Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-12-Speech-3-012"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080312.3.3-012"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this week’s Council takes place somewhere along the road between despair and hope. Although the major difficulties seem to be overcome, the Lisbon Treaty is not yet ratified, and questions linger over some of its provisions. Uncertainties abound about the political direction of Russia, Turkey and some of our neighbours in the Middle and Near East. Economic growth is slowing, haunted by the impact on GDP of past banking-sector crises in Sweden or Finland or Hungary or Spain, to say nothing of Argentina or Japan. It makes concerted action by our central banks this morning all the more welcome. Beyond these considerations, the major global challenges of population growth and migration, of international crime and terrorism, of climate change and energy security continue to weigh on the minds of our policy makers. The urgent implementation of the Commission’s proposals to tackle climate change is incumbent on the Member States and on this House. The contours of the challenge are wide. The report from the High Representative on the impact of climate change on security and stability shows us that there is a real and immediate concern, with the danger of military implications, including the use – sometimes discussed – of NATO as an instrument of energy security. Yet, blinded by short-term economic thinking, some of our Member States are already busy trying to limit their commitments to the Commission’s proposals on climate change. Look at the draft Council conclusions – paragraph 18 – and see some of the weasel words that have been inserted. These twin dangers carry the threat of a retreat into a Fortress Europe. It is only by increasing internal solidarity that we can avoid the trap that Member States fall into, such as choosing South Stream over Nabucco. It is only by extending solidarity beyond our shores that we can enjoy peace around the Mediterranean, that or around the Caspian Sea. Einstein was right when he said that peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. We also need to lead by example. I hope that in the Council conclusions we will see a commitment by national governments and the European Union to cut energy use in our own government and institutional buildings and in our car fleets, with binding targets to achieve that. There have been stern warnings from the IPCC and others of the cost of inaction. We must act and we can because, despite the strong headwinds, the economic fundamentals of the euro area economy are strong, as the President of the Commission says, with domestic demand and exports continuing to grow – a sign that the Lisbon Strategy is working and must be pursued. We hear what people are saying in this House. Mr Wurtz’s group was leading a protest about the threat to 12 000 jobs at Unilever. Mr Schulz wrote a letter to 27 Heads of State and Government calling for a change in economic direction, binding social standards and greater social protection. Yet these actions ignore the reality of what is happening in the global economy where, as more and more countries have opened their economies, the global ratio of trade to GDP has grown faster than total output. Half of our income now comes from trade and even developing countries now account for a third of world trade. The integration of the world economy is proving that it is not a zero-sum game. While Europe’s share of that economy may be shrinking, the overall growth means that we continue to create jobs and wealth. That is why we have created 6.5 million new jobs in the last two years. My group has long argued this and we are pleased that it has been recognised by Mr Jacques Delors and Mr Poul Nyrup Rasmussen in the manifesto that they drafted for the PSE Group, which was adopted in Oporto some 15 months ago. Mr Schulz, if there is an ostrich in this room, it is not to be found in seat 21 [Mr Barroso’s seat]; it is to be found in seat 6 [Mr Schulz’s seat]. I think that explains why the PSE Group has lost its former role as the motor of this institution. The European Council must show more urgency in achieving its research and development targets. It must boost the market for venture capital and the mobility of researchers to foster innovation. It must improve transparency and supervision in the banking sector to ward off danger. Mr Lenarčič, you must pay attention to social cohesion and environmental stability but you must do so secure in the knowledge that markets are the most powerful tool we have to improve living standards."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, zasedání Rady probíhající tento týden se koná někde mezi zoufalstvím a nadějí. Ačkoliv se zdá, že hlavní těžkosti se podařilo překonat, Lisabonská smlouva ještě není ratifikovaná a některá její ustanovení jsou stále pochybná. Politické směřování Ruska, Turecka a některých našich sousedů ze Středního a Blízkého východu je nejisté. Ekonomický růst zpomaluje, pronásledován následky, které měly dopad na HDP při nedávné krizi bankovního sektoru ve Švédsku, Finsku, Maďarsku, či Španělsku, o Argentině a Japonsku ani nemluvě. Proto jsme o to více uvítali společná opatření, která přijaly naše centrální banky dnes ráno. Kromě těchto úvah mysl našich politiků nadále zatěžují také hlavní globální výzvy, jako je růst počtu obyvatel a migrace, mezinárodní kriminalita a terorismus, klimatické změny a energetická bezpečnost. Urgentní zavedení návrhů Komise v oblasti boje proti klimatickým změnám leží na bedrech členských států a tohoto Parlamentu. Obrysy této výzvy jsou rozsáhlé. Zpráva vysokého představitele o vlivu klimatických změn na bezpečnost a stabilitu poukazuje na to, že existuje skutečná a bezprostřední obava, s hrozbou vojenských důsledků, včetně využití (o kterém se nikdy nehovoří) organizace NATO jako nástroje k zajištění energetické bezpečnosti. Zaslepené krátkodobým ekonomickým myšlením již některé členské státy EU usilují o omezení svých závazků, týkajících se návrhů Komise v oblasti klimatických změn. Podívejte se na návrh závěrů Rady, odstavec 18, a všimněte si některých vyhýbavých slov, která tam byla vložena. Tato dvojí nebezpečí obsahují hrozbu, že se stáhneme do pevnosti jménem Evropa. Pouze zvýšením vnitřní solidarity se můžeme vyhnout pasti, do které by padly členské státy, například kdyby se rozhodly pro South Stream místo Nabucca. Jen pokud rozšíříme solidaritu až po naše břehy, budeme moci dosáhnout míru kolem Středozemního moře, toho anebo kolem Kaspického moře. Einstein měl pravdu, když pravil, že mír není možné zabezpečit násilím, lze k němu dospět jen porozuměním. Je třeba, abychom šli příkladem. Doufám, že v závěrech Rady uvidíme závazky národních vlád a Evropské unie snížit spotřebu energie v našich vládních budovách a sídlech institucí a také pokud jde o naše vozové parky, přičemž se stanoví závazné cíle, aby bylo možné toho dosáhnout. Od strany Mezivládního panelu pro změnu klimatu a také od jiných organizací přicházejí vážná varování týkající se nákladů nečinnosti. My nejen musíme, ale také můžeme konat, navzdory silnému protivětru, ekonomické základy eurozóny jsou silné, jak říká pan předseda Komise, domácí poptávka a vývoz také nadále rostou, což je znakem toho, že Lisabonská strategie funguje a je třeba pokračovat v jejím prosazování. Posloucháme, co lidé v tomto Parlamentu říkají. Skupina pana Wurtze vedla protest ve věci ohrožení 12 tisíc pracovních míst ve společnosti Unilever. Pan Schulz napsal dopis 27 hlavám států a předsedům vlád, v němž vyzval ke změně ekonomického kurzu, na zavedení závažných sociálních norem a větší sociální ochrany. Tato opatření však nezohledňují skutečnou situaci v globálním hospodářství, kde s čím dál větším počtem zemí, které otevřely svá hospodářství, rostl globální poměr obchodu k HDP rychleji než celkový výstup. V současnosti pochází polovina našich příjmů z obchodu a dokonce také rozvojové země představují jednu třetinu světového obchodu. Integrace světového hospodářství je důkazem toho, že nejde o hru s nulovým součtem. Třebaže podíl Evropy na světovém hospodářství klesá, jeho celkový růst znamená, že také nadále vytváříme nová pracovní místa a bohatství. Proto jsme za poslední dva roky vytvořili 6,5 miliónu nových pracovních míst. Má skupina v tomto smyslu dlouho argumentovala, těší nás, že to uznali také pánové Jacques Delors a Poul Nyrup Rasmussen při vypracovaní návrhu manifestu pro skupinu PSE, který byl přijat v Oportě přibližně před 15 měsíci. Pane Schulz, pokud se v této místnosti nachází pštros, který schovává hlavu do písku, nesedí v křesle č. 21 (křeslo pana Barrosa), ale v křesle č. 6 (křeslo pana Schulze). Myslím si, že se tím vysvětluje, proč skupina PSE přišla o svou původní roli, v níž poháněla tuto instituci směrem vpřed. Evropská rada musí prokázat naléhavější při úsilí k dosažení svého cíle v oblasti výzkumu a vývoje. Musí rozšířit trh rizikového kapitálu a zvýšit mobilitu vědeckých pracovníků s cílem podpořit inovace. S cílem odvrátit nebezpečí musí Evropská rada také zlepšit transparentnost a kontrolu v sektoru bankovnictví. Pane Lenarčič, musíte věnovat pozornost sociální soudržnosti a environmentální stabilitě, ale musíte tak činit s jistotou a vědomím, že trh je nejsilnějším nástrojem, kterým můžeme zvýšit životní úroveň."@cs1
"Hr. formand! Det Europæiske Råd i denne uge finder sted et eller andet sted på vejen mellem fortvivlelse og håb. Selv om de største vanskeligheder synes at være overvundet, er Lissabontraktaten endnu ikke ratificeret, og der hersker stadig tvivl om nogle af dens bestemmelser. Der er masser af usikkerhed om den politiske retning, som Rusland, Tyrkiet og nogle af vores naboer i Mellemøsten vælger. Den økonomiske vækst aftager, fordi den er ramt af den virkning, som tidligere kriser i banksektoren i Sverige, Finland, Ungarn og Spanien, for ikke at tale om Argentina og Japan, har haft på BNP. Det gør vores centralbankers fælles aktion her til morgen så meget desto mere velkommen. Ud over disse overvejelser bekymrer de store globale udfordringer i form af befolkningstilvækst og migration, international kriminalitet og terrorisme, klimaændringer og energisikkerhed fortsat vores politiske beslutningstagere. Det påhviler medlemstaterne og Parlamentet at gennemføre Kommissionens forslag til håndtering af klimaændringerne omgående. Det er en stor udfordring. Rapporten fra den højtstående repræsentant om klimaændringernes indvirkning på sikkerhed og stabilitet viser, at der er en reel og direkte bekymring og fare for militære følger, herunder den - til tider omdiskuterede - brug af NATO som et instrument til energisikkerhed. Forblændet af kortsigtet økonomisk tænkning har nogle af vores medlemsstater alligevel travlt med at forsøge at begrænse deres forpligtelser i forbindelse med Kommissionens forslag om klimaændringer. I udkastet til formandskabets konklusioner - punkt 18 - kan man se nogle af de tvetydige bemærkninger, der er indført. Disse dobbelte farer indebærer en trussel om tilbagetrækning til Fort Europa. Det er kun ved at øge den interne solidaritet, at vi kan undgå den fælde, som medlemsstaterne falder i, f.eks. at vælge South Stream frem for Nabucco. Det er kun ved at strække solidariteten ud over vores kyster, at vi kan få fred omkring Middelhavet, Mare Nostrum, eller omkring Det Kaspiske Hav. Einstein havde ret, da han sagde, at fred ikke kan holdes med magt, men kun kan opnås med forståelse. Vi må også foregå med et godt eksempel. Jeg håber, at de nationale regeringer og EU i formandskabets konklusioner vil give tilsagn om at nedsætte energiforbruget i vores egne regeringsbygninger og institutionelle bygninger og i vores bilparker med bindende mål. IPPC og andre har advaret stærkt om omkostningerne ved passivitet. Vi skal handle, og det kan vi, for til trods for hård modvind er euroområdets økonomiske fundament i orden, som kommissionsformanden siger, med stigende intern efterspørgsel og eksport - hvilket er et tegn på, at Lissabonstrategien fungerer og skal følges. Vi hører, hvad folk siger i Parlamentet. Hr. Wurtz' gruppe stod i spidsen for en protest vedrørende truslen mod 12.000 job hos Unilever. Hr. Schulz skrev et brev til 27 stats- og regeringschefer, hvor han opfordrede til en ændring i økonomisk retning, bindende sociale standarder og større social beskyttelse. Men med disse tiltag ignoreres det, hvad der sker i den globale økonomi, hvor det globale forhold mellem handel og BNP er steget hurtigere end den samlede produktion, efterhånden som stadig flere lande har åbnet deres økonomier. Halvdelen af vores indkomst hidrører nu fra handel, og selv udviklingslandene tegner sig nu for en tredjedel af verdenshandelen. Integrationen af verdensøkonomien beviser, at det ikke er et nulsumsspil. Selv om Europas andel i den økonomi muligvis bliver mindre, betyder den samlede vækst, at vi fortsat skaber job og velstand. Det er grunden til, at vi har skabt 6,5 millioner nye job i løbet af de sidste to år. Min gruppe har længe argumenteret for dette, og det glæder os, at det er blevet anerkendt af Jacques Delors og Poul Nyrup Rasmussen i det manifest, som de udarbejdede for PSE-Gruppen, og som blev vedtaget i Porto for ca. 15 måneder siden. Hvis der er en struds i denne sal, hr. Schulz, er den ikke på plads 21 (hr. Barrosos plads), men på plads 6 (hr. Schulz' plads). Det er efter min mening forklaringen på, at PSE-Gruppen ikke længere spiller rollen som drivkraft bag denne institution. Det Europæiske Råd må sætte tempoet op for at nå sine mål for forskning og udvikling. Det skal sætte skub i markedet for risikovillig kapital og forskernes mobilitet for at fremme innovation. Det skal forbedre gennemsigtigheden og tilsynet i banksektoren for at afværge faren. Hr. Lenarčič, De må være opmærksom på social samhørighed og miljømæssig stabilitet, men De må være det i bevidstheden om, at markederne er vores mest effektive redskab til at forbedre levestandarden."@da2
". Herr Präsident! In dieser Woche tagt der Rat irgendwo zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Wenngleich die großen Schwierigkeiten überwunden scheinen, ist der Vertrag von Lissabon noch nicht ratifiziert, und zu einigen Klauseln bestehen weiterhin Fragen. Über die politische Ausrichtung Russlands, der Türkei und einiger unserer Nachbarn im Nahen und Mittleren Osten herrscht reichlich Ungewissheit. Das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich infolge der jüngsten Krisen im Bankensektor und deren Auswirkungen auf das BIP in Schweden, Finnland, Ungarn oder Spanien – von Argentinien oder Japan ganz abgesehen. Dies macht konzertierte Aktionen unserer Zentralbanken heute Vormittag umso willkommener. Darüber hinaus bestimmen die großen globalen Herausforderungen Bevölkerungswachstum und Migration, internationales Verbrechen und Terrorismus, Klimawandel und Energiesicherheit weiterhin das Denken der politischen Entscheidungsträger. Die dringende Umsetzung der Vorschläge der Kommission zur Bekämpfung des Klimawandels obliegt den Mitgliedstaaten und diesem Haus. Wir stehen vor immensen Aufgaben. Der Bericht des Hohen Vertreters über die Folgen des Klimawandels für Sicherheit und Stabilität zeigt uns, dass es eine reale und unmittelbare Sorge gibt, mit der Gefahr militärischer Folgen, einschließlich des – zuweilen diskutierten – Einsatzes der NATO als Instrument zur Energiesicherung. Trotzdem versuchen einige unserer Mitgliedstaaten bereits, blind vor kurzfristigem ökonomischem Denken, ihre Verpflichtungen auf die Vorschläge der Kommission zum Klimawandel zu beschränken. Schauen Sie sich Absatz 18 des Entwurfs der Schlussfolgerungen des Rates an, und Sie werden die dort eingefügten faulen Ausreden sehen. Diese doppelte Gefahr birgt das Risiko eines Rückzugs in die Festung Europa in sich. Nur durch die Verstärkung der Binnensolidarität können wir vermeiden, dass Mitgliedstaaten in diese Falle tappen, indem sie beispielsweise South Stream Nabucco vorziehen. Nur durch den Ausbau der Solidarität über unsere Grenzen hinweg können wir Frieden im Raum um das Mittelmeer, das oder das Kaspische Meer haben. Einstein hatte Recht, als er sagte, Frieden lässt sich nicht durch Gewalt erhalten, sondern nur durch Verständigung erreichen. Wir müssen auch mit gutem Beispiel vorangehen. Ich hoffe, dass die Schlussfolgerungen des Rates die Verpflichtung nationaler Regierungen und der Europäischen Union zur Reduzierung des Energieverbrauchs in unseren Regierungs- und Institutionsgebäuden sowie in unserem Fahrzeugpark enthalten, mit verbindlichen Zielen, wie dies zu erreichen ist. Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen und andere haben vor den Folgen der Tatenlosigkeit gewarnt. Wir müssen und können handeln, denn trotz starken Gegenwinds verfügt der Euroraum über starke wirtschaftliche Grundlagen, wie der Präsident der Kommission sagte, mit weiter steigender Binnennachfrage und wachsenden Exporten – ein Zeichen dafür, dass die Lissabon-Strategie funktioniert und umgesetzt werden muss. Wir hören, worüber hier in diesem Haus gesprochen wird. Die Fraktion von Herrn Wurtz stand an der Spitze eines Protestes gegen die Gefährdung von 12 000 Arbeitsplätzen bei Unilever. Herr Schulz hat ein Schreiben an 27 Staats- und Regierungschefs gesandt, in dem er eine Änderung der Ausrichtung der Wirtschaft, verbindliche Sozialstandards und mehr Sozialschutz anmahnte. Jedoch ignorieren diese Aktionen die Realität dessen, was in der globalen Wirtschaft geschieht, wo immer mehr Länder ihre Volkswirtschaften öffnen und der weltweite Anteil des Handels am BIP schneller als die Gesamtleistung gestiegen ist. Nunmehr stammt die Hälfte unserer Einkünfte aus dem Handel, und selbst auf die Entwicklungsländer entfällt jetzt ein Drittel des Welthandels. Die Verflechtung der Weltwirtschaft belegt, dass das kein Nullsummenspiel ist. Wenngleich der Anteil Europas an der Wirtschaft zurückgehen mag, führt doch das Gesamtwachstum dazu, dass wir weiterhin Beschäftigung und Reichtum schaffen. Deshalb sind bei uns in den vergangenen zwei Jahren 6,5 Millionen neue Arbeitsplätze entstanden. Meine Fraktion hat schon lange so argumentiert, und wir freuen uns, dass Jacques Delors und Poul Nyrup Rasmussen dies in ihrem für die PSE-Fraktion entworfenen und vor rund 15 Monaten in Porto verabschiedeten Manifest anerkannt haben. Herr Schulz, wenn hier im Saal jemand den Kopf in den Sand steckt, dann nicht auf Platz 21 (dem Platz von Herrn Barroso), sondern auf Platz 6 (dem Platz von Herrn Schulz). Ich denke, das erklärt, warum die PSE-Fraktion ihre ehemalige Rolle als Motor dieser Institution verloren hat. Der Europäische Rat muss nachdrücklicher an der Erreichung seiner Forschungs- und Entwicklungsziele arbeiten. Er muss den Markt für Risikokapital und die Mobilität von Wissenschaftlern stärken, um Innovation zu fördern. Er muss die Transparenz und Aufsicht im Bankensektor verbessern, um Gefahren abzuwenden. Herr Lenarčič, Sie müssen auf soziale Kohäsion und ökologische Stabilität achten, jedoch in dem sicheren Wissen, dass Märkte unser mächtigstes Instrument zur Verbesserung des Lebensstandards sind."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας διεξάγεται κάπου στο δρόμο μεταξύ απελπισίας και ελπίδας. Αν και οι σημαντικές δυσκολίες φαίνονται να έχουν υπερκεραστεί, η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει επικυρωθεί ακόμη και ερωτήματα παραμένουν σχετικά με ορισμένες από τις διατάξεις της. Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες για την πολιτική κατεύθυνση της Ρωσίας, της Τουρκίας και ορισμένων από τους γείτονές μας στη Μέση και στην Εγγύς Ανατολή. Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται, στοιχειωμένη από τον αντίκτυπο στον ΑΕγχΠ των περασμένων κρίσεων του τραπεζικού τομέα στη Σουηδία ή τη Φινλανδία ή την Ουγγαρία ή την Ισπανία, για να μην αναφέρω καν την Αργεντινή ή την Ιαπωνία. Αυτό καθιστά τη συντονισμένη δράση των κεντρικών τραπεζών μας σήμερα το πρωί ακόμη πιο ευπρόσδεκτη. Πέρα από αυτά τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, οι μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις της αύξησης του πληθυσμού και της μετανάστευσης, του διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας, της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής ασφάλειας συνεχίζουν να βαραίνουν στο μυαλό των διαμορφωτών πολιτικής μας. Η επιτακτική εφαρμογή των προτάσεων της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι χρέος των κρατών μελών και αυτού του Κοινοβουλίου. Τα όρια αυτής της πρόκλησης είναι πολύ πλατιά. Η έκθεση του Ύπατου Εκπροσώπου σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια και στη σταθερότητα μας δείχνει ότι υπάρχει πραγματική και άμεση ανησυχία, με τον κίνδυνο στρατιωτικών επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης –που έχει συζητηθεί μερικές φορές– του NATO ως ένα μέσο ενεργειακής ασφάλειας. Ωστόσο, τυφλωμένα από βραχυπρόθεσμη οικονομική σκέψη, ορισμένα από τα κράτη μέλη μας είναι ήδη απασχολημένα προσπαθώντας να περιορίσουν τις δεσμεύσεις τους στις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Κοιτάξτε το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου –παράγραφος 18– και δείτε μερικές από τις αμφιλεγόμενες λέξεις που έχουν εισαχθεί. Αυτοί οι διπλοί κίνδυνοι ενέχουν την απειλή μιας υποχώρησης σ’ ένα Φρούριο Ευρώπη. Μόνο αυξάνοντας την εσωτερική αλληλεγγύη μπορούμε να αποφύγουμε την παγίδα στην οποία πέφτουν τα κράτη μέλη, όπως την επιλογή του αγωγού South Stream έναντι του αγωγού Ναμπούκο. Μόνο επεκτείνοντας την αλληλεγγύη και πέρα από τις ακτές μας μπορούμε να απολαύσουμε ειρήνη γύρω από τη Μεσόγειο, αυτή τη ή γύρω από την Κασπία Θάλασσα. Ο Αϊνστάιν είχε δίκιο όταν είπε ότι η ειρήνη δεν μπορεί να διατηρηθεί με τη βία, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κατανόηση. Πρέπει επίσης να ηγηθούμε δίνοντας το παράδειγμα. Ελπίζω ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα δούμε μια δέσμευση των εθνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσουν την ενεργειακή χρήση στα κυβερνητικά κτίρια και στα κτίρια των θεσμικών μας οργάνων και στους στόλους των οχημάτων μας, με δεσμευτικούς στόχους προκειμένου να επιτευχθεί αυτό. Υπάρχουν αυστηρές προειδοποιήσεις από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή και άλλους για το κόστος της αδράνειας. Πρέπει να ενεργήσουμε και μπορούμε επειδή, παρά τους ισχυρούς αντίθετους ανέμους, οι οικονομικές βάσεις της οικονομίας της ζώνης του ευρώ είναι δυνατές, όπως λέει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, με τη συνεχή αύξηση της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών – ένα σημάδι ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας λειτουργεί και πρέπει να συνεχιστεί. Ακούμε αυτά που λένε οι άνθρωποι σε αυτό το Κοινοβούλιο. Η Ομάδα του κ. Wurtz ηγείται μιας διαμαρτυρίας για την απειλή σε 12 000 θέσεις εργασίας στη Unilever. Ο κ. Schulz έγραψε μια επιστολή στους 27 αρχηγούς των κρατών και κυβερνήσεων ζητώντας μια αλλαγή στην οικονομική κατεύθυνση, δεσμευτικά κοινωνικά πρότυπα και μεγαλύτερη κοινωνική προστασία. Ωστόσο, αυτές οι δράσεις αγνοούν την πραγματικότητα αυτού που συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία όπου, καθώς ολοένα και περισσότερες χώρες έχουν ανοίξει τις οικονομίες τους, η παγκόσμια αναλογία του εμπορίου ως προς το ΑΕγχΠ έχει αυξηθεί πιο γρήγορα από τη συνολική παραγωγή. Το ήμισυ του εισοδήματός μας προέρχεται τώρα από το εμπόριο και ακόμη και οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι σήμερα υπεύθυνες για το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου. Η ολοκλήρωση της παγκόσμιας οικονομίας αποδεικνύει ότι αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι με μηδενικό αποτέλεσμα. Ενώ το μερίδιο της Ευρώπης σε αυτή την οικονομία μπορεί να συρρικνώνεται, η συνολική ανάπτυξη σημαίνει ότι συνεχίζουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας και πλούτο. Γι’ αυτό έχουμε δημιουργήσει 6,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία δύο χρόνια. Η Ομάδα μου το υποστηρίζει αυτό πολύ καιρό και χαιρόμαστε που έχει αναγνωριστεί από τον κ. Jacques Delors και τον κ. Poul Nyrup Rasmussen στο μανιφέστο που εκπόνησαν για την Ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο υιοθετήθηκε στο Oporto περίπου 15 μήνες πριν. Κύριε Schulz, αν υπάρχει μια στρουθοκάμηλος σε αυτή την αίθουσα, δεν βρίσκεται στο έδρανο 21 [θέση του κ. Barroso]· βρίσκεται στο έδρανο 6 [θέση του κ. Schulz]. Πιστεύω ότι αυτό εξηγεί γιατί η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χάσει τον προηγούμενο ρόλο της ως κινητήρια δύναμη αυτού του θεσμικού οργάνου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δείξει περισσότερη επιτακτικότητα στην επίτευξη των στόχων του στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης. Πρέπει να ενισχύσει την αγορά για επιχειρηματικά κεφάλαια και την κινητικότητα των ερευνητών για να προωθήσει την καινοτομία. Πρέπει να βελτιώσει τη διαφάνεια και την εποπτεία στον τραπεζικό τομέα για να αποτρέψει τον κίνδυνο. Κύριε Lenarčič, πρέπει να επιστήσετε προσοχή στην κοινωνική συνοχή και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα αλλά πρέπει να το κάνετε με τη σιγουριά της γνώσης ότι οι αγορές είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που διαθέτουμε για να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο."@el10
"Señor Presidente, el Consejo de esta semana va a tener lugar en algún punto entre la desesperación y la esperanza. Aunque parece que hemos superado las principales dificultades, el Tratado de Lisboa aún no se ha ratificado y aún quedan cuestiones pendientes sobre algunas de sus disposiciones. Son muchas las dudas que existen sobre la dirección política de Rusia, Turquía y algunos de nuestros vecinos en el Próximo y Medio Oriente. El ritmo de crecimiento económico está decelerándose debido a la repercusión en el PIB de las últimas crisis en el sector financiero en Suecia, Finlandia, Hungría o España, por no hablar de Argentina o Japón. La situación ha hecho que la acción concertada que han emprendido esta mañana nuestros bancos centrales sea más que bienvenida. Más allá de esas consideraciones, los importantes retos mundiales del crecimiento de la población y la emigración, de la delincuencia organizada y el terrorismo y del cambio climático y la seguridad energética continúan presentes en las mentes de nuestros responsables políticos. La aplicación urgente de las propuestas de la Comisión para hacer frente al cambio climático le corresponde a los Estados miembros y a esta Cámara. Los contornos del reto son amplios. El informe del Alto Representante sobre la repercusión del cambio climático en la seguridad y la estabilidad nos demuestra que existe un problema real e inmediato, con el riesgo de que se produzcan implicaciones militares, incluido el uso —en ocasiones, cuestionado— de la OTAN como instrumento para conseguir la seguridad energética. Aún así, algunos de nuestros Estados miembros, cegados por el pensamiento económico a corto plazo, ya se están dedicando a limitar sus compromisos con las propuestas de la Comisión sobre el cambio climático. Lean el proyecto de conclusiones del Consejo —apartado 18— y podrán ver algunas de las escurridizas palabras que se han introducido en él. Este doble riesgo implica la amenaza de una retirada a la «fortaleza europea». Sólo aumentando la solidaridad interior podremos evitar la trampa en la que los Estados miembros están cayendo, como escoger el gasoducto Corriente del Sur en lugar de Nabucco. Sólo ampliando la solidaridad más allá de nuestras fronteras podremos disfrutar de paz en el Mediterráneo, el o en el mar Caspio. Einstein tenía razón cuando dijo que la paz no podía mantenerse por la fuerza, que únicamente puede lograrse mediante el entendimiento. Tenemos que predicar con el ejemplo. Espero que en las conclusiones del Consejo veamos reflejado el compromiso de los Gobiernos nacionales y de la Unión Europea para reducir el consumo de energía en nuestros edificios gubernamentales e institucionales y en nuestro parque automovilístico, con objetivos obligatorios para llegar a conseguirlo. El IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), entre otros, ha realizado una seria advertencia sobre el precio de la pasividad. Debemos y podemos actuar porque, a pesar de los fuertes vientos en contra, las bases económicas de la zona euro son sólidas, como ha dicho el Presidente de la Comisión, y la demanda interna y las exportaciones siguen creciendo, un indicio de que la Estrategia de Lisboa está funcionado y debe perseguirse. Hemos oído lo que se ha dicho en esta Cámara. El grupo del señor Wurtz ha encabezado una propuesta relativa a la amenaza que pesa sobre 12 000 puestos de trabajo en Unilever. El señor Schulz ha escrito una carta a los veintisiete Jefes de Estado y de Gobierno en la que solicita un cambio en la orientación económica y en la que vincula los niveles sociales y una mayor protección social. Pero estas acciones ignoran la realidad de lo que está pasando en la economía mundial, en la que, debido a que el número de países que ha abierto su economía es cada vez mayor, el porcentaje global del comercio en el PIB ha crecido más rápido que la producción total. En estos momentos, la mitad de nuestros ingresos proceden del comercio e incluso los países en desarrollo representan ahora un tercio del mercado mundial. La integración de la economía mundial está demostrado que no se trata de un juego de suma cero. Aunque la cuota europea en esa economía puede estar reduciéndose, el crecimiento global significa que seguimos creando puestos de trabajo y riqueza. Ése es el motivo por el que hemos creado seis millones y medio de nuevos trabajos durante los dos últimos años. Mi grupo lo ha defendido durante mucho tiempo y estamos encantados de que el señor Jacques Delors y el señor Poul Nyrup Rasmussen lo hayan reconocido en el manifiesto que han redactado para el grupo PSE, el cual se aprobó en Oporto hace quince meses. Señor Schulz si hay un avestruz en esta sala, no se encuentra en el escaño 21 [escaño del señor Barroso], sino en el escaño 6 [escaño del señor Schulz]. Creo que eso explica porque el grupo PSE perdió su antiguo papel como motor de esta institución. El Consejo Europeo debe tratar con mayor urgencia la consecución de sus objetivos de investigación y desarrollo. Debe incentivar el mercado para el capital de riesgo y la movilidad de los investigadores para fomentar la innovación. Debe mejorar la transparencia y la supervisión del sector bancario para evitar el riesgo. Señor Lenarčič, debe prestar atención a la cohesión social y a la estabilidad medioambiental pero debe hacerlo con la seguridad de saber que los mercados son la herramienta más potente que tenemos para mejorar los niveles de vida."@es21
"Härra president, sellel nädalal kohtub ülemkogu meeleheite ja lootuse vahelisel teel. Kuigi peamised raskused näivad olevat ületatud, ei ole Lissaboni leping ikka veel ratifitseeritud ja küsimused mõne selle sätte osas on veel vastuseta. Ebakindlus Venemaa, Türgi ja mõne meie Kesk ja Lähis-Ida naabri poliitilise orientatsiooni kohta on valdav. Majanduskasv aeglustub, seda painab Rootsi, Soome, Ungari või Hispaania, Argentiina või Jaapani pangasektorite kriiside negatiivne mõju SKTle. Seda suurema rõõmuga tervitatakse meie keskpankade tänahommikust kooskõlastatud tegevust. Peale nende asjaolude on jätkuvalt meie poliitikute meeltes sellised globaalsed probleemid nagu elanikkonna kasv ja ränne, rahvusvaheline kuritegevus ja terrorism, kliimamuutus ja energiavarustuskindlus. Komisjoni poolt kliimamuutuse takistamise kohta tehtud ettepanekute kiire rakendamine on liikmesriikidele ja parlamendile kohustuseks. See probleem on väga ulatuslik. Kõrge esindaja aruanne kliimamuutuse mõjust julgeolekule ja stabiilsusele näitab meile, et on olemas tõeline ja otsene mure sõjalise sekkumise ohu ees, sealhulgas NATO kasutamise ees energiavarustuskindluse tagamise vahendina, mida on samuti arutatud. Mõned meie liikmesriigid püüavad juba, pimestatuna lühinägelikust majanduslikust mõtlemisest, piirata oma kohustusi komisjoni ettepanekute ees. Vaadake nõukogu resolutsiooni eelnõu dokumenti – lõige 18 – ja te näete mõningaid dokumenti lisatud kõrvalepuiklevatest sõnadest. Need kaks probleemi kannavad endas ohtu taanduda kindlusesse, mille nimi on Euroopa. Vaid sisemist solidaarsust suurendades saame me hoiduda lõksust, millesse liikmesriigid võivad sattuda, see tähendab eelistada South Streami projekti Nabucco projektile. Vaid solidaarsuse suurendamisega väljapoole liidu piire saame me nautida rahu Vahemere, selle i, või Kaspia mere piirkonnas. Einsteinil oli õigus, kui ta ütles, et rahu ei saa säilitada jõuga, seda saab saavutada vaid mõistmisega. Me peame oma tegevusega ka eeskujuks olema. Ma loodan, et nõukogu resolutsioonis näeme me valitsuste ja Euroopa Liidu väljendatud kohustust vähendada energia tarbimist meie endi valitsus- ja institutsioonide hoonetes ja meie autopargis koos vastavate siduvate eesmärkidega selle saavutamiseks. IPCC (ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste paneel) ja teised on hoiatanud tagajärgede eest, mida tegevusetus võib kaasa tuua. Me peame tegutsema ja me saame seda teha hoolimata tugevatest vastutuultest, kuna euroala majanduse alustoed on tugevad, nagu ütleb ka komisjoni president, ning sisenõudluse ja ekspordi kasv on jätkuv. Viimane on märk sellest, et Lissaboni strateegia on tõhus ning et seda peab järgima. Me kuuleme, mida parlamendis räägitakse. Härra Wurtzi esindatav fraktsioon avaldas rahulolematust ettevõtte Unilever 12 000 ohustatud töökoha suhtes. Härra Schultz kirjutas 27 riigi- ja valitsusjuhile kirja, kutsudes neid üles muutma majandussuunda, sellega seotud ühiskondlikke norme ja saavutama suuremat sotsiaalset kaitset. Need tegevused eiravad ülemaailmses majanduses toimuvaid sündmusi, kus järjest rohkem riike on avanud oma majanduse ja kaubanduse kogukäibe suhe SKT-sse on kasvanud kiiremini kui kogutoodang. Pool meie sissetulekust laekub kaubandusest ja isegi arengumaad moodustavad kolmandiku maailma kaubandusest. Maailma majanduse integratsioon tõestab, et see ei ole mäng, kus võidab vaid üks pool. Kui ka Euroopa osa selles majanduses võib väheneda, tähendab üldine kasv, et töökohtade loomine ja jõukuse kasv jätkub. Seepärast oleme viimase aasta jooksul loonud 6,5 miljonit uut töökohta. Minu fraktsioon on selle üle pikalt arutanud ja meil on hea meel, et seda on ära märkinud Jacques Delors ja Poul Nyrup Rasmussen oma umbes 15 kuud tagasi Oportos vastuvõetud fraktsioonile PSE koostatud manifestis. Härra Schulz, kui selles ruumis on jaanalind, ei leia me teda istekohalt nr 21 [härra Barroso istekoht]; teda võib leida istekohalt number 6 [härra Schulzi istekoht]. See selgitab, miks fraktsioon PSE on kaotanud oma endise rolli selle asutuse liikumapaneva jõuna. Euroopa Ülemkogu peab näitama üles suuremat kiirust oma teadus- ja arendustegevuse eesmärkide saavutamisel. Innovatsioonile kaasaaitamiseks peab ta muutma turu atraktiivseks riskikapitalile ja teadlaste liikumisele. Ohu kõrvalehoidmiseks peab ta suurendama pangasektori läbipaistvust ja parandama selle järelvalvet. Härra Lenarčič, te peate pöörama tähelepanu sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja keskkonna stabiilsusele, kuid peate tegema seda kindla teadmisega, et turud on meie võimsaimaks vahendiks elatustaseme tõstmisel."@et5
"Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvoston tämän viikon kokous toteutuu jossakin epätoivon ja toivon välimaastossa. Vaikka suurimmista ongelmista vaikuttaa jo päästyn, Lissabonin sopimusta ei ole vielä ratifioitu, ja joihinkin sen määräyksiin liittyviä kysymyksiä on yhä ilmassa. Venäjän, Turkin ja joidenkin Keski- ja Lähi-idän naapurivaltioiden poliittisesta suuntauksesta ollaan epävarmoja. Talouskasvu hidastuu ja Ruotsin, Suomen, Unkarin tai Espanjan menneisyyden pankkikriisien vaikutus BKT:hen kummittelee edelleen, puhumattakaan Argentiinasta tai Japanista. Keskuspankkiemme tänä aamuna julkistettu koordinoiva toiminta on hyvin tervetullutta. Näiden pohdintojen lisäksi väestönkasvun ja maahanmuuton, kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin, ilmastonmuutoksen ja energia-alan kaltaiset suurimmat maailmanlaajuiset haasteet painavat edelleen poliittisia päätöksentekijöitä. Komission ilmastonmuutoksen torjumista koskevien ehdotusten pikainen täytäntöönpano on jäsenvaltioiden ja parlamentin velvollisuus. Haaste on todella laaja. Korkean edustajan raportti ilmastonmuutoksen vaikutuksista turvallisuuteen ja vakauteen osoittaa, että uhka on todellinen ja välitön ja siihen liittyy sellaisten sotilaallisten seurausten vaara, joka käsittää – joskus mainitun – Naton käytön energiavarmuuden välineenä. Lyhytnäköisen taloudellisen ajattelun sokaisemina tietyt jäsenvaltiot kuitenkin pyrkivät jo rajoittamaan sitoutumistaan komission ilmastonmuutosta koskeviin ehdotuksiin. Katsokaa vaikka neuvoston päätelmäluonnoksen kohtaa 18 ja joitakin siihen sisällytettyjä kieroja sanamuotoja. Näihin kahteen vaaraan liittyy Eurooppa-linnakkeeseen peräytymisen vaara. Vain lisäämällä sisäistä solidaarisuutta voimme estää jäsenvaltioita joutumasta ansaan, kuten valitsemaan South Stream -hankkeen Nabuccon sijaan. Vain laajentamalla solidaarisuutta yli omien rantojemme voimme nauttia rauhasta Välimeren tai Kaspianmeren ympärillä. Einstein oli oikeassa sanoessaan, ettei rauhaa voi pitää yllä voimakeinoin, vaan sen voi saavuttaa ainoastaan ymmärryksen kautta. Meidän on myös näytettävä esimerkkiä. Toivon, että saamme havaita neuvoston päätelmissä kansallisten hallitusten ja Euroopan unionin sitoutumisen energiakulutuksen vähentämiseen valtioiden ja yhteisön toimielinten rakennuksissa ja autokannassamme. Toivon myös sitovia tavoitteita tämän osalta. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) ja muut tahot ovat varoittaneet tiukasti toimettomuuden kustannuksista. Meidän on toimittava ja me voimme toimia, sillä voimakkaasta vastatuulesta huolimatta euroalueen talouden perusteet ovat lujat, kuten komission puheenjohtaja totesi, sisäisen kysynnän ja viennin kasvaessa edelleen. Tämä on merkki siitä, että Lissabonin strategia toimii ja sen noudattamista on jatkettava. Kuulemme kyllä, mitä ihmiset täällä parlamentissa puhuvat. Francis Wurtzin ryhmä johti Unileverin 12 000 työpaikan menettämisen vastaista protestia. Martin Schulz kirjoitti kirjeen 27:lle valtion ja hallituksen päämiehelle vaatien taloudellisen suuntauksen muutosta, sitovia sosiaalisia standardeja ja laajempaa sosiaaliturvaa. Näissä toimissa ei kuitenkaan oteta huomioon globaalin talouden todellisuutta, jossa yhä useammat valtiot ovat avanneet taloutensa ja kaupan yleinen osuus BKT:sta on kasvanut nopeammin kuin kokonaistuotanto. Puolet tuloistamme tulee jo kaupasta ja jopa kehitysmaat vastaavat nyt kolmanneksesta maailmankaupasta. Maailmantalouden yhdentyminen osoittaa, ettei ole kyse nollasummapelistä. Vaikka Euroopan osuus maailmantaloudesta kutistuisikin, yleinen kasvu merkitsee, että voimme edelleen luoda työpaikkoja ja hyvinvointia. Olemme luoneet viimeisten kahden vuoden aikana 6,5 miljoonaa uutta työpaikkaa. Ryhmäni on kauan korostanut tätä, ja olemme iloisia, että Jacques Delors ja Poul Nyrup Rasmussen ovat tunnustaneet sen PSE-ryhmän puolesta laatimassaan manifestissa, joka hyväksyttiin Oportossa 15 kuukautta sitten. Hyvä Martin Schulz, jos täällä istuntosalissa on strutsi, se ei istu paikalla 21 [Barroson paikka]. Se istuu paikalla 6 [Martin Schulzin paikka]. Minusta tämä selittää sen, miksi PSE-ryhmä on menettänyt entisen asemansa parlamentin moottorina. Eurooppa-neuvoston on saavutettava tutkimusta ja kehittämistä koskevat tavoitteensa paljon nopeammin. Sen on edistettävä riskipääomamarkkinoita ja tutkijoiden liikkuvuutta innovoinnin tukemiseksi. Sen on lisättävä pankkialan avoimuutta ja valvontaa vaarojen torjumiseksi. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Lenarčič, teidän on kiinnitettävä huomiota sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja ympäristön vakauteen, mutta tehtävä se tietäen, että markkinat ovat voimakkain välineemme elinolojen parantamisessa."@fi7
"Monsieur le Président, le Conseil de cette semaine se déroulera quelque part sur la route entre désespoir et espoir. Bien que les principales difficultés semblent être surmontées, le traité de Lisbonne n'est pas encore ratifié et des questions subsistent autour de certaines de ses dispositions. Il reste des incertitudes concernant la direction politique de la Russie, de la Turquie et de certains de nos voisins du Moyen-Orient et du Proche-Orient. La croissance économique ralentit, hantée par l'impact sur le PIB des précédentes crises du secteur bancaire en Suède, en Finlande, en Hongrie ou en Espagne, sans parler de l'Argentine ou du Japon. Cette situation rend d'autant plus nécessaire l'action concertée de nos banques centrales ce matin. Au-delà de ces considérations, les grands défis mondiaux que sont la croissance de la population et la migration, la criminalité et le terrorisme internationaux, le changement climatique et la sécurité énergétique continuent à peser de tout leur poids dans l'esprit de nos décideurs politiques. La mise en œuvre urgente des propositions de la Commission visant à gérer le changement climatique incombe aux États membres et à votre assemblée. Ce défi est d'une portée très large. Selon le rapport du haut représentant concernant l'impact du changement climatique sur la sécurité et la stabilité, il existe une préoccupation réelle et immédiate, et même un risque d'implications militaires, avec notamment le recours - parfois débattu - à l'OTAN en tant qu’instrument de sécurité énergétique. Pourtant, aveuglés par une vision économique à court terme, certains de nos États membres essaient déjà de limiter leurs engagements aux propositions de la Commission en matière de changement climatique. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner le paragraphe 18 du projet de conclusions du Conseil pour trouver certains des mots équivoques qui ont été insérés. Ces doubles risques induisent la menace de voir l'Europe se replier sur elle-même. C'est uniquement en augmentant la solidarité intérieure que nous pourrons éviter le piège dans lequel certains États membres tombent déjà, par exemple en préférant le au . C'est seulement en étendant la solidarité au-delà de nos rivages que nous pourrons jouir de la paix autour de la Méditerranée, la ou autour de la mer Caspienne. Einstein avait raison de dire que la paix ne pouvait être maintenue par la force, elle n'est possible que par l'entente. Nous devons également diriger en montrant l'exemple. J'espère que, dans les conclusions du Conseil, nous verrons les gouvernements des États membres et l'Union européenne s'engager à réduire la consommation d'énergie de nos propres bâtiments gouvernementaux et institutionnels ainsi que de nos parcs de véhicules, un engagement assorti d'objectifs contraignants. Le GIEC et d'autres ont déjà lancé des avertissements sévères à propos du coût de l'inaction. Nous devons agir et nous le pouvons car, malgré la force des vents contraires, les facteurs économiques fondamentaux de la zone euro sont vigoureux, comme l'a souligné le président de la Commission. En effet, la demande intérieure et les exportations continuent à augmenter, signe que la stratégie de Lisbonne fonctionne et doit être poursuivie. Nous entendons ce que certains disent dans cette Assemblée. Le groupe de M. Wurtz dirigeait une protestation contre la menace de 12 000 licenciements chez Unilever. M. Schulz a écrit une lettre à 27 chefs d'État et de gouvernement pour leur demander un changement de direction économique, des normes sociales contraignantes et une plus grande protection sociale. De telles actions ignorent cependant la situation réelle de l'économie mondiale où, avec le nombre croissant de pays ouvrant leur économie, le rapport global entre échanges et PIB augmente plus vite que la production totale. Désormais, la moitié de nos revenus provient des échanges, et les pays en développement représentent même un tiers du commerce mondial. L'intégration de l'économie mondiale prouve que l'on a quelque chose à y gagner. Même si la part prise par l'Europe dans cette économie se réduit, la croissance globale signifie que nous continuons à créer des emplois et de la richesse. C'est pourquoi nous avons créé 6,5 millions de nouveaux emplois au cours des deux années écoulées. Mon groupe ayant longuement argumenté dans ce sens, il se réjouit que ce fait ait été reconnu par MM. Jacques Delors et Poul Nyrup Rasmussen dans le manifeste qu'ils ont rédigé pour le groupe PSE et qui a été adopté à Porto voici 15 mois environ. Monsieur Schulz, s'il y a une autruche dans cette salle, elle ne se trouve pas sur le siège n° 21 [siège de M. Barroso], mais sur le n° 6 [siège de M. Schulz]. Je pense que cela explique pourquoi le groupe PSE a perdu son ancien rôle de moteur de cette institution. Le Conseil européen doit montrer plus d'empressement à atteindre ses objectifs en matière de recherche et de développement. Il doit stimuler le marché du capital à risque et la mobilité des chercheurs afin de favoriser l'innovation. Il doit améliorer la transparence et la supervision dans le secteur bancaire afin d'éviter le danger. Monsieur Lenarčič, vous devez accorder votre attention à la cohésion sociale et à la stabilité de l'environnement, mais en étant bien conscient que les marchés forment l'instrument le plus efficace dont nous disposons pour améliorer le niveau de vie."@fr8
"Elnök úr! Az e heti Tanács valahol a kétségbeesés és a remény között félúton helyezkedik el. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy sikerült túljutni a legfontosabb nehézségeken, a Lisszaboni Szerződés még nincs ratifikálva és néhány rendelkezését illetően, még mindig vannak függőben lévő kérdések. Bizonytalanságok várhatóak az oroszországi, a török és néhány közép- és közel-keleti szomszédunk politikai irányvonalát illetően. A lassuló gazdasági növekedést a Svédországban, vagy akár Finnországban vagy Magyarországon vagy Spanyolországban bekövetkezett bankszektor válságának a GDP-re kiható hatása kísérti, hogy Argentínát vagy Japánt már ne is említsük. Ezért ma reggel még inkább üdvözöljük központi bankjaink együttes fellépését. Ezeken a tényezőkön túlmenően a legfőbb globális kihívásokat jelentő népességnövekedés és migráció, a nemzetközi bűn és terrorizmus, az éghajlatváltozás és energiabiztonság továbbra is nyomasztóan hat politikai döntéshozóinkra. Az éghajlatváltozás megoldására vonatkozó bizottsági javaslat sürgős végrehajtása a tagállamokra és a tisztelt Házra váró feladat. A kihívás körvonalai szerteágazóak. A főképviselő tanulmánya, amely az éghajlatváltozásnak a biztonságra és stabilitásra kifejtett hatásaival foglalkozik, megmutatja, hogy valós és azonnali aggodalomra van ok, fennáll a katonaság bevonásának veszélye, beleértve az energiabiztonság egyik eszközeként használt – néha vitatott – NATO-t is. Néhány tagállamunk azonban, elvakítva a rövidtávú gazdasági gondolkodás által, már most korlátozni próbálja, a Bizottság éghajlatváltozásra vonatkozó javaslataival kapcsolatos kötelezettségeit. Nézzék meg a Tanács következtetéstervezetét – (18) bekezdés – és nézzék meg azokat a rosszindulatú szavakat, amiket beszúrtak. Ez a kettős veszély egy Európa-erődbe való visszavonulás fenyegetettségét hordozza magában. Kizárólag, fokozódó belső szolidaritással tudjuk kikerülni azokat a csapdákat, amelyekbe a tagállamok beleesnek, ilyen például a Déli Áramlat választása a Nabuccóval szemben. Csak abban az esetben tudjuk a Földközi-tenger, a körül, vagy a Kaszpi-tenger körül élvezni a békét, ha a szolidaritást partjainkon túlra is kiterjesztjük. Einsteinnek igaza volt, amikor azt mondta, hogy a béke nem tartható meg erőszakkal, csak megértés által érhető el. Jó példával kell elöljárnunk. Remélem, hogy a tanácsi következtetéstervezetben látunk majd a nemzeti kormányok és az Európai Unió részéről, olyan kötelezettségvállalásokat, amelyek kormányaink, az intézményi épületek és a gépkocsiállományunk energiafelhasználásának csökkentésére vonatkoznak, a megvalósításhoz vezető kötelező erejű célkitűzésekkel együtt. Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület (IPCC) és mások részéről is szigorú figyelmeztetések hangzottak el a cselekvés-elmaradásának költségeit illetően. Cselekednünk kell, és az erős ellenszél ellenére képesek is vagyunk cselekedni, az euroövezet gazdaságának gazdasági alapjai szilárdak, ahogy ezt a Bizottság elnöke is állítja, a hazai kereslet és az export továbbra is nő, és ez annak a jele, hogy a lisszaboni stratégia működik és követendő is marad. Halljuk, hogy mit mondanak az emberek ebben a Házban. Wurtz úr csoportja, az Unilevernél veszélyben lévő 12.000 munkahely melletti tüntetés élére állt. Schulz úr, 27 állam- és kormányfőt levélben szólított fel gazdasági irányváltásra, kötelező erejű társadalmi elvárásokra és nagyobb szociális biztonságra. Azonban, ezek a lépések figyelmen kívül hagyják, hogy mi történik valójában a globális gazdaságban, ahol, mivel egyre több és több ország gazdasága vált nyitottá, a kereskedelemnek a GDP-hez viszonyított aránya gyorsabban növekedett, mint a teljes termékkibocsátás. A jövedelmünk fele a kereskedelemből származik és a világkereskedelem egyharmadát már a fejlődő országok adják. A világgazdaság integrációja bizonyítja, hogy ez nem egy tét nélküli játszma. Miközben lehet, hogy Európa részesedése csökken a világgazdaságból, az általános növekedés azt jelenti, hogy továbbra is munkahelyeket és gazdagságot teremtünk. Ezzel magyarázható, hogy az elmúlt két év során 6,5 millió új munkahelyet hoztunk létre. A képviselőcsoportom régóta ezt a véleményt képviseli és elégedetten vesszük tudomásul, hogy Jacques Delors úr és Poul Nyrup Rasmussen úr is elismerte ezt a PSE képviselőcsoport részére megfogalmazott kiáltványukban, amely megközelítőleg 15 hónappal ezelőtt, Oportóban került elfogadásra. Schulz úr! Ha van ebben a teremben strucc, akkor az nem a 21-es székben [Barroso úr széke] található; hanem a 6-os székben [Schulz úr széke] található. Úgy gondolom, hogy ez megmagyarázza, hogy miért veszítette el a PSE képviselőcsoport az intézményben játszott korábbi meghatározó szerepét. Az Európai Tanácsnak nagyobb sürgősséggel kell fellépnie a kutatás és fejlesztés terén kitűzött célok megvalósításában. A piacokat vonzóvá kell tenni a vállalkozási tőke számára és a kutatók mobilitásával az innovációt kell elősegíteni. A veszély elkerülése érdekében, javítani kell a bankszektor átláthatóságán és felügyeletén. Lenarčič úr, magának figyelemmel kell lennie a társadalmi kohézióra és a környezeti stabilitásra, de mindezt annak biztos tudatában tegye, hogy az életszínvonal javításához, a piac a rendelkezésünkre álló leghatásosabb eszköz."@hu11
". Signor Presidente, il Consiglio di questa settimana si svolge approssimativamente a metà strada tra la disperazione e la speranza. Anche se sembra che le principali difficoltà siano state superate, il Trattato di Lisbona non è ancora stato ratificato, e si trascinano questioni su alcune delle sue disposizioni. Abbondano le incertezze riguardo alla direzione politica di Russia, Turchia e di taluni nostri paesi confinanti del Medio e del Vicino Oriente. La crescita economica sta rallentando, incalzata dall’impatto sul PIL delle passate crisi nel settore bancario in Svezia, Finlandia, Ungheria o Spagna, per non parlare di Argentina o Giappone. Tale situazione rende più che gradito un intervento concordato da parte delle nostre banche centrali questa mattina. Al di là di tali considerazioni, le principali sfide globali della crescita della popolazione e della migrazione, della criminalità internazionale e del terrorismo, dei cambiamenti climatici e della sicurezza energetica, continuano ad avere un certo peso nei pensieri dei nostri politici. L’urgente attuazione delle proposte della Commissione al fine di affrontare i cambiamenti climatici incombe sugli Stati membri e su quest’Aula. I contorni della sfida sono ampi. La relazione dell’Alto rappresentante concernente l’impatto dei cambiamenti climatici sulla sicurezza e la stabilità ci dimostra che si tratta di una preoccupazione reale e immediata, con il rischio di implicazioni militari, incluso l’impiego, talvolta discusso, della NATO come strumento di sicurezza energetica. Eppure, accecati da una dottrina economica a breve termine, alcuni Stati membri sono già occupati nel tentare di limitare i propri impegni per quanto riguarda le proposte della Commissione sui cambiamenti climatici. Consultate il progetto di conclusioni del Consiglio (paragrafo 18), e notate alcune delle parole ambigue che sono state inserite. Questo doppio pericolo include la minaccia di una ritirata nella Fortezza Europa. Solo accrescendo la solidarietà interna possiamo evitare la trappola in cui cadono gli Stati membri, come scegliere anziché Nabucco. Solo estendendo la solidarietà oltre le nostre coste possiamo ottenere la pace nel Mediterraneo, il o nel Mar Caspio. Einstein aveva ragione quando affermava che non è possibile mantenere la pace con la forza, ma che si può raggiungere soltanto attraverso la comprensione. Dobbiamo anche dare l’esempio. Nelle conclusioni del Consiglio spero di vedere un impegno da parte dei governi nazionali e dell’Unione europea volto a ridurre l’impiego di energia nei nostri stessi edifici governativi e istituzionali, nonché nelle nostre flotte di automobili, con obiettivi vincolanti al fine di raggiungere tale traguardo. L’IPCC e altri hanno lanciato seri avvertimenti per quanto riguarda il prezzo dell’inazione. Dobbiamo agire e possiamo farlo poiché, malgrado i forti venti contrari, i principi economici fondamentali della zona dell’euro resistono, come sostiene il Presidente della Commissione, con la domanda interna e le esportazioni che seguitano a crescere, un segnale che la strategia di Lisbona sta funzionando e deve essere proseguita. Sentiamo ciò che affermano i deputati in quest’Aula. Il gruppo dell’onorevole Wurtz stava conducendo una protesta relativa alla minaccia per 12 000 posti di lavoro all’ . L’onorevole Schulz ha scritto una lettera ai 27 capi di Stato e di governo chiedendo un cambiamento della direzione economica, norme sociali vincolanti e maggiore protezione sociale. Tuttavia, tali iniziative non tengono conto della realtà di ciò che sta accadendo nell’economia globale, in cui, poiché sempre più paesi hanno aperto le proprie economie, il rapporto totale commercio/PIL è aumentato più rapidamente del rendimento complessivo. Ora metà delle nostre entrate deriva dal commercio e persino i paesi in via di sviluppo adesso costituiscono un terzo del commercio mondiale. L’integrazione dell’economia mondiale dimostra che non si tratta di un gioco a somma zero. Se la quota dell’Europa in questa economia può ridursi, la crescita complessiva implica che continuiamo a creare posti di lavoro e benessere. Perciò abbiamo realizzato 6,5 milioni di nuovi posti di lavoro negli ultimi due anni. Il mio gruppo ha a lungo discusso questo aspetto e siamo lieti sia stato riconosciuto da Jacques Delors e da Poul Nyrup Rasmussen nel programma politico che hanno concepito per il gruppo PSE, adottato a Oporto 15 mesi fa. Onorevole Schulz, se in Aula è presente uno struzzo, non va cercato nel seggio n. 21 (del Presidente della Commissione Barroso), ma nel seggio n. 6 (dell’onorevole Schulz). Ritengo che ciò spieghi perché il gruppo PSE abbia perso il proprio ruolo precedente di motore dell’istituzione. Il Consiglio europeo deve mostrare più urgenza nell’ottenere i propri obiettivi in materia di ricerca e sviluppo. Deve stimolare il mercato a favore del capitale di rischio e della mobilità dei ricercatori al fine di promuovere l’innovazione. Deve migliorare la trasparenza e la sorveglianza del settore bancario per evitare i pericoli. Presidente Lenarčič, deve prestare attenzione alla coesione sociale e alla stabilità ambientale, ma nella certezza che i mercati siano il più forte strumento a disposizione per migliorare la qualità della vita."@it12
"Pone pirmininke, šią savaitę Taryba blaškosi tarp vilties ir nevilties. Nors atrodo, kad pagrindiniai sunkumai įveikti, Lisabonos Sutartis dar neratifikuota – dar kyla klausimų dėl kai kurių jos nuostatų. Nežinoma Rusijos, Turkijos ir kai kurių kitų mūsų kaimynių Vidurio ir Artimuosiuose Rytuose politinė kryptis. Ekonomikos augimo tempai lėtėja, neramu dėl krizės Švedijos, Suomijos, Vengrijos, Ispanijos, jau nekalbant apie Argentiną, bankų sektoriuose poveikio BVP. Tai skatina mūsų centrinius bankus imtis bendrų veiksmų. Be šių problemų, mūsų politikai turi ir kitų rūpesčių: gyventojų skaičiaus augimas ir migracija, tarptautinis nusikalstamumas ir terorizmas, klimato kaita bei energetikos sektoriaus saugumas. Valstybės narės ir Europos rūmai privalo nedelsdami įgyvendinti Komisijos siūlymą kontroliuoti klimato kaitą. Ši problema apima daug sričių. Vyriausiojo įgaliotinio ataskaita dėl klimato kaitos poveikio saugumui ir stabilumui, rodo, kad problema reali ir turi būti nedelsiant sprendžiama, nes gali kilti ir karinės jėgos įsikišimo pavojus, įskaitant ir galimą NATO panaudojimą energetikos sektoriaus saugumui užtikrinti. Tačiau, kai kurios valstybės narės, apakintos trumparegiško ekonomiško mąstymo, bando apriboti savo įsipareigojimus Komisijos siūlymo reguliuoti klimato kaitą klausimu. Pažvelkite į Tarybos išvadų projektą (18 skirsnį) – jame rasite nieko reiškiančias frazes. Šie pavojai kelia pasitraukimo į „Europos tvirtovę“ pavojų. Tik puoselėdami šalių solidarumą galime išvengti atotrūkio tarp valstybių narių ir įgyvendinti tokius projektus kaip Nabuko projektas. Tik klestint šalių abipus Viduržemio ( )ir Kaspijos jūrų solidarumui galėsime džiaugtis taika. Enšteinas buvo teisus sakydamas, kad taikos negalima išsaugoti jėga, taika gali egzistuoti tik esant sutarimui. Mums taip pat reikia sekti šiuo pavyzdžiu. Aš viliuosi, kad Tarybos išvadose pamatysime šalių vyriausybių ir Europos Sąjungos vadovybės įsipareigojimą sumažinti energijos naudojimą vyriausybės rūmuose ir kitų institucijų kabinetuose bei automobilių parkuose, nustatant konkrečius privalomus vykdyti tikslus. Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinė Klimato Kaitos Grupė (angl. IPCC) ir kitos organizacijos įspėja apie grėsmingus neveiklumo padarinius. Mes privalome ir galime veikti, nepaisydami stipraus priešinio vėjo, nes, pasak Komisijos Pirmininko, euro zonos ekonomikos pagrindai yra tvirti, vidaus paklausa ir eksportas auga, o tai reiškia, kad Lisabonos strategija yra veiksminga ir reikią ją vykdyti toliau. Mes girdime, kas kalbama šiuose rūmuose. Ponas Wurtz vadovauja protestui prieš 12000 „Unilever“ darbuotojų atleidimą. Ponas Schulz parašė laišką 27 šalių ir vyriausybių vadovams ragindamas keisti ekonominę kryptį, imti taikyti socialinius standartus ir daugiau dėmesio skirti socialinei apsaugai. Tačiau šiuos veiksmus taikant neįvertinus realios pasaulio ekonominės padėties, kur vis daugiau šalių atveria savo sienas, pasaulinė prekybos norma bendrajam vidaus produktui augo greičiau bei bendrasis rezultatas. Iš prekybos mes gauname pusę savo pajamų, net besivystančios šalys sudaro apie trečdalį pasaulio prekybos apimčių. Pasaulio ekonomikos integracija įrodo, kad tai nėra nieko vertas žaidimas. Net jei Europos dalis pasaulio ekonomikoje sumažėtų, bendrasis augimas reikštų, kad toliau kuriamos naujos darbo vietos ir užtikrinama žmonių gerovė. Štai todėl per pastaruosius dvejus metus mes sukūrėme 6,5 milijono naujų darbų. Mano frakcija ilgai diskutavo šia tema ir mums malonu, kad ponai Jacques Delors ir Poul Nyrup pripažino šį faktą savo manifeste, pateiktame PSE frakcijai ir priimtame Oporte prieš 15 mėnesių. Pone Schulz, jei šioje salėje yra strutis, jis sėdi ne 21 kėdėje ( Barroso vieta),–o 6 kėdėje (Schulz vieta). Aš manau, kad tai paaiškina, kodėl PSE frakcija neteko anksčiau turėto šios institucijos variklio vaidmens. Europos Vadovų Taryba privalo skubiau imtis siekti nustatytų mokslo tyrimų ir plėtros tikslų. Siekiant puoselėti naujovių kūrimą, reikėtų imtis priemonių, kurios pagyvintų įmonių rizikos kapitalo rinką, ir padidintų tyrėjų mobilumą. Reikėtų daugiau dėmesio skirti bankų sektoriaus skaidrumui ir priežiūrai, kad būtų išvengta pavojaus. Pone Lenarčič, jūs turite kreipti dėmesį į socialinę sanglaudą ir aplinkos stabilumą, tačiau turite tai daryti saugiai, žinodama, kad rinka yra galingiausias įrankis, galintis pakelti žmonių pragyvenimo lygį."@lt14
"ALDE grupas vārdā – Priekšsēdētāja kungs, šīs nedēļas Padomes sanāksme atrodas kaut kur starp izmisumu un cerībām. Kaut arī lielākā daļa sarežģījumu, šķiet, ir pārvarēti, Lisabonas līgums vēl nav ratificēts, un vēl joprojām ir jautājumi par atsevišķiem tā nosacījumiem. Ir daudz neskaidrību par Krievijas, Turcijas un dažu Tuvo Austrumu kaimiņu politisko virzienu. Palēninās ekonomiskā izaugsme, ciešot no agrākās banku nozares krīzes ietekmes uz IKP Zviedrijā un Somijā, Ungārijā un Spānijā, nemaz nerunājot par Argentīnu vai Japānu. Tas mūsu centrālo banku saskaņoto rīcību šajā rītā padara vēl vairāk apsveicamu. Bez šiem apsvērumiem svarīgākās globālās problēmas – iedzīvotāju skaita palielināšanās un migrācija, starptautiskā noziedzība un terorisms, klimata pārmaiņas un enerģijas drošība – turpina nodarbināt mūsu politikas veidotāju prātus. Komisijas priekšlikumu par klimata pārmaiņu apkarošanu steidzama īstenošana ir saistoša dalībvalstīm un šim Parlamentam. Problēmām ir plašas aprises. Augstā pārstāvja ziņojums par klimata pārmaiņu ietekmi uz drošību un stabilitāti parāda, ka pastāv reālas un tiešas bažas par militāras iejaukšanās draudiem, tostarp par dažkārt apspriestā NATO kā enerģijas drošības instrumenta izmantošanu. Tomēr, apžilbināti ar īstermiņa ekonomikas domāšanu, dažas no mūsu dalībvalstīm jau mēģina ierobežot savas pienākumus saistībā ar Komisijas priekšlikumu par klimata pārmaiņām. Palūkojieties uz Padomes secinājumu 18. punktu un jūs redzēsiet, ka ir iekļauti daži divdomīgi vārdi. Šīs dubultās briesmas rada draudus par atkāpšanos Eiropas cietoksnī. Tikai palielinot iekšējo solidaritāti, mēs varam izvairīties no lamatām, kurās iekrīt dalībvalstis, piemēram, izvēloties nevis projektu. Vien paplašinot solidaritāti viņpus mūsu krastiem, mēs varam baudīt mieru Vidusjūrā kas ir vai Kaspijas jūrā. Einšteinam bija taisnība, sakot, ka mieru ar spēku nevar noturēt, to var panākt vienīgi ar saprašanos. Mums ir arī jārāda piemērs. Es ceru, ka Padomes secinājumos mēs redzēsim dalībvalstu valdību un Eiropas Savienības apņemšanos samazināt enerģijas patēriņu mūsu valdības un iestāžu ēkās, kā arī automobiļu parkos, nosakot saistošus mērķus tā sasniegšanai. Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC) un citi ir izteikuši stingru brīdinājumu par bezdarbības izmaksām. Mums ir jārīkojas, un mēs to varam, jo neskatoties uz spēcīgu pretvēju, eiro zonas ekonomikas pamati ir stipri, kā Komisijas priekšsēdētājs saka, ar vietējo pieprasījumu un eksporta pieaugumu, kas ir zīme, ka Lisabonas stratēģija darbojas un ka tā ir jāīsteno. Mēs dzirdam, ko cilvēki šajā Parlamentā saka. grupa pauž protestu par draudiem zaudēt 12 000 darbavietas nosūtīja vēstuli 27 valstu vadītājiem un valdībām, aicinot veikt ekonomiskas pārmaiņas, noteikt saistošus sociālos standartus un nodrošināt lielāku sociālo aizsardzību. Tomēr šajās darbībās ir ignorēts tas, kas patiesībā notiek pasaules ekonomikā, kur arvien vairāk un vairāk valstu ir atvērušas savas ekonomikas, globālās tirdzniecības reitings attiecībā uz IKP ir pieaudzis ātrāk nekā kopējā izlaide. Puse mūsu ienākumu šobrīd ir no tirdzniecības un pat attīstības valstis šobrīd veido trešo daļu no pasaules tirdzniecības. Pasaules ekonomikas integrācija pierāda, ka tā nav „nulles summas spēle”. Kamēr šīs ekonomikas Eiropas daļa var sarukt, vispārējā izaugsme nozīmē, ka mēs turpinām radīt darbavietas un palielināt labklājību. Šī iemesla dēļ mēs esam radījuši 6,5 miljonus jaunu darbavietu pēdējos divos gados. Mana grupa to ir daudz apspriedusi, un mēs esam apmierināti, ka un to ir atzinuši manifestā, ko tie izstrādāja PSE grupai un ko pieņēma Portu pirms apmēram 15 mēnešiem. kungs, ja šajā telpā ir austrietis, tad viņš nesēž 21. vietā [ vieta], viņš atrodas 6. vietā [ vieta]. Manuprāt, tas izskaidro, kādēļ PSE grupa ir zaudējusi tās agrāko šīs iestādes dzinēja lomu. Eiropadomei ir jārāda lielāka steidzamība tās pētniecības un attīstības mērķu sasniegšanā. Tai ir jāstimulē tirgus riska kapitālam un pētnieku mobilitātei, lai paātrinātu inovācijas. Tai ir jāuzlabo pārredzamība un uzraudzība banku nozarē, lai izvairītos no draudiem. kungs, jums ir jāpievērš uzmanība sociālajai kohēzijai un vides stabilitātei, bet tas ir jādara droši, apzinoties, ka tirgus ir mūsu visspēcīgākais instruments dzīves standartu uzlabošanā."@lv13
"Mr President, this week’s Council takes place somewhere along the road between despair and hope. Although the major difficulties seem to be overcome, the Lisbon Treaty is not yet ratified, and questions linger over some of its provisions. Uncertainties abound about the political direction of Russia, Turkey and some of our neighbours in the Middle and Near East. Economic growth is slowing, haunted by the impact on GDP of past banking-sector crises in Sweden or Finland or Hungary or Spain, to say nothing of Argentina or Japan. It makes concerted action by our central banks this morning all the more welcome. Beyond these considerations, the major global challenges of population growth and migration, of international crime and terrorism, of climate change and energy security continue to weigh on the minds of our policy makers. The urgent implementation of the Commission’s proposals to tackle climate change is incumbent on the Member States and on this House. The contours of the challenge are wide. The report from the High Representative on the impact of climate change on security and stability shows us that there is a real and immediate concern, with the danger of military implications, including the use – sometimes discussed – of NATO as an instrument of energy security. Yet, blinded by short-term economic thinking, some of our Member States are already busy trying to limit their commitments to the Commission’s proposals on climate change. Look at the draft Council conclusions – paragraph 18 – and see some of the weasel words that have been inserted. These twin dangers carry the threat of a retreat into a Fortress Europe. It is only by increasing internal solidarity that we can avoid the trap that Member States fall into, such as choosing South Stream over Nabucco. It is only by extending solidarity beyond our shores that we can enjoy peace around the Mediterranean, that or around the Caspian Sea. Einstein was right when he said that peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. We also need to lead by example. I hope that in the Council conclusions we will see a commitment by national governments and the European Union to cut energy use in our own government and institutional buildings and in our car fleets, with binding targets to achieve that. There have been stern warnings from the IPCC and others of the cost of inaction. We must act and we can because, despite the strong headwinds, the economic fundamentals of the euro area economy are strong, as the President of the Commission says, with domestic demand and exports continuing to grow – a sign that the Lisbon Strategy is working and must be pursued. We hear what people are saying in this House. Mr Wurtz’s group was leading a protest about the threat to 12 000 jobs at Unilever. Mr Schulz wrote a letter to 27 Heads of State and Government calling for a change in economic direction, binding social standards and greater social protection. Yet these actions ignore the reality of what is happening in the global economy where, as more and more countries have opened their economies, the global ratio of trade to GDP has grown faster than total output. Half of our income now comes from trade and even developing countries now account for a third of world trade. The integration of the world economy is proving that it is not a zero-sum game. While Europe’s share of that economy may be shrinking, the overall growth means that we continue to create jobs and wealth. That is why we have created 6.5 million new jobs in the last two years. My group has long argued this and we are pleased that it has been recognised by Mr Jacques Delors and Mr Poul Nyrup Rasmussen in the manifesto that they drafted for the PSE Group, which was adopted in Oporto some 15 months ago. Mr Schulz, if there is an ostrich in this room, it is not to be found in seat 21 [Mr Barroso’s seat]; it is to be found in seat 6 [Mr Schulz’s seat]. I think that explains why the PSE Group has lost its former role as the motor of this institution. The European Council must show more urgency in achieving its research and development targets. It must boost the market for venture capital and the mobility of researchers to foster innovation. It must improve transparency and supervision in the banking sector to ward off danger. Mr Lenarčič, you must pay attention to social cohesion and environmental stability but you must do so secure in the knowledge that markets are the most powerful tool we have to improve living standards."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de Raad van deze week vindt plaats ergens langs de weg tussen hoop en wanhoop. Hoewel de belangrijkste moeilijkheden overwonnen lijken te zijn, is het Verdrag van Lissabon nog niet geratificeerd en zijn er nog vragen over enkele bepalingen daarvan. Er zijn onzekerheden in overvloed over de politieke richting van Rusland, Turkije en enkele van onze buren in het Midden- en Nabije Oosten. De economische groei loopt terug, onder invloed van vroegere crises in de banksector op het bruto binnenlands product in Zweden of Finland of Hongarije of Spanje, om maar te zwijgen van Argentinië of Japan. Het maakt gezamenlijke acties door onze centrale banken vanmorgen des te welkomer. Naast deze overwegingen blijven de grote mondiale uitdagingen van de bevolkinggroei en de migratie, van internationale misdaad en terrorisme, van klimaatverandering en energiezekerheid de gedachten van onze beleidsmakers bezighouden. De dringende implementatie van de Commissievoorstellen om de klimaatverandering aan te pakken, is de plicht van de lidstaten en van dit Huis. Het is geen geringe uitdaging. Het rapport van de hoge vertegenwoordiger over de invloed van klimaatverandering op de veiligheid en de stabiliteit laat zien dat er een reële en onmiddellijke reden tot zorg is, met het gevaar van militaire implicaties, inclusief, zoals soms al te beluisteren viel, het gebruik van de NAVO als een instrument voor energiezekerheid. Toch zijn enkele van onze lidstaten, verblind door kortetermijngedachten van economische aard, al druk doende hun verbintenissen jegens de voorstellen van de Commissie aangaande klimaatverandering aan beperkingen te binden. Kijk naar de ontwerpconclusies van de Raad, punt 18, en let op de dubbelzinnige woorden die zijn toegevoegd. Deze twee gevaren dragen de dreiging met zich mee van een terugtrekken op Fort Europa. Het is alleen dankzij de toenemende solidariteit dat we de kuil kunnen vermijden waar lidstaten in vallen, zoals de South Stream-pijpleiding verkiezen boven de Nabucco. Het is slechts door solidariteit uit te breiden tot voorbij onze kusten dat we vrede hebben rond de Middellandse Zee, die of rond de Kaspische Zee. Einstein had gelijk toen hij zei dat vrede niet gewapenderhand kan worden gehandhaafd, maar alleen door begrip kan worden bereikt. We moeten tevens het voorbeeld geven. Ik hoop dat we in de conclusies van de Raad zullen zien dat nationale regeringen en de Europese Unie zich verplichten te bezuinigen op energiegebruik in onze eigen regeringsgebouwen en instituten, alsmede ons wagenpark, met bindende streefcijfers om dat te bereiken. Het IPCC en andere lichamen hebben ferme waarschuwingen doen uitgaan over wat niets doen kost. We moeten handelen en we kunnen dat omdat, ondanks de sterke tegenwind, de economische fundamenten in het economische gebied van de euro sterk zijn, zoals de voorzitter van de Commissie het zegt, met een blijvende groei van de interne vraag en de export, een teken dat de Lissabonstrategie werkt en moet worden nageleefd. We horen wat mensen in dit Huis zeggen. De fractie van de heer Wurtz gaf leiding aan een protest omtrent de bedreiging van 12 000 banen bij Unilever. De heer Schulz schreef een brief aan de 27 staatshoofden en regeringsleiders met een roep om een andere economische richting, verplichte maatschappelijke normen en meer maatschappelijke bescherming. Toch negeren deze acties de werkelijkheid van wat er gebeurt in de globale economie waar, nu steeds meer landen hun economie hebben opengegooid, de globale handel/bbp-ratio sneller is gegroeid dan de totale productie. De helft van ons inkomen komt tegenwoordig uit de handel en zelfs de ontwikkelingslanden zijn nu goed voor een derde van de wereldhandel. De integratie van de wereldeconomie bewijst dat het geen nulsomspel is. Terwijl het aandeel van Europa in dat spel misschien daalt, betekent de totale groei dat we banen en rijkdom blijven creëren. Daarom hebben we 6,5 miljoen nieuwe banen in de laatste twee jaar gecreëerd. Mijn fractie heeft hier lange tijd over gepraat en we zijn blij dat Jacques Delors en Poul Nyrup Rasmussen dit in het manifest dat ze voor de PSE-Fractie hebben ontworpen en dat zo’n vijftien maanden geleden in Oporto werd aangenomen, hebben erkend. Mijnheer Schulz, als er in deze ruimte een struisvogel is, zit deze niet op stoel 21 [de stoel van de heer Barroso]; deze zit in stoel 6 [de stoel van de heer Schulz]. Ik denk dat het daarom is dat de PSE-Fractie haar vroegere rol als motor in dit instituut is kwijtgeraakt. De Europese Raad moet meer urgentie aan de dag leggen bij het realiseren van zijn onderzoeks- en ontwikkelingsdoelen. Hij moet de markt voor durfkapitaal en de mobiliteit van onderzoekers stimuleren om innovatie aan te moedigen. Hij moet de transparantie van en het toezicht op de banksector verbeteren om zo gevaar af te wenden. Mijnheer Lenarčič, u moet uw aandacht richten op sociale samenhang en milieustabiliteit, maar u moet dat doen vol vertrouwen in de wetenschap dat markten het krachtigste middel zijn dat we hebben om de levensstandaard op te krikken."@nl3
"Panie przewodniczący! W tym tygodniu Rada odbywa się w atmosferze pomiędzy rozpaczą a nadzieją. Mimo że główne przeszkody wydają się pokonane, traktat lizboński nie został jeszcze ratyfikowany i pozostają wątpliwości co do niektórych jego postanowień. Jest mnóstwo niepewności związanych z kierunkiem politycznym, jakim są Rosja, Turcja i kilku naszych sąsiadów ze Środkowego i Bliskiego Wschodu. Wzrost gospodarczy zwalnia, na co mają wpływ przeszłe kryzysy w sektorze bankowym w Szwecji, Finlandii, na Węgrzech czy w Hiszpanii, nie wspominając o Argentynie czy Japonii, które to kryzysy odbiły się na PKB. To pozwala z nadzieją przyjąć wspólne działania podjęte dzisiaj rano przez nasze banki centralne. Poza tymi rozważaniami główne globalne wyzwania związane z demografią, migracją, przestępczością międzynarodową i terroryzmem, zmianami klimatycznymi i bezpieczeństwem energetycznym wciąż wiele znaczą dla naszych polityków. Pilne wdrożenie wniosków Komisji na temat walki ze zmianami klimatycznymi ciąży na państwach członkowskich i tej Izbie. Kształt zmian jest szeroki. Sprawozdanie wysokiego przedstawiciela na temat wpływu zmian klimatu na bezpieczeństwo i stabilność pokazuje nam, że jest to prawdziwie ważny i pilny problem, z implikacjami wojskowymi, obejmujący - co jest czasami dyskutowane – wykorzystanie NATO jako instrumentu bezpieczeństwa energetycznego. A jednak niektóre z naszych państw członkowskich, oślepione krótkoterminowym myśleniem ekonomicznym, już pracują nad próbami ograniczenia ich zobowiązań w stosunku do wniosków Komisji dotyczących zmian klimatycznych. Spójrzcie na projekt konkluzji Rady - ustęp 18 - i zobaczcie niektóre z dwuznacznych słów, które tam się znalazły. Te podwójne niebezpieczeństwa niosą zagrożenie powrotu do „Fortecy Europa”. Tylko poprzez powiększanie wewnętrznej solidarności możemy uniknąć pułapki, w którą wpadają państwa członkowskie, takiej jak wybór rurociągu South Stream zamiast Nabucco. Tylko poprzez rozszerzanie solidarności poza nasze granice możemy cieszyć się pokojem w regionie Morza Śródziemnego czy też w regionie Morza Kaspijskiego. Einstein miał rację, kiedy powiedział, że pokój nie może być utrzymany siłą, może być osiągnięty tylko za pomocą zrozumienia. Musimy także dawać przykład. Mam nadzieję, że w konkluzjach Rady ujrzymy zobowiązanie rządów krajowych i Unii Europejskiej do zmniejszenia zużycia energii w budynkach naszych własnych rządów i instytucji, w naszej flocie samochodowej, z wiążącymi celami do osiągnięcia. Ze strony IPCC oraz innych instytucji pojawiły się już surowe ostrzeżenia co do kosztu bezczynności. Musimy i możemy działać, ponieważ jak twierdzi przewodniczący Komisji, pomimo silnego wiatru czołowego ekonomiczne podstawy strefy gospodarczej euro są silne, jako że popyt wewnętrzny i wywóz wciąż rosną - to znak, że strategia lizbońska działa i musi być prowadzona. Słyszymy, co mówi się w tej Izbie. Grupa Francisa Wurtza kierowała protestem w sprawie zagrożenia 12 000 stanowisk pracy w Unileverze. Martin Schulz napisał list do 27 głów państw i szefów rządów, wzywając do zmiany kierunku gospodarczego, wiążących standardów społecznych oraz większej ochrony socjalnej. Jednakże te działania ignorują rzeczywistość tego, co się dzieje w gospodarce światowej, gdzie w efekcie otwierania gospodarek przez coraz więcej państw globalny wskaźnik handlu do PKB rósł szybciej niż całkowita produkcja. Obecnie połowa naszego dochodu pochodzi z handlu i nawet kraje rozwijające się stanowią teraz jedną trzecią całego światowego handlu. Integracja gospodarki światowej dowodzi, że nie jest to gra, w której wygrywa jedna strona. Podczas gdy udział Europy w tej gospodarce może się zmniejszać, bezwzględny wzrost oznacza, że wciąż tworzymy nowe miejsca pracy i bogactwo. Oto dlaczego utworzyliśmy 6,5 miliona nowych miejsc pracy w ciągu ostatnich dwóch lat. Moja grupa długo dyskutowała na ten temat i miło nam, że zostało to ujęte przez Jacques’a Delorsa oraz Poula Nyrupa Rasmussena w manifeście, którego projekt przedstawili dla grupy PSE i który został przyjęty w Porto jakieś 15 miesięcy temu. Panie Schulz, jeśli w tym pomieszczeniu jest struś, to nie znajdziemy go na miejscu nr 21 [miejsce José Manuela Barroso]; znajdziemy go na fotelu nr 6 [miejsce Martina Schulza] Myślę, że to wyjaśnia, dlaczego grupa PSE straciła swą dawną rolę motora tej instytucji. Rada Europejska musi okazać więcej pośpiechu w osiąganiu swych celów badawczych i rozwojowych. Musi napędzić rynek dla kapitału ryzyka i mobilność badaczy do tworzenia innowacji. Musi poprawić przejrzystość i nadzór w sektorze bankowym, aby odeprzeć niebezpieczeństwo. Panie Lenarčič! Musi pan zwracać uwagę na spójność społeczną i stabilność ekologiczną, ale musi pan pamiętać, że rynki są najpotężniejszym narzędziem, które posiadamy dla poprawy standardów życiowych."@pl16
"Senhor Presidente, o Conselho Europeu desta semana ocorre algures no caminho entre o desespero e a esperança. Embora as principais dificuldades pareçam estar ultrapassadas, o Tratado de Lisboa ainda não se encontra ratificado, havendo ainda questões por responder em relação a algumas das suas disposições. Abundam as incertezas quanto ao rumo político que pretendem tomar a Rússia, a Turquia e alguns dos países nossos vizinhos no Médio Oriente e no Oriente Próximo. O crescimento económico está a abrandar, assombrado pelo impacto no PIB das anteriores crises no sector bancário da Suécia, Finlândia, Hungria e Espanha, para não falar da Argentina e Japão. Daí a importância acrescida de que se reveste a acção concertada dos nossos bancos centrais, decidida esta manhã. Para além destas considerações, os grandes desafios globais do crescimento demográfico e da migração, da criminalidade internacional e do terrorismo, das alterações climáticas e da segurança energética continuam a pesar nas mentes dos nossos decisores políticos. A aplicação urgente das propostas da Comissão de luta contra as alterações climáticas é uma responsabilidade dos Estados-Membros e deste Parlamento. Trata-se de um desafio de amplos contornos. O relatório do Alto Representante sobre o impacto das alterações climáticas na segurança e na estabilidade põe a descoberto a existência de um perigo real e imediato, com o risco de implicações militares, incluindo o recurso – por vezes contestado – à NATO enquanto instrumento de segurança energética. Contudo, obnubilados por considerações económicas de curto prazo, alguns dos nossos Estados-Membros já estão atarefadamente a procurar limitar os seus compromissos em relação às propostas da Comissão sobre as alterações climáticas. Basta ler o projecto de conclusões do Conselho – e concretamente o seu n.º 18 – para logo nos darmos conta das palavras de dúbio sentido ali inseridas. Este duplo perigo suscita a ameaça de uma retirada para a Fortaleza Europa. Só através de um reforço da solidariedade interna poderemos evitar que alguns Estados-Membros caiam na armadilha de privilegiar o gasoduto de South Stream em relação ao de Nabucco. Só levando a solidariedade para além das nossas margens poderemos desfrutar de paz à volta do Mediterrâneo, desse ou do mar Cáspio. Einstein tinha razão quando afirmava não ser possível manter a paz por via da força, e que esta só pode ser alcançada através da compreensão. Também temos de liderar dando o exemplo. Espero ver, nas conclusões do Conselho, um compromisso por parte dos governos nacionais e da União Europeia no sentido de reduzir o consumo de energia nos nossos próprios edifícios governamentais e institucionais e nas nossas frotas automóveis, com metas vinculativas para o efeito. Tem havido sérios avisos, da parte do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC) e outros, quanto ao custo de não agirmos. Devemos e podemos actuar, pois, apesar dos fortes ventos contrários, os fundamentos económicos da zona euro são, como diz o Presidente da Comissão, sólidos, continuando a registar um aumento da procura interna e das exportações – um indício de que a Estratégia de Lisboa está a resultar e deve ser prosseguida. Nós ouvimos o que tem vindo a ser dito nesta Câmara. O grupo do senhor deputado Wurtz encabeçou um protesto em resposta à ameaça de perda de 12 000 postos de trabalho na Unilever. O senhor deputado Schulz dirigiu uma carta a 27 Chefes de Estado e de Governo apelando a uma mudança de rumo no plano económico, a normas sociais vinculativas e a uma maior protecção social. Estas acções, porém, ignoram a realidade do que se está a passar na economia mundial, onde, à medida que mais e mais países foram abrindo a sua economia, o rácio global das trocas comerciais em relação ao PIB cresceu mais rapidamente do que a produção total. Metade do nosso rendimento provém agora do comércio e até os países em desenvolvimento representam agora um terço do comércio mundial. A integração da economia mundial está a demonstrar que não constitui um jogo de soma nula, de vitória para uns e derrota para outros. Ainda que a quota-parte da Europa nessa economia possa estar a baixar, o crescimento geral significa que continuamos a criar postos de trabalho e riqueza. Com efeito, criámos 6,5 milhões de novos postos de trabalho nos últimos dois anos. Há muito que o meu grupo defende este argumento, e regozijamo-nos por constatar que o mesmo foi reconhecido pelos senhores Jacques Delors e Poul Nyrup Rasmussen no manifesto que elaboraram para o Grupo PSE e que foi adoptado no Porto há cerca de quinze meses. Senhor Deputado Schulz, se há uma avestruz nesta sala, não é no lugar 21 [lugar do Senhor José Manuel Barroso] que ela se encontra, mas sim no lugar 6 [lugar do Deputado Schulz]. Penso que isto explica por que razão o Grupo PSE perdeu o seu anterior papel de motor desta Instituição. O Conselho Europeu deve dar mostras de uma maior urgência na consecução dos seus objectivos em matéria de investigação e desenvolvimento. Deve impulsionar o mercado de capital de risco e promover a mobilidade dos investigadores para fomentar a inovação. Deve reforçar a transparência e a supervisão no sector bancário, a fim de afastar o perigo. Senhor Janez Lenarčič, cumpre-lhe dedicar uma atenção especial à coesão social e à estabilidade ambiental, mas deve fazê-lo na certeza de que os mercados são o mais poderoso instrumento de que dispomos para melhorar o nível de vida dos nossos cidadãos."@pt17
"Mr President, this week’s Council takes place somewhere along the road between despair and hope. Although the major difficulties seem to be overcome, the Lisbon Treaty is not yet ratified, and questions linger over some of its provisions. Uncertainties abound about the political direction of Russia, Turkey and some of our neighbours in the Middle and Near East. Economic growth is slowing, haunted by the impact on GDP of past banking-sector crises in Sweden or Finland or Hungary or Spain, to say nothing of Argentina or Japan. It makes concerted action by our central banks this morning all the more welcome. Beyond these considerations, the major global challenges of population growth and migration, of international crime and terrorism, of climate change and energy security continue to weigh on the minds of our policy makers. The urgent implementation of the Commission’s proposals to tackle climate change is incumbent on the Member States and on this House. The contours of the challenge are wide. The report from the High Representative on the impact of climate change on security and stability shows us that there is a real and immediate concern, with the danger of military implications, including the use – sometimes discussed – of NATO as an instrument of energy security. Yet, blinded by short-term economic thinking, some of our Member States are already busy trying to limit their commitments to the Commission’s proposals on climate change. Look at the draft Council conclusions – paragraph 18 – and see some of the weasel words that have been inserted. These twin dangers carry the threat of a retreat into a Fortress Europe. It is only by increasing internal solidarity that we can avoid the trap that Member States fall into, such as choosing South Stream over Nabucco. It is only by extending solidarity beyond our shores that we can enjoy peace around the Mediterranean, that or around the Caspian Sea. Einstein was right when he said that peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. We also need to lead by example. I hope that in the Council conclusions we will see a commitment by national governments and the European Union to cut energy use in our own government and institutional buildings and in our car fleets, with binding targets to achieve that. There have been stern warnings from the IPCC and others of the cost of inaction. We must act and we can because, despite the strong headwinds, the economic fundamentals of the euro area economy are strong, as the President of the Commission says, with domestic demand and exports continuing to grow – a sign that the Lisbon Strategy is working and must be pursued. We hear what people are saying in this House. Mr Wurtz’s group was leading a protest about the threat to 12 000 jobs at Unilever. Mr Schulz wrote a letter to 27 Heads of State and Government calling for a change in economic direction, binding social standards and greater social protection. Yet these actions ignore the reality of what is happening in the global economy where, as more and more countries have opened their economies, the global ratio of trade to GDP has grown faster than total output. Half of our income now comes from trade and even developing countries now account for a third of world trade. The integration of the world economy is proving that it is not a zero-sum game. While Europe’s share of that economy may be shrinking, the overall growth means that we continue to create jobs and wealth. That is why we have created 6.5 million new jobs in the last two years. My group has long argued this and we are pleased that it has been recognised by Mr Jacques Delors and Mr Poul Nyrup Rasmussen in the manifesto that they drafted for the PSE Group, which was adopted in Oporto some 15 months ago. Mr Schulz, if there is an ostrich in this room, it is not to be found in seat 21 [Mr Barroso’s seat]; it is to be found in seat 6 [Mr Schulz’s seat]. I think that explains why the PSE Group has lost its former role as the motor of this institution. The European Council must show more urgency in achieving its research and development targets. It must boost the market for venture capital and the mobility of researchers to foster innovation. It must improve transparency and supervision in the banking sector to ward off danger. Mr Lenarčič, you must pay attention to social cohesion and environmental stability but you must do so secure in the knowledge that markets are the most powerful tool we have to improve living standards."@ro18
"Vážený pán predseda, zasadnutie Rady prebiehajúce tento týždeň sa koná niekde uprostred medzi zúfalstvom a nádejou. Hoci sa zdá, že hlavné ťažkosti sa podarilo prekonať, Lisabonská zmluva ešte nie je ratifikovaná a niektoré jej ustanovenia sú stále otázne. Politické smerovanie Ruska, Turecka a niektorých našich susedov zo Stredného a Blízkeho východu je neisté. Hospodársky rast sa spomaľuje, prenasledujú ho následky, ktoré mali na HDP nedávne krízy bankového sektora vo Švédsku, Fínsku, Maďarsku, či Španielsku, o Argentíne a Japonsku ani nehovoriac. Preto sme o to viac uvítali spoločné opatrenia, ktoré prijali naše centrálne banky dnes ráno. Okrem týchto úvah zaťažujú naďalej mysle našich politikov aj hlavné globálne výzvy, ako sú rast počtu obyvateľstva a migrácia, medzinárodná kriminalita a terorizmus, klimatické zmeny a energetická bezpečnosť. Naliehavé vykonanie návrhov Komisie v oblasti boja proti klimatickým zmenám leží na pleciach členských štátov a tohto Parlamentu. Obrysy tejto výzvy sú rozsiahle. Správa vysokého predstaviteľa o vplyve klimatických zmien na bezpečnosť a stabilitu poukazuje na to, že existuje skutočná a bezprostredná obava, s hrozbou vojenských dôsledkov, vrátane využitia (o ktorom sa niekedy hovorí) organizácie NATO ako nástroja na zaistenie energetickej bezpečnosti. Zaslepené krátkodobým hospodárskym myslením sa už niektoré členské štáty EÚ usilujú obmedziť svoje záväzky týkajúce sa návrhov Komisie v oblasti klimatických zmien. Pozrite sa na návrh záverov Rady, odsek 18, a všimnite si niektoré vyhýbavé slová, ktoré doň boli vložené. Tieto dvojité nebezpečia obsahujú hrozbu, že sa utiahneme do pevnosti menom Európa. Len zvýšením vnútornej solidarity sa môžeme vyhnúť pasci, do ktorej by padli členské štáty, napríklad ak by sa rozhodli pre South Stream namiesto Nabucca. Len ak rozšírime solidaritu až poza naše brehy, budeme môcť dosiahnuť mier okolo Stredozemného mora, toho alebo okolo Kaspického mora. Einstein mal pravdu, keď povedal, že mier nie je možné zabezpečiť násilím, môže sa k nemu dospieť len porozumením. Je potrebné, aby sme išli príkladom. Dúfam, že v záveroch Rady uvidíme záväzky národných vlád a Európskej únie znížiť spotrebu energie v našich vládnych budovách a sídlach inštitúcií a tiež pokiaľ ide o naše vozové parky, pričom sa stanovia záväzné ciele, aby to bolo možné dosiahnuť. Zo strany Medzivládneho panela pre zmenu klímy a aj od iných organizácií prichádzajú vážne varovania týkajúce sa nákladov pri nečinnosti. My nielen musíme, ale aj môžeme konať, napriek silnému protivetru, hospodárske základy eurozóny sú silné, ako hovorí pán predseda Komisie, domáci dopyt a vývoz aj naďalej rastú, čo je znakom toho, že lisabonská stratégia funguje a je potrebné pokračovať v jej presadzovaní. Počujeme, čo ľudia v tomto Parlamente hovoria. Skupina pána Wurtza viedla protest vo veci ohrozenia 12 tisíc pracovných miest v spoločnosti Unilever. Pán Schulz napísal list 27 hlavám štátov a predsedom vlád, v ktorom vyzval na zmenu hospodárskeho smerovania, na zavedenie záväzných sociálnych noriem a väčšej sociálnej ochrany. Tieto opatrenia však nezohľadňujú skutočnú situáciu v globálnom hospodárstve, kde s čoraz väčším počtom krajín, ktoré otvorili svoje hospodárstva, rástol globálny pomer obchodu k HDP rýchlejšie ako celkový výstup. V súčasnosti pochádza polovica našich príjmov z obchodu a dokonca aj rozvojové krajiny predstavujú jednu tretinu svetového obchodu. Integrácia svetového hospodárstva je dôkazom toho, že nejde o hru s nulovým súčtom. Hoci podiel Európy na svetovom hospodárstve klesá, jeho celkový rast znamená, že aj naďalej vytvárame nové pracovné miesta a bohatstvo. Preto sme za posledné dva roky vytvorili 6,5 milióna nových pracovných miest. Moja skupina v tomto zmysle dlho argumentovala, teší nás, že to uznali aj páni Jacques Delors a Poul Nyrup Rasmussen pri vypracovaní návrhu manifestu pre skupinu PSE, ktorý bol prijatý v Oporte približne pred 15 mesiacmi. Pán Schulz, ak sa v tejto miestnosti nachádza pštros, ktorý schováva hlavu v piesku, nesedí v kresle č. 21 (kreslo pána Barrosa), ale v kresle č. 6 (kreslo pána Schulza). Myslím si, že sa tým vysvetľuje, prečo skupina PSE prišla o svoju pôvodnú rolu, v ktorej poháňala túto inštitúciu vpred. Európska rada musí preukázať viac nástojčivosti pri úsilí dosiahnuť svoje ciele v oblasti výskumu a vývoja. Musí rozšíriť trh rizikového kapitálu a zvýšiť mobilitu výskumníkov s cieľom podporiť inovácie. S cieľom odvrátiť nebezpečenstvo musí tiež Európska rada zlepšiť transparentnosť a kontrolu v sektore bankovníctva. Pán Lenarčič, musíte venovať pozornosť sociálnej súdržnosti a environmentálnej stabilite, no musíte tak robiť s istotou a vedomím, že trh je najsilnejším nástrojom, ktorým môžeme zvýšiť životnú úroveň."@sk19
"Gospod predsednik, ta teden se Svet sestaja nekje ob poti med obupom in upanjem. Čeprav kaže, da so največje težave za nami, lizbonska pogodba še ni ratificirana, prav tako pa ostajajo vprašanja o nekaterih od njenih določb. Negotovosti obdajajo politično usmerjenost Rusije, Turčije in nekaterih naših sosed na Srednjem in Bližnjem vzhodu. Gospodarska rast se upočasnjuje, kar je posledica vpliva preteklih kriz v bančnem sektorju na Švedskem ali Finskem, na Madžarskem ali v Španiji, da ne omenjamo Argentine ali Japonske, na BDP. Zato so usklajeni ukrepi naših centralnih bank danes zjutraj toliko bolj dobrodošli. Poleg tega pa na naše oblikovalce politik pritiskajo tudi veliki globalni izzivi, kot so rast prebivalstva in preseljevanje, mednarodni kriminal in terorizem ter podnebne spremembe in varnost oskrbe z energijo. Nujno izvajanje predlogov Komisije za obravnavanje podnebnih sprememb je zavezujoče za države članice in ta parlament. To je izziv z velikim obsegom. Poročilo visokega predstavnika o vplivu podnebnih sprememb na varnost in stabilnost kaže, da obstaja resnična in neposredna skrb, s tveganjem vojaških posledic, vključno z uporabo – o čemer se včasih razpravlja – Nata kot instrumenta za varnost oskrbe z energijo. Vendar nekatere države članice, ki jih slepi kratkoročno gospodarsko razmišljanje, že poskušajo omejiti svoje zaveze predlogom Komisije o podnebnih spremembah. Poglejte osnutek sklepov Sveta – odstavek 18 – in videli boste nekaj dvoumnih besed, ki so bile vstavljene. Ta dvojna nevarnost s sabo prinaša nevarnost umika v „trdnjavo Evropa“. Le s povečanjem notranje solidarnosti se lahko izognemo pasti, v katero padajo države članice, kot je izbira plinovoda Južni tok namesto Nabucca. Le z razširitvijo solidarnosti preko naših meja lahko uživamo mir ob Sredozemskem morju, tem našem morju, ali ob Kaspijskem morju. Einstein je imel prav, ko je rekel, da miru ni mogoče vzdrževati s silo, ampak se ga lahko doseže le z razumevanjem. Prav tako moramo postaviti zgled. Upam, da bodo sklepi Sveta vključevali zavezanost nacionalnih vlad in Evropske unije zmanjšanju porabe energije v vladnih stavbah in stavbah naših institucij ter v voznih parkih, z zavezujočimi cilji za uresničitev tega. Medvladni forum o podnebnih spremembah in drugi so nas strogo opozorili na ceno neukrepanja. Moramo ukrepati in tudi lahko, ker so gospodarski temelji evroobmočja kljub velikim oviram trdni, kot pravi predsednik Komisije, domače povpraševanje in izvoz pa se povečujeta – znak, da lizbonska strategija deluje in da se moramo zanjo še naprej zavzemati. Slišimo, kaj govorijo ljudje v tem parlamentu. Wurtzeva skupina je vodila protest zaradi ogroženosti 12 000 delovnih mest pri Unileverju. Schulz je 27 vodjem držav in vlad napisal pismo, v katerem jih je pozival k spremembi gospodarske usmeritve, zavezujočim socialnim standardom in večji socialni zaščiti. Vendar pa ti ukrepi ne upoštevajo resničnih razmer v globalnem gospodarstvu, v katerem je zaradi vedno večjega števila držav, ki odpirajo svoja gospodarstva, globalno razmerje med trgovino in BDP raslo hitreje kot skupni donos. Polovica naših prihodkov zdaj izvira iz trgovine in celo trgovina držav v razvoju zdaj znaša že tretjino svetovne trgovine. Integracija svetovnega gospodarstva dokazuje, da to ni igra z ničelno vsoto. Medtem ko se evropski delež tega gospodarstva morda manjša, splošna rast pomeni, da še naprej ustvarjamo delovna mesta in bogastvo. Zato smo v zadnjih dveh letih ustvarili 6,5 milijona novih delovnih mest. Moja skupina to že dolgo trdi, in veseli nas, da sta Jacques Delors in Poul Nyrup Rasmussen v osnutku manifesta za skupino PSE, ki je bil sprejet v Oportu pred približno 15 meseci, to potrdila. Gospod Schulz, če je tu kak noj, ta gotovo ne sedi na sedežu 21 [Barrosov sedež] ampak na sedežu 6 [Schulzov sedež]. Menim, da to pojasnjuje, zakaj je skupina PSE izgubila svojo nekdanjo vlogo gonila te institucije. Evropski svet mora pokazati več nujnosti pri doseganju svojih raziskovalnih in razvojnih ciljev. Povečati mora trg za tvegani kapital in mobilnost raziskovalcev, da spodbudi inovativnost. Izboljšati mora preglednost in nadzor bančnega sektorja, da prepreči nevarnost. Gospod Lenarčič, pozorni morate biti na socialno kohezijo in okoljsko stabilnost, ob tem pa se morate zavedati, da so trgi najmogočnejše orodje, ki ga imamo, za izboljšanje življenjskega standarda."@sl20
"Herr talman! Veckans rådsmöte äger rum någonstans mellan förtvivlan och hopp. Även om vi tycks ha övervunnit de största svårigheterna har Lissabonfördraget inte ratificerats ännu och det finns fortfarande frågetecken kring en del av dess bestämmelser. Osäkerheten hopar sig om den politiska inriktningen i Ryssland, Turkiet och några av våra grannländer i Nära Östern och Mellanöstern. Den ekonomiska tillväxten håller på att mattas av på grund av hur tidigare kriser i banksektorn i Sverige eller Finland eller Ungern eller Spanien, för att inte tala om Argentina eller Japan, har påverkat BNP. Det gör våra centralbankers gemensamma åtgärder nu på förmiddagen ännu mer välkomna. Bortsett från detta är de stora globala utmaningarna när det gäller befolkningsökningen och invandringen, den internationella brottsligheten och terrorismen, klimatförändringen och en tryggad energiförsörjning fortfarande betungande för makthavarna. Det åligger medlemsstaterna och parlamentet att snarast genomföra kommissionens förslag för att ta itu med klimatförändringen. Utmaningen är omfattande. Den höga representantens rapport om klimatförändringens effekter på säkerheten och stabiliteten visar att det finns en påtaglig och omedelbar oro som riskerar att leda till militära konsekvenser, däribland att – något som ibland diskuteras – använda Nato för att trygga energiförsörjningen. Förblindade av kortsiktigt ekonomiskt tänkande håller vissa av medlemsstaterna dock redan på att försöka begränsa sina åtaganden angående kommissions förslag om klimatförändringen. Titta på förslaget till rådets slutsatser – punkt 18 – och se några av de mångtydigheter som har tagits med. Dessa dubbla risker innebär att vi riskerar att återgå till Fästning Europa. Det är endast genom att öka den interna solidariteten som vi kan undvika den fälla som medlemsstaterna hamnar i, som till exempel att välja South Stream framför Nabucco. Det är endast genom att utvidga solidariteten till att omfatta länder utanför våra kuster som vi kan få fred runt Medelhavet, detta eller runt Kaspiska havet. Albert Einstein hade rätt när han sa att fred inte kan bevaras med våld utan endast uppnås genom förståelse. Vi måste också föregå med gott exempel. Jag hoppas att vi i rådets slutsatser kommer att se ett åtagande från de nationella regeringarna och EU om att minska energiförbrukningen i våra egna regerings- och institutionsbyggnader och i vår fordonspark, med bindande mål för att uppnå detta. Bland annat FN:s klimatpanel har varnat för kostnaderna för att inte göra någonting. Vi måste agera, och kan också göra det eftersom euroområdets ekonomi trots den starka motvinden i grunden är stark, som kommissionens ordförande säger. Den inhemska efterfrågan och exporten fortsätter att öka – ett tecken på att Lissabonstrategin fungerar och att vi måste fullfölja den. Vi lyssnar till människorna här i parlamentet. Francis Wurtz grupp ledde en protest mot att 12 000 arbetstillfällen riskerade att gå förlorade på Unilever. Martin Schulz skrev ett brev till 27 stats- och regeringschefer där han krävde en ny ekonomisk inriktning, bindande sociala normer och ökat socialt skydd. Dessa insatser tar dock inte hänsyn till vad som verkligen händer i den globala ekonomin, där handelns andel av BNP globalt sett har ökat snabbare än den totala produktionen, i takt med att fler och fler länder har öppnat sina ekonomier. Halva vår inkomst kommer nu från handel och utvecklingsländerna står för så mycket som en tredjedel av världshandeln. Integrationen av världsekonomin visar att det inte är något nollsummespel. Samtidigt som Europas andel av ekonomin kanske krymper innebär den sammantagna tillväxten att vi fortsätter att skapa arbetstillfällen och välstånd. Det är därför vi har skapat 6,5 miljoner nya arbetstillfällen de senaste två åren. Min grupp har länge hävdat detta och det gläder oss att Jacques Delors och Poul Nyrup Rasmussen har insett detta i det manifest som de har utarbetat för den socialdemokratiska gruppen och som antogs i Oporto för ungefär 15 månader sedan. Herr Schulz! Om det finns en struts här i salen så sitter den inte i stol 21 [José Manuel Barrosos plats] utan i stol 6 [Martin Schulz plats]. Jag tycker att det förklarar varför den socialdemokratiska gruppen har förlorat sin tidigare roll som den här institutionens motor. Europeiska rådet måste visa mer tydligt att det är angeläget att uppnå sina forsknings- och utvecklingsmål. Det måste stärka riskkapitalmarknaden och rörligheten för forskare för att främja innovation. Det måste öka insynen och tillsynen i banksektorn för att undvika risker. Herr Lenarčič! Ni måste ägna uppmärksamhet åt den sociala sammanhållningen och miljöstabiliteten, men ni måste samtidigt komma ihåg att marknaden är det starkaste verktyget vi har för att höja levnadsstandarden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
"M. Schulz"13
"Mare Nostrum"18,5,15,1,19,14,16,11,10,3,13,4,21,9,17,12,8
"Mare Nostrum,"22
"Mare Nostrumin"7
"Unilever. M. Schulz"13
"faktsiooni ALDE nimel"5
"jménem skupiny ALDE."1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph