Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-364"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Settlement of the dispute referred to by the honourable Member would be facilitated if the European Union showed to the complainant that its regulatory procedure was working satisfactorily and led to approvals without undue delay, whenever risks to health or the environment were not identified or were manageable. Furthermore, a solution would have to be found regarding the national safeguard measures subject to the WTO proceedings, which are found not to be scientifically based and thus not to be compatible with WTO rules. In both cases, the Commission needs to count on cooperation by Member States. The obligations on us, therefore, are clear and we cannot evade our responsibilities. Meanwhile, the United States has agreed not to move to immediate retaliation. However, respective proceedings could resume following a determination by a compliance panel that the European Union has failed to implement the WTO panel rulings. The effective functioning of the European Union regulatory system on genetically modified organisms is not only of interest to the WTO complainants but also to the European Union itself. Most of our current sources of animal feed are countries developing biotechnology products. Therefore, our timely authorisation of safe GMO products for feed use is necessary to ensure the competitiveness of the livestock industry in the EU. For example, the EU pork industry is facing increasing difficulties in obtaining feed at reasonable prices, while prices for porkmeat are falling. In other words, the longer the delay for our authorisations, the greater the risk to farming needs in Europe."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Mandelson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Mandelson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Auväärt parlamendiliikme viidatud vaidluse lahendamist hõlbustaks see, kui Euroopa Liit tõendaks kaebajale, et tema õiguskorralduslikud menetlused toimivad rahuldavalt ja et heakskiidud antakse põhjendamatu viivituseta alati, kui ohte tervisele või keskkonnale ei tuvastata või kui need on maandatavad. Lisaks sellele tuleks leida lahendus WTO menetluse kohaldamisalasse jäävate riiklike kaitsemeetmete osas, mis leitakse olevat teadusliku aluseta ja seega WTO eeskirjadega vastuolus. Mõlemal juhul peab komisjon arvestama liikmesriikidepoolse koostööga. Seetõttu on meie kohustused selged ja me ei saa oma vastutusest kõrvale hiilida. Samas on Ameerika Ühendriigid nõustunud mitte hakata kohe samaga vastama. Siiski võib vastav menetlus jätkuda, kui täitmiskogu leiab, et Euroopa Liit ei ole rakendanud WTO vaekogu otsuseid. Geneetiliselt muundatud organismide alase Euroopa Liidu õiguskorraldusliku süsteemi tõhus toimimine ei huvita mitte üksnes WTO kaebuseesitajaid, vaid ka Euroopa Liitu ennast. Enamik meie praegustest söödaallikatest on biotehnoloogilisi tooteid arendavad riigid. Seetõttu on ohutute GMO-toodete õigeaegne heakskiitmine söödana kasutamiseks vajalik, et tagada ELi loomakasvatuse konkurentsivõimelisus. Näiteks, ELi sealihatööstus seisab silmitsi üha kasvavate raskustega mõistliku hinnaga sööda hankimisel, samas kui sealiha hinnad langevad. Teisisõnu, mida kauem me oma heakskiitudega viivitame, seda suurem on oht põllumajandusele Euroopas."@et5
lpv:translated text
"Reševanje spora, ki ga je navedel poslanec, bi bilo mogoče, če bi Evropska unija tožniku pokazala, da regulativni postopki potekajo zadovoljivo in omogočajo odobritve brez zamud, kadar koli tveganje za zdravje ali okolje ni bilo zaznano ali je obvladljivo. Poleg tega bi bilo treba poiskati rešitev v zvezi z nacionalnimi zaščitnimi ukrepi, ki so predmet postopkov Svetovne trgovinske organizacije, za katere je bilo ugotovljeno, da niso znanstveno utemeljeni in zato niso skladni s pravili Svetovne trgovinske organizacije. V obeh primerih Komisija računa na sodelovanje držav članic. Naše obveznosti so zato jasne in ne moremo se izogniti odgovornosti. Medtem so se Združene države strinjale, da ne bodo uporabile takojšnjih prisilnih ukrepov. Vendar bi se zadevni postopki po odločitvi revizijskega odbora, da Evropska unija ne izpolnjuje odločb odbora Svetovne trgovinske organizacije, lahko nadaljevali. Učinkovito delovanje regulativnega sistema Evropske unije v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi je v interesu tožnikov Svetovne trgovinske organizacije in tudi same Evropske unije. Večina naših sedanjih virov živalske krme so države, ki razvijajo biotehnološke proizvode. Zato je pravočasna odobritev varnih gensko spremenjenih proizvodov za krmo nujna, da se zagotovi konkurenčnost živinorejske industrije v EU. Prašičereja se na primer srečuje z naraščajočimi težavami pri nabavi krme po zmernih cenah, medtem ko cene svinjine padajo. To pomeni, da dlje kot bo trajala naša odobritev, bolj bodo ogrožene kmetijske potrebe v Evropi."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Mandelson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Settlement of the dispute referred to by the honourable Member would be facilitated if the European Union showed to the complainant that its regulatory procedure was working satisfactorily and led to approvals without undue delay, whenever risks to health or the environment were not identified or were manageable. Furthermore, a solution would have to be found regarding the national safeguard measures subject to the WTO proceedings, which are found not to be scientifically based and thus not to be compatible with WTO rules. In both cases, the Commission needs to count on cooperation by Member States. The obligations on us, therefore, are clear and we cannot evade our responsibilities. Meanwhile, the United States has agreed not to move to immediate retaliation. However, respective proceedings could resume following a determination by a compliance panel that the European Union has failed to implement the WTO panel rulings. The effective functioning of the European Union regulatory system on genetically modified organisms is not only of interest to the WTO complainants but also to the European Union itself. Most of our current sources of animal feed are countries developing biotechnology products. Therefore, our timely authorisation of safe GMO products for feed use is necessary to ensure the competitiveness of the livestock industry in the EU. For example, the EU pork industry is facing increasing difficulties in obtaining feed at reasonable prices, while prices for porkmeat are falling. In other words, the longer the delay for our authorisations, the greater the risk to farming needs in Europe."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Mandelson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Mandelson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Vyřešení sporu, který uvedl vážený pan poslanec, by se ulehčilo, pokud by EU navrhovateli dokázala, že její regulační postup byl uspokojivý a vedl ke schvalování bez zbytečného odkladu vždy, když nebyla zjištěna rizika týkající se ohrožení zdraví nebo životního prostředí, nebo když bylo možno tato rizika zvládnout. Kromě toho by mělo být nalezeno řešení, pokud jde o vnitrostátní ochranná opatření, která podléhají postupům WTO, o nichž bylo zjištěno, že nejsou vždy vědecky podloženy a proto nejsou slučitelné s pravidly WTO. V obou případech se musí Komise spoléhat na spolupráci členských států. Závazky, které pro nás vyplývají, jsou tedy jasné a odpovědnosti se nelze vyhnout. Spojené státy americké mezitím souhlasily s tím, že nepřistoupí k okamžitým odvetným sankcím. Vzhledem k tomu, že skupina pro posouzení shody zjistila, že Evropská unie nedodržela uplatňování rozhodnutí poroty WTO, by však mohla být zahájena příslušná řízení. Účinné fungování regulačního systému Evropské unie týkajícího se geneticky modifikovaných organismů není pouze zájmem navrhovatelů WTO, ale i samotné Evropské unie. Většinu současných zdrojů krmiva pro zvířata poskytují země, které vyvíjejí biotechnologické výrobky. Proto je zapotřebí, abychom urychleně schválili bezpečné GMO výrobky pro účely krmiva, aby byla v EU zajištěna konkurenceschopnost odvětví chovu hospodářských zvířat. V EU čelí například odvětví chovu prasat rostoucím potížím při získávání krmiva za přiměřené ceny, přičemž ceny vepřového masa klesají. Jinými slovy, čím více budeme odkládat naše schválení, tím větší bude riziko pro potřeby evropských zemědělců."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Mandelson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Vyriešenie sporu, ktorý uviedol ctený pán poslanec, by sa uľahčilo, ak by EÚ dokázala navrhovateľovi, že jej regulačný postup bol uspokojivý a viedol k schváleniam bez zbytočného odkladu vždy, keď sa nezistili riziká ohrozenia zdravia alebo životného prostredia, alebo keď sa tieto riziká dali zvládnuť. Okrem toho by sa malo nájsť riešenie, pokiaľ ide o vnútroštátne ochranné opatrenia, ktoré podliehajú postupom (konaniam) WTO, o ktorých sa zistilo, že nie sú vedecky podložené, a preto nie sú zlučiteľné s pravidlami WTO. V obidvoch prípadoch sa Komisia musí spoliehať na spoluprácu členských štátov. Záväzky, ktoré pre nás vyplývajú, sú preto jasné a nemôžeme sa vyhnúť zodpovednostiam. Spojené štáty medzitým súhlasili s tým, že nepristúpia k okamžitým odvetným sankciám. Na základe zistení skupiny pre posúdenie zhody o tom, že Európska únia nedodržala uplatňovanie rozhodnutí poroty WTO, by sa však mohli začať príslušné konania. Účinné fungovanie regulačného systému Európskej únie nie je len v záujme navrhovateľov ETO, ale aj samotnej Európskej únie. Väčšina súčasných zdrojov potravy pre zvieratá sú krajiny, ktoré vyvíjajú biotechnologické výrobky. Preto je potrebné naše urýchlené schválenie bezpečných GMO výrobkov na účely potravy, aby sa v EÚ zabezpečila konkurencieschopnosť odvetvia hospodárskych zvierat. V EÚ napríklad odvetvie ošípaných čelí rastúcim ťažkostiam v získavaní potravín za primerané ceny, pričom ceny bravčového mäsa klesajú. Inými slovami, čím dlhšie budeme odkladať naše schválenia, tým väčšie bude riziko pre farmárke potreby v Európe."@sk19
lpv:translated text
"Gerbiamo nario minėto ginčo sprendimą palengvintų, tai jei Europos Sąjunga parodytų skundėjui, kad jos reguliavimo procedūros veikė patenkinamai ir leido aprobuoti gaminius nepagrįstai nedelsiant, kai nebuvo nustatoma grėsmė sveikatai ar aplinkai arba kai ta grėsmė buvo suvaldoma. Be to, pagal PPO procedūras, kurios nėra moksliškai pagrįstos, todėl neatitinka PPO taisyklių, reikės rasti sprendimą dėl nacionalinių apsauginių priemonių. Abiem atvejais Komisijai reikia pasikliauti valstybių narių bendradarbiavimu. Todėl mūsų pareigos yra aiškios ir mes negalime vengti savo pareigų. Tuo tarpu Jungtinės Valstijos sutiko nesiimti neatidėliotinų atsakomųjų veiksmų. Tačiau atitinkamos teisinės procedūros gali prasidėti atitikties tarybai nustačius, kad Europos Sąjunga neįgyvendino PPO tarybos sprendimo. Efektyvus Europos Sąjungos reguliavimo sistemos dėl genetiškai modifikuotų organizmų veikimas yra ne tik skundo pateikėjų PPO, bet ir pačios Europos Sąjungos, interesas. Dauguma dabartinių gyvulių pašarų šaltinių yra valstybės, kuriančios biotechnologinius gaminius. Todėl savalaikis leidimas naudoti saugius GMO gaminius pašarams yra būtinas, norint užtikrinti galvijų pramonės konkurencingumą ES. Pvz., ES kiaulienos pramonei vis sunkiau gauti pašarų prieinamomis kainomis, tuo tarpu kiaulienos kainos krenta. Kitaip sakant, kuo ilgiau atidėliosime leidimo suteikimą, tuo didesnė grėsmė kils ūkininkavimo poreikiams Europoje."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Mandelson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,8
lpv:translated text
"Rozstrzygnięcie sporu, o którym szanowny pan poseł mówił, byłoby prostszą sprawą, gdyby Unia Europejska pokazała stronie powodowej, że jej procedura regulacyjna funkcjonuje w sposób zadowalający i prowadzi do bezzwłocznego zatwierdzania produktów, o ile nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia lub środowiska lub też jeśli można było dać sobie radę z tymi zagrożeniami. Co więcej, można by znaleźć jakieś rozwiązanie w oparciu o krajowe środki ochronne, stanowiące przedmiot postępowania WTO, które są uznawane za niepoparte naukowymi argumentami i przez to niezgodne z zasadami WTO. W obydwu przypadkach Komisja musi liczyć na współpracę ze strony państw członkowskich. Nasze obowiązki, z tego tytułu, są jasne i nie możemy przed nimi uciec. Równocześnie Stany Zjednoczone zgodziły się nie podejmować natychmiastowych działań odwetowych. Jednak odpowiednie postępowanie mogłoby zostać wznowione na skutek determinacji panelu dotyczącego niedostosowania Unii Europejskiej, która nie wdrożyła decyzji WTO. Skuteczne funkcjonowanie systemu regulacyjnego Unii Europejskiej w odniesieniu do genetycznie modyfikowanych organizmów leży nie tylko w interesie strony powodowej przed WTO, lecz również samej Unii Europejskiej. Pasze dla zwierząt w większości pozyskiwane są z krajów rozwijających produkty biotechnologii. Dlatego, aby przemysł inwentarza żywego w UE był konkurencyjny, konieczne jest, abyśmy korzystali z naszego czasowego zezwolenia na bezpieczne produkty GMO służące jako pasze. Na przykład przemysł trzody chlewnej zmaga się z coraz to większymi problemami związanymi z pozyskiwaniem pasz po rozsądnych cenach, podczas gdy ceny wieprzowiny spadają. Innymi słowy, im dłużej będziemy się ociągać z przyjmowaniem zezwoleń, tym bardziej zagrożone będą potrzeby gospodarki rolnej w Europie."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Mandelson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"A tiszteletreméltó képviselő által említett vitarendezést elősegítené, ha az Európai Unió bizonyítaná a panaszosnak, hogy szabályozási eljárása kielégítő módon működik, és szükségtelen késedelem nélküli jóváhagyáshoz vezet azokban az esetekben, amikor nem állapítanak meg az egészséget vagy a környezetet veszélyeztető kockázatot, vagy ha azok kezelhetők. Továbbá, megoldást kell találni a WTO-eljárások hatálya alá tartozó olyan nemzeti védintézkedéseket illetően, amelyekről megállapították, hogy azok nem tudományosan megalapozottak, és így nem állnak összhangban a WTO szabályaival. Mindkét esetben a Bizottságnak a tagállamok együttműködésére kell számítania. A bennünket terhelő kötelezettségek egyértelműek, és nem kerülhetjük meg a felelősségünket. Közben az Egyesült Államok egyetértett abban, hogy nem mozdul el az azonnali retorzió felé. A vonatkozó eljárás azonban folytatódhat, ha a megfelelőségi panel úgy határoz, hogy az Európai Unió elmulasztotta a WTO-panel határozatainak végrehajtását. Az Európai Unió génmódosított organizmusokkal kapcsolatos szabályozó rendszerének hatékony működése nemcsak a WTO panaszosainak áll érdekében, hanem magának az Európai Uniónak is. Jelenlegi állatitakarmány-forrásaink nagyrészt olyan országok, amelyek biotechnológiai termékeket fejlesztenek ki. Ezért az EU állattenyésztési ágazata versenyképességének biztosításához szükség van a biztonságos GMO-termékeknek takarmányként történő felhasználása időbeni engedélyezése. Például az EU sertéságazata egyre nagyobb nehézségekkel szembesül, amikor ésszerű áron kíván takarmányt beszerezni, miközben a sertéshús ára esik. Más szavakkal, minél tovább késlekedünk az engedélyezéssel, annál nagyobb az európai mezőgazdaság fenyegetettsége."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Mandelson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Fru formand! Afgørelsen af den strid, som det ærede medlem henviser til, ville blive fremskyndet, hvis EU demonstrerede over for klageren, at EU's retlige procedurer har fungeret tilfredsstillende og ført til godkendelser uden unødvendig forsinkelse, når der ikke har været fare for sundheden eller miljøet. Der skal endvidere træffes en beslutning om de nationale beskyttelsesforanstaltninger i henhold til WTO-forhandlingerne, der ikke er truffet på videnskabeligt grundlag og derfor ikke er i overensstemmelse med WTO-reglerne. I begge tilfælde skal Kommissionen regne med medlemsstaternes samarbejde. Vores forpligtelser er derfor helt tydelige, og vi skal leve op til vores ansvar. USA har indvilget i ikke at iværksætte sanktioner. De respektive procedurer kan imidlertid genoptages efter en afgørelse fra et overensstemmelsespanel om, at EU ikke har gennemført afgørelsen fra WTO-panelet. Den effektive funktion af EU's retssystem om genetisk modificerede organismer er ikke blot af interesse for WTO-klagerne, men også for EU selv. De fleste af vores nuværende kilder til dyrefoder er lande, som udvikler bioteknologiske produkter. Vores rettidige godkendelse af sikre gmo-produkter til anvendelse i foder er nødvendig for at beskytte konkurrenceevnen for kvægindustrien i EU. F.eks. oplever svinekødsindustrien voksende problemer med at købe foder til rimelige priser, hvorimod priserne for svinekød er faldende. Med andre ord stiger risikoen for ikke at opfylde det europæiske landbrugs behov, jo længere tid der går med at godkende produkterne."@da2
lpv:translated text
"Hyvän parlamentin jäsenen viittauksen kohteena olevan kiistan ratkaiseminen olisi helpompaa, jos Euroopan unioni osoittaisi kantelijalle, että sen sääntelymenettelyt toimivat tyydyttävästi ja johtavat hyväksymisiin ilman tarpeetonta viivästystä, kun terveyteen tai ympäristöön kohdistuvia riskejä ei ole havaittu tai kun ne ovat hallittavissa. Lisäksi pitäisi löytää ratkaisu WTO:n menettelyjen kohteena oleviin kansallisiin suojatoimiin, joiden osalta on todettu, etteivät ne ole tieteellisesti perusteltuja eivätkä siten WTO:n sääntöjen mukaisia. Molemmissa tapauksissa komission on luotettava jäsenvaltioiden yhteistyöhaluihin. Velvoitteemme ovat näin ollen selkeät, emmekä voi vältellä velvollisuuksiamme. Yhdysvallat on tällä välin suostunut olemaan ryhtymättä välittömiin vastatoimiin. Menettelyt saatetaan kuitenkin käynnistää uudelleen, jos vaatimustenmukaisuuspaneeli päättää, että Euroopan unioni on jättänyt panematta täytäntöön WTO:n paneelin päätöksen. Euroopan unionin muuntogeenisiä organismeja koskevan sääntelyjärjestelmän tehokas toiminta ei ole ainoastaan WTO:n kantajien vaan myös itse Euroopan unionin edun mukaista. Useimmat tämänhetkisistä rehulähteistämme ovat maita, jotka kehittävät bioteknologian alan tuotteita. Siksi on välttämätöntä, että hyväksymme ajoissa turvalliset muuntogeeniset tuotteet rehukäyttöön varmistaaksemme EU:n kotieläintalouden kilpailukyvyn. Esimerkiksi EU:n sianliha-alalla on yhä vaikeampaa saada rehua kohtuullisin hinnoin samalla, kun sianlihan hinnat putoavat. Toisin sanoen, mitä kauemmin lupiemme myöntäminen kestää, sitä suurempi on Euroopan maatalouteen kohdistuva riski."@fi7
lpv:translated text
"Lösningen av den tvist som ledamoten avser skulle underlättas om EU kunde visa den klagande parten att vårt regleringsförfarande fungerar tillfredsställande och leder till godkännanden utan omotiverade förseningar när risker för hälsan eller miljön inte identifierats eller är hanterliga. Dessutom måste man finna en lösning på de nationella skyddsåtgärder som är föremål för tvistlösningsförfarandet i WTO, som inte anses vara vetenskapligt baserade och följaktligen inte är förenliga med WTO:s bestämmelser. I båda fallen måste kommissionen kunna räkna med att medlemsstaterna samarbetar. Våra skyldigheter är följaktligen tydliga, och vi kan inte dra oss undan vårt ansvar. Under tiden har Förenta staterna gått med på att inte omedelbart tillämpa motåtgärder. De respektive förfarandena kan emellertid återupptas om en granskningspanel anser att EU har underlåtit att genomföra WTO-panelens utslag. Att EU:s regleringsförfarande fungerar effektivt är inte bara av intresse för de klagande inom WTO, utan även för EU. De flesta av våra nuvarande djurfoderleverantörer är länder som utvecklar biotekniska produkter. Att vi godkänner säkra GMO-produkter på lämpligt sätt är följaktligen nödvändigt för att trygga djurhållningssektorns konkurrenskraft i EU. EU:s fläskköttsindustri har till exempel allt svårare att få tag på foder till rimliga priser, samtidigt som priserna på fläskkött faller. Med andra ord, ju längre förseningar av våra tillstånd, desto större är risken för EU-jordbrukets behov."@sv22
lpv:translated text
"Strīda noregulēšana, uz kuru norāda godājamais deputāta kungs, tiktu veicināta, ja Eiropas Savienība parādītu sūdzības iesniedzējam, ka tās reglamentējošā procedūra darbojas apmierinoši un noved pie apstiprinājuma bez nevajadzīgas kavēšanās, ja vien netiek identificēti veselības un apkārtējās vides riski jeb tie ir vadāmi. Turklāt būtu jāatrod risinājums attiecībā uz nacionālajiem aizsardzības pasākumiem, kas pakļauti PTO tiesvedībai, kas izrādās nav zinātniski pamatoti un tādējādi nav saskaņojami ar PTO noteikumiem. Abos gadījumos Komisijai jāliek cerības uz dalībvalstu sadarbību. Tādējādi mums uzticētie pienākumi ir skaidri un mēs nevaram izvairīties no atbildības. Bez tam, Amerikas Savienotās Valstis ir piekritušas neveikt tūlītējus atbildes pasākumus. Taču atbilstīgo tiesvedību var atsākt, ņemot vērā saskaņošanas paneļa ekspertu nostāju, ka Eiropas Savienība nav spējusi ieviest PTO paneļa ekspertu noteikumus. Eiropas Savienības reglamentējošās sistēmas efektīva darbība saistībā ar ģenētiski modificētiem organismiem ir ne tikai PTO sūdzību iesniedzēju, bet pašas Eiropas Savienības interesēs. Šobrīd mūsu galvenie dzīvnieku barības avoti ir valstis, kas attīsta biotehnoloģijas produktus. Tādējādi savlaicīga drošu ĢMO produktu licenzēšana barības izmantošanai ir nepieciešama, lai nodrošinātu mājlopu audzēšanas nozares konkurētspēju ES. Piemēram, ES cūkgaļas nozare sastopas ar pieaugošām grūtībām sagādāt barību par saprātīgām cenām, kamēr cūkgaļas cenas samazinās. Citiem vārdiem sakot, jo ilgāk kavējamies ar licenzēšanu, jo lielāks risks lauksaimniecības vajadzībām Eiropā."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Mandelson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,8
lpv:translated text
". De regeling van het geschil waar de geachte afgevaardigde naar verwijst zou vergemakkelijkt kunnen worden als de Europese Unie de aanklager demonstreerde dat haar regelgevingsprocedure naar wens functioneert en zonder onnodig oponthoud leidt tot aannemingen, indien er geen risico’s voor de gezondheid of het milieu zijn vastgesteld of deze beheersbaar zijn. Daarnaast zou een oplossing moeten worden gevonden voor de nationale vrijwaringsmaatregelen die onderwerp zijn van het WTO-geschil, en die volgens de bevindingen geen wetenschappelijke basis hebben en derhalve niet verenigbaar zijn met de WTO- voorschriften. In beide gevallen moet de Commissie kunnen rekenen op samenwerking door de lidstaten. De verplichtingen die op ons rusten zijn derhalve helder, en we kunnen niet weglopen voor onze verantwoordelijkheden. In de tussentijd zijn de Verenigde Staten overeengekomen niet direct over te gaan op vergeldingsmaatregelen. De zojuist genoemde procedures kunnen echter hervat worden nadat door een nalevingspanel is vastgesteld dat de Europese Unie er niet in is geslaagd de panelvoorschriften van de WTO uit te voeren. Het effectief functioneren van het regelgevingsstelsel van de Europese Unie voor genetisch gemodificeerde organismen is niet alleen van belang voor de aanklagers van de WTO, maar ook voor de Europese Unie zelf. De meeste van onze huidige leveranciers van diervoeder zijn landen die biotechnologische producten ontwikkelen. Daarom is een tijdige goedkeuring van veilige GGO-producten voor gebruik als diervoeder noodzakelijk om het concurrentievermogen van de veeteelt in de EU te veilig te stellen. De varkensindustrie in de EU heeft bijvoorbeeld te kampen met groeiende problemen bij het verkrijgen van diervoeder tegen redelijke prijzen, terwijl de prijzen voor varkensvlees dalen. Met andere woorden, hoe meer vertraging er optreedt bij onze goedkeuringen, hoe groter het risico voor de landbouwbenodigdheden in Europa."@nl3
lpv:translated text
"Η διευθέτηση της διένεξης στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής του ΕΚ θα διευκολυνόταν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείκνυε στον ενάγοντα ότι η κανονιστική της διαδικασία λειτουργούσε ικανοποιητικά και οδηγούσε σε εγκρίσεις χωρίς περιττές καθυστερήσεις, οποτεδήποτε οι κίνδυνοι για την υγεία ή για το περιβάλλον δεν ήταν επισημασμένοι ή ήταν αντιμετωπίσιμοι. Πέραν αυτού, έπρεπε να εξευρεθεί μια λύση σε ό,τι αφορά τα εθνικά μέτρα διασφάλισης που υπόκεινται σε προσφυγές στον ΠΟΕ, τα οποία διαπιστώνεται ότι δεν είναι επιστημονικώς τεκμηριωμένα και, επομένως, αντίκεινται στους κανόνες του ΠΟΕ. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η Επιτροπή πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία των κρατών μελών. Οι υποχρεώσεις μας, επομένως, είναι σαφείς και δεν μπορούμε να υπεκφεύγουμε των ευθυνών μας. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να μην προβούν σε άμεσα αντίποινα. Ωστόσο, οι αντίστοιχες προσφυγές μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου, αν μια ομάδα αρμόδια για τη συμμόρφωση αποφανθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφάρμοσε τις αποφάσεις της επιτροπής του ΠΟΕ. Η αποτελεσματική λειτουργία του κανονιστικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς δεν ενδιαφέρει μόνο τους ενάγοντες του ΠΟΕ, αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πλειονότητά τους, οι τρέχουσες πηγές προέλευσης ζωοτροφών είναι χώρες που αναπτύσσουν βιοτεχνολογικά προϊόντα. Επομένως, η έγκαιρη εκ μέρους μας αδειοδότηση ασφαλών ΓΤ προϊόντων προορισμένων για ζωοτροφές είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της κτηνοτροφικής βιομηχανίας στην ΕΕ. Επί παραδείγματι, η χοιροτροφία στην ΕΕ αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες να εξασφαλίσει ζωοτροφή σε λογικές τιμές, ενώ πέφτουν οι τιμές του χοιρινού κρέατος. Με άλλα λόγια, όσο πιο πολύ καθυστερούμε τις χορηγήσεις αδειοδοτήσεων, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος για τις κτηνοτροφικές ανάγκες στην Ευρώπη."@el10
lpv:translated text
"La resolución del conflicto al que hace referencia su Señoría sería más fácil si la Unión Europea pudiera demostrar al demandante que su procedimiento reglamentario funcionaba de manera correcta y no retrasaba injustificadamente las aprobaciones, siempre que no se identificaran riesgos para la salud o para el medio ambiente o que dichos riesgos fueran manejables. Además, hay que encontrar una solución para las medidas nacionales de salvaguarda sujetas a los procedimientos de la OMC que resulten no tener una base científica y que, por tanto, no sean compatibles con las normas de la OMC. En ambos casos, la Comisión tiene que contar con la cooperación de los Estados miembros. Por tanto, nuestras obligaciones están claras y no podemos eludir nuestras responsabilidades. Entre tanto, los Estados Unidos han decidido no optar por represalias inmediatas. Ahora bien, puede suceder que se reanuden los procedimientos respectivos si un grupo de expertos en cumplimiento decide que la Unión Europea no ha aplicado las normas del grupo de expertos de la OMC. El funcionamiento eficaz del sistema europeo de regulación de los organismos modificados genéticamente no sólo interesa a los demandantes de la OMC, sino también a la propia Unión Europea. La mayoría de nuestros proveedores actuales de piensos son países que desarrollan productos biotecnológicos. Por consiguiente, para garantizar la competitividad del sector de la ganadería en la UE, es necesario que autoricemos en el plazo debido los productos OMG seguros para su utilización en piensos. Por ejemplo, la industria porcina de la UE se enfrenta a dificultades cada vez mayores para obtener piensos a unos precios razonables, mientras que el precio de la carne de cerdo está bajando. En otras palabras, cuanto más se retrasen nuestras autorizaciones, mayor será el riesgo para las necesidades de las explotaciones en Europa."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Mandelson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". − Die Beilegung des von dem Herrn Abgeordneten angesprochenen Konflikts ließe sich dadurch erleichtern, dass die Europäische Union gegenüber dem Beschwerdeführer nachweist, dass ihre Regelungsverfahren zufrieden stellend funktionieren und in Fällen, in denen keine Gefährdung von Gesundheit oder Umwelt festgestellt wurde oder die Gefährdung beherrschbar ist, ohne Verzögerungen eine entsprechende Zulassung erteilt wird. Ferner müsste eine Lösung im Hinblick auf den WTO-Verfahren unterliegende nationale Schutzmaßnahmen gefunden werden, die sich als nicht wissenschaftlich begründet und folglich als nicht mit den WTO-Vorschriften vereinbar erwiesen haben. In beiden Fällen ist die Kommission auf die Kooperation der Mitgliedstaaten angewiesen. Unsere Verpflichtungen liegen folglich auf der Hand, und wir können uns nicht unserer Verantwortung entziehen. Gleichzeitig haben sich die USA bereit erklärt, von Vergeltungsmaßnahmen vorerst abzusehen. Die entsprechenden Verfahren könnten jedoch wieder aufgenommen werden, wenn eine Kontrollbehörde feststellt, dass die Europäische Union die Auflagen des WTO-Panels nicht umgesetzt hat. Das effektive Funktionieren des ordnungsrechtlichen Systems der EU in Bezug auf genetisch veränderte Organismen ist nicht nur für WTO-Beschwerdeführer von Interesse, sondern auch für die Europäische Union selbst. Bei den meisten unserer derzeitigen Bezugsquellen für Tierfutter handelt es sich um Länder, die Biotechnologieprodukte entwickeln. Deshalb ist eine unsererseits rechtzeitige Zulassung sicherer GVO-Produkte für den Futtermitteleinsatz notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit der Viehwirtschaft in der EU zu sichern. So wird es für die europäischen Schweinefleischproduzenten immer schwieriger, Futtermittel zu vernünftigen Preisen zu kaufen, während die Preise für Schweinefleisch sinken. Anders gesagt, je länger wir mit unseren Genehmigungen warten, umso größer sind die Risiken für die landwirtschaftliche Bedarfssicherung in Europa."@de9
lpv:spoken text
"Settlement of the dispute referred to by the honourable Member would be facilitated if the European Union showed to the complainant that its regulatory procedure was working satisfactorily and led to approvals without undue delay, whenever risks to health or the environment were not identified or were manageable. Furthermore, a solution would have to be found regarding the national safeguard measures subject to the WTO proceedings, which are found not to be scientifically based and thus not to be compatible with WTO rules. In both cases, the Commission needs to count on cooperation by Member States. The obligations on us, therefore, are clear and we cannot evade our responsibilities. Meanwhile, the United States has agreed not to move to immediate retaliation. However, respective proceedings could resume following a determination by a compliance panel that the European Union has failed to implement the WTO panel rulings. The effective functioning of the European Union regulatory system on genetically modified organisms is not only of interest to the WTO complainants but also to the European Union itself. Most of our current sources of animal feed are countries developing biotechnology products. Therefore, our timely authorisation of safe GMO products for feed use is necessary to ensure the competitiveness of the livestock industry in the EU. For example, the EU pork industry is facing increasing difficulties in obtaining feed at reasonable prices, while prices for porkmeat are falling. In other words, the longer the delay for our authorisations, the greater the risk to farming needs in Europe."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Mandelson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,8
lpv:translated text
"A resolução do diferendo a que o senhor deputado alude seria mais fácil se a União Europeia mostrasse ao queixoso que o seu procedimento regulamentar está a funcionar satisfatoriamente, tendo conduzido a aprovações atempadas, sempre que não foram identificados riscos para a saúde ou para o ambiente ou quando esses riscos eram aceitáveis. Além disso, era necessário encontrar um solução para as medidas nacionais de salvaguarda passíveis de procedimento por infracção pela OMC, isto é, medidas que se verifique não terem uma base científica e que, como tal, são incompatíveis com as normas da OMC. Em ambos os casos, a Comissão necessita de poder contar com a cooperação dos Estados-Membros. As obrigações que recaem sobre nós são, portanto, claras e não podemos furtar-nos a elas. Entretanto, os Estados Unidos concordaram em não proceder imediatamente a uma retaliação. Contudo, os procedimentos respectivos poderão ser retomados se um painel da OMC encarregado de verificar a conformidade determinar que a União Europeia não executou as decisões do painel da OMC. O eficaz funcionamento do regime regulamentar da União Europeia em matéria de organismos geneticamente modificados é do interesse não só dos queixosos mas, também, da própria União Europeia. A maior parte das actuais fontes de alimentos para animais são países que estão a desenvolver produtos de biotecnologia. Por conseguinte, é necessário autorizarmos atempadamente a utilização de produtos de OGM seguros para a produção de alimentos para animais, a fim de assegurar a competitividade da indústria pecuária da UE. Por exemplo, a indústria de suinicultura da UE está a ter cada vez mais dificuldade em obter rações a preços razoáveis, enquanto os preços da carne de suíno vão baixando. Por outras palavras, quanto mais demorarmos a conceder autorizações, maior será o risco para as necessidades da agricultura na Europa."@pt17
lpv:translated text
". − La composizione della controversia cui faceva riferimento l’onorevole deputato sarebbe facilitata se l’Unione europea dimostrasse al ricorrente che la sua procedura normativa funziona in modo soddisfacente portandone le prove immediatamente ogniqualvolta i rischi per la salute o per l’ambiente non sono individuati o non sono gestibili. Inoltre, si dovrebbe trovare una soluzione per quanto riguarda le misure di tutela nazionale soggette ai procedimenti dell’OMC, che sono state ritenute non fondate scientificamente e quindi incompatibili con le norme dell’OMC. In entrambi i casi, la Commissione deve contare sulla cooperazione degli Stati membri. Pertanto, i nostri obblighi sono chiari e non possiamo esimerci dalle nostre responsabilità. Al contempo, gli Stati Uniti hanno accettato di non procedere con ritorsioni immediate. Tuttavia, le rispettive procedure potrebbero essere riavviate a seguito di una decisione di un gruppo di esperti per la verifica della conformità sul fatto che l’Unione europea non abbia attuato la decisione del gruppo di esperti dell’OMC. L’effettivo funzionamento del sistema normativo dell’Unione europea sugli organismi geneticamente modificati non è solo di interesse per i ricorrenti dell’OMC ma anche per la stessa Unione europea. La maggior parte delle nostre attuali fonti di mangimi è costituita da paesi che sviluppano prodotti biotecnologici. Pertanto, la nostra tempestiva autorizzazione di prodotti OGM sicuri destinati all’alimentazione animale è necessaria per garantire la competitività dell’industria dell’allevamento nell’Unione europea. Per esempio, l’industria comunitaria dei suini si trova dinanzi a crescenti difficoltà nell’ottenere mangimi a prezzi ragionevoli, mentre i prezzi della carne di maiale sono in diminuzione. In altre parole, più cresce il ritardo per le nostre autorizzazioni, maggiore sarà il rischio per le necessità del settore agricolo."@it12
lpv:translated text
"Le règlement du différend auquel fait référence l'honorable parlementaire serait facilité si l'Union européenne montrait au plaignant que sa procédure règlementaire fonctionne de manière satisfaisante et aboutit à des homologations dans un délai raisonnable chaque fois qu'aucun risque pour la santé ou l'environnement n'a été identifié ou que ces risques sont gérables. Par ailleurs, une solution devrait être envisagée concernant les mesures de sauvegarde nationales soumises aux procédures de l'OMC, qui ne reposent sur aucune base scientifique et sont par conséquent incompatibles avec les règles de l'OMC. Dans les deux cas, la Commission doit pouvoir compter sur la coopération des États membres. Nos obligations sont donc claires et nous ne pouvons échapper à nos responsabilités. Parallèlement, les États-Unis ont accepté de ne pas recourir à des mesures de rétorsion immédiates. Cependant, les procédures respectives pourraient reprendre suite à l'identification par un groupe spécial chargé de l'examen de la conformité du défaut d'exécution des décisions de l'OMC par l'Union Européenne. Le fonctionnement effectif du cadre réglementaire de l'Union européenne sur les organismes génétiquement modifiés présente un intérêt non seulement pour les plaignants de l'OMC, mais également pour l'Union européenne elle-même. La plupart de nos aliments pour animaux proviennent actuellement de pays développant des produits biotechnologiques. Par conséquent, notre homologation au moment opportun des produits OGM destinés à l'alimentation animale est nécessaire pour garantir la compétitivité de l'industrie animale au sein de l'UE. Par exemple, l'industrie du porc a de plus en plus de difficultés à obtenir des aliments pour animaux à des prix raisonnables alors que les prix de la viande de porc chutent. En d'autres termes, plus le délai pour nos homologations est long, plus le risque pour les besoins agricoles en Europe est grand."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Mandelson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,8
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.33.2-364"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph