Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-363"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Question No 41 by Georgios Papastamkos () On 11 January 2008, the reasonable period of time (RPT) expired for EU compliance with the ruling of the WTO Dispute Settlement Body concerning measures for the authorisation and marketing of genetically modified organisms (GMOs). According to statements by the US Government, the USA agreed with the EU temporarily to suspend the procedure to apply trade sanctions 'in order to provide the EU an opportunity to demonstrate meaningful progress on the approval of biotech products.' The US also expressed its displeasure at the French Government's intention to activate the safeguard clause to prohibit the cultivation of a variety of GM maize, as other EU Member States have already done. What is the Commission's scope for negotiation to achieve an 'amicable' settlement of this matter and avoid reprisals against the EU while, nevertheless, enabling the EU to maintain a strict regulatory framework in relation to GMOs?"@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Küsimus nr 41, mille esitas Georgios Papastamkos () 11. jaanuaril 2008 möödus mõistlik ajavahemik, mille jooksul EL pidanuks täitma WTO vaidluste lahendamise organi otsust, mis käsitles geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) suhtes müügiloa andmise ja nende turustamise meetmeid. Ameerika Ühendriikide valitsuse avalduste kohaselt leppisid Ühendriigid ELiga kokku kaubandussanktsioonide rakendamise menetluse peatamises, „et anda ELile võimalus näidata üles mõtestatud edasiliikumist biotehnoloogiliste toodete heakskiitmisel“. Ühendriigid väljendasid ka oma pahameelt Prantsusmaa valitsuse kavatsuse üle rakendada kaitseklauslit ühe geneetiliselt moondatud maisisordi viljelemise keelamiseks, nagu muud ELi liikmesriigid on juba teinud. Milline on komisjoni mänguruum läbirääkimistel, et saavutada selle küsimuse „sõbralik“ lahendamine ja vältida ELi vastaseid survemeetmeid, samas siiski võimaldades ELil säilitada GMOde osas range õigusliku raamistiku?"@et5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Vprašanje št. 41 predložil Georgios Papastamkos () Razumno obdobje za uskladitev z odločbo organa za poravnavo sporov Svetovne trgovinske organizacije v zvezi z ukrepi za odobritev in trženjem gensko spremenjenih organizmov je poteklo 11. januarja 2008. Po navedbah vlade Združenih držav so se Združene države strinjale z EU, da začasno ne izvajajo sankcij na področju trgovine in s tem EU omogočijo, da uredi zadeve glede odobritve biotehnoloških proizvodov. Združene države so prav tako izrazile nezadovoljstvo v zvezi z namenom francoske vlade za sprejetje zaščitne določbe za prepoved gojenja vrste gensko spremenjene koruze, ki so jo druge članice EU že sprejele. Kakšen je obseg pogajanj Komisije, da se doseže sporazumna rešitev te zadeve in izogne povračilnim ukrepom proti EU, vendar hkrati omogoča EU, da ohrani strog regulativni okvir v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi?"@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Zadeva: Reševanje spora med EU in Združenimi državami v Svetovni trgovinski organizaciji v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi"20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Question No 41 by Georgios Papastamkos () On 11 January 2008, the reasonable period of time (RPT) expired for EU compliance with the ruling of the WTO Dispute Settlement Body concerning measures for the authorisation and marketing of genetically modified organisms (GMOs). According to statements by the US Government, the USA agreed with the EU temporarily to suspend the procedure to apply trade sanctions 'in order to provide the EU an opportunity to demonstrate meaningful progress on the approval of biotech products.' The US also expressed its displeasure at the French Government's intention to activate the safeguard clause to prohibit the cultivation of a variety of GM maize, as other EU Member States have already done. What is the Commission's scope for negotiation to achieve an 'amicable' settlement of this matter and avoid reprisals against the EU while, nevertheless, enabling the EU to maintain a strict regulatory framework in relation to GMOs?"@mt15
lpv:translated text
"Otázka č. 41, kterou předkládá Georgios Papastamkos () 11. ledna 2008 uplynula přiměřená doba (RPT) pro dosažení souladu EU s postupem orgánu WTO pro urovnávání sporů, který se týká opatření k pověření/oprávnění a prodeji geneticky modifikovaných organismů (GMO). Podle prohlášení americké vlády se USA dohodly s EU na dočasném pozastavení uplatňování postupu obchodních sankcí s cílem poskytnout EU příležitost dosáhnout významného pokroku při schvalování biotechnologických výrobků. Spojené státy americké vyjádřily také svou nespokojenost se záměrem francouzské vlády uvést v účinnost ochranné ustanovení s cílem zakázat pěstování různých odrůd kukuřice, jak to již učinily jiné členské státy. Jaké hledisko zastává Komise při jednání, aby dosáhla „přátelského“ vyřešení této záležitosti a aby zabránila odvetným opatřením vůči EU, přičemž je zároveň nutno umožnit dodržování přísného regulačního rámce ve vztahu ke geneticky modifikovaným organismům (GMO)?"@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Předmět: Vyřešení sporu mezi EU a USA týkajícího se geneticky modifikovaných organismů (GMO) ve Světové obchodní organizaci (WTO)"1
lpv:translated text
"Otázka č. 41, ktorú predkladá Georgios Papastamkos () 11. januára 2008 uplynula primeraná doba (RPT) na súlad EÚ s postupom orgánu WTO na urovnávanie sporov, ktorý sa týka opatrení na poverenie/oprávnenie a predaj geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Podľa vyhlásení americkej vlády sa USA dohodli s EÚ na dočasnom pozastavení uplatňovania postupu obchodných sankcií s cieľom poskytnúť EÚ príležitosť preukázať významný pokrok v schvaľovaní biotechnologických.' výrobkov. Spojené štáty vyjadrili aj svoju nespokojnosť so zámerom francúzskej vlády uviesť do účinnosti ochranné ustanovenie s cieľom zakázať kultiváciu rôznych odrôd kukurice, ako to už urobili iné členské štáty. Aké je východisko Komisie pre rokovania s cieľom dosiahnuť „priateľské” vyriešenie tejto záležitosti a zabrániť odvetným opatreniam voči EÚ, pri čom zároveň umožniť dodržiavanie prísneho regulačného rámca vo vzťahu ku geneticky modifikovaným organizmom (GMO)?"@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Predmet: Vyriešenie sporu medzi EÚ a USA týkajúceho sa geneticky modifikovaných organizmov (GMO) vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO)"19
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Georgios Papastamkos () klausimas nr. 41 2008 m. sausio 11 d. baigėsi PPO ginčų sprendimo tarybos sprendimo dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) autorizavimo ir prekybos priemonių pagrįstai reikalingas sprendimo taikymo ES laikas. Pagal JAV vyriausybės pareiškimus, JAV laikinai susitarė su ES sustabdyti prekybos sankcijų taikymą „siekiant išvengti ES galimybės pademonstruoti reikšmingą pažangą aprobuojant biotechnologinius gaminius“. JAV taip pat išreiškė nepasitenkinimą Prancūzijos vyriausybės ketinimais pradėti apsauginę nuostatą draudžiančią genetiškai modifikuotų kukurūzų rūšių auginimą, kaip jau yra padarę kitos ES valstybės narės. Kokia yra Komisijos kompetencija pasiekti draugišką sprendimą šiose derybose ir išvengti represijų prieš ES ir tuo pačiu leidžiant ES išlaikyti griežtus reglamentuojančius teisės aktus dėl GMO?"@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Tema: ES ir JAV ginčo dėl GMO PPO sprendimas"14
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pytanie nr 41 skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa () W dniu 11 stycznia 2008 r. wygasł termin dostosowania się do decyzji Organu ds. Rozstrzygania Sporów WTO w odniesieniu do środków zezwalających i wprowadzających do obrotu organizmy modyfikowane genetycznie (GMO). Zgodnie z oświadczeniem rządu Stanów Zjednoczonych USA wraz z UE uzgodniły czasowe zawieszenie procedury zastosowania sankcji handlowych „w celu umożliwienia UE wykazania się znaczącymi postępami w dziedzinie zatwierdzania produktów biotechnologii”. Stany Zjednoczone również wyraziły niezadowolenie z powodu zamiarów francuskiego rządu, aby skorzystać z klauzuli ochronnej w celu wprowadzenia zakazu uprawy gatunku modyfikowanej genetycznie kukurydzy, co wcześniej uczyniły już inne państwa członkowskie UE. Jaki jest zakres negocjacji prowadzonych przez Komisję w celu uzyskania ugody polubownej w tej kwestii i uniknięcia odwetu skierowanego na UE i równoczesnego umożliwienia UE utrzymania surowych ram prawnych w odniesieniu do GMO?"@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Dotyczy: rozstrzygnięcia sporu między UE a USA dotyczącego GMO w Światowej Organizacji Handlu"16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"41. kérdés Georgios Papastamkostól () 2008. január 11-én eltelt az az ésszerű idő, ami nyitva állt az EU számára a WTO Vitarendezési Testülete határozatának való megfelelésre a génmódosított szervezetek (GMO-k) engedélyezésére és forgalomba hozatalára irányuló intézkedésekkel kapcsolatban. Az Egyesült Államok kormányának nyilatkozatai szerint az Egyesült Államok egyetértett az EU-val, hogy ideiglenesen felfüggeszti a kereskedelmi szankciók alkalmazásának eljárását, „hogy lehetőséget adjon az EU-nak annak bizonyítására, hogy a biotechnológiai termékek jóváhagyásában érdemi előrehaladást ért el.” Az Egyesült Államok egyben nemtetszésének adott hangot a francia kormány abbéli szándéka miatt, hogy aktiválja a védzáradékot egy bizonyos GMO kukoricafajta termesztésének tiltása érdekében, amit más EU-tagállamok már megtettek. Milyen mozgástere van a Bizottságnak ebben az ügyben a „békés” rendezés elérésére irányuló tárgyalások során, hogy elkerülhesse az EU-val szembeni megtorló intézkedéseket, mégis lehetővé téve az EU számára, hogy a GMO-kkal kapcsolatban fenntartsa a szigorú szabályozási keretet?"@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Tárgy: Az EU és az Egyesült Államok között a génmódosított szervezetekről folyó vita rendezése a Kereskedelmi Világszervezetben"11
lpv:unclassifiedMetadata
"Om: Løsning på en strid mellem EU og USA i Verdenshandelsorganisationen om gmo'er"2
lpv:translated text
"Spørgsmål nr. 41 af Georgios Papastamkos () Den 11. januar 2008 udløb den frist, som EU havde til at efterkomme afgørelsen truffet af WTO's tvistbilæggelsesorgan om EU's foranstaltninger for godkendelse og frigivelse af genetisk modificerede organismer (gmo). Ifølge erklæringer fra den amerikanske regering er USA og EU enedes om midlertidigt at suspendere proceduren for iværksættelse af handelssanktioner for at give EU mulighed for at gøre væsentlige fremskridt i spørgsmålet om tilladelse af bioteknologiske produkter. USA har ligeledes udtrykt sin misbilligelse af den franske regerings hensigter om at aktivere sikkerhedsklausulen for at forbyde dyrkningen af genetisk modificeret majs, som flere andre EU-medlemsstater allerede har gjort det. Hvilke forhandlingsmuligheder har Kommissionen for at opnå en "venskabelig" løsning på dette problem og undgå, at EU pålægges sanktioner og samtidig sikre, at EU får mulighed for at bibeholde en restriktiv reguleringsramme, hvad angår mgo'er?"@da2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Angående: Lösning av tvisten i Världshandelsorganisationen mellan EU och Förenta staterna om genetiskt förändrade organismer"22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Georgios Papastamkosin laatima kysymys numero 41 () Kohtuullinen määräaika (reasonable period of time, RPT), jonka kuluessa EU:n oli määrä panna täytäntöön WTO:n oikeuselimen päätös muuntogeenisten organismien hyväksymisestä ja markkinoille saattamisesta, umpeutui 11. tammikuuta 2008. Yhdysvaltojen hallitus on ilmoittanut, että Yhdysvallat on sopinut EU:n kanssa kauppapakotteiden tilapäisestä lykkäämisestä, jotta "EU:lle annetaan mahdollisuus osoittaa edistyneensä konkreettisesti bioteknologian alan tuotteiden hyväksymisen kysymyksessä". Lisäksi Yhdysvallat ilmaisi tyytymättömyytensä Ranskan hallituksen aikomukseen soveltaa suojalauseketta muuntogeenisen maissilajikkeen viljelyn kieltämiseksi, kuten eräät muut EU:n jäsenvaltiot ovat jo tehneet. Mikä on komission neuvottelumarginaali, jotta tähän kysymykseen löydettäisiin sovintoratkaisu ja EU välttyisi rangaistustoimilta siten, että samalla kuitenkin varmistettaisiin EU:n mahdollisuus pitää voimassa muuntogeenisiä organismeja koskeva tiukka sääntelykehys?"@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
"Aihe: EU:n ja Yhdysvaltojen välisen muuntogeenisiä organismeja Maailman kauppajärjestössä koskevan kiistan ratkaiseminen"7
lpv:translated text
"Fråga nr 41 från Georgios Papastamkos () Den 11 januari 2008 löpte tidsfristen ut för EU:s anpassning till beslutet som WTO:s tvistlösningspanel fattat om godkännande och handel med genetiskt förändrade organismer. Enligt uttalanden från den amerikanska regeringen har Förenta staterna kommit överens med EU om att tillfälligt uppskjuta förfarandet med att införa handelssanktioner, i syfte att ge EU en chans att demonstrera reellt framsteg i frågan om att godkänna biotekniska produkter. Vidare har Förenta staterna uttryckt sitt ogillande över den franska regeringens avsikter att tillgripa säkerhetsklausulen för att kunna förbjuda odling av en sort av genförändrad majs, i likhet med vad andra EU-medlemsstater gjort tidigare. Vilka är kommissionens förhandlingsvillkor för att en ”vänskaplig” överenskommelse ska fås till stånd i samband med förhandlingarna och för att undvika att beslut fattas som innebär repressalier mot EU, samtidigt som möjligheten för EU att ha kvar ett strängt regelverk när det gäller genetiskt förändrade organismer bör säkras?"@sv22
lpv:translated text
". Vraag nr. 41 van Georgios Papastamkos () Op 11 januari 2008 verliep de redelijke termijn voor EU-naleving van de uitspraak van het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de WTO inzake de maatregelen voor goedkeuring en in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s). Volgens verklaringen van de Amerikaanse regering hebben de VS met de EU ingestemd om het opleggen van handelssancties voorlopig uit te stellen teneinde de EU de kans te geven om substantiële vooruitgang te boeken op het gebied van de goedkeuring van biotechnologische producten. Bovendien hebben de VS hun ongenoegen geuit over het voornemen van de Franse regering om gebruik te maken van de vrijwaringsclausule om de teelt van een genetisch gemodificeerde maïsvariëteit te verbieden, zoals ook een aantal andere lidstaten van de EU al hebben gedaan. Welke onderhandelingsmarge heeft de Commissie om de kwestie “vriendschappelijk” te regelen en te voorkomen dat sancties worden genomen tegen de EU, en tegelijk te verzekeren dat de EU een streng regelgevingskader in verband met GGO´s kan handhaven?"@nl3
lpv:translated text
"Ερώτηση αριθ. 41 του κ. Γεώργιου Παπαστάμκου () Την 11η Ιανουαρίου 2008 εξέπνευσε η εύλογη προθεσμία (RPT) συμμόρφωσης της ΕΕ με την απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ σχετικά με τα μέτρα έγκρισης και διάθεσης Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ). Σύμφωνα με δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, οι ΗΠΑ συμφώνησαν με την ΕΕ να αναστείλουν προσωρινά τη διαδικασία επιβολής εμπορικών κυρώσεων «προκειμένου να δώσουν την ευκαιρία στην ΕΕ να επιδείξει ουσιαστική πρόοδο στο ζήτημα της έγκρισης βιοτεχνολογικών προϊόντων». Επιπλέον, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την πρόθεση της γαλλικής κυβέρνησης να ενεργοποιήσει τη ρήτρα διασφάλισης προκειμένου να απαγορεύσει την καλλιέργεια μιας ποικιλίας ΓΤ αραβόσιτου, όπως το έχουν πράξει ήδη και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ποια τα διαπραγματευτικά όρια της Επιτροπής για το «φιλικό» διακανονισμό της υπόθεσης και την αποφυγή λήψης αντιποίνων εις βάρος της ΕΕ, διασφαλίζοντας όμως παράλληλα τη δυνατότητα της ΕΕ να διατηρήσει ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τους ΓΤΟ;"@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"Θέμα: Επίλυση διαφοράς ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τους ΓΤΟ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου"10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Georgios Papastamkos jautājums Nr. 41 () 2008. gada 11. janvārī beidzās saprātīgs laika periods (SLP), kurā ES piekāpās PTO Strīdu izšķiršanas iestādes noteikumiem saistībā ar ģenētiski modificēto organismu licenzēšanas un marketinga pasākumiem (ĢMO). Kā izriet no ASV valdības ziņojuma, ASV ir vienojusies ar ES uz laiku apturēt tirdzniecības sankciju piemērošanas procedūru, „lai nodrošinātu ES iespēju nodemonstrēt mērķtiecīgu progresu biotehnisko produktu apstiprināšanā”. ASV arī izteica neapmierinātību saistībā ar Francijas valdības ieceri aktivēt aizsardzības pantu, lai aizliegtu ĢM kukurūzas šķirņu audzēšanu, kā citas ES dalībvalstis jau ir izdarījušas. Kāda ir Komisijas spēja sarunās sasniegt šī jautājuma „miermīlīgu” noregulējumu un izvairīties no atmaksas ES, tomēr ļaujot ES saglabāt stingru reglamentējošu sistēmu attiecībā uz ĢMO?"@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Temats: Strīda izskatīšana starp ES un ASV saistībā ar ĢMO Pasaules Tirdzniecības Organizācijā"13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pregunta nº 41 de Georgios Papastamkos () El 11 de enero de 2008 expiró el plazo razonable ( RPT) para que la UE cumpliese la resolución del órgano jurisdiccional de la OMC sobre las medidas de autorización y utilización de los organismos modificados genéticamente (OMG). De acuerdo con las declaraciones de su Gobierno, los Estados Unidos han llegado a un acuerdo con la UE de suspender provisionalmente el procedimiento de sanciones comerciales siempre y cuando se dé la oportunidad a la UE de mostrar avances sustanciales en la cuestión de la aprobación de los productos biotecnológicos. Además, expresaron su descontento por la intención del Gobierno francés de aplicar el principio de prevención para prohibir el cultivo de una variedad de maíz modificado genéticamente, como ya han hecho otros Estados miembros de la UE. ¿Cuáles son los términos de las negociaciones de la Comisión para llegar a un arreglo «amistoso» del caso sin que la solución implique represalias contra la UE, asegurando a la vez la posibilidad de que la UE conserve un estricto marco normativo en relación con los OMG?"@es21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Anfrage Nr. 41 von Georgios Papastamkos () Beilegung des WTO-Konflikts zwischen der EU und den USA in Bezug auf GVO Am 11. Januar 2008 lief die letzte Frist ab, bis zu der die EU dem Urteil des Schiedsgerichts der Welthandelsorganisation betreffend Handels- und Zulassungsvorschriften für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) hätte nachkommen müssen. Erklärungen der amerikanischen Regierung zufolge haben die USA mit der EU vereinbart, dass sie zunächst das Verfahren für die Verhängung von Handelssanktionen aufschieben, um der EU die Möglichkeit zu geben, einen wesentlichen Fortschritt in der Frage der Zulassung gentechnisch veränderter Produkte zu erzielen. Darüber hinaus drückten die USA ihr Missfallen über die Absicht der französischen Regierung aus, die Schutzklausel umzusetzen, um den Anbau einer bestimmten Sorte von gv-Mais durchzusetzen, was bereits in anderen Mitgliedstaaten der EU geschehen ist. Welchen Verhandlungsspielraum hat die Kommission, um eine friedliche Beilegung dieses Konflikts und die Vermeidung von Sanktionen zu Lasten der EU zu erreichen und um gleichzeitig sicherzustellen, dass die EU ein striktes Regelwerk in Bezug auf GVO beibehalten kann?"@de9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Question No 41 by Georgios Papastamkos () On 11 January 2008, the reasonable period of time (RPT) expired for EU compliance with the ruling of the WTO Dispute Settlement Body concerning measures for the authorisation and marketing of genetically modified organisms (GMOs). According to statements by the US Government, the USA agreed with the EU temporarily to suspend the procedure to apply trade sanctions 'in order to provide the EU an opportunity to demonstrate meaningful progress on the approval of biotech products.' The US also expressed its displeasure at the French Government's intention to activate the safeguard clause to prohibit the cultivation of a variety of GM maize, as other EU Member States have already done. What is the Commission's scope for negotiation to achieve an 'amicable' settlement of this matter and avoid reprisals against the EU while, nevertheless, enabling the EU to maintain a strict regulatory framework in relation to GMOs?"@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Asunto: Resolución del conflicto UE-EE.UU. sobre los OMG en la Organización Mundial del Comercio."21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pergunta n.º 41 de Georgios Papastamkos () A 11 de Janeiro expirou o prazo razoável para que a UE dê cumprimento à decisão do órgão de resolução de diferendos da OMC relativa às medidas de aprovação e colocação no mercado de organismos geneticamente modificados (OGM). Segundo declarações do governo americano, os EUA acordaram com a UE suspender provisoriamente o processo de imposição de sanções comerciais para dar a oportunidade à UE de realizar progressos substanciais no domínio da aprovação de produtos das biotecnologias. Manifestaram igualmente o seu desagrado pela intenção do governo francês de activar a cláusula de precaução para proibir a cultura de uma variedade de milho geneticamente modificado, como o fizeram outros Estados-Membros da UE. Qual a margem de negociação da Comissão para resolver este diferendo de forma "amigável" e evitar medidas de retaliação contra a UE, assegurando, no entanto a possibilidade de a UE manter um quadro regulamentar rigoroso em matéria da OGM?"@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
"Assunto: Resolução do diferendo entre a UE e os EUA sobre os OGM na Organização Mundial do Comércio"17
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Oggetto: Soluzione della controversia UE-USA sugli OGM in sede di Organizzazione mondiale del commercio"12
lpv:translated text
"− Annuncio l’ interrogazione n. 41 dell’onorevole Georgios Papastamkos () L’11 gennaio 2008 è scaduto il termine entro cui l’UE doveva conformarsi alla decisione dell’organo arbitrale dell’OMC in merito alle misure di approvazione e gestione degli organismi geneticamente modificati (OGM). Stando alle dichiarazioni del governo americano, gli USA concordano con l’UE nel sospendere provvisoriamente la procedura di imposizione di sanzioni commerciali “per dare la possibilità all’UE di compiere sostanziali passi avanti sulla questione dell’approvazione di taluni prodotti biotecnologici”. Hanno inoltre espresso il loro disappunto riguardo all’intenzione del governo francese di attivare la clausola di salvaguardia al fine di vietare la coltivazione di una varietà di granturco geneticamente modificato, così come hanno già fatto altri Stati membri dell’UE. Quali sono i margini negoziali della Commissione per una composizione “amichevole” della controversia e per evitare la comminazione di multe a carico dell’UE, dandole al contempo la possibilità di mantenere un rigoroso quadro regolamentare in materia di OGM?"@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Question n°  41 de Georgios Papastamkos () Le 11 janvier 2008, le délai raisonnable pour la mise en œuvre par l'Union européenne de la décision de l'organe d'appel de l'OMC concernant les mesures d'homologation et de commercialisation des organismes génétiquement modifiés est venu à expiration. Conformément aux déclarations du gouvernement américain, les États-Unis se sont mis d'accord avec l'Union européenne pour suspendre provisoirement la procédure d'application de sanctions commerciales pour donner l'occasion à l'Union de faire la preuve des progrès réalisés dans le domaine de l'homologation des produits biotechnologiques. En outre, ils ont exprimé leur mécontentement devant la proposition du gouvernement français de faire appel à la clause de sauvegarde pour interdire la culture d'une variété de maïs génétiquement modifié, comme l'ont déjà fait dans le passé d'autres États membres de l'Union européenne. Quelles sont les marges de négociation dont dispose la Commission pour obtenir une réglementation "amicale" sur cette question et éviter que des mesures de représailles soient prises au préjudice de l'Union européenne, en assurant en revanche, parallèlement, la possibilité pour l'UE de conserver un cadre réglementaire strict en ce qui concerne les OGM?"@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Objet: Règlement du différend entre l'UE et les États-Unis concernant les OGM au sein de l'Organisation mondiale du commerce"8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.33.2-363"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:unclassifiedMetadata
"Teema: ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise GMOde teemalise vaidluse lahendamine Maailma Kaubandusorganisatsioonis"5
lpv:unclassifiedMetadata
"Onderwerp: Oplossing van het geschil tussen de EU en de VS over GGO’s in het kader van de Wereldhandelsorganisatie"3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph