Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-415"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.34.2-415"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Szeretnék gratulálni Christa Klaß képviselőtársamnak a jelentéséhez, amely rámutat, milyen nehézségekkel kénytelenek szembesülni a vidéki területeken élő nők a munkaerő-piacon és az élet egyéb területein. A leghátrányosabb helyzetben lévő és legrosszabb körülmények között élőkről szólva, külön meg kell említenünk a roma nőket, akiknek jelentős hányada él falvakban és kistelepüléseken. Számos tanulmány rámutat, hogy a roma nők alkotják az Európai Unió legveszélyeztetettebb csoportját, akiknek a várható élettartama megrázóan alacsony a többségi társadalomhoz képest, munkanélküliségi rátájuk pedig sokszorosa az átlagnak. Ezért szükséges, hogy a tagállamok - a jelentés ajánlásaival összhangban-, olyan politikákat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, amelyek javítják az elmaradott régiókban élő nők általános életfeltételeit, valamint elősegítik a hátrányos helyzetű és társadalmi kirekesztéstől sújtott nők részére mind a munkavállalást, mind pedig az önfoglalkoztatást vállalkozások indítása révén. Különösen a roma nők esetében hasznos lehet a nyomorban élő és leszakadó rétegek bevonásával működtetett társadalomtudatos vállalkozásmodellek támogatása a tagállamok és az Európai Bizottság által. Üdvözlendő továbbá, hogy a jelentés nagy hangsúlyt fektet a megbízható statisztikai adatok gyűjtésére, hiszen a nemek és etnikai hovatartozás szerinti bontásban gyűjtött és feldolgozott adatok elengedhetetlenek egyrészt a közvetett és többszörös diszkrimináció kiküszöböléséhez, másrészt az eddig elért fejlődés felméréséhez az oktatás, lakhatás, egészségügy és foglalkoztatás terén. Köszönöm!"@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Ráda bych poblahopřála své kolegyni Christě Klaßové k její zprávě, která poukazuje na potíže, s nimiž se na trhu práce musí potýkat ženy žijící ve venkovských oblastech, a na ostatní stránky jejich života. V diskusi o znevýhodněných skupinách osob žijících v nejhorších poměrech by měla zaznít také zmínka o rumunských ženách, z nichž značná část žije ve vesnicích a v malých usedlostech. Početné studie ukazují, že rumunské ženy tvoří nejzranitelnější skupinu v Evropské unii vzhledem k tomu, že průměrná délka jejich života je v porovnání s většinovou částí společnosti neuvěřitelně nízká, a míra nezaměstnanosti je u nich několikrát vyšší než průměr. V souvislosti s doporučeními uvedenými ve zprávě by měly členské státy navrhnout a uplatňovat politiky, které by zlepšily celkové životní podmínky žen žijících v méně rozvinutých regionech a pomohly by znevýhodněným ženám a ženám čelícím sociálnímu vyloučení, ženám, které mají problém nalézt zaměstnání nebo začít podnikat. Rumunské ženy mohou mít užitek z toho, že členské státy a Evropská komise podporují sociálně orientované modely podnikání, zaměřené na chudobné a znevýhodněné skupiny společnosti. Vítám skutečnost, že se ve zprávě klade důraz na získané statistické údaje, protože proces získávání a zpracovávání údajů rozdělených podle hlediska pohlaví a podle etnického původu je na jedné straně podstatný k tomu, aby byly odstraněny početné případy nepřímé diskriminace, a na druhé straně k tomu, aby bylo zjištěno, jakého pokroku bylo dosaženo ve vztahu ke vzdělání, bydlení, zdraví a zaměstnání. Děkuji."@cs1
"Jeg vil gerne sige tillykke til fru Klaß med betænkningen, som belyser de problemer, som kvinder i landdistrikterne slås med på arbejdsmarkedet og i andre sammenhænge i deres liv. Enhver diskussion af de dårligst stillede, som lever under de kummerligste forhold, bør tage særlig højde for romanikvinderne, som for en meget stor del lever i landsbyer og små bygder. Talrige undersøgelser viser, at romanikvinderne udgør EU's mest udsatte gruppe med en forventet levetid, som er chokerende lav sammenlignet med flertallet i samfundet, og en arbejdsløshedsprocent, der er flere gange større end gennemsnittet. I tråd med betænkningens henstilling er det derfor nødvendigt, at medlemslandene udarbejder og implementerer den slags politikker, som forbedrer de generelle livsbetingelser for kvinder fra mindre udviklede regioner og hjælper dårligt stillede kvinder og kvinder, som oplever social udstødelse, med at komme i beskæftigelse eller blive selvstændige ved at give støtte til nye virksomheder. Især romanikvinderne kan drage fordel af medlemslandenes og Kommissionens støtte til socialt bevidste virksomhedsmodeller, som involverer de fattige og dårligt stillede grupper i samfundet. Jeg glæder mig over, at betænkningen lægger meget vægt på at indsamle pålidelige data, fordi denne indsamling og behandling af data, opdelt i køn og etnisk herkomst, er afgørende for eliminering af indirekte og omfattende diskrimination på den ene side og for måling af de fremskridt, som er gjort inden for uddannelse, bolig, sundhedsvæsen og beskæftigelse, på den anden side."@da2
"Ich möchte meine Kollegin Christa Klaß zu Ihrem Bericht beglückwünschen, der die Schwierigkeiten von Frauen in ländlichen Gebieten auf dem Arbeitsmarkt und in anderen Bereichen des Lebens aufzeigt. Bei allen Diskussionen über die am stärksten benachteiligten Gruppen, die unter den schlimmsten Bedingungen leben, müssen auf jeden Fall die Roma-Frauen erwähnt werden, von denen ein erheblicher Teil in Dörfern und kleinen Siedlungen lebt. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Roma-Frauen die schwächste Gruppe in der Europäischen Union darstellen, deren Lebenserwartung im Vergleich zur Mehrheit der Gesellschaft erschreckend niedrig ist und deren Arbeitslosenrate um ein Vielfaches über dem Durchschnitt liegt. Gemäß den Empfehlungen des Berichts müssen daher die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen von Frauen in benachteiligten Regionen entwickeln und durchführen und benachteiligte und sozial ausgegrenzte Frauen durch die Schaffung von Arbeitsplätzen oder die Förderung von Existenzgründungen unterstützen. Insbesondere Roma-Frauen könnten von einer Unterstützung der Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission für Unternehmensmodelle mit sozialer Ausrichtung profitieren, die sich an arme und benachteiligte Gruppen der Gesellschaft richten. Ich begrüße die Tatsache, dass der Bericht großen Wert auf die Erhebung zuverlässiger statistischer Daten legt, da die Erfassung und Verarbeitung solcher nach Geschlecht und ethnischer Herkunft aufgeschlüsselter Daten von maßgeblicher Bedeutung sind, um zum einen die indirekte und mehrfache Diskriminierung zu beseitigen und um zum anderen die erzielten Fortschritte in Bezug auf Bildung, Wohnung, Gesundheit und Beschäftigung messen zu können. Vielen Dank."@de9
"Θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφό μου Christa Klaß για την έκθεσή της, που επισημαίνει τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές στην αγορά εργασίας και σε άλλες πτυχές της ζωής τους. Σε κάθε συζήτηση για τα μειονεκτούντα άτομα που ζουν υπό τις χειρότερες συνθήκες πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά στις γυναίκες Ρομά, σημαντικό ποσοστό των οποίων ζει σε χωριά και μικρούς οικισμούς. Πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες Ρομά αποτελούν την πλέον ευάλωτη ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προσδόκιμο ζωής που είναι απίστευτα χαμηλό σε σύγκριση με την πλειονότητα της κοινωνίας και ένα ποσοστό ανεργίας που είναι πολλαπλάσιο του μέσου όρου. Επομένως, συμβαδίζοντας με τις συστάσεις της έκθεσης, τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν εκείνο το είδος πολιτικών που θα βελτιώσει τις γενικές συνθήκες διαβίωσης των γυναικών που ζουν σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και θα βοηθήσει τις μειονεκτούσες γυναίκες και τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό να εξασφαλίσουν εργασία ή να γίνουν αυτοαπασχολούμενες μέσω της ενθάρρυνσης νέων επιχειρήσεων. Ιδίως οι γυναίκες Ρομά μπορούν να επωφεληθούν της στήριξης από τα κράτη μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επιχειρηματικά μοντέλα που θα λαμβάνουν υπόψη τα κοινωνικά προβλήματα και θα αγκαλιάζουν τις φτωχές και μειονεκτούσες ομάδες στην κοινωνία. Επικροτώ το γεγονός ότι η έκθεση δίνει μεγάλη έμφαση στη συλλογή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, διότι η συλλογή και επεξεργασία αναλυτικών στοιχείων κατά φύλο και εθνική καταγωγή είναι ζωτικής σημασίας, αφενός για την εξάλειψη της έμμεσης και πολλαπλής διακριτικής μεταχείρισης και, αφετέρου, για την αποτίμηση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την εκπαίδευση, τη στέγαση, την υγεία και την απασχόληση. Σας ευχαριστώ."@el10
"I would like to congratulate my colleague Christa Klaß on her report, which highlights the difficulties that women living in rural areas have to face in the labour market and in other aspects of their lives. Any discussion of the most disadvantaged people living in the worst circumstances must make special mention of Roma women, a significant proportion of whom live in villages and small settlements. Numerous studies have shown that Roma women constitute the European Union’s most vulnerable group, with a life expectancy that is shockingly low compared to the majority of society and an unemployment rate that is several times the average. In line with the report’s recommendations, therefore, Member States need to draft and implement the kind of policies that will improve the general living conditions of women living in less developed regions and help disadvantaged women and women facing social exclusion to obtain work or engage in self-employment by fostering new businesses. Roma women in particular could benefit from support from Member States and the European Commission for socially aware business models that involve the poor and disadvantaged groups in society. I welcome the fact that the report places great emphasis on gathering reliable statistical data, because the gathering and processing of data disaggregated according to gender and ethnic origin are vital, on the one hand, for eliminating indirect and multiple discrimination and, on the other hand, for measuring progress achieved in terms of education, housing, health and employment. Thank you."@en4
"Quiero felicitar a mi colega, Christa Klaß, por su informe, que describe las dificultades que se encuentran las mujeres de las zonas rurales para acceder al mercado de trabajo, y también en otros aspectos de sus vidas. En cualquier debate sobre las personas desfavorecidas que viven en las peores circunstancias se tiene que hacer especial mención a las mujeres de origen romaní, muchas de las cuales viven en aldeas y pequeños asentamientos. Numerosos estudios han demostrado que la mujer romaní constituye el grupo más vulnerable de la Unión Europea, con una esperanza de vida sorprendentemente baja comparado con la mayoría de la sociedad y una tasa de desempleo varias veces por encima de la media. Por tanto, siguiendo las recomendaciones del informe, los Estados miembros tienen que elaborar y aplicar políticas que puedan mejorar las condiciones de vida generales de la mujer en las regiones menos desarrolladas y que ayuden a las mujeres desfavorecidas y a las mujeres víctimas de la exclusión social a conseguir un empleo o a trabajar como autónomas promoviendo la creación de empresas nuevas. La mujer romaní, en especial, podría beneficiarse de las ayudas de los Estados miembros y de la Comisión Europea para promover modelos de empresas socialmente responsables que integren a los pobres y a los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Celebro que en el informe se haga especial hincapié en la obtención de datos estadísticos fiables, porque la obtención y el procesamiento de datos desglosados por género y origen étnico es esencial, por una parte, para eliminar la discriminación indirecta y múltiple, y por otra, para evaluar el progreso conseguido en términos de educación, vivienda, salud y empleo. Gracias."@es21
"Ma tahan tänada oma kolleegi Christa Klaßi tema raporti puhul, mis toob välja maapiirkondades elavate naiste ees seisvad raskused tööturul ja muudes elu aspektides. Ükski arutelu, mis käsitleb kõige halvemas olukorras olevaid ja kõige halvemates tingimustes elavaid inimesi, ei saa mööda romi naistest, kellest suur osa elab külades ja väikeasulates. Paljud uuringud on näidanud, et romi naised on Euroopa Liidu kõige ohustatum inimrühm. Nende keskmine eluiga on ühiskonna enamusega võrreldes šokeerivalt madal ning tööpuuduse määr ületab mitmekordselt keskmist taset. Kooskõlas raporti soovitustega tuleb liikmesriikidel seega koostada ja rakendada selliseid poliitikaid, mis parandaksid vähem arenenud piirkondades elavate naiste üldisi elutingimusi ning aitaksid ebasoodsamas olukorras ja sotsiaalses tõrjutuses elavatel naistel leida tööd või anda ise endale tööd ettevõtluses. Vaeseid ja ebasoodsas olukorras olevaid ühiskonnagruppe kaasavate sotsiaalselt teadlike ärimudelite toetamine liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni poolt tooks eriti suurt kasu romi naistele. Ma tervitan asjaolu, et aruanne paneb suurt rõhku usaldusväärsete statistiliste andmete kogumisele, sest soo ja rahvusliku päritolu järgi disagregeeritud andmete kogumine ja töötlemine on hädavajalik ühelt poolt selleks, et kõrvaldada kaudne ja mitmekordne diskrimineerimine, ning teiselt poolt selleks, et mõõta hariduse, eluaseme, tervise ja tööhõive alal tehtud edusamme. Tänan teid."@et5
"Haluan onnitella kollegaani Christa Klaßia mietinnöstä, jossa korostetaan vaikeuksia, joita maaseutualueilla elävät naiset joutuvat kohtaamaan työmarkkinoilla ja elämänsä muilla alueilla. Jokaisessa keskustelussa pahimmissa olosuhteissa elävistä heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä on mainittava erityisesti romaninaiset, joista huomattava osa asuu kylissä ja pienissä yhteisöissä. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että romaninaiset muodostavat Euroopan unionin haavoittuvimman ryhmän; heidän odotettavissa oleva elinikänsä on järkyttävän alhainen verrattuna yhteiskunnan enemmistöön, ja heidän työttömyysasteensa on useita kertoja keskimääräistä korkeampi. Siksi jäsenvaltioiden on mietinnön suositusten mukaisesti laadittava ja toteutettava sellaista politiikkaa, jolla parannetaan vähemmän kehittyneillä alueilla asuvien naisten yleisiä elinolosuhteita ja jolla heikossa asemassa olevia naisia ja sosiaalisesti syrjäytyneitä naisia autetaan saamaan työtä tai ryhtymään itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi edistämällä uusien yritysten perustamista. Erityisesti romaninaiset voisivat hyötyä jäsenvaltioiden ja Euroopan komission tuesta sosiaalisesti tiedostaville liiketoimintamalleille, joihin otetaan mukaan yhteiskunnan köyhät ja heikossa asemassa olevat ryhmät. Olen tyytyväinen siihen, että mietinnössä painotetaan selvästi luotettavien tilastotietojen kokoamista, koska sukupuolen ja etnisen alkuperän mukaan eriteltyjen tietojen kokoaminen ja käsittely on elintärkeää, yhtäältä epäsuoran ja moniperusteisen syrjinnän poistamiseksi ja toisaalta koulutuksen, asumisen, terveyden ja työllisyyden osalta saavutetun edistyksen mittaamiseksi. Kiitos."@fi7
"Je souhaiterais féliciter ma collègue Christa Klaß pour son rapport qui souligne les difficultés auxquelles les femmes des zones rurales sont confrontées, que ce soit sur le marché du travail ou concernant d’autres aspects de leur vie. Toute discussion des personnes les plus défavorisées vivant dans les conditions les plus précaires se doit d’évoquer tout spécialement les femmes roms qui sont nombreuses à vivre dans des villages et des petits campements. De nombreuses études ont montré que les femmes de cette communauté constituent le groupe le plus vulnérable de l’Union européenne, l’espérance de vie étant notamment scandaleusement faible comparé à la majorité de la société et le taux de chômage dépassant de plusieurs fois la moyenne. Partant, conformément aux recommandations du rapport, les États membres doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques propres à améliorer les conditions de vie générales des femmes qui vivent dans des régions moins développées et soutenir les femmes défavorisées et confrontées à l’exclusion sociale en vue d’obtenir un emploi ou d’exercer une activité indépendante en favorisant la création d’entreprises. Les femmes roms pourraient, en particulier, bénéficier du soutien des États membres et de la Commission européenne pour des modèles d’entreprise tenant compte de la dimension sociale associant les groupes pauvres et défavorisés de la société. Je me félicite du fait que le rapport mette fortement l’accent sur l’importance de recueillir des données statistiques fiables, car il est vital de recueillir et de traiter des données ventilées par sexe et selon l’origine ethnique, d’une part, pour éliminer toute discrimination indirecte et multiple et, d’autre part, pour évaluer les progrès accomplis en termes d’éducation, de logement, de santé et d’emploi. Je vous remercie."@fr8
"Desidero congratularmi con la collega Christa Klaß per la sua relazione, che sottolinea le difficoltà che le donne che vivono nelle zone rurali devono affrontare nel mercato del lavoro e in altri aspetti delle loro vite. Ogni discussione sulle persone più svantaggiate che vivono nelle peggiori condizioni deve fare uno speciale riferimento alle donne Rom, di cui una proporzione significativa vive in villaggi e piccoli insediamenti. Numerosi studi hanno dimostrato che le donne Rom costituiscono il gruppo più vulnerabile dell’Unione europea, con un’aspettativa di vita terribilmente bassa rispetto alla maggior parte della società e un tasso di disoccupazione che supera di molte volte la media. In linea con le raccomandazioni della relazione, pertanto, gli Stati membri devono elaborare e attuare politiche per migliorare le condizioni generali di vita delle donne nelle regioni meno sviluppate e aiutare le donne svantaggiate e che vivono in stato di emarginazione sociale a trovare un lavoro o impegnarsi in attività autonome promuovendo le nuove imprese. Le donne Rom in particolare potrebbero beneficiare del sostegno degli Stati membri e della Commissione europea per i modelli di impresa socialmente informati che coinvolgano i gruppi poveri e svantaggiati della società. Accolgo positivamente il fatto che la relazione ponga grande enfasi alla raccolta di dati statistici affidabili, poiché la raccolta e l’elaborazione dei dati disaggregati in base al genere e all’origine etnica sono essenziali, da una parte, per eliminare la discriminazione indiretta e multipla e, dall’altra, per valutare i progressi raggiunti in termini di istruzione, alloggi, salute e occupazione. Grazie."@it12
"Norėčiau pasveikinti savo kolegę Christa Klaß su jos ataskaita, kurioje pabrėžiami sunkumai, su kuriais kaime gyvenančios moterys susiduria darbo rinkoje ir kituose savo gyvenimo aspektuose. Kalbant apie labiausiai nuskriaustus žmones, gyvenančius blogiausiomis sąlygomis, reikėtų būtinai paminėti romų moteris, kurių didžioji dalis gyvena kaimuose ir mažose gyvenvietėse. Daugelis studijų parodė, kad romų moterys yra pažeidžiamiausia grupė Europos Sąjungoje, kurios vidutinė gyvenimo trukmė yra daug trumpesnė palyginus su dauguma visuomenių, o nedarbo lygis yra kelis kartus didesnis. Todėl kartu su ataskaitos rekomendacijomis valstybės narės turi parengti ir įgyvendinti politikas, kurios pagerintų moterų, gyvenančių mažiau išsivysčiusiuose regionuose, bendras gyvenimo sąlygas, ir puoselėjant verslą padėtų nuskriaustoms ir socialinį atskirtį patiriančioms moterims gauti darbą arba užsiimti privačia veikla. Romų moterims ypač padėtų valstybių narių ir Europos Komisijos parengti socialiniai verslo modeliai, kurie į visuomenę įtrauktų neturtingas ir vargingai gyvenančias grupes. Džiaugiuosi, kad ataskaitoje labai pabrėžiamas patikimų statistikos duomenų rinkimas, nes duomenų rinkimas ir apdorojimas, išskaidant pagal lytį ir etninę kilmę, yra būtinas naikinant netiesioginę ir daugialypę diskriminaciją bei vertinant progresą, pasiektą švietimo, apgyvendinimo, sveikatos ir užimtumo srityse. Ačiū."@lt14
"Es gribētu apsveikt savu kolēģi kundzi par viņas ziņojumu, kurā uzsvērtas grūtības, ar kādām lauku apvidos dzīvojošās sievietes saskaras darba tirgū un citos savas dzīves aspektos. Jebkurā diskusijā par vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem, kas dzīvo vissliktākajos apstākļos, ir īpaši jāpiemin romu sievietes, no kurām vairums dzīvo ciematos vai mazās apmetnēs. Vairākos pētījumos ir pierādīts, ka romu sievietes ar vidējo dzīves ilgumu, kas ir šokējoši zems, salīdzinot ar vairumu Eiropas Savienības iedzīvotāju, un bezdarba rādītajiem, kas vairākas reizes pārsniedz vidējo, veido vismazāk aizsargāto Eiropas Savienības iedzīvotāju daļu. Saskaņā ar ziņojumā ietvertajiem ieteikumiem, dalībvalstīm ir jāizstrādā un jāievieš tāda politika, kas uzlabotu vispārējos dzīves apstākļus sievietēm, kuras dzīvo mazāk attīstītos reģionos, un palīdzētu grūtībās nonākušajām vai sociāli izslēgtajām sievietēm atrast darbu vai veidot jaunus pašnodarbināto uzņēmumus. Jo īpaši romu sievietes varētu gūt labumu no dalībvalstu un Eiropas Komisijas sniegtā atbalsta sociāli izpētītajiem biznesa modeļiem, kas ietver nabadzīgās un nelabvēlīgos apstākļos esošās sabiedrības grupas. Es apsveicu faktu, ka ziņojumā īpaša uzmanība veltīta statistikas datu ievākšanai, tāpēc ka, datu savākšana un apstrāde, sašķirojot tos pēc dzimuma un etniskās izcelsmes ir svarīga, pirmkārt, lai novērstu netiešu un daudzkārtēju diskrimināciju un, otrkārt, lai izvērtētu sasniegto progresu izglītībā, dzīves apstākļos, veselībā un nodarbinātībā. Paldies."@lv13
"Szeretnék gratulálni Christa Klaß képviselőtársamnak a jelentéséhez, amely rámutat, milyen nehézségekkel kénytelenek szembesülni a vidéki területeken élő nők a munkaerő-piacon és az élet egyéb területein. A leghátrányosabb helyzetben lévő és legrosszabb körülmények között élőkről szólva, külön meg kell említenünk a roma nőket, akiknek jelentős hányada él falvakban és kistelepüléseken. Számos tanulmány rámutat, hogy a roma nők alkotják az Európai Unió legveszélyeztetettebb csoportját, akiknek a várható élettartama megrázóan alacsony a többségi társadalomhoz képest, munkanélküliségi rátájuk pedig sokszorosa az átlagnak. Ezért szükséges, hogy a tagállamok - a jelentés ajánlásaival összhangban-, olyan politikákat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, amelyek javítják az elmaradott régiókban élő nők általános életfeltételeit, valamint elősegítik a hátrányos helyzetű és társadalmi kirekesztéstől sújtott nők részére mind a munkavállalást, mind pedig az önfoglalkoztatást vállalkozások indítása révén. Különösen a roma nők esetében hasznos lehet a nyomorban élő és leszakadó rétegek bevonásával működtetett társadalomtudatos vállalkozásmodellek támogatása a tagállamok és az Európai Bizottság által. Üdvözlendő továbbá, hogy a jelentés nagy hangsúlyt fektet a megbízható statisztikai adatok gyűjtésére, hiszen a nemek és etnikai hovatartozás szerinti bontásban gyűjtött és feldolgozott adatok elengedhetetlenek egyrészt a közvetett és többszörös diszkrimináció kiküszöböléséhez, másrészt az eddig elért fejlődés felméréséhez az oktatás, lakhatás, egészségügy és foglalkoztatás terén. Köszönöm!"@mt15
"Ik feliciteer mijn collega Christa Klaß met haar verslag, waarin de moeilijkheden waarmee vrouwen in plattelandsgebieden op de arbeidsmarkt en in andere aspecten van hun leven worden geconfronteerd, worden benadrukt. In een discussie over de meest benadeelde mensen die in de slechtst denkbare omstandigheden moeten leven, moet met name worden verwezen naar de Romavrouwen, van wie een aanzienlijk deel in dorpen en kleine kampen wonen. Uit talrijke studies is gebleken dat Romavrouwen de meest kwetsbare groep in de Europese Unie zijn, met een levensverwachting die ten opzichte van het merendeel van de maatschappij schokkend laag is en een werkloosheid die een paar keer zo hoog is als het gemiddelde. Overeenkomstig de aanbevelingen van het verslag moeten de lidstaten derhalve beleid opstellen en ten uitvoer leggen om de algehele levensomstandigheden van vrouwen in minder ontwikkelde regio’s te verbeteren en benadeelde vrouwen en vrouwen die met sociale uitsluiting worden geconfronteerd, te helpen werk te vinden of als zelfstandig werkende aan de slag te gaan door nieuwe bedrijven te steunen. Met name Romavrouwen kunnen voordeel hebben van de steun van de lidstaten en de Europese Commissie voor sociaal bewuste bedrijfsmodellen gericht op de arme en benadeelde groepen in de maatschappij. Ik ben blij dat in het verslag grote nadruk wordt gelegd op het verzamelen van betrouwbare statistische gegevens. Het is namelijk van groot belang gegevens uitgesplitst naar geslacht en etnische herkomst te verzamelen en verwerken, enerzijds om indirecte en meervoudige discriminatie op te heffen en anderzijds om de vooruitgang op het terrein van onderwijs, huisvesting, gezondheid en werkgelegenheid te kunnen meten. Ik dank u."@nl3
"Chciałabym pogratulować koleżance Chriscie Klaß za niniejsze sprawozdanie, które opisuje trudności, jakie napotykają kobiety mieszkające na obszarach wiejskich w odniesieniu do rynku pracy i innych aspektów ich życia. Każda dyskusja dotycząca osób znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji powinna nawiązywać do sytuacji kobiet romskich, których znaczna część mieszka na wsi i w małych ośrodkach. Liczne badania wykazały, że kobiety romskie stanowią najbardziej wrażliwą grupę w Unii Europejskiej z szokująco niską średnią długością życia w porównaniu do większości społeczeństwa i ze wskaźnikiem bezrobocia kilkakrotnie przewyższającym średnią. Zgodnie z zaleceniami tego sprawozdania państwa członkowskie muszą przygotować i wdrożyć takie polityki, które poprawią ogólne warunki życia kobiet z mniej rozwiniętych regionów i pomogą kobietom znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i tym, które znajdują się w stanie wykluczenia społecznego tak, aby dzięki sprzyjaniu nowym działalnościom gospodarczym, mogły one znaleźć zatrudnienie lub prowadzić działalność na własny rachunek. Kobiety romskie w szczególności mogłyby skorzystać ze wsparcia państw członkowskich i Komisji Europejskiej dla społecznie świadomych modeli biznesu angażujących grupy społeczne ludzi niezamożnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Popieram fakt, że sprawozdanie kładzie nacisk na zebranie wiarygodnego materiału statystycznego, ponieważ istotne jest zebranie i przetworzenie informacji z podziałem na płeć i pochodzenie etniczne, po pierwsze ze względu na wyeliminowanie pośredniej i różnego rodzaju dyskryminacji i po drugie, ze względu na zmierzenie postępu w odniesieniu do szkolnictwa, zapewnienia mieszkania, zdrowia i zatrudnienia. Dziękuję."@pl16
"Gostaria de felicitar a minha colega Christa Klaß pelo seu relatório, que põe em destaque as dificuldades que as mulheres que habitam em zonas rurais têm de enfrentar no mercado de trabalho e noutros aspectos das suas vidas. Qualquer debate sobre as pessoas mais desfavorecidas que vivem nas piores condições deverá fazer uma referência especial às mulheres romanichéis, uma percentagem significativa das quais vive em aldeias e pequenos acampamentos. Inúmeros estudos têm demonstrado que as mulheres romanichéis constituem o grupo mais vulnerável da União Europeia, tendo uma esperança de vida chocantemente baixa quando comparada com a da maioria da sociedade e uma taxa de desemprego várias vezes superior à média. Assim, e no seguimento das recomendações do relatório, os Estados-Membros deverão elaborar e implementar políticas que melhorem as condições gerais de vida das mulheres que vivem em regiões menos desenvolvidas e que ajudem as mulheres desfavorecidas e as mulheres que enfrentam a exclusão social a conseguir emprego ou a iniciar uma actividade por conta própria através do fomento de novos negócios. Designadamente as mulheres romanichéis poderiam beneficiar do apoio dos Estados-Membros e da Comissão Europeia para modelos de empresa socialmente responsáveis que impliquem os grupos pobres e desfavorecidos da sociedade. Congratulo-mos com o facto de o relatório colocar claramente a tónica na recolha de dados estatísticos fiáveis, dado que a recolha e o processamento de dados distribuídos por género e origem étnica são vitais, por um lado para eliminar a discriminação indirecta e múltipla e, por outro, para medir os progressos alcançados em termos de educação, habitação, saúde e emprego. Muito obrigada."@pt17
"Szeretnék gratulálni Christa Klaß képviselőtársamnak a jelentéséhez, amely rámutat, milyen nehézségekkel kénytelenek szembesülni a vidéki területeken élő nők a munkaerő-piacon és az élet egyéb területein. A leghátrányosabb helyzetben lévő és legrosszabb körülmények között élőkről szólva, külön meg kell említenünk a roma nőket, akiknek jelentős hányada él falvakban és kistelepüléseken. Számos tanulmány rámutat, hogy a roma nők alkotják az Európai Unió legveszélyeztetettebb csoportját, akiknek a várható élettartama megrázóan alacsony a többségi társadalomhoz képest, munkanélküliségi rátájuk pedig sokszorosa az átlagnak. Ezért szükséges, hogy a tagállamok - a jelentés ajánlásaival összhangban-, olyan politikákat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, amelyek javítják az elmaradott régiókban élő nők általános életfeltételeit, valamint elősegítik a hátrányos helyzetű és társadalmi kirekesztéstől sújtott nők részére mind a munkavállalást, mind pedig az önfoglalkoztatást vállalkozások indítása révén. Különösen a roma nők esetében hasznos lehet a nyomorban élő és leszakadó rétegek bevonásával működtetett társadalomtudatos vállalkozásmodellek támogatása a tagállamok és az Európai Bizottság által. Üdvözlendő továbbá, hogy a jelentés nagy hangsúlyt fektet a megbízható statisztikai adatok gyűjtésére, hiszen a nemek és etnikai hovatartozás szerinti bontásban gyűjtött és feldolgozott adatok elengedhetetlenek egyrészt a közvetett és többszörös diszkrimináció kiküszöböléséhez, másrészt az eddig elért fejlődés felméréséhez az oktatás, lakhatás, egészségügy és foglalkoztatás terén. Köszönöm!"@ro18
"rada by som zablahoželala mojej kolegyni Christe Klaßovej k jej správe, ktorá poukazuje na ťažkosti, ktorým musia na trhu práce čeliť ženy žijúce vo vidieckych oblastiach a na ostatné stránky ich života. V diskusii o znevýhodnených skupinách ľudí žijúcich v najhorších pomeroch musí stáť i zmienka o rumunských ženách, ktorých značná časť žije v dedinách a malých usadlostiach. Početné štúdie ukazujú, že rumunské ženy tvoria najzraniteľnejšiu skupinu v Európskej únii s priemernou dĺžkou života, ktorá je šokujúco nízka v porovnaní s väčšinovou časťou spoločnosti a s mierou nezamestnanosti, ktorá je niekoľkokrát vyššia ako priemer. V súvislosti s odporúčaniami uvedenými v správe, by mali členské štáty navrhnúť a vykonávať politiky, ktoré by zlepšili celkové životné podmienky žien žijúcich v menej rozvinutých regiónoch a pomohli by znevýhodneným ženám a ženám čeliacim vylúčeniu zo spoločnosti, ktoré majú problém zamestnať sa alebo zamestnať samé seba v novom podnikaní. Rumunské ženy môžu mať úžitok z podpory sociálne orientovaných modelov podnikania zameraných na chudobné a znevýhodnené skupiny v spoločnosti zo strany členských štátov a Európskej komisie. Vítam skutočnosť, že sa v správe kladie dôraz na získané štatistické údaje, pretože proces získavania a spracovania údajov rozdelený podľa pohlavia a etnického pôvodu je podstatný na jednej strane na eliminovanie nepriamej a početnej diskriminácie, a na druhej strane na zistenie dosiahnutého pokroku vo vzťahu k vzdelaniu, bývaniu, zdraviu a zamestnaniu. Ďakujem."@sk19
"Čestitam kolegici Christi Klaß za njeno poročilo, ki poudarja težave, s katerimi se ženske na podeželskih območjih srečujejo na trgu dela in pri drugih vidikih njihovih življenj. Vsaka razprava o najbolj prikrajšanih ljudeh, ki živijo v najhujših razmerah, mora posebej omeniti romske ženske, katerih znaten del živi v vaseh in malih zaselkih. Več študij je pokazalo, da so romske ženske najbolj ranljiva skupina Evropske unije, katere pričakovana življenjska doba je pretresljivo nižja v primerjavi z večino družbe, njihova stopnja brezposelnosti pa nekajkrat presega povprečje. V skladu s priporočili poročila morajo države članice torej pripraviti osnutek za in izvesti take politike, ki bodo izboljšale splošne življenjske pogoje žensk, ki živijo v manj razvitih regijah, ter prikrajšanim ženskam in ženskam, ki se soočajo s socialno izključenostjo pomagale pridobiti zaposlitev ali se samozaposliti s spodbujanjem novih podjetij. Zlasti romske ženske bi imele koristi od pomoči držav članic in Evropske komisije za družbeno ozaveščene poslovne modele, ki vključujejo revne in prikrajšane skupine v družbi. Pozdravljam dejstvo, da poročilo poudarja zbiranje zanesljivih statističnih podatkov, ker sta zbiranje in obdelava podatkov glede na spol in etnično pripadnost ključnega pomena, po eni strani zaradi odpravljanje posredne in večkratne diskriminacije, po drugi strani pa zaradi merjenja napredka,na področju izobrazbe, nastanitve, zdravja in zaposlitve. Hvala."@sl20
"Jag gratulerar min kollega Christa Klaß för hennes betänkande som belyser de svårigheter kvinnor på landsbygden möter på arbetsmarknaden och i andra aspekter av livet. I alla diskussioner om de mest missgynnade personerna som lever under de sämsta omständigheterna måste man särskilt nämna de romska kvinnorna, varav en avsevärd andel lever i byar och små samhällen. Flera undersökningar har visat att romska kvinnor utgör EU:s mest utsatta grupp och har en förväntad livslängd som är skrämmande kort jämfört med de flesta andra grupper och en arbetslöshetsnivå som är flera gånger högre än genomsnittet. I linje med rekommendationerna i betänkandet behöver därför medlemsstaterna utarbeta och genomföra en politik som förbättrar de allmänna levnadsvillkoren för kvinnor som bor i mindre utvecklade regioner och hjälpa missgynnade kvinnor och kvinnor som står inför social utestängning att få arbete eller hitta egen försörjning genom nya företag. I synnerhet romska kvinnor har mycket att vinna på att få stöd från medlemsstaterna och kommissionen med socialt anpassade företagsmodeller för fattiga och missgynnade samhällsgrupper. Jag välkomnar att man i betänkandet lägger stor tyngdpunkt på att samla in tillförlitlig statistik, eftersom insamling och behandling av uppgifter med fördelning efter kön och etniskt ursprung är väsentliga, dels för att undanröja indirekt och flerfaldig diskriminering, dels för att mäta framsteg inom utbildning, boende, hälso- och sjukvård och sysselsättning. Tack så mycket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph