Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-411"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.34.2-411"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I thank the House for a very encouraging debate with some fairly dedicated speeches – I really enjoy that. The discussion we have had tonight makes it clear again that the situation for women in rural areas really needs specific attention. Although I feel that some of you are a little pessimistic about the progress that has been made, I want to approach this from a more positive side. I think that quite a lot has been achieved, especially through the rural development tools, and I am confident that we are heading in the right direction when it comes to improving the position of women in rural areas. Many of you have mentioned that mainstreaming the gender issue into our policy and broadening its scope to the wider rural economy will enhance its effect. I fully subscribe to this approach. We should not limit our focus to the farm sector only. Embedding our policies in the needs and opportunities of rural society as a whole will create a multiplier effect that will also benefit the whole agricultural sector. The Commission will closely monitor this aspect with the implementation of the rural development programmes. Several of you mentioned the importance of broadband networks in rural areas. Here I have to say that there is a possibility within the third axis – the diversification axis – of the rural development policy to go into areas that, from an economic point of view, are not economically viable for investors. Those are remote areas where Member States can use the rural development policy to secure a broadband connection. I can only encourage all Member States to take this into consideration when they plan their investments or the use of their rural development policy. Some of you also mentioned the ‘hidden work’ that is being done by women on farms. I acknowledge that our statistics do not always reflect this fact. We should, using all the different tools, try to encourage women to seize the opportunities to gain their economic independence by giving them the associated social rights. For me, better possibilities for taking up part-time work for women in agriculture would be a huge step forward in strengthening rural incomes and also to help sustaining life in rural communities. I must say that I travel quite a lot in rural areas and I am always very encouraged when I meet women who cross the borderlines and take part in the work of the different farmers’ organisations. I know it is a big step for the first women to enter into these organisations but sometimes it spreads and it is not so difficult for the next one, although it requires some change of approach on the men’s side to accept that women can contribute on an equal footing in this area. I think there is quite a lot more to be said on this subject, which should not be pushed into the background. Let me assure you that I will wholeheartedly back all initiatives that can improve the position of women in rural areas, because I really think that we need this special approach from the female side to the diversification of rural areas."@en4
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, děkuji Parlamentu za velmi povzbudivou diskusi s některými spravedlivě zanícenými příspěvky – mám z toho radost. Diskuse, která dnes večer proběhla, znovu poukázala na potřebu věnovat situaci žen ve venkovských oblastech zvláštní pozornost. Přestože jsou mnozí z vás trochu pesimističtí, pokud jde o pokrok v této oblasti, chci vám tento problém přiblížit z kladné stránky. Myslím, že toho bylo dosaženo dost, především díky nástrojům určeným k rozvoji venkova, a jsem přesvědčena, že se ubíráme správným směrem, pokud jde o zlepšení postavení žen ve venkovských oblastech. Mnozí z vás poznamenali, že důraz na rovnost pohlaví v návaznosti na naši politiku a rozšíření rámce i na sféru širšího hospodaření v oblasti zemědělství zvýší účinnost. S tímto přístupem zcela souhlasím. Neměli bychom se zaměřit pouze na farmářství. Zasazení našich politik do potřeb a možností zemědělské společnosti jako celku bude účinnější a bude z něj mít užitek i odvětví zemědělství. Komise bude důkladně sledovat uplatňování programů určených k rozvoji venkova. Někteří z vás uvedli, že je nevyhnutelné, aby byly sítě ve venkovských oblastech rozšířeny. V tomto případě musím říci, že existuje možnost v rámci třetí osy – rozšíření osy – politiky rozvoje zemědělství, využívat oblastí, které z pohledu hospodářství nejsou pro investory dostatečně životaschopné. Jedná se o vzdálené oblasti, kde mohou členské státy využít politiku rozvoje zemědělství k rozšíření spojení. Mohu jen povzbudit všechny členské státy k tomu, aby zvážily své možnosti při plánování financování nebo při využití svých politik zaměřených na rozvoj zemědělství. Někteří z vás uvedli rovněž skrytou práci, kterou vykonávají ženy na farmách. Uznávám, že naše statistiky neodrážejí vždy skutečnost. Měli bychom se s využitím všech dostupných nástrojů pokusit dát ženám práva a tím je povzbudit k tomu, aby se chopily svých příležitostí k získání hospodářské nezávislosti. Mít lepší možnosti získat práci na částečný úvazek by pro ženy v zemědělství bylo velikým krokem vpřed a zároveň by to posílilo příjmy a zachovalo život ve venkovských komunitách. Musím říci, že venkovskými oblastmi cestuji poměrně často a vždy mne povzbudí, když se setkám se ženami, které překračují hranice a zapojují se do práce v různých zemědělských organizacích. Vím, že je to veliký krok pro ženy, které vstoupily do těchto organizací jako první, ale někdy se tyto organizace rozšiřují a pro další ženy to již tak složité není, přestože i tento krok vyžaduje určité změny v přístupu, zejména ze strany mužů, pokud jde o přijetí skutečnosti, že ženy mohou přispět k tomu, aby byly v této oblasti položeny základy rovnosti. Myslím, že toho, co by mělo být v souvislosti s tímto tématem uvedeno, je mnohem více. Ujišťuji vás, že budu bezvýhradně podporovat všechny činnosti, které mohou zlepšit postavení žen ve venkovských oblastech, protože si skutečně myslím, že potřebujeme zvláštní přístup, zejména ze strany žen, pokud jde o přetváření venkovských oblastí."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne sige tak til Parlamentet for en meget opmuntrende forhandling med nogle meget engagerede indlæg - det har virkelig været en fornøjelse. Den diskussion, som vi har haft i aften, gør det endnu en gang klart, at situationen for kvinder i landdistrikterne virkelig har behov for særlig opmærksomhed. Selv om jeg har en fornemmelse af, at nogle af jer er en lille smule pessimistiske over for de fremskridt, som er gjort, vil jeg gerne anlægge et mere positivt syn på tingene. Jeg mener, vi har opnået temmelig meget, især ved hjælp af værktøjerne til udvikling af landdistrikterne, og jeg er sikker på, at vi bevæger os i den rigtige retning med hensyn til at forbedre kvinders stilling i landdistrikterne. Mange her i Parlamentet har ytret, at integration af kønsaspektet i vores politik og udvidelse af spørgsmålet til at omfatte den generelle økonomiske udvikling af landdistrikterne vil styrke dets betydning. Jeg er helt enig i dette synspunkt. Vi skal ikke begrænse vores fokusområde til kun at omfatte landbrugssektoren. Indarbejdelse af vores politikker i landområdernes behov og muligheder vil generelt skabe en multiplikatoreffekt, som også vil gavne hele landbrugssektoren. Kommissionen vil se nærmere på dette perspektiv med implementeringen af programmerne til udvikling af landdistrikterne. Flere nævnte vigtigheden af et bredbåndsnetværk i landdistrikterne. Her skal jeg nævne, at der er en mulighed for inden for den tredje akse - diversificeringsaksen - af udviklingspolitikken for landdistrikterne at komme ind på områder, som, set fra et økonomisk synspunkt, ikke er økonomisk rentable for investorer. Disse er fjerne områder, hvor medlemslandene kan anvende udviklingspolitikken for landdistrikterne til at sikre en bredbåndsforbindelse. Jeg kan kun opfordre medlemsstaterne til at tage dette i betragtning, når de planlægger deres investeringer eller anvender deres udviklingspolitik for landdistrikterne. Nogle nævnte også det "skjulte arbejde", som udføres af kvinder på landbrugsbedrifterne. Jeg indrømmer, at vores statistikker ikke altid afspejler dette faktum. Vi skal ved hjælp af alle de forskellige værktøjer, som vi har til rådighed, forsøge at opmuntre kvinder til at gribe chancerne for at opnå økonomisk uafhængighed ved at give dem deres dermed forbundne sociale rettigheder. For mig at se vil bedre muligheder for at påtage sig deltidsarbejde for kvinder inden for landbruget være et kæmpe skridt i retning af at øge landområdernes indtjening og hjælpe med til at bevare livet i landdistrikterne. Jeg må sige, at jeg rejser en del i landdistrikterne, og jeg bliver altid meget opmuntret, når jeg møder kvinder, som går ud over det sædvanlige og tager del i arbejdet i de forskellige landmandsorganisationer. Jeg ved, det er et stort skridt for den første kvinde at komme ind i disse organisationer. Men nogle gange breder det sig, og så er det ikke så svært for den næste, selv om det kræver en holdningsændring fra mændenes side at acceptere, at kvinder kan bidrage på lige fod inden for dette område. Jeg mener, at der kan siges meget mere om dette emne, som ikke må gå i glemmebogen. Jeg kan forsikre om, at jeg helhjertet vil støtte alle initiativer, som kan forbedre kvinders stilling i landdistrikterne, fordi jeg virkelig er overbevist om, at vi har behov for denne særlige tilgang til diversificering af landdistrikterne fra kvindernes side."@da2
". − Herr Präsident! Ich danke dem Hohen Haus für eine sehr ermutigende Aussprache mit einigen recht engagierten Beiträgen – das macht mir große Freude. Die heutige Diskussion hat erneut gezeigt, dass die Lage der Frauen in ländlichen Gebieten wirklich ganz konkrete Aufmerksamkeit erfordert. Obwohl ich den Eindruck habe, dass einige von Ihnen bezüglich der erzielten Fortschritte etwas pessimistisch sind, möchte ich mich der Problematik von einer etwas positiveren Seite nähern. Meines Erachtens wurde vor allem durch die Instrumente zur ländlichen Entwicklung eine ganze Menge erreicht, und ich bin zuversichtlich, dass wir hinsichtlich der Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten die richtige Richtung eingeschlagen haben. Viele von Ihnen stellten fest, dass die Integration geschlechterspezifischer Aspekte in alle relevanten Politikbereiche und ihre Ausweitung auf die ländliche Wirtschaft insgesamt ihre Wirkung verstärken wird. Diesem Ansatz schließe ich mich voll und ganz an. Wir sollten uns nicht allein auf den Sektor Landwirtschaft beschränken. Die Einbettung unserer Politiken in die Erfordernisse und Möglichkeiten der ländlichen Gesellschaft insgesamt wird vielschichtige Effekte erzeugen, die auch dem Agrarsektor als Ganzes zugute kommen werden. Die Kommission wird diesen Aspekt bei der Umsetzung der ländlichen Entwicklungsprogramme genau überwachen. Mehrere von Ihnen erwähnten die Bedeutung von Breitbandnetzwerken in ländlichen Gebieten. Hierzu muss ich feststellen, dass im Rahmen der dritten Achse der ländlichen Entwicklungspolitik – der Diversifizierungsachse – Möglichkeiten bestehen, in Regionen zu gehen, die für Investoren aus wirtschaftlicher Sicht ungeeignet sind. Dabei handelt es sich um entlegene Gebiete, bei denen die Mitgliedstaaten die ländliche Entwicklungspolitik nutzen können, um diesen Gebieten den Zugang zum Breitbandnetz zu ermöglichen. Ich kann den Mitgliedstaaten nur empfehlen, dies in Betracht zu ziehen, wenn sie ihre Investitionen oder die Nutzung ihrer Möglichkeiten im Rahmen der ländlichen Entwicklungspolitik planen. Einige von Ihnen erwähnten die Arbeit, die Frauen in landwirtschaftlichen Betrieben „im Verbogenen“ leisten. Ich gebe zu, dass unsere Statistiken diese Tatsache nicht immer widerspiegeln. Wir sollten unter Nutzung der verschiedenen Instrumente versuchen, die Frauen zu ermutigen, die Chancen auf wirtschaftliche Unabhängigkeit zu ergreifen, indem wir ihnen die damit verbundenen sozialen Rechte gewähren. Aus meiner Sicht sind bessere Möglichkeiten für die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung durch Frauen in der Landwirtschaft ein riesiger Schritt, um ländliche Einkommen zu stärken und zur nachhaltigen Gestaltung des Lebens in ländlichen Kommunen beizutragen. Ich bin sehr häufig in ländlichen Gebieten unterwegs und finde es immer sehr ermutigend, wenn ich Frauen treffe, die die Trennlinie überschreiten und in den verschiedenen landwirtschaftlichen Organisationen mitarbeiten. Ich weiß, für die erste Frau ist der Beitritt zu einer solchen Organisation ein großer Schritt, aber für die nächste ist es schon einfacher, obwohl sich die Einstellung der Männer ändern muss und sie akzeptieren müssen, dass Frauen in diesem Bereich gleichberechtigt mitwirken können. Ich glaube, dass es noch wesentlich mehr zu sagen gibt zu dieser Thematik, die nicht in den Hintergrund gedrängt werden sollte. Ich darf Ihnen versichern, dass ich sämtliche Initiativen zur Verbesserung der Lage der Frauen in den ländlichen Gebieten von ganzem Herzen unterstützen werde, weil ich wirklich glaube, dass wir diesen speziellen frauenorientierten Ansatz zur Diversifizierung des ländlichen Raums brauchen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ το Σώμα για την πολύ ενθαρρυντική συζήτηση με ορισμένες πραγματικά εμπνευσμένες ομιλίες – πραγματικά το απολαμβάνω. Η συζήτηση που έχουμε σήμερα καθιστά σαφές και πάλι ότι η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές πραγματικά απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Μολονότι αισθάνομαι ότι ορισμένοι από εσάς είναι ολίγον απαισιόδοξοι σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί, θέλω να το προσεγγίσω αυτό από μια πιο θετική πλευρά. Πιστεύω ότι επιτεύχθηκαν ουκ ολίγα, ιδίως χάρη στα μέσα αγροτικής ανάπτυξης, και είμαι πεπεισμένη ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές. Πολλοί από εσάς ανέφεραν ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην πολιτική μας και η διεύρυνση του πεδίου της στην ευρύτερη αγροτική οικονομία θα ενισχύσει τον αντίκτυπό της. Προσυπογράφω πλήρως αυτήν την προσέγγιση. Δεν πρέπει να περιορίσουμε την επικέντρωση των προσπαθειών μας μόνο στον γεωργικό τομέα. Η πλαισίωση των πολιτικών μας από τις ανάγκες και τις ευκαιρίες της αγροτικής κοινωνίας συνολικά θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι επίσης επ’ ωφελεία του γεωργικού τομέα συνολικά. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς αυτήν την πτυχή με την υλοποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Αρκετοί από εσάς αναφέρθηκαν στη σημασία των ευρυζωνικών δικτύων στις αγροτικές περιοχές. Εν προκειμένω, πρέπει να πω ότι υπάρχει η δυνατότητα στο πλαίσιο του τρίτου άξονα –του άξονα της διαφοροποίησης– της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης να πάμε σε περιοχές που, από οικονομικής άποψης, δεν είναι οικονομικά βιώσιμες για τους επενδυτές. Αυτές είναι απομακρυσμένες περιοχές όπου τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης για να διασφαλίσουν ευρυζωνική σύνδεση. Δεν μπορώ παρά να ενθαρρύνω όλα τα κράτη μέλη να το λάβουν αυτό υπόψη τους όταν σχεδιάζουν τις επενδύσεις τους ή τη χρήση της πολιτικής τους για την αγροτική ανάπτυξη. Ορισμένοι από εσάς αναφέρθηκαν επίσης στο «κρυφό έργο» που επιτελείται από τις γυναίκες στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αναγνωρίζω ότι τα στατιστικά μας στοιχεία δεν αντανακλούν πάντα αυτό το γεγονός. Θα πρέπει, χρησιμοποιώντας όλα τα διαφορετικά μέσα, να επιχειρήσουμε να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να αδράξουν τις ευκαιρίες για να κερδίσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία, χορηγώντας τους τα σχετικά κοινωνικά δικαιώματα. Κατ’ εμέ, η βελτίωση των δυνατοτήτων των γυναικών να αναλαμβάνουν θέσεις μερικής απασχόλησης στη γεωργία θα αποτελούσε τεράστιο βήμα προόδου για την ενίσχυση των αγροτικών εισοδημάτων και θα συμβάλει, επίσης, στη διατήρηση της ζωής στις αγροτικές κοινότητες. Πρέπει να πω ότι ταξιδεύω πολύ στις αγροτικές περιοχές και αναθαρρεύω πάντα πολύ όταν συναντώ γυναίκες που περνούν τα σύνορα και συμμετέχουν στο έργο διαφορετικών γεωργικών συνεταιρισμών. Γνωρίζω ότι είναι ένα μεγάλο βήμα να μπουν οι πρώτες γυναίκες σε αυτούς τους συνεταιρισμούς, ενίοτε, όμως, αυτό εξαπλώνεται και δεν είναι τόσο δύσκολο για την επόμενη, μολονότι απαιτεί κάποια αλλαγή προσέγγισης από πλευράς ανδρών ώστε να αποδεχθούν ότι οι γυναίκες μπορούν να συμβάλουν ισότιμα σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύω ότι μπορούν να ειπωθούν πολλά ακόμα γι’ αυτό το θέμα, που δεν πρέπει να τεθεί σε δεύτερη μοίρα. Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι θα υποστηρίξω ολοψύχως όλες τις πρωτοβουλίες που μπορούν να βελτιώσουν τη θέση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, διότι πραγματικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε αυτήν την ειδική προσέγγιση από πλευράς γυναικών για τη διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών."@el10
"Señor Presidente, gracias a la Cámara por un debate tan alentador y con algunas intervenciones tan interesantes; lo he disfrutado de verdad. El debate de esta noche deja claro una vez más que la situación de la mujer en las zonas rurales necesita de verdad una atención especial. Aunque creo que algunos de ustedes son algo pesimistas respecto al progreso que se ha hecho, quiero ver las cosas desde un lado más positivo. Creo que se ha conseguido mucho, sobre todo gracias a las herramientas del desarrollo rural, y estoy segura de que hemos tomado la dirección correcta para mejorar la situación de la mujer en las zonas rurales. Muchos de ustedes han mencionado que la integración de la dimensión del género en nuestras políticas y la ampliación de su alcance para incluir a la economía rural en general, aumentará su efecto. Comparto plenamente ese punto de vista. No debemos limitar nuestra atención únicamente al sector agrícola. Si incorporamos a nuestras políticas las necesidades y oportunidades de la sociedad rural en su conjunto, se creará un efecto multiplicador que beneficiará también a todo el sector agrícola. La Comisión vigilará de cerca este aspecto con la ejecución de los programas de desarrollo rural. Algunos de ustedes se han referido a la importancia de las redes de banda ancha en las zonas rurales. Aquí tengo que decir que existe la posibilidad dentro del tercer eje − el eje de la diversificación − de que la política de desarrollo rural se centre en zonas que, desde un punto de vista económico, no sean económicamente viables para los inversores. Se trata de zonas alejadas en donde los Estados miembros puedan recurrir a la política de desarrollo rural para garantizar la conexión a una banda ancha. No puedo más que animar a los Estados miembros a tener esto en cuenta cuando planifiquen sus inversiones o la aplicación de su política de desarrollo rural. Algunos de ustedes han mencionado también el «trabajo oculto» que realizan las mujeres en las explotaciones. Reconozco que nuestras estadísticas no siempre lo reflejan debidamente. Debemos tratar de animar a las mujeres, utilizando todas las herramientas disponibles, a aprovechar las oportunidades de conquistar su independencia económica dotándolas de los derechos sociales asociados. Creo que si damos a las mujeres más posibilidades de trabajar a tiempo parcial en la agricultura, habremos dado un paso enorme para aumentar la renta de la población rural y también para ayudar al sostenimiento de la vida en las comunidades rurales. Tengo que decir que yo viajo mucho por zonas rurales y siempre me he alegrado de encontrar a mujeres que han conseguido superar las dificultades y participan en el trabajo de las diferentes organizaciones de agricultores. Supongo que la primera mujer que entró en esas organizaciones tuvo que dar un gran paso, pero en ocasiones su iniciativa se propaga y la siguiente mujer ya no lo tiene tan difícil, aunque exija del hombre un cierto cambio de mentalidad para aceptar que la mujer pueda contribuir en igualdad de condiciones en este ámbito. Creo que podría decirse mucho más sobre este tema, que no debe quedar relegado a un segundo plano. Permítanme asegurarles que apoyaré sinceramente todas las iniciativas que puedan mejorar la situación de la mujer en las zonas rurales, porque realmente creo que necesitamos ese enfoque especial que puede aportar la mujer a la diversificación de las zonas rurales."@es21
"Härra juhataja, ma tänan parlamenti väga julgustava arutelu eest, mis sisaldas mitmeid väga pühendunud sõnavõtte – ma nautisin seda väga. Meie tänane arutelu näitab veel kord, et naiste olukord maapiirkondades vajab tõepoolest erilist tähelepanu. Kuigi mulle näib, et mõned teie seast on natuke pessimistlikud tehtud edusammude suhtes, tahaksin läheneda teemale positiivsemast küljest. Ma arvan, et saavutatud on päris palju, seda eriti maaelu arengu vahendite abil, ning olen kindel, et me liigume maapiirkondade naiste olukorra parandamisel õiges suunas. Paljud teist mainisid, et sooküsimuse süvalaiendamine meie poliitikasse ning selle ulatuse avardamine, nii et see ulatuks üldisemalt maamajandusse, suurendaks selle tõhusust. Me toetan täielikult seda lähenemist. Me ei peaks pöörama tähelepanu ainult talumajapidamiste sektorile. Kui me lähtume oma poliitikate kujundamisel maaühiskonna kui terviku vajadustest ja võimalustest, tekitab see kordistusefekti, mis toob kasu kogu põllumajandussektorile. Komisjon jälgib maaelu arenguprogrammide rakendamise juures hoolikalt seda aspekti. Paljud teist mainisid lairibavõrkude tähtsust maapiirkondades. Selle kohta pean ütlema, et maaelu arengu poliitika kolmanda telje – mitmekesistamine – raames on võimalus minna piirkondadesse, mis majanduslikus mõttes ei oleks investoritele otstarbekad. Need on sellised kauged piirkonnad, kus liikmesriigid saavad kasutada maaelu arengu poliitikat lairibaühenduste rajamiseks. Ma saan ainult kõiki liikmesriike üles kutsuda seda kaaluma, kui nad kavandavad oma investeeringuid või oma maaelu arengu poliitika rakendusvõimalusi. Mõned teie seast mainisid ka naiste poolt taludes tehtavat „varjatud tööd“. Ma tunnistan, et meie statistika ei kajasta alati seda asjaolu. Me peaksime kõiki erinevaid vahendeid kasutades püüdma naisi julgustada, et nad kasutaksid võimalusi oma majandusliku iseseisvuse suurendamiseks, andes neile selleks vajalikud sotsiaalsed õigused. Minu jaoks oleks naistele paremate võimaluste andmine põllumajanduses osalise tööajaga töötamiseks tohutu samm edasi maal teenitavate sissetulekute suurendamise ja maaühiskondade elu säilitamise poole. Pean ütlema, et ma reisin üsna palju maapiirkondades ning mind julgustab alati see, kui ma kohtan naisi, kes on julgenud piire ületada ja osalevad erinevate põllumajandustootjate organisatsioonide töös. Ma tean, et esimeste naiste jaoks on neisse organisatsioonidesse astumine suur samm, kuid mõnikord hakkab see suundumus levima ning järgmiste jaoks on see juba lihtsam, kuigi see eeldab ka meeste poolt uut arusaama, et naiste panus selles valdkonnas võib olla meeste omaga võrdne. Ma arvan, et sel teemal on öelda veel palju olulist, mis ei tohiks jääda tahaplaanile. Lubage mul teile kinnitada, et toetan kogu südamest kõiki algatusi, mis võivad parandada naiste olukorda maapiirkondades, sest minu arvates on meil maapiirkondade mitmekesistamiseks tõepoolest vaja seda spetsiaalset lähenemist naiste poolelt."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän parlamenttia erittäin rohkaisevasta keskustelusta ja asialle omistautuneista puheista – niitä on todella hyvä kuulla. Tänä iltana käymämme keskustelu tekee taas selväksi, että naisten tilanne maaseutualueilla todella vaatii erityishuomiota. Vaikka jotkut teistä ovat mielestäni hieman pessimistisiä saavutetun edistyksen osalta, haluan lähestyä aihetta positiivisemmalta puolelta. Mielestäni on saavutettu jo paljon, erityisesti maaseutualueiden kehittämisen työkalujen avulla, ja olen vakuuttunut siitä, että liikumme oikeaan suuntaan maaseutualueiden naisten aseman parantamisen kohdalla. Monet teistä mainitsivat, että sukupuolikysymyksen valtavirtaistaminen politiikassamme ja sen soveltamisalan laajentaminen yleisemmin maaseudun elinkeinoelämään tehostaa sen vaikutusta. Kannatan tätä lähestymistapaa täysimääräisesti. Emme saa rajata painopistettä vain maataloussektoriin. Politiikkojemme perustaminen koko maaseutuyhteiskunnan tarpeisiin ja mahdollisuuksiin saa aikaan kerrannaisvaikutuksen, joka hyödyttää myös koko maataloussektoria. Komissio seuraa tiiviisti tätä seikkaa maaseutualueiden kehittämisohjelmien täytäntöönpanon yhteydessä. Monet teistä mainitsivat laajakaistaverkkojen merkityksen maaseutualueilla. Tässä yhteydessä on sanottava, että maaseutualueiden kehittämispolitiikan kolmannen toimintalinjan – monipuolistamistoimintalinjan – puitteissa on mahdollista tarttua alueisiin, jotka taloudellisesta näkökulmasta katsottuna eivät ole kannattavia sijoittajille. Nämä ovat syrjäisiä alueita, joilla jäsenvaltiot voivat käyttää maaseutualueiden kehittämispolitiikkaa laajakaistayhteyden turvaamiseen. Voin vain rohkaista kaikkia jäsenvaltioita harkitsemaan asiaa, kun ne suunnittelevat investointejaan tai maaseutualueiden kehittämispolitiikkaansa. Jotkut teistä mainitsivat myös ”piilotyön”, jota naiset tekevät maatiloilla. Tunnustan, että tilastomme eivät aina heijasta tätä tosiasiaa. Meidän pitäisi, käyttäen kaikkia eri työkaluja, yrittää rohkaista naisia käyttämään tilaisuudet saavuttaa taloudellinen riippumattomuus antamalla heille siihen liittyvät sosiaaliset oikeudet. Minusta parempien mahdollisuuksien antaminen naisille ryhtyä osa-aikatyöhön maataloudessa olisi valtava askel eteenpäin maaseudun tulojen lisäämisessä, ja se auttaisi myös pitämään yllä elämää maaseutuyhteisöissä. Minun täytyy sanoa, että matkustan melko paljon maaseutualueilla, ja minua rohkaisee aina paljon, kun tapaan naisia, jotka ylittävät rajoja ja osallistuvat erilaisten viljelijäjärjestöjen toimintaan. Tiedän, että ensimmäisille naisille on suuri askel liittyä näihin järjestöihin, mutta joskus se leviää, eikä ole niin vaikeaa seuraavalle, vaikka miesten puolella vaaditaankin asennemuutosta sen hyväksymiseksi, että naiset voivat antaa tällä alueella tasavertaisen panoksen. Mielestäni aiheesta on paljon lisää sanottavaa. mitä ei pitäisi työntää taustalle. Haluan vakuuttaa teille, että tuen vilpittömästi kaikkia aloitteita, jotka voivat parantaa naisten asemaa maaseutualueilla, koska olen todella sitä mieltä, että tarvitsemme tätä erityistä lähestymistapaa naisten kannalta maaseutualueiden monipuolistamiseksi."@fi7
"Monsieur le Président, Je remercie le Parlement européen pour ce débat très encourageant avec quelques très ferventes interventions – j’apprécie beaucoup. La discussion que nous avons eue hier soir montre, à nouveau, on ne peut plus clairement, que la situation des femmes dans les zones rurales mérite vraiment une attention particulière. Bien que j’aie le sentiment que certains d’entre vous se montrent quelque peu pessimistes quant aux progrès réalisés, je souhaiterais aborder la thématique de manière plus positive. Je pense que de grandes avancées ont été réalisées, notamment grâce aux outils du développement rural, et je sûre que nous nous orientons dans la bonne direction s’agissant de l’amélioration de la situation des femmes dans les zones rurales. Vous avez été nombreux à relever qu’en intégrant la dimension hommes-femmes dans notre politique et en élargissant son champ à l’économie rurale, plus globalement, son impact sera renforcé. J’adhère entièrement à cette approche. Il est important de ne pas se concentrer exclusivement sur le secteur agricole. Intégrer dans nos politiques les besoins et les possibilités de la société rurale, prise globalement, créera un effet multiplicateur dont bénéficiera l’ensemble du secteur agricole. La Commission assurera un suivi minutieux de cet aspect dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de développement rural. Plusieurs d’entre vous ont fait allusion à l’importance des réseaux à bande large dans les zones rurales. Ici, je dois dire qu’il existe une possibilité dans le cadre du quatrième axe – l’axe de la diversification – de la politique de développement rural d’atteindre les zones qui ne sont pas économiquement viables pour les investisseurs. Il s’agit de zones reculées dans lesquelles les États membres peuvent s’appuyer sur la politique de développement rural pour garantir une connexion à bande large. Je ne peux qu’encourager tous les États membres à en tenir compte, lorsqu’ils planifient leurs investissements ou l’utilisation de leur politique de développement rural. D’autres parmi vous ont également évoqué le «travail occulte» des femmes dans les exploitations agricoles. Je reconnais que nos statistiques ne reflètent pas toujours ce fait. Nous devrions, grâce aux différents outils dont nous disposons, nous efforcer d’encourager les femmes à saisir les opportunités d’accéder à leur indépendance économique en leur accordant les droits sociaux qui y sont associés. Pour ma part, j’estime que de meilleures possibilités d’occuper un travail à temps partiel pour les femmes dans l’agriculture constitueraient une formidable avancée pour renforcer les revenus ruraux et comme moyen de sauvegarder la vie dans les communautés rurales. Je dois dire que je me déplace assez souvent dans des zones rurales et je suis toujours très optimiste lorsque je rencontre des femmes qui franchissent le pas et participent au travail des différentes organisations agricoles. Je sais que c’est une étape considérable pour les premières femmes d’entrer dans ces organisations, mais parfois elles font des émules et c’est moins difficile pour la prochaine, bien que cela suppose que les hommes ajustent quelque peu leur approche et admettent que les femmes peuvent contribuer sur un pied d’égalité dans ce domaine. Je pense qu’il y aurait encore bien d’autres choses à dire, qu’il convient de ne pas reléguer au second plan. Soyez certains que je soutiendrai sans réserve toutes les initiatives propres à améliorer la situation des femmes dans les zones rurales, car je crois vraiment que nous devons appliquer une approche spéciale de la diversification des zones rurales, selon une perspective féminine."@fr8
"Elnök úr, köszönöm a Háznak ezt a nagyon is bátorító vitát, néhány meglehetősen elkötelezett beszéddel – én igazán élveztem ezt. A ma esti vita ismételten egyértelművé teszi, hogy a vidéki nők helyzetére külön figyelmet kell fordítani. Bár úgy érzem, hogy önök közül néhányan kissé pesszimisták az eddig elért előrehaladással kapcsolatban, én pozitívabb oldalról közelíteném meg a kérdést. Azt hiszem, hogy már nagyon sokat értünk el, különösen a vidékfejlesztési eszközök révén, és bízom benne, hogy a helyes irányba haladunk, amikor a vidéki nők helyzetének javításáról van szó. Önök közül sokan említették a nemek közötti esélyegyenlőség kérdésének felvételét politikánkba, és hatókörének a tágabb vidéki gazdaságra történő kibővítése ezt a hatást csak erősíteni fogja. Teljes mértékben aláírom ezt a megközelítését. Ne korlátozzuk magunkat azonban kizárólag a falusi gazdaságok területére. Ha politikánkat a teljes vidéki társadalom szükségleteibe és lehetőségeibe ágyazzuk be, az olyan multiplikátorhatással jár, amely az egész mezőgazdasági ágazat számára előnyös. A Bizottság alaposan figyelemmel kíséri a vidékfejlesztési programok végrehajtásának ezt a vonatkozását. Önök közül többen is említették a szélessávú hálózatok jelentőségét a vidéki területeken. Erre azt kell mondanom, hogy a vidékfejlesztési politika harmadik tengelyén belül – ez a diverzifikáció tengelye – van lehetőség olyan területeket is bevonni, amelyek a befektetők szempontjából gazdaságilag nem életképesek. Ezek azok a távoli területek, ahol a tagállamok a vidékfejlesztési politika segítségével biztosíthatják a szélessávú összeköttetést. Én csak ösztönözni tudom az összes tagállamot, hogy vegye ezt figyelembe, amikor befektetéseit tervezi vagy saját vidékfejlesztési politikáját alkalmazza. Önök közül néhányan megemlítették a „rejtett munkát” is, azt, amit a nők végeznek a gazdaságokban. Elismerem, statisztikáink nem mindig tükrözik ezt a tényt. Az összes különféle eszköz felhasználásával meg kell próbálnunk arra ösztönözni a nőket, hogy ragadják meg a lehetőségeket, és nyerjék el gazdasági függetlenségüket azzal, hogy megadjuk nekik a kapcsolódó szociális jogokat. Véleményem szerint a nők számára a részmunkaidős munkavállalás jobb lehetőségének biztosítása a mezőgazdaságban hatalmas lépés lenne előre a vidéki jövedelmek megerősítésében, és a vidéki közösségek fenntartásának segítésében is. Azt kell mondjam, hogy én elég sokat utazom vidéki területeken, és mindig nagyon bátorítónak találom, amikor olyan nőkkel találkozom, akik átlépik a határokat, és részt vesznek a különféle gazdaszervezetek munkájában. Tudom, nagy lépés az első nők számára, hogy belépjenek ezekbe a szervezetekbe, de ez olykor terjed, és a következő számára már nem is annyira nehéz, bár némi megközelítésbeli változást igényel a férfiak részéről, hogy elfogadják: a nők ezen a területen is hozzá tudnak járulni a célokhoz, méghozzá egyenlő módon. Azt hiszem, hogy még sokkal többet el lehetne mondani erről a témáról, amit nem szabad a háttérbe szorítani. Hadd biztosítsam önöket, hogy teljes szívemből támogatok minden olyan kezdeményezést, amely javíthatja a vidéki nők helyzetét, mert őszintén azt gondolom, szükségünk van a női oldalnak erre a különleges megközelítésére a vidék több lábra állításához."@hu11
". − Signor Presidente, ringrazio l’Assemblea per una discussione molto incoraggiante con alcuni discorsi del tutto specifici, di cui sono davvero soddisfatta. La discussione che abbiamo svolto questa sera chiarisce ancora una volta che la situazione delle donne nelle zone rurali ha realmente bisogno di una particolare attenzione. Nonostante creda che qualcuno di voi sia un po’ pessimista riguardo ai progressi compiuti, desidero occuparmi della questione da un punto di vista più positivo. Ritengo che sia stato ottenuto molto, in particolare attraverso gli strumenti di sviluppo rurale, e sono fiduciosa che ci stiamo dirigendo nella direzione giusta per quanto riguarda il miglioramento della condizione delle donne nelle zone rurali. Molti di voi hanno menzionato l’integrazione della dimensione di genere nella nostra politica e l’ampliamento della sua portata alla più vasta economia rurale ne aumenterà l’efficacia. Sono pienamente d’accordo riguardo a tale approccio. Non dovremmo limitare il nostro impegno al solo settore agricolo. Integrare le nostre politiche con le necessità e le opportunità dell’intera società rurale creerà un effetto moltiplicatore anche a beneficio del settore agricolo nel suo complesso. La Commissione controllerà da vicino questo aspetto con l’attuazione di programmi per lo sviluppo rurale. In molti avete parlato dell’importanza di reti a banda larga nelle zone rurali. A questo proposito devo dire che esiste una possibilità nell’ambito del terzo asse della politica di sviluppo rurale (l’asse “Diversificazione dell’economia rurale”) di occuparsi di aree che, da un punto di vista economico, non sono remunerative per gli investitori. Sono aree remote in cui gli Stati membri possono impiegare la politica di sviluppo rurale per garantire una connessione a banda larga. Posso solo sollecitare tutti gli Stati membri a considerare questo aspetto quando programmano i loro investimenti o l’utilizzo della loro politica di sviluppo rurale. Alcuni di voi hanno inoltre citato il “lavoro sommerso” svolto dalle donne nelle aziende agricole. Ammetto che le nostre statistiche non sempre mostrano questo problema. Dovremmo, impiegando tutti i diversi strumenti, cercare di incoraggiare le donne a cogliere le opportunità di ottenere una loro indipendenza economica fornendo loro i relativi diritti sociali. Dal mio punto di vista, le migliori possibilità affinché le donne inizino un lavoro agricolo a tempo parziale costituirebbero un enorme progresso nel rafforzamento dei redditi rurali e contribuirebbero anche a una vita sostenibile nelle comunità rurali. Devo dire che viaggio molto nelle regioni agricole e sono sempre molto incoraggiata quando incontro donne che oltrepassano la linea di confine e prendono parte al lavoro nelle diverse organizzazioni di agricoltori. Sono consapevole che si tratta di un grande passo per le prime donne che entrano in queste strutture ma a volte si diffonde e non è così difficile per le prossime, nonostante richieda un certo cambiamento di approccio da parte degli uomini per accettare che le donne possano contribuire su un piano paritario in quest’ambito. Ritengo che ci sia molto di più da dire sull’argomento, che non dovrebbe essere dimenticato. Vi assicuro che sosterrò con tutto il cuore ogni iniziativa che possa migliorare la condizione delle donne nelle zone rurali, poiché credo davvero che occorra un approccio speciale da parte delle donne alla diversificazione delle zone rurali."@it12
". – Pone Pirmininke, dėkoju parlamentui už labai padrąsinančius debatus ir įdomius pasisakymus – man labai patiko. Šio vakaro diskusija dar kartą aiškiai parodo, kad moterų padėčiai kaimo vietovėse tikrai reikia ypatingo dėmesio. Nors jaučiu, kad kai kurie esate šiek tiek pesimistiškai nusiteikę dėl pasiektos pažangos, noriu į tai pažvelgti pozityvesniu kampu. Manau, kad pasiekta labai daug, ypač naudojant kaimo plėtros priemones, ir esu įsitikinusi, kad, siekdami gerinti moterų padėtį kaimo vietovėse, einame teisinga kryptimi. Daugelis iš Jūsų minėjote, kad lyčių klausimo įtraukimas į mūsų politiką ir platesnės kaimo ekonomikos įtraukimas į jos taikymo sritį sustiprins jos poveikį. Visiškai pritariu šiam požiūriui. Neturėtume visą savo dėmesį skirti vien ūkininkavimo sektoriui. Susiedami mūsų politiką su kaimo visuomenės poreikiais ir galimybėmis, keleriopai sustiprinsime poveikį, kuris taip pat bus naudingas visam žemės ūkio sektoriui. Komisija atidžiai stebės šį kaimo plėtros programų įgyvendinimo aspektą. Keli iš Jūsų kalbėjote apie plačiajuosčių tinklų svarbą kaimo vietovėse. Šiuo klausimu galiu pasakyti, kad, įgyvendinant trečiąją – diversifikavimo, kaimo plėtros politikos kryptį, yra tam tikrų galimybių imtis sričių, kurios iš ekonominio taško nėra ekonomiškai perspektyvios investuotojams. Tai nuošalūs regionai, kuriuose valstybės narės gali pasinaudoti kaimo plėtros politiką plačiajuosčiam ryšiui sukurti. Galiu tik paraginti valstybes nares į tai atsižvelgti, planuojant investicijas ar jų kaimo plėtros politikos įgyvendinimą. Kai kurie taip pat paminėjote „paslėptą darbą“, kurį ūkiuose atlieka moterys. Pripažįstu, kad mūsų statistika ne visada atspindi šį faktą. Naudodami įvairius įrankius, turėtume stengtis skatinti moteris išnaudoti galimybes įgyti ekonominę nepriklausomybę, suteikiant joms su tuo susijusių socialinių teisių. Mano manymu, sudarius moterims daugiau galimybių dirbti žemės ūkyje ne visą darbo dieną, tai būtų milžiniškas žingsnis į priekį, stiprinant kaimo pajamas bei padedant užtikrinti kaimo bendruomenių gyvenimo tvarumą. Turiu pasakyti, kad gana nemažai keliauju po kaimo vietoves ir mane visada labai padrąsina, kai sutinku ribą peržengusių moterų, dirbančių įvairiose ūkininkų organizacijose. Žinau, kad pirmųjų moterų atsiradimas šiose organizacijose yra didelis laimėjimas, bet kartais tokios tendencijos ima plisti, ir kitai moteriai jau būna lengviau, nors tam reikia, kad pasikeistų vyrų požiūris ir jie pripažintų, kad moteris gali taip pat sėkmingai dirbti šioje srityje. Manau, kad šiuo klausimu dar galima pasakyti daug dalykų, kurių negalima nustumti į antrąjį planą. Leiskite užtikrinti, kad aš visa širdimi paremsiu visas iniciatyvas, kurios gali pagerinti moterų padėtį kaimo vietovėse, nes nuoširdžiai manau, kad mums reikia šio ypatingo moteriško požiūrio į kaimo vietovių diversifikavimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es pateicos Parlamentam par ļoti uzmundrinošajām debatēm ar dažām diezgan aizrautīgām runām – man patiešām tās patika. Šī vakara diskusija atkal skaidri parāda, ka sieviešu stāvoklim lauku apvidos patiešām ir nepieciešama sevišķa uzmanība. Lai gan man šķiet, ka daži no jums ir nedaudz pesimistiski attiecībā uz sasniegto progresu, es gribētu pieiet šim jautājumam no pozitīvākas puses. Es domāju, ka sasniegts ir diezgan daudz, īpaši, izmantojot lauku attīstības līdzekļus, un es esmu pārliecināta, ka mēs virzīsimies pareizā virzienā, nonākot līdz sieviešu stāvokļa uzlabošanai lauku apvidos. Daudzi no jums pieminēja, ka dzimuma jautājuma akcentēšana mūsu politiskajās nostādnēs un tā vēriena paplašināšana attiecībā uz plašāku lauku ekonomiku palielinās tā ietekmi. Es pilnībā atbalstu šo pieeju. Mums nevajadzētu ierobežot savu uzmanības loku tikai ar lauksaimniecības nozari. Mūsu politikas pilnīga iestrādāšana lauku sabiedrības vajadzībās un iespējās radīs pavairojošu efektu, no kā visa lauksaimniecības nozare gūs labumu. Komisija cieši uzraudzīs šo aspektu ar lauku attīstības programmu ieviešanas mehānismu. Vairāki no jums pieminēja platjoslas tīkla tehnoloģiju nozīmi lauku apvidos. Šeit man jums ir jāsaka, ka ir iespējams lauku attīstības politikas trešais virziens – diversifikācijas virziens – apgūt tādas jomas, kas no ekonomiskā viedokļa investoriem nav ekonomiski izdevīgas. Tās ir attālas teritorijas, kur dalībvalstis var izmantot lauku attīstības politiku, lai nodrošinātu platjoslu savienojumus. Es varu tikai mudināt visas dalībvalstis ņemt to vērā, plānojot ieguldījumus vai lauku attīstības politikas izmantošanu. Daži no jums pieminēja arī „slēpto darbu”, ko sievietes veic saimniecībās. Es atzīstu, ka mūsu statistika ne vienmēr atspoguļo šo faktu. Mums vajadzētu, izmantojot visus dažādos instrumentus, censties mudināt sievietes izmantot iespējas, lai iegūtu ekonomisko neatkarību, dodot viņām atbilstošas sociālās tiesības. Manā skatījumā labākas iespējas sievietēm iegūt pusslodzes darbu lauksaimniecībā būtu milzīgs solis pretī lauku ienākumu stiprināšanai, un tādējādi tiktu atbalstīta arī dzīve lauku sabiedrībā. Man jāsaka, ka es ceļoju diezgan daudz pa lauku apvidiem, un mani vienmēr iepriecina tikšanās ar sievietēm, kuras šķērso robežlīnijas un piedalās dažādu lauksaimnieku organizāciju darbā. Es zinu, ka pirmajām sievietēm ienākt šajās organizācijās ir liels solis, bet nākamajai vairs nav tik grūti, lai gan tas prasa dažas izmaiņas attiecībā uz pieeju no vīriešu puses – pieņemt to, ka sievietes šajā sfērā var dot ieguldījumu vienlīdz lielā mērā. Es domāju, ka par šo tēmu ir daudz kas vēl sakāms un ko nevajadzētu nobīdīt malā. Ļaujiet man jums apgalvot, ka es no visas sirds atbalstīšu visas iniciatīvas, kas var uzlabot sieviešu stāvokli lauku apvidos, jo es patiešām domāju, ka mums ir nepieciešama šī īpašā pieeja no sieviešu puses, lai diversificētu lauku apvidus."@lv13
"Mr President, I thank the House for a very encouraging debate with some fairly dedicated speeches – I really enjoy that. The discussion we have had tonight makes it clear again that the situation for women in rural areas really needs specific attention. Although I feel that some of you are a little pessimistic about the progress that has been made, I want to approach this from a more positive side. I think that quite a lot has been achieved, especially through the rural development tools, and I am confident that we are heading in the right direction when it comes to improving the position of women in rural areas. Many of you have mentioned that mainstreaming the gender issue into our policy and broadening its scope to the wider rural economy will enhance its effect. I fully subscribe to this approach. We should not limit our focus to the farm sector only. Embedding our policies in the needs and opportunities of rural society as a whole will create a multiplier effect that will also benefit the whole agricultural sector. The Commission will closely monitor this aspect with the implementation of the rural development programmes. Several of you mentioned the importance of broadband networks in rural areas. Here I have to say that there is a possibility within the third axis – the diversification axis – of the rural development policy to go into areas that, from an economic point of view, are not economically viable for investors. Those are remote areas where Member States can use the rural development policy to secure a broadband connection. I can only encourage all Member States to take this into consideration when they plan their investments or the use of their rural development policy. Some of you also mentioned the ‘hidden work’ that is being done by women on farms. I acknowledge that our statistics do not always reflect this fact. We should, using all the different tools, try to encourage women to seize the opportunities to gain their economic independence by giving them the associated social rights. For me, better possibilities for taking up part-time work for women in agriculture would be a huge step forward in strengthening rural incomes and also to help sustaining life in rural communities. I must say that I travel quite a lot in rural areas and I am always very encouraged when I meet women who cross the borderlines and take part in the work of the different farmers’ organisations. I know it is a big step for the first women to enter into these organisations but sometimes it spreads and it is not so difficult for the next one, although it requires some change of approach on the men’s side to accept that women can contribute on an equal footing in this area. I think there is quite a lot more to be said on this subject, which should not be pushed into the background. Let me assure you that I will wholeheartedly back all initiatives that can improve the position of women in rural areas, because I really think that we need this special approach from the female side to the diversification of rural areas."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik dank het Huis voor dit zeer stimulerende debat met enkele zeer betrokken toespraken – ik heb er met veel genoegen naar geluisterd. De discussie die we vanavond hebben gevoerd, maakt opnieuw duidelijk dat de situatie van de vrouw in de plattelandsgebieden bijzondere aandacht verdient. Hoewel ik het gevoel heb dat sommigen van u ietwat somber zijn over de geboekte vooruitgang, wil ik de zaak van een positievere kant benaderen. Ik denk dat er heel veel is bereikt, met name door middel van de instrumenten voor plattelandsontwikkeling, en ik ben ervan overtuigd dat we op de goede weg zitten als het gaat om het verbeteren van de positie van de vrouw in de plattelandsgebieden. Velen van u merkten op dat de integratie van de genderkwestie in ons beleid en de uitbreiding van het toepassingsgebied van het beleid tot de bredere plattelandseconomie tot een sterker beleid zal leiden. Ik onderschrijf deze benadering volledig. We moeten ons niet alleen richten op de agrarische sector. Door ons beleid te verbinden met de behoeften en kansen van de plattelandsgemeenschap als geheel, creëren we een versterkend effect waar de hele agrarische sector van kan profiteren. De Commissie zal dit aspect bij de tenuitvoerlegging van de programma’s voor plattelandsontwikkeling nauwlettend volgen. Een aantal van u noemde het belang van breedbandnetwerken in plattelandsgebieden. In dat verband kan ik zeggen dat de derde as – de diversificatie-as – van het beleid voor plattelandsontwikkeling mogelijkheden biedt gebieden te ontsluiten die voor investeerders economisch niet rendabel zijn. Het betreft afgelegen gebieden waar lidstaten het beleid voor plattelandsontwikkeling kunnen inzetten om een breedbandverbinding tot stand te brengen. Ik kan er alleen maar bij de lidstaten op aandringen dit te overwegen als ze hun investeringen of de inzet van hun beleid voor plattelandsontwikkeling plannen. Enkelen van u noemden ook het “verborgen werk” dat vrouwen op boerderijen doen. Ik erken dat dit gegeven niet altijd uit onze statistieken naar voren komt. We moeten met behulp van alle verschillende instrumenten proberen vrouwen te stimuleren de kansen te grijpen om economisch onafhankelijk te worden door hun de daaraan verbonden sociale rechten toe te kennen. Ik ben van mening dat het een enorme stap op weg naar hogere inkomens en een betere kwaliteit van leven in plattelandsgemeenschappen zou zijn als we vrouwen meer mogelijkheden bieden om in deeltijd in de landbouw te werken. Ik moet zeggen dat ik vrij veel door plattelandsgebieden reis en ik vind het altijd bemoedigend om vrouwen te ontmoeten die de scheidslijn overschrijden en werkzaam zijn bij een van de verschillende agrarische organisaties. Ik weet dat het voor de eerste vrouwen een grote stap is om zich bij deze organisaties aan te sluiten, maar soms verbreid het zich en is het minder moeilijk voor de volgende, hoewel er bij de mannen wel een omslag nodig is om te leren aanvaarden dat vrouwen op dit gebied op voet van gelijkheid een bijdrage kunnen leveren. Ik denk dat er veel meer over dit onderwerp te zeggen valt en dat dit niet naar de achtergrond moet worden gedrukt. Ik verzeker u dat ik alle initiatieven die tot een verbetering van de positie van de vrouw in de plattelandsgebieden kan leiden, van ganser harte zal steunen. Ik denk namelijk dat deze speciale benadering van de diversificatie van de plattelandsgebieden vanuit het perspectief van de vrouw echt noodzakelijk is."@nl3
"Panie przewodniczący! Dziękuję Izbie za tą bardzo zachęcającą debatę wraz z licznymi bardzo konkretnymi wypowiedziami - naprawdę sie z nich cieszę. Dyskusja, którą prowadziliśmy dzisiejszego wieczora jeszcze raz jasno pokazała, że kobiety żyjące na obszarach wiejskich potrzebują szczególnej uwagi. Chociaż widzę, że część z państwa jest trochę pesymistycznie nastawiona do postępów, jakich dokonaliśmy, chciałabym jednak podejść do sprawy z większym optymizmem. Myślę, że całkiem sporo udało nam się już osiągnąć, szczególnie poprzez narzędzia rozwoju obszarów wiejskich. I jestem przekonana, że podążamy w dobrym kierunku, jeśli chodzi o poprawę sytuacji kobiet na wsiach. Wielu z państwa wspomniało, że włączenie problematyki płci do głównego nurtu życia społecznego i politycznego w ramach polityki w państwa krajach oraz poszerzenie zakresu o szerszy wymiar gospodarki wiejskiej poprawi jej wyniki. W pełni popieram takie podejście. Nie powinniśmy ograniczać się lub skupiać jedynie na sektorze gospodarstwa wiejskich. Włączanie naszych polityk w kontekst zapotrzebowań i szans społeczności wiejskiej jako całości zwielokrotni ich oddziaływanie z korzyścią dla całego sektora rolnictwa. Komisja będzie pod tym kątem z bliska śledzić wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich. Kilkoro spośród państwa wspomniało o znaczeniu szerokopasmowych sieci w obszarach wiejskich. Tutaj muszę zaznaczyć, że istnieje możliwość, aby w ramach trzeciego kierunku - dywersyfikacji - włączyć politykę rozwoju obszarów wiejskich do obszarów, które z gospodarczego punktu widzenia nie są ekonomicznie opłacalne dla inwestorów. Są to odległe obszary, w których państwa członkowskie mogą zastosować politykę rozwoju obszarów wiejskich w celu zabezpieczenia łączy szerokopasmowych. Mogę jedynie zachęcać państwa członkowskie do wzięcia tego pod uwagę podczas planowania swoich inwestycji lub wykorzystywania ich w polityce rozwoju obszarów wiejskich. Niektórzy z państwa już wspominali o ukrytej pracy, wykonywanej przez kobiety w gospodarstwach. Przyznaję, że statystyki nie zawsze odzwierciedlają stan faktyczny. Powinniśmy za pomocą różnych narzędzi próbować zachęcać kobiety do wykorzystywania szans na zdobycie niezależności ekonomicznej poprzez nadanie im połączonych praw socjalnych. W moim odczuciu lepsze możliwości podjęcia pracy w niepełnym wymiarze godzin dla kobiet w rolnictwie mogłyby stanowić ogromny krok naprzód w zwiększaniu dochodów na wsiach oraz również pomóc w utrzymaniu życia w społecznościach wiejskich. Muszę powiedzieć, że dużo podróżuję po obszarach wiejskich i zawsze cieszy mnie, gdy spotykam kobietę, która przekracza te ograniczenia i bierze udział w pracach różnych organizacji rolniczych. Wiem, że dla pierwszej kobiety to poważny krok, aby wejść do takiej organizacji, lecz czasami zjawisko to upowszechnia się i nie jest już to tak trudne dla kolejnej kobiety, chociaż wymaga zmiany podejścia ze strony mężczyzn, aby zaakceptować fakt, że kobiety mogą na równi brać udział w tej dziedzinie życia. Myślę, że na ten temat wiele jest do powiedzenia i nie należy tego spychać na drugi plan. Pozwolę sobie państwa zapewnić, że z całego serca będę wspierać wszystkie inicjatywy, które poprawią sytuację kobiet na obszarach wiejskich ponieważ naprawdę myślę, że potrzebujemy szczególnego podejścia ze strony kobiet do dywersyfikacji obszarów wiejskich."@pl16
"Senhor Presidente, agradeço à Assembleia um debate muito animador, em que houve algumas intervenções bastante empenhadas - gosto muito de debates assim. O debate que aqui realizámos esta noite mostra mais uma vez, claramente, que a situação das mulheres nas zonas rurais necessita que lhe dediquemos uma atenção especial. Embora sinta que alguns dos presentes estão um tanto ou quanto pessimistas quanto aos progressos realizados, quero abordar este assunto sob uma perspectiva mais positiva. Penso que já se fizeram bastantes progressos, especialmente através das ferramentas de desenvolvimento rural, e estou segura de que estamos a avançar na direcção certa no que se refere a melhorar a situação das mulheres nas zonas rurais. Muitas das pessoas que intervieram no debate disseram que a integração da questão da igualdade dos géneros na nossa política e o alargamento do seu âmbito à economia rural em geral reforçará o seu efeito. Concordo inteiramente com esta abordagem. Não devemos dedicar atenção apenas ao sector agrícola. Se as nossas políticas tiverem por base as necessidades e oportunidades da sociedade rural no seu conjunto, isso terá um efeito multiplicador que também beneficiará todo o sector agrícola. A Comissão irá acompanhar atentamente este aspecto da questão durante a realização dos programas de desenvolvimento rural. Vários deputados mencionaram a importância das redes de banda larga nas zonas rurais. Quanto a este aspecto, devo dizer que há a possibilidade, no contexto do terceiro eixo - o eixo da diversificação -, de a política de desenvolvimento rural abranger áreas que, de um ponto de vista económico, não são economicamente viáveis para os investidores. Trata-se de zonas remotas em que os Estados-Membros podem utilizar a política de desenvolvimento rural para garantir uma ligação à rede de banda larga. Devo incentivar os Estados-Membros a terem isto em conta ao planearem os seus investimentos ou a utilização da política de desenvolvimento rural. Alguns deputados também mencionaram o "trabalho escondido" das mulheres nas explorações agrícolas. Reconheço que as nossas estatísticas nem sempre reflectem essa realidade. Utilizando as várias ferramentas de que dispomos, devemos procurar incentivar as mulheres a aproveitarem as oportunidades de se tornarem economicamente independentes, concedendo-lhes os direitos sociais relevantes. Para mim, a criação de mais possibilidades de as mulheres trabalharem em regime de tempo parcial na agricultura representaria um enorme passo em frente no sentido de reforçar os rendimentos rurais e, também, conferir maior sustentabilidade à vida nas comunidades rurais. Devo dizer que me desloco com frequência às zonas rurais e fico sempre muito animada quando encontro mulheres que transpuseram os limites estabelecidos e estão a participar no trabalho das várias organizações de agricultores. Sei que é um grande passo quando uma mulher entra pela primeira vez para estas organizações, mas é uma atitude que alastra, facilitando a entrada da seguinte, embora seja necessário haver uma mudança de abordagem do lado dos homens, de modo a aceitarem que as mulheres podem contribuir em pé de igualdade nesta área. Julgo que haveria muito mais a dizer sobre este assunto, que não deveria ser empurrado para segundo plano. Posso assegurar-vos que darei o meu apoio sincero a todas as iniciativas susceptíveis de melhorar a situação das mulheres nas zonas rurais, porque estou firmemente convencida de que necessitamos desta abordagem especial em relação à diversificação das zonas rurais, sob a perspectiva da mulher."@pt17
"Mr President, I thank the House for a very encouraging debate with some fairly dedicated speeches – I really enjoy that. The discussion we have had tonight makes it clear again that the situation for women in rural areas really needs specific attention. Although I feel that some of you are a little pessimistic about the progress that has been made, I want to approach this from a more positive side. I think that quite a lot has been achieved, especially through the rural development tools, and I am confident that we are heading in the right direction when it comes to improving the position of women in rural areas. Many of you have mentioned that mainstreaming the gender issue into our policy and broadening its scope to the wider rural economy will enhance its effect. I fully subscribe to this approach. We should not limit our focus to the farm sector only. Embedding our policies in the needs and opportunities of rural society as a whole will create a multiplier effect that will also benefit the whole agricultural sector. The Commission will closely monitor this aspect with the implementation of the rural development programmes. Several of you mentioned the importance of broadband networks in rural areas. Here I have to say that there is a possibility within the third axis – the diversification axis – of the rural development policy to go into areas that, from an economic point of view, are not economically viable for investors. Those are remote areas where Member States can use the rural development policy to secure a broadband connection. I can only encourage all Member States to take this into consideration when they plan their investments or the use of their rural development policy. Some of you also mentioned the ‘hidden work’ that is being done by women on farms. I acknowledge that our statistics do not always reflect this fact. We should, using all the different tools, try to encourage women to seize the opportunities to gain their economic independence by giving them the associated social rights. For me, better possibilities for taking up part-time work for women in agriculture would be a huge step forward in strengthening rural incomes and also to help sustaining life in rural communities. I must say that I travel quite a lot in rural areas and I am always very encouraged when I meet women who cross the borderlines and take part in the work of the different farmers’ organisations. I know it is a big step for the first women to enter into these organisations but sometimes it spreads and it is not so difficult for the next one, although it requires some change of approach on the men’s side to accept that women can contribute on an equal footing in this area. I think there is quite a lot more to be said on this subject, which should not be pushed into the background. Let me assure you that I will wholeheartedly back all initiatives that can improve the position of women in rural areas, because I really think that we need this special approach from the female side to the diversification of rural areas."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ďakujem Parlamentu za veľmi povzbudzujúcu diskusiu s niektorými spravodlivo zanietenými príspevkami – mám z toho radosť. Diskusia prebiehajúca dnes večer znova poukázala na potrebu venovať špecifickú pozornosť situácii žien vo vidieckych oblastiach. Aj keď mnohí z vás sú trochu pesimistickí, pokiaľ ide o pokrok v tejto oblasti, chcem vám tento problém priblížiť z kladnej strany. Myslím, že sa toho dosiahlo dosť, najmä vďaka nástrojom určeným na rozvoj vidieka a som presvedčená, že ideme tým správnym smerom, pokiaľ ide o zlepšenie pozície žien vo vidieckych oblastiach. Mnoho z vás poznamenalo, že dôraz na rodovú rovnosť v nadväznosti na našu politiku a rozšírenie rámca i na sféru širšieho hospodárstva v oblasti poľnohospodárstva zvýši účinnosť. Úplne s týmto prístupom súhlasím. Nemali by sme sa zamerať len na farmársky sektor. Zasadenie našich politík do potrieb a možností poľnohospodárskej spoločnosti ako celku bude účinnejšie a bude mať z neho úžitok aj poľnohospodársky sektor. Komisia bude dôkladne sledovať uplatňovanie programov určených na rozvoj vidieka. Niektorí z vás spomenuli nevyhnutnosť rozšírenia sietí vo vidieckych oblastiach. V tomto prípade musím povedať, že existuje možnosť v rámci tretej osi – rozšírenie osi – politiky rozvoja poľnohospodárstva ísť do oblastí, ktoré z pohľadu hospodárstva nie sú pre investorov dostatočne životaschopné. Ide o vzdialené oblasti, kde členské štáty môžu využiť politiku rozvoja poľnohospodárstva na rozšírenie spojenia. Môžem len povzbudiť všetky členské štáty k tomu, aby zvážili svoje možnosti pri plánovaní financovania alebo využití svojich politík zameraných na poľnohospodársky rozvoj. Niektorí z vás taktiež spomenuli skrytú prácu, ktorú vykonávajú ženy na farmách. Uznávam, že naše štatistiky nie vždy odrážajú skutočnosť. Mali by sme sa pokúsiť, s využitím všetkých dostupných nástrojov, dať ženám práva, a tým ich povzbudiť k uchopeniu šancí na získanie hospodárskej nezávislosti. Mať lepšie možnosti získať prácu na čiastočný úväzok pre ženy v poľnohospodárstve by bolo veľkým krokom vpred a zároveň by to posilnilo príjmy a zachovalo život vo vidieckych komunitách. Musím povedať, že vidieckymi oblasťami cestujem pomerne často a vždy ma povzbudí, keď stretnem ženy, ktoré prekračujú hranice a zúčastňujú sa na práci v rôznych farmárskych organizáciách. Viem, že je to veľký krok pre ženy, ktoré vstúpili do týchto organizácií ako prvé,, ale niekedy sa tieto organizácie rozširujú a pre ďalšie ženy to už nie je také ťažké, aj keď aj tento krok vyžaduje isté zmeny v prístupe najmä z mužskej strany, pokiaľ ide o prijatie skutočnosti, že ženy môžu prispieť k postaveniu základov rovnocennosti v tejto oblasti. Myslím, že toho, čo by v súvislosti s touto témou malo byť povedané, je omnoho viac. Uisťujem vás, že budem bezvýhradne podporovať všetky aktivity, ktoré môžu zlepšiť pozíciu žien vo vidieckych oblastiach, pretože si skutočne myslím, že potrebujeme špecifický prístup najmä zo strany žien, pokiaľ ide o pretváranie vidieckych oblastí."@sk19
"Gospod predsednik, Parlamentu se zahvaljujem za zelo spodbudno razpravo z nekaj precej predanimi govori; bilo je res zanimivo. Nocojšnja razprava je ponovno dokazala, da je treba položaju žensk na podeželskih območjih nameniti posebno pozornost. Čeprav menim, da ste nekateri nekoliko pesimistični glede doseženega napredka, bi rada to vprašanje obravnavala z bolj pozitivne strani. Menim, da je bilo že veliko doseženega, zlasti prek orodij za razvoj podeželja, in verjamem, da delujemo v pravi smeri, kar zadeva izboljšanje položaja žensk na podeželskih območjih. Mnogi ste omenili, da bo vključevanje vprašanja spolov v našo politiko in širitev njenega področja na širše gospodarstvo podeželja povečalo njen učinek. Popolnoma podpiram ta pristop. Naše pozornosti ne smemo omejiti le na kmetijski sektor. Vključevanje naših politik v potrebe in priložnosti celotne podeželske družbe bo povečalo učinek, kar bo koristilo tudi celotnemu kmetijskemu sektorju. Komisija bo tesno spremljala ta vidik z izvajanjem programov razvoja podeželja. Nekateri ste omenili pomembnost širokopasovnih omrežij na podeželskih območjih. V zvezi s tem moram povedati, da obstaja možnost v okviru tretje osi, tj. osi diverzifikacije, politike razvoja podeželja za območja, ki z gospodarskega vidika niso donosna za vlagatelje. To so oddaljena območja, na katerih lahko države članice izvajajo politiko razvoja podeželja za zagotavljanje širokopasovne povezave. Spodbujam vse države članice, da to upoštevajo pri načrtovanju svojih naložb ali uporabi svojih politik razvoja podeželja. Nekateri ste prav tako omenili „prikrito delo“, ki ga ženske opravljajo na kmetijah. Priznavam, da naša statistika ne odraža vedno tega dejstva. Z uporabo vseh različnih orodij moramo spodbujati ženske, da izkoristijo možnosti za doseganje njihove ekonomske neodvisnosti, tako da jim zagotovimo socialne pravice, ki jim pripadajo. Menim, da bi boljše možnosti za delo s polovičnim delovnim časom za ženske v kmetijstvu pomenile velik korak naprej za povečanje dohodkov na podeželju in prispevale k ohranjanju življenja v podeželskih skupnostih. Moram reči, da veliko potujem po podeželskih območjih in me navdušujejo srečanja z ženskami, ki prestopajo meje in sodelujejo pri delu različnih kmetijskih organizacij. Zavedam se, da je to velik korak za ženske, ki prve vstopajo v te organizacije, vendar so za naslednjo generacijo razmere lažje, čeprav je za to potrebna sprememba v pristopu tudi na strani moških, saj morajo sprejeti, da tudi ženske lahko enakovredno sodelujejo na tem področju. Menim, da je treba o tej temi povedati še veliko stvari in da se je ne sme potisniti v ozadje. Zagotavljam vam, da bom odločno podprla vse pobude, ki lahko izboljšajo položaj žensk na podeželskih območjih, ker menim, da resnično potrebujemo ta poseben pristop z ženskega vidika k diverzifikaciji podeželskih območij."@sl20
"Herr talman! Jag tackar parlamentet för en mycket uppmuntrande debatt med några relativt engagerade inlägg – jag uppskattar det verkligen. Den debatt vi har haft ikväll visar än en gång att kvinnornas situation på landsbygden verkligen kräver särskild uppmärksamhet. Även om jag anser att några av er är lätt pessimistiska inför de framsteg som har gjorts tänkte jag angripa frågan från ett mer positivt håll. Jag tycker faktiskt att vi har uppnått en hel del, särskilt genom verktygen för landsbygdsutveckling, och jag är säker på att vi rör oss i rätt riktning när det gäller att förbättra kvinnors ställning på landsbygden. Många av er har nämnt att integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i våra politikområden och breddandet av dess räckvidd till att även omfatta landsbygdsekonomi i vidare perspektiv kommer att leda till effektivare jämställdhetssträvanden. Jag stöder det synsättet fullt ut. Vi ska inte begränsa vårt synfält till enbart jordbrukssektorn. Om vi förankrar vår politik i hela landsbygdssamhällets behov och möjligheter får vi en multiplikatoreffekt som också gynnar hela jordbrukssektorn. Kommissionen kommer att övervaka frågan noggrant i samband med genomförandet av programmen för landsbygdsutveckling. Flera av er har nämnt vikten av bredbandsnät på landsbygden. Här måste jag säga att det finns en möjlighet inom den tredje axeln – diversifieringen – av landsbygdsutvecklingspolitiken att tillämpas på områden som ur ekonomiskt hänseende inte är hållbara för investerare. Dessa är avlägsna områden där medlemsstaterna kan utnyttja landsbygdspolitiken för att garantera bredbandskommunikation. Jag kan bara uppmuntra samtliga medlemsstater att ta hänsyn till detta när de planerar sina investeringar eller tillämpningen av sin landsbygdspolitik. Vissa av er har också nämnt det ”dolda arbete” som utförs av kvinnor på gårdarna. Jag inser att vår statistik inte alltid återspeglar detta. Vi borde använda alla verktyg som finns för att uppmuntra kvinnor att utnyttja möjligheten att nå ekonomiskt oberoende genom att ge dem tillhörande sociala rättigheter. För mig skulle bättre möjligheter för kvinnor att arbeta deltid inom jordbruket vara ett enormt steg framåt för att stärka inkomsterna på landsbygden och även bidra till att behålla livskraftiga samhällen på landet. Jag måste berätta att jag reser en hel del på landsbygden och alltid blir uppmuntrad när jag träffar kvinnor som går över gränser och medverkar i olika jordbruksorganisationers arbete. Jag vet det är ett stort steg för de första kvinnorna som går med i dessa organisationer, men ibland sprider det sig och det är inte lika svårt för nästa kvinna, även om det kräver ändrade attityder från männens sida för att acceptera att kvinnor på jämställd bas kan bidra på området. Jag tror att det finns en hel del mer att säga som inte borde sopas undan. Jag kan garantera att jag helhjärtat kommer att stödja alla initiativ som kan förbättra kvinnornas ställning på landsbygden, eftersom jag verkligen tycker att vi behöver den här särskilda strategin för kvinnorna för att skapa mångfald i landsbygdsområden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mariann Fischer Boel,"18,5,20,15,1,19,11,16,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph