Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-12-Speech-3-007"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080312.3.3-007"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Als nächster Punkt folgen die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Vorbereitung des Europäischen Rates am 13. und 14. März in Brüssel. Im Namen des Rates spricht Herr Minister Janez Lenarčič."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dalším bodem jsou prohlášení Rady a Komise o přípravě Evropské rady v Bruselu, která se bude konat 13. a 14. března 2008. Jménem Rady bude hovořit pan Janez Lenarčič."@cs1
"Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Rådet og Kommissionen om forberedelse af Det Europæiske Råd (Bruxelles, 13. og 14. marts 2008). Hr. Janez Lenarčič taler på Rådets vegne."@da2
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις 13-14 Μαρτίου 2008. Ο κ. Janez Lenarčič έχει τον λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου."@el10
"The next item is the statements by the Council and the Commission on the preparation of the European Council in Brussels on 13-14 March 2008. Mr Janez Lenarčič will speak on behalf of the Council."@en4
"El siguiente punto son las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo de Bruselas del 13 y 14 de marzo de 2008. El señor Janez Lenarčič tomará la palabra en nombre del Consejo."@es21
"Järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused 13. ja 14. märtsil Brüsselis toimuva Euroopa Ülemkogu ettevalmistamise kohta. Nõukogu nimel räägib härra Janez Lenarčič."@et5
"Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat Brysselissä 13.–14. maaliskuuta 2008 kokoontuvan Eurooppa-neuvoston valmistelusta. Neuvoston puheenvuoron käyttää Janez Lenarčič."@fi7
"L'ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de la Commission concernant la préparation du Conseil européen de Bruxelles des 13 et 14 mars 2008. M. Janez Lenarčič prendra la parole au nom du Conseil."@fr8
"A következő napirendi pont a Bizottság és a Tanács 2008. március 13–14-én tartandó Európai Tanács előkészítésével kapcsolatos nyilatkozatai. Lenarčič Janez úr szólal fel a Tanács nevében."@hu11
". − L’ordine del giorno reca le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla preparazione del Consiglio europeo a Bruxelles il 13 e 14 marzo 2008. Il Presidente Janez Lenarčič interverrà a nome del Consiglio."@it12
"Kitas klausimas – Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai dėl Europos Vadovų Tarybos pasiruošimo Briuselyje, 2008 m. kovo 13–14 d. Tarybos vardu kalbės Janez Lenarčič."@lt14
"− Nākamie punkti ir Padomes un Komisijas paziņojumi par Eiropadomes sagatavošanu Briselē, 2008. gada 13.–14. martā. Padomes vārdā runās ."@lv13
"Als nächster Punkt folgen die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Vorbereitung des Europäischen Rates am 13. und 14. März in Brüssel. Im Namen des Rates spricht Herr Minister Janez Lenarčič."@mt15
". Aan de orde zijn de verklaringen van de Raad en de Commissie over de voorbereiding van de Europese Raad in Brussel op 13-14 maart 2008. Janez Lenarčič zal namens de Raad het woord voeren."@nl3
"Następnym punktem są oświadczenia Rady oraz Komisji na temat przygotowań Rady Europejskiej w Brukseli 13-14 marca 2008. Pan Janez Lenarčič zabierze głos w imieniu Rady."@pl16
"Seguem-se na ordem do dia as Declarações do Conselho e da Comissão: Preparação do Conselho Europeu (Bruxelas, 13 e 14 de Março de 2008). Dou a palavra ao Senhor Secretário de Estado Janez Lenarčič, que irá falar em nome do Conselho."@pt17
"Als nächster Punkt folgen die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Vorbereitung des Europäischen Rates am 13. und 14. März in Brüssel. Im Namen des Rates spricht Herr Minister Janez Lenarčič."@ro18
"Ďalším bodom sú vyhlásenia Rady a Komisie o príprave Európskej rady v Bruseli, ktorá sa bude konať 13. a 14. marca 2008. V mene Rady bude hovoriť pán Janez Lenarčič."@sk19
"Naslednja točka so izjave Sveta in Komisije o pripravi Evropskega sveta v Bruslju 13. in 14. marca 2008. V imenu Sveta bo govoril Janez Lenarčič."@sl20
"Nästa punkt är rådets och kommissionens uttalanden om förberedelserna inför Europeiska rådets möte i Bryssel den 13–14 mars 2008. Janez Lenarčič kommer att tala för rådet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in one triple:

{ lp_eu:2008-03-12_AgendaItem_3, dcterms:hasPart, lp_eu:2008-03-12-Speech-3-007 }

Context graph