Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-421"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.35.2-421"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, before going into the context I would like to thank the Committee on Agriculture and Rural Development and the rapporteur, Mr Tabajdi, for this very interesting and important report. The report on biogas that you request from the Commission is certainly useful. However, it seems to me that the deadline of 2008 that you are setting is a bit too early when we look at all the other initiatives that are taking place. However, the Commission will report on the implementation of the EU Biomass Action Plan by the end of 2008, so I am quite sure that we will find common ground on this issue. It is a very important and also very interesting report. I am quite sure this will provide a very good basis for further discussions. Parliament’s report clearly underlines the benefits of biogas production to the agricultural sector, but also to society. I fully agree with the emphasis placed on the development of biogas production. It has environmental benefits by reducing the emission of powerful climate-altering gases, such as methane and nitrous oxides. For this reason, biogas production further enhances the environmental sustainability of agriculture – there has already been a 20% reduction in greenhouse gas emission since 1990 – and it also has obvious economic advantages as a useful alternative to natural gas in a situation where we now see that oil prices have exceeded USD 100 per barrel. The production of biogas from agricultural feedstocks has more than doubled in the period from 2004 to 2006. Overall biogas production is increasing but I think that we can clearly do more. There is a large untapped potential in biogas production within the European Union. On the Commission side we are fully aware of this and we have put in place a number of important instruments to promote the production of biogas. Our current Green Electricity Directive with implementing legislation in some Member States is an example of an important driving force. Rural development policy also favours the development of biogas production. Member States have the possibility to support investments, technical assistance and cooperatives and other activities enhancing biogas production and biogas use. Implementation of the rural development programmes from the period 2007 to 2013 has only just started but I find that Member States’ first programming is very promising and I am confident that biogas-related measures will be among those with the highest uptake in the area when we talk about bio-energy. Measures included in the Commission’s recent energy and climate package will give a further boost to biogas production in the coming years. Particularly important is the 20% target for renewable energy. It is expected that biogas will contribute significantly to reaching those targets. Biogas will also play an important role in delivering the 20% reduction targets for greenhouse gas emission from sectors that are not participating in the emission trading system. Therefore we are in a very positive situation where we can kill two birds with one stone. I am convinced that biogas production will be a key element in the European Union strategy to combat climate change and to make it possible for us to meet the Kyoto targets. I agree with you that a coherent biogas policy is important. The EU initiatives are in my view coherent and they go in the same direction. Nevertheless, I believe that this policy could be most effectively fleshed out and implemented at regional or at national level on the basis of local resources, needs and economic realities. In this respect, I welcome the recommendations concerning the simplification of the current legislative framework. They are in line with our ongoing discussions on simplification and better regulation, which represent a Commission strategy very high on the agenda. Finally I have to say that I have doubts on specific targets for biogas, and I heard a remark by the rapporteur. I think that the 20% target for renewable energy already encompasses biogas. Biogas can also contribute to the achievement of the 10% biofuel target. If we introduce a special biogas target we would run the risk of not being focused enough. Setting a specific target for biogas would introduce further administrative burdens for private operators and public authorities. In my view it would also lead to excessive political pressure for a particular type of renewable energy, which could be unfortunate if economic circumstances are later not too favourable for biogas production."@en4
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, dříve než začnu, ráda bych poděkovala Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a zpravodaji panu Tabajdimu za jeho velmi zajímavou a významnou zprávu. Zpráva o bioplynu, kterou žádáte od Komise, je rozhodně užitečná. Zdá se mi sice, že lhůta, kterou jste stanovili na rok 2008, je příliš krátká, zvážíme-li všechny ostatní kroky, které již byly učiněny. Komise však podá do konce roku 2008 zprávu o zavedení akčního plánu biomasy v EU, takže jsem si zcela jista tím, že se nám podaří nalézt společnou cestu k vyřešení tohoto problému. Jde o velmi významnou a zajímavou zprávu. Jsem si jista tím, že poskytne dobrý základ pro další diskuse. Zpráva Parlamentu jasně vyzdvihuje přínosy výroby bioplynu pro odvětví zemědělství, ale i pro společnost. Zcela souhlasím s tím, že je třeba klást důraz na rozvoj výroby bioplynu. Výhodou pro životní prostředí je snížení emisí škodlivých plynů, např. metanu a oxidů dusíku, které způsobují změnu klimatu. Z tohoto důvodu bude výrobou bioplynu dále posílena ekologická udržitelnost zemědělství – od roku 1990 je zaznamenáno snížení emisí skleníkových plynů o 20 % – a bioplyn má rovněž zjevnou hospodářskou výhodu jakožto prospěšný alternativní přírodní plyn v situaci, jakou přináší zvyšování ceny ropy, která v současnosti překročila 100 USD za barel. Výroba bioplynu ze zemědělských surovin se od roku 2004 do roku 2006 zdvojnásobila. Celkově se výroba bioplynu zvýšila, ale myslím, že můžeme udělat více. Velký potenciál výroby bioplynu je v rámci Evropské unie nevyužit. Za Komisi mohu říci, že jsme si toho vědomi a že jsme již zavedli několik důležitých nástrojů k propagaci výroby bioplynu. Naše současná směrnice o zelené energii je v právu některých členských států uplatňována a je příkladem významné hybné síly. Politika rozvoje venkova rovněž podporuje rozvoj výroby bioplynu. Členské státy mají možnost podpořit výrobu bioplynu a jeho využití, a to finančně, technicky a prostřednictvím spolupráce, ale i dalšími činnostmi. Čerpání programů určených k rozvoji venkova na období let 2007–2013 bylo právě zahájeno, ale je zjevné, že počáteční využití programů v členských státech je slibné, a jsem přesvědčena, že opatření týkající se bioplynu budou mezi těmi, která budou přijata v těchto oblastech v souvislosti s bioenergií. Opatření začleněná do balíčku Komise, který se zaměřuje na energii a změnu klimatu, podpoří v příštím roce výrobu bioplynu. Zejména cíl dosáhnout 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů. Očekává se, že bioplyn významně přispěje k dosažení těchto cílů. Bioplyn hraje rovněž významnou úlohu při dosahování cíle týkajícího se snížení emisí skleníkových plynů o 20 % v odvětví, které není součástí systému obchodování s povolenkami na emise. Z tohoto důvodu jsme ve velmi příznivé situaci, kdy můžeme „zabít dvě mouchy jednou ranou“. Jsem přesvědčena, že bioplyn se stane klíčovým bodem strategie Evropské unie v boji proti změně klimatu a pomůže nám naplnit cíle Kjótského protokolu. Souhlasím s vámi v tom, že je nevyhnutelné mít promyšlenou politiku, pokud jde o bioplyn. Iniciativy EU jsou podle mého názoru promyšlené a ubírají se správným směrem. Přesto věřím, že politika by měla být účinně dotvořena a využita na regionální nebo vnitrostátní úrovni a měla by respektovat místní zdroje, potřeby a hospodářské skutečnosti. Z tohoto pohledu vítám doporučení ke zjednodušení současného právního rámce. Tato doporučení jsou v souladu s našimi probíhajícími diskusemi týkajícími se zjednodušení a zlepšení právní úpravy, což v této oblasti představuje vrcholnou strategii Komise. Nakonec musím říci, že jsem měla pochybnosti o konkrétních cílech, pokud jde o bioplyn, a slyšela jsem námitku zpravodaje. Myslím, že cíl týkající se dosažení 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů zahrnuje již i bioplyn. Bioplyn může rovněž přispět k dosažení cíle týkajícího se 10% podílu biopaliv. Pokud bude představen pouze cíl týkající se bioplynu, budeme riskovat nedostatečné zaměření. Vytčení zvláštních cílů pro bioplyn by mohlo znamenat další administrativní komplikace pro soukromé provozovatele a pro veřejné orgány. Podle mého názoru by to mohlo způsobit i politické napětí směřující k upřednostňování konkrétního typu obnovitelného zdroje energie, který by bohužel mohl být v návaznosti na hospodářství později příliš nakloněn na stranu výroby bioplynu."@cs1
"Hr. formand! Før jeg begynder, vil jeg gerne takke Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og ordføreren hr. Tabajdi for denne yderst interessante og vigtige betænkning. Den rapport om biogas, som De anmoder Kommissionen om at fremlægge, er helt sikkert nyttig. Det forekommer mig imidlertid, at den 2008-deadline, som De sætter, er en smule for kort, når vi ser på alle de andre initiativer, som finder sted. Kommissionen vil imidlertid rapportere om gennemførelsen af EU-handlingsplanen for biomasse ved udgangen af 2008, så jeg er ganske sikker på, at vi når til enighed på dette område. Det er en meget vigtig og også meget interessant betænkning. Jeg er ganske sikker på, at den vil danne et rigtig godt grundlag for yderligere drøftelser. Parlamentets betænkning understreger klart fordelene ved biogasproduktion for landbrugssektoren, men også for samfundet. Jeg er helt enig i, hvor vigtigt det er, at biogasproduktionen udvikles. Det er en fordel for miljøet, da det reducerer udslippet af stærke, klimaændrende gasser som f.eks. metan og lattergas. Derfor fremmer biogasproduktionen yderligere landbrugets miljøbæredygtighed - der er allerede sket en reduktion på 20 % i drivhusgasudslip siden 1990 - og det har også indlysende økonomiske fordele som et nyttigt alternativ til naturgas i en situation, hvor vi nu ser, at oliepriserne er steget til over 100 amerikanske dollars pr. tønde. Produktionen af biogas fra landbrugsråstoffer er mere end fordoblet i perioden 2004-2006. Den samlede biogasproduktion er stigende, men jeg mener klart, at vi kan gøre mere. Der er et stort uudnyttet potentiale inden for biogasproduktion i EU. Det er vi fuldt ud klar over i Kommissionen, og vi har etableret en række vigtige instrumenter til at fremme produktionen af biogas. Vores nuværende direktiv om grøn elektricitet med gennemførelseslovgivning i visse medlemsstater er et eksempel på en vigtig drivkraft. Politikken til udvikling af landdistrikterne fremmer også udviklingen af biogasproduktionen. Medlemsstaterne har mulighed for at støtte investeringer, teknisk bistand og kooperativer og andre aktiviteter, der fremmer biogasproduktionen og brugen af biogas. Gennemførelsen af udviklingsprogrammerne for landdistrikterne i perioden 2007-2013 er først lige begyndt, men jeg synes, at medlemsstaternes første programmering er meget lovende, og jeg har tillid til, at biogasrelaterede foranstaltninger vil være blandt dem, der får størst tilslutning på området, når vi taler om bioenergi. Foranstaltningerne i Kommissionens seneste energi- og klimapakke vil fremme biogasproduktionen yderligere i de kommende år. Særlig vigtigt er målet om 20 % vedvarende energi. Det forventes, at biogassen vil bidrage betydeligt til at nå disse mål. Biogas vil også spille en vigtig rolle i at opfylde målene om en reduktion på 20 % af drivhusgasemissioner fra sektorer, som ikke deltager i emissionshandelsordningen. Vi er derfor i en meget positiv situation, hvor vi kan slå to fluer med et smæk. Jeg er overbevist om, at biogasproduktionen vil blive et nøgleelement i EU's strategi for at bekæmpe klimaændringer og gøre det muligt for os at nå Kyotomålene. Jeg er enig med Dem i, at det er vigtigt med en sammenhængende biogaspolitik. EU-initiativerne er efter min mening sammenhængende, og de går i samme retning. Jeg mener ikke desto mindre, at denne politik kunne blive konkretiseret og implementeret mest effektivt på regionalt eller nationalt niveau på grundlag af lokale ressourcer, behov og økonomiske muligheder. I den forbindelse byder jeg henstillingerne vedrørende forenklingen af den nuværende lovramme velkommen. De er i tråd med vores løbende drøftelser om forenkling og bedre regulering, der repræsenterer en af Kommissionens strategier, som står meget højt på dagsordenen. Endelig må jeg sige, at jeg er i tvivl med hensyn til specifikke mål for biogas, og jeg hørte en bemærkning fra ordføreren. Jeg tror, at 20 %-målet for vedvarende energi allerede indbefatter biogas. Biogas kan også bidrage til at opfylde målet om 10 % biobrændstof. Hvis vi indfører et særligt biogasmål, risikerer vi, at vi ikke er tilstrækkeligt fokuserede. At sætte et særligt mål for biogas ville medføre yderligere administrative byrder for private operatører og offentlige myndigheder. Efter min mening ville det også føre til et overdrevet politisk pres for en bestemt type vedvarende energi, hvilket kunne blive uheldigt, hvis de økonomiske vilkår senere ikke er så favorable for biogasproduktion."@da2
". − Herr Präsident! Bevor ich mich der eigentlichen Problematik zuwende, möchte ich dem Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie dem Berichterstatter, Herrn Tabajdi, für diesen sehr interessanten und wichtigen Bericht danken. Der Bericht über Biogas, den Sie von der Kommission fordern, ist sicher sinnvoll. Allerdings erscheint mir 2008 als Termin angesichts all der anderen Initiativen, die noch laufen, etwas verfrüht. Die Kommission wird jedoch bis Ende 2008 über die Umsetzung des EU-Aktionsplans für Biomasse Bericht erstatten. Ich bin also ziemlich sicher, dass wir in dieser Sache eine gemeinsame Basis finden werden. Das ist ein sehr wichtiger und interessanter Bericht, der ganz sicher eine sehr gute Grundlage für weitere Diskussionen bieten wird. Der Bericht des Parlaments unterstreicht ganz klar die Vorteile, die die Biogasproduktion für die Landwirtschaft, aber auch für die Gesellschaft hat. Ich schließe mich der Betonung, die auf die Entwicklung der Biogasproduktion gelegt wird, voll und ganz an. Sie ist ökologisch vorteilhaft, weil sie die Emission von Gasen wie Methan und Stickoxiden, die das Klima nachhaltig verändern, reduziert. Aus diesem Grund leistet die Erzeugung von Biogas einen weiteren Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit der Landwirtschaft – seit 1990 konnten die Treibhausgasemissionen bereits um 20 % gesenkt werden – und ist mit offensichtlichen wirtschaftlichen Vorteilen verbunden. So ist Biogas zu einer Zeit, da der Ölpreis die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel überschritten hat, eine sinnvolle Alternative zu Erdgas. Die Produktion von Biogas aus landwirtschaftlichen Rohstoffen hat sich im Zeitraum 2004 bis 2006 mehr als verdoppelt. Insgesamt verzeichnet die Biogasproduktion einen Anstieg, aber meines Erachtens können wir eindeutig mehr tun. Die Europäische Union verfügt über ein enormes Potenzial in diesem Bereich, das noch nicht erschlossen ist. Die Kommission ist sich dessen vollkommen bewusst und hat eine Reihe wichtiger Instrumente zur Förderung der Biogaserzeugung beschlossen. So ist unsere aktuelle Richtlinie für grünen Strom mit der Durchführungsgesetzgebung in einigen Mitgliedstaaten beispielsweise eine wichtige Triebkraft. Auch die ländliche Entwicklungspolitik gibt der Entwicklung der Biogaserzeugung den Vorzug. Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, Investitionen, technische Hilfe und Kooperativen sowie weitere Aktivitäten, die die Biogaserzeugung und -nutzung unterstützen, zu fördern. Die Umsetzung der Programme für die ländliche Entwicklung für den Zeitraum 2007 bis 2013 hat gerade erst begonnen, aber ich finde die erste Programmplanung der Mitgliedstaaten sehr viel versprechend, und ich bin überzeugt davon, dass Maßnahmen im Bereich Biogas zu den am häufigsten in Anspruch genommenen Maßnahmen im Bereich der Bioenergie zählen werden. Die im jüngsten Energie- und Klimapaket der Kommission enthaltenen Maßnahmen werden der Biogasproduktion in den kommenden Jahren weitere Impulse verleihen. Von besonderer Bedeutung ist die Zielvorgabe von 20 % für den Anteil an erneuerbaren Energien. Es wird davon ausgegangen, dass Biogas maßgeblich zur Erreichung dieser Zielsetzung beitragen wird. Biogas wird zudem eine wichtige Rolle bei der Erreichung des Ziels einer 20-prozentigen Senkung der Treibhausgasemissionen im Falle von Sektoren spielen, die sich nicht am Emissionshandelssystem beteiligen. Wir sind folglich in der sehr günstigen Lage, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ich bin überzeugt davon, dass sich die Biogaserzeugung zu einem Schlüsselelement der Strategie der Europäischen Union zur Bekämpfung des Klimawandels entwickeln und uns die Erreichung der Kyoto-Ziele ermöglichen wird. Ich teile die Ansicht, dass wir eine gut abgestimmte Biogaspolitik brauchen. Meines Erachtens sind die EU-Initiativen gut abgestimmt und zielen in dieselbe Richtung. Dennoch bin ich der Ansicht, dass diese Politik am wirksamsten auf regionaler oder nationaler Ebene unter Berücksichtigung lokaler Ressourcen, Bedürfnisse und wirtschaftlicher Gegebenheiten ausgestaltet und umgesetzt werden könnte. In diesem Zusammenhang begrüße ich die Empfehlungen im Hinblick auf die Vereinfachung des gegenwärtigen legislativen Rahmens. Sie befinden sich im Einklang mit unseren noch andauernden Diskussionen zur Vereinfachung und Verbesserung der EU-Rechtsvorschriften, die zu den wichtigsten Strategien der Kommission zählen. Abschließend möchte ich feststellen, dass ich bezüglich spezifischer Ziele für Biogas meine Zweifel habe. Ich habe dazu eine Bemerkung des Berichterstatters gehört. Ich denke, dass die Zielvorgabe von 20 % für erneuerbare Energien Biogas bereits beinhaltet. Biogas kann auch zur Erreichung des Ziels von 10 % für den Anteil an Biokraftstoffen beitragen. Wenn wir ein spezielles Ziel für Biogas festsetzen, laufen wir Gefahr, uns zu verzetteln. Die Festsetzung eines spezifischen Ziels für Biogas wäre mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand für private Betreiber und öffentliche Behörden verbunden. Meiner Ansicht nach hätte das auch einen übermäßigen politischen Druck zugunsten einer Form der erneuerbaren Energie zur Folge, was sich in Fällen, in denen sich die wirtschaftlichen Umstände zum Nachteil der Biogaserzeugung entwickeln, als ungünstig erweisen könnte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, προτού υπεισέλθουμε στο πλαίσιο, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, καθώς και τον εισηγητή, τον κ. Tabajdi, γι’ αυτήν τη λίαν ενδιαφέρουσα και σημαντική έκθεση. Η έκθεση για το βιοαέριο, που ζητάτε από την Επιτροπή, είναι βεβαίως χρήσιμη. Ωστόσο, θεωρώ ότι η προθεσμία του 2008 που θέτετε ίσως είναι υπερβολικά σύντομη, αν δούμε όλες τις άλλες πρωτοβουλίες που υλοποιούνται. Ωστόσο, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη βιομάζα μέχρι τα τέλη του 2008, επομένως είμαι βεβαιότατη ότι θα βρούμε τρόπο να συμφωνήσουμε σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντική, καθώς και πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Είμαι βεβαιότατη ότι θα αποτελέσει πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις. Η έκθεση του Κοινοβουλίου υπογραμμίζει με σαφήνεια τα οφέλη από την παραγωγή βιοαερίου στον γεωργικό τομέα, αλλά και στην κοινωνία. Συμφωνώ πλήρως με την έμφαση που δίνεται στην ανάπτυξη της παραγωγής βιοαερίου. Έχει περιβαλλοντικά οφέλη χάρη στη μείωση των εκπομπών ρύπων που επιδεινώνουν ιδιαίτερα την αλλαγή του κλίματος, όπως είναι το μεθάνιο και τα οξείδια του αζώτου. Για τον λόγο αυτόν, η παραγωγή βιοαερίου ενισχύει περαιτέρω την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της γεωργίας –ήδη υπήρξε 20% μείωση των εκπομπών ρύπων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου από το 1990– και έχει επίσης προφανή οικονομικά πλεονεκτήματα, ως χρήσιμη εναλλακτική λύση στο φυσικό αέριο, στην τωρινή κατάσταση, όπου βλέπουμε ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν υπερβεί τα 100 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι. Η παραγωγή βιοαερίου από τις γεωργικές πρώτες ύλες υπερδιπλασιάστηκε την περίοδο 2004-2006. Η συνολική παραγωγή βιοαερίου αυξάνεται, πιστεύω όμως ότι μπορούμε σαφώς να κάνουμε περισσότερα. Υπάρχει ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε ό,τι αφορά την παραγωγή βιοαερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πλευράς Επιτροπής, έχουμε πλήρη επίγνωση αυτού του πράγματος και δημιουργήσαμε μια σειρά από σημαντικά μέσα για την προώθηση της παραγωγής βιοαερίου. Η τρέχουσα οδηγία μας για την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, που έχει ήδη μεταφερθεί στη νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών, αποτελεί παράδειγμα σημαντικής κινητήριας δύναμης. Η αγροτική αναπτυξιακή πολιτική ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη της παραγωγής βιοαερίου. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τις επενδύσεις, την τεχνική βοήθεια και τις συνεταιριστικές και άλλες δραστηριότητες, που ενισχύουν την παραγωγή βιοαερίου και τη χρήση βιοαερίου. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 μόλις ξεκίνησε, θεωρώ όμως ότι ο αρχικός προγραμματισμός των κρατών μελών είναι πολλά υποσχόμενος και είμαι πεπεισμένη ότι τα μέτρα που σχετίζονται με το βιοαέριο θα συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων με τα υψηλότερα ποσοστά εφαρμογής στον τομέα σε ό,τι αφορά τη βιοενέργεια. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη δέσμη της Επιτροπής για την ενέργεια και το κλίμα θα δώσουν περαιτέρω ώθηση για την παραγωγή βιοαερίου στα προσεχή έτη. Ιδιαιτέρως σημαντικός είναι ο στόχος του 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναμένεται ότι το βιοαέριο θα συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη αυτών των στόχων. Το βιοαέριο θα διαδραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων για την κατά 20% μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από τομείς που δεν συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας ρύπων. Κατά συνέπεια, έχουμε διαμορφώσει μια πολύ θετική κατάσταση, όπου μπορούμε να επιτύχουμε με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια. Είμαι πεπεισμένη ότι η παραγωγή βιοαερίου θα αποτελέσει καίριο στοιχείο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τους στόχους του Κυότο. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι σημαντική μια συνεκτική πολιτική για το βιοαέριο. Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ είναι, κατά την άποψή μου, συνεκτικές και κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτή η πολιτική θα μπορεί να αναπτυχθεί πιο αποτελεσματικά και να εφαρμοστεί σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο με βάση τους τοπικούς πόρους, τις ανάγκες και την οικονομική πραγματικότητα. Σε σχέση με αυτό, επικροτώ τις συστάσεις όσον αφορά την απλούστευση του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου. Είναι σύμφωνες με το πνεύμα των συνεχιζόμενων συζητήσεών μας σχετικά με την απλούστευση και την καλύτερη ρύθμιση, που αντιπροσωπεύουν μια στρατηγική της Επιτροπής πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της ημερήσιας διάταξης. Τέλος, πρέπει να πω ότι διατηρώ αμφιβολίες για συγκεκριμένους στόχους για το βιοαέριο και άκουσα μια παρατήρηση από τον εισηγητή. Πιστεύω ότι ο στόχος του 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει ήδη το βιοαέριο. Το βιοαέριο μπορεί να συμβάλει επίσης στην επίτευξη του στόχου του 10% για τα βιοκαύσιμα. Αν θεσπίσουμε έναν ειδικό στόχο για το βιοαέριο, διατρέχουμε τον κίνδυνο να μην επικεντρώσουμε αρκούντως τις προσπάθειές μας. Η θέσπιση ειδικού στόχου για το βιοαέριο θα επιφέρει επιπλέον διοικητικά βάρη για τους ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης και τις δημόσιες αρχές. Κατά την άποψή μου, θα οδηγήσει επίσης σε υπερβολικές πολιτικές πιέσεις για συγκεκριμένους τύπους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που μπορεί να αποδειχθούν ατυχείς, αν αργότερα οι οικονομικές συγκυρίες δεν είναι και ιδιαίτερα πρόσφορες για την παραγωγή βιοαερίου."@el10
"Señor Presidente, antes de nada quiero dar las gracias a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y al ponente, señor Tabajdi, por un informe tan interesante e importante como el suyo. El informe sobre el biogás que ustedes han solicitado a la Comisión es ciertamente útil. Pero me parece que el plazo de 2008 que han fijado es demasiado corto si pensamos en todas las otras iniciativas que están teniendo lugar. No obstante, la Comisión informará sobre la aplicación del Plan de acción sobre la biomasa de la UE antes de finales de 2008, por lo que estoy casi segura de que encontraremos puntos en común respecto a esta cuestión. Este informe es muy importante y también muy interesante. Estoy convencida de que proporcionará una muy buena base para futuros debates. El informe presentado al Parlamento explica claramente las ventajas de la producción de biogás para el sector agrícola, pero también para la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo con el hincapié que se hace en aumentar la producción de biogás. El biogás tiene ventajas medioambientales, ya que reduce la emisión de gases con gran capacidad de alterar el clima, como el metano y los óxidos nitrosos. Por eso, la producción de biogás contribuye también a la sostenibilidad medioambiental de la agricultura – desde 1990 se ha conseguido ya una reducción del 20 % en las emisiones de gases de efecto invernadero – y tiene además ventajas económicas obvias como alternativa útil al gas natural en una situación en la que ahora vemos que los precios del petróleo han sobrepasado los 100 dólares por barril. La producción de biogás a partir de materias primas agrícolas se ha multiplicado por más de dos en el período que va de 2004 a 2006. La producción total de biogás está aumentando, pero yo creo que podemos hacer claramente más. La producción de biogás en la Unión Europea ofrece un gran potencial que todavía no se ha explotado. En la Comisión somos plenamente conscientes de ello y hemos creado una serie de instrumentos importantes para promover la producción de biogás. Nuestra actual Directiva relativa a la electricidad verde, con legislación ya aplicada en algunos Estados miembros, es un ejemplo de una importante fuerza motriz. La política de desarrollo rural favorece también el aumento de la producción de biogás. Los Estados miembros tienen la posibilidad de apoyar inversiones, asistencia técnica y cooperativas, así como otras actividades orientadas a aumentar la producción y utilización del biogás. La ejecución de los programas de desarrollo rural correspondientes al período 2007-2013 acaba de iniciarse, pero considero que la primera programación de los Estados miembros es muy prometedora y estoy segura de que las medidas relacionadas con el biogás serán algunas de las que más aceptación tengan en este ámbito de la bioenergía. Las medidas contempladas en el reciente paquete de la Comisión sobre energía y clima darán un empuje renovado a la producción de biogás en los próximos años. Es especialmente importante el objetivo del 20 % para las energías renovables. Se espera que el biogás contribuya de manera importante al logro de ese objetivo. El biogás realizará también una contribución importante para alcanzar el objetivo de un 20 % de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores no acogidos al régimen de comercio de derechos de emisión. Por consiguiente, estamos en una situación muy favorable para matar dos pájaros de un tiro. Estoy convencida de que la producción de biogás será un elemento fundamental en la estrategia de la Unión Europea para combatir el cambio climático y para permitirnos cumplir los objetivos de Kyoto. Estoy de acuerdo con ustedes en la importancia de una política coherente en materia de biogás. Las iniciativas de la UE son, en mi opinión, coherentes y van todas ellas en la misma dirección. No obstante, creo que esta política podría desarrollarse y aplicarse con más eficacia a escala regional o nacional sobre la base de recursos, necesidades y realidades económicas locales. En este sentido, acojo favorablemente las recomendaciones relativas a la simplificación del marco legislativo actual. Están en la misma línea que nuestros debates sobre la simplificación y la mejora de la regulación, que representa una estrategia muy prioritaria de la Comisión en su programa de trabajo. Por último, tengo que reconocer mis dudas sobre objetivos concretos para el biogás, y he escuchado un comentario del ponente. Creo que el objetivo del 20 % para las energías renovables ya incluye el biogás. El biogás puede contribuir también al logro del objetivo del 10 % de biocombustibles. Si establecemos un objetivo concreto para el biogás, corremos el riesgo de que no sea suficientemente específico. La inclusión de un objetivo específico para el biogás impondría nuevas cargas administrativas a los operadores privados y a las autoridades públicas. En mi opinión, ocasionaría también una presión política excesiva a favor de un tipo particular de energía renovable, algo que sería poco afortunado si las circunstancias económicas no son, en el futuro, demasiado favorables para la producción de biogás."@es21
". Härra juhataja, enne teema juurde asumist tahaksin tänada põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning raportööri Csaba Sándor Tabajdit selle väga huvitava ja olulise raporti eest. Raport biogaasi kohta, mida te komisjonilt taotlete, on kindlasti kasulik. Samas tundub mulle, et teie poolt määratud tähtaeg 2008. aasta jooksul on liiga varajane, kui me vaatame kõiki teisi algatusi, mis praegu toimuvad. Sellegipoolest esitab komisjon 2008. aasta lõpuks aruande ELi biomassi tegevuskava rakendamise kohta ning ma olen päris kindel, et me leiame selles küsimuses ühise keele. See on väga tähtis ja ka väga huvitav aruanne. Ma olen päris kindel, et see loob väga hea aluse edasiseks aruteluks. Parlamendi raport toob selgelt välja biogaasi tootmise eelised põllumajandussektori ja ka ühiskonna jaoks. Ma nõustun täielikult, et biogaasi tootmise arendamine on väga tähtis. See on kasulik ka keskkonnale, kuna vähendab tugevalt kliimat muutvate gaaside, nt metaani ja lämmastikoksiidide heiteid. Sel põhjusel parandab biogaasi tootmine veelgi põllumajanduse keskkonnasäästlikkust – võrreldes aastaga 1990 on kasvuhoonegaaside emissioon juba 20% võrra vähenenud – ning sellel on ka selged majanduslikud eelised, kuna tegemist on alternatiiviga maagaasile olukorras, kus nafta hind on juba ületanud 100 dollarit barreli kohta. Ajavahemikul 2004 kuni 2006 on biogaasi tootmine põllumajanduslikest lähteainetest enam kui kahekordistunud. Üldine biogaasi toodangu maht kasvab, kuid minu arvates saame me selgelt veel rohkem ära teha. Euroopa Liidus on biogaasi tootmise alal veel suur kasutamata potentsiaal. Komisjoni poolel oleme sellest täiesti teadlikult ning oleme rakendanud mitmeid juriidilisi vahendeid biogaasi tootmise edendamiseks. Meie praegune rohelise energia direktiiv koos seda rakendava seadusandlusega mõnedes liikmesriikides on üks näide olulisest taganttõukavast jõust. Biogaasi tootmise arendamist soosib ka maaelu arengu poliitika. Liikmesriikidel on võimalus toetada investeeringuid, tehnilist abi, ühistuid ja muid tegevusi, mis tõhustavad biogaasi tootmist ja kasutamist. Perioodi 2007–2013 maaelu arengu programmide rakendamine on alles alanud, kuid ma leian, et liikmesriikide esimesed programmid on väga paljulubavad ning ma olen kindel, et biogaasiga seotud meetmed saavad olema vahendite kasutuse esirinnas valdkonnas, kus me räägime bioenergiast. Komisjoni hiljutises energia- ja kliimapaketis sisalduvad meetmed annavad eelolevatel aastatel biogaasi tootmisele täiendava tõuke. Eriti oluline on eesmärk saavutada taastuvenergia osakaaluks 20%. Võib eeldada, et biogaas annab selle eesmärgi saavutamisse olulise panuse. Lisaks mängib biogaas olulist rolli selles, et saavutada eesmärk kasvuhoonegaaside emissiooni 20% vähendamiseks sektorites, mis ei osale heitkogustega kauplemise süsteemis. Seetõttu oleme väga positiivses olukorras, kus saame lüüa kaks kärbest ühe hoobiga. Olen veendunud, et biogaasi tootmisest saab oluline element Euroopa Liidu strateegias võidelda kliimamuutuste vastu ning võimaldada meil täita Kyoto protokolli eesmärke. Ma nõustun teiega, et sidus biogaasi poliitika on oluline. ELi algatused on minu arvates sidusad ja liiguvad kõik ühes suunas. Sellegipoolest usun, et seda poliitikat on kõige tõhusam ellu viia ja rakendada piirkondlikul ja riiklikul tasandil, võttes aluseks kohalikud ressursid, vajadused ja majandusliku tegelikkuse. Selles osas tervitan ma ettepanekuid praeguse seadusandliku raamistiku lihtsustamise kohta. Need on kooskõlas meie jätkuvate aruteludega lihtsustamise ja parema õigusloome teemadel, mis on komisjoni päevakorras väga kõrgel kohal olev strateegia. Lõpetuseks pean ütlema, et mul on kahtlusi biogaasile eraldi eesmärkide seadmise suhtes ning ma kuulsin ühte raportööri märkust. Ma leian, et taastuvenergia 20% osakaalu eesmärk sisaldab juba biogaasi. Biogaas võib kaasa aidata ka biokütuste 10% osakaalu eesmärgi saavutamisele. Kui me kehtestame eraldi eesmärgi biogaasi suhtes, tekib oht, et me ei ole piisavalt keskendunud. Eraldi eesmärgi seadmine biogaasile paneks täiendava halduskoormuse nii eraettevõtjatele kui riigiasutustele. Minu hinnangul tooks see kaasa ka liigse poliitilise surve ühte tüüpi taastuvenergia toetamiseks, mis võib osutuda õnnetuseks, kui majanduse olukord tulevikus ei peaks enam olema biogaasi tootmise jaoks sedavõrd soodne."@et5
"Arvoisa puhemies, ennen sisältöön puuttumista haluan kiittää maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa ja esittelijä Tabajdia tästä erittäin mielenkiintoisesta ja tärkeästä mietinnöstä. Komissiolta pyytämänne biokaasukertomus on varmasti hyödyllinen. Mielestäni vuodeksi 2008 asettamanne määräaika on kuitenkin hieman liian tiukka, kun otetaan huomioon kaikki muut käynnissä olevat aloitteet. Komissio raportoi kuitenkin EU:n biomassatoimintasuunnitelman täytäntöönpanosta vuoden 2008 loppuun mennessä, joten olen varma, että löydämme yhteisen lähestymistavan tässä asiassa. Tämä on erittäin tärkeä ja lisäksi erittäin mielenkiintoinen mietintö. Olen aivan varma, että se tarjoaa erittäin hyvän pohjan lisäkeskusteluille. Parlamentin mietinnössä painotetaan selkeästi biokaasutuotannon etuja maatalousalalle mutta myös yhteiskunnalle. Olen täysin samaa mieltä biokaasutuotannon kehittämiseen asetetusta painopisteestä. Sillä on ympäristöön liittyviä etuja, koska se vähentää voimakkaiden ilmastoa muuttavien kaasujen, kuten metaanin ja typpioksidien, päästöjä. Tästä syystä biokaasutuotanto lisää entisestään maatalouden ympäristökestävyyttä – kasvihuonekaasupäästöt ovat jo pienentyneet 20 prosenttia vuodesta 1990 – ja sillä on myös selviä taloudellisia etuja hyödyllisenä vaihtoehtona maakaasulle tilanteessa, jossa nyt näemme öljynhinnan ylittäneen 100 Yhdysvaltain dollaria tynnyriltä. Biokaasun tuotanto maatalouden raaka-aineista on yli kaksinkertaistunut vuosina 2004–2006. Yleisesti ottaen biokaasutuotanto on lisääntynyt, mutta mielestäni voimme ilman muuta tehdä enemmän. Euroopan unionissa on suuret käyttämättömät mahdollisuudet biokaasutuotannossa. Komission puolella olemme täysin tietoisia tästä, ja olemme ottaneet käyttöön joukon tärkeitä välineitä biokaasutuotannon edistämiseksi. Ajankohtainen direktiivimme vihreästä sähköstä ja täytäntöönpanosäädökset joissakin jäsenvaltioissa ovat esimerkki tärkeästä edistävästä tekijästä. Maaseudun kehittämistä koskeva politiikka suosii myös biokaasutuotannon kehittämistä. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus tukea investointeja, teknistä apua ja työyhtymiä ja muita toimia, joilla edistetään biokaasutuotantoa ja biokaasun käyttöä. Kauden 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöönpano on juuri vasta alkanut, mutta jäsenvaltioiden ensimmäiset ohjelmasuunnitelmat ovat mielestäni erittäin lupaavia, ja olen vakuuttunut siitä, että biokaasuun liittyvät toimenpiteet kuuluvat tämän alan suosituimpiin bioenergian osalta. Komission vähän aikaa sitten julkistamaan energia- ja ilmastopakettiin kuuluvat toimenpiteet antavat lisäpotkua biokaasutuotannolle tulevina vuosina. Erityisen tärkeä on uusiutuvan energian 20 prosentin tavoite. Oletettavasti biokaasun osuus näiden tavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä. Biokaasulla on myös tärkeä tehtävä kasvihuonekaasujen 20 prosentin vähentämistavoitteiden saavuttamisessa aloilla, jotka eivät osallistu päästökauppajärjestelmään. Näin ollen olemme erittäin myönteisessä tilanteessa, jossa voimme tappaa kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Olen vakuuttunut siitä, että biokaasutuotanto on keskeinen tekijä Euroopan unionin strategiassa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että voimme päästä Kioton tavoitteisiin. Olen kanssanne samaa mieltä siitä, että johdonmukainen biokaasupolitiikka on tärkeää. EU:n aloitteet ovat mielestäni johdonmukaisia ja menevät samaan suuntaan. Uskon siitä huolimatta, että politiikkaa täydennettäisiin ja toteutettaisiin tehokkaimmin alueellisella tai kansallisella tasolla paikallisten resurssien, tarpeiden ja taloudellisten realiteettien pohjalta. Tässä mielessä suhtaudun myönteisesti suosituksiin nykyisen lainsäädännön yksinkertaistamisesta. Ne ovat samansuuntaisia tämänhetkisten yksinkertaistamista ja parempaa sääntelyä koskevien keskustelujemme kanssa. Nämä aiheet kuuluvat komission erittäin tärkeänä pitämään strategiaan. Lopuksi on sanottava, että minulla on epäilyksiä erityisten biokaasua koskevien tavoitteiden osalta, ja kuulin esittelijän huomautuksen. Katson, että uusiutuvan energian 20 prosentin tavoite sisältää jo biokaasun. Biokaasu voi myös osaltaan edistää 10 prosentin biopolttoainetavoitteen saavuttamista. Jos otamme käyttöön erityisen biokaasutavoitteen, otamme riskin huomiomme liiallisesta hajautumisesta. Erityisen biokaasutavoitteen asettaminen lisäisi yksityisten toimijoiden ja julkisviranomaisten hallinnollista taakkaa. Mielestäni se johtaisi myös liialliseen poliittiseen paineeseen yhdentyyppisen uusiutuvan energialähteen osalta, mikä voisi olla valitettavaa, jos taloudelliset olosuhteet eivät myöhemmin suosikaan biokaasutuotantoa."@fi7
"Monsieur le Président, avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier la commission de l’agriculture et du développement rural, et le rapporteur, M. Tabajdi, pour ce rapport très intéressant et important. Le rapport sur le biogaz que vous sollicitez de la Commission est sans doute utile. Cependant, il me semble que le délai de 2008 que vous avez fixé est trop serré compte tenu de toutes les initiatives qui se déploient. Quoi qu’il en soit, la Commission rendra compte de la mise en œuvre du plan d’action biomasse de l’UE d’ici fin 2008, de sorte que je suis pratiquement certaine que nous trouverons un terrain d’entente sur cette question. Ce rapport est très important et, aussi, très intéressant. Je suis à peu près sûre qu’il constituera une très bonne base pour des discussions ultérieures. Le rapport du Parlement souligne clairement les atouts que présente la production de biogaz pour le secteur agricole, mais aussi pour la société. Je souscris entièrement à l’accent mis sur le développement de la production de biogaz. Le biogaz présente des avantages pour l’environnement, car il permet de réduire les émissions de puissants gaz nuisibles à l’environnement, comme le méthane et les oxydes d’azote. C’est pourquoi la production de biogaz favorise la durabilité environnementale de l’agriculture – depuis 1990, on est déjà parvenu à réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre –, sans compter les avantages économiques évidents en tant qu’énergie digne d’intérêt comme alternative au gaz naturel, face à un baril de pétrole qui a déjà dépassé les 100 USD. La production de biogaz issu de matières de base agricoles a plus que doublé entre 2004 et 2006. La production de biogaz globale est en train d’augmenter, mais je pense que d’évidence nous pouvons faire plus. La production de biogaz au sein de l’Union européenne constitue un immense potentiel inexploité. Du côté de la Commission, nous en sommes pleinement conscients et nous avons mis en place de nombreux instruments importants afin de promouvoir la production de biogaz. Notre actuelle directive sur l’électricité verte déjà transposée dans la législation de certains États membres constitue un exemple de cette importante force politique motrice. La politique de développement rural favorise également le développement de la production de biogaz. Les États membres ont la possibilité de soutenir les investissements, l’assistance technique et les coopératives, ainsi que d’autres activités favorisant la production et l’utilisation de biogaz. La mise en œuvre des programmes de développement rural couvrant la période 2007-2013 vient juste de commencer, mais je trouve que la première programmation des États membres est très prometteuse et je suis bien certaine que les mesures liées au biogaz seront parmi celles qui susciteront le plus d’intérêt dans ce domaine s’agissant des bioénergies. Les mesures prévues dans le récent paquet «énergie-climat» de la Commission apporteront encore un nouvel élan à la production de biogaz dans les années à venir. L’objectif de 20 % d’énergies renouvelables est un élément particulièrement important. Le biogaz devrait jouer un rôle déterminant dans la réalisation de ces objectifs. Il en va de même pour les objectifs de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre attribuables aux secteurs qui ne participent pas au système d'échange de quotas d’émission. Dès lors, nous nous trouvons dans une situation très positive où l’on peut faire d’une pierre deux coups. Je suis convaincue que la production de biogaz sera un élément clé dans la stratégie de lutte contre le changement climatique adoptée par l’Union européenne, et nous permettra d’atteindre les objectifs de Kyoto. Je suis d’accord avec vous: une politique cohérente en matière de biogaz est importante. Les initiatives de l’UE sont à mon avis cohérentes et elles vont dans le même sens. Quoi qu’il en soit, je crois que cette politique pourrait être développée et mise en œuvre avec une efficacité maximale au niveau régional ou national, si l’on s’appuie sur les ressources, les besoins et les réalités économiques locales. À cet égard, je me félicite des recommandations formulées à propos de la simplification de l’actuel cadre législatif. Elles vont dans le sens des discussions en cours sur la simplification et le «mieux légiférer» qui constitue une stratégie prioritaire de la Commission. Enfin, je dois dire que j’ai mes doutes quant à des objectifs spécifiques pour le biogaz, et j’ai entendu une remarque du rapporteur. Je pense que l’objectif de 20 % d’énergies renouvelables englobe déjà le biogaz. Le biogaz peut également contribuer à la réalisation de l’objectif de 10 % de biocarburants. Si nous introduisions un objectif spécial de biogaz, nous courrions le risque de nous disperser. Fixer un objectif spécifique au biogaz ne ferait qu’alourdir le travail administratif des opérateurs privés et des autorités publiques. À mon avis, il en résulterait également une pression politique excessive sur un type particulier d’énergies renouvelables, ce qui serait fâcheux si, par la suite, les conditions économiques devenaient moins favorables à la production de biogaz."@fr8
"Elnök úr, mielőtt rátérnék a témára, köszönetet szeretnék mondani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságnak és az előadónak, Tabajdi úrnak ezért a nagyon érdekes és fontos jelentésért. Az a biogáz-jelentés, amit ön kér a Bizottságtól, minden bizonnyal hasznos lenne. Nekem azonban úgy tűnik, hogy a 2008-as határidő, amit ön meghatározott, kissé túl korai, amikor az összes többi folyamatban lévő kezdeményezést nézzük. A Bizottság azonban 2008 végére jelentést tesz az EU biomassza cselekvési tervének végrehajtásáról, így egészen bizonyos vagyok benne, hogy ebben a kérdésben megtaláljuk a közös nevezőt. Ez egy nagyon fontos és egyben nagyon érdekes jelentés. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó alapot ad a további vitákhoz. A Parlament jelentése egyértelműen hangsúlyozza a biogáztermelés előnyeit nemcsak a mezőgazdasági ágazat, hanem az egész társadalom számára is. Teljesen egyetértek a biogáztermelés fejlesztésére helyezett hangsúllyal. A környezetre is előnyös, mert csökkenti erőteljesen klímahatású gázok, például a metán és a nitrogén-oxidok kibocsátását. Emiatt a biogáztermelés tovább bővíti a mezőgazdaság környezeti fenntarthatóságát – 1990 óta az üvegházhatású gázkibocsátás már 20%-kal csökkent –, és nyilvánvaló gazdasági előnyökkel jár, mivel hasznos alternatívája a földgáznak egy olyan helyzetben, amikor azt látjuk, hogy az olaj ára meghaladta a hordónkénti 100 dollárt. 2004 és 2006 között a mezőgazdasági nyersanyagokból származó biogáz termelése több mint megkétszereződött. Bár a biogáztermelés általában növekszik, úgy vélem, világos, hogy ennél többet tehetünk. Az Európai Unióban nagy kiaknázatlan biogáztermelési potenciállal rendelkezünk. A Bizottság részéről mi ennek teljes mértékben tudatában vagyunk, és több fontos instrumentumot is bevezettünk a biogáztermelés elősegítésére. Erre példa a fontos hajtóerőnek számító jelenlegi zöld villámosenergia-irányelvünk, néhány tagállamban már végrehajtási jogszabályokkal. A vidékfejlesztési politika is előnyben részesíti a biogáztermelés fejlesztését. A tagállamoknak lehetőségük van a beruházások támogatására, a technikai segítségnyújtásra, a szövetkezetek és más, a biogáztermelést is -felhasználást bővítő tevékenységek támogatására. A 2007-2013 közötti időszakra a vidékfejlesztési programok végrehajtása még éppen csak megkezdődött, de úgy találom, hogy a tagállamok első programkészítési erőfeszítései nagyon ígéretesek, és bízom benne, hogy a biogázhoz kapcsolódó intézkedések azok között lesznek, amelyeket a leginkább kihasználnak, amikor a bioenergiáról van szó. Az elkövetkező években a Bizottság közelmúltban elfogadott energia- és klímacsomagjában szereplő intézkedések további lendületet adnak majd a biogáztermelésnek. Különösen fontos a megújuló energiára kitűzött 20%-os cél. A várakozások szerint a biogáz jelentősen hozzájárul majd e cél eléréséhez. A biogáznak fontos szerepe lesz az üvegházhatású gázkibocsátás 20%-kal való csökkentése céljának elérésében azon ágazatokban, amelyek nem vesznek részt a kibocsátáskereskedelmi rendszerben. Így abban a nagyon kedvező helyzetben vagyunk, hogy egy csapással két legyet is üthetünk. Meg vagyunk győződve róla, hogy a biogáztermelés lesz az Európai Unió klímaváltozás elleni stratégiájának egyik kulcseleme, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megfeleljünk a kiotói céloknak. Egyetértek önökkel, hogy fontos a koherens biogáz-politika. Véleményem szerint az EU kezdeményezései koherensek, és ugyanabba az irányba mutatnak. Azt gondolom azonban, hogy ez a politika nagyon hatékonyan felöltöztethető, és végrehajtható regionális vagy nemzeti szinten a helyi erőforrások, szükségletek és a gazdasági realitás alapján. E tekintetben üdvözlöm a jelenlegi jogszabályi keret egyszerűsítésére vonatkozó ajánlásokat. Ezek összhangban állnak a folyamatban lévő jogszabályok egyszerűsítéséről és jobbításáról szóló vitákkal, amelyek a napirenden előkelő helyen szereplő bizottsági stratégiát képviselnek. Végezetül, el kell mondanom, hogy kétségeim vannak a biogázra meghatározandó konkrét célokkal kapcsolatban, és erre vonatkozóan hallottam egy megjegyzést az előadótól. Úgy hiszem, hogy a megújuló energiára kitűzött 20%-os cél már magában foglalja a biogázt. A biogáz hozzájárulhat a 10%-os bioüzemanyag-cél eléréséhez is. Ha konkrét biogázcélt tűznénk ki, felmerülne az a veszély, hogy nem koncentrálunk megfelelően . Ha konkrét célt tűzünk ki a biogázra, akkor az további adminisztrációs terheket róna az üzemeltetőkre és az állami hatóságokra. Nézetem szerint, ez egyben túlzott politikai nyomásgyakorláshoz is vezethetne egy adott típusú megújuló energia érdekében, ami sajnálatos lehet, ha a gazdasági körülmények a későbbiekben nem annyira előnyösek a biogáztermelés számára."@hu11
". − Signor Presidente, prima di entrare nell’argomento desidero ringraziare la commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e il relatore, l’onorevole Tabajdi, per la sua relazione molto interessante e importante. La relazione sul biogas che avete chiesto alla Commissione è certamente utile. Tuttavia, credo che la scadenza che state fissando per il 2008 sia un po’ troppo vicina se pensiamo a tutte le iniziative che sono in fase di svolgimento. Cionondimeno, entro la fine del 2008, la Commissione riferirà in merito all’attuazione del Piano d’azione per la biomassa dell’Unione europea, pertanto sono abbastanza sicura che troveremo una posizione comune su questa questione. E’ una relazione molto importante e interessante. Sono assolutamente convinta che fornirà un’ottima base per ulteriori discussioni. Il documento del Parlamento sottolinea chiaramente i vantaggi della produzione di biogas per il settore agricolo, ma anche per la società. Concordo appieno con l’accento posto sullo sviluppo della produzione di biogas al settore agricolo. Esso apporta inoltre benefici ambientali attraverso la riduzione delle emissioni di potenti gas dannosi per il clima, quali il metano e gli ossidi nitrosi. Per questo motivo, la produzione di biogas accresce ulteriormente la sostenibilità ambientale dell’agricoltura, dal 1990 si è già registrato un 20% di riduzione delle emissioni di gas serra, e comporta anche ovvi vantaggi economici quale alternativa utile al gas naturale in una situazione in cui vediamo che i prezzi del petrolio hanno superato i 100 dollari al barile. La produzione di biogas da materie prime di origine agricola è più che raddoppiata nel periodo dal 2004 al 2006. La produzione di biogas complessiva è in aumento ma ritengo che possiamo evidentemente fare di più. Esiste un grande potenziale inutilizzato in questa produzione nell’Unione europea. Per quanto riguarda la Commissione, ne siamo pienamente consapevoli e abbiamo realizzato un certo numero di strumenti importanti intesi a promuovere la produzione di biogas. La nostra attuale direttiva sull’energia elettrica verde con la normativa di attuazione in alcuni Stati membri, è un esempio di un importante forza trainante. La politica di sviluppo rurale favorisce inoltre lo sviluppo della produzione di biogas. Gli Stati membri hanno la possibilità di sostenere gli investimenti, l’assistenza tecnica e le cooperative nonché altre attività che aumentino la produzione e l’impiego di biogas. L’attuazione dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 è appena iniziata ma trovo che la prima programmazione degli Stati membri sia promettente e sono fiduciosa che le misure relative al biogas saranno tra quelle di maggiore comprensione nell’area in cui parliamo di bioenergia. Le misure contenute nel recente pacchetto della Commissione sull’energia e il clima darà ulteriore slancio alla produzione di biogas nei prossimi anni. E’ di particolare importanza l’obiettivo del 20% per le energie rinnovabili. Il biogas dovrebbe contribuire in modo significativo al raggiungimento di questi obiettivi, nonché svolgere un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi di riduzione del 20% per le emissioni di gas serra dai settori che non partecipano al sistema di scambio delle quote di emissione. Pertanto, ci troviamo in una situazione molto positiva in cui possiamo prendere due piccioni con una fava. Sono convinta che la produzione di biogas costituirà un elemento chiave nella strategia dell’Unione europea intesa a contrastare il cambiamento climatico e a rendere possibile per noi il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. Concordo con voi sul fatto che sia importante una politica in materia di biogas coerente. Secondo, le iniziative dell’Unione europea sono coerenti, e vanno nella medesima direzione. Tuttavia, ritengo che tale politica potrebbe essere sviluppata e attuata in modo più efficace a livello regionale o nazionale sulla base delle risorse e necessità locali, nonché delle realtà economiche. Su questo aspetto, accolgo con favore le raccomandazioni riguardanti la semplificazione del quadro normativo esistente. Sono in linea con le nostre discussioni attualmente in corso sulla semplificazione e sul metodo per legiferare meglio, che rappresentano una strategia della Commissione molto importante in agenda. Infine, devo dire che nutro qualche dubbio sugli obiettivi specifici per il biogas, e ho sentito un’osservazione del relatore. Ritengo che l’obiettivo del 20% per le energie rinnovabili già comprenda il biogas, che può peraltro contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del 10% relativo ai biocarburanti. Se introducessimo un obiettivo specifico per il biogas correremmo il rischio di non essere sufficientemente concentrati. Fissare un simile obiettivo comporterebbe ulteriori oneri amministrativi per gli operatori privati e le autorità pubbliche. Dal mio punto di vista, condurrebbe anche a una pressione politica eccessiva per un tipo di energia rinnovabile in particolare, che potrebbe risultare inopportuna se le circostanze economiche fossero in un momento successivo non troppo favorevoli alla produzione di biogas."@it12
"Pone Pirmininke, prieš gilindamasi į kontekstą, norėčiau padėkoti Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui ir pranešėjui, ponui Tabajdi, už labai įdomią ir svarbią ataskaitą. Ataskaita apie biodujas, kurios reikalaujate iš Komisijos, yra neabejotinai naudinga. Tačiau man atrodo, kad Jūsų nustatytas terminas 2008 m. yra per ankstyvas, jei žiūrėtume į visas kitas vykstančias iniciatyvas. Kad ir kaip ten bebūtų, iki 2008 m. pabaigos Komisija pateiks ataskaitą apie Biomasės naudojimo veiksmų plano įgyvendinimą, todėl esu ganėtinai įsitikinusi, kad šiuo klausimu rasime bendrą sprendimą. Tai labai svarbi ir labai įdomi ataskaita. Esu gana tikra, kad ji bus puikus pagrindas tolimesnėms diskusijoms. Parlamento ataskaitoje aiškiai pabrėžiami biodujų gamybos privalumai žemės ūkio sektoriui ir visuomenei. Visiškai sutinku su biodujų gamybos plėtros akcentavimu. Stiprių, klimatą keičiančių dujų, pvz. metano ir azoto suboksidų, emisijų mažinimas yra naudingas aplinkai, todėl biodujų gamyba dar labiau padidins darnų žemės ūkio vystymą aplinkos atžvilgiu – nuo 1990 m. šiltnamio dujų emisijos sumažėjo jau 20%. Yra akivaizdžių ekonominių privalumų, nes tai naudinga gamtinių dujų alternatyva dabar, kai naftos kainos viršijo 100 JAV dolerių už barelį. Nuo 2004 m. iki 2006 m. padvigubėjo biodujų gamyba iš agrokultūrinės žaliavos. Nors bendra biodujų gamyba auga, manau, kad neabejotinai galime ir daugiau. Biodujų gamyba Europos Sąjungoje turi didelį neišnaudotą potencialą. Komisijoje tai žinome, todėl priėmėme keletą svarbių dokumentų, skatinančių biodujų gamybą. Dabartinė mūsų Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, direktyva ir įgyvendinimo teisės aktai kai kuriose valstybės narėse rodo, jog tai yra svarbi varomoji jėga. Kaimo plėtros politika taip pat palaiko biodujų gamybos vystymą. Valstybės narės turi galimybę prisidėti prie investicijų, techninės pagalbos ir kooperatyvų bei kitų veiklų, didinančių biodujų gamybą ir naudojimą. 2007-2013 m. kaimo plėtros programų įgyvendinimas dar tik prasidėjo, tačiau manau, jog pirmasis valstybių narių programavimas yra daug žadantis, ir esu įsitikinusi, kad, kalbant apie biologinę energiją, su biodujomis susijusios priemonės bus tarp daugiausiai naudojamų savo srityje. Į Komisijos naujausią energijos ir klimato paketą įtrauktos priemonės dar labiau paskatins biodujų gamybą kitais metais. Ypač svarbus yra 20% planinis rodiklis atsinaujinančiai energijai. Tikimasi, kad biodujos svariai prisidės prie šių planinių rodiklių siekimo. Biodujos taip pat vaidins svarbų vaidmenį, siekiant 20% sumažinti šiltnamio dujų emisijas sektoriuose, kurie nedalyvauja emisijos leidimų prekybos sistemoje. Todėl esame labai palankioje padėtyje ir galime vienu šūviu nušauti du zuikius. Esu įsitikinusi, kad biodujų gamyba bus pagrindinis Europos Sąjungos strategijos elementas, padedantis kovoti su klimato kaita ir pasiekti Kioto tikslus. Pritariu Jums, kad būtina nuosekli biodujų politika. Mano nuomone, ES iniciatyvos yra nuoseklios ir eina ta pačia kryptimi. Nepaisant to, tikiu, kad šią politiką geriausiai būtų plėtoti ir įgyvendinti regioniniame arba nacionaliniame lygmenyje, remiantis vietiniais ištekliais, poreikiais ir ekonomine tikrove. Šiuo atžvilgiu pritariu rekomendacijoms dėl dabartinės teisės aktų sistemos supaprastinimo. Jos atitinka mūsų diskusijas dėl paprastinimo ir geresnio reglamentavimo ir tai atsispindi fakte, kad Komisijos strategija yra viena pirmųjų darbotvarkėje. Galiausiai turiu pasakyti, kad abejojau dėl tam tikrų biodujoms nustatytų planinių rodiklių ir girdėjau pranešėjo pastabą. Manau, kad 20% planinis rodiklis atsinaujinančiai energijai apima ir biodujas. Biodujos taip pat gali prisidėti prie 10% planinio rodiklio biokurui pasiekimo. Jei nustatysime planinį rodiklį biodujoms, atsirastų blaškymosi rizika. Specialaus planinio rodiklio biodujoms nustatymas užkrautų papildomą administracinę naštą privatiems operatoriams ir valstybės institucijoms. Manau, kad taip pat būtų pernelyg didelis politinis spaudimas tam tikrai atsinaujinančios energijos rūšiai, o tai būtų negerai, jei vėliau ekonominės aplinkybės nebus tokios palankios biodujų gamybai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pirms iedziļināšanās ziņojuma saturā, es gribētu pateikties Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai un referentam kungam, par šo ļoti interesanto un svarīgo ziņojumu. Ziņojums par biogāzi, ko jūs pieprasījāt no Komisijas, ir neapšaubāmi lietderīgs. Tomēr man šķiet, ka jūsu izvirzītais beigu termiņš 2008. gadā ir nedaudz par ātru, ja mēs palūkojamies uz visām pārējām patlaban notiekošajām iniciatīvām. Taču Komisija līdz 2008. gada beigām ziņos par ES rīcības plānu par biomasas izmantošanu, tāpēc es esmu pārliecināta, ka mēs atradīsim kopēju valodu šajā jautājumā. Šis ir ļoti svarīgs un arī ļoti interesants ziņojums. Es esmu pārliecināta, ka tas kalpos par pamatu turpmākām diskusijām. Parlamenta ziņojumā skaidri ir uzsvērta biogāzes ražošanas sniegtie labumi lauksaimniecības nozarei, kā arī sabiedrībai kopumā. Es pilnīgi piekrītu uzsvaram, kāds tiek likts uz biogāzes ražošanas attīstību. Tā dod labumu vides jomā, samazinot spēcīgo klimatu izmainošo gāzu, tādu kā metāns un slāpekļa oksīdi emisiju. Šī iemesla dēļ biogāzes ražošana vēl vairāk uzlabotu videi draudzīgas lauksaimniecības ilgtspēju – kopš 1990. gada siltumnīcas efekta gāzu emisija jau ir samazināta par 20 % – un tai ir arī acīmredzamas ekonomiskas priekšrocības kā lietderīgai dabasgāzes aizstājējai situācijā, kurā, kā mēs to pašlaik redzam, naftas cenas pārsniedz 100 USD par barelu. Laika periodā no 2004. gada līdz 2006. gadam biogāzes ražošana no lauksaimniecības izejvielām ir vairāk kā dubultojusies. Kopējais biogāzes ražošanas apjoms pieaug, bet es domāju, ka mēs noteikti varam darīt vairāk. Eiropas Savienībā ir liels neizmantotais biogāzes ražošanas potenciāls. No Komisijas puses mēs to pilnībā apzināmies, un mums ir jāliek lietā vairāki svarīgi instrumenti, lai veicinātu biogāzes ražošanu. Mūsu pašreizējā Direktīva par zaļo elektrību ar tiesību aktu īstenošanu vairākās dalībvalstīs ir labs nozīmīga virzītājspēka piemērs. Lauku attīstības politika arīdzan atbalsta biogāzes ražošanas attīstību. Dalībvalstīm ir iespēja atbalstīt ieguldījumus, tehnisko palīdzību un kooperatīvus, un citas darbības, lai palielinātu biogāzes ražošanas apjomus un pielietojumu. Lauku attīstības programmu īstenošana laika periodā no 2007. līdz 2013. gadam ir tikko sākusies, bet es uzskatu dalībvalstu pirmās programmas par ļoti daudzsološām, un es esmu pārliecināta, ka, ja mēs runājam par bioenerģiju, tad ar biogāzi saistītie pasākumi būs starp tiem ar augstāko attīstības potenciālu savā jomā. Pasākumi, kas ir iekļauti nesenajā Komisijas enerģijas un klimata paketē, dos papildu stimulu biogāzes ražošanai turpmākajos gados. Īpaši svarīgs ir 20 % mērķis atjaunīgajai enerģijai. Tiek gaidīts, ka biogāze dos nozīmīgu ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā. Biogāzei ir arī svarīga loma, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju par 20 % no tām nozarēm, kas nepiedalās emisijas tirdzniecības sistēmā. Tāpēc mēs esam ļoti pozitīvā situācijā, kad ir iespējams nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu. Es esmu pārliecināta, ka biogāze būs viens no atslēgas elementiem Eiropas Savienības klimata izmaiņu novēršanas stratēģijā, un labs līdzeklis, lai sasniegtu Kioto protokolā nospraustos mērķus. Es jums piekrītu, ka saskaņota biogāzes politika ir ļoti svarīga. Pēc manām domām ES iniciatīvas ir saskaņotas un tās attīstās vienā virzienā. Neraugoties uz to, es uzskatu, ka šī politika darbotos efektīvāk, ja tā tiktu izstrādāta un īstenota reģionālā vai valsts līmenī, pamatojoties uz vietējiem resursiem, vajadzībām un ekonomisko realitāti. Šajā sakarībā es atzinīgi vērtēju ierosinājumus attiecībā uz pašreizējās tiesiskās sistēmas vienkāršošanu. Tie ir saskaņā ar mūsu pašreizējām diskusijām par vienkāršošanu un labāku regulējumu, kas lielā mērā atspoguļo Komisijas stratēģiju šajā jautājumā. Visbeidzot es vēlos teikt, ka man ir šaubas par atsevišķiem mērķiem attiecībā uz biogāzi, un es dzirdēju referenta piezīmi. Es domāju, ka 20 % mērķis atjaunīgajai enerģijai jau ietver biogāzi. Biogāze var arī dot savu ieguldījumu, lai sasniegtu 10 % biodegvielas mērķi. Ja mēs ieviestu īpašu mērķi attiecībā uz biogāzi, mēs riskētu nebūt pietiekami koncentrēti. Izvirzot konkrētu mērķi biogāzei, tiktu uzlikts papildu administratīvais slogs gan privātajiem operatoriem, gan valsts iestādēm. Manuprāt, tas novestu arī pie tā, ka tiktu izdarīts pārāk liels politisks spiediens uz konkrētu atjaunīgās enerģijas veidu, kas varētu izrādīties neveiksmīgi, ja ekonomiskie apstākļi vēlāk nebūtu labvēlīgi biogāzes ražošanai."@lv13
"Mr President, before going into the context I would like to thank the Committee on Agriculture and Rural Development and the rapporteur, Mr Tabajdi, for this very interesting and important report. The report on biogas that you request from the Commission is certainly useful. However, it seems to me that the deadline of 2008 that you are setting is a bit too early when we look at all the other initiatives that are taking place. However, the Commission will report on the implementation of the EU Biomass Action Plan by the end of 2008, so I am quite sure that we will find common ground on this issue. It is a very important and also very interesting report. I am quite sure this will provide a very good basis for further discussions. Parliament’s report clearly underlines the benefits of biogas production to the agricultural sector, but also to society. I fully agree with the emphasis placed on the development of biogas production. It has environmental benefits by reducing the emission of powerful climate-altering gases, such as methane and nitrous oxides. For this reason, biogas production further enhances the environmental sustainability of agriculture – there has already been a 20% reduction in greenhouse gas emission since 1990 – and it also has obvious economic advantages as a useful alternative to natural gas in a situation where we now see that oil prices have exceeded USD 100 per barrel. The production of biogas from agricultural feedstocks has more than doubled in the period from 2004 to 2006. Overall biogas production is increasing but I think that we can clearly do more. There is a large untapped potential in biogas production within the European Union. On the Commission side we are fully aware of this and we have put in place a number of important instruments to promote the production of biogas. Our current Green Electricity Directive with implementing legislation in some Member States is an example of an important driving force. Rural development policy also favours the development of biogas production. Member States have the possibility to support investments, technical assistance and cooperatives and other activities enhancing biogas production and biogas use. Implementation of the rural development programmes from the period 2007 to 2013 has only just started but I find that Member States’ first programming is very promising and I am confident that biogas-related measures will be among those with the highest uptake in the area when we talk about bio-energy. Measures included in the Commission’s recent energy and climate package will give a further boost to biogas production in the coming years. Particularly important is the 20% target for renewable energy. It is expected that biogas will contribute significantly to reaching those targets. Biogas will also play an important role in delivering the 20% reduction targets for greenhouse gas emission from sectors that are not participating in the emission trading system. Therefore we are in a very positive situation where we can kill two birds with one stone. I am convinced that biogas production will be a key element in the European Union strategy to combat climate change and to make it possible for us to meet the Kyoto targets. I agree with you that a coherent biogas policy is important. The EU initiatives are in my view coherent and they go in the same direction. Nevertheless, I believe that this policy could be most effectively fleshed out and implemented at regional or at national level on the basis of local resources, needs and economic realities. In this respect, I welcome the recommendations concerning the simplification of the current legislative framework. They are in line with our ongoing discussions on simplification and better regulation, which represent a Commission strategy very high on the agenda. Finally I have to say that I have doubts on specific targets for biogas, and I heard a remark by the rapporteur. I think that the 20% target for renewable energy already encompasses biogas. Biogas can also contribute to the achievement of the 10% biofuel target. If we introduce a special biogas target we would run the risk of not being focused enough. Setting a specific target for biogas would introduce further administrative burdens for private operators and public authorities. In my view it would also lead to excessive political pressure for a particular type of renewable energy, which could be unfortunate if economic circumstances are later not too favourable for biogas production."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, voordat ik inga op de context, dank ik de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de rapporteur, de heer Tabajdi, voor dit boeiende en belangrijke verslag. Het verslag over biogas waar u de Commissie om vraagt, is zeker zinvol. Het lijkt me echter dat de indieningstermijn die u vaststelt, 2008, aan de vroege kant is als we kijken naar alle andere initiatieven die nu plaatsvinden. De Commissie zal eind 2008 evenwel verslag uitbrengen van de tenuitvoerlegging van het Europese Actieplan biomassa, dus ik ben er zeker van dat we overeenstemming over deze kwestie zullen bereiken. Het is een zeer belangrijk en ook zeer interessant verslag. Ik weet zeker dat dit een goede basis biedt voor verdere discussie. In het verslag van het Parlement worden de voordelen van de biogasproductie voor de agrarische sector, maar ook voor de maatschappij, duidelijk onderstreept. Ik kan me er volledig in vinden dat er zoveel nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling van de biogasproductie, die milieuvoordelen biedt doordat de uitstoot van gassen die tot klimaatverandering leiden, zoals methaan en stikstofoxiden, wordt teruggebracht. Dit leidt tot een grotere ecologische duurzaamheid van de landbouw. De uitstoot van broeikasgassen is sinds 1990 al met 20 procent afgenomen. Biogasproductie biedt als bruikbaar alternatief voor aardgas ook duidelijke economische voordelen in een situatie zoals nu, waarbij de olieprijs is gestegen tot boven de honderd dollar per vat. De biogasproductie uit landbouwgrondstoffen is in de periode tussen 2004 en 2006 meer dan verdubbeld. De totale biogasproductie neemt toe maar ik denk dat we duidelijk meer kunnen doen. Er bestaat een groot onaangeboord potentieel voor biogasproductie binnen de Europese Unie. De Commissie is zich daar volledig bewust van en we hebben een aantal belangrijke instrumenten ingesteld om de biogasproductie te bevorderen. Onze huidige richtlijn inzake groene stroom met invoeringswetgeving in enkele lidstaten is een voorbeeld van een belangrijke drijvende kracht. Het beleid voor plattelandsontwikkeling bevordert de ontwikkeling van de biogasproductie ook. Lidstaten hebben de mogelijkheid investeringen, technische ondersteuning en coöperaties alsook andere activiteiten ter bevordering van de biogasproductie en het gebruik van biogas te steunen. De tenuitvoerlegging van de programma’s voor plattelandsontwikkeling uit de periode 2007 tot 2013 is nog maar net begonnen maar ik vind de eerste stappen van de lidstaten veelbelovend en ik ben ervan overtuigd dat, als we het over bio-energie hebben, het meeste gevolg zal worden gegeven aan maatregelen die met biogas samenhangen. De maatregelen die zijn opgenomen in het recente energie- en klimaatpakket van de Commissie, zullen de biogasproductie de komende jaren verder stimuleren. Met name de doelstelling van 20 procent hernieuwbare energie is belangrijk. De verwachting is dat biogas een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het halen van deze doelstelling. Biogas zal ook een belangrijke rol spelen bij het halen van de doelstelling van 20 procent minder uitstoot van broeikasgassen door sectoren die niet deelnemen aan het stelsel van emissiehandel. We bevinden ons dus in een zeer positieve situatie waarbij we twee vliegen in één klap kunnen vangen. Ik ben ervan overtuigd dat biogasproductie een belangrijk onderdeel wordt van de EU-strategie gericht op het bestrijden van de klimaatverandering en het halen van de doelstellingen van Kyoto. Ik ben het met u eens dat een samenhangend biogasbeleid belangrijk is. De EU-initiatieven zijn naar mijn mening samenhangend en gaan dezelfde richting uit. Toch geloof ik dat dit beleid het beste op regionaal of nationaal niveau en op basis van lokale middelen, behoeften en economische realiteiten, gestalte kan worden gegeven en ten uitvoer kan worden gelegd. In dit opzicht verwelkom ik de aanbevelingen inzake de vereenvoudiging van het huidige wetgevingskader. Deze sluiten aan bij onze lopende besprekingen over vereenvoudiging en betere regulering, waarbij een strategie van de Commissie heel hoog op de agenda staat. Tot slot moet ik zeggen dat ik mijn twijfels heb over specifieke doelstellingen voor biogas en ik hoorde de rapporteur daar iets over opmerken. Ik denk dat biogas reeds valt onder de doelstelling van 20 procent hernieuwbare energie. Biogas kan ook bijdragen aan het halen van de doelstelling van 10 procent biobrandstof. Als we een speciale doelstelling voor biogas invoeren, lopen we het risico niet gericht genoeg te werk te gaan. Als we een specifieke doelstelling voor biogas vaststellen, brengt dit verdere administratieve lasten met zich mee voor particuliere beheerders en overheidsdiensten. Naar mijn mening zou het ook leiden tot bovenmatige politieke druk voor een bepaald soort hernieuwbare energie, wat later ongelukkig kan uitpakken als de economische omstandigheden voor de biogasproductie minder gunstig zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Zanim przejdę do istoty sprawy, chciałbym podziękować Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi i posłowi sprawozdawcy, panu Tabajdiemu, za bardzo ciekawe i ważne sprawozdanie. Sprawozdanie Komisji w przedmiocie biogazu, o które Państwo wnioskują, jest oczywiście bardzo potrzebne. Jednakże jego termin wskazany na rok 2008 jest przedwczesny, zważywszy pozostałe inicjatywy, które są realizowane. Niemniej jednak do końca 2008 r. Komisja przedstawi sprawozdanie z wykonania wspólnotowego planu działania w sprawie biomasy, jestem zatem przekonany, że dojdziemy do porozumienia w tej sprawie. Jest to bardzo ważne i ciekawe sprawozdanie. Jestem pewien, że będzie ono stanowiło dobrą podstawę do dalszych dyskusji. Sprawozdanie Parlamentu jasno przedstawia korzyści z wytwarzania biogazu dla sektora rolniczego a także korzyści społeczne. W pełni popieram nacisk na rozszerzenie produkcji biopaliw. Przynosi ona korzyści dla środowiska poprzez ograniczenie emisji silnych gazów wpływających na zmianę klimatu tj. metanu i podtlenków azotu. Z tego względu, produkcja biogazu dodatkowo poprawia poziom równowagi ekologicznej rolnictwa– od 1990 r. o 20% zostały zredukowane emisje gazów cieplarnianych, co przyniosło rzecz jasna korzyści gospodarcze jako skuteczna alternatywa dla naturalnego gazu, w sytuacji, w której obserwujemy, że ceny oleju przekroczyły 100 USD za baryłkę. Produkcja biogazu z substratów rolniczych zwiększyła się ponad dwa razy w okresie od 2004 do 2006 r. Całkowita produkcja biogazu wzrasta, ale uważam, że możemy zrobić jeszcze więcej. W produkcji biogazu w ramach Unii Europejskiej drzemie niewykorzystany potencjał. Ze strony Komisji, mamy tego pełną świadomość i dlatego też wprowadziliśmy wiele środków mających na celu promowanie wytwarzania biogazu. Dyrektywa w sprawie ekologicznej energii wraz z ustawami wdrażającymi w niektórych państwach członkowskich stanowią przykład istotnej siły sprawczej w tym zakresie. Również polityka rozwoju obszarów wiejskich sprzyja rozszerzeniu produkcji biogazu. Państwa członkowskie mają okazję wspierania inwestycji, udzielania wsparcia technicznego, współpracy i innych działań usprawniających produkcję i korzystanie z biogazu. Wdrażanie programów rozwoju wsi na okres od 2007 do 2013 r. dopiero się rozpoczęło, niemniej jednak uważam, że pierwsze założenia programowe państw członkowskich są bardzo obiecujące i jestem przekonany, że środki dotyczące biogazu znajdą się wśród tych, które najlepiej przyjmą się w odniesieniu do dziedziny bioenergetycznej. Środki zawarte w energetycznym i klimatycznym pakiecie Komisji podniosą produkcję biogazu w nadchodzących latach. Szczególnie ważne jest 20% zobowiązanie ustanowione dla odnawialnej energii. Oczekuje się, że biogaz przyczyni się znacznie do osiągnięcia postawionych celów. Biogaz będzie też pełnił istotną funkcję w osiągnięciu 20% ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z sektorów, które nie uczestniczą w handlu uprawnieniami do emisji. Jesteśmy zatem w sytuacji, w której możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jestem przekonany, że produkcja biogazu będzie kluczowym elementem dla strategii Unii Europejskiej mającej na celu zwalczanie zmian klimatycznych i sprawi, że możliwe będzie spełnienie zobowiązań z Kioto. Zgadzam się, że spójna polityka dotycząca biogazu jest istotna. Inicjatywy UE są moim zdaniem spójne i idą w tym samym kierunku. Niemniej jednak wierzę, że ta polityka mogłaby być jeszcze lepiej uzupełniona i wdrożona na poziomie regionalnym i państwowym w oparciu o środki lokalne, potrzeby i rzeczywistość gospodarczą. W związku z tym popieram zalecenia w odniesieniu do uproszczenia obecnych ram prawnych. Są one zgodne z trwającymi dyskusjami dotyczącymi uproszczenia i lepszego stanowienia prawnego, które znajdują się bardzo wysoko na liście działań Komisji. Wreszcie muszę przyznać, że mam wątpliwości co do poszczególnych zobowiązań dotyczących biogazu i odnotowałem uwagę sprawozdawcy w tym zakresie. Uważam, że 20% zobowiązanie dla odnawialnej energii odnosi się do biogazu. Biogaz może się także przyczynić do spełnienia 10% zobowiązania dotyczącego biopaliwa. Jeżeli wprowadzimy dodatkowe zobowiązanie w odniesieniu do biogazu, ryzykujemy, że nie będziemy wystarczająco skoncentrowani. Ustanowienie dodatkowego zobowiązania dla biogazu wprowadzi kolejne obciążenia administracyjne dla podmiotów prywatnych i władz publicznych. W moim pojęciu prowadziłoby to do przesadnej presji politycznej dla określonego rodzaju odnawialnej energii, co mogłoby się okazać niefortunne, jeżeli uwarunkowania gospodarcze będą w przyszłości mniej korzystne dla produkcji biogazu."@pl16
"Senhor Presidente, antes de entrar no assunto, quero agradecer à Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e ao relator, senhor deputado Tabajdi, este relatório muito interessante e importante. O relatório sobre o biogás que o Parlamento está a pedir à Comissão será sem dúvida útil. No entanto, julgo que pedir que o mesmo seja apresentado em 2008 é demasiado cedo, atendendo a todas as outras iniciativas em curso. Contudo, a Comissão apresentará um relatório sobre a execução do "Plano de acção Biomassa" da UE até ao final de 2008, pelo que estou certa de que conseguiremos chegar a acordo sobre este assunto. Este relatório é muito importante e, também, muito interessante. Estou inteiramente convencida de que constituirá uma boa base para novas discussões sobre o assunto. O relatório do Parlamento sublinha claramente os benefícios da produção de biogás para o sector agrícola e, também, para a sociedade. Concordo inteiramente com o destaque dado ao desenvolvimento da produção de biogás. Este traz benefícios ambientais, reduzindo as emissões de gases com um forte efeito em termos de alterações climáticas, tais como o metano e os óxidos de azoto. Por conseguinte, a produção de biogás contribui para a sustentabilidade ambiental da agricultura - desde 1990 registou-se já uma redução de 20% dos gases com efeito de estufa -, para além de ter vantagens económicas óbvias como alternativa ao gás natural, numa situação como a actual, em que os preços do petróleo ultrapassaram os 100 dólares por barril. A produção de biogás a partir de matérias-primas agrícolas mais do que duplicou no período de 2004 a 2006. Em termos globais, a produção de biogás está a aumentar, mas julgo que podemos manifestamente fazer mais. Há um grande potencial de produção de biogás na União Europeia que não está a ser aproveitado. Na Comissão, temos plena consciência disso e já criámos uma série de instrumentos importantes destinados a promover a produção de biogás. A nossa actual directiva relativa à produção de "electricidade verde", que já tem legislação destinada a dar-lhe execução em alguns Estados-Membros, é um exemplo de um importante factor impulsionador. A política de desenvolvimento rural também favorece o desenvolvimento da produção de biogás. Os Estados-Membros têm a possibilidade de apoiar investimentos, a prestação de assistência técnica e cooperativas, bem como outras actividades destinadas a promover a produção e utilização de biogás. A execução dos programas de desenvolvimento rural para o período de 2007 a 2013 apenas começou, mas considero a primeira programação dos Estados-Membros muito prometedora e estou certa de que, no contexto da bioenergia, as medidas relacionadas com o biogás serão as mais utilizadas neste domínio. As medidas incluídas no recente pacote da Comissão em matéria de energia e clima darão também um impulso à produção de biogás nos próximos anos. A meta de 20% fixada para as energias renováveis é especialmente importante. Prevê-se que o biogás contribua significativamente para a consecução dessas metas. O biogás também desempenhará um papel importante na consecução das metas de redução das emissões de gases com efeito de estufa em 20%, nos sectores que não estão a participar no regime de comércio de direitos de emissão. Por conseguinte, encontramo-nos na situação muito positiva de poder matar dois coelhos com uma cajadada. Estou convencida de que a produção de biogás será um elemento fundamental da estratégia da União Europeia no domínio da luta contra as alterações climáticas e que nos ajudará a cumprir as metas do Protocolo de Quioto. Concordo com a Assembleia em que é necessária uma política coerente para o biogás. As iniciativas da UE são, a meu ver, coerentes e vão todas no mesmo sentido. No entanto, julgo que será mais eficaz definir e executar esta política a nível regional ou nacional, com base nos recursos, necessidades e realidades económicas locais. Relativamente a este aspecto, saúdo as recomendações relativas à simplificação do actual quadro legislativo. Essas recomendações coadunam-se com as discussões que estamos a realizar sobre a simplificação e melhoramento da regulamentação, que são uma das grandes prioridades da estratégia da Comissão. Por último, devo dizer que tenho dúvidas quanto a metas específicas para o biogás, e ouvi um comentário do relator. Penso que a meta de 20% fixada para as energias renováveis já incluem o biogás. O biogás também pode contribuir para a consecução da meta de 10% fixada para os biocombustíveis. Se introduzirmos uma meta especial para o biogás, corremos o risco de não estarmos a concentrar suficientemente os nossos esforços. O estabelecimento de uma meta específica para o biogás iria criar novos encargos administrativos para os operadores privados e para as autoridades públicas. Na minha opinião, iria também conduzir a uma pressão política excessiva sobre um tipo específico de energia renovável, o que poderá vir a criar problemas caso, futuramente, as circunstâncias económicas não sejam favoráveis à produção de biogás."@pt17
"Mr President, before going into the context I would like to thank the Committee on Agriculture and Rural Development and the rapporteur, Mr Tabajdi, for this very interesting and important report. The report on biogas that you request from the Commission is certainly useful. However, it seems to me that the deadline of 2008 that you are setting is a bit too early when we look at all the other initiatives that are taking place. However, the Commission will report on the implementation of the EU Biomass Action Plan by the end of 2008, so I am quite sure that we will find common ground on this issue. It is a very important and also very interesting report. I am quite sure this will provide a very good basis for further discussions. Parliament’s report clearly underlines the benefits of biogas production to the agricultural sector, but also to society. I fully agree with the emphasis placed on the development of biogas production. It has environmental benefits by reducing the emission of powerful climate-altering gases, such as methane and nitrous oxides. For this reason, biogas production further enhances the environmental sustainability of agriculture – there has already been a 20% reduction in greenhouse gas emission since 1990 – and it also has obvious economic advantages as a useful alternative to natural gas in a situation where we now see that oil prices have exceeded USD 100 per barrel. The production of biogas from agricultural feedstocks has more than doubled in the period from 2004 to 2006. Overall biogas production is increasing but I think that we can clearly do more. There is a large untapped potential in biogas production within the European Union. On the Commission side we are fully aware of this and we have put in place a number of important instruments to promote the production of biogas. Our current Green Electricity Directive with implementing legislation in some Member States is an example of an important driving force. Rural development policy also favours the development of biogas production. Member States have the possibility to support investments, technical assistance and cooperatives and other activities enhancing biogas production and biogas use. Implementation of the rural development programmes from the period 2007 to 2013 has only just started but I find that Member States’ first programming is very promising and I am confident that biogas-related measures will be among those with the highest uptake in the area when we talk about bio-energy. Measures included in the Commission’s recent energy and climate package will give a further boost to biogas production in the coming years. Particularly important is the 20% target for renewable energy. It is expected that biogas will contribute significantly to reaching those targets. Biogas will also play an important role in delivering the 20% reduction targets for greenhouse gas emission from sectors that are not participating in the emission trading system. Therefore we are in a very positive situation where we can kill two birds with one stone. I am convinced that biogas production will be a key element in the European Union strategy to combat climate change and to make it possible for us to meet the Kyoto targets. I agree with you that a coherent biogas policy is important. The EU initiatives are in my view coherent and they go in the same direction. Nevertheless, I believe that this policy could be most effectively fleshed out and implemented at regional or at national level on the basis of local resources, needs and economic realities. In this respect, I welcome the recommendations concerning the simplification of the current legislative framework. They are in line with our ongoing discussions on simplification and better regulation, which represent a Commission strategy very high on the agenda. Finally I have to say that I have doubts on specific targets for biogas, and I heard a remark by the rapporteur. I think that the 20% target for renewable energy already encompasses biogas. Biogas can also contribute to the achievement of the 10% biofuel target. If we introduce a special biogas target we would run the risk of not being focused enough. Setting a specific target for biogas would introduce further administrative burdens for private operators and public authorities. In my view it would also lead to excessive political pressure for a particular type of renewable energy, which could be unfortunate if economic circumstances are later not too favourable for biogas production."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ešte než začnem, by som rada poďakovala Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a spravodajcovi pánovi Tabajdimu za jeho veľ i zaujímavú a dôležitú správu. Správa o bioplyne, ktorú žiadate od Komisie je rozhodne užitočná. Hoci sa mi zdá, že posledný termín v roku 2008, ktorý ste zadali je zadaný príliš skoro, keď zvážime všetky ostatné kroky, ktoré sa urobili. Komisia však podá do konca roka 2008 správu o zavedení akčného plánu Biomasy v EÚ, takže som si celkom istá, že sa nám podarí nájsť spoločnú cestu, pokiaľ ide o vyriešenie tohto problému. Ide o veľmi dôležitú a zaujímavú správu. Som si istá, že poskytne dobrý základ pre ďalšie diskusie. Správa Parlamentu jasne vyzdvihuje prínosy výroby bioplynu pre poľnohospodársky sektor, ale aj pre spoločnosť. Úplne súhlasím s kladením dôrazu na rozvoj výroby bioplynu. Výhodou pre životné prostredie je zníženie emisií z agresívnych plynov, akými sú metán a rajský plyn, ktoré spôsobujú klimatické zmeny. Z tohto dôvodu, výroba bioplynu ďalej posilní ekologickú udržateľnosť poľnohospodárstva – od roku 1990 je zaznamenané zníženie emisií zo skleníkových plynov o 20 % – a tiež má zjavnú hospodársku výhodu ako prospešný alternatívny prírodný plyn v situácii akou je zvyšovanie cien ropy, ktorá v súčasnosti prekročila 100 USD za barel. Výroba bioplynu z poľnohospodárskych surovín sa od roku 2004 do roku 2006 zdvojnásobila. Celkovo sa výroba bioplynu zvýšila, ale myslím, že môžeme urobiť viac. Veľký potenciál výroby bioplynu je v rámci Európskej únie nevyužitý. Za Komisiu môžem povedať, že sme si toho vedomí a už sme zaviedli niekoľko dôležitých nástrojov na propagáciu výroby bioplynu. Naša súčasná Smernica o zelenej energii je uplatňovaná v práve niektorých členských štátov a je príkladom dôležitej hybnej sily. Politika rozvoja vidieka tiež podporuje rozvoj výroby bioplynu. Členské štáty majú možnosť podporiť výrobu bioplynu a jeho využitie finančne, technicky a spoluprácou, ako aj ďalšími aktivitami. Programy určené na rozvoj vidieka na roky 2007 až 2013 sa práve začali čerpať, ale je zjavné, že počiatočné využitie programov v členských štátoch je sľubné a som presvedčená, že opatrenia týkajúce sa bioplynu budú medzi tými, ktoré budú prijaté v týchto oblastiach v kontexte bioenergií. Opatrenia zahrnuté v balíku Komisie, ktorý sa venuje energii a klimatickým zmenám, podporí výrobu bioplynu v nasledujúcom roku. Najmä cieľ uspieť na 20 %, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie. Očakáva sa, že bioplyn významne prispeje k dosiahnutiu týchto cieľov. Bioplyn taktiež zohrá dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľa znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % v sektore, ktorý nie je súčasťou systému obchodovania s emisnými kvótami. Z tohto dôvodu sme vo veľmi priaznivej situácii, keď môžeme zabiť dve muchy jednou ranou. Som presvedčená, že bioplyn sa stane kľúčovým v stratégií Európskej únie v boji proti klimatickým zmenám a pomôže nám naplniť kjótske ciele. Súhlasím s vami, že je nevyhnutný premyslená politika, pokiaľ ide o bioplyn. Iniciatívy EÚ sú podľa môjho názoru premyslené a idú správnym smerom. Napriek tomu verím, že politika by mala byť účinne dotvorená a využitá na regionálnej alebo národnej úrovni na základe miestnych zdrojov, potrieb a hospodárskych skutočností. Z tohto hľadiska, vítam odporúčania zjednodušujúce súčasný právny rámec. Tieto odporúčania sú v súlade s našimi prebiehajúcimi diskusiami o zjednodušení a lepšej regulácii, ktorá predstavuje stratégiu Komisie v tejto oblasti na vysokej úrovni. Nakoniec musím povedať, že som mala pochybnosti o konkrétnych cieľoch, pokiaľ ide o bioplyn a počula som námietku spravodajcu. Myslím, že cieľ 20 %, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie je zahrnutý i v bioplyne. Bioplyn taktiež môže prispieť k dosiahnutiu 10 % ako cieľa týkajúceho sa biopaliva. Ak bude predstavený len cieľ týkajúci sa bioplynu, budeme riskovať nedostatočné zameranie. Vytýčenie špecifických cieľov pre bioplyn by mohlo znamenať ďalšie administratívne komplikácie pre súkromných prevádzkovateľov a verejné orgány. Podľa môjho názoru by to mohlo tiež spôsobiť politické napätie smerujúce k uprednostňovaniu konkrétneho typu obnoviteľného zdroja energie, ktorý by mohol byť nanešťastie v nadväznosti na hospodárstvo neskôr príliš naklonený na stranu výroby bioplynu."@sk19
"Gospod predsednik, preden začnem razpravljati o temi, se zahvaljujem odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja ter poročevalcu, gospodu Tabajdiju, za to zelo zanimivo in pomembno poročilo. Poročilo o bioplinu, ki ga zahtevate od Komisije, je zagotovo uporabno. Vendar menim, da je rok leta 2008, ki ste ga določili, prehiter, če upoštevamo še ostale pobude, ki se izvajajo. Komisija bo do konca leta 2008 poročala o izvajanju akcijskega načrta EU za biomaso, zato sem prepričana, da bomo glede tega vprašanja dosegli skupno stališče. To je zelo pomembno in hkrati zelo zanimivo poročilo. Prepričana sem, da bo zagotovilo dobro osnovo za nadaljnje razprave. Poročilo Parlamenta jasno poudarja prednosti proizvodnje bioplina za kmetijski sektor in tudi za družbo. V celoti se strinjam s poudarkom, namenjenim razvoju proizvodnje bioplina. Ima okoljske prednosti zaradi zmanjševanja emisij plinov, ki povzročajo posebne podnebne spremembe, kot so metan in dušikovi oksidi. Zato proizvodnja bioplina dodatno povečuje okoljsko trajnost kmetijstva - od leta 1990 so se emisije toplogrednih plinov zmanjšale za 20 % - ter ima jasne gospodarske prednosti, saj je uporabna nadomestna možnost za zemeljski plin v razmerah, ko so cene nafte presegle 100 USD za sod. Proizvodnja bioplina iz kmetijskih energentov se je več kot podvojila med letoma 2004 in 2006. Celotna proizvodnja bioplina se povečuje, vendar menim, da lahko na tem področju storimo še več. V Evropski uniji obstaja velik neizkoriščen potencial za proizvodnjo bioplina. V Komisiji se tega v celoti zavedamo in uvedli smo več pomembnih orodij za spodbujanje proizvodnje bioplina. Veljavna direktiva o zeleni električni energiji skupaj z uvajanjem zakonodaje v nekaterih državah članicah je primer pomembne gonilne sile. Politika razvoja podeželja prav tako podpira razvoj proizvodnje bioplina. Države članice imajo možnost podpiranja naložb, tehnične pomoči in zadrug ter ostalih dejavnosti, ki spodbujajo proizvodnjo bioplina in njegovo uporabo. Izvajanje programov razvoja podeželja v obdobju med letoma 2007 in 2013 se je šele začelo, vendar menim, da je to prvo izvajanje programov v državah članicah zelo obetavno, in prepričana sem, da bodo ukrepi, povezani z bioplinom, med tistimi z največjim učinkom na področju v zvezi z ekološko energijo. Ukrepi, vključeni v nedavni energetsko podnebni paket Komisije, bodo še dodatno spodbudili proizvodnjo bioplina v prihodnjih letih. Zlasti pomemben je 20-odstotni cilj za energijo iz obnovljivih virov. Pričakuje se, da bo bioplin pomembno prispeval k doseganju teh ciljev. Poleg tega bo bioplin imel pomembno vlogo pri doseganju cilja 20-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz sektorjev, ki ne sodelujejo v sistemu za trgovanje z emisijami. Zato je sedanji položaj zelo pozitiven in lahko hkrati odpravimo dve težavi. Prepričana sem, da bo proizvodnja bioplina ključni element strategije Evropske unije za boj proti podnebnim spremembam in ciljev iz kjotskega protokola. Strinjam se z vami, da je skladna politika o bioplinu pomembna. Pobude EU so po mojem mnenju skladne in usmerjene v isto smer. Kljub temu menim, da je to politiko mogoče najučinkoviteje razširiti in izvajati na regionalni ali nacionalni ravni na podlagi lokalnih sredstev, potreb in gospodarskega stanja. V tem smislu pozdravljam priporočila v zvezi s poenostavitvijo sedanjega zakonodajnega okvira. So v skladu z našimi tekočimi razpravami o poenostavitvi in boljših predpisih, ki predstavljata zelo pomembno strategijo Komisije. Končno, nisem prepričana glede posebnih ciljev za bioplin, slišala sem tudi pripombo poročevalca. Menim, da 20-odstotni cilj za energijo iz obnovljivih virov že vključuje bioplin. Bioplin lahko prispeva tudi k doseganju 10-odstotnega cilja za biogorivo. Če vpeljemo posebni cilj za bioplin, tvegamo, da ne bomo dovolj osredotočeni. Določitev posebnega cilja za bioplin bi pomenila dodatna upravna bremena za zasebne izvajalce in javne organe. Po mojem mnenju bi to pomenilo tudi prekomeren politični pritisk v zvezi z določeno vrsto energije iz obnovljivih virov, kar bi bilo usodno, če gospodarski položaj pozneje ne bi omogočal proizvodnje bioplina."@sl20
"Herr talman! Innan jag går vidare i frågan tackar jag utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och föredraganden Csaba Sándor Tabajdi för ett mycket intressant och betydelsefullt betänkande. Den rapport om biogas som ni begär från kommissionen är klart användbar. Det verkar dock som om den tidsfrist ni anger, 2008, är lite väl nära när vi ser alla andra initiativ som pågår. Kommissionen kommer dock att rapportera om genomförandet av EU:s handlingsplan för biomassa i slutet av 2008, så jag är helt säker på att vi kommer att hitta gemensamma nämnare i frågan. Det är ett mycket viktigt och intressant betänkande. Jag är övertygad om att det kan utgöra en mycket god plattform för fler diskussioner. Parlamentets betänkande betonar tydligt biogasproduktionens fördelar för jordbruket, men även för samhället. Jag instämmer helt med den betoning som läggs på att utveckla biogasproduktionen. Den är miljömässigt fördelaktig och minskar utsläppen av gaser som påverkar klimatet, till exempel metan och kväveoxider. Av det skälet förbättrar produktionen av biogas jordbrukets miljömässiga hållbarhet – en minskning på 20 procent av växthusgasutsläppen har redan gjorts sedan 1990 – och den har även uppenbara ekonomiska fördelar som ett användbart alternativ till naturgas i ett läge där oljepriserna nu ligger över 100 USD per fat. Produktionen av biogas från jordbruksråvaror har mer än fördubblats mellan 2004 och 2006. Den totala biogasproduktionen ökar, men jag anser absolut att vi kan göra mer. Det finns en stor outnyttjad potential inom EU:s biogasproduktion. Från kommissionens sida är vi fullt medvetna om detta, och vi har inrättat ett antal viktiga instrument för att främja biogasproduktionen. Vårt nuvarande direktiv om grön el med genomförandelagstiftning i vissa medlemsstater är ett exempel på en viktig drivkraft. Landsbygdspolitiken gynnar även utvecklingen av biogasproduktion. Medlemsstaterna har möjlighet att stödja investeringar, tekniska stöd, kooperativ och annan verksamhet som förbättrar biogasproduktionen och användningen av biogas. Programmen för landsbygdsutveckling under tiden 2007–2013 har bara börjat genomföras, men jag anser att medlemsstaternas första programplanering är mycket lovande. Jag är övertygad om att biogasrelaterade åtgärder kommer att vara bland dem som får stort genomslag på bioenergiområdet. Åtgärder i kommissionens senaste energi- och klimatpaket ger ytterligare kraft åt biogasproduktionen de närmaste åren. Särskilt viktigt är målet på 20 procent för förnybar energi. Biogasen förväntas bidra markant till att man når dessa mål. Biogasen har också en viktig funktion när det gäller att nå målet på 20 procent lägre utsläpp av växthusgaser från branscher som inte ingår i systemet med handel med utsläppsrätter. Vi har därför en mycket positiv situation där vi kan slå två flugor i en smäll. Jag är säker på att biogasproduktionen blir ett centralt inslag i EU:s strategi för att bekämpa klimatförändringar och ge oss möjlighet att nå Kyotomålen. Jag håller med om att en samstämmig biogaspolitik är viktig. EU:s initiativ är enligt min åsikt samstämmiga och går i samma riktning. Men jag anser ändå att politiken kan utvecklas ännu mer och genomföras på regional eller nationell nivå med utgångspunkt från lokala resurser, behov och ekonomiska realiteter. I det hänseendet välkomnar jag rekommendationerna om att förenkla nuvarande lagstiftningsram. De ligger i linje med vår pågående diskussion om förenkling och bättre lagstiftning, vilket är en strategi för kommissionen som står högt på dagordningen. Slutligen måste jag säga att jag är tveksam inför specifika mål för biogas, och jag lade märke till en kommentar från föredraganden. Jag anser att biogas redan ingår i målet på 20 procent för förnybar energi. Biogas kan också bidra till att vi når målet på 10 procent biobränsle. Om vi inför ett särskilt mål för biogas löper vi risken att inte bli tillräckligt fokuserade. Att fastställa ett särskilt mål för biogas skulle innebära ytterligare administrativ belastning för privata operatörer och offentliga myndigheter. Jag anser att det också skulle leda till ett alltför högt politiskt tryck på en viss typ av förnybar energi, vilket kan bli olyckligt om de ekonomiska förutsättningarna i framtiden inte blir lika gynnsamma för biogasproduktion."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mariann Fischer Boel,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,7,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph