Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-454"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.36.2-454"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to thank Mr Turmes for his excellent work as rapporteur and for his close cooperation with colleagues. Energy statistics are like the steel rods holding up a building: you cannot see them from the outside but without them the whole building collapses. At the moment we are constructing brand new ways of doing energy. The EU has agreed new targets on energy efficiency and renewables and CO emissions. But, as we know from past EU efforts in these areas, it is easier to set targets than it is to implement them, and the only way we can tell whether or not we are doing what we set out to do is by measuring actions statistically. We now need statistics focused on energy demand as much as on energy supply. We need detailed statistics on renewables as well as on fossil fuels. We need improved statistics on nuclear energy, collected and collated at European level, and we need these statistics to be processed much more quickly so that we have early feedback. It is particularly important to make sure that statistics are available well in advance of March energy summits. Finally, I welcome the fact that peat remains firmly in the fossil fuel category. In the UK, peat land is regarded as precious habitat to be protected. Peat regenerates so slowly that it would be quite inappropriate to regard it as a renewable resource."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, chtěla bych poděkovat panu Turmesovi za skvěle odvedenou práci zpravodaje a za úzkou spolupráci s kolegy. Energetickou statistiku bychom mohli přirovnat k ocelovým prutům, které drží budovu pohromadě: zvenčí je nevidíte, ale bez nich by se budova zřítila. Právě vytváříme zcela nové způsoby získávání energie. Evropská unie se dohodla na nových cílech týkajících se energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a emisí CO2. Na základě předchozích snah EU v těchto oblastech však dobře víme, že je jednodušší stanovovat cíle než je plnit, a jediným způsobem, jak zjistit, zda děláme to, co jsme si předsevzali, je statistické měření výsledků opatření. Dnes potřebujeme statistiku zaměřenou jak na poptávku po energii, tak i na dodávky energie. Potřebujeme podrobnou statistiku obnovitelných zdrojů, ale i fosilních paliv. Potřebujeme lepší statistiku jaderné energetiky, shromažďovanou a porovnávanou na evropské úrovni, a zároveň potřebujeme, aby byly tyto statistické údaje zpracovávány mnohem rychleji, abychom měli k dispozici včasnou zpětnou vazbu. Obzvlášť důležité je zabezpečit, aby byly statistické údaje dostupné v dostatečném předstihu před březnovými vrcholnými schůzkami v oblasti energetiky. Nakonec chci uvítat skutečnost, že rašelina bude i nadále stabilně zařazována do kategorie fosilních paliv. Ve Spojeném království jsou rašeliniště považována za vzácná přírodní území, která je potřeba chránit. Rašelina se obnovuje tak pomalu, že bylo dosti nevhodné považovat ji za obnovitelný zdroj energie."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke hr. Turmes for hans fremragende arbejde som ordfører og for hans tætte samarbejde med sine kolleger. Energistatistikker er som de stålkonstruktioner, der holder en bygning oppe: Du kan ikke se dem udefra, men uden dem kollapser hele bygningen. For øjeblikket er vi ved at udforme flunkende nye måder at lave energi på. EU er blevet enig om nye mål for effektiv energiudnyttelse, vedvarende energiformer og CO emissioner. Men som vi ved fra tidligere EU-bestræbelser på disse områder, er det lettere at sætte mål, end det er at gennemføre dem, og den eneste måde, hvorpå vi kan vide, hvorvidt vi gør eller ikke gør det, vi har planlagt, er ved at måle handlingerne statistisk. Vi har nu brug for statistikker, som er rettet lige så meget mod energiefterspørgsel som mod energiforsyning. Vi har brug for detaljerede statistikker om vedvarende såvel som fossile brændstoffer. Vi har brug for bedre statistikker om atomenergi, som er indsamlet og samordnet på europæisk niveau, og vi har brug for, at disse statistikker bliver udarbejdet langt hurtigere, så vi får raske tilbagemeldinger. Det er især vigtigt at sikre sig, at statistikkerne er tilgængelige i god tid inden energitopmøderne i marts. Endelig glæder jeg mig over, at tørv fortsat har sin sikre plads blandt de fossile brændstoffer. I Det Forenede Kongerige regnes tørvejord for dyrebare biotoper, der skal beskyttes. Tørv gendannes så langsomt, at det ville være temmelig uhensigtsmæssigt at betragte den som en vedvarende ressource."@da2
". Frau Präsidentin! Ich möchte Herrn Turmes für seine ausgezeichnete Arbeit als Berichterstatter und seine enge Zusammenarbeit mit den Kollegen danken. Die Energiestatistik ist wie ein Stahlgerüst, das ein Gebäude stützt: Man kann es von außen nicht sehen, aber ohne es würde das Gebäude einstürzen. Zurzeit schlagen wir im Bereich Energie ganz neue Wege ein. Die EU hat neue Ziele in Bezug auf die Energieeffizienz, erneuerbare Energien und CO Emissionen vereinbart. Doch wie wir von EU-Maßnahmen der Vergangenheit in diesen Bereichen wissen, ist es einfacher, Ziele zu setzen, als sie zu erfüllen, und die einzige Möglichkeit festzustellen, ob wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch tatsächlich tun, besteht darin, unsere Aktivitäten statistisch zu erfassen. Wir brauchen jetzt Statistiken, die die Energienachfrage ebenso erfassen wie das Energieangebot. Wir brauchen detaillierte statistische Angaben zu erneuerbaren Energien wie auch zu fossilen Brennstoffen. Wir brauchen verbesserte statistische Angaben zur Kernenergie, die auf europäischer Ebene erfasst und zusammengestellt werden, wobei diese Angaben schneller verarbeitet werden müssen, um einen raschen Datenrücklauf zu ermöglichen. Besonders wichtig ist, dass die Statistiken rechtzeitig vor dem jährlichen Energiegipfel im März vorliegen. Abschließend begrüße ich die Tatsache, dass Torf auch künftig ganz klar zur Kategorie der fossilen Brennstoffe gehören wird. Im Vereinigten Königreich gilt Torfland als wertvoller Lebensraum, der unter Schutz steht. Torf regeneriert sich so langsam, dass seine Einstufung als erneuerbare Energiequelle vollkommen unangemessen wäre."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Turmes για το εξαιρετικό του έργο ως εισηγητή και για τη στενή συνεργασία του με τους συναδέλφους. Οι στατιστικές ενέργειας είναι σαν τις χαλύβδινες ράβδους που στηρίζουν τα κτίρια: δεν μπορείς να τις δεις εξωτερικά, αλλά χωρίς αυτές ολόκληρο το κτίριο θα κατέρρεε. Αυτήν τη στιγμή δημιουργούμε εντελώς καινούργιους τρόπους παραγωγής ενέργειας. Η ΕΕ έχει συμφωνήσει σε νέους στόχους για την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και τις εκπομπές CO . Αλλά, όπως γνωρίζουμε από προηγούμενες προσπάθειες της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς, είναι πιο εύκολο να θέτουμε στόχους παρά να τους υλοποιούμε, και ο μόνος τρόπος να διαπιστώσουμε εάν κάνουμε αυτό που στοχεύουμε είναι με τη στατιστική μέτρηση των δράσεων. Χρειαζόμαστε τώρα στατιστικές που να εστιάζουν στην ενεργειακή ζήτηση και στην ενεργειακή προσφορά. Χρειαζόμαστε λεπτομερείς στατιστικές σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές, καθώς και τα ορυκτά καύσιμα. Χρειαζόμαστε βελτιωμένες στατιστικές σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, οι οποίες να έχουν συλλεχθεί και αντιπαραβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και πρέπει αυτές οι στατιστικές να υφίστανται επεξεργασία πολύ πιο γρήγορα ώστε να έχουμε έγκαιρη ανατροφοδότηση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι στατιστικές είναι διαθέσιμες αρκετά πριν από τις συνόδους κορυφής του Μαρτίου για την ενέργεια. Τέλος, επικροτώ το γεγονός ότι η τύρφη παραμένει σταθερά στην κατηγορία των ορυκτών καυσίμων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τυρφώνες θεωρούνται πολύτιμοι οικότοποι που πρέπει να προστατεύονται. Η τύρφη ανανεώνεται με τόσο αργούς ρυθμούς που θα ήταν λάθος να θεωρείται ανανεώσιμη πηγή."@el10
"Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Turmes por su excelente trabajo como ponente y por su estrecha colaboración con otros colegas. Las estadísticas sobre energía son como los redondos de acero que sostienen un edificio: no se les puede ver desde fuera, pero sin ellos todo el edificio se derrumbaría. En la actualidad, estamos ideando formas totalmente nuevas de producir energía. La UE ha establecido nuevos objetivos en materia de eficiencia energética, energías renovables y emisiones de CO . Pero, como sabemos por pasadas iniciativas de la UE en estos ámbitos, es más fácil establecer objetivos que ponerlos en práctica, y la única forma que tenemos de saber si estamos haciendo o no lo que dijimos es midiendo las acciones estadísticamente. Ahora necesitamos estadísticas orientadas a la demanda de energía, así como al suministro de energía. Necesitamos estadísticas detalladas sobre las energías renovables, así como sobre los combustibles fósiles. Necesitamos estadísticas mejoradas sobre energía nuclear, obtenidas y cotejadas a escala europea, y necesitamos procesar esas estadísticas mucho más deprisa, para que podamos obtener información rápidamente. Es especialmente importante que nos aseguremos de que las estadísticas estén disponibles mucho antes de las cumbres de marzo sobre energía. Por último, celebro el hecho de que la turba siga estando claramente en la categoría de los combustibles fósiles. En el Reino Unido, las turberas se consideran un hábitat precioso que debe protegerse. La turba se regenera tan despacio que sería muy inadecuado considerarla una energía renovable."@es21
"Proua juhataja, ma soovin tänada Claude Turmesit tema suurepärase töö eest raportöörina ning tema tiheda koostöö eest kolleegidega. Energiastatistika on nagu terasvardad, mis ehitist püsti hoiavad: väljast ei ole neid näha, kuid ilma nendeta variseb kogu maja kokku. Praegusel ajal loome me täiesti uusi võimalusi energia saamiseks. EL on kokku leppinud uutes energiatõhususe, taastuvenergia osakaalu ja CO heitetasemete eesmärkides. Ent nagu me oleme õppinud ELi varasematest jõupingutustest neis valdkondades, on eesmärke seada palju lihtsam kui neid saavutada ning ainus võimalus, kuidas me saame teada, kas me liigume seatud eesmärkide saavutamise poole, on oma tegevuse statistiline mõõtmine. Meil on nüüd vaja statistikat, mis samaväärselt energiavarustusega keskenduks ka energianõudlusele. Meil on vaja üksikasjalikku statistikat taastuvenergia ja fossiilsete kütuste kohta. Meil on vaja paremaid, Euroopa tasandil kogutavaid ja võrreldavaid statistilisi andmeid tuumaenergia kohta ning neid andmeid tuleb töödelda palju kiiremini, et saaksime varem tagasisidet. Eriti oluline on tagada, et statistilised andmed oleksid kättesaadavad varakult enne märtsis toimuvaid energia alaseid tippkohtumisi. Lõpetuseks tervitan asjaolu, et turvas jääb kindlalt fossiilsete kütuste kategooriasse. Suurbritannias peetakse turbamaad vääriselupaigaks, mida tuleb kaitsta. Turvas taastub sedavõrd aeglaselt, et oleks täiesti kohatu käsitleda seda taastuva ressursina."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää parlamentin jäsentä Claude Turmesia hänen erinomaisesta työstään esittelijänä ja tiiviistä yhteistyöstä kollegojen kanssa. Energiatilastot ovat kuin rakennusta kannattelevat terästangot: niitä ei näe ulkopuolelta, mutta ilman niitä koko rakennus sortuu. Tällä hetkellä kehitämme upouusia tapoja tuottaa energiaa. EU on sopinut uusista tavoitteista, jotka koskevat energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja hiilidioksidipäästöjä. Kuten kuitenkin tiedämme EU:n aiemmista ponnistuksista tällä alalla, on helpompaa asettaa tavoitteita kuin panna niitä täytäntöön, ja ainoa tapa päätellä, teemmekö sitä, mihin ryhdyimme, on mitata toimintaa tilastollisesti. Tarvitsemme nyt tilastoja, joissa keskitytään energian kysyntään yhtä lailla kuin energian toimituksiin. Tarvitsemme yksityiskohtaisia tilastoja niin uusiutuvista energialähteistä kuin fossiilisista polttoaineistakin. Tarvitsemme parempia Euroopan tasolla koottuja ja lajiteltuja tilastoja ydinenergiasta, ja nämä tilastot on käsiteltävä paljon nopeammin, jotta saamme pikaista palautetta. Erityisen tärkeää on varmistaa, että tilastot ovat saatavilla hyvissä ajoin ennen maaliskuun energiahuippukokouksia. Lopuksi totean olevani iloinen siitä, että turve pysyy vakaasti fossiilisten polttoaineiden ryhmässä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa turvemaita pidetään suojeltavina, kallisarvoisina elinympäristöinä. Turve uusiutuu niin hitaasti, että olisi täysin asiatonta pitää sitä uusiutuvana voimavarana."@fi7
"Madame la Présidente, permettez-moi de remercier M. Turmes pour son excellent travail en tant que rapporteur et son étroite collaboration avec ses collègues. Les statistiques de l’énergie sont comme les barres en acier qui soutiennent un bâtiment: vous ne pouvez les voir de l’extérieur, mais sans elles tout le bâtiment s’effondrerait. À l’heure actuelle, nous sommes en train de mettre au point des moyens totalement nouveaux de produire de l’énergie. L’UE s’est accordée sur de nouveaux objectifs en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et d’émissions de CO . Mais, comme nous le savons des efforts passés déployés par l’UE dans ces domaines, il est plus facile de fixer des objectifs que de les mettre en œuvre et, le seul moyen de savoir si nous respectons ou pas ce que nous nous sommes fixé est d’évaluer les mesures statistiquement. Nous avons désormais besoin de statistiques qui se concentrent sur la demande autant que l’offre énergétiques. Nous avons besoin de statistiques détaillées sur les énergies renouvelables ainsi que sur les combustibles fossiles. Nous avons besoin de meilleures statistiques sur l’énergie nucléaire, collectées et collationnées au niveau européen, et il faut que ces statistiques soient traitées beaucoup plus vite de sorte que nous disposions d’un retour d’information rapide. Il est particulièrement important de s’assurer de la disponibilité des statistiques bien avant les sommets sur l’énergie de mars. Enfin, je me félicite du fait que la tourbe soit formellement maintenue dans la catégorie des combustibles fossiles. Au Royaume-Uni, les tourbières sont considérées comme des habitats précieux à protéger. La tourbe se régénère si lentement qu’il ne serait pas correct de la considérer comme une énergie renouvelable."@fr8
"Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani Turmes úrnak előadóként végzett kiváló munkájáért, és a kollegákkal folytatott szoros együttműködéséért. Az energiastatisztika olyan, mint az épületet tartó acélrudak: kívülről nem láthatók, de nélkülük az egész épület összeomlik. Jelenleg az energiaelőállítás vadonatúj módszereit építjük fel. Az EU új célokban állapodott meg az energiahatékonyság, a megújuló energiák és a CO kibocsátások tekintetében. Ám jól tudjuk az EU ezen a területen kifejtett múltbéli erőfeszítései alapján, hogy sokkal könnyebb a célokat kitűzni, mint azokat megvalósítani, és csak úgy tudjuk megmondani, hogy valóban azt tesszük-e, amit elhatároztunk, ha az intézkedéseinket statisztikailag mérjük. Most az energiakeresletre irányuló statisztikára éppen úgy szükségünk van, mint az energiakínálatra vonatkozóra. Részletes statisztikára van szükségünk a megújuló energiákról éppen úgy, mint a fosszilis üzemanyagokról. Jobb statisztikára van szükségünk a nukleáris energiáról, amelyet európai szinten gyűjtenek és állítanak össze, és szükségünk van arra, hogy ezeket a statisztikákat sokkal gyorsabban dolgozzák fel, hogy hamarabb álljon rendelkezésünkre a visszacsatolás. Különösen fontos biztosítani, hogy a statisztika a márciusi energiaügyi csúcstalálkozót jóval megelőzően rendelkezésre álljon. Végezetül, üdvözlöm, hogy a tőzeg szilárdan a fosszilis üzemanyagok kategóriájában marad. Az Egyesült Királyságban a tőzeges területeket védendő drága élőhelynek tekintjük. A tőzeg olyan lassan regenerálódik, hogy teljesen helytelen lenne azt megújuló erőforrásnak tekinteni."@hu11
". Signora Presidente, desidero ringraziare l’onorevole Turmes per il suo eccellente lavoro in qualità di relatore e per la sua stretta collaborazione con i colleghi. Le statistiche dell’energia sono come le sbarre d’acciaio che reggono un edificio: non si vedono dall’esterno ma se non ci fossero l’edificio crollerebbe. Al momento stiamo realizzando metodi all’avanguardia per produrre energia. L’Unione europea ha fissato nuovi obiettivi sull’efficienza energetica, le fonti energetiche rinnovabili e le emissioni di CO . Tuttavia, poiché conosciamo gli sforzi comunitari del passato in questi settori, è più semplice fissare obiettivi di quanto non lo sia attuarli, e il solo modo in cui possiamo dire se stiamo svolgendo o meno ciò che ci eravamo prefissati di fare è attraverso la misurazione delle attività in termini statistici. Abbiamo bisogno adesso di statistiche concentrate sulla domanda energetica e sull’approvvigionamento energetico. Occorrono dati dettagliati sulle fonti energetiche rinnovabili e sui combustibili fossili. Necessitiamo di statistiche migliori sull’energia nucleare, raccolte e confrontate a livello europeo, che devono essere elaborate molto più rapidamente per poter avere un iniziale. E’ di particolare importanza assicurarsi che i dati siano disponibili ben prima dei vertici di marzo sull’energia. Infine, valuto positivamente il fatto che la torba resti saldamente nella categoria dei combustibili fossili. Nel Regno Unito, i terreni in cui è presente la torba sono considerati un prezioso da tutelare. La torba si rigenera così lentamente che sarebbe inappropriato considerarla una risorsa rinnovabile."@it12
"Ponia Pirmininke, norėčiau padėkoti ponui Turmes už nepriekaištingą pranešėjo darbą ir artimą bendradarbiavimą su kolegomis. Energetikos statistika yra tarsi pastatą laikantys plieniniai strypai: jų nematyti iš išorės, tačiau be jų visas pastatas sugriūtų. Šiuo metu kuriame naujus energijos kūrimo būdus. ES pritarė naujiems energijos efektyvumo, atsinaujinančių energijos šaltinių ir CO2 emisijų tikslams, tačiau visi žinome buvusias ES pastangas šiose srityse – lengviau nustatyti tikslus nei juos pasiekti. Statistinis veiksmų vertinimas yra vienintelis metodas, pagal kurį galime spęsti, ar mums sekasi taip, kaip numatėme. Dabar mums reikia energijos poreikio ir energijos tiekimo statistikos. Mums reikia detalios atsinaujinančių energijos šaltinių ir iškastinio kuro statistikos. Mums reikia geresnės branduolinės energijos statistikos, surinktos ir palyginamos Europos lygmenyje, ir mums reikia, kad ši statistika būtų apdorojama daug greičiau, kad turėtume išankstinį grįžtamąjį ryšį. Ypač svarbu užtikrinti, kad statistika būtų prieinama prieš kovo mėn. įvyksiančias energetikos konferencijas. Galiausiai, pritariu faktui, kad durpės ir toliau neabejotinai priklauso iškastinio kuro kategorijai. JK durpynai yra laikomi vertinga buveine, kurią reikia saugoti. Durpės taip lėtai atsigamina, kad būtų nederama jas laikyti atsinaujinančiu šaltiniu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlos pateikties kungam par viņa kā referenta izcilo darbu, kā arī par viņa sadarbību ar kolēģiem. Statistika enerģētikas jomā ir kā tērauda stieņi, kas satur namu: no ārpuses jūs tos neredzat, bet bez tiem viss nams sagāžas. Pašlaik mēs izstrādājam augstas kvalitātes jaunus enerģijas ražošanas veidus. ES ir vienojusies par jauniem mērķiem saistībā ar enerģijas efektivitāti, atjaunīgajiem resursiem un CO emisijām. Bet, kā mēs zinām no ES centienu vēstures šajās jomās, ir vieglāk izvirzīt mērķus nekā tos īstenot, un vienīgais veids, lai mēs varētu pateikt, vai pildām to, ko esam iecerējuši darīt, ir statistiski izvērtēt darbības. Tagad mums vajag statistiku, kas ir tikpat lielā mērā fokusēta uz enerģijas pieprasījumu, kā uz enerģijas apgādi. Mums vajadzīga detalizēta statistika par atjaunīgajiem resursiem, kā arī par fosilajiem kurināmiem. Mums vajadzīga uzlabota statistika par kodolenerģiju, kas savākta un pārbaudīta Eiropas līmenī, un mums vajadzīga šī statistika, lai to varētu apstrādāt daudz ātrāk, tā, lai mēs saņemtu ātru atbildi. Jo īpaši svarīgi pārliecināties, ka statistika ir pieejama labu laiku pirms marta enerģētikas samitiem. Visbeidzot, es pozitīvi novērtēju faktu, ka kūdra stingri paliek fosilā kurināmā kategorijā. Apvienotajā Karalistē kūdras zemi uzskata par vērtīgu dzīvojamo vidi, ko vajag aizsargāt. Kūdra atjaunojas tik lēni, ka būtu diezgan neatbilstīgi uzskatīt to par atjaunojamu resursu."@lv13
"Madam President, I would like to thank Mr Turmes for his excellent work as rapporteur and for his close cooperation with colleagues. Energy statistics are like the steel rods holding up a building: you cannot see them from the outside but without them the whole building collapses. At the moment we are constructing brand new ways of doing energy. The EU has agreed new targets on energy efficiency and renewables and CO2 emissions. But, as we know from past EU efforts in these areas, it is easier to set targets than it is to implement them, and the only way we can tell whether or not we are doing what we set out to do is by measuring actions statistically. We now need statistics focused on energy demand as much as on energy supply. We need detailed statistics on renewables as well as on fossil fuels. We need improved statistics on nuclear energy, collected and collated at European level, and we need these statistics to be processed much more quickly so that we have early feedback. It is particularly important to make sure that statistics are available well in advance of March energy summits. Finally, I welcome the fact that peat remains firmly in the fossil fuel category. In the UK, peat land is regarded as precious habitat to be protected. Peat regenerates so slowly that it would be quite inappropriate to regard it as a renewable resource."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil de heer Turmes bedanken voor zijn uitstekend werk als rapporteur en zijn nauwe samenwerking met collega’s. Energiestatistieken zijn zoals de fundamenten van een gebouw: je ziet ze vanbuiten niet, maar zonder stort heel het gebouw in. Op dit moment werken we aan splinternieuwe manieren om energie in kaart te brengen. De EU heeft nieuwe doelstellingen gesteld met betrekking tot energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en CO²-uitstoot. Uit ervaring weten we echter dat het gemakkelijker is om doelstellingen te stellen dan ze te implementeren. De enige manier om te weten of we doen wat we vooropstellen is door acties statistisch te meten. We hebben zowel statistieken met betrekking tot energievraag als -voorziening nodig. We hebben gedetailleerde statistieken nodig over hernieuwbare en fossiele brandstoffen. We hebben verbeterde statistieken over nucleaire energie nodig die op Europees niveau wordt verzameld en vergeleken. Bovendien moeten deze statistieken veel sneller worden verwerkt zodat we snel feedback hebben. Het is vooral belangrijk dat deze statistieken een hele poos vóór de energietoppen in maart beschikbaar zijn. Ten slotte ben ik er blij mee dat turf in de categorie van de fossiele brandstoffen blijft. In Groot-Brittannië wordt veenland beschouwd als kostbaar leefgebied dat moet worden beschermd. Turf hernieuwt langzaam zodat het ongepast zou zijn om het te zien als een hernieuwbare energiebron."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałabym podziękować panu posłowi Turmesowi za jego doskonałą pracę w charakterze sprawozdawcy i za jego bliską współpracę z kolegami. Statystyki dotyczące energii są jak stalowe pręty podtrzymujące konstrukcję budynku: nie da się ich zobaczyć z zewnątrz, ale bez nich cały budynek pada. Teraz jesteśmy w trakcie tworzenia kompletnie nowych sposobów produkcji energii. UE przyjęła nowe zobowiązania dotyczące efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i emisji CO . Wiemy już z wysiłków podejmowanych przez UE w tych dziedzinach w przeszłości, że łatwiej jest podjąć zobowiązania niż ich dotrzymać, natomiast jedynym sposobem sprawdzenia czy robimy to, co sobie założyliśmy jest zmierzenie tego w oparciu o statystykę. Obecnie potrzebujemy statystyk nastawionych tak samo na popyt na energię, jak i dostawy energii. Potrzebujemy dokładnych statystyk dotyczących odnawialnych i kopalnych źródeł energii. Potrzebujemy poprawionych statystyk dotyczących energii nuklearnej, zebranych i zbadanych na poziomie europejskim i należałoby, aby te statystyki były przetwarzane dużo szybciej w celu otrzymania wcześniejszej informacji zwrotnej. Szczególnie ważne jest to, żeby mieć pewność, iż statystyki są dostępne odpowiednio wcześnie przed marcowymi szczytami dotyczącymi energii. Wreszcie z zadowoleniem przyjmuję fakt, że torf pozostaje stanowczo w kategorii paliwa kopalnego. W Zjednoczonym Królestwie, ziemia torfowa jest uznawana za bardzo cenne siedlisko naturalne podlegające ochronie. Torf odnawia się tak wolno, że nie wskazane byłoby traktować go jako zasób odnawialny."@pl16
"Senhora Presidente, quero agradecer ao senhor deputado Turmes o seu excelente trabalho como relator e estreita cooperação que manteve com os seus colegas. As estatísticas da energia assemelham-se aos varões de ferro que sustentam um edifício: não os vemos do lado de fora mas, sem eles, todo o edifício ruiria. Neste momento, estamos a construir formas inteiramente novas de produzir energia. A UE acordou novas metas para a eficiência energética, as energias renováveis e as emissões de CO . Mas, os esforços anteriores da UE nestes domínios mostraram-nos que é mais fácil estabelecer metas do que aplicá-las, e a única maneira de sabermos se estamos ou não a fazer o que nos propusemos consiste em medir estatisticamente as acções realizadas. Actualmente, necessitamos de estatísticas sobre a procura de energia tanto quanto necessitamos de estatísticas sobre a oferta de energia. Necessitamos de estatísticas pormenorizadas sobre as energias renováveis, bem como sobre os combustíveis fósseis. Necessitamos de estatísticas melhores sobre a energia nuclear, recolhidas e compiladas a nível europeu, e necessitamos que estas estatísticas sejam tratadas muito mais rapidamente de modo a dispormos de informação muito mais cedo. É especialmente importante assegurar que as estatísticas estejam disponíveis muito antes das cimeiras da energia previstas para Março. Por último, congratulo-me pelo facto de a turfa permanecer firmemente englobada na categoria dos combustíveis fósseis. No Reino Unido, a turfa é considerada um habitat precioso que é necessário proteger. O processo de regeneração da turfa é tão lento que seria inteiramente errado considerá-la um recurso renovável."@pt17
"Madam President, I would like to thank Mr Turmes for his excellent work as rapporteur and for his close cooperation with colleagues. Energy statistics are like the steel rods holding up a building: you cannot see them from the outside but without them the whole building collapses. At the moment we are constructing brand new ways of doing energy. The EU has agreed new targets on energy efficiency and renewables and CO2 emissions. But, as we know from past EU efforts in these areas, it is easier to set targets than it is to implement them, and the only way we can tell whether or not we are doing what we set out to do is by measuring actions statistically. We now need statistics focused on energy demand as much as on energy supply. We need detailed statistics on renewables as well as on fossil fuels. We need improved statistics on nuclear energy, collected and collated at European level, and we need these statistics to be processed much more quickly so that we have early feedback. It is particularly important to make sure that statistics are available well in advance of March energy summits. Finally, I welcome the fact that peat remains firmly in the fossil fuel category. In the UK, peat land is regarded as precious habitat to be protected. Peat regenerates so slowly that it would be quite inappropriate to regard it as a renewable resource."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcela by som poďakovať pánovi Turmesovi za výborne vykonanú prácu spravodajcu a za úzku spoluprácu s kolegami. Energetickú štatistiku by sme mohli prirovnať k oceľovým prútom, ktoré držia budovu pokope: zvonku ich nevidíte, ale bez nich by sa budova zrútila. Práve konštruujeme úplne nové spôsoby získavania energie. Európska únia sa dohodla na nových cieľoch energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov a emisií CO2. Ale na základe predchádzajúcich snáh EÚ v týchto oblastiach dobre vieme, že je jednoduchšie stanovovať ciele, ako ich plniť a jediným spôsobom ako zistiť, či robíme to, čo sme si predsavzali, je štatistické meranie výsledkov opatrení. Dnes potrebujeme štatistiku zameranú na dopyt po energii rovnako ako na dodávky energie. Potrebujeme podrobnú štatistiku obnoviteľných zdrojov ale aj fosílnych palív. Potrebujeme lepšiu štatistiku jadrovej energetiky, zozbieranú a porovnávanú na európskej úrovni a zároveň potrebujeme, aby sa tieto štatistické údaje spracovávali omnoho rýchlejšie, aby sme mali k dispozícii včasnú spätnú väzbu. Obzvlášť dôležité je zabezpečiť, aby boli štatistické údaje dostupné v dostatočnom predstihu pred marcovými energetickými samitmi. Nakoniec chcem uvítať skutočnosť, že rašelina zostáva pevne v kategórii fosílnych palív. V Spojenom kráľovstve sa rašeliniská považujú za vzácny habitát, ktorý je potrebné ochraňovať. Rašelina sa obnovuje tak pomaly, že bolo dosť nevhodné považovať ju za obnoviteľný zdroj energie."@sk19
"Gospa predsednica, gospodu Turmesu se zahvaljujem za njegovo odlično delo v vlogi poročevalca in njegovo tesno sodelovanje s poslanci. Statistični podatki o energiji so kot jekleni nosilci, ki podpirajo zgradbo; od zunaj jih ni mogoče videti, vendar bi se brez njih celotna zgradba podrla. Zdaj si prizadevamo za popolnoma nove načine pridobivanja energije. EU je določila nove cilje v zvezi z energetsko učinkovitostjo, obnovljivimi viri energije in emisijami CO . Vendar je iz preteklih prizadevanj EU na teh področjih znano, da je določanje ciljev lažje kot njihovo uresničevanje ter da je edini način za ugotovitev, ali te cilje dosegamo ali ne, statistično merjenje ukrepov. Zdaj potrebujemo statistične podatke, ki se osredotočajo tako na povpraševanje po energiji kot na oskrbo z energijo. Potrebujemo podrobne statistične podatke o obnovljivih virih energije in fosilnih gorivih. Potrebujemo boljše statistične podatke o jedrski energiji, ki se zbirajo in primerjajo na evropski ravni, poleg tega pa mora biti obdelava teh statističnih podatkov veliko hitrejša, da so hitre tudi povratne informacije. Zlasti pomembno je zagotoviti, da so te statistične informacije na voljo dovolj zgodaj pred energetskimi vrhovi v marcu. Na koncu pozdravljam dejstvo, da šota še vedno zanesljivo ostaja v kategoriji fosilnih goriv. V Združenem kraljestvu se šotna zemljišča obravnavajo kot dragocen življenjski prostor, ki ga je treba zaščititi. Šota se obnavlja tako počasi, da bi bilo precej neustrezno, če bi jo obravnavali kot obnovljiv vir energije."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka Claude Turmes för hans förträffliga arbete som föredragande och för hans nära samarbete med sina kolleger. Energistatistik kan liknas vid armeringsjärn som stöttar upp en byggnad: man kan inte se dem utifrån men utan dem faller hela byggnaden ihop. Just nu banar vi nya vägar för att framställa energi. EU har gått med på nya mål för energiutnyttjande, förnybara energikällor och koldioxidutsläpp. Men som vi vet från EU:s tidigare bemödanden inom dessa områden är det lättare att sätta upp mål än att genomföra dem, och vår enda metod att se om vi lyckats eller inte lyckats med att göra det vi föresatt oss är genom statistisk mätning av dess verkan. Nu behöver vi statistik som är inriktad på energibehov lika mycket som på energiförsörjning. Vi behöver detaljerad statistik över både förnybara energikällor och fossila bränslen. Vi behöver bättre statistik över kärnenergi, samlad och sammanställd på EU-nivå, och statistiken måste behandlas mycket snabbare så att vi får tidig feedback. Det är särskilt viktigt att se till att statistiken finns tillgänglig i god tid före energitoppmötena i mars. Slutligen välkomnar jag det faktum att torven ligger stadigt kvar i kategorin fossila bränslen. I Storbritannien betraktas torvmark som värdefull miljö som ska skyddas. Torv återbildas så långsamt att det är helt fel att betrakta den som en förnybar resurs."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"5,20,16,11,2,10,13,4,21,17,9,12,8
"ALDE grupės vardu. –"14
"Fiona Hall,"18,5,20,15,14,11,16,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph