Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-369"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.33.2-369"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Question No 42 by Bart Staes () The Commission has recently agreed a full Economic Partnership Agreement (EPA) with the Caribbean, as well as a series of interim deals meant to eventually lead to full EPAs with other countries or regions. The progress made so far was presented very clearly to the European Parliament Development Committee this January, and we acknowledge the hard work which has been put in from the Commissioner´s side. You also pointed out the tasks ahead, however. Among others, you mentioned that it will be vital to find ways to monitor the implementation and impact of new agreements. Does the Commission have any rough estimates at this point of the positive impact of the latest agreements on the income of African farmers, as well as on the final prices for European consumers? How does the Commission plan to go about the development of techniques to monitor and measure implementation and impact? Question No 45 by David Martin () Can the Commission provide the latest information on EPAs? Question No 46 by Sarah Ludford () Why have you not managed to convince critics that EPAs are fair to developing countries? Question No 47 by Hélène Goudin () Most ACP countries have signed economic partnership agreement (EPAs) with the EU. A whole series of voluntary organisations do not consider that the agreements will attain the stated objectives, i.e. promoting economic development in the contracting countries. The Commission's spokesperson has stated that EPAs could in future be put up for debate and thus be renegotiated. On the other hand, the Trade Commissioner has distanced himself from the possibility of renegotiating the existing agreements. Can the Commission clarify the situation in this regard? Will developing countries which have signed partnership agreements with the EU be able to renegotiate them? ACP governments which have agreed to liberalise trade in goods have insufficient negotiating power on matters of real concern to them. While they have to make major concessions in the EPAs, Europe is not entering into any binding commitments on important issues such as improving the rules of origin, the allocation of subsidies or the extension of development aid. Does the Commission agree that these countries should be given more time to arrive at properly negotiated EPAs, that they should have better support in boosting their negotiating capacity, and that an in-depth evaluation and review on the existing agreements – which are still far from being the ‘development instruments’ they should be – is therefore necessary! Question No 43 by Thijs Berman () The expiry of the 1 January 2008 deadline regarding Economic Partnership Agreements with ACP countries has given rise to considerable uncertainty in these countries. Agreements concluded on exemption clauses for exports, safeguard clauses, improved rules of origin, the allocation of subsidies or the extension of development aid are often inadequate and therefore enjoy little support in the countries concerned. Is the Commission prepared to carry out an in-depth evaluation of the existing agreements? What specific measures will it undertake to that end, and within what time-framework? Question No 44 by Claude Moraes ()"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Otázka č. 42, kterou předkládá Bart Staes () Komise nedávno dojednala úplnou dohodu o hospodářském partnerství (EPA) s Karibskou oblastí a dále řadu předběžných dohod, které pravděpodobně vyústí v úplné dohody o hospodářském partnerství s ostatními zeměmi nebo regiony. Pokrok, jehož bylo zatím dosaženo, byl velmi jasně prezentován v lednu letošního roku ve Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu a oceňujeme náročnou práci, kterou k tomuto procesu přispěl pan komisař. Poukázal jste však i na úkoly, které máme před sebou. Kromě jiného jste uvedl, že je důležité, aby byly nalezeny způsoby, jak monitorovat uplatňování nových dohod a jejich dopad. Má Komise v této chvíli k dispozici nějaké přibližné odhady týkající se pozitivního dopadu posledních dohod na příjmy afrických zemědělců i na konečné ceny evropských spotřebitelů? Jak zamýšlí Komise postupovat při vypracování technik týkajících se monitorování a měření jejich zavádění a dopadu? Otázka č. 45, kterou předkládá David Martin () Může Komise poskytnout nejnovější informace o EPA? Otázka č. 46, kterou předkládá Sarah Ludford () Proč se vám nepodařilo přesvědčit kritiky o tom, že dohody o hospodářském partnerství jsou pro rozvojové země spravedlivé? Otázka č. 47, kterou předkládá Hélène Goudin () Většina zemí AKT podepsala s EU dohody o hospodářském partnerství. Celá řada dobrovolných organizací se domnívá, že dohodami nebude dosaženo stanovených cílů, t.j. podpory hospodářského rozvoje ve smluvních zemích. Mluvčí Komise uvedl, že dohody EPA by mohly být v budoucnosti předloženy k rozpravě a mohly by tak být znovu projednány. Na druhé straně se komisař pro obchod vzdal možnosti znovu jednat o existujících dohodách. Může Komise vyjasnit situaci v této záležitosti? Budou moci rozvojové země, které podepsaly partnerské dohody s EU, znovu o těchto dohodách jednat? Vlády zemí AKT, které se dohodly na liberalizaci obchodu se zbožím, nemají dostatečnou pravomoc k jednání, týkající se záležitostí jejich skutečného zájmu. Zatímco musí dělat velké ústupky v dohodách EPA, Evropa nevstupuje do žádných závazků týkajících se důležitých otázek, jako je zdokonalení pravidel původu, poskytování dotací nebo rozšiřování rozvojové pomoci. Souhlasí Komise s tím, že by měly mít tyto země více času na to, aby mohly dohody EPA řádně projednat, že by měly mít vyšší podporu při prosazování své pravomoci k jednání a že je proto zapotřebí hloubkového hodnocení a přezkoumání stávajících dohod, které mají zatím daleko k tomu, aby se staly „rozvojovými nástroji“? Otázka č. 43, kterou předkládá Thijs Berman () Skutečnost, že uplynula lhůta pro dohody o hospodářském partnerství se zeměmi AKT, která byla stanovena na 1. ledna 2008, vyvolala v těchto zemích značnou nejistotu. Ustanovení týkající se osvobození pro vývozy, ochranných doložek, zdokonalených pravidel původu, poskytování dotací nebo rozšíření rozvojové pomoci jsou často nepřiměřená a mají proto v dotčených zemích jen malou podporu. Je Komise připravena uskutečnit hloubkové hodnocení existujících dohod? Jaká zvláštní opatření přijme v této oblasti a v jakém rámci? Otázka č. 44, kterou předkládá Claude Moraes ()"@cs1
"Spørgsmål nr. 42 af Bart Staes () Kommissionen har for nylig godkendt en fuld økonomisk partnerskabsaftale (ØPA) med Vestindien samt en række foreløbige aftaler, der med tiden skal føre til fulde partnerskabsaftaler med andre lande eller regioner. De fremskridt, der er gjort indtil videre, blev præsenteret meget klart for Europa-Parlamentets Udviklingsudvalg i januar, og vi anerkender det hårde arbejde, som kommissæren har udført. De påpegede imidlertid også de opgaver, der ligger foran os: Bl.a. nævnte De, at det vil være af afgørende betydning at finde metoder til at overvåge gennemførelsen og virkningerne af nye aftaler. Har Kommissionen i øjeblikket et groft skøn over de positive virkninger af de seneste aftaler om afrikanske landmænds indkomst samt om slutpriserne for europæiske forbrugere? Hvordan agter Kommissionen at gribe udviklingen af teknikker til overvågning og måling af gennemførelsen og virkningerne an? Spørgsmål nr. 45 af David Martin () Kommissionen bedes fremlægge de seneste oplysninger om de økonomiske partnerskabsaftaler. Spørgsmål nr. 46 af Sarah Ludford () Hvorfor har Kommissionen ikke formået at overbevise kritikere om, at økonomiske partnerskabsaftaler er retfærdige over for udviklingslande? Spørgsmål nr. 47 af Hélène Goudin () De fleste AVS-lande har indgået økonomiske partnerskabsaftaler (EPA-aftaler) med EU. En lang række frivillige organisationer mener ikke, at aftalerne vil opfylde de opstillede målsætninger, dvs. at fremme den økonomiske udvikling i partnerskabslandene. Kommissionens formand har udtalt, at EPA-aftalerne fremover kan tages op til drøftelse og dermed genforhandles. Handelskommissæren har derimod taget afstand fra muligheden for at genforhandle de gældende aftaler. Kan Kommissionen præcisere, hvordan det forholder sig i denne sag? Vil de udviklingslande, som har indgået en partnerskabsaftale med EU, få mulighed for at genforhandle aftalen? Regeringerne i AVS-stater, der har accepteret at liberalisere varehandelen, har utilstrækkelig forhandlingsstyrke i spørgsmål, der virkelig vedrører dem. Mens de selv i de økonomiske partnerskabsaftaler må give store indrømmelser, påtager EU sig ingen bindende forpligtelser i vigtige spørgsmål som forbedring af oprindelsesbestemmelserne, fordeling af støtte og udbygning af udviklingsbistanden. Er Kommissionen enig i, at disse lande bør have mere tid til at nå frem til velforhandlede økonomiske partnerskabsaftaler, at de bør have bedre støtte til at øge deres forhandlingsstyrke og at der derfor er behov for en grundig evaluering og revision af de gældende aftaler - som i øvrigt langtfra er de "udviklingsinstrumenter", de burde være? Spørgsmål nr. 43 af Thijs Berman () Den overskredne deadline for de økonomiske partnerskabsaftaler med AVS-landene, den 1. januar 2008, medfører megen usikkerhed i disse lande. Indgåede aftaler om undtagelsesklausuler for eksport, fritagelsesforanstaltninger, forbedrede oprindelsesbestemmelser, fordeling af støtten og udbredelse af udviklingsstøtten er ofte utilstrækkelige og der kan derfor ikke påregnes større opbakning i de berørte lande. Er Kommissionen rede til at foretage en grundig evaluering og revision af de eksisterende aftaler og af, hvilke konkrete foranstaltninger der skal træffes inden for hvilken tidsfrist? Spørgsmål nr. 44 af Claude Moraes ()"@da2
"Anfrage Nr. 42 von Bart Staes () Bewertung der Auswirkungen von Wirtschaftspartnerschaftsabkommen Die Kommission hat kürzlich ein volles Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) mit den Karibikländern sowie eine Reihe von Interimsabkommen abgeschlossen, die schließlich zu vollen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit anderen Ländern oder Regionen führen sollen. Die bisher erreichten Fortschritte wurden dem Entwicklungsausschuss des Europäischen Parlaments im Januar dieses Jahres sehr deutlich dargelegt, und wir erkennen die harte Arbeit, die von Seiten der Kommission geleistet wurde, an. Die Kommission wies indessen auch auf die noch zu bewältigenden Aufgaben hin; unter anderem hieß es, es müssten unbedingt Möglichkeiten für die Überwachung der Anwendung neuer Abkommen und deren Auswirkungen gefunden werden. Kann die Kommission zum jetzigen Zeitpunkt eine grobe Einschätzung der positiven Auswirkungen der jüngsten Abkommen auf das Einkommen afrikanischer Landwirte sowie auf die Endpreise für die europäischen Verbraucher geben? Wie gedenkt die Kommission in Bezug auf die Entwicklung von Verfahren zur Überwachung und Bewertung der Anwendung und der Auswirkungen weiter vorzugehen? Anfrage Nr. 45 von David Martin () Kann die Kommission die neuesten Informationen zu den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) zur Verfügung stellen? Anfrage Nr. 46 von Sarah Ludford () Warum ist es der Kommission nicht gelungen, Kritiker davon zu überzeugen, dass Wirtschaftspartnerschaftsabkommen den Entwicklungsländern gegenüber fair ausgestaltet sind? Anfrage Nr. 47 von Hélène Goudin () Die meisten AKP-Länder haben Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) mit der EU unterzeichnet. Vielen Freiwilligenorganisationen zufolge erfüllen diese Abkommen nicht ihr erklärtes Ziel der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in den Unterzeichnerstaaten. Der Präsident der Kommission hat erklärt, die WPA könnten in Zukunft Gegenstand von Diskussionen sein und neu ausgehandelt werden. Das für den Handel zuständige Kommissionsmitglied hat dagegen die Möglichkeit einer Neuaushandlung der geltenden Abkommen ausgeschlossen. Kann die Kommission ihre Position in dieser Frage klarstellen? Werden die betroffenen Entwicklungsländer die Möglichkeit zur Neuaushandlung der mit der EU geschlossenen Partnerschaftsabkommen haben? Gründliche Evaluierung der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen Regierungen von AKP-Ländern, die der Liberalisierung des Warenhandels zugestimmt haben, verfügen über unzureichende Verhandlungsbefugnisse über Themen, die sie wirklich betreffen. Während sie im Rahmen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen große Zugeständnisse machen müssen, geht Europa keine verbindlichen Verpflichtungen in wichtigen Fragen wie der Verbesserung der Ursprungsregeln, der Aufteilung ihrer Beihilfen oder der Ausweitung der Entwicklungshilfe ein. Teilt die Kommission die Einschätzung, dass diese Länder mehr Zeit benötigen, um gut ausgehandelte Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zu ermöglichen, dass sie bei der Verbesserung ihrer Verhandlungskapazität besser unterstützt werden sollten und dass daher eine gründliche Evaluierung und Überprüfung der bestehenden Abkommen – die übrigens weit von den „Entwicklungsinstrumenten“ entfernt sind, die sie sein sollten – erforderlich ist? Anfrage Nr. 43 von Thijs Berman () Der verstrichene Termin 1. Januar 2008 für die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen für die Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifik bringt für diese Länder noch viele Unsicherheiten mit sich. Getroffene Vereinbarungen über Ausnahmeregelungen für Ausfuhren, Schutzmaßnahmen, verbesserte Ursprungsregeln, die Aufteilung ihrer Beihilfen oder die Ausweitung der Entwicklungshilfe sind häufig unzureichend und finden in den betreffenden Ländern nur wenig Unterstützung. Ist die Kommission bereit, eine gründliche Evaluierung und Überprüfung der bestehenden Abkommen vorzunehmen, welche konkreten Maßnahmen wird sie zu diesem Zweck ergreifen und innerhalb welches Zeitraums? Anfrage Nr. 44 von Claude Moraes ()"@de9
"Ερώτηση αριθ. 42 του κ. Bart Staes () Η Επιτροπή προέβη προσφάτως σε Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης με την περιοχή της Καραϊβικής καθώς και σε σειρά προσωρινών συμφωνιών με στόχο την πλήρη ΣΟΕΣ με άλλες χώρες ή περιφέρειες. Η σημειωθείσα πρόοδος παρουσιάσθηκε με κάθε σαφήνεια στην Επιτροπή Ανάπτυξης του ΕΚ φέτος τον Ιανουάριο, και αναγνωρίζουμε τις σκληρές προσπάθειες που κατέβαλε σχετικά ο αρμόδιος επίτροπος. Ωστόσο, επισημάνατε τα μελλοντικά καθήκοντα και, μεταξύ άλλων, αναφέρατε ότι η εξεύρεση τρόπων για την παρακολούθηση της εφαρμογής και των επιπτώσεων των νέων συμφωνιών θα έχει ζωτική σημασία. Υπάρχουν τώρα τυχόν πρόχειρες εκτιμήσεις στη διάθεση της Επιτροπής για τις θετικές επιπτώσεις των τελευταίων συμφωνιών στο εισόδημα των αφρικανών αγροτών, καθώς και στις τελικές τιμές για τους ευρωπαίους καταναλωτές; Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να προχωρήσει στην ανάπτυξη τεχνικών που θα συμβάλλουν στην παρακολούθηση και στη μέτρηση των πιστώσεων των εν λόγω συμφωνιών; Ερώτηση αριθ. 45 του κ. David Martin () Θα μπορούσε η Επιτροπή να παράσχει τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης; Ερώτηση αριθ. 46 της κ. Sarah Ludford () Γιατί η Επιτροπή δεν κατάφερε να πείσει τους επικριτές τους ότι οι ΣΟΕΣ είναι δίκαιες για τις αναπτυσσόμενες χώρες; Ερώτηση αριθ. 47 της κ. Hélène Goudin () Οι περισσότερες χώρες ΑΚΕ έχουν υπογράψει συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με την ΕΕ. Σειρά οργανώσεων εθελοντών δεν θεωρεί ότι οι συμφωνίες αυτές οδηγούν στην επίτευξη των δηλωθέντων στόχων, δηλ. στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες που συνάπτουν τη συμφωνία ΣΟΕΣ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει δηλώσει ότι στο εξής οι συμφωνίες ΣΟΕΣ μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο συζήτησης και, κατά συνέπεια, αναδιαπραγμάτευσης. Αντίθετα, ο αρμόδιος για το εμπόριο Επίτροπος έχει αποστασιοποιηθεί, θεωρώντας ότι οι σημερινές συμφωνίες δεν μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης. Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει ποια είναι η θέση της ως προς το εν λόγω ζήτημα; Θα έχουν άραγε τη δυνατότητα οι χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την ΕΕ να επαναδιαπραγματευθούν τη συμφωνία αυτή; Κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ, οι οποίες έχουν συμφωνήσει να ελευθερώσουν το εμπόριο αγαθών, δεν διαθέτουν επαρκή διαπραγματευτική δύναμη όσον αφορά θέματα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις ίδιες. Ενώ, στο πλαίσιο της σύναψης των ΣΟΕΣ, αναγκάζονται να προβούν σε σημαντικές υποχωρήσεις, η Ευρώπη δεν αναλαμβάνει δεσμεύσεις για σημαντικά ζητήματα όπως η βελτίωση των κανόνων προέλευσης, η κατανομή των επιδοτήσεων ή η αύξηση της αναπτυξιακής βοήθειας. Συμμερίζεται άραγε η Επιτροπή την άποψη ότι οι εν λόγω χώρες πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τη σύναψη Συμφωνιών ΟΕΣ που να είναι το αποτέλεσμα δεόντως προετοιμασμένων διαπραγματεύσεων, ότι πρέπει να υποστηρίζονται περισσότερο για να αναπτύξουν την διαπραγματευτική τους ικανότητα και ότι, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο οι υφιστάμενες συμφωνίες οι οποίες εξάλλου απέχουν πάρα πολύ από το να είναι τα «αναπτυξιακά μέσα» τα οποία όφειλαν να είναι να υποβληθούν σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και αναθεώρηση; Ερώτηση αριθ. 43 του κ. Thijs Berman () Η προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2008 για τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού έχει μεν περάσει, αλλά πολλές αβεβαιότητες εξακολουθούν να υπάρχουν για τις ενδιαφερόμενες χώρες. Συχνά δεν επαρκούν οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί σχετικά με ρήτρες παρέκκλισης για τις εξαγωγές, μέτρα διασφάλισης, βελτίωση των κανόνων προέλευσης, κατανομή των επιδοτήσεων ή αύξηση της αναπτυξιακής βοήθειας, και, ως εκ τούτου, οι συμφωνίες αυτές, σε μεγάλο βαθμό, δεν επιτυγχάνουν τον επιθυμητό στόχο στις ενδιαφερόμενες χώρες. Είναι άραγε διατεθειμένη η Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και αναθεώρηση των υφισταμένων συμφωνιών; Ποιες συγκεκριμένες δράσεις προτίθεται η Επιτροπή να αναλάβει για την επίτευξη του σκοπού αυτού και πότε; Ερώτηση αριθ. 44 του κ. Claude Moraes ()"@el10
"Pregunta nº 42 de Bart Staes () La Comisión ha celebrado recientemente un acuerdo genuino de asociación económica con la región del Caribe, además de varios acuerdos provisionales en previsión de posibles acuerdos genuinos de asociación económica con otros países o regiones. En enero del presente año, el Comisario competente expuso con toda claridad ante la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo los progresos alcanzados hasta entonces, y no podemos por menos de reconocer la ardua labor realizada por el Comisario. También mencionó las tareas pendientes y, entre otras cosas, afirmó que era imprescindible encontrar la manera de llevar un seguimiento de la aplicación y del impacto de los nuevos acuerdos. ¿Dispone actualmente la Comisión de datos aproximados sobre el impacto positivo de los acuerdos más recientes sobre las rentas de los agricultores africanos y los precios finales para los consumidores europeos? ¿Cómo ha previsto la Comisión proceder al desarrollo de técnicas de control y evaluación de la aplicación y del impacto de los acuerdos? Pregunta nº 45 de David Martin () ¿Puede facilitar la Comisión información actualizada sobre los Acuerdos de Asociación Económica? Pregunta nº 46 de Sarah Ludford () ¿Por qué no ha logrado la Comisión convencer a los críticos de que los Acuerdos de Asociación Económica son justos para los países en desarrollo? Pregunta nº 47 de Hélène Goudin () La mayor parte de los países ACP han firmado Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con la Unión Europea. Un elevado número de organizaciones de voluntariado considera que estos acuerdos no servirán para alcanzar los objetivos fijados, consistentes en fomentar el desarrollo económico de los países firmantes. El portavoz de la Comisión ha afirmado que en el futuro los AAE podrían someterse a debate y, en consecuencia, renegociarse. Por otra parte, el Comisario responsable de Comercio se ha distanciado de la posibilidad de renegociar los actuales acuerdos. ¿Puede la Comisión aclarar la situación a este respecto? Los países en desarrollo que han firmado acuerdos de cooperación con la UE, ¿podrán renegociarlos? Los gobiernos de los países ACP que han dado su acuerdo a la liberalización del comercio de mercancías no disponen de un poder comercial suficiente con respecto a cuestiones que les interesan de cerca. Mientras que estos países deben hacer importantes concesiones en los acuerdos, Europa no asume compromisos vinculantes en relación con cuestiones importantes como la mejora de las normas de origen, el reparto de las subvenciones o la ampliación de la ayuda al desarrollo. ¿Conviene la Comisión en que estos países deben disponer de más tiempo para llegar a Acuerdos de Asociación Económica bien negociados y recibir un mayor apoyo para el refuerzo de su capacidad de negociación, por lo que es necesario llevar a cabo una evaluación y una revisión exhaustivas de los acuerdos existentes que, por cierto, están muy lejos de ser los «instrumentos de desarrollo» que se supone que deben ser? Pregunta nº 43 de Thijs Berman () La expiración del plazo del 1 de enero de 2008 para los Acuerdos de Asociación Económica celebrados con los países de África, el Caribe y el Pacífico plantea no pocas inseguridades a estos países. Los acuerdos alcanzados en materia de cláusulas de excepción para la exportación, medidas de salvaguardia, mejora de las normas de origen, reparto de las subvenciones o ampliación de la ayuda al desarrollo son con frecuencia insuficientes y cuentan, por tanto, con poco respaldo en los países en cuestión. ¿Está dispuesta la Comisión a proceder a una evaluación y una revisión exhaustivas de los acuerdos existentes? ¿Qué medidas concretas va a adoptar a este fin y en qué plazo? Pregunta nº 44 de Claude Moraes ()"@es21
"Küsimus nr 42, mille esitas Bart Staes () Komisjon sõlmis hiljuti täieliku majanduspartnerluslepingu (MPL) Kariibi mere piirkonna riikidega, samuti hulga vahelepinguid, mille lõppeesmärk on täielike MPLide sõlmimine teiste riikide või piirkondadega. Senistest edusammudest anti selle aasta jaanuaris Euroopa Parlamendi arengukomisjonile väga selgelt aru ning me tunnustame voliniku suurt tööpanust. Siiski juhtisite tähelepanu ka eelseisvatele ülesannetele. Muu hulgas mainisite, et on elutähtis leida uusi viise uute lepingute rakendamise ja mõju jälgimiseks. Kas komisjonil on hetkel ligikaudne ülevaade värskeimate lepingute mõjust Aafrika talupidajate sissetulekule ning Euroopa tarbijate makstavatele lõpphindadele? Kuidas kavatseb komisjon välja töötada viise rakendamise ja mõju jälgimiseks ja mõõtmiseks? Küsimus nr 45, mille esitas David Martin () Kas komisjon saaks anda värsket teavet MPLide kohta? Küsimus nr 46, mille esitas Sarah Ludford () Miks te ei ole suutnud kriitikuid veenda, et MPLid on arenguriikide suhtes õiglased? Küsimus nr 47, mille esitas Hélène Goudin () Enamik AKV riikidest on sõlminud ELiga majanduspartnerluslepingud (MPLid). Hulk vabatahtlikke organisatsioone leiab, et lepingutega ei saavutata seatud eesmärke, s.o majandusarengu edendamist lepinguriikides. Komisjoni pressiesindaja on öelnud, et MPLid võidakse tulevikus panna arutusele ja seega uuesti läbi rääkida. Teisalt on kaubandusvolinik ennast kehtivate lepingute uuesti läbi rääkimise võimalusest distantseerinud. Kas komisjon saaks selgitada olukorda selles küsimuses? Kas ELiga partnerluslepingud sõlminud arenguriigid saavad neid uuesti läbi rääkida? AKV riikidel, kes on leppinud kokku kaubavahetuse liberaliseerimises, puudub piisav läbirääkimissuutlikkus neid tõeliselt puudutavates küsimustes. Sel ajal kui nemad peavad tegema majanduspartnerluslepingutes suuri järeleandmisi, ei võta Euroopa ühtegi siduvat kohustust tähtsates küsimustes, nagu päritolueeskirjade täiustamine, toetuste eraldamine või arenguabi pikendamine. Kas komisjon nõustub, et nendele riikidele tuleks anda rohkem aega korralikult läbiräägitud majanduspartnerluslepingute sõlmimiseks, et neid tuleks rohkem toetada oma läbirääkimissuutlikkuse suurendamisel ja et seetõttu on vajalik kehtivate lepingute – mis ikka veel ei kujuta endast selliseid „arenguvahendeid“, nagu nad peaksid kujutama – põhjalik hindamine ja läbivaatamine! Küsimus nr 43, mille esitas Thijs Berman () AKV-riikidega sõlmitud majanduspartnerluslepingutega seotud tähtaja 1. jaanuar 2008 möödumine on tekitanud nendes riikides märgatavat ebakindlust. Lepingud, mis on sõlmitud ekspordi vabastusklauslite, kaitseklauslite, täiustatud päritolueeskirjade, toetuste eraldamise või arenguabi pikendamise kohta, on sageli ebapiisavad, mistõttu toetatakse neid asjaomastes riikides vähe. Kas komisjon on valmis põhjalikult hindama kehtivaid lepinguid? Milliseid konkreetseid meetmeid ta selleks võtab ja millise aja jooksul? Küsimus nr 44, mille esitas Claude Moraes ()"@et5
"Komissio on äskettäin tehnyt Karibian alueen kanssa täyden taloudellisen kumppanuussopimuksen (EPA). Muiden maiden tai alueiden kanssa on tehty useita väliaikaisia sopimuksia, joiden on määrä johtaa täyteen EPA-sopimukseen. Tähänastinen edistyminen esiteltiin Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnalle hyvin selkeästi tammikuussa, ja annamme arvoa komission jäsenen tekemälle kovalle työlle. Viittasitte myös tuleviin tehtäviin. Mainitsitte muun muassa kuitenkin myös, että on erittäin tärkeää löytää tapoja valvoa uusien sopimusten täytäntöönpanoa ja vaikutusta. Onko komissiolla tässä vaiheessa karkeita arvioita viimeisimpien sopimusten myönteisistä vaikutuksista afrikkalaisten viljelijöiden tuloihin sekä eurooppalaisten kuluttajien lopullisiin hintoihin? Miten komissio aikoo kehittää tekniikoita täytäntöönpanon ja vaikutusten valvomiseksi ja mittaamiseksi? David Martinin laatima kysymys numero 45 () Voiko komissio toimittaa viimeisimmät tiedot talouskumppanuussopimuksista? Sarah Ludfordin laatima kysymys numero 46 () Miksi komissio ei ole onnistunut vakuuttamaan arvostelijoita siitä, että talouskumppanuussopimukset ovat oikeudenmukaisia kehitysmaille? Bart Staesin laatima kysymys numero 42 () Hélène Goudinin laatima kysymys numero 47 () Useimmat AKT-maat ovat tehneet EU:n kanssa talouskumppanuussopimuksia. Monien vapaaehtoisjärjestöjen mielestä sopimukset eivät johda esitettyihin tavoitteisiin, eli ne eivät edistä taloudellista kehitystä sopimuksen tehneissä maissa. Komission puheenjohtaja on todennut, että talouskumppanuussopimukset voidaan jatkossa avata keskustelua varten ja niistä voidaan samalla myös neuvotella uudestaan. Kaupasta vastaava komissaari on sitä vastoin suhtautunut kielteisesti mahdollisuuteen neuvotella tämänhetkisistä sopimuksista uudestaan. Voiko komissio kertoa, miten se suhtautuu asiaan? Saavatko kehitysmaat, jotka ovat allekirjoittaneet EU:n kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen, mahdollisuuden neuvotella sopimuksesta uudelleen? Tavarakaupan vapauttamiseen suostuneiden AKT-maiden hallituksilla ei ole riittävästi neuvotteluvoimaa kysymyksissä, jotka todella ovat niille tärkeitä. Vaikka maiden on tehtävä suuria myönnytyksiä talouskumppanuussopimusten vuoksi, ei Eurooppa anna sitovia lupauksia alkuperäsääntöjen parantamisen, tukiensa jakamisen tai kehitysavun laajentamisen kaltaisten merkittävien kysymysten kohdalla. Yhtyykö komissio näkemykseen, jonka mukaan kyseisille valtioille on annettava enemmän aikaa, jotta ne voivat neuvotella itselleen asianmukaiset talouskumppanuussopimukset ja niitä on tuettava paremmin niiden pyrkiessä vahvistamaan neuvottelukapasiteettiaan, minkä vuoksi nykyiset sopimukset - jotka eivät todellakaan ole mitään "kehitysyhteistyövälineitä", mitä niiden pitäisi olla - on arvioitava perusteellisesti uudelleen ja niitä on tarkistettava? Thijs Bermanin laatima kysymys numero 43 () Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa tehtäviä talouskumppanuussopimuksia koskevan määräajan umpeutuminen 1. tammikuuta 2008 aiheuttaa paljon epävarmuutta kyseisissä valtioissa. Vientiä, suojatoimenpiteitä, alkuperäsääntöjen parantamista, komission tuen jakamista tai kehitysavun laajentamista koskevista poikkeuslausekkeista tehdyt sopimukset ovat usein riittämättömiä ja siksi niiden vaikutus on vähäinen asianomaisissa maissa. Onko komissio valmis arvioimaan nykyiset sopimukset perusteellisesti uudelleen ja tarkistamaan niitä, mihin konkreettisiin toimiin se aikoo ryhtyä tämän johdosta, ja mikä on kyseisten toimien aikataulu? Claude Moraesin laatima kysymys numero 44 ()"@fi7
"Question n° 42 de Bart Staes () La Commission a conclu récemment un accord de partenariat économique (APE) complet avec les Caraïbes, ainsi qu'une série d'accords provisoires qui devraient se transformer en APE complets avec d'autres pays et régions. Les progrès réalisés jusqu'ici ont été présentés très clairement à la commission du développement du Parlement européen en janvier et nous saluons le travail que la direction générale compétente y a investi. Toutefois, en évoquant les tâches qui restent à effectuer, vous avez notamment indiqué qu'il sera capital de trouver des moyens de suivre la mise en œuvre des nouveaux accords et leurs implications. La Commission possède-t-elle, à ce stade, des estimations générales des retombées positives des accords les plus récents sur le revenu des agriculteurs africains ainsi que sur les prix finaux des produits pour les consommateurs européens? Comment la Commission compte-t-elle s'y prendre pour élaborer des méthodes de suivi et de mesure de la mise en œuvre des accords et de leurs effets? Question n° 45 de David Martin () La Commission pourrait-elle communiquer les informations les plus récentes dont elle dispose sur les accords de partenariat économique? Question n° 46 de Sarah Ludford () Pourquoi la Commission n'a-t-elle pas pu convaincre les détracteurs de ce projet que les Accords de partenariat économique sont équitables envers les pays en développement? Question n° 47 de Hélène Goudin () La plupart des pays ACP ont signé avec l'UE des accords de partenariat économique (accords APE). Or, de très nombreux organismes bénévoles estiment que ces accords n'atteindront pas les objectifs fixés, à savoir la promotion du développement économique des pays signataires. Selon le porte-parole de la Commission, ces accords APE restent sujets à débat et pourront donc être renégociés à l'avenir. En revanche, le Commissaire responsable du commerce a écarté la possibilité de renégocier les accords tels qu'ils existent actuellement. La Commission peut-elle faire la lumière à ce sujet? Les pays en développement qui ont passé un accord de partenariat avec l'UE auront-ils la possibilité de renégocier cet accord? Les gouvernements des pays ACP qui ont accepté de libéraliser les échanges de biens disposent d'une marge de manœuvre insuffisante dans les domaines qui les concernent véritablement. Tandis qu'ils font de vastes concessions dans le cadre des APE, l'Europe ne prend aucun engagement contraignant sur des sujets importants tels que l'amélioration des règles d'origine, la répartition de ses subventions ou l'extension de l'aide au développement. La Commission partage-t-elle l'avis qu'il convient d'accorder plus de temps à ces pays pour parvenir à des APE bien négociés et de mieux les soutenir dans leurs capacités de négociation et qu'il est dès lors nécessaire de procéder à une évaluation et révision approfondies des accords existants, qui sont, soit dit en passant, très éloignés d'être les "instruments de développement" qu'ils sont censés être? Question n° 43 de Thijs Berman () Le délai qui a expiré le 1 janvier 2008 pour les accords de partenariat économique conclus avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique demeure source de nombreuses incertitudes dans ces pays. Les accords conclus en matière de clauses d'exemption pour les exportations, de clauses de sauvegarde, de règles d'origine améliorées, de répartition des subventions européennes ou encore d'extension de l'aide au développement sont souvent insuffisants et par conséquent trop peu soutenus dans les pays concernés. La Commission est-elle disposée à procéder à une évaluation et une révision approfondies des accords existants? Quelles actions concrètes entreprendra-t-elle à cette fin, et dans quels délais? Question n° 44 de Claude Moraes ()"@fr8
"42. kérdés Bart Staestől () A bizottság a közelmúltban hagyta jóvá a karibi térséggel megkötött teljes körű gazdasági partnerségi megállapodást, valamint egy sor közbenső egyezséget, amelyek végső soron más országokkal vagy régiókkal megkötendő teljes körű gazdasági partnerségi megállapodásokhoz vezetnek. Az eddig elértekről az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága ez év januárjában nagyon világos tájékoztatást kapott, és mi elismerjük a biztos részéről mindezekbe befektetett kemény munkát. Ön azonban rámutatott a még előttünk álló feladatokra is. Egyebek között említette, hogy létfontosságú megtalálni az új megállapodások végrehajtásának és hatásuk figyelemmel kísérésének módját. Rendelkezik-e a Bizottság bármiféle hozzávetőleges becsléssel ebben a kérdésben a legutóbbi megállapodásnak az afrikai gazdák jövedelmére, valamint az európai fogyasztók esetében a kiskereskedelmi árakra gyakorolt pozitív hatásról? Miként tervezi a Bizottság a végrehajtás és a hatás figyelemmel kísérése és mérése technikáinak kifejlesztését? 45. kérdés David Martintól () Tudna-e a Bizottság friss információval szolgálni a gazdasági partnerségi megállapodásokról? 46. kérdés Sarah Ludfordtól () Miért nem sikerült meggyőznie a kritikusokat, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások méltányosak a fejlődő országok számára? 47. kérdés Hélène Goudintől () A legtöbb AKCS ország már aláírta a gazdasági partnerségi megállapodást az EU-val. A civil szervezetek egész sora véli úgy, hogy a megállapodások nem fogják elérni a kitűzött célokat, azaz nem segítik elő a szerződő országok gazdasági fejlődését. A Bizottság szóvivője azt nyilatkozta, hogy a jövőben vitát lehet folytatni a gazdasági partnerségi megállapodásokról, és újra lehet azokat tárgyalni. Ugyanakkor a kereskedelmi biztos elhatárolódott a meglévő megállapodások újratárgyalásának lehetőségétől. Egyértelművé tenné a Bizottság a helyzetet e tekintetben? Újratárgyalhatják-e megállapodásaikat azok a fejlődő országok, amelyek már aláírt partnerségi megállapodással rendelkeznek az EU-val? Azok az AKCS-kormányok, amelyek hozzájárultak az árukereskedelem liberalizálásához, nem rendelkeznek megfelelő alkupozícióval a számukra valóban fontos ügyekben. Miközben súlyos engedményeket tesznek a gazdasági partnerségi megállapodásokban, Európa nem vállal semmiféle kötelező érvényű kötelezettségvállalást olyan fontos kérdésekben, mint a származási szabályok javítása, a támogatások allokációja vagy a fejlesztési segély bővítése. Egyetért-e a bizottság azzal, hogy ezeknek az országoknak több időt kell adni, hogy megfelelően megtárgyalt gazdasági partnerségi megállapodásokat köthessenek, és nagyobb támogatást kell kapniuk tárgyalási képességeik javítására, valamint éppen ezért szükség van a meglévő megállapodások – amelyek még mindig messze állnak attól, hogy „fejlesztési instrumentumok” legyenek, amint kellene – részletes értékelésére és felülvizsgálatára. 43. kérdés Thijs Bermantól () A 2008. január 1-jei határidő eltelte az AKCS-országokkal kötendő gazdasági partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban komoly bizonytalanságot keltett ezekben az országokban. Az exportra, a védzáradékokra, jobb származási szabályokra, a támogatások allokációjára vagy a fejlesztési segély bővítésére vonatkozó mentességi záradékokról megkötött megállapodások gyakran nem megfelelőek, és ezért kevés támogatást élveznek az érintett országokban. Készen áll-e a Bizottság arra, hogy a meglévő megállapodások részletes értékelését elvégezze? Ennek érdekében milyen konkrét intézkedéseket kíván végrehajtani és milyen időkeretben? 44. kérdés Claude Moraestől ()"@hu11
"− Poiché vertono sullo stesso argomento, annuncio congiuntamente le seguenti interrogazioni: La scadenza, il 1° gennaio 2008, del termine relativo agli accordi di partenariato economico con i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico comporta numerosi problemi per questi ultimi. Gli accordi conclusi in materia di clausole di esonero per le esportazioni, misure di salvaguardia, regole di origine migliorate, ripartizione delle sovvenzioni europee o estensione dell’aiuto allo sviluppo sono spesso inadeguati e di conseguenza non incontrano molto favore nei paesi interessati. La Commissione è disposta a compiere una valutazione e revisione approfondita degli accordi esistenti? Quali azioni concrete intende intraprendere a tal fine, e entro quali termini? l’ interrogazione n. 44 dell’on. Claude Moraes () La Commissione ha recentemente sottoscritto un accordo di partenariato economico (APE) con i Caraibi, nonché una serie di accordi provvisori volti alla creazione di veri e propri APE con altri paesi o regioni. I progressi finora realizzati sono stati presentati molto chiaramente lo scorso gennaio alla commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo, che riconosce il grande impegno profuso dalla Commissione a tal fine. Quest’ultima ha tuttavia anche indicato ciò che resta da fare, ricordando tra l’altro quanto sia importante trovare soluzioni per il controllo dell’applicazione e dell’impatto dei nuovi accordi. Al momento la Commissione dispone di stime indicative sull’impatto positivo dei più recenti accordi sul reddito degli agricoltori africani, nonché sui prezzi finali per i consumatori europei? Come intende procedere riguardo allo sviluppo di tecniche per il controllo e la valutazione dell’applicazione e dell’impatto degli accordi sottoscritti? l’ interrogazione n. 45 dell’on. David Martin () l’ La Commissione può fornire le più recenti informazioni sulle EPAs? l’ interrogazione n. 46 dell’on. Sarah Ludford () Può far sapere la Commissione perché non è riuscita a convincere quanti criticano gli APE che tali accordi sono equi per i paesi in via di sviluppo? e l’ interrogazione n. 47 dell’on. Hélène Goudin () La maggior parte dei paesi in via di sviluppo ha sottoscritto un accordo di partenariato economico (APE) con l’UE. Numerosissime organizzazioni non governative ritengono che gli accordi non condurranno agli obiettivi dichiarati, ossia alla promozione dello sviluppo economico nei paesi firmatari degli accordi. Il Presidente della Commissione ha dichiarato che gli APE potranno formare oggetto di discussione in futuro e di conseguenza potranno essere rinegoziati. Il Commissario responsabile per il commercio, tuttavia, ha preso distanza dalla possibilità di rinegoziare gli accordi in vigore. Potrebbe la Commissione chiarire la sua posizione nei confronti della questione? Avranno i paesi in via di sviluppo firmatari di un accordo di partenariato con l’UE la possibilità di rinegoziare l’accordo? interrogazione n. 42 dell’onorevole Bart Staes () I governi dei paesi ACP che hanno accettato di liberalizzare gli scambi di merci hanno un potere negoziale insufficiente in settori che sono di loro effettiva pertinenza. Essi devono fare ampie concessioni nel quadro degli APE, mentre l’Europa non assume alcun impegno vincolante su questioni importanti come il miglioramento delle regole di origine, la ripartizione delle sue sovvenzioni o l’estensione dell’aiuto allo sviluppo. Non pensa anche la Commissione che questi paesi debbano avere più tempo per poter giungere ad accordi di partenariato economico adeguatamente negoziati, nonché essere aiutati ad accrescere il loro potere negoziale? Non ritiene pertanto necessaria una valutazione e revisione approfondita degli accordi esistenti, che sono del resto molto lontani dal costituire gli “strumenti di sviluppo” che dovrebbero essere? l’ interrogazione n. 43 dell’on. Thijs Berman ()"@it12
"Bart Staes () klausimas nr. 42 Komisija neseniai sudarė ištisą ekonominės partnerytės susitarimą (EPS) su Karibų jūros regionu, taip pat eilę tarpinių susitarimų, vedančių link visiškų EPS su kitomis valstybėmis ir regionais. Pasiekta pažanga buvo labai aiškiai pristatyta Europos Parlamento plėtros komitetui šių metų sausį ir mes pripažįstame darbą, kurį atliko komisaras. Tačiau jūs taip pat paminėjote ateities uždavinius. Be kitų dalykų jūs minėjote, kad bus gyvybiškai svarbu rasti būdų naujųjų susitarimų įgyvendinimui ir poveikiui stebėti. Ar Komisija turi kokių nors apytikrių skaičiavimų susijusių su teigiamu pastarųjų susitarimų poveikiu Afrikos ūkininkų pajamoms ir Europos vartotojų galutinėms kainoms? Kaip Komisija planuoja kurti susitarimų įgyvendinimo ir poveikio stebėjimo ir matavimo metodus? David Martin () klausimas nr. 45 Ar Komisija gali pateikti naujausią informaciją apie EPS? Sarah Ludford () klausimas nr. 46 Kodėl jums nepavyko įtikinti kritikų, kad EPS yra sąžiningi besivystančių valstybių atžvilgiu? Hélène Goudin () klausimas nr. 47 Dauguma AKR valstybių pasirašė ekonominės partnerystės susitarimą (EPS) su ES. Visa eilė savanoriškų organizacijų nemano, kad minėtais susitarimais bus pasiekta užsibrėžtų tikslų, t.y. skatinti ekonominę plėtrą susitarimą pasirašiusiose šalyse. Komisijos atstovas spaudai pareiškė, kas EPS ateityje galėtų būti dar kartą aptarti ir dėl jų galėtų būti deramasi iš naujo. Kita vertus prekybos komisaras atsiribojo nuo galimybės iš naujo derėtis dėl esamų susitarimų. Ar Komisija gali paaiškinti susidariusią padėtį? Ar besivystančios valstybės, pasirašiusios partnerystės susitarimus su ES, galės iš naujo dėl jų derėtis? AKR valstybių vyriausybės, sutikusios liberalizuoti prekybą prekėmis turi nepakankamai galių derybose dėl reikalų, kurie joms iš tiesų rūpi. Jie turi daryti didžiules nuolaidas EPS, o tuo tarpu Europa neprisiima privalomų įsipareigojimų dėl svarbių dalykų, pvz., kilmės taisyklių gerinimo, subsidijų paskirstymo ar pagalbos besivystančioms šalims teikimo. Ar Komisija sutinka, kad šioms šalims turėtų būti duota daugiau laiko pasiekti EPS, dėl kurio būtų tinkamai susitarta, kad jie turėtų geresnę pagalbą savo derybų sugebėjimams tobulinti, todėl išsamus esamų susitarimų (kurie dar toli gražu nėra plėtros priemonės, o jie turėtų būti) vertinimas bei apžvalga yra būtini! Thijs Berman () klausimas nr. 43 2008 m. sausio 1 d. pasibaigęs ekonominės partnerystės susitarimų su AKR šalimis terminas sukėlė nemenką neužtikrintumo jausmą tose šalyse. Susitarimai, sudaryti dėl lengvatinių sąlygų eksportui, apsauginių nuostatų, geresnių kilmės taisyklių, subsidijų paskirstymo arba pagalbos besivystančioms šalims suteikimo, dažnai yra netinkami, todėl susilaukia menko pritarimo tose šalyse. Ar Komisija yra pasirengusi atlikti išsamų esamų susitarimų įvertinimą? Kokių konkrečių priemonių ji imsis tuo tikslu ir kokiais terminais? Claude Moraes () klausimas nr. 44"@lt14
"Claude Moraes jautājums Nr. 44 () Komisija nesen apstiprināja pilnu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu (EPN) ar Karību jūras reģiona valstīm, kā arī virkni pagaidu nolīgumu, kas ir domāti, lai varētu noslēgt tālāk pilnu EPN ar citām valstīm vai reģioniem. Līdz šim panākto progresu šī gada janvāri ļoti skaidri parādīja Eiropas Parlamenta Attīstības komitejā, un mēs izsakām atzinību komisāra kungam par ieguldīto grūto darbu. Taču jūs arī norādījāt priekšā stāvošos uzdevumus. Citu starpā jūs minējāt, ka svarīgi būs atrast veidus, kā uzraudzīt ieviešanas procesu un jauno nolīgumu ietekmi. Vai Komisijai uz doto brīdi ir kādi aptuveni pēdējo nolīgumu pozitīvās ietekmes novērtējumi par afrikāņu lauksaimnieku ienākumiem, kā arī par gala cenām Eiropas patērētājiem? Ko Komisija plāno iesākt ar tehniku izstrādi ieviešanas procesa un ietekmes uzraudzībai un novērtēšanai? David Martin jautājums Nr. 45 () Vai Komisija var sniegt jaunāko informāciju par EPN? Bart Staes jautājums Nr. 42 () Sarah Ludford jautājums Nr. 46 () Kādēļ jums nav izdevies pārliecināt kritiķus par to, ka EPN ir godīgi pret jaunattīstības valstīm? Hélčne Goudin jautājums Nr. 47 () Vairums ĀKK valstis ir parakstījušas Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ar ES. Vesela virkne brīvprātīgo organizāciju neuzskata, ka nolīgumi sasniegs nospraustos mērķus, t.i., ekonomiskās attīstības sekmēšanu līgumslēdzējās valstīs. Komisijas pārstāvis apgalvoja, ka EPN nākotnē varētu izvirzīt debatēm un tādējādi to varētu vēlreiz apspriest. No otras puses Tirdzniecības komisārs ir attālinājies no esošo nolīgumu vēlreizējās pārrunāšanas iespējas. Vai Komisija var noskaidrot situāciju attiecībā uz šo jautājumu? Vai jaunattīstības valstis, kas ir parakstījušas partnerattiecību nolīgumus ar ES, varēs tos vēlreiz pārrunāt? Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) valdībām, kas vienojās par preču tirdzniecības liberalizēšanu, ir nepietiekamas sarunu vešanas pilnvaras jautājumos, kas patiešām tām ir svarīgi. Kamēr tām ir jāveic nozīmīgas koncesijas EPN, Eiropa neuzņemas nekādas saistošas saistības tādos svarīgos jautājumos kā sākotnējo noteikumu uzlabošana, subsīdiju piešķiršana vai attīstības palīdzības paplašināšana. Vai Komisija piekrīt tam, ka šīm valstīm vajadzētu piešķirt vairāk laika, lai panāktu atbilstoši pārrunātus EPN, ka tām vajadzētu iegūt labāku atbalstu sarunu vešanas spēju palielināšanai, un tādēļ ir nepieciešams esošo līgumu – pie kuriem joprojām ir daudz vēl jāstrādā, lai tie kļūtu par tādiem „attīstības instrumentiem”, kādiem tiem ir jābūt – visaptverošs novērtējums un izskatīšana! Thijs Berman jautājums Nr. 43 () Gala termiņa iztecēšana 2008. gada 1. janvārī attiecībā uz Ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem ar ĀKK valstīm ir izraisījusi šajās valstīs ievērojamu neziņu. Nolīgumi, kas ir noslēgti par nodokļu atvieglojumiem eksportam, drošību, sākotnējo noteikumu uzlabošanu, subsīdiju piešķiršanu vai attīstības palīdzības paplašināšanu, bieži ir neadekvāti, un tāpēc tie negūst lielu atbalstu valstīs, uz ko tie attiecas. Vai Komisija ir gatava veikt pašreizējo nolīgumu visaptverošu novērtējumu? Kādus konkrētus pasākumus šim nolūkam vajadzēs veikt un cik ilgā laikā?"@lv13
"Question No 42 by Bart Staes () The Commission has recently agreed a full Economic Partnership Agreement (EPA) with the Caribbean, as well as a series of interim deals meant to eventually lead to full EPAs with other countries or regions. The progress made so far was presented very clearly to the European Parliament Development Committee this January, and we acknowledge the hard work which has been put in from the Commissioner´s side. You also pointed out the tasks ahead, however. Among others, you mentioned that it will be vital to find ways to monitor the implementation and impact of new agreements. Does the Commission have any rough estimates at this point of the positive impact of the latest agreements on the income of African farmers, as well as on the final prices for European consumers? How does the Commission plan to go about the development of techniques to monitor and measure implementation and impact? Question No 45 by David Martin () Can the Commission provide the latest information on EPAs? Question No 46 by Sarah Ludford () Why have you not managed to convince critics that EPAs are fair to developing countries? Question No 47 by Hélène Goudin () Most ACP countries have signed economic partnership agreement (EPAs) with the EU. A whole series of voluntary organisations do not consider that the agreements will attain the stated objectives, i.e. promoting economic development in the contracting countries. The Commission's spokesperson has stated that EPAs could in future be put up for debate and thus be renegotiated. On the other hand, the Trade Commissioner has distanced himself from the possibility of renegotiating the existing agreements. Can the Commission clarify the situation in this regard? Will developing countries which have signed partnership agreements with the EU be able to renegotiate them? ACP governments which have agreed to liberalise trade in goods have insufficient negotiating power on matters of real concern to them. While they have to make major concessions in the EPAs, Europe is not entering into any binding commitments on important issues such as improving the rules of origin, the allocation of subsidies or the extension of development aid. Does the Commission agree that these countries should be given more time to arrive at properly negotiated EPAs, that they should have better support in boosting their negotiating capacity, and that an in-depth evaluation and review on the existing agreements – which are still far from being the ‘development instruments’ they should be – is therefore necessary! Question No 43 by Thijs Berman () The expiry of the 1 January 2008 deadline regarding Economic Partnership Agreements with ACP countries has given rise to considerable uncertainty in these countries. Agreements concluded on exemption clauses for exports, safeguard clauses, improved rules of origin, the allocation of subsidies or the extension of development aid are often inadequate and therefore enjoy little support in the countries concerned. Is the Commission prepared to carry out an in-depth evaluation of the existing agreements? What specific measures will it undertake to that end, and within what time-framework? Question No 44 by Claude Moraes ()"@mt15
"Vraag nr. 42 van Bart Staes () De Commissie heeft onlangs een volledige economische partnerschapsovereenkomst (EPO) gesloten met de Cariben alsmede een reeks tussentijdse overeenkomsten die uiteindelijk moeten leiden tot volledige EPO’s met andere landen of gebieden. De vooruitgang die tot nu toe is geboekt, werd in januari jl. duidelijk aan de Commissie ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement medegedeeld, en we erkennen de grote inspanningen van de Commissaris. U verwees echter ook naar de toekomstige taken: u noemde onder andere dat het cruciaal is manieren te vinden om toezicht te houden op de uitvoering en het effect van nieuwe overeenkomsten. Beschikt de Commissie op dit moment over ruwe schattingen van het positieve effect van de laatste overeenkomsten inzake de inkomsten van Afrikaanse boeren en de eindprijzen voor de Europese consument? Hoe denkt de Commissie de ontwikkeling van technieken om toezicht te houden op uitvoering en effect, en de beoordeling hiervan, aan te pakken? Vraag nr. 45 van David Martin () Kan de Commissie de laatste stand van zaken in de economische partnerschapsovereenkomsten toelichten? Vraag nr. 46 van Sarah Ludford () Waarom is de Commissie er niet in geslaagd critici ervan te overtuigen dat EPO's (economische partnerschapsovereenkomsten) fair zijn voor ontwikkelingslanden? Vraag nr. 47 van Hélène Goudin () De meeste ACS-landen hebben economische partnerschapsovereenkomsten met de EU gesloten. Een groot aantal vrijwilligersorganisaties denkt dat de met deze overeenkomsten beoogde doelstellingen niet zullen worden bereikt, d.w.z. dat de economische ontwikkeling in de overeenkomstsluitende landen er niet mee bevorderd zal worden. De Commissievoorzitter heeft zich ervoor uitgesproken dat de partnerschapsovereenkomsten voortaan opengesteld worden voor discussie en dat er dus heronderhandeld kan worden. Het Commissielid voor handel heeft daarentegen afstand genomen van de mogelijkheid tot heronderhandelen over de huidige overeenkomsten. Kan de Commissie duidelijk maken hoe het met deze kwestie gesteld is? Krijgen de ontwikkelingslanden die een partnerschapsovereenkomst met de EU hebben ondertekend de mogelijkheid opnieuw over de overeenkomst te onderhandelen? ACS-regeringen die ermee ingestemd hebben om de handel in goederen te liberaliseren, beschikken over onvoldoende onderhandelingsmacht inzake onderwerpen die hen echt aanbelangen. Terwijl zij in de EPO's grote toegevingen moeten doen, gaat Europa geen bindende engagementen aan betreffende belangrijke kwesties zoals het verbeteren van de oorsprongsregels, het verdelen van haar subsidies of het uitbreiden van de ontwikkelingssteun. Deelt de Commissie het oordeel dat deze landen meer tijd moeten krijgen om tot goed onderhandelde EPO's te komen, beter ondersteund dienen te worden in het versterken van hun onderhandelingscapaciteit en een grondige evaluatie en herziening van de bestaande overeenkomsten - die overigens zeer ver af staan van de ”ontwikkelingsinstrumenten” die zij behoren te zijn - derhalve noodzakelijk is? Vraag nr. 43 van Thijs Berman () De verstreken deadline van 1 januari 2008 wat betreft de economische partnerschapsovereenkomsten voor de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan brengt voor landen nog veel onzekerheden met zich mee. Gemaakte afspraken inzake uitzonderingsclausules voor uitvoer, vrijwaringsmaatregelen, verbeterde oorsprongsregels, de verdeling van subsidies of het uitbreiden van de ontwikkelingssteun, zijn vaak ontoereikend en kennen derhalve weinig draagvlak in de betrokken landen. Is de Commissie bereid over te gaan tot een grondige evaluatie en herziening van de bestaande overeenkomsten, welke concrete acties zal ze hiertoe nemen en binnen welke tijdsspanne? Vraag nr. 44 van Claude Moraes ()"@nl3
"Komisja uzgodniła ostatnio pełną umowę o partnerstwie gospodarczym z krajami karaibskimi, jak również szereg umów tymczasowych, których celem jest podpisanie pełnej umowy o partnerstwie gospodarczym z pozostałymi państwami i regionami. Postępy dokonane na tym polu zostały jasno przedstawione w styczniu w Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego i przyznajemy, że Komisja wykonała bardzo ciężką pracę z tym związaną. Jednak wspomniał pan również o zadaniach leżących przed nami. Między innymi wspomniał pan, że zasadniczą sprawą będzie znalezienie sposobu na monitorowanie wdrożenia i wpływu nowych umów. Czy Komisja dysponuje jakimiś pobieżnymi szacunkami w tej sprawie odnośnie do pozytywnego wpływu ostatnich umów dotyczących dochodów rolników afrykańskich, jak również ostatecznych cen dla europejskich konsumentów? Jak Komisja planuje zająć się rozwojem technik monitorowania i mierzenia stopnia wdrożenia i wpływu? Pytanie nr 45 skierowane przez: David Martin () Czy Komisja może udzielić najnowszych informacji dotyczących UPG? Pytanie nr 46 skierowane przez: Sarah Ludford () Dlaczego nie udało się przekonać krytyków, że UPG sprawiedliwie traktują kraje rozwijające się? Pytanie nr 42 skierowane przez: Barta Staesa () Pytanie nr 47 skierowane przez: Hélène Goudin () Większość krajów AKP podpisało umowy o partnerstwie gospodarczym (UPG) z UE. Cały szereg organizacji społecznych nie uważa, aby umowy te doprowadziły do osiągnięcia wyznaczonych celów, tj. promowania rozwoju gospodarczego w krajach-sygnatariuszach. Rzecznik Komisji oświadczył, że UPG mogłyby w przyszłości stać się tematem debaty i w ten sposób ponownie zostać poddana negocjacjom. Z drugiej strony komisarz ds. handlu z rezerwą odniósł się do możliwości renegocjacji istniejących umów. Czy Komisja może wyjaśnić jaka jest sytuacja w tej kwestii? Czy kraje rozwijające się, które podpisały umowy o partnerstwie gospodarczym z UE będą mogły je renegocjować? Rządy krajów AKP, który zgodziły się zliberalizować wymianę handlową dóbr, stanowią wystarczającą siłę negocjacyjną w dziedzinach, którymi faktycznie są zainteresowane. Chociaż w umowach o partnerstwie gospodarczym muszą iść na znaczne ustępstwa, Europa nie włącza do nich żadnych wiążących zobowiązań dotyczących ważnych spraw, takich jak udoskonalanie reguł pochodzenia, przyznawania pomocy czy rozszerzanie pomocy na rozwój. Czy Komisja zgadza się, że kraje te powinny dostawać więcej czasu, aby móc we właściwy sposób dojść do wynegocjowanych umów o partnerstwie gospodarczym oraz że powinny otrzymywać większe wsparcie dla zwiększania zdolności negocjacyjnych oraz że dogłębna ocena i przegląd istniejących umów - które wciąż dalekie są od swojej docelowej formy „narzędzia rozwoju” - jest w związku z tym konieczny! Pytanie nr 43 skierowane przez: Thijs Bermana () Wygaśnięcie w dniu 1 stycznia 2008 r. ostatecznego terminu w odniesieniu do umów o partnerstwie gospodarczym z krajami AKP stało się przyczynkiem do pojawienia się poważnej niepewności w tych krajach. Zawarte umowy obejmujące klauzule wyłączające dotyczące wywozu, klauzule ochronne, korzystniejsze reguły kraju pochodzenia, przyznawanie pomocy czy rozszerzenie pomocy na rozwój są często nieodpowiednio sformułowane i dlatego też cieszą się małym poparciem w zainteresowanych państwach. Czy Komisja jest przygotowana do przeprowadzenia dogłębnej oceny istniejących umów? Jakie szczególne środki podejmie w tym celu i w jakich ramach czasowych? Pytanie nr 44 skierowane przez: Claude'a Moraesa ()"@pl16
"A Comissão concluiu recentemente um Acordo de Parceria Económica (APE) completo com as Caraíbas, assim como uma série de acordos provisórios com outros países e regiões que deverão transformar-se em APE completos. Os progressos até agora realizados foram apresentados de forma muito clara à Comissão do Desenvolvimento do Parlamento Europeu, em Janeiro, e saudamos o trabalho realizado por parte do Comissário neste sentido. Porém, ao referir as tarefas que ainda falta realizar, foi indicado, nomeadamente, que seria fundamental encontrar formas de monitorizar a implementação dos novos acordos e os seus resultados. Dispõe a Comissão, nesta fase, de estimativas gerais sobre os efeitos positivos dos acordos mais recentes sobre o rendimento dos agricultores africanos, assim como sobre os preços finais dos produtos para os consumidores europeus? Como tenciona a Comissão proceder para elaborar métodos de acompanhamento e de avaliação da implementação dos acordos e dos seus resultados? Pergunta n.º 44 de David Martin () Pode a Comissão divulgar as últimas informações disponíveis sobre os APE? Pergunta n.º 46 de Sarah Ludford () Por que razão não conseguiu a Comissão convencer os críticos de que os acordos de parceria económica são justos para com os países em desenvolvimento? Pergunta n.º 42 de Bart Staes () Pergunta n.º 47 de Hélène Goudin () A maior parte dos países ACP assinou acordos de parceria económica (APE) com a União Europeia. Um elevado número de organizações não governamentais considera que estes acordos não conseguirão alcançar os objectivos previstos, nomeadamente a promoção do desenvolvimento económico dos países signatários. Segundo o porta-voz da Comissão, os APE poderão, no futuro, ser postos a debate e, portanto, renegociados. No entanto, o Comissário responsável pelo Comércio afastou a possibilidade de renegociar os acordos em vigor. Pode a Comissão esclarecer a situação neste domínio? Será que os países em desenvolvimento que assinaram um acordo de parceria com a União Europeia terão a possibilidade de renegociar esse acordo? Os governos dos países ACP que aceitaram liberalizar o comércio de mercadorias dispõem de uma margem de manobra insuficiente nos domínios que lhes dizem verdadeiramente respeito. Enquanto esses governos fazem importantes concessões no âmbito dos APE, a Europa não assume qualquer compromisso vinculativo relativamente a questões importantes, como a melhoria das regras de origem, a distribuição das subvenções atribuídas ou o alargamento da ajuda ao desenvolvimento. Partilha a Comissão a opinião de que estes países devem dispor de mais tempo para poderem obter acordos APE bem negociados e receber mais apoio para o reforço das suas capacidades de negociação, sendo por isso necessário proceder a uma avaliação e revisão exaustivas dos acordos existentes, os quais estão, diga se de passagem, muito longe de ser os "instrumentos de desenvolvimento" que deveriam ser? Pergunta n.º 43 de Thijs Berman () A expiração, em 1 de Janeiro de 2008, do prazo para os Acordos de Parceria Económica celebrados com os países ACP (África, Caraíbas e Pacífico) implica, para esses países, um elevado grau de insegurança. Os acordos concluídos em matéria de cláusulas de excepção para as exportações, as medidas de salvaguarda, as regras de origem melhoradas, a distribuição das subvenções europeias ou o alargamento da ajuda ao desenvolvimento são frequentemente insuficientes e contam, por conseguinte, com pouco apoio nos países em causa. Está a Comissão disposta a proceder à avaliação e revisão exaustivas dos acordos existentes? Que medidas concretas se propõe a Comissão tomar com esse objectivo e dentro de que prazos? Pergunta n.º 44 de Claude Moraes ()"@pt17
"Question No 42 by Bart Staes () The Commission has recently agreed a full Economic Partnership Agreement (EPA) with the Caribbean, as well as a series of interim deals meant to eventually lead to full EPAs with other countries or regions. The progress made so far was presented very clearly to the European Parliament Development Committee this January, and we acknowledge the hard work which has been put in from the Commissioner´s side. You also pointed out the tasks ahead, however. Among others, you mentioned that it will be vital to find ways to monitor the implementation and impact of new agreements. Does the Commission have any rough estimates at this point of the positive impact of the latest agreements on the income of African farmers, as well as on the final prices for European consumers? How does the Commission plan to go about the development of techniques to monitor and measure implementation and impact? Question No 45 by David Martin () Can the Commission provide the latest information on EPAs? Question No 46 by Sarah Ludford () Why have you not managed to convince critics that EPAs are fair to developing countries? Question No 47 by Hélène Goudin () Most ACP countries have signed economic partnership agreement (EPAs) with the EU. A whole series of voluntary organisations do not consider that the agreements will attain the stated objectives, i.e. promoting economic development in the contracting countries. The Commission's spokesperson has stated that EPAs could in future be put up for debate and thus be renegotiated. On the other hand, the Trade Commissioner has distanced himself from the possibility of renegotiating the existing agreements. Can the Commission clarify the situation in this regard? Will developing countries which have signed partnership agreements with the EU be able to renegotiate them? ACP governments which have agreed to liberalise trade in goods have insufficient negotiating power on matters of real concern to them. While they have to make major concessions in the EPAs, Europe is not entering into any binding commitments on important issues such as improving the rules of origin, the allocation of subsidies or the extension of development aid. Does the Commission agree that these countries should be given more time to arrive at properly negotiated EPAs, that they should have better support in boosting their negotiating capacity, and that an in-depth evaluation and review on the existing agreements – which are still far from being the ‘development instruments’ they should be – is therefore necessary! Question No 43 by Thijs Berman () The expiry of the 1 January 2008 deadline regarding Economic Partnership Agreements with ACP countries has given rise to considerable uncertainty in these countries. Agreements concluded on exemption clauses for exports, safeguard clauses, improved rules of origin, the allocation of subsidies or the extension of development aid are often inadequate and therefore enjoy little support in the countries concerned. Is the Commission prepared to carry out an in-depth evaluation of the existing agreements? What specific measures will it undertake to that end, and within what time-framework? Question No 44 by Claude Moraes ()"@ro18
"Otázka č. 42, ktorú predkladá Bart Staes () Komisia sa nedávno dohodla na úplnej dohode o hospodárskom partnerstve (EPA) s Karibskou oblasťou, ako aj na rade predbežných dohôd, čo pravdepodobne vedie k úplným dohodám o hospodárskom partnerstve s ostatnými krajinami alebo regiónmi. Pokrok, ktorý sa zatiaľ dosiahol, bol veľmi jasne prezentovaný tento rok v januári Výboru pre rozvoj Európskeho parlamentu a oceňujeme náročnú prácu, ktorou do procesu prispel pán komisár. Poukázali ste však aj na úlohy, ktoré sú pred nami. Okrem iného ste uviedli, že je dôležité, aby sa našli spôsoby monitorovania implementácie a vplyvov nových dohôd.. Má Komisia v tejto chvíli nejaké približné odhady pozitívneho vplyvu posledných dohôd na príjmy afrických farmárov ako ja na konečné ceny európskych spotrebiteľov? Ako plánuje Komisie postupovať pri vypracovaní techník na monitorovanie a meranie ich zavedenia a vplyvu? Otázka č. 45, ktorú predkladá David Martin () Môže Komisia poskytnúť najnovšie informácie o EPA? Otázka č. 46, ktorú predkladá Sarah Ludford () Prečo sa vám nepodarilo presvedčiť kritikov o tom, že dohody o hospodárskom partnerstve sú spravodlivé pre rozvojové krajiny? Otázka č. 47, ktorú predkladá Hélène Goudin () Väčšina krajín AKT podpísala dohody o hospodárskom partnerstve s EÚ. Celý rad dobrovoľných organizácií sa nedomnieva, že dohody dosiahnu stanovené ciele, t.j. podporu hospodárskeho rozvoja v zmluvných krajinách. Hovorca Komisie uviedol, že dohody EPA by sa mohli v budúcnosti predložiť v rozprave a mohli by sa tak znovu prerokovať. Na druhej strane sa komisár pre obchod odstúpil od možnosti znovu rokovať o existujúcich dohodách. Môže Komisia vyjasniť situáciu v tejto veci? Budú môcť rozvojové krajiny, ktoré podpísali partnerské dohody s EÚ, znovu o nich rokovať?? Vlády štátov AKT, ktoré sa dohodli na liberalizácii obchodu s tovarom nemajú dostatočnú rokovaciu právomoc týkajúcu sa záležitostí ich skutočného záujmu. Zatiaľ čo musia robiť veľké ústupky v dohodách EPA, Európa nevstupuje do žiadnych záväzkov týkajúcich sa dôležitých otázok, ako je zdokonalenie pravidiel o pôvode, poskytovanie subvencií alebo rozširovanie rozvojovej pomoci. Súhlasí Komisia s tým, že tieto krajiny by mali mať viac času na to, aby dosiahli k riadne dohodnutým dohody o hospodárskom partnerstve, že by mali mať lepšiu podporu v propagácii svojej rokovacej schopnosti a že je preto potrebné hĺbkové hodnotenie a preskúmanie existujúcich dohôd, ktoré sú ešte ďaleko od toho, aby boli „rozvojových nástrojov”! Otázka č. 43, ktorú predkladá Thijs Berman () Uplynutím termínu 1. januáry 2008 týkajúceho sa dohôd o hospodárskom partnerstve s krajinami AKT vyvolalao v týchto krajinách značnú neistotu. Dohody uzavreté o oslobodení pre vývozy, ochranných doložkách, zdokonalených pravidiel o pôvode, posyktovaní subvencií, alebo rozšírení rozvojovej pomoci sú často neprimerané a preto majú v dotknutých krajinách malú podporu. Je Komisia priparavená uskutočniť hĺbkové hodnotenie existujúcich dohôd? Aké ossobitné opatrenia príjme v tejto oblasti a v rámci akého rámca? Otázka č. 44, ktorú predkladá Claude Moraes ()"@sk19
"Vprašanje št. 42 predložil Bart Staes () Komisija je pred kratkim sprejela celovit sporazum o gospodarskem partnerstvu s karibskimi državami in številne začasne sporazume, s katerimi bodo sčasoma doseženi celoviti sporazumi o gospodarskem partnerstvu z drugimi državami ali regijami. Dosežen napredek je bil januarja zelo jasno predstavljen odboru Evropskega parlamenta za razvoj, pri čemer priznavamo zahtevno delo, ki ga je opravil komisar. Vendar ste izpostavili tudi prihodnje naloge. Med drugim ste omenili, da je potrebno najti načine za spremljanje izvajanja in vpliva novih sporazumov. Ali Komisija na tej točki že ima približne ocene pozitivnega vpliva nedavnih sporazumov na dohodek afriških kmetovalcev in tudi končne cene za evropske potrošnike? Kako namerava Komisija poskrbeti za razvoj tehnik za spremljanje in merjenje izvajanja in vpliva? Vprašanje št. 45 predložil David Martin () Ali lahko Komisija zagotovi najnovejše informacije v zvezi s sporazumi o gospodarskem partnerstvu? Vprašanje št. 46 predložila Sarah Ludford () Zakaj vam ni uspelo prepričati kritikov, da so sporazumi o gospodarskem partnerstvu pravični do držav v razvoju? Vprašanje št. 47 predložila Hélène Goudin () Večina afriških, karibskih in pacifiških držav je podpisala sporazum o partnerstvu z EU. Številne prostovoljne organizacije menijo, da sporazumi ne bodo dosegli zastavljenih ciljev, tj. spodbujanje gospodarskega razvoja v državah pogodbenicah. Predstavnik Komisije je izjavil, da bo o sporazumih o gospodarskem partnerstvu v prihodnosti mogoče spet razpravljati in se tako o njih ponovno pogajati. Kljub temu je komisar za trgovino zadržan glede možnosti o ponovnem pogajanju v zvezi z obstoječimi sporazumi. Ali lahko Komisija pojasni položaj v zvezi s tem? Ali se bodo lahko države v razvoju, ki so podpisale sporazume o partnerstvu z EU, ponovno pogajale o njih? Vlade afriških, karibskih in pacifiških držav, ki so se dogovorile o liberalizaciji blagovne menjave, niso pri stvareh, ki jih zadevajo, pogajalsko dovolj močne. Medtem ko so morale zelo popustiti pri sporazumu o gospodarskem partnerstvu, Evropa ni sprejela nobenih zavezujočih obveznosti glede pomembnih zadev, kot je izboljšanje pravil o poreklu, dodeljevanje subvencij ali razširitev razvojne pomoči. Ali se Komisija strinja, da bi morale te države imeti na voljo več časa, da bi se lahko primerno pogodile o sporazumih o gospodarskem partnerstvu, da bi se jih moralo bolj podpreti pri večanju njihovih pogajalskih zmožnosti ter da sta potrebna poglobljena ocena in pregled obstoječih sporazumov, ki še vedno niso „razvojni instrumenti“, kot bi morali biti? Vprašanje št. 43 predložil Thijs Berman () Zaradi izteka skrajnega roka, to je 1. januar 2008, v zvezi s sporazumi o gospodarskem partnerstvu v afriških, karibskih in pacifiških državah, je v teh državah nastala velika negotovost. Sporazumi v katerih so se dogovorili o klavzulah o odstopanjih za izvoz, izboljšanih pravilih o poreklu, dodeljevanju subvencij ali razširitvi razvojne pomoči, so pogosto neustrezni, zato imajo v zadevnih državah malo podpore. Ali je Komisija pripravljena izvesti poglobljeno oceno obstoječih sporazumov? Kakšne posebne ukrepe bo sprejela v zvezi s tem in v kakšnem časovnem okviru? Vprašanje št. 44 predložil Claude Moraes ()"@sl20
"Fråga nr 42 från Bart Staes () Kommissionen har nyligen överenskommit om ett egentligt avtal om ekonomiskt partnerskap med Västindien samt ingått en rad interimsuppgörelser med andra länder eller regioner, varvid avsikten är att de i slutändan ska leda fram till avtal om ekonomiskt partnerskap i egentlig bemärkelse. I januari i år fick Europaparlamentet en mycket klar och tydligt redogörelse för vilka framsteg som hittills gjorts och vi uttrycker vår erkänsla för all den möda kommissionsledamoten lagt ned på detta. Ni påpekade dock också vilka uppgifter som återstår. Bland annat nämnde ni det akuta behovet av att finna sätt att övervaka genomförandet av de nya avtalen samt konsekvenserna av dem. Har kommissionen vid det här laget några uppskattningar i stora drag av vilka positiva effekter de senaste avtalen fått för de afrikanska jordbrukarnas inkomster liksom också för de slutliga priser som betalas av de europeiska konsumenterna? Hur planerar kommissionen gå till väga för att utveckla olika sätt att övervaka och mäta genomförandet och konsekvenserna? Fråga nr 45 från David Martin () Kan kommissionen redogöra för senaste nytt om de ekonomiska partnerskapsavtalen? Fråga nr 46 från Sarah Ludford () Hur kommer det sig att ni inte har lyckats övertyga skeptikerna om att de ekonomiska partnerskapsavtalen är rättvisa mot utvecklingsländerna? Fråga nr 47 från Hélène Goudin () De flesta AVS-länder har skrivit under avtal om ekonomiskt partnerskap (EPA-avtal) med EU. En lång rad frivilligorganisationer anser inte att avtalen kommer att leda till de uttalade målsättningarna, dvs. att främja ekonomisk utveckling i de avtalsslutande länderna. Kommissionens ordförande har uttalat sig om att EPA-avtalen framöver kan bli föremål för diskussion och således omförhandlas. Kommissionsledamoten med ansvar för handel har däremot tagit avstånd från möjligheten att omförhandla de aktuella avtalen. Kan kommissionen klargöra hur det förhåller sig i frågan? Kommer de utvecklingsländer som skrivit under ett partnerskapsavtal med EU att få möjligheten att omförhandla avtalet? Regeringarna i sådana AVS-länder som gått med på en liberaliserad varuhandel har inte tillräcklig förhandlingsstyrka i frågor som dock berör dem själva. Samtidigt som de måste göra stora eftergifter inom avtalen om ekonomiskt partnerskap gör EU inga bindande utfästelser i sådana viktiga frågor som förbättringen av ursprungsreglerna, fördelningen av dess subventioner och utbyggnaden av utvecklingsbiståndet. Instämmer kommissionen i att dessa länder måste få mera tid på sig för att de ska komma fram till sådana avtal om ekonomiskt partnerskap som är ett resultat av goda förhandlingar samt att de måste få mera hjälp med att öka sin förhandlingsstyrka och att det därför behövs en grundlig utvärdering och översyn av de nuvarande avtalen – som förresten långtifrån är de ”instrument för utveckling” de borde vara? Fråga nr 43 från Thijs Berman () Fristen för avtal om ekonomiskt partnerskap med AVS-länderna har förlängts efter den 1 januari 2008 och detta har fört med sig att mycken osäkerhet kvarstår för länderna i fråga. De avtal som ingåtts om undantagsklausuler för exporten, förbättring av ursprungsreglerna, fördelning av EU:s subventioner och utbyggnaden av utvecklingsbiståndet är ofta otillräckliga och kan därför inte påräkna särskilt mycket understöd i de berörda länderna. Är kommissionen beredd till en grundlig utvärdering och översyn av de nuvarande avtalen? Vilka konkreta åtgärder ämnar kommissionen vidta och inom vilket tidsperspektiv? Fråga nr 44 från Claude Moraes ()"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Aihe: Kehitysmaiden kanssa tehtävät kumppanuussopimukset"7
"Aihe: Taloudellisten kumppanuussopimusten vaikutusten arviointi"7
"Aihe: Talouskumppanuussopimusten perusteellinen uudelleenarviointi"7
"Angående: Ekonomiska partnerskapsavtal"22
"Angående: Grundlig utvärdering av avtalen om ekonomiskt partnerskap"22
"Angående: Konsekvensbedömning av avtal om ekonomiskt partnerskap"22
"Angående: Partnerskapsavtalen med utvecklingsländer"22
"Assunto: Acordos de Parceria Económica"17
"Assunto: Acordos de parceria com os países em desenvolvimento"17
"Assunto: Acordos de parceria económica (APE)"17
"Assunto: Avaliação de resultados dos Acordos de Parceria Económica"17
"Assunto: Avaliação exaustiva dos Acordos de Parceria Económica"17
"Asunto: Acuerdos de asociación con países en desarrollo"21
"Asunto: Evaluación del impacto de los Acuerdos de Asociación Económica"21
"Asunto: Evaluación exhaustiva de los Acuerdos de Asociación Económica"21
"Betreft: Economische partnerschapsovereenkomsten"3
"Betreft: Effectbeoordeling van economische partnerschapsovereenkomsten"3
"Betreft: Grondige evaluatie economische partnerschapsovereenkomsten"3
"Betreft: Partnerschapsovereenkomsten met ontwikkelingslanden"3
"Betrifft: Partnerschaftsabkommen mit Entwicklungsländern"9
"Betrifft: Wirtschaftspartnerschaftsabkommen"9
"Dotyczy: dogłębnej oceny umów o partnerstwie gospodarczym."16
"Dotyczy: mierzenia skutków umów o partnerstwie gospodarczym"16
"Dotyczy: umów o partnerstwie gospodarczym"16
"Dotyczy: umów o partnerstwie gospodarczym z krajami rozwijającymi się"16
"Objet: Accords de partenariat avec les pays en développement"8
"Objet: Accords de partenariat économique"8
"Objet: Mesure des retombées des accords de partenariat économique"8
"Objet: Évaluation approfondie des accords de partenariat économique"8
"Oggetto: Accordi di partenariato con i paesi in via di sviluppo"12
"Oggetto: Accordi di partenariato economico"12
"Oggetto: EPAs (Agenzie per la protezione ambientale)"12
"Oggetto: Valutazione approfondita degli accordi di partenariato economico"12
"Oggetto: Valutazione dell’impatto degli accordi di partenariato economico"12
"Om: Grundig evaluering af økonomiske partnerskabsaftaler"2
"Om: Måling af virkningerne af de økonomiske partnerskabsaftaler"2
"Om: Partnerskabsaftaler med udviklingslande"2
"Predmet: Dohody o hospodárskom partnerstve"19
"Predmet: Hĺbkové hodnotenie dohôd o hospodárskom partnerstve (EPA)"19
"Predmet: Meranie vplyvu dohôd o hospodárskom partnerstve"19
"Predmet: Partnerské dohody s rozvojovými krajinami"19
"Předmět: Dohody o hospodářském partnerství"1
"Předmět: Hloubkové hodnocení dohod o hospodářském partnerství (EPA)"1
"Předmět: Měření dopadu dohod o hospodářském partnerství"1
"Předmět: Partnerské dohody s rozvojovými zeměmi"1
"Teema: MPLid"5
"Teema: Majanduspartnerluslepingud"5
"Teema: Majanduspartnerluslepingute mõju mõõtmine"5
"Teema: Majanduspartnerluslepingute põhjalik hindamine"5
"Teema: Partnerluslepingud arenguriikidega"5
"Tema: EPS"14
"Tema: Ekonominės partnerystės susitarimai"14
"Tema: Ekonominės partnerystės sutarčių poveikio vertinimas"14
"Tema: Nuodugnus ekonominės partnerystės sutarčių vertinimas"14
"Tema: Partnerystės sutarys su besivystančiomis šalimis"14
"Temats: EPN"13
"Temats: Ekonomisko partnerattiecību nolīgumi"13
"Temats: Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu (EPN) visaptverošs novērtējums"13
"Temats: Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ietekmes mērījums"13
"Temats: Partnerattiecību nolīgumi ar jaunattīstības valstīm"13
"Tárgy: A gazdasági partnerségi megállapodások hatásának mérése"11
"Tárgy: A gazdasági partnerségi megállapodások részletes értékelése"11
"Tárgy: Gazdasági partnerségi megállapodások"11
"Tárgy: Partnerségi megállapodások fejlődő országokkal"11
"Zadeva: Ocena učinka sporazumov o gospodarskem partnerstvu"20
"Zadeva: Poglobljena ocena sporazumov o gospodarskem partnerstvu"20
"Zadeva: Sporazumi o gospodarskem partnerstvu"20
"Zadeva: Sporazumi o partnerstvu z državami v razvoju"20
"Θέμα: Εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης"10
"Θέμα: Μέτρηση των επιπτώσεων των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης"10
"Θέμα: Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης"10
"Θέμα: Συμφωνίες εταιρικών σχέσεων με αναπτυσσόμενες χώρες"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph