Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-468"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.37.2-468"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, many congratulations to the rapporteur, Mr Staes, on an excellent report and for the great efforts he made to achieve compromise and consensus amongst the different political groups. An EU-wide harmonisation of national statistics on the sale and use of plant protection products and the proper use of such statistics would undoubtedly greatly enhance the preparation of accurate impact assessments on the use of such products in the environment and on human health, and thus enable the taking of corrective measures. In order for this harmonisation to be effective, and thus as beneficial as possible, the rapporteur has rightly made a number of amendments, which entail a compromise agreement of most groups, which cover four main areas. Firstly, the generation of statistical data that is comparable and compatible in the Member States. Secondly, the avoidance of duplication of data collection in order to reduce costs and the burden on professional users. Thirdly, the necessity to include non-agricultural uses in the scope of the regulation, and fourthly the need to make the fullest possible use of the data collected. We find the great majority of these amendments, as approved almost unanimously by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, useful and necessary and we will support it. We will vote negatively on only three amendments, namely Amendments 24, 27 and 29. Furthermore, we will fully support the five additional amendments submitted by the Greens and others. In conclusion, I wish once again to make the general point that success in achieving the aims of this piece of legislation will depend very much on its proper implementation and to this end the constructive involvement and full commitment of Member States authorities is of paramount importance. Let us hope that this will be the case in all 27 Member States."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, upřímně blahopřeji panu zpravodaji Staesovi k vynikající zprávě, k úsilí, které vynaložil k dosažení kompromisu a konsenzu mezi různými politickými skupinami. Harmonizace statistik všech států EU o prodeji a využívání přípravků na ochranu rostlin a správné využití takovéto statistiky by bezpochyby významně vylepšilo přípravu přesných hodnocení vlivů používání takovýchto výrobků na životní prostředí a lidské zdraví, a tak umožnilo přijímání nápravných opatření. Zpravodaj, veden snahou, aby byla tato harmonizace účinná a tím i co nejužitečnější, provedl správně několik změn, které odrážejí kompromisní dohodu většiny skupin a které se týkají čtyř hlavních oblastí. Zaprvé, vytváření statistických údajů, které lze ve všech členských státech srovnávat a sjednocovat. Zadruhé, zamezení duplicitnímu sběru údajů, aby došlo ke snížení nákladů a zátěže odborných uživatelů. Zatřetí, potřeby začlenit do působnosti nařízení také používání mimo odvětví zemědělství, a začtvrté, potřeby co největšího využití shromážděných údajů. Převážnou většinu těchto změn a doplnění, tak jak byly téměř jednomyslně schváleny Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, považujeme za užitečné a potřebné, a proto je podpoříme. Nepodpoříme pouze tři z pozměňujících a doplňujících návrhů, konkrétně návrhy 24, 27 a 29. Kromě toho plně podpoříme dalších pět pozměňujících a doplňujících návrhů, které předložili Zelení a ostatní. Na závěr bych rád znovu vyslovil obecný předpoklad, že úspěšné splnění cílů tohoto legislativního návrhu bude velmi záviset na jeho důsledném vykonávání, a v tomto smyslu má rozhodující význam konstruktivní účast a plné odhodlání orgánů členských států. Doufejme, že tomu tak bude ve všech 27 členských státech."@cs1
"Fru formand! Et stort tillykke til ordføreren, hr. Staes, for en fremragende betænkning og for hans store bestræbelser på at opnå kompromis og konsensus blandt de forskellige politiske grupper. En fælles EU-harmonisering af nationale statistikker over salg og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og korrekt anvendelse af sådanne statistikker ville utvivlsomt i høj grad fremme udarbejdelsen af nøjagtige konsekvensanalyser af anvendelsen af sådanne produkter i miljøet og af menneskers sundhed og således gøre det muligt at træffe korrigerende foranstaltninger. For at denne harmonisering skal blive effektiv og således så fordelagtig som mulig, har ordføreren med rette stillet en række ændringsforslag, som medfører en kompromisaftale med de fleste grupper, der dækker fire hovedområder. For det første at generere statistiske data, som er sammenlignelige og kompatible i medlemsstaterne. For det andet at undgå overlapninger i dataindsamlingen for at reducere omkostningerne og den byrde, der påhviler de professionelle brugere. For det tredje nødvendigheden af at inkludere ikkelandbrugsmæssig anvendelse i forordningens anvendelsesområde, og for det fjerde behovet for at få mest muligt ud af de indsamlede data. Vi finder langt størsteparten af disse ændringsforslag, som blev godkendt næsten enstemmigt i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, nyttige og nødvendige, og vi vil støtte dem. Vi vil kun stemme imod tre ændringsforslag, nemlig ændringsforslag 24, 27 og 29. Vi vil endvidere fuldt ud støtte de fem yderligere ændringsforslag, som blev stillet af De Grønne og andre. Til slut vil jeg gerne endnu en gang generelt understrege, at succes med indfrielsen af målene i denne lovgivning i stor grad vil afhænge af, om den gennemføres ordentligt, og i den forbindelse er et konstruktivt engagement og fuld forpligtelse fra medlemsstaternes myndigheder af største betydning. Lad os håbe, at det vil være tilfældet i alle 27 medlemsstater."@da2
". Frau Präsidentin! Herzlichen Glückwunsch an den Berichterstatter, Herrn Staes, zu einem ausgezeichneten Bericht und den enormen Anstrengungen, die er unternommen hat, um die verschiedenen Fraktionen zu einem Kompromiss und Konsens zu bewegen. Eine europaweite Harmonisierung der nationalen Statistiken zu Verkauf und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und die ordnungsgemäße Nutzung dieser Statistiken würde zweifellos die Abschätzung der Folgen des Einsatzes derartiger Produkte auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit wesentlich erleichtern und Korrekturmaßnahmen ermöglichen. Um diese Harmonisierung effektiv und damit möglichst nutzbringend zu gestalten, hat der Berichterstatter zu Recht eine Reihe von Änderungsanträgen vorgelegt, die eine Kompromisseinigung der meisten Fraktionen ermöglichen. Erstens geht es darum, miteinander vereinbare und vergleichbare Daten aus allen Mitgliedstaaten zu erhalten. Zweitens soll die doppelte Datenerhebung vermieden werden, um Kosten und Belastungen für gewerbliche Verwender zu reduzieren. Drittens sollen nicht-landwirtschaftliche Verwendungen in den Anwendungsbereich der Verordnung aufgenommen werden, und viertens geht es darum, die erhobenen Daten möglichst umfassend zu nutzen. Wir halten die große Mehrzahl dieser Änderungsanträge, die vom Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit fast einstimmig gebilligt wurden, für nützlich und notwendig und werden sie befürworten. Wir werden lediglich gegen drei Änderungsanträge stimmen, und zwar die Änderungsanträge 24, 27 und 29. Außerdem werden wir die fünf zusätzlichen Änderungsanträge, die von den Grünen und anderen eingereicht wurden, ohne Einschränkung unterstützen. Abschließend möchte ich nochmals generell feststellen, dass die erfolgreiche Erreichung der Ziele dieses Rechtsakts in hohem Maße von seiner ordnungsgemäßen Umsetzung abhängen wird, und dazu bedarf es vor allem der konstruktiven Einbeziehung und des vollen Engagements der Behörden der Mitgliedstaaten. Bleibt zu hoffen, dass das in allen 27 Mitgliedstaaten der Fall sein wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πολλά συγχαρητήρια στον εισηγητή, κ. Staes, για την εξαιρετική έκθεση και για τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε ώστε να επιτύχει συμβιβασμό και συναίνεση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Μια πανευρωπαϊκή εναρμόνιση των εθνικών στατιστικών σχετικά με την πώληση και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την ορθή χρήση αυτών των στατιστικών αναμφίβολα θα ενίσχυε σημαντικά την προετοιμασία ακριβών εκτιμήσεων των επιπτώσεων της χρήσης αυτών των προϊόντων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, και έτσι θα επέτρεπε τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Προκειμένου αυτή η εναρμόνιση να είναι αποτελεσματική, και ως εκ τούτου όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμη, ο εισηγητής ορθά προέβη σε διάφορες τροπολογίες, οι οποίες συνεπάγονται μια συμβιβαστική συμφωνία των περισσότερων Ομάδων, που καλύπτουν τέσσερις βασικούς τομείς. Πρώτον, την παραγωγή στατιστικών δεδομένων που να είναι συγκρίσιμα και συμβατά στα κράτη μέλη. Δεύτερον, την αποφυγή επαναλήψεων στη συλλογή δεδομένων για τη μείωση του κόστους και της επιβάρυνσης των επαγγελματιών χρηστών. Τρίτον, την ανάγκη να συμπεριληφθούν μη γεωργικές χρήσεις στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, και τέταρτον την ανάγκη για την πληρέστερη δυνατή χρήση των συλλεχθέντων δεδομένων. Θεωρούμε ότι η μεγάλη πλειονότητα αυτών των τροπολογιών, όπως εγκρίθηκαν σχεδόν ομόφωνα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, είναι χρήσιμες και απαραίτητες και θα τις υποστηρίξουμε. Θα ψηφίσουμε αρνητικά μόνο για τρεις τροπολογίες, και συγκεκριμένα τις τροπολογίες 24, 27 και 29. Επιπλέον, θα στηρίξουμε πλήρως τις πέντε επιπλέον τροπολογίες που υπέβαλαν οι Πράσινοι και άλλοι. Τέλος, θα ήθελα και πάλι να επισημάνω γενικά ότι η επίτευξη των στόχων αυτής της νομοθεσίας θα εξαρτηθεί κατά πολύ από την ορθή εφαρμογή της, και για τον σκοπό αυτόν η εποικοδομητική συμμετοχή και η πλήρης δέσμευση των αρχών των κρατών μελών είναι τεράστιας σημασίας. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει και στα 27 κράτη μέλη."@el10
"Señora Presidenta, enhorabuena al ponente, señor Staes, por su excelente informe y por los enormes esfuerzos que ha hecho para conseguir el compromiso y el consenso entre los diferentes grupos políticos. La armonización europea de las estadísticas nacionales sobre la venta y uso de productos fitosanitarios y el correcto empleo de dichas estadísticas mejoraría mucho, indudablemente, la preparación de evaluaciones de impacto fiables de esos productos sobre el medio ambiente y la salud humana, y permitiría así la adopción de medidas correctoras. Para que esa armonización sea efectiva y, por tanto, lo más beneficiosa posible, el ponente ha hecho bien en presentar una serie de enmiendas, que implican un acuerdo de compromiso entre casi todos los grupos y que abarcan cuatro ámbitos principales. Primero, la obtención de datos estadísticos comparables y compatibles en los Estados miembros. Segundo, el deseo de evitar la duplicación de la recogida de datos para reducir los costes y la carga sobre los usuarios profesionales. Tercero, la necesidad de incluir usos no agrícolas en el ámbito de aplicación del Reglamento, y cuarto, la necesidad de hacer el mayor uso posible de los datos obtenidos. Consideramos que la gran mayoría de estas enmiendas, aprobadas casi por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, son útiles y necesarias y las apoyaremos. Votaremos en contra de sólo tres enmiendas, que son las enmiendas 24, 27 y 29. Apoyaremos plenamente también las cinco enmiendas adicionales presentadas por los Verdes y otros. Para terminar, quiero una vez más hacer el comentario general de que el logro de los objetivos de este instrumento legislativo dependerá mucho de su correcta aplicación y para ello es de máxima importancia la implicación constructiva y el pleno compromiso de las autoridades de los Estados miembros. Esperemos que así suceda en los 27 Estados miembros."@es21
"Proua juhataja, rohked õnnitlused raportöör Bart Staesile suurepärase raporti puhul ning erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel kompromissi ja üksmeele saavutamiseks tehtud suurte jõupingutuste puhul. Taimekaitsetoodete müüki ja kasutamist käsitlev kogu ELi hõlmav riiklik statistika ning sellise statistika õige kasutamine aitaks kahtlemata kaasa täpsemate hinnangute koostamisele selliste toodete kasutamise mõjust keskkonnale ja inimeste tervisele ning aitaks seega võtta kasutusele korrigeerivaid abinõusid. Et see ühtlustamine oleks tõhus ja seega võimalikult kasulik, on raportöör õigesti teinud mitmeid muudatusettepanekuid, mis sisaldavad nelja valdkonda hõlmavat kompromisskokkulepet enamike fraktsioonide vahel. Esiteks, võrreldavate ja ühilduvate statistiliste andmete kogumine liikmesriikides. Teiseks, andmete mitmekordse kogumise vältimine, et vähendada kulusid ja professionaalsete kasutajate koormust. Kolmandaks, vajadus lisada määruse rakendusalasse mittepõllumajanduslikud kasutusvaldkonnad ning, neljandaks, vajadus kasutada kogutud andmed võimalikult täielikult ära. Me leiame, et suurem osa neist muudatusettepanekutest, mille keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon peaaegu ühehäälselt heaks kiitis, on kasulikud ja vajalikud ning me toetame neid. Me hääletame vastu ainult kolmele muudatusettepanekule, nendeks on muudatusettepanekud 24, 27 ja 29. Lisaks toetame täielikult roheliste ja teiste esitatud viit täiendavat muudatusettepanekut. Lõpetuseks tahan veel kord üldiselt märkida, et kõnealuse seadusandliku akti eesmärkide edukas saavutamine sõltub suuresti selle korrektsest rakendamisest ning selleks on esmatähtis liikmesriikide asutuste konstruktiivne osalus ja täielik pühendumine. Lootkem, et see saab olema nii kõigis 27 liikmesriigis."@et5
"Arvoisa puhemies, onnittelut esittelijälle, parlamentin jäsenelle Bart Staesille, erinomaisesta mietinnöstä ja hänen suurista ponnisteluistaan kompromissin ja yhteisymmärryksen saavuttamiseksi eri poliittisten ryhmien välillä. Kasvinsuojelutuotteiden myyntiä ja käyttöä koskevien kansallisten tilastojen EU:n laajuinen yhdenmukaistaminen ja tällaisten tilastojen asianmukainen käyttö edistäisivät epäilemättä suuresti täsmällisten arviointien valmistelua tällaisten tuotteiden vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen, ja mahdollistaisivat siten korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisen. Jotta tämä yhdenmukaistaminen olisi tehokasta ja siten mahdollisimman hyödyllistä, esittelijä on perustellusti tehnyt joukon tarkistuksia, jotka sisältävät useimpien ryhmien kompromissisopimuksen ja kattavat neljä pääteemaa: ensinnäkin vertailukelpoisten ja yhteensopivien tilastotietojen luomisen jäsenvaltioissa; toiseksi tietojenkeruun päällekkäisyyden välttämisen kustannusten ja ammattimaisten käyttäjien rasituksen pienentämiseksi; kolmanneksi välttämättömyyden sisällyttää muut kuin maatalouskäytöt asetuksen soveltamisalaan ja neljänneksi tarpeen hyödyntää kerätyt tiedot mahdollisimman täysipainoisesti. Me pidämme suurinta osaa näistä tarkistuksista, jotka ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta hyväksyi lähes yksimielisesti, hyödyllisinä ja tarpeellisina ja kannatamme niitä. Äänestämme kielteisesti ainoastaan kolmesta tarkistuksesta, nimittäin tarkistuksista 24, 27 ja 29. Lisäksi annamme täyden tukemme viidelle vihreiden ja muiden esittämille lisätarkistuksille. Lopuksi haluan jälleen kerran huomauttaa yleisesti, että onnistuminen tämän säädöksen tavoitteiden saavuttamisessa riippuu hyvin paljon sen asianmukaisesta täytäntöönpanosta, ja tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden viranomaisten rakentava osallistuminen ja täysipainoinen sitoutuminen ovat äärimmäisen tärkeitä. Toivokaamme, että näin tapahtuu kaikissa 27 jäsenvaltiossa."@fi7
"Madame la Présidente, toutes mes félicitations au rapporteur, M. Staes, pour son excellent rapport et tous les efforts conséquents déployés pour parvenir à un compromis et un consensus entre les différents groupes politiques. Il ne fait aucun doute qu’une harmonisation à l’échelle de l’UE des statistiques nationales sur les ventes et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et une exploitation appropriée de ces statistiques pourrait renforcer considérablement la préparation d’évaluations d’impact précises sur l’utilisation de ces produits pour l’environnement et la santé humaine, et ainsi permettre l’adoption de mesures correctives. Afin de rendre cette harmonisation effective, et donc la plus bénéfique possible, la rapporteur a, à juste titre, proposé quelques amendements qui impliquent un accord de compromis de la plupart des groupes, lesquels couvrent quatre domaines majeures. Premièrement, la production de données statistiques comparables et compatibles dans les États membres. Deuxièmement, éviter la duplication de la collecte des données, afin de réduire les coûts et alléger les démarches des utilisateurs professionnels. Troisièmement, la nécessité d’inclure les utilisations à des fins non agricoles dans le champ d’application du règlement, et quatrièmement la nécessité d’exploiter d'une manière optimale les données collectées. Nous estimons que la grande majorité de ces amendements, tels qu’approuvés à la quasi-unanimité au sein de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, est utile et nécessaire et nous les soutiendrons. Nous voterons seulement contre trois amendements, à savoir les amendements 24, 27 et 29. De plus, nous soutiendrons pleinement les cinq amendements supplémentaires déposés par les Verts et d’autres. En conclusion, permettez-moi une fois encore une observation générale: la réalisation des objectifs de ce texte législatif dépendra grandement de sa mise en œuvre effective et, à cet effet, la participation et l’engagement plein et entier des autorités des États membres sont primordiaux. Espérons que cela sera le cas dans les 27 États membres."@fr8
"Elnök asszony, gratulálok az előadónak, Staes úrnak a kiváló jelentéséhez, és nagyszerű erőfeszítéseihez, amellyel elérte a kompromisszumot és konszenzust a különféle politikai frakciók között. A növényvédő termékek értékesítésére és felhasználására vonatkozó nemzeti statisztikák EU-harmonizálása, és az ilyen statisztikai adatok megfelelő felhasználása kétségtelenül nagyban előmozdítaná az ilyen termékek hatásának környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának pontos értékelését, lehetővé téve a javító intézkedések meghozatalát. Annak érdekében, hogy ez az összehangolás hatékony, és így a lehető legelőnyösebb lehessen, az előadó nagyon helyesen vezetett be számos módosítást, amelyek felölelik a legtöbb képviselőcsoport kompromisszumos megállapodását, ami négy fő területre terjed ki. Először, a tagállamokban az összehasonlítható és összeegyeztethető statisztikai adatok létrehozása. Másodszor, az adatgyűjtés megkétszerezésének elkerülése a költségek és a szakmai felhasználók terhei csökkentése érdekében. Harmadszor, a rendelet hatályának kiterjesztése a nem mezőgazdasági célú felhasználásra, és negyedszer, hogy a begyűjtött adatokat a lehető legteljesebb mértékben fel kell használni. Mi ezeknek a módosításoknak a nagy többségét hasznosnak és szükségesnek tartjuk – ahogyan azokat a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság is szinte egyhangúan hagyta jóvá –, és támogatni fogjuk. Csak három módosítás ellen fogunk szavazni, nevezetesen a 24., a 27. és a 29. módosítás ellen. Ezen kívül teljes mértékben támogatunk öt további, a Zöldek és mások által benyújtott módosítást. Végezetül, még egyszer szeretném azt az általános érvényű megjegyzést tenni, hogy e jogszabály céljai elérésének sikere nagymértékben függ a megfelelő végrehajtástól, és ehhez rendkívül fontos a tagállami hatóságok konstruktív részvétele és teljes körű elkötelezettsége. Reméljük, hogy ez így lesz mind a 27 tagállamban."@hu11
". Signora Presidente, mi congratulo molto con il relatore, l’onorevole Staes, per una relazione eccellente e per i notevoli sforzi che ha compiuto al fine di raggiungere un compromesso e il consenso tra tutti i gruppi politici. Un’armonizzazione in tutta l’Unione europea delle statistiche nazionali sulla vendita e l’uso dei prodotti fitosanitari, nonché l’impiego appropriato di tali statistiche, accrescerà senza dubbio enormemente la preparazione di precise valutazioni sull’impatto dell’uso di tali prodotti sull’ambiente e la salute umana, consentendo pertanto di adottare misure correttive. Affinché questa armonizzazione sia efficace, e quindi il più vantaggiosa possibile, il relatore ha giustamente formulato un certo numero di emendamenti, che implicano un accordo di compromesso di molti gruppi, che riguarda numerosi settori. In primo luogo, si generano dati compatibili e comparabili relativi a tutti gli Stati membri. In secondo luogo, si evita la duplicazione della raccolta dei dati al fine di ridurre i costi e gli oneri per gli utenti professionali. In terzo luogo, è necessario includere nel campo di applicazione del regolamento gli usi non agricoli, e infine utilizzare appieno i dati raccolti quanto più possibile. Riteniamo che la maggior parte di questi emendamenti, come approvati quasi all’unanimità dalla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, sia utile e necessaria e la appoggeremo. Voteremo negativamente solo su tre emendamenti, ossia gli emendamenti nn. 24, 27 e 29. Inoltre, sosterremo pienamente i cinque emendamenti supplementari presentati dai Verdi e da altri. Per concludere, desidero ancora una volta sottolineare in termini generali che il successo nel raggiungimento degli obiettivi in quest’ambito della normativa dipenderà molto dalla sua adeguata attuazione e, a tal fine, il coinvolgimento costruttivo e il pieno impegno delle autorità degli Stati membri è di primaria importanza. Auspichiamo che questo accada in tutti i 27 Stati membri."@it12
". – Ponia Pirmininke, sveikinu pranešėją, poną Staes, už puikų pranešimą ir už didžiules jo pastangas siekiant skirtingų politinių grupių kompromiso ir sutarimo. ES lygmeniu suvienodinta augalų apsaugos produktų pardavimo ir naudojimo statistika bei tinkamas šios statistikos panaudojimas neabejotinai labai pasitarnautų, rengiant šių produktų poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai tikslius vertinimus, kurių pagrindu būtų galima imtis ištaisomųjų priemonių. Siekiant užtikrinti šio suvienodinimo efektyvumą, ir tuo pačiu užtikrinti, kad jis teiktų maksimalią naudą, pranešėjas pagrįstai pasiūlė keletą pataisų, atspindinčių daugumos grupių kompromisinį susitarimą, kurios apima keturias pagrindines sritis. Pirmoji – palyginamų ir suderinamų statistinių duomenų generavimas valstybėse narėse. Antroji – duomenų rinkimo dubliavimo išvengimas, siekiant sumažinti išlaidas ir profesionaliems vartotojams tenkančią naštą. Trečioji – būtinybė į šio reglamento taikymo sritį įtraukti kitus naudojimo būdus, išskyrus žemės ūkio, o ketvirta – būtinybė kuo geriau panaudoti surinktus duomenis. Manome, kad didžioji dalis šių pataisų, kurioms buvo beveik vienbalsiai pritarta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete vykusio balsavimo metu, yra naudingos ir mes jas paremsime. Mes nepritarsime trims pataisoms, t.y. pataisoms Nr. 24, 27 ir 29. Be to, mes tvirtai paremsime penkias papildomas pataisas, kurias pasiūlė Žalieji ir kiti. Baigdamas dar kartą noriu apibendrinti ir pasakyti, kad šio teisės akto tikslų sėkmingas realizavimas labai daug priklausys nuo jo tinkamo įgyvendinimo, todėl didžiulis vaidmuo tenka valstybių narių konstruktyviam dalyvavimui ir visapusiškam atsidavimui. Tikėkimės, kad taip elgsis visos 27 valstybės narės."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, sirsnīgi apsveikumi ziņotājam kungam, par lielisko ziņojumu un lielajām pūlēm, kuras viņš veltīja, lai panāktu kompromisu un konsensu starp dažādajām politiskajām grupām. ES mēroga nacionālās statistikas saskaņošana par augu aizsardzības produktu tirdzniecību un lietošanu un pareiza šādas statistikas izmantošana neapšaubāmi lielā mērā veicinās precīza ietekmes novērtējuma sagatavošanu par šādu produktu lietošanu apkārtējā vidē un saistībā ar cilvēka veselību, un tādējādi ļaus veikt koriģējošus pasākumus. Lai šī saskaņošana būtu efektīva un tādējādi tik labvēlīga, cik vien iespējams, referents veica vairākus pareizus grozījumus, kam sekoja vairākuma grupu kompromisa vienošanās, kas aptver četras galvenās jomas. Pirmkārt, veidot salīdzināmus un savienojamus statistikas datus dalībvalstīs. Otrkārt, izvairīties no datu savākšanas dublēšanas, lai samazinātu izmaksas un profesionālu lietotāju papildu noslodzi. Treškārt, nepieciešamība iekļaut nelauksaimniecisku izmantošanu regulas sfērā, un ceturtkārt, nepieciešamība pēc iespējas pilnīgāk izmantot savāktos datus. Mēs uzskatām, ka vairākums šo grozījumu, kā gandrīz vienbalsīgi apstiprināja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja, ir derīgi un nepieciešami, un mēs tos atbalstīsim. Mēs balsosim negatīvi tikai pret trim grozījumiem, proti, pret 24., 27. un 29. grozījumu. Turklāt mēs pilnībā atbalstīsim piecus papildu grozījumus, kurus iesniedza Zaļie un citi. Nobeigumā es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka panākumi, lai sasniegtu šīs likumdošanas mērķus, ir lielā mērā atkarīgi no tās atbilstīgas ieviešanas, un šajā ziņā dalībvalstu iestāžu konstruktīva iesaistīšana un pilna uzticēšanās tām, ir īpaši svarīga. Cerēsim, ka tā tas notiks visās 27 dalībvalstīs."@lv13
"Madam President, many congratulations to the rapporteur, Mr Staes, on an excellent report and for the great efforts he made to achieve compromise and consensus amongst the different political groups. An EU-wide harmonisation of national statistics on the sale and use of plant protection products and the proper use of such statistics would undoubtedly greatly enhance the preparation of accurate impact assessments on the use of such products in the environment and on human health, and thus enable the taking of corrective measures. In order for this harmonisation to be effective, and thus as beneficial as possible, the rapporteur has rightly made a number of amendments, which entail a compromise agreement of most groups, which cover four main areas. Firstly, the generation of statistical data that is comparable and compatible in the Member States. Secondly, the avoidance of duplication of data collection in order to reduce costs and the burden on professional users. Thirdly, the necessity to include non-agricultural uses in the scope of the regulation, and fourthly the need to make the fullest possible use of the data collected. We find the great majority of these amendments, as approved almost unanimously by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, useful and necessary and we will support it. We will vote negatively on only three amendments, namely Amendments 24, 27 and 29. Furthermore, we will fully support the five additional amendments submitted by the Greens and others. In conclusion, I wish once again to make the general point that success in achieving the aims of this piece of legislation will depend very much on its proper implementation and to this end the constructive involvement and full commitment of Member States authorities is of paramount importance. Let us hope that this will be the case in all 27 Member States."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, hartelijke gelukwensen aan de rapporteur, de heer Staes, met een uitstekend verslag en vanwege de grote inspanningen die hij zich heeft getroost om compromis en consensus tussen de verschillende fracties te bereiken. Een harmonisatie in de hele EU van nationale statistieken over verkoop en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het correcte gebruik van zulke statistieken zou ongetwijfeld een grote bijdrage leveren aan de voorbereiding van nauwkeurige evaluatie van het effect van het gebruik van dergelijke producten in het milieu en op de volksgezondheid en zodoende het nemen van corrigerende maatregelen mogelijk maken. Om ervoor te zorgen dat deze harmonisatie effectief is en daardoor zo voordelig mogelijk, heeft de rapporteur terecht een aantal amendementen voorgesteld die een compromis tussen de meeste fracties vertegenwoordigen en vier hoofdgebieden beslaan. Ten eerste het genereren van statistische gegevens in de lidstaten die vergelijkbaar en compatibel zijn. Ten tweede het vermijden van het dubbel verzamelen van gegevens om de kosten te verlagen en de professionele gebruikers niet te zwaar te belasten. Ten derde de noodzaak van het opnemen van gebruik buiten de landbouw in het toepassingsgebied van de verordening en ten vierde de noodzaak van optimaal gebruik van de verzamelde gegevens. Wij vinden de grote meerderheid van deze amendementen, zoals bijna unaniem goedgekeurd door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, nuttig en noodzakelijk; we zullen ze dan ook steunen. We zullen tegen slechts drie amendementen stemmen, namelijk de amendementen 24, 27 en 29. Verder zullen we onze volledige steun geven aan de vijf toegevoegde amendementen die zijn voorgesteld door de Groenen en anderen. Tot slot wil ik opnieuw de algemene stelling naar voren brengen dat succes bij het bereiken van de doelen van dit stuk wetgeving sterk zal afhangen van een goede implementatie; hiervoor is de constructieve betrokkenheid en volledige inzet van de overheden van de lidstaten van het grootste belang. Laten we hopen dat dit in alle 27 lidstaten het geval zal zijn."@nl3
"Pani przewodnicząca! Gratulacje dla sprawozdawcy, pana posła Staesa za to wspaniałe sprawozdanie i za wysiłek, który włożył, aby osiągnąć kompromis i konsensus pomiędzy różnymi grupami politycznymi. Obejmująca całą UE harmonizacja statystyk państwowych dotyczących sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin i właściwe wykorzystywanie tych statystyk, niewątpliwie znacznie polepszyłoby przygotowanie oceny oddziaływania stosowania tych środków na środowisku i zdrowiu ludzkim, tym samym umożliwiając podjęcie środków naprawczych. Aby niniejsza harmonizacja była skuteczna, a tym samym możliwie najkorzystniejsza, poseł sprawozdawca słusznie wprowadził kilka poprawek, które wymagały kompromisu pomiędzy większością grup i obejmują cztery główne zagadnienia. Po pierwsze, tworzenie danych statystycznych, które są porównywalne i kompatybilne w państwach członkowskich. Po drugie, uniknięcie powielania gromadzonych danych. Po trzecie, konieczność włączenia w zakres rozporządzenia użyć pozarolniczych i po czwarte, potrzeba możliwie najpełniejszego wykorzystania zebranych danych. Naszym zdaniem, zdecydowana większość tych poprawek jest użyteczna, konieczna i udzielimy im poparcia, czemu dało wyraz prawie jednomyślne ich zatwierdzenie przez Komisję ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Będziemy głosować przeciwko tylko trzem poprawkom, tj. nr 24, 27 i 29. Ponadto udzielimy poparcia pięciu dodatkowym poprawkom przedłożonym przez Zielonych i innych. Podsumowując, chciałbym raz jeszcze ogólnie stwierdzić, że sukces w osiągnięciu celów tego aktu legislacyjnego będzie zależał od jego właściwego wdrażania, a żeby tak się stało, konstrukcyjne zaangażowanie i pełne oddanie sprawie władz państw członkowskich ma kapitalne znaczenie. Miejmy nadzieję, że tak będzie w przypadku 27 państw członkowskich."@pl16
"Senhora Presidente, muitas felicitações ao relator, senhor deputado Staes, por um excelente relatório e pelos esforços consideráveis que desenvolveu no sentido de conseguir um compromisso e um consenso entre os vários grupos políticos. A harmonização a nível da UE das estatísticas nacionais sobre a venda e utilização de produtos fitofarmacêuticos e a correcta utilização dessas estatísticas facilitará grandemente a preparação de avaliações precisas sobre o impacto da utilização desses produtos no ambiente e na saúde humana, o que permitirá que sejam adoptadas as necessárias medidas correctivas. Para que esta harmonização seja eficaz e, portanto, tão benéfica quanto possível, o relator apresentou justificadamente uma série de alterações que implicam um acordo de compromisso entre a maioria dos grupos e que incidem sobre quatro áreas. Em primeiro lugar, a produção de dados estatísticos comparáveis e compatíveis nos Estados-Membros. Em segundo lugar, a necessidade de evitar a duplicação de recolhas de dados, a fim de reduzir os custos e os encargos para os utilizadores profissionais. Em terceiro lugar, a necessidade de incluir utilizações não agrícolas no âmbito do regulamento; e, em quarto lugar, a necessidade de utilizar o mais plenamente possível os dados recolhidos. Consideramos que a grande maioria destas alterações, tal como foram aprovadas, quase por unanimidade, na Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, são úteis e iremos dar-lhe o nosso apoio. Iremos votar contra apenas três alterações, nomeadamente, as alterações 24, 27 e 29. Além disso, daremos todo o nosso apoio às cinco alterações suplementares apresentadas pelos Verdes e outros. Para concluir, quero mais uma vez referir um aspecto de carácter geral, nomeadamente que o êxito no que se refere à consecução dos objectivos desta lei dependerá em grande medida de a mesma ser correctamente aplicada e, para esse efeito, a participação construtiva e o total empenhamento das autoridades dos Estados-Membros revestem-se de importância primordial. Esperemos que isto aconteça nos 27 Estados-Membros."@pt17
"Madam President, many congratulations to the rapporteur, Mr Staes, on an excellent report and for the great efforts he made to achieve compromise and consensus amongst the different political groups. An EU-wide harmonisation of national statistics on the sale and use of plant protection products and the proper use of such statistics would undoubtedly greatly enhance the preparation of accurate impact assessments on the use of such products in the environment and on human health, and thus enable the taking of corrective measures. In order for this harmonisation to be effective, and thus as beneficial as possible, the rapporteur has rightly made a number of amendments, which entail a compromise agreement of most groups, which cover four main areas. Firstly, the generation of statistical data that is comparable and compatible in the Member States. Secondly, the avoidance of duplication of data collection in order to reduce costs and the burden on professional users. Thirdly, the necessity to include non-agricultural uses in the scope of the regulation, and fourthly the need to make the fullest possible use of the data collected. We find the great majority of these amendments, as approved almost unanimously by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, useful and necessary and we will support it. We will vote negatively on only three amendments, namely Amendments 24, 27 and 29. Furthermore, we will fully support the five additional amendments submitted by the Greens and others. In conclusion, I wish once again to make the general point that success in achieving the aims of this piece of legislation will depend very much on its proper implementation and to this end the constructive involvement and full commitment of Member States authorities is of paramount importance. Let us hope that this will be the case in all 27 Member States."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, úprimne blahoželám pánovi spravodajcovi Staesovi k vynikajúcej správe, za úsilie, ktoré vynaložil na dosiahnutie kompromisu a konsenzu medzi rôznymi politickými skupinami. Harmonizácia štatistík všetkých štátov EÚ o predaji a využívaní produktov na ochranu rastlín a správne využitie takejto štatistiky by bezpochyby významne vylepšilo prípravu presných hodnotení vplyvov používania takýchto výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie, a tak umožnilo prijímanie nápravných opatrení. S cieľom, aby bola táto harmonizácia efektívna, a tak aj čo najužitočnejšia, spravodajca správne vykonal niekoľko zmien, ktoré odzrkadľujú kompromisnú dohodu väčšiny skupín a ktoré sa týkajú štyroch hlavných oblastí. Po prvé, produkcie štatistických údajov, ktoré sú porovnateľné a zlučiteľné vo všetkých členských štátoch. Po druhé, zamedzenia duplicitnému zberu údajov, aby sa znížili výdavky a záťaž odborných používateľov. Po tretie, potreby včleniť do rozsahu nariadenia aj nepoľnohospodárske použitie, a po štvrté, potreby čo najväčšieho využitia zozbieraných údajov. Veľkú väčšinu týchto zmien a doplnení, tak, ako ich takmer jednomyseľne schválil Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, považujeme za užitočné a potrebné, a preto ich podporíme. Negatívne budeme hlasovať iba pri troch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, konkrétne pri návrhoch 24, 27 a 29. Okrem toho úplne podporíme ďalších päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložili Zelení a ostatní. Na záver by som chcel znovu vysloviť všeobecný predpoklad, že úspešné splnenie cieľov tohto legislatívneho návrhu bude veľmi závisieť od jeho dôsledného vykonávania a v tomto zmysle má rozhodujúci význam konštruktívna účasť a úplné odhodlanie úradov členských štátov. Dúfajme, že to tak bude vo všetkých 27 členských štátoch."@sk19
"Gospa predsednica, poročevalcu gospodu Staesu čestitam za odlično poročilo ter pomembno prizadevanje za doseganje kompromisa in soglasja med različnimi političnimi skupinami. Vseevropsko usklajevanje nacionalnih statistik o prodaji in uporabi fitofarmacevtskih sredstev ter pravilna uporaba takšnih statističnih podatkov bi nedvomno pomembno izboljšala pripravo natančnih presoj vpliva uporabe takšnih proizvodov na okolje in zdravje ljudi, kar bi nam omogočilo sprejemanje popravnih ukrepov. Da bi bilo to usklajevanje učinkovito in tako čim bolj koristno, je poročevalec ustrezno predložil več predlogov sprememb, ki vključujejo kompromisni sporazum večine skupin na štirih glavnih področjih. Prvič, pridobivanje statističnih podatkov, ki so primerljivi in združljivi v državah članicah. Drugič, preprečevanje podvajanja zbiranja podatkov za zmanjšanje stroškov in bremen za poklicne uporabnike. Tretjič, potreba po vključitvi nekmetijske uporabe na področje uporabe uredbe, in četrtič, potreba po čim celovitejši uporabi zbranih podatkov. Mislimo, da je velika večina teh predlogov sprememb, ki jih je skoraj soglasno potrdil odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, koristna in nujna, zato jih bomo podprli. Glasovali bomo le proti trem predlogom sprememb, in sicer predlogom sprememb 24, 27 in 29. Poleg tega bomo v celoti podprli pet dodatnih predlogov sprememb, ki so jih predložili Zeleni in drugi. Na koncu želim še enkrat na splošno povzeti, da je uspeh pri doseganju ciljev tega zakonodajnega dokumenta pomembno odvisen od njegovega ustreznega izvajanja, za kar sta izjemno pomembna konstruktivno sodelovanje in popolna zavezanost organov držav članic. Upamo, da bo tako v vseh 27 državah članicah."@sl20
"Fru talman! Många gratulationer till föredraganden Bart Staes till ett utmärkt betänkande och för hans ansträngningar för att nå en kompromiss och samförstånd mellan de olika politiska grupperna. En EU-omfattande harmonisering av nationell statistik om försäljning och användning av växtskyddsmedel och en korrekt användning av sådan statistik skulle utan tvekan verkligen förbättra korrektheten hos konsekvensbedömningarna om användningen av sådana produkter i miljön och på folkhälsan och sålunda se till att man kan vidta korrigerande åtgärder. För att denna harmonisering ska bli verkningsfull, och alltså till så stor nytta som möjligt, har föredraganden helt riktigt lagt fram en rad ändringsförslag, med ett kompromissavtal där de flesta grupper deltar, som täcker fyra huvudområden. För det första: framtagandet av statistiska uppgifter som är jämförbara och kompatibla i medlemsstaterna. För det andra: att undvika dubbel insamling av uppgifter för att minska kostnaderna och bördan för yrkesmässiga användare. För det tredje: nödvändigheten att ta med användning utanför jordbruksområdet inom ramen för förordningen, och för det fjärde: behovet att använda de insamlade uppgifterna i så hög grad som möjligt. Vi anser att det absoluta flertalet av dessa ändringsförslag, som har godkänts nästan enhälligt av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, är användbara och nödvändiga, och vi kommer att stödja betänkandet. Vi kommer bara att rösta mot tre ändringsförslag, nämligen ändringsförslagen 24, 27 och 29. Vi kommer dessutom att fullt ut stödja de fem kompletterande ändringsförslag som lagts fram av gruppen De gröna och andra. Jag vill slutligen återigen säga att framgångarna när det gäller att nå målen med denna rättsakt i mycket hög grad kommer att bero på om den tillämpas på ett korrekt sätt, och det är då nödvändigt att myndigheterna i medlemsstaterna deltar fullt ut på ett konstruktivt och engagerat sätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marios Matsakis,"18,5,20,15,16,11,13,4,21,8
"a ALDE képviselőcsoportja nevében"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph