utilizzato come punto di partenza, non come fine del gioco. Consideriamo le sfide che affrontiamo oggi nell’Unione europea: la nostra mancanza di investimenti in attività adeguate di ricerca e sviluppo. I soggetti migliori e più brillanti delle università e delle istituzioni europee lasciano l’Europa per svolgere le loro ricerche e ulteriore lavoro in America, Giappone e ora anche in Cina. E non dimentichiamo il trasferimento dell’industria e dell’impresa europee: non in paesi all’interno dell’Europa, come avveniva 10-12 anni fa, ma al di fuori dell’Unione europea, in India, Pakistan, Malesia e altri paesi. Ora occorre concentrarsi veramente non solo laddove le improvvise difficoltà del mercato dei generano oggi problemi a breve termine. Se ripensiamo agli ultimi 25 anni dei mercati economici, si comportano ciclicamente: ci sono alti e bassi. Dobbiamo garantire che le basi gettate oggi fra 15 anni saranno solide come lo sono adesso, che continueranno a produrre crescita economica e a offrire sicurezza nell’approvvigionamento dell’energia. Il Presidente estone ieri ci ha riferito che la Russia attualmente sta agendo come una superpotenza, al fine di usare il proprio potere nel settore del petrolio e del gas per influenzare la politica estera. Dobbiamo assicurare solidarietà nell’Unione europea per far fronte e rispondere a tale sfida. La nostra risorsa migliore e più preziosa è costituita dai giovani. Se non investiamo adeguatamente in istruzione e formazione, e non forniamo loro competenze e opportunità nell’Unione europea, rischiamo di perderli. Infine, permettetemi di dire al Presidente in carica del Consiglio che desidero tributare un plauso ai giovani sloveni per il loro lavoro durante la Presidenza slovena, in particolare a quelli nell’ufficio del protocollo, e per l’accoglienza e l’immagine trasmessa della Slovenia come paese."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau pakviesti Europos Bendrijų Tarybos pirmininką ir Komisijos pirmininką pakalbėti apie problemas, kurias mūsų vadovai, protingi vyrai ir, kaip kai kas pasakytų, geriausieji iš mūsų (tai nereiškia, kad aš su šiuo teiginiu sutinku) artimiausiomis dienomis svarstys aukščiausio lygio susitikime. Nenorėdamas kartoti savo kolegų išsakytų minčių (nes aš sutinku su daugeliu iš jų), aš svarbu ne rinktis vieną ar kitą poziciją, o visų taikyti jų kombinaciją: bandyti iš skirtingų pasiūlymų išskirti geriausias idėjas ir jas taikyti sukuriant unikalų modelį, kurį turėtų taikyti Europa. Aš manau, kad pastarųjų trisdešimties, o ypač dvidešimties, metų patirtis parodė, kad negalima rinktis vieno ar kito: negalima pasiekti ekonomikos augimo be atitinkamos socialinės sanglaudos ir socialinės apsaugos. Neįmanoma saugoti aplinkos be atitinkamų investicijų į naujus išteklius, informacines technologijas, mokslo tyrimus bei plėtrą, – sritis, kurios padeda mums ieškoti naujų būdų kaip spręsti šiandienos problemas. Pavyzdžiui, negali išspręsti nedarbo problemos vien sakant, kad mums reikia daugiau darbo vietų. Reikia skatinti įmones kurti naujas darbo vietas, investuoti pinigus ir kurti gerovę. Vien viešųjų paslaugų srityje galima daug nuveikti: nesvarbu ar būtų investuojama į infrastruktūrą, ar kitur. Galų gale, daugiau į naujų vietų kūrimą turėtų investuoti ir mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių savininkai, kuriems Europos Sąjungoje dirba daugiau nei 62 % dirbančiųjų. Tam reikia lankstumo. Tačiau lankstumas neturėtų reikšti standartų ar darbuotojų teisių mažinimo. Pavyzdžiui, negalite vadovaudamiesi vienu blogu pavyzdžiu, tarkim Lavalio problema, sakyti, kad reikia griežtai visus kontroliuoti. Kontrolę galima taikyti pradiniame taške, o ne kaip strategijos rezultatą. Pažvelkite į problemas, kurias Europos Sąjunga sprendžia šiandien: mes mažai investuojame į reikiamus mokslo tyrimus ir plėtrą. Geriausi ir pažangiausi Europos universitetai ir kitos institucijos mokslo tyrimus ir tolimesnius darbus atlieka Amerikoje, Japonijoje ar net Kinijoje, bet ne Europoje. O pažvelkite į Europos pramonės ir verslo santykius: verslas perkeliamas ne į kitas Europos šalis, kaip buvo prieš 10 ar 12 metų, o už Europos Sąjungos ribų – į Pakistaną, Indiją, Malaiziją ir kitas šalis. Šiuo metu mes turėtume daugiausia dėmesio skirti ne antraeiliams rinkos sunkumams, sukeliantiems trumpalaikes problemas, spręsti. Jei pažvelgtume į pastarųjų 25 metų ekonomikos istoriją, pastebėtume, kad viskas vyksta ciklais: yra nuosmukio ir pakilimo laikotarpiai. Mes turime užtikrinti, kad pamatai, kuriuos klojame šiandien, būtų tokie pat stiprūs ir po penkiolikos metų: kad būtų užtikrintas ekonomikos augimas ir energetinis saugumas. Estijos Prezidentas vakar sakė, kad Rusija elgiasi, kaip supervalstybė, naudojanti savo įtaką naftos ir dujų sektoriuje įtakai užsienio politikoje. Mes turime užtikrinti, kad spręsdamos šią problemą Europos Sąjungos šalys bus solidarios. Mūsų didžiausias ir vertingiausias turtas – jauni žmonės. Jei nepakankamai investuosime į švietimą ir profesinį mokymą ir nesuteiksime jiems žinių ir galimybių Europos Sąjungos ribose, rizikuosime juos prarasti. Baigiant leiskite man pasakyti Europos Bendrijų Tarybos pirmininkui, kad aš noriu įteikti dovaną Slovėnijos jaunimui už darbą, atliktą Slovėnijos pirmininkavimo metu (konkrečiai – protokolų skyriuje) ir už nuoširdų Slovėnijos įvaizdžio formavimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vēlos aicināt Padomes priekšsēdētāju, kā arī Komisijas priekšsēdētāju diskutēt par to, ko mūsu vecajie, viedie vīri un, citi teiktu, mūsu gudrie – kaut arī es tam ne īsti piekrītu – apspriedīs sammita laikā turpmākajās dienās. Es neatgriezīšos pie tā, ko mani kolēģi iepriekš teica, jo lielākoties esmu ar viņiem vienisprātis, bet gan apgalvošu, ka nav vajadzīga viena vai otra lieta, bet gan to visu apvienojums: jāmēģina izvilināt labākās idejas no dažādajiem izvirzītajiem priekšlikumiem un tās jāizmanto, lai izveidotu vienreizīgu modeli, saskaņā ar kuru Eiropai jārīkojas. Es to saku, jo mūsu pieredze pēdējo 30 gadu un jo sevišķi pēdējo 20 gadu laikā ir apliecinājusi, ka lietas būtība nav ne viens, ne otrs. Ekonomisko izaugsmi nevar panākt bez sociālās kohēzijas un sociālās aizsardzības. Vides aizsardzību nevar īstenot bez atbilstošiem ieguldījumiem jaunos resursos, informācijas tehnoloģijās, kā arī pētniecībā un attīstībā, lai radītu inovatīvus veidus, kā risināt problēmas, ar kurām mēs saskaramies. Līdzīgi, jūs nevar atrisināt bezdarba problēmu, vienkārši sakot, ka ir nepieciešams radīt vairāk darbavietu. Jums ir jāmudina korporācijas un uzņēmumi radīt darbavietas, ieguldīt naudu un palielināt labklājību. Sabiedriskajos pakalpojumos var daudz ko izdarīt vienīgi ar valsts ieguldījumu infrastruktūrā vai citās jomās. Galu galā tas ir cieši saistīts ar uzņēmējiem mazos un vidējos uzņēmumos, kuri nodarbina 62 % no visiem darba ņēmējiem Eiropas Savienībā, ieguldot arvien vairāk un vairāk līdzekļu darbavietu radīšanā. Tas prasa noteiktu elastību. Tomēr elastība nedrīkst nozīmēt standartu vai darba ņēmēju tiesību aizsardzības samazināšanu. Tāpat nedrīkst izmantot vienu negatīvu piemēru, piemēram lietu – lai cik slikta tā arī būtu – lai teiktu, ka visi pārējie ir jākontrolē visstingrākajā mērā. Tam ir jābūt sākumpunktam, nevis beigu posmam. Palūkojieties uz problēmām, ar kurām Eiropas Savienība saskaras šobrīd: trūkst ieguldījumu atbilstošā pētniecībā un attīstībā. Labākie un gudrākie no Eiropas universitātēm un iestādēm pamet Eiropu, lai nodarbotos ar pētniecību un turpinātu strādāt Amerikā, Japānā un šobrīd arī pat Ķīnā. Un palūkojieties uz Eiropas rūpniecības un uzņēmumu pārvietošanos: nevis uz citām Eiropas valstīm, kā tas notika pirms 10 vai 12 gadiem; tie šobrīd atrodas ārpus Eiropas Savienības – Indijā, Pakistānā, Malaizijā un citās valstīs. Tas, kam mums patiesi šobrīd ir jāpievēršas, nav vienkārši pēkšņās vislielāko tirgu grūtības, kas šobrīd rada īstermiņa sarežģījumus. Ja mēs palūkojamies atpakaļ uz ekonomikas tirgu darbību pēdējo 25 gadu laikā, tad redzam, ka to darbība ir cikliska: ir kritumi un ir kāpumi. Mums ir jānodrošina, ka pamatakmeņi, ko mēs šodien noliekam, pēc 15 gadiem būs tikpat stipri, kā šodien, ka tie turpinās sekmēt ekonomisko izaugsmi un nodrošināt enerģijas piegādes drošību. Igaunijas prezidents vakar mums teica, ka Krievija šobrīd uzvedas kā lielvara, izmantojot savu lielvaras statusu naftas un gāzes jomā, lai ietekmētu ārpolitiku. Mums ir jānodrošina solidaritāte Eiropas Savienībā, lai stātos pretī šim izaicinājumam. Mūsu labākā un lielākā vērtība ir mūsu jaunieši. Ja mēs atbilstoši neieguldām izglītībā un apmācībā, un nesniedzam tiem prasmes un iespējas Eiropas Savienībā, mēs riskējam tos pazaudēt. Visbeidzot, ļaujiet man Padomes priekšsēdētājam teikt, ka vēlos paust cieņu Slovēnijas jauniešiem par viņu darbu Slovēnijas prezidentūras laikā, jo īpaši tiem, kas darbojās Protokolu daļā – par sagaidīšanu un iespaidu, ko tie radīja par Slovēniju kā valsti."@lv13
"Mr President, I would like to welcome the President-in-Office as well as the President of the Commission to discuss what our elders, wise men and some would say our betters – although I do not necessarily agree with that – will be discussing during the summit over the coming days. Rather than going back over everything that my colleagues have said, because I can agree with most of the contributions, I would say that it is not one or the other but rather a combination of all: trying to drag the best ideas out of all the different proposals that have been put forward and utilising them as the unique model which Europe must follow. I say that because our experience over the last 30 years, and in particular the last 20 years, has shown that it is not either one or the other. You cannot have economic growth without proper social cohesion and social protection. You cannot have protection of the environment without proper investment in new resources, information technology and research and development to create the innovative ways of dealing with the problems we are now facing. Likewise, you cannot solve unemployment simply by saying that we want more jobs. You have to encourage companies and businesses to create the jobs, to invest the money and to create the wealth. Only so much can be done by public services, whether it is public investment for infrastructure or whatever else. Ultimately it comes down to businessmen and businesswomen in small and medium-sized enterprises – which employ 62% of all the people employed within the European Union – investing more money in creating more and more jobs. That requires a certain amount of flexibility. However, flexibility should not be a byword for a diminution of standards or of the protection of workers’ rights. Likewise, you cannot use one bad example, like the Laval case – bad enough as it is – to say that everybody else must be controlled to the most rigorous level. It must be used as a starting point, not as the end game. Look at the challenges that we face in the European Union today: our lack of investment in proper research and development. The best and the brightest from European universities and institutions are leaving Europe to do their research and further work in America, Japan and now even China. And look at the relocation of European industry and business: it is not to other countries within Europe, which was the case 10 or 12 years ago; it is now outside the European Union, to India, Pakistan, Malaysia and other countries. What we really need to be focusing on now is not just where the sudden subprime market difficulties are creating short-term difficulties today. If we look back over the last 25 years of the economic markets, they go in cycles: there are troughs and there are highs. What we have to ensure is that the foundation stones that we put down today will be as strong in 15 years’ time as they are today, that they will continue to deliver economic growth and that they will continue to deliver security of energy supply. The President of Estonia told us here yesterday that Russia is now acting like a superpower, to use its superpower status in oil and gas to influence foreign policy. We must ensure that there is solidarity within the European Union to face up to and to meet that challenge. Our best and most valuable asset is our young people. If we do not invest properly in education and training and give them skills and opportunities in the European Union, we risk losing them. Finally, let me say to the President-in-Office that I want to pay a small tribute to the young people in Slovenia for their work during Slovenia’s Presidency – particularly those in the protocol section – and the welcome and the image they give of Slovenia as a country."@mt15
". Mijnheer de voorzitter, ik wil de fungerend voorzitter van de Raad, alsmede de voorzitter van de Commissie uitnodigen te bespreken wat onze nestors, - wijze mensen, en naar sommigen misschien zeggen onze superieuren, hoewel ik het daar niet noodzakelijkerwijs mee eens ben -, zullen bespreken tijdens de Top de komende dagen. In plaats van nog eens alles te herhalen wat mijn collega’s hebben gezegd - ik ben het met de meeste bijdragen immers eens -, zou ik willen zeggen dat het niet het een of het ander is, maar veeleer een combinatie van alles: proberen de beste ideeën uit alle verschillende voorstellen die naar voren zijn gebracht te destilleren, en ze te gebruiken als het unieke model dat Europa moet volgen. Ik zeg dat omdat onze ervaring van de afgelopen dertig en in het bijzonder twintig jaar heeft laten zien dat het niet het een of het ander is. Je kunt geen economische groei hebben zonder adequate sociale cohesie en sociale bescherming. Je kunt geen bescherming van het milieu hebben zonder een adequate investering in nieuwe hulpbronnen, informatietechnologie, onderzoek en ontwikkeling om de innovatieve manieren te creëren om de problemen aan te pakken waarmee we nu worden geconfronteerd. Evenzo kun je de werkloosheid niet oplossen door alleen maar te zeggen dat we meer banen willen. Je moet bedrijven en ondernemingen aanmoedigen om banen te creëren, geld te investeren en rijkdom te creëren. Slechts een deel kan de publieke sector op zich nemen, of het nu publieke investeringen zijn in de infrastructuur of wat dan ook. Uiteindelijk zijn het de zakenlieden, mannen en vrouwen, in kleine en middelgrote ondernemingen, die 62 procent van alle werknemers in de Europese Unie werk bieden, en meer geld in steeds meer banen investeren. Dat vraagt om een zekere mate van flexibiliteit. Maar flexibiliteit dient niet synoniem te zijn met lagere normen of met minder bescherming van de rechten der werknemers. Evenmin kun je één slecht voorbeeld gebruiken, zoals de zaak-Laval, hoe slecht dat ook is, om te zeggen dat ieder ander tot op het bot moet worden gecontroleerd. Het moet als beginpunt worden gebruikt, niet als een eindspel. Kijk naar de uitdagingen waarmee we vandaag de dag in de Europese Unie worden geconfronteerd: ons gebrek aan investeringen in adequaat onderzoek en ontwikkeling. De besten en slimsten van de Europese universiteiten en instituten verlaten Europa om hun onderzoek en ander werk voort te zetten in Amerika, Japan en nu zelfs China. En kijk naar de verplaatsing van Europese industrieën en bedrijven: die gaan niet naar andere landen in Europa, zoals dat tien of twaalf jaar geleden wel het geval was; ze gaan nu naar landen buiten de Europese Unie, naar India, Pakistan, Maleisië en andere landen. Waar we ons nu op moeten richten, is niet alleen op de vraag waar de plotselinge moeilijkheden op de kredietmarkten vandaag de dag moeilijkheden op de korte termijn creëren. Als we terugkijken naar de afgelopen 25 jaar op de economische markten, dan zien we een cyclisch verloop: er zijn hoogte- en dieptepunten. Waar we voor moeten zorgen is dat de fundamenten die we vandaag leggen over vijftien jaar nog net zo sterk zijn als nu, dat ze blijven zorgen voor economische groei, en dat ze zorgen voor de continuïteit van de energievoorziening. De president van Estland vertelde ons gisteren dat Rusland zich nu als een supermacht gedraagt, om de status van supermacht in olie en gas te gebruiken om het buitenlands beleid te beïnvloeden. We moeten ervoor zorgen dat er solidariteit bestaat binnen de Europese Unie om die uitdaging onder ogen te zien en aan te gaan. Ons beste en meest waardevolle goed is onze jeugd. Als we niet adequaat investeren in onderwijs en opleiding en hem niet vaardigheden en kansen bieden in de Europese Unie, lopen we het gevaar hem te verliezen. Laat me tot slot tegen de fungerend voorzitter van de Raad zeggen, dat ik hier graag mijn waardering wil uitspreken voor de jonge mensen in Slovenië voor hun werk tijdens het voorzitterschap van Slovenië, vooral die in de sectie Protocol, en voor hun welkom en het beeld dat ze van Slovenië als land geven."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym zaprosić urzędującego przewodniczącego, a także przewodniczącego Komisji, do przedyskutowania tego, co nasza starszyzna, mądrzy ludzie, a niektórzy mogliby rzec, że nasi najlepsi - mimo że niekoniecznie się z tym zgadzam - będą omawiać podczas szczytu w najbliższych dniach. Zamiast powracać do wszystkich kwestii poruszonych przez moich kolegów, bo z większością mogę się zgodzić, powiedziałbym raczej, że nie jest to jedno lub drugie, ale kombinacja wszystkiego: próby wyciągnięcia najlepszych pomysłów z wszelkich propozycji, które zostały zgłoszone, oraz użycie ich jako unikalnego modelu, którym Europa musi się kierować. Mówię to, ponieważ nasze doświadczenie z ostatnich 30 lat, a w szczególności z ostatnich 20 lat, pokazało, że to nie jest kwestia jednego lub drugiego. Nie można mieć wzrostu gospodarczego bez prawidłowej spójności społecznej i ochrony socjalnej. Nie można mieć ochrony środowiska bez właściwych inwestycji w nowe surowce, technologie informacyjne oraz badania i rozwój, by stworzyć innowacyjne drogi radzenia sobie z problemami, wobec których teraz stajemy. Podobnie, nie można rozwiązać problemu bezrobocia samym mówieniem o tym, że potrzebujemy więcej miejsc pracy. Trzeba zachęcić przedsiębiorstwa do tworzenia pracy, do inwestowania pieniędzy i wytwarzania bogactwa. Tylko tyle można zrobić przez sferę publiczną, o ile są to inwestycje publiczne w infrastrukturę lub cokolwiek innego. Dochodząc w końcu do przedsiębiorców w sektorze MŚP - które dają pracę 62% wszystkich zatrudnionych w Unii Europejskiej - powinni inwestować więcej pieniędzy w tworzenie coraz większej liczby miejsc pracy. To wymaga pewnej elastyczności. Jednakże, elastyczność nie powinna być sloganem wzywającym do uszczuplania standardów lub ochrony praw pracowniczych. Ponadto, nie można powoływać się na jeden zły przykład jak sprawa Laval – bardzo negatywna - by powiedzieć, że każdy inny musi być kontrolowany w najbardziej rygorystyczny sposób. To musi być punktem wyjścia, a nie końcem gry. Spójrzcie na wyzwania, przed którymi stajemy teraz w Unii Europejskiej: nasz brak inwestycji we właściwe badania i rozwój. Najlepsi i najinteligentniejsi z europejskich uniwersytetów i instytucji opuszczają Europę, aby prowadzić badania i pracować w Ameryce, Japonii, a teraz nawet w Chinach. Przyjrzyjmy się delokalizacji europejskiego przemysłu i biznesu: nie odbywa się ona do innych krajów europejskich, co miało miejsce 10 lub 12 lat temu; ma to teraz miejsce poza Unią Europejską, do Indii, Pakistanu, Malezji i innych krajów. To, czego naprawdę potrzebujemy, by się na tym skupić teraz, to nie tylko krótkoterminowe kłopoty spowodowane obecnie kryzysem na rynku subprime. Jeśli spojrzymy na ostatnie 25 lat rynków gospodarczych, charakteryzują się one cyklami: są dołki, są także hossy. To, czego musimy być pewni teraz, to czy kamienie węgielne, które kładziemy dzisiaj, będą za 15 lat tak samo silne jak teraz, że nadal będą zapewniać wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo dostaw energii. Prezydent Estonii powiedział tu wczoraj, że Rosja odgrywa teraz rolę supermocarstwa, używając swego statusu supermocarstwa jako ważnego producenta ropy i gazu, aby wpływać na politykę międzynarodową. Musimy zagwarantować, że w Unii Europejskiej jest solidarność by zmierzyć się z wyzwaniami i dać sobie z nimi radę. Naszym najlepszym i najbardziej wartościowym dobrem jest nasza młodzież. Jeśli nie zainwestujemy właściwie w edukację i szkolenia i nie damy im umiejętności i szans w Unii Europejskiej, ryzykujemy ich utratę. Na koniec chciałbym powiedzieć urzędującemu przewodniczącemu, że chcę złożyć mały hołd słoweńskiej młodzieży za ich pracę podczas słoweńskiej prezydencji - szczególnie tym w sekcji protokolarnej - i za poparcie oraz za to, jaki tworzą wizerunek Słowenii jako kraju."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de dar ao Presidente em exercício do Conselho e ao Presidente da Comissão as boas-vindas a esta discussão sobre o que os nossos superiores, homens sábios e que alguns diriam melhores que nós – se bem que eu não concorde necessariamente com isso – irão debater durante a cimeira dos próximos dias. Em lugar de repetir tudo o que os meus colegas já aqui disseram, pois concordo com a maioria das intervenções, diria que a solução não passa por uma coisa nem pela outra mas antes pela combinação de todas elas: há que procurar retirar as melhores ideias de entre todas as diferentes propostas avançadas e utilizá-las como o modelo único que a Europa deve seguir. Digo isto porque a nossa experiência nos últimos trinta anos, e sobretudo nos últimos vinte anos, mostrou que a solução não está numa coisa ou na outra. Não se pode ter crescimento económico sem coesão social e protecção social adequadas. Não se pode ter protecção do ambiente sem um adequado investimento em novos recursos, tecnologias da informação e investigação e desenvolvimento para criar formas inovadoras de lidar com os problemas que hoje temos pela frente. De igual modo, não se pode resolver o problema do desemprego dizendo simplesmente que queremos mais postos de trabalho. Há que incentivar as empresas e os operadores económicos a criar esses postos de trabalho, a investir o seu capital e a criar riqueza. Há um limite para aquilo que os serviços públicos podem assegurar, quer se trate de investimento público em infra-estruturas ou de qualquer outra coisa. Em última análise, tudo dependerá de os empresários e empresárias das pequenas e médias empresas – que respondem por 62% de todos os assalariados na União Europeia – investirem mais dinheiro na criação de mais e mais postos de trabalho. Isto exige um certo nível de flexibilidade. Contudo, a flexibilidade não deve ser sinónimo de redução das normas ou da protecção dos direitos dos trabalhadores. Do mesmo modo, não se pode utilizar um mau exemplo, como o caso Laval – já de si suficientemente mau – para dizer que todos os outros devem ser controlados ao mais rigoroso nível. A flexibilidade deve ser usada como ponto de partida, não como um fim em si mesma. Vejam os desafios que hoje enfrentamos na União Europeia, como a ausência de um adequado investimento na investigação e no desenvolvimento. Os melhores e os mais brilhantes elementos das universidades e instituições europeias estão a abandonar a Europa para desenvolver a sua investigação e prosseguir o seu trabalho nos Estados Unidos, no Japão e agora até na China. E vejam o que se passa com a deslocalização das indústrias e empresas europeias: já não é para outros países na Europa que se mudam, como acontecia há dez ou doze anos atrás; agora é para fora da União Europeia, para a Índia, Paquistão, Malásia e outros países. Onde temos realmente de centrar agora a nossa atenção não é em saber onde é que os problemas repentinamente surgidos no mercado, fruto da crise do crédito à habitação de alto risco nos Estados Unidos, estão hoje a criar dificuldades a curto prazo. Se analisarmos retrospectivamente os mercados económicos nos últimos vinte cinco anos, veremos que estes evoluem de forma cíclica, com períodos de depressão e períodos favoráveis. O que importa assegurar é que os alicerces que hoje lançarmos sejam tão sólidos dentro de quinze anos como o são agora, e que continuarão a garantir o crescimento económico bem como a segurança do aprovisionamento energético. O Presidente da Estónia disse ontem aqui que a Rússia está a actuar como uma superpotência, a servir-se do seu estatuto de superpotência relativamente ao petróleo e ao gás para influenciar a política externa. Temos de velar por que exista a necessária solidariedade na União Europeia para enfrentarmos e lidarmos com este desafio. O que de melhor e mais valioso temos são os nossos jovens. Se não investirmos adequadamente na sua educação e formação, se não os dotarmos das necessárias competências, se não lhes dermos oportunidades na Europa, corremos o risco de os perder. A terminar, quero dizer ao senhor Presidente em exercício do Conselho que presto aqui homenagem aos jovens eslovenos que, com o seu valioso trabalho durante a Presidência da Eslovénia – sobretudo os da secção do protocolo –, contribuíram para dar uma tão acolhedora e positiva imagem do seu país"@pt17
"Mr President, I would like to welcome the President-in-Office as well as the President of the Commission to discuss what our elders, wise men and some would say our betters – although I do not necessarily agree with that – will be discussing during the summit over the coming days. Rather than going back over everything that my colleagues have said, because I can agree with most of the contributions, I would say that it is not one or the other but rather a combination of all: trying to drag the best ideas out of all the different proposals that have been put forward and utilising them as the unique model which Europe must follow. I say that because our experience over the last 30 years, and in particular the last 20 years, has shown that it is not either one or the other. You cannot have economic growth without proper social cohesion and social protection. You cannot have protection of the environment without proper investment in new resources, information technology and research and development to create the innovative ways of dealing with the problems we are now facing. Likewise, you cannot solve unemployment simply by saying that we want more jobs. You have to encourage companies and businesses to create the jobs, to invest the money and to create the wealth. Only so much can be done by public services, whether it is public investment for infrastructure or whatever else. Ultimately it comes down to businessmen and businesswomen in small and medium-sized enterprises – which employ 62% of all the people employed within the European Union – investing more money in creating more and more jobs. That requires a certain amount of flexibility. However, flexibility should not be a byword for a diminution of standards or of the protection of workers’ rights. Likewise, you cannot use one bad example, like the Laval case – bad enough as it is – to say that everybody else must be controlled to the most rigorous level. It must be used as a starting point, not as the end game. Look at the challenges that we face in the European Union today: our lack of investment in proper research and development. The best and the brightest from European universities and institutions are leaving Europe to do their research and further work in America, Japan and now even China. And look at the relocation of European industry and business: it is not to other countries within Europe, which was the case 10 or 12 years ago; it is now outside the European Union, to India, Pakistan, Malaysia and other countries. What we really need to be focusing on now is not just where the sudden subprime market difficulties are creating short-term difficulties today. If we look back over the last 25 years of the economic markets, they go in cycles: there are troughs and there are highs. What we have to ensure is that the foundation stones that we put down today will be as strong in 15 years’ time as they are today, that they will continue to deliver economic growth and that they will continue to deliver security of energy supply. The President of Estonia told us here yesterday that Russia is now acting like a superpower, to use its superpower status in oil and gas to influence foreign policy. We must ensure that there is solidarity within the European Union to face up to and to meet that challenge. Our best and most valuable asset is our young people. If we do not invest properly in education and training and give them skills and opportunities in the European Union, we risk losing them. Finally, let me say to the President-in-Office that I want to pay a small tribute to the young people in Slovenia for their work during Slovenia’s Presidency – particularly those in the protocol section – and the welcome and the image they give of Slovenia as a country."@ro18
"Vážený pán predseda, dovoľte mi privítať pána úradujúceho predsedu a pána predsedu Komisie. Dnes s nami diskutujú o tom, o čom budú na nadchádzajúcom samite diskutovať naši staršinovia, mudrci, a niekto by mohol povedať, že aj tí najskúsenejší z nás, s čím ja osobne nemusím nevyhnutne súhlasiť. Namiesto toho, aby som opakoval všetko, čo už povedali moji kolegovia, pretože možno súhlasiť s väčšinou príspevkov, povedal by som, že nejde o jedno alebo o druhé, ale skôr o kombináciu všetkých týchto vecí: ide o úsilie vybrať tie najlepšie myšlienky zo všetkých rôznych návrhov, ktoré boli predložené, a využiť ich ako jedinečný model, ktorý musí Európa nasledovať. Hovorím to, pretože naše skúsenosti za posledných 30 rokov, a najmä za posledných 20 rokov, poukazujú na to, že nejde o jedno, ani o druhé. Nie je možné dosahovať hospodársky rast bez správnej sociálnej súdržnosti a sociálnej ochrany. Nie je možné chrániť životné prostredie bez riadnych investícií do nových zdrojov, informačných technológií, výskumu a vývoja, aby bolo možné vytvoriť inovatívne spôsoby riešenia problémov, ktorým musíme v súčasnosti čeliť. Podobne nie je možné vyriešiť nezamestnanosť tým, že si povieme, že chceme vytvoriť viac pracovných miest. Je potrebné podnietiť obchodné spoločnosti a podniky k tomu, aby vytvárali pracovné miesta, aby investovali peniaze a vytvárali bohatstvo. Pole pôsobnosti verejných služieb je obmedzené, či už ide o verejné investície do infraštruktúry, alebo o čokoľvek iné. V konečnom dôsledku ide o to, aby podnikatelia a podnikateľky v malých a stredných podnikoch, ktoré zamestnávajú 62 % všetkých ľudí, ktorí sú v rámci Európskej únie zamestnaní, investovali viac finančných prostriedkov do tvorby väčšieho počtu pracovných miest. Na to je potrebné dosiahnuť určitý stupeň flexibility. Pojem flexibilita by však nemal predstavovať pokles úrovne alebo ochrany práv pracujúcich. Podobne nemožno na základe jedného zlého príkladu, akým je prípad Laval, ktorý je skutočne zlý, vyvodiť záver, že všetci ostatní musia byť pod čo najdôslednejšou kontrolou. Mal by to byť východzí, nie konečný bod. Pozrime sa na výzvy, ktorým musíme dnes v Európskej únii čeliť: nedostatok investícií do riadneho výskumu a vývoja. Tí najlepší a najbystrejší odchádzajú z európskych univerzít a organizácii, aby vo svojom výskume a ďalšej práci pokračovali v Amerike, Japonsku a teraz dokonca už aj v Číne. A pozrime sa aj na premiestnenie európskeho priemyslu a obchodu. Nejde už o premiestnenie do iných krajín v rámci Európy, ako tomu bolo pred 10 alebo 12 rokmi. V súčasnosti sa európsky priemysel presúva mimo Európskej únie, do Indie, Pakistanu, Malajzie a podobne. V súčasnosti by sme sa nemali zameriavať len na krátkodobé ťažkosti, ktoré spôsobila náhla kríza rizikových hypotekárnych úverov. Ak sa obzrieme do minulosti, posledných 25 rokov sa hospodárske trhy vyvíjajú v cykloch: môžeme vidieť vrcholy i pády. Musíme zabezpečiť, aby boli základné kamene, ktoré dnes položíme, aj o 15 rokov rovnako pevné ako dnes, aby vďaka nim hospodárstvo rástlo, a aby bolo možné zaručiť bezpečnosť dodávok energie. Prezident Estónska nám v tejto rokovacej sále včera povedal, že Rusko sa v súčasnosti správa ako superveľmoc, a že využíva svoj status superveľmoci v oblasti ropy a zemného plynu na ovplyvňovanie zahraničnej politiky. Musíme zabezpečiť, aby bola v rámci Európskej únie solidarita, aby sme sa mohli postaviť a čeliť tejto výzve. Našim najlepším a najhodnotnejším aktívom sú naši mladí ľudia. Ak nebudeme dostatočne investovať do vzdelania a odbornej prípravy, aby sme im poskytli zručnosti a príležitosti v Európskej únii, hrozí, že o nich prídeme. Na záver mi dovoľte povedať pánovi úradujúcemu predsedovi rady, že by som chcel vzdať hold mladým ľuďom zo Slovinska za ich prácu počas slovinského predsedníctva, najmä v protokolárnom oddelení, a za to, aký príjemný obraz vytvárajú o Slovinsku ako o krajine."@sk19
"Gospod predsednik, predsedujočega in predsednika Komisije vabim k razpravi o tem, kar bodo naše starešine, modri možje, in nekateri bi rekli, naši nadrejeni – čeprav se s tem nujno ne strinjam – obravnavali na vrhu v naslednjih dneh. Namesto da ponovim vse, kar so povedali moji kolegi, ker se z večino pripomb strinjam, bom raje povedal, da ni pravi odgovor le ta ali oni ampak kombinacija vseh: poskušati potegniti najboljše zamisli iz vseh različnih predlogov, ki so bili predstavljeni, in jih uporabiti kot edinstven zgled, ki mu Evropa mora slediti. To pravim, ker nam izkušnje iz zadnjih 30 in zlasti 20 let kažejo, da odgovor ni le ta ali oni. Gospodarska rast brez ustrezne socialne kohezije in socialne zaščite ni mogoča. Varstvo okolja ni mogoče brez naložb v nove vire, informacijsko tehnologijo ter raziskave in razvoj, da se oblikujejo inovativni načini reševanja težav, s katerimi se zdaj soočamo. Podobno ne moremo rešiti težave brezposelnosti preprosto tako, da rečemo, da hočemo več delovnih mest. Podjetja je treba spodbuditi, da ustvarijo delovna mesta, vlagajo denar in ustvarijo bogastvo. Javne službe lahko naredijo le toliko, pa naj so to javne naložbe v infrastrukturo ali kar koli drugega. Končno morajo podjetniki in podjetnice v malih in srednje velikih podjetjih – pri katerih dela 62 % vseh zaposlenih v Evropski uniji – vložiti več denarja v ustvarjanje vedno več delovnih mest. To zahteva določeno mero prilagodljivosti. Vendar prilagodljivost ne sme biti izgovor za nižanje standardov ali zaščite pravic delavcev. Podobno ne smete na podlagi enega slabega primera, kot je zadeva Laval – ki je že tako dovolj slaba – zahtevati, da se tudi vsi ostali kar najstrožje nadzirajo. To je treba izkoristiti kot izhodišče in ne zaključek. Poglejte izzive, s katerimi se v Evropski uniji srečujemo danes: naše pomanjkanje naložb v ustrezne raziskave in razvoj. Najboljši in najpametnejši iz evropskih univerz in institucij zapuščajo Evropo in svoje raziskave in delo raje nadaljujejo v Ameriki, na Japonskem in zdaj celo na Kitajskem. In poglejte selitve evropske industrije in podjetij: te ne potekajo več v druge evropske države, kot pred 10 ali 12 leti, zdaj se selijo izven Evropske unije, v Indijo, Pakistan, Malezijo in druge države. Naše pozornosti ne zahtevajo samo kratkoročne težave, ki jih danes povzročajo zapleti na hipotekarnem trgu. Če pogledamo zadnjih 25 let gospodarskega trga, vidimo, da potekajo v ciklih: pojavljajo se padci in vzponi. Zagotoviti moramo, da bodo temelji, ki jih položimo danes, čez 15 let še vedno tako močni, da bodo še naprej zagotavljali gospodarsko rast in varnost oskrbe z energijo. Estonski predsednik nam je včeraj tu povedal, da se Rusija zdaj obnaša kot velesila, da bi s svojim statusom velesile na področju nafte in zemeljskega plina vplivala na zunanjo politiko. V Evropski uniji moramo zagotoviti solidarnost, da se bomo lahko spopadli s tem izzivom. Naše najboljše in najvrednejše sredstvo so mladi. Če ne bomo primerno vlagali v izobraževanje in usposabljanje ter jim zagotovili znanje in priložnosti v Evropski uniji, tvegamo, da jih bomo izgubili. Končno naj predsedujočemu povem, da želim mladim v Sloveniji čestitati za njihovo delo med slovenskim predsedovanjem – predvsem tistim v oddelku za protokol – in za sprejem ter vtis, ki ga dajejo o Sloveniji kot državi."@sl20
"Herr talman! Jag vill välkomna rådets respektive kommissionens ordförande hit för att diskutera vad de som är äldre och klokare, och en del skulle säga bättre, än vi – även om jag inte nödvändigtvis håller med om det – kommer att diskutera under toppmötet de kommande dagarna. I stället för att upprepa allt som mina kolleger har sagt, för jag kan hålla med om de flesta av inläggen, skulle jag säga att det inte är frågan om antingen eller, utan snarare om en kombination av alltihop: att försöka sålla fram de bästa idéerna i alla de olika förslag som har lagts fram och använda dem som den unika modell som EU måste följa. Det säger jag eftersom våra erfarenheter från de senaste 30 åren, och framför allt de senaste 20 åren, har visat att det inte handlar om antingen eller. Man kan inte skapa ekonomisk tillväxt utan ordentlig social sammanhållning och socialt skydd. Man kan inte skydda miljön utan att göra ordentliga investeringar i nya resurser, informationsteknik, forskning och utveckling för att på ett innovativt sätt hantera de problem som vi nu står inför. På samma sätt kan man inte komma till rätta med arbetslösheten bara genom att säga att vi vill ha fler arbetstillfällen. Man måste stimulera företagen att skapa arbetstillfällen, investera pengar och skapa välstånd. Detta kan endast till en viss del göras med hjälp av offentliga tjänster, oavsett om det rör sig om investeringar i infrastruktur eller något annat. I slutändan handlar det om att affärsmän och affärskvinnor i små och medelstora företag – som sysselsätter 62 procent av alla anställda inom EU – investerar mer pengar i att skapa fler och fler arbetstillfällen. För detta krävs det ett visst mått av flexibilitet. Flexibilitet får dock inte betyda sänkt standard eller minskat skydd av arbetstagarnas rättigheter. Man kan inte heller ta ett enda dåligt exempel, som Laval-fallet – som verkligen är dåligt – och påstå att alla andra måste utsättas för hårda kontroller. Det måste tas som utgångspunkt, inte som en slutpunkt. Se på de utmaningar som vi står inför i EU i dag: bristen på investeringar i ordentlig forskning och utveckling. De främsta hjärnorna europeiska universitet och högskolor lämnar Europa för att bedriva sin forskning och sitt fortsatta arbete i USA, Japan och nu till och med Kina. Och se på omlokaliseringen av europeisk industri och europeiska företag. De flyttar inte till andra länder inom Europa, som var fallet för tio eller tolv år sedan. Nu flyttar de till länder utanför EU, till Indien, Pakistan, Malaysia och andra länder. Nu får vi inte bara fokusera på de områden där de plötsliga svårigheterna på högriskmarknaderna leder till kortsiktiga svårigheter i dag. Om vi ser tillbaka på de ekonomiska marknaderna de senaste 25 åren så går de i cykler. Det finns toppar och dalar. Vi måste se till att de grundstenar som vi lägger i dag är lika starka om 15 år som de är i dag, att de fortfarande kommer att ge ekonomisk tillväxt och att de fortfarande kommer att ge en trygg energiförsörjning. Estlands president berättade här i går att Ryssland nu agerar som en supermakt och använder sin supermaktstatus inom olja och gas för att påverka utrikespolitiken. Vi måste se till att det finns solidaritet inom EU för att ta itu med och bemöta den utmaningen. Vår bästa och mest värdefulla tillgång är våra ungdomar. Om vi inte gör ordentliga investeringar i utbildning och ger dem färdigheter och möjligheter i EU riskerar vi att förlora dem. Till sist vill jag säga till rådets ordförande att jag vill hylla ungdomarna i Slovenien för deras arbete under det slovenska ordförandeskapet – särskilt dem på protokollavdelningen – och för det välkomnande och den bild som de ger av Slovenien som land."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
"Laval"13,12,12
" jménem skupiny UEN"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph