Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-301"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.31.2-301"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Of course it is of the utmost importance to clearly stress in the framework of this report the necessity to maintain direct payments not only in the case of climate-related crisis or market failures but also to balance fairly the high European standards in terms of environmental, animal and consumer protection. Nevertheless, it is our duty to consider seriously the situation of the least-developed agricultural producing countries while reviewing the criteria under which direct payments will be made in the future under our common agricultural policy. Moreover, we have to acknowledge the difficult situation faced by most of the new Member States’ agricultural sectors requiring specific attention and further investments mainly in restructuring and modernisation of the sector. Finally, I would like to point out that it is essential while addressing the CAP health check that the emphasis should – following the recent crises – be on guaranteeing food safety and supply for our citizens by ensuring sufficient food-stocks."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Samozřejmě je vysoce důležité zdůraznit v rámci této zprávy nezbytnost zachování přímých plateb nejen v případě krizí souvisejících s klimatem anebo selhání trhu, ale také spravedlivě vyvážit přísné evropské normy v oblasti ochrany životního prostředí, zvířat a spotřebitele. Je však naší povinností vážně vnímat situaci nejméně rozvinutých zemědělských zemí a zároveň přezkoumat kritéria, podle kterých se budou uskutečňovat přímé platby v rámci naší společné zemědělské politiky. Navíc musíme uznat složitou situaci, které čelí zemědělské odvětví většiny nových členských států vyžadující zvláštní pozornost a další investice především do rekonstrukce a modernizace odvětví. Nakonec bych chtěl zdůraznit, že je důležité, vedle řešení hodnocení stavu společné zemědělské politiky, aby se důraz kladl – po současných krizích – na garantování potravinové bezpečnosti a dodávek pro naše občany zajištěním dostatečných potravinových zásob."@cs1
". Det er naturligvis uhyre vigtigt inden for rammerne af denne betænkning at understrege nødvendigheden af at opretholde direkte betalinger, ikke blot i forbindelse med klimarelaterede kriser eller markedskriser, men også for at afbalancere de høje europæiske standarder, hvad angår beskyttelse af miljøet, dyr og forbrugere. Det er ikke desto mindre vores pligt at overveje situationen for de mindst udviklede landbrugsproducerende lande under gennemgangen af de kriterier, på grundlag af hvilke direkte betalinger foretages i fremtiden ifølge den fælles landbrugspolitik. Vi skal derudover anerkende den vanskelige situation, som de fleste af de nye medlemsstaters landbrugssektorer oplever, og hvortil der skal tages særligt hensyn, og hvor der skal investeres yderligere, især i forbindelse med omstrukturering og modernisering af sektoren. Endelig ønsker jeg at understrege, at det er af afgørende betydning i relation til sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik, at vægten - efter de nuværende kriser - skal ligge på garantien for fødevaresikkerhed og -forsyning gennem sikring af tilstrækkelige fødevarelagre af hensyn til vores borgere."@da2
". Natürlich muss in diesem Bericht ganz klar herausgestellt werden, dass die Direktzahlungen unbedingt beibehalten werden müssen, und zwar nicht nur im Fall von Klimakatastrophen oder Marktversagen, sondern auch als Ausgleich für die hohen europäischen Standards beim Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz. Trotzdem sind wir verpflichtet, die Situation der schwächsten Länder mit landwirtschaftlicher Produktion zu berücksichtigen, wenn wir die Kriterien für die künftige Bewilligung von Direktzahlungen im Rahmen unserer gemeinsamen Agrarpolitik prüfen. Außerdem müssen wir uns die schwierige Lage vor Augen halten, in der sich der Agrarsektor in den meisten neuen Mitgliedstaaten befindet, die hauptsächlich bei der Umstrukturierung und Modernisierung des Sektors besonderer Aufmerksamkeit und weiterer Investitionen bedürfen. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass im Rahmen des Gesundheitschecks der GAP – und angesichts der aktuellen Krise – besonderes Augenmerk auf die Gewährleistung der Nahrungsmittelsicherheit und der Versorgung unserer Bürger mit einer ausreichenden Menge Nahrungsmitteln gelegt werden muss."@de9
"Φυσικά, είναι υψίστης σημασίας να τονιστεί με σαφήνεια στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης η αναγκαιότητα να διατηρηθούν οι άμεσες πληρωμές όχι μόνο στην περίπτωση της κρίσης που σχετίζεται με το κλίμα ή με τις αποτυχίες της αγοράς, αλλά επίσης και για να εξισορροπηθούν ισότιμα τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, των ζώων και των καταναλωτών. Παρά ταύτα, είναι καθήκον μας να εξετάσουμε σοβαρά την κατάσταση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών που παράγουν αγροτικά προϊόντα τη στιγμή που επανεξετάζουμε τα κριτήρια βάσει των οποίων οι άμεσες πληρωμές θα γίνονται στο μέλλον βάσει της κοινής γεωργικής πολιτικής μας. Επιπλέον, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο τομέας της γεωργίας των περισσότερων νέων κρατών μελών απαιτεί ειδική προσοχή και περαιτέρω επενδύσεις κυρίως στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του τομέα. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι ουσιώδες ενώ συζητούμε για τον έλεγχο της υγείας της ΚΓΠ ότι πρέπει να δοθεί έμφαση –μετά την πρόσφατη κρίση– στην εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας και της προσφοράς τροφίμων για τους πολίτες μας με τη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων τροφίμων."@el10
"— Por supuesto, es de suma importancia que, en el marco de este informe, se insista con claridad en la necesidad de mantener los pagos directos no sólo en casos de crisis relacionadas con la meteorología o disfunciones del mercado, pero también de equilibrar equitativamente las altos niveles europeos en materia de medio ambiente y protección de los animales y los consumidores. Sin embargo, nuestro deber es considerar seriamente la situación de los países agrícolas menos desarrollados al tiempo que se revisan los criterios con arreglo a los que se efectuarán los pagos en el futuro en el marco de nuestra política agrícola común. Además, hemos de reconocer la difícil situación que afronta el sector agrícola de la mayoría de los nuevos Estados miembros, que requiere una atención particular y más inversiones, en especial en la reestructuración y modernización del sector. Por ultimo, me gustaría señalar que es fundamental que, a la vez que se aborda el «chequeo médico» de la reforma de la PAC, se haga hincapié —a raíz de las crisis recientes— en garantizar la seguridad y el abastecimiento alimentarios para nuestros ciudadanos asegurando suficientes existencias de alimentos."@es21
"Loomulikult on ülioluline selle raporti raamistikus selgelt toonitada otsetoetuste säilitamise vajadust mitte ainult kliimaga seonduvate kriiside või turutõrgete puhul, vaid ka selleks, et õiglaselt tasakaalustada Euroopa kõrgeid norme keskkonna-, looma- ja tarbijakaitse osas. Sellele vaatamata on meie ülesandeks tõsiselt kaaluda kõige vähem arenenud põllumajanduslike riikide olukorda, uurides samas kriteeriume, mille alusel makstakse tulevikus meie ühise põllumajanduspoliitika raames otsetoetusi. Lisaks peame tunnistama keerulist olukorda, mis valitseb enamikus uute liikmesriikide põllumajandussektorites, mis nõuab erilist tähelepanu ja täiendavaid investeeringuid peamiselt sektori restruktureerimise ja kaasajastamise eesmärgil. Lõpuks tahaksin märkida, et ühise põllumajanduspoliitika tervisekontrolli käsitledes on väga oluline keskendada tähelepanu – hiljutiste kriiside valguses – toidu ohutuse ja tarnimise kindlustamisele meie kodanikele piisavate toiduvarude tagamisel."@et5
"On tietysti äärimmäisen tärkeää korostaa selkeästi tämän mietinnön yhteydessä, että suorat tuet on pidettävä yllä ilmastoon liittyvien kriisien tai markkinoiden toiminnan riittämättömyyden lisäksi tasapainottamaan oikeudenmukaisesti ympäristön, eläinten ja kuluttajien suojelua koskevia korkealaatuisia eurooppalaisia standardeja. Meidän velvollisuutemme on kuitenkin harkita vakavasti kaikkein vähiten kehittyneiden maatalousmaiden tilannetta, kun tarkastelemme uudelleen kriteerejä, joiden mukaan suorat maksut suoritetaan tulevaisuudessa yhteisen maatalouspolitiikkamme mukaisesti. Meidän on lisäksi tunnustettava se vaikea tilanne, joka vallitsee suurimmassa osassa uusien jäsenvaltioiden maatalouksia. Ne on huomioitava erityisesti, ja niille on osoitettava täydentäviä investointeja alan uudelleenjärjestämiseksi ja uudistamiseksi. Haluaisin lopuksi huomauttaa, että YMP:n terveystarkastuksen suorittamisessa on tärkeää, että keskitytään äskettäin sattuneiden kriisien vuoksi varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuus ja saatavuus kansalaisillemme riittävillä elintarvikevarastoilla."@fi7
"Bien sûr, il est de la plus haute importance de souligner clairement, dans le cadre de ce rapport, la nécessité de maintenir les paiements directs, non seulement dans le cas de la crise liée au climat ou des dysfonctionnements du marché, mais également d'équilibrer équitablement les normes européennes élevées en termes de protection environnementale, animale et des consommateurs. Cependant, il est de notre devoir de considérer sérieusement la situation des pays producteurs agricoles les moins développés en revoyant les critères selon lesquels seront effectués les paiements directs à l'avenir dans le cadre de notre politique agricole commune. Par ailleurs, nous devons reconnaître la situation difficile à laquelle sont confrontés la plupart des secteurs agricoles des nouveaux États membres, nécessitant une attention particulière et des investissements supplémentaires, notamment en termes de restructuration et de modernisation du secteur. Enfin, j'aimerais souligner qu'il est essentiel, en abordant le bilan de santé de la PAC, que l'accent soit mis, suite aux récentes crises, sur la garantie de la sécurité alimentaire et de l'approvisionnement pour nos citoyens en prévoyant des stocks alimentaires suffisants."@fr8
"Természetesen rendkívül fontos, hogy egyértelműen hangsúlyozzuk e jelentés keretében a közvetlen támogatások fenntartásának szükségességét nem csak az éghajlattal kapcsolatos válságok vagy piaci csődök esetén, hanem azért is, hogy a magas európai környezetvédelmi, állatjóléti és fogyasztóvédelmi normákat igazságosan kiegyensúlyozhassuk. Kötelességünk, hogy komoly megfontolás tárgyává tegyük a legkevésbé fejlett mezőgazdasági termelőországok helyzetét, miközben felülvizsgáljuk azokat a kritériumokat, amelyek alapján a jövőben a közös agrárpolitika szerint közvetlen támogatásokat fizetünk. Ezenkívül el kell ismernünk a legtöbb új tagállam mezőgazdasági ágazatának nehéz helyzetét, amely külön figyelmet és további befektetéseket igényel az ágazat szerkezetátalakításához és modernizálásához. Végül szeretnék rámutatni, hogy a KAP állapotfelmérésével összefüggésben a közelmúlt válságai után a hangsúlyt az élelmiszerbiztonságra és a polgárok ellátására helyezzük kellő élelmiszerkészletek biztosításával."@hu11
"E’ certamente della massima importanza sottolineare chiaramente, nel contesto della presente relazione, la necessità di mantenere i pagamenti diretti non solo in caso di crisi connessa al clima o di fallimenti del mercato, ma anche al fine di equilibrare in modo paritario le norme europee di alto livello in materia di ambiente, bestiame e tutela dei consumatori. Tuttavia, è nostro dovere considerare seriamente la situazione dei paesi con produzioni agricole meno sviluppate nel corso della revisione dei criteri in base ai quali erogare i pagamenti diretti in futuro nell’ambito della nostra politica agricola comune. Inoltre, dobbiamo riconoscere che la situazione complessa cui si trova dinanzi la maggior parte dei settori agricoli dei nuovi Stati membri richiede un’attenzione speciale e ulteriori investimenti in particolare nella ristrutturazione e nella modernizzazione del settore. Infine, desidero precisare che è essenziale, occupandosi della valutazione dello stato di salute della PAC che, a seguito delle recenti crisi, venga posto l’accento sul garantire la sicurezza alimentare e degli approvvigionamenti per i nostri cittadini, assicurando scorte alimentari sufficienti."@it12
"Žinoma, šioje kuriamoje naujoje sistemoje nepaprastai svarbu pabrėžti būtinybę išlaikyti tiesiogines išmokas ne tik su klimatu susijusių krizių ar rinkos nepakankamumo atvejais, bet taip pat siekiant teisingai subalansuoti griežtus Europoje taikomus aplinkos apsaugos, gyvulių ir vartotojų apsaugos standartus. Ir vis dėlto, mūsų pareiga, peržiūrint kriterijus, kuriais remiantis pagal bendrąją žemės ūkio politiką ateityje bus skiriamos tiesioginės išmokos, labai nuosekliai įvertinti mažiausiai išsivysčiusių žemės ūkio valstybių padėtį. Be to, mes turime pripažinti ir tai, kad daugumos mūsų naujųjų valstybių narių žemės ūkio sektorius yra atsidūręs labai sunkioje padėtyje, todėl joms reikia skirti ypatingą dėmesį, bei investicijas sektoriui restruktūrizuoti ir modernizuoti. Galiausiai, norėčiau pabrėžti, kad vykdant BŽŪP sveikatingumo patikrinimą, ir atsižvelgus į pastarojo laikotarpio krizes, daugiausia dėmesio reikia skirti pastangoms užtikrinti maisto saugą, ir užtikrintą maisto produktų tiekimą mūsų piliečiams , užtikrinant jiems pakankamas maisto atsargas."@lt14
"Bez šaubām, saistībā ar šo ziņojumu ir ārkārtīgi svarīgi skaidri uzsvērt nepieciešamību saglabāt tiešus maksājumus ne tikai ar klimatu saistītu krīžu vai tirgus neveiksmju gadījumā, bet arī, lai godīgi līdzsvarotu augstos Eiropas standartus vides, dzīvnieku un patērētāju aizsardzības aspektā. Neraugoties uz to, mūsu pienākums ir nopietni apsvērt vismazāk attīstīto lauksaimnieciski ražojošo valstu stāvokli, pārskatot kritērijus, pamatojoties uz kuriem nākotnē tiks veikti tiešie maksājumi saskaņā ar mūsu kopīgo lauksaimniecības politiku. Turklāt mums ir jāatzīst sarežģītā situācija, ar kuru saskaras lielākā daļa jauno dalībvalstu lauksaimniecības nozaru, kam nepieciešama īpaša uzmanība un turpmāki ieguldījumi nozares pārstrukturēšanā un modernizācijā. Visbeidzot, es vēlētos norādīt, ka, attiecībā uz KLP „veselības pārbaudi”, ir būtiski likt uzsvaru – pēc nesenajām krīzēm – uz to, lai garantētu pārtikas drošību un piegādi mūsu pilsoņiem, nodrošinot pietiekamus pārtikas krājumus."@lv13
"Of course it is of the utmost importance to clearly stress in the framework of this report the necessity to maintain direct payments not only in the case of climate-related crisis or market failures but also to balance fairly the high European standards in terms of environmental, animal and consumer protection. Nevertheless, it is our duty to consider seriously the situation of the least-developed agricultural producing countries while reviewing the criteria under which direct payments will be made in the future under our common agricultural policy. Moreover, we have to acknowledge the difficult situation faced by most of the new Member States’ agricultural sectors requiring specific attention and further investments mainly in restructuring and modernisation of the sector. Finally, I would like to point out that it is essential while addressing the CAP health check that the emphasis should – following the recent crises – be on guaranteeing food safety and supply for our citizens by ensuring sufficient food-stocks."@mt15
"Oczywiście w ramach przedmiotowego sprawozdania należy wyraźnie podkreślić konieczność utrzymania płatności bezpośrednich nie tylko na wypadek katastrof klimatycznych czy załamań rynku, ale również w celu sprawiedliwego zrównoważenia wysokich europejskich norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zwierząt i konsumentów. Niemniej naszym obowiązkiem jest poważne rozważenie sytuacji najsłabiej rozwiniętych krajów wytwarzających produkty rolne i jednocześnie dokonanie przeglądu kryteriów, na mocy których płatności bezpośrednie przyznawane będą w przyszłości w ramach wspólnej polityki rolnej. Ponadto musimy przyznać, że sektor rolniczy większości nowych państw członkowskich znajduje się w trudnym położeniu i wymaga szczególnej uwagi oraz dalszych nakładów, dotyczących głównie restrukturyzacji i modernizacji sektora rolniczego. Wreszcie chciałbym zaznaczyć, iż w ramach oceny funkcjonowania WPR, zważywszy na niedawne kryzysy, należy zdecydowanie położyć nacisk na zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego i podaży żywności dla naszych obywateli poprzez zapewnienie wystarczających zapasów żywności."@pl16
"É para mim evidente a extrema importância de salientar com clareza no âmbito deste relatório a necessidade de manter os pagamentos directos não só em casos de crises relacionadas com problemas climáticos ou fracassos do mercado mas também para manter um justo equilíbrio entre as elevadas normas europeias em termos de protecção do ambiente, dos animais e do consumidor. Ainda assim, é nosso dever pensar seriamente na situação dos países menos desenvolvidos que são produtores agrícolas quando revirmos os critérios que orientarão, de futuro, os pagamentos directos ao abrigo da nossa Política Agrícola Comum. Além disso, não podemos esquecer a difícil situação vivida por grande parte dos sectores agrícolas dos novos Estado-Membros da União Europeia, que exigem uma atenção específica e mais investimentos, sobretudo para restruturar e modernizar o sector. Para terminar, gostaria de realçar que é fundamental, no processo de exame de saúde da PAC, pôr a tónica – no seguimento de crises recentes – na garantia da segurança alimentar e do abastecimento aos nossos cidadãos, assegurando provisões alimentares suficientes."@pt17
"Of course it is of the utmost importance to clearly stress in the framework of this report the necessity to maintain direct payments not only in the case of climate-related crisis or market failures but also to balance fairly the high European standards in terms of environmental, animal and consumer protection. Nevertheless, it is our duty to consider seriously the situation of the least-developed agricultural producing countries while reviewing the criteria under which direct payments will be made in the future under our common agricultural policy. Moreover, we have to acknowledge the difficult situation faced by most of the new Member States’ agricultural sectors requiring specific attention and further investments mainly in restructuring and modernisation of the sector. Finally, I would like to point out that it is essential while addressing the CAP health check that the emphasis should – following the recent crises – be on guaranteeing food safety and supply for our citizens by ensuring sufficient food-stocks."@ro18
"Samozrejme je vysoko dôležité zdôrazniť v rámci tejto správy nevyhnutnosť zachovania priamych platieb nielen v prípade kríz súvisiacich s klímou alebo zlyhaní trhu, ale aj férovo vyvážiť prísne európske normy v oblasti ochrany životného prostredia, zvierat a spotrebiteľa. Avšak je našou povinnosťou vážne vnímať situáciu najmenej rozvinutých poľnohospodárskych krajín a zároveň preskúmať kritéria, podľa ktorých sa budú uskutočňovať priame platby v rámci našej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Navyše musíme uznať zložitú situáciu, ktorej čelia poľnohospodárske sektory väčšiny nových členských štátov vyžadujúce si osobitú pozornosť a ďalšie investície predovšetkým do rekonštrukcie a modernizácie sektora. Nakoniec by som chcel zdôrazniť, že je dôležité, popri riešení hodnotenia stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky, aby sa dôraz kládol – po súčasných krízach – na garantovanie potravinovej bezpečnosti a dodávok pre našich občanov zaistením dostatočných potravinových zásob."@sk19
"Seveda je izjemno pomembno, da v okviru tega poročila jasno poudarimo potrebo po vzdrževanju neposrednih plačil ne le v primeru podnebnih kriz ali tržnih kriz, ampak za pravično uskladitev visokih evropskih standardov v smislu varstva okolja, živali in potrošnikov. Kljub temu je naša dolžnost, da resno obravnavamo položaj najmanj razvitih kmetijskih držav, medtem ko bomo pregledovali kriterije, ki veljajo za neposredna plačila v prihodnosti v okviru skupne kmetijske politike. Razen tega moramo priznati težaven položaj, s katerim se srečujejo kmetijski sektorji v večini novih držav članic, ki zahteva posebno pozornost in dodatna vlaganja predvsem v prestrukturiranje in posodabljanje sektorja. Končno, rad bi poudaril, da je pri obravnavi stanja skupne kmetijske politike bistveno, da se – po nedavnih krizah – poudarek da zagotavljanju varnosti živil in oskrbe naših državljanov z zagotavljanjem zadostnih zalog hrane."@sl20
"Inom ramen för detta betänkande är det naturligtvis mycket viktigt att tydligt betona behovet av att behålla direktstöden, inte bara när det gäller klimatrelaterade kriser eller marknadsstörningar, utan även för att balansera EU:s höga normer för miljöskydd, djurskydd och konsumentskydd. Vi är emellertid skyldiga att allvarligt överväga situationen för de minst utvecklade jordbruksproducerande länderna när vi ser över kriterierna för att bevilja direktstöden i framtiden enligt vår gemensamma jordbrukspolitik. Dessutom måste vi ha förståelse för den svåra situation som de flesta av de nya medlemsstaternas jordbrukssektorer står inför, som kräver särskild uppmärksamhet och ytterligare investeringar, huvudsakligen för omstruktureringar och moderniseringar av sektorn. När vi behandlar hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken vill jag avslutningsvis påpeka att det är mycket viktigt att betoningen ligger på att garantera livsmedelssäkerhet och livsmedelsförsörjning för våra medborgare genom att se till att det finns tillräckliga livsmedelslager."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gábor Harangozó (PSE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph