Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-298"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.31.2-298"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I completely agree with Mr Nicholson that this is the first step in a discussion that is going to continue for almost the rest of this year and, therefore, I shall not go into detail on all the various questions that have been raised here today. I shall just pinpoint a few of the more important ones. First of all, a huge majority is in favour of the idea of more decoupling, and I am very appreciative of this idea. The idea of giving a Member State the possibility to introduce a regional model is a chance for them to go further towards a flat rate and I have explained on various occasions why I think this is important. In order not to raise any expectations, I will be very direct and very frank on tobacco decoupling. It was decided in the reform of 2004 to decouple tobacco payments. As we are now trying to go even further in decoupling, the idea that some of you raised of extending the coupled payment for tobacco would be a step in totally the wrong direction. Therefore, do not have any expectations that the Commission will move in that direction. Ms McGuinness said that modulation was like robbing farmers. I do not agree with this approach. I think the rural development policy will need more money in order to meet the new challenges – climate change and the reduction of CO emissions will be the most important ones. We have to take into account, firstly, that the decoupled money will stay in the Member States and, secondly, that modulated money is co-financed by Member States and therefore you actually steer the money. You get twice as much as you deduct from the direct payment. This is an important message and we will come back to this in the legislative proposals. Mr Graefe zu Baringdorf mentioned progressive modulation and the necessity, from his point of view, to include labour intensity in these discussions. I understand his point of view, but I can only say that this will be extremely bureaucratic and very, very difficult to manage, so I am very reluctant to enter into this discussion. I might be wrong, but, personally, I do not consider the introduction of codecision on agriculture a threat, as I heard suggested. I consider this a huge and natural step in a situation where the agricultural sector is so important, both from an economic point of view and because this is important for quite a lot of people. Therefore, I welcome this change, but, on the other hand, it is important that we finalise this health check before the end of the year, otherwise it will be a Health Check for 2010 and then we are too close to 2013. That is the reason why, but, believe me, I am very happy with the changes that have been mentioned. Concerning developing countries, the European Union is the most open market for developing countries: we import more agricultural products than Canada, the United States, Australia and Japan put together. This has to be taken into account when we talk about the agricultural sector. I should like to say to Ms Harkin that I have been informed that she has tabled an oral question. This will be answered in writing and, therefore, I am quite sure she will get all the information she has been asking for."@en4
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, plně souhlasím s panem Nicholsonem, že toto je první krok v diskusi, která bude trvat téměř celý rok, a proto bych neměla zacházet do detailů všech otázek, které tu dnes zazněly. Poukáži jen na několik z těch nejdůležitějších. V první řadě velká většina je pro myšlenku většího oddělení plateb a já tuto myšlenku velmi oceňuji. Myšlenka dát členským státům možnost zavést regionální model je pro ně šancí posunout se blíže k pevné sazbě a já jsem už vysvětlila při více příležitostech, proč si myslím, že je to důležité. Abych neživila žádné očekávání, budu velmi přímá a velmi otevřená v otázce oddělení plateb u tabáku. V reformě z roku 2004 se rozhodlo o oddělení plateb u tabáku. Když se nyní snažíme zajít s oddělením ještě dále, myšlenka rozšíření oddělených plateb na tabák, kterou někteří z vás nastolili, by byla krokem úplně špatným směrem. Proto neočekávejte, že Komise se pohne tímto směrem. Slečna McGuinnessová řekla, že modulace je jako okrádání farmářů. S tímto přístupem nesouhlasím. Myslím si, že politika rozvoje venkova bude potřebovat více peněz, aby mohla čelit novým výzvám – klimatické změně a snížení emisí CO to budou ty nejdůležitější. Musíme vzít v úvahu, za prvé, že oddělené peníze zůstanou v členských státech, a za druhé, že modulované peníze jsou spolufinancované členskými státy, a vy proto vlastně řídíte peníze. Dostanete dvakrát tolik, co odpočítáte z přímých plateb. To je důležitá zpráva a při legislativních návrzích se k tomu vrátíme. Pan Graefe zu Baringdorf uvedl progresivní modulaci a nezbytnost, z jeho pohledu, zahrnout pracovní intenzitu do těchto diskusí. Chápu jeho úhel pohledu, ale mohu jen říci, že to bude extrémně byrokratické a velmi, velmi náročné na zvládnutí, proto se velmi zdráhám vstoupit do této diskuse. Možná se mýlím, ale osobně nepovažuji zavedení postupu spolurozhodování do zemědělství za hrozbu, jak jsem to slyšel navrhovat. Považuji to za velký a přirozený krok v situaci, když je zemědělské odvětví tak důležité, i z hospodářského hlediska také proto, že je důležitý pro mnoho lidí. Proto vítám tuto změnu, ale na druhé straně je důležité, abychom dokončili hodnocení stavu před koncem roku, jinak to bude hodnocení stavu za rok 2010, a to jsme už příliš blízko roku 2013. Toto je důvod, ale věřte mi, že mě velmi těší uvedené změny. Co se týká rozvojových zemí, Evropská unie nejotevřenější trh pro rozvojové země: dovážíme víc zemědělských výrobků než Kanada, Spojené státy, Austrálie a Japonsko dohromady. Toto se musí vzít v úvahu, když hovoříme o zemědělském odvětví. Rád bych řekl slečně Harkinové, že jsem byl informován, že nastolila ústní otázku. Ta bude zodpovězená písemně, a proto, jsem si jistý, že dostane všechny informace, o které žádala."@cs1
"Hr. formand! Jeg er helt enig med hr. Nicholson i, at det er første skridt i en drøftelse, der formentlig vil fortsætte resten af året, og jeg vil derfor ikke gå i detaljer med alle de forskellige spørgsmål, der er rejst i dag. Jeg vil blot fremhæve et par af de mere betydningsulde spørgsmål. Først og fremmest er et stort flertal fortalere for mere afkobling, og jeg er selv meget åben over for idéen. Idéen med at give en medlemsstat mulighed for at indføre en regional model er en chance for at gå i retning af enhedstakst, og jeg har ved flere lejligheder forklaret, hvorfor jeg mener, at det er vigtigt. For ikke at skabe falske forhåbninger vil jeg være meget direkte og ærlig om spørgsmålet om afkobling i forbindelse med tobak. Det blev besluttet i reformen i 2004 at afkoble tobaksbetalingerne. Da vi nu prøver at gå et skridt videre med hensyn til afkobling, vil forslaget, som nogle af medlemmerne har stillet, om at øge afkoblet betaling for tobak være et skridt i den forkerte retning. Derfor skal ingen forvente, at Kommissionen vil arbejde videre med forslaget. Fru McGuinness nævnte, at graduering er det samme som at stjæle fra landmændene. Jeg er ikke enig i dette synspunkt. Jeg mener, at politikken om udvikling af landdistrikter skal bakkes op med flere midler for at imødekomme de nye udfordringer - hvor klimaændringerne og nedbringelsen af CO emissioner vil være blandt de vigtigste udfordringer. Vi skal for det første tage i betragtning, at afkoblede midler vil blive inden for medlemsstaternes grænser, og for det andet at graduerede midler samfinansieres af medlemsstaterne, og at man derfor faktisk kan styre midlerne. Man får dobbelt så meget, som man trækker fra den direkte betaling. Det er et vigtigt budskab, og vi vil vende tilbage til det i lovforslagene. Hr. Graefe zu Baringdorf nævnte progressiv graduering, og nødvendigheden - efter hans opfattelse - af at omfatte arbejdsintensitet i disse drøftelser. Jeg forstår hans synspunkt, men jeg kan blot sige, at det vil være ekstremt bureaukratisk og særdeles vanskeligt at håndtere, så jeg er meget tilbageholdende med at gå ind i denne drøftelse. Jeg tager muligvis fejl, men jeg opfatter ikke personligt indførelsen af den fælles beslutningsprocedure i forbindelse med landbruget, som jeg har hørt forslag om, som en trussel. Jeg betragter dette som et stort og naturligt skridt i en situation, hvor landbrugssektoren er uhyre vigtig, både ud fra et økonomisk synspunkt og på grund af den betydning, som landbruget har for mange mennesker. Jeg bifalder derfor denne ændring, men på den anden side er det vigtigt, at vi afslutter sundhedstjekket inden årets udgang, ellers vil det være et sundhedstjek for 2010, og så er vi for tæt på 2013. Dette er begrundelsen, men jeg er oprigtigt glad for de ændringer, der er nævnt. Angående udviklingslandene er EU det mest åbne marked for disse lande. Vi importerer flere landbrugsprodukter end Canada, USA, Australien og Japan tilsammen. Det skal der tages højde for, når vi drøfter landbrugssektoren. Jeg ønsker at sige til fru Harkin, at jeg har fået at vide, at hun har fremlagt en mundtlig forespørgsel. Forespørgslen vil blive besvaret skriftligt, og jeg er derfor helt sikker på, at hun vil modtage alle de oplysninger, som hun har anmodet om."@da2
". − Herr Präsident! Ich teile voll und ganz Herrn Nicholsons Ansicht, dass dies der erste Schritt in einer Diskussion ist, die für fast den Rest des Jahres andauern wird, und deshalb werde ich nicht im Einzelnen auf die verschiedenen Fragen eingehen, die heute gestellt wurden. Ich werde mich lediglich auf einige der wichtigsten konzentrieren. Zunächst einmal sei festgestellt, dass die große Mehrheit eine stärkere Entkoppelung befürwortet, und das weiß ich sehr zu schätzen. Die Idee, einem Mitgliedstaat die Möglichkeit zur Einführung eines regionalen Modells zu geben, ermöglicht ihm den Übergang zu einer Flatrate, und ich habe bei verschiedenen Gelegenheiten erläutert, weshalb ich das für wichtig halte. Ich werde, um keine Erwartungen zu wecken, bezüglich der Entkoppelung beim Tabak kein Blatt vor den Mund nehmen. Angesichts der Tatsache, dass wir jetzt auf eine stärkere Entkoppelung orientieren, wäre die von einigen von Ihnen vorgeschlagene Ausweitung der gekoppelten Zahlungen für Tabak ein Schritt in die völlig falsche Richtung. Deshalb sollten Sie nicht erwarten, dass die Kommission etwas in diese Richtung unternehmen wird. Frau McGuinness sagte, die Modulation sei ein Diebstahl an den Landwirten. Dem kann ich nicht zustimmen. Meines Erachtens sind für die ländliche Entwicklungspolitik mehr Mittel erforderlich, um die neuen Herausforderungen zu bewältigen, von denen der Klimawandel und die Senkung der CO Emissionen die wichtigsten sind. Wir müssen berücksichtigen, dass erstens die entkoppelten Gelder in den Mitgliedstaaten verbleiben und dass zweitens die der Modulation unterliegenden Mittel von den Mitgliedstaaten kofinanziert werden, d. h. Sie steuern diese Gelder. Sie erhalten doppelt so viel, wie Sie von der Direktzahlung abziehen. Das ist eine wichtige Botschaft, und wir werden in den Legislativvorschlägen darauf zurückkommen. Herr Graefe zu Baringdorf hat die progressive Modulation erwähnt und das aus seiner Sicht bestehende Erfordernis, die Arbeitsintensität in diese Diskussionen einzubeziehen. Ich verstehe seinen Standpunkt, ich kann dazu nur sagen, dass so etwas mit sehr viel Bürokratie verbunden und nur sehr schwer umzusetzen wäre. Deshalb würde ich mich nur sehr ungern an dieser Diskussion beteiligen. Vielleicht irre ich mich, aber ich sehe in der Einführung der Mitentscheidung in der Landwirtschaft keine Bedrohung, wie dies verschiedentlich anklang. Das ist angesichts der Bedeutung der Landwirtschaft sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch aus der Sicht vieler Menschen, die davon betroffen sind, ein enormer und natürlicher Schritt. Deshalb begrüße ich diese Entwicklung. Andererseits kommt es jetzt darauf an, dass wir den Gesundheitscheck bis Jahresende abschließen, andernfalls wird daraus ein Gesundheitscheck für 2010, und das wäre bedenklich nahe an 2013. Das ist der Grund, aber Sie können mir glauben, dass ich über die erwähnten Veränderungen sehr glücklich bin. Gegenüber Entwicklungsländern ist die Europäische Union der offenste Markt. Wir importieren mehr landwirtschaftliche Erzeugnisse als Kanada, die USA, Australien und Japan zusammengenommen. Das muss ebenfalls berücksichtigt werden, wenn wir über den Agrarsektor sprechen. An Frau Harkins Adresse möchte ich sagen, dass ich über ihre mündliche Anfrage informiert bin. Sie wird schriftlich beantwortet, und deshalb bin ich sicher, dass sie alle Informationen erhalten wird, um die sie gebeten hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως με τον κ. Nicholson ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα σε μια συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί για σχεδόν το υπόλοιπο αυτού του έτους και, κατά συνέπεια, δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες σχετικά με τα διάφορα ζητήματα που ηγέρθησαν εδώ σήμερα. Θα επισημάνω μόνο ορισμένα από τα σημαντικότερα εξ αυτών. Καταρχάς, η μεγάλη πλειοψηφία είναι υπέρ της ιδέας για περισσότερη αποσύνδεση, και εκτιμώ πολύ αυτήν την ιδέα. Η ιδέα να δώσουμε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εισαγάγουν ένα περιφερειακό μοντέλο είναι μια ευκαιρία γι’ αυτά να προχωρήσουν περισσότερο προς την κατεύθυνση μιας κατ’ αποκοπήν ενίσχυσης, έχω δε εξηγήσει σε διάφορες περιπτώσεις γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό. Για να μην καλλιεργηθούν οιεσδήποτε προσδοκίες, θα είμαι πολύ σαφής και κατηγορηματική σχετικά με την αποσύνδεση στον καπνό. Αποφασίστηκε στη μεταρρύθμιση του 2004 να αποσυνδεθούν οι πληρωμές για τον καπνό. Καθώς τώρα προσπαθούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στην αποσύνδεση, η ιδέα που ορισμένοι από εσάς προέβαλαν για επέκταση των συνδεδεμένων πληρωμών για τον καπνό θα ήταν ένα βήμα εντελώς προς τη λάθος κατεύθυνση. Κατά συνέπεια, μην έχετε οιεσδήποτε προσδοκίες ότι η Επιτροπή θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Η κ. McGuinness είπε ότι η διαφοροποίηση ήταν σαν να κλέβουμε τους γεωργούς. Δεν συμφωνώ με αυτήν την προσέγγιση. Πιστεύω ότι η πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου θα χρειαστεί περισσότερα χρήματα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις – η κλιματική αλλαγή και η μείωση των εκπομπών CO θα είναι οι σημαντικότερες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη, πρώτον, ότι τα αποσυνδεδεμένα χρήματα θα παραμείνουν στα κράτη μέλη και, δεύτερον, ότι τα διαφοροποιημένα χρήματα συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, στην πραγματικότητα εσείς κατευθύνετε τα χρήματα. Λαμβάνετε τα διπλάσια από αυτά που αφαιρείτε από τις άμεσες πληρωμές. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα και θα επανέλθουμε σε αυτό στις νομοθετικές προτάσεις. Ο κ. Graefe zu Baringdorf ανέφερε την προοδευτική διαφοροποίηση και την αναγκαιότητα, κατά τη δική του άποψη, να περιλαμβάνει την ένταση εργασίας σε αυτές τις συζητήσεις. Κατανοώ την άποψή του, αλλά μπορώ μόνον να πω ότι αυτό θα είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικό και πολύ, πολύ δύσκολο όσον αφορά τη διαχείρισή του, γι’ αυτό διστάζω να εισέλθω σε αυτήν τη συζήτηση. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά, προσωπικά, δεν θεωρώ απειλή την εισαγωγή της συναπόφασης στη γεωργία, όπως άκουσα να υπονοείται. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί τεράστιο και φυσικό βήμα σε μια κατάσταση όπου ο τομέας της γεωργίας είναι τόσο σημαντικός, τόσο από οικονομική άποψη όσο και επειδή ο τομέας αυτός είναι σημαντικός για αρκετά μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Κατά συνέπεια, χαιρετίζω αυτήν την αλλαγή, αλλά, από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να οριστικοποιήσουμε αυτόν τον έλεγχο της υγείας πριν από το τέλος του έτους, διαφορετικά θα υπάρξει έλεγχος της υγείας για το 2010 και τότε είμαστε πάρα πολύ κοντά στο 2013. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ωστόσο, πιστέψτε με, είμαι πολύ ευτυχής με τις αλλαγές που έχουν αναφερθεί. Όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο ανοικτή αγορά για τις αναπτυσσόμενες χώρες: εισάγουμε περισσότερα αγροτικά προϊόντα από ό,τι εισάγουν συνολικά ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και η Ιαπωνία. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν συζητούμε σχετικά με αυτόν τον κλάδο. Θα ήθελα να πω στην κ. Harkin ότι ενημερώθηκα πως έχει καταθέσει προφορική ερώτηση. Αυτή θα απαντηθεί γραπτώς και, επομένως, είμαι βεβαία ότι θα λάβει όλες τις πληροφορίες που ζητεί."@el10
"Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con el señor Nicholson en que éste es el primer paso en un debate que va a continuar durante casi todo lo que queda de año y, por lo tanto, no entraré en detalles sobre la totalidad de las diversas cuestiones que han sido planteadas hoy aquí, sino que únicamente señalaré algunas de las más importantes. En primer lugar, una gran mayoría está a favor de la idea de una mayor disociación, cosa que agradezco enormemente. La idea de dar a los Estados miembros la posibilidad de introducir un modelo regional es una oportunidad para que vayan más lejos en el camino hacia una tasa plana, y en diversas ocasiones he explicado por qué creo que es importante. Para no levantar expectativas, seré muy directa y franca acerca de la disociación de la ayuda para el tabaco, que se decidió adoptar en la reforma de 2004. Como ahora estamos tratando de llegar incluso más lejos en la disociación, la idea que algunas de sus Señorías plantearon, en el sentido de extender el pago asociado para las ayudas al tabaco, constituiría un paso en la dirección totalmente equivocada; por lo tanto, no abriguen expectativas de que la Comisión avanzará en dicha dirección. La señora McGuinness manifestó que la modulación era como robar a los agricultores. No estoy de acuerdo con ese enfoque. Creo que la política de desarrollo rural necesitará más dinero para satisfacer los nuevos retos —el cambio climático y la reducción de las emisiones de CO serán los más importantes—. Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que el dinero de la disociación permanecerá en los Estados miembros y, en segundo lugar, que el dinero de la modulación se cofinancia por los Estados miembros y, por lo tanto, en realidad se está dirigiendo la gestión del dinero. Se recibe el doble de lo que se deduce del pago directo. Es un mensaje importante y volveremos a él en las propuestas legislativas. El señor Graefe zu Baringdorf mencionó la modulación progresiva y la necesidad, desde su punto de vista, de incluir la intensidad de mano de obra en el debate. Entiendo su punto de vista, pero lo único que puedo decir es que ello resultará extremadamente burocrático y sumamente difícil de manejar, por lo que soy bastante reticente a entrar a debatir este punto. Podría equivocarme pero, personalmente, no considero que la introducción de la codecisión en materia de agricultura sea una amenaza, como he escuchado, sino un paso natural y considerable en una situación en la que el sector agrícola es tan importante, desde el punto de vista económico y para muchísimas personas. Por lo tanto, recibo con satisfacción este cambio pero, por otra parte, es importante que finalicemos este «chequeo» antes de finales de año, o de otro modo será un «chequeo» para el 2010 y en ese caso nos acercaremos demasiado al año 2013; es por esa razón pero, créanme, me siento muy satisfecha con los cambios que se han mencionado. Por lo que respecta a los países en desarrollo, la Unión Europea es el mercado más abierto para dichos países: importamos más productos agrícolas que Canadá, los Estados Unidos, Australia y Japón juntos, lo que debe tenerse en cuenta cuando hablamos sobre el sector agrícola. Quisiera decir a la señora Harkin que se me ha informado de que ha presentado una pregunta oral, que será contestada por escrito y, por lo tanto, no tengo ninguna duda de que obtendrá toda la información que solicita."@es21
"Härra juhataja, nõustun igati härra Nicholsoniga, et tegemist on esimese sammuga arutelus, mis jätkub peaaegu kogu ülejäänud aasta vältel ja seega ei räägi ma üksikasjalikult kõigist siin täna tõstatatud küsimustest. Tõstan lihtsalt esile mõned kõige olulisemad. Esiteks pooldab valdav enamus suurema lahtisidumise ideed ja ma pean sellest ideest väga lugu. Idee anda liikmesriikidele võimalus kehtestada regionaalne mudel on nende jaoks võimalus liikuda edasi kindla summa suunas ja ma olen mitmel juhul selgitanud, miks täpselt see tähtis on. Et mitte lootusi äratada, olen väga selgesõnaline ja otsekohene tubakat puudutava lahtisidumise osas. 2004. reformi käigus otsustati tubakamaksed lahti siduda. Kuna hetkel püüame me lahtisidumisega veelgi edasi liikuda, oleks ettepanek, mille mõned teist esitasid, tubaka paarismakse laiendamiseks, samm täiesti vales suunas. Seega ärge lootke, et komisjon selles suunas tegutseb. Proua McGuinness ütles, et modulatsioon on talunike röövimine. Ma ei ole sellise lähenemisega nõus. Usun, et maaelu arengu poliitika vajab uute väljakutsetega tegelemiseks rohkem raha – kliimamuutused ja CO heitkoguste vähendamine on siin kõige olulisemad. Peame arvesse võtma esiteks seda, et lahtiseotud raha jääb liikmesriikidesse ning teiseks, et moduleeritud summad kaasfinantseeritakse liikmesriikide poolt ja seega on teil võimalus raha kasutamist juhtida. Saate kaks korda nii palju kui otsetoetusest maha arvate. See on oluline sõnum ja me pöördume selle juurde tagasi seadusandlikes ettepanekutes. Härra Graefe zu Baringdorf mainis progressiivset modulatsiooni ja vajadust, tema seisukohast, kaasata nendesse aruteludesse töömahukus. Mõistan tema seisukohta, aga saan vaid öelda, et see oleks äärmiselt bürokraatlik ja seda oleks väga, väga raske juhtida, nii et mulle on väga vastumeelne sellesse arutelusse laskumine. Võib-olla ma eksin, kuid mina isiklikult ei pea põllumajanduse kaasfinantseerimise kehtestamist ohuks, nagu siin mainiti. Minu arvates on tegemist suure ja loogilise sammuga olukorras, kus põllumajandussektor on väga oluline nii majanduslikust seisukohast kui seetõttu, et see on paljudele inimestele väga tähtis. Seetõttu tervitan kõnealust muutust, kuid teisest küljest on oluline, et me lõpetaksime selle tervisekontrolli enne aasta lõppu, vastasel juhul on tegemist 2010. aasta tervisekontrolliga ja siis oleme juba liiga lähedal aastale 2013. See on see põhjus, aga uskuge mind, ma olen väga rahul mainitud muutustega. Arengumaade küsimuses, EL on kõige avatum turg arengumaadele: me impordime rohkem põllumajanduslikke tooteid kui Kanada, USA, Austraalia ja Jaapan kokku. Seda tuleb põllumajandussektorist rääkides arvesse võtta. Tahaksin proua Harkinile öelda, et mind teavitati tema poolt esitatud suulisest küsimusest. Sellele vastatakse kirjalikult ja seega olen ma üsna kindel, et ta saab kogu palutud informatsiooni."@et5
"Arvoisa puhemies, olen täydellisesti samaa mieltä James Nicholsonin kanssa siitä, että tämä on ensimmäinen vaihe keskustelua, joka jatkuu lähes koko loppuvuoden, joten en siksi käsittele yksityiskohtaisesti kaikkia kysymyksiä, jotka täällä tänään esitettiin. Keskityn joihinkin kaikkein tärkeimpiin. Ensiksikin suuri enemmistö kannattaa ajatusta laajemmasta tukien irrottamisesta, ja arvostan tätä ajatusta. Ajatuksella tarjota jäsenvaltiolle tilaisuus alueellisen mallin käyttöönottamiseksi niille annetaan mahdollisuus edetä kohti kiinteää hintaa, ja olen selvittänyt monesti, miksi pidän tätä tärkeänä. Olen hyvin suorapuheinen ja avoin tupakkatukien irrottamisesta, jotta en herätä mitään odotuksia. Vuoden 2004 uudistuksessa päätettiin tupakantukien irrottamisesta. Koska me haluamme edetä asiassa vielä pidemmälle, ajatus tuotantosidonnaisesta maksusta tupakan kohdalla olisi askel täysin väärään suuntaan. Älkää siksi olettako, että komissio toimisi tällä tavoin. Mairead McGuinness sanoi, että mukautus on kuin maanviljelijöiltä ryöstämistä. En ole asiasta samaa mieltä. Mielestäni maaseudun kehittämistä koskevaan politiikkaan tarvitaan enemmän rahaa, jotta voidaan vastata uusiin haasteisiin, joista ilmastonmuutos ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat tärkeimmät. Meidän on ensiksi otettava huomioon, että tuotannosta irrotetut määrät jäävät jäsenvaltioille, ja toiseksi, että mukautettu osuus on jäsenvaltioiden yhteisrahoittamaa, ja siten te itse asiassa ohjaatte varoja. Saatte kaksi kertaa enemmän kuin mitä vähennätte suorista maksuista. Tämä on tärkeä viesti, ja me palaamme tähän lainsäädäntöehdotuksissa. Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf mainitsi progressiivisen mukautuksen ja, omasta näkökulmastaan, tarpeen sisällyttää työn teho näihin keskusteluihin. Ymmärrän hänen näkökulmaansa, mutta voin sanoa ainoastaan, että tämä on erittäin byrokraattista ja hyvin vaikeasti hallinnoitavaa, joten olen erittäin haluton osallistumaan tähän keskusteluun. Voin olla väärässä, mutta en henkilökohtaisesti pidä yhteispäätöksen käyttöönottoa maataloudessa uhkana, kuten kuulin täällä ilmoitettavan. Pidän tätä valtavana ja luonnollisena askeleena tilanteessa, jossa maatalouden ala on niin merkittävä talouden näkökulmasta ja koska se on tärkeä monille ihmisille. Pidän sen vuoksi tätä muutosta hyvänä, mutta toisaalta on tärkeää, että saamme tämän terveystarkastuksen päätökseen ennen tämän vuoden loppua, koska muuten siitä tulee terveystarkastus vuodelle 2010, ja olemme silloin liian lähellä vuotta 2013. Tämä on vastaus kysymykseen ”miksi”, mutta voin vakuuttaa, että olen erittäin tyytyväinen mainituista muutoksista. Kehitysmaiden osalta Euroopan unionilla on kaikkein avoimimmat markkinat niille: me tuomme enemmän maataloustuotteita kuin Kanada, Yhdysvallat, Australia ja Japani yhteensä. Tämä on otettava huomioon, kun puhumme maatalouden alasta. Haluaisin sanoa Marian Harkinille, että minulle on tiedotettu, että hän esittää suullisen kysymyksen. Tähän vastataan kirjallisesti, ja olen siten varma, että hän saa kaiken tarvitsemansa tiedon."@fi7
"Monsieur le Président, je suis totalement d'accord avec M. Nicholson sur le fait qu'il s'agit de la première étape d'une discussion qui va se poursuivre pratiquement tout le restant de l'année et, par conséquent, je ne reviendrai pas en détail sur les différentes questions qui ont été soulevées ici aujourd'hui. Je n'en mentionnerai que quelques-unes parmi les plus importantes. Tout d'abord, une grande majorité de personnes est favorable à l'idée de l'accroissement du découplage et j'apprécie grandement cette idée. L'idée d'offrir à un État membre la possibilité d'introduire un modèle régional est une chance pour ce dernier de progresser vers un montant forfaitaire et j'ai expliqué à diverses reprises pourquoi je pense que c'est important. Pour ne pas susciter des attentes, je serai très directe et franche sur la question du découplage du tabac. Il a été décidé dans la réforme de 2004 de découpler les paiements pour le tabac. Alors que nous nous efforçons maintenant d'avancer un peu plus dans le découplage, l'idée soulevée par certains d'entre vous d'étendre les paiements couplés pour le tabac serait un pas dans la mauvaise direction. Par conséquent, nous n'attendons pas du tout que la Commission progresse dans cette voie. Madame McGuinness a déclaré que la modulation revenait à voler les agriculteurs. Je ne suis pas d'accord avec cette approche. Je pense qu'il faudra à la politique de développement rural davantage d'argent pour relever les nouveaux défis, le changement climatique et la réduction des émissions de CO seront à ce titre les deux plus importants. Nous devons tenir compte du fait que, d'une part, les paiements découplés resteront dans les États membres et, d'autre part, que les paiements modulés sont cofinancés par les États membres. Vous gérez donc cet argent. Vous obtenez deux fois plus comme vous déduisez du paiement direct. Il s'agit d'un message important et nous y reviendrons dans les propositions législatives. M. Graefe zu Baringdorf a mentionné la modulation progressive et la nécessité, selon lui, d'inclure l'intensité de main-d'œuvre dans ces discussions. Je comprends son point de vue, mais je peux seulement dire que cette approche sera extrêmement bureaucratique et très très difficile à gérer; c'est pourquoi je suis extrêmement réticente à entamer cette discussion. J'ai peut-être tort, mais personnellement, je ne considère pas l'introduction de co-décisions sur l'agriculture comme une menace, comme je l'ai entendu. Je considère qu'il s'agit d'une étape considérable et naturelle dans une situation où le secteur agricole est si important du point de vue économique et pour un grand nombre de personnes. Par conséquent, je salue ce changement, mais, d'un autre côté, il est important que nous finalisions ce bilan de santé avant la fin de l'année, sinon il s'agira d'un bilan pour 2010 et nous serons alors trop proches de 2013. Mais, croyez-moi, c'est la raison pour laquelle je suis très satisfaite des changements qui ont été mentionnés. En ce qui concerne les pays en voie de développement, l'Union européenne est pour eux le marché le plus ouvert: nous importons plus de produits agricoles que le Canada, les États-Unis, l'Australie et le Japon réunis. Cet élément doit être pris en compte lorsque nous discutons du secteur agricole. J'aimerais dire à Mme Harkin que j'ai été informée du fait qu'elle a déposé une question orale. J'y répondrai par écrit, c'est pourquoi je suis sûre qu'elle obtiendra toutes les informations qu'elle a demandées."@fr8
"Elnök úr, teljes mértékben egyetértek Nicholson úrral, hogy ez az első lépés abban a vitában, ami majdnem az év fennmaradó részében folytatódni fog, ezért nem kívánok belemenni az összes kérdés részleteibe, amelyeket itt a mai napon felvetettek. Csak néhány fontosabb kérdésre mutatnék rá. Először is, igen nagy többség áll a függetlenítés folytatásának elgondolása mellett, és én ezt nagyra értékelem. Az a gondolat, hogy a tagállamoknak lehetőséget adjunk regionális modell bevezetésére, lehetőséget ad nekik, hogy az átalánydíjas megoldás felé mozduljanak el, és én már számos alkalommal elmagyaráztam, hogy ezt miért tartom fontosnak. Hogy ne keltsek további várakozásokat, nagyon őszinte leszek a dohány függetlenítés kérdésében. A 2004. évi reform kapcsán született meg az a döntés, hogy a dohánytámogatásokat függetlenítjük. Mivel a függetlenítéssel még tovább kívánunk haladni, az a gondolat, amelyet Önök közül néhányan felvetettek, hogy a termeléshez kapcsolódó támogatásokat terjesszük ki a dohányra is, teljes mértékben a helytelen irányba tett lépés lenne. Ezért ne legyenek olyan elvárásaik, hogy a Bizottság ilyen irányba mozdulna el. McGuinness asszony azt mondta, hogy a moduláció olyan, mint a gazdák kirablása. Nem értek egyet ezzel a megközelítéssel. Úgy vélem, a vidékfejlesztési politikának több pénzre van szüksége, hogy megfelelhessen az új kihívásoknak – ezek közül a legfontosabbak a klímaváltozás és a CO csökkentése. Figyelembe kell vennünk elsősorban, hogy a függetlenített pénz a tagállamokban marad, és másodszor, hogy a modulált pénzt a tagállamok társfinanszírozzák, és ezért önök azok, akik ténylegesen irányítják a pénzmozgást. Kétszer annyit kapnak meg, mint amennyit a közvetlen támogatásokból levonnak. Ez fontos üzenet, és erre visszatérünk majd a jogalkotási javaslatokban. Graefe zu Baringdorf úr a progresszív modulációt említette, és véleménye szerint a munkaintenzitásnak az e vitába való felvételének szükségességét. Én megértem az ő szempontját, de erre csak annyit tudok mondani, hogy ez rendkívül bürokratikus lenne, és nagyon-nagyon nehezen kezelhető, így nem szívesen kezdenék bele ebbe a vitába. Lehet, hogy tévedek, de én személyesen a mezőgazdaság témájában az együttdöntés bevezetését nem fenyegetésnek tartom, amint itt hallottam. Én ezt egy hatalmas és természetes lépésnek tartom egy olyan helyzetben, amikor a mezőgazdasági ágazat annyira fontos, mind gazdasági szempontból, mind pedig azért, mert nagyon sok ember számára fontos. Ezért üdvözlöm ezt a változtatást, ugyanakkor azonban az is fontos, hogy véglegesítsük ezt az állapotfelmérést még az év vége előtt, különben az 2010. évi állapotfelmérés lesz, és akkor már túl közel járunk 2013-hoz. Ez az oka, de higgyék el nekem, nagyon boldog vagyok azokkal a változtatásokkal, amelyeket említettek. Ami a fejlődő országokat illeti, az Európai Unió a fejlődő országok számára a legnyitottabb piac: több mezőgazdasági terméket importálunk, mint Kanada, az Egyesült Államok, Ausztrália és Japán együtt. Ezt figyelembe kell vennünk, amikor a mezőgazdasági ágazatról tárgyalunk. Szeretném elmondani Harkin asszonynak, hogy tájékoztattak, hogy ő szóbeli kérdést nyújtott be. írásban Ezt írásban fogom megválaszolni, és így biztos vagyok benne, hogy mindazt az információt megkapja, amit kért."@hu11
". − Signor Presidente, sono completamente d’accordo con l’onorevole Nicholson sul fatto che questo sia il primo passo in una discussione che continuerà per almeno il resto dell’anno e, pertanto, non entrerò nel dettaglio di tutte le diverse questioni che sono state sollevate oggi in Aula. Ne rimarcherò solo alcune tra le più importanti. Innanzi tutto, una larga maggioranza è a favore del concetto di disaccoppiamento, che anche io apprezzo molto. L’idea di offrire agli Stati membri la possibilità di introdurre un modello regionale è un’opportunità per loro di procedere verso un livello paritario e ho spiegato in varie occasioni il motivo per cui lo ritengo importante. Al fine di non creare aspettative, sarò molto diretta e onesta sul disaccoppiamento del settore del tabacco. Nella riforma del 2004 è stato deciso di disaccoppiare i pagamenti del tabacco. Poiché adesso stiamo cercando di procedere ulteriormente nel disaccoppiamento, l’idea che qualcuno di voi ha sollevato di estendere al tabacco i pagamenti accoppiati sarebbe un passo in una direzione completamente sbagliata. Pertanto, non vi aspettate in alcun modo che la Commissione si muova in tale direzione. L’onorevole McGuinness ha affermato che la modulazione era come un furto nei confronti degli agricoltori. Non concordo su questo approccio. Ritengo che la politica di sviluppo rurale necessiterà di maggiori risorse al fine di affrontare nuove sfide, tra cui le più importanti saranno il cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni di CO . Dobbiamo tener conto, in primo luogo, che le risorse disaccoppiate rimarranno negli Stati membri e, in secondo luogo, che i pagamenti modulati sono cofinanziati dagli Stati membri e quindi in realtà il denaro lo gestite voi. Ricevete due volte quello che detraete dai pagamenti diretti. Questo è un messaggio importante e torneremo sull’argomento nelle proposte legislative. L’onorevole Graefe zu Baringdorf ha citato la modulazione progressiva e la necessità, da questo punto di vista, di includere in queste discussioni l’intensità di mano d’opera. Comprendo la sua opinione, ma posso solo dire che ciò sarà estremamente burocratico e molto, molto complesso da gestire, pertanto sono estremamente riluttante ad addentrami nell’argomento. Potrei sbagliarmi ma, personalmente, non ritengo che l’introduzione della codecisione sull’agricoltura sia una minaccia, come ho sentito affermare. Ritengo sia un passo enorme e ovvio in una situazione in cui il settore agricolo è così importante, da un punto di vista economico e perché è fondamentale per una grande quantità di persone. Pertanto, accolgo positivamente tale modifica ma, dall’altro lato, è essenziale che completiamo questa valutazione dello stato di salute prima della fine dell’anno, altrimenti sarà una valutazione dello stato di salute per il 2010 e quindi saremo troppo vicini al 2013. Questo è il motivo ma, credetemi, sono molto soddisfatta dei cambiamenti citati. Per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, l’Unione europea è il mercato che più si apre ad essi: importiamo una maggior quantità di prodotti agricoli rispetto al Canada, agli Stati Uniti, all’Australia e al Giappone considerati insieme. Se ne deve tener conto quando parliamo di settore agricolo. Vorrei dire all’onorevole Harkin che sono stata informata che ha presentato un’interrogazione orale, cui verrà risposto per iscritto e, pertanto, sono sicura che otterrà tutte le informazioni che ha richiesto."@it12
"Pone Pirmininke, aš visiškai sutinku su ponu Nicholson, kad tai yra tik pirmas žingsnis į diskusijas, kurios tęsis beveik visus likusius metus, todėl aš smulkiai neaptarinėsiu visų smulkių klausimų, kurie čia šiandien iškilo. Aš tik paminėsiu kelis svarbesnius klausimus. Pirmiausia, didžioji dauguma pritaria pasiūlymui didesniu mastu atsieti paramos dydį nuo gamybos apimčių, ir aš pats šiai minčiai nuoširdžiai pritariu. Idėja suteikti valstybėms narėms galimybę pradėti taikyti regioninį modelį suteikia joms progą žengti dar vieną žingsnį link vienodo dydžio mokesčio, ir aš jau įvairiomis progomis esu aiškinęs, kodėl man tai atrodo svarbu. Siekdamas nesukelti jokių lūkesčių, aš pasakysiu labai tiesiai ir pareikšiu labai atvirą nuomonę dėl paramos tabako auginimui atsiejimo nuo gamybos apimčių. Jau 2004 m. priimant sprendimą dėl reformos buvo nuspręsta išmokas tabako augintojams atsieti nuo gamybos apimčių. Kadangi dabar mes stengiamės ta kryptimi žengti dar vieną žingsnį, kai kurių jūsų išreikšta mintis pratęsti išmokas tabakui, susietas su gamybos apimtimis, būtų žingsnis priešinga kryptimi. Todėl, net ir neturkite jokių vilčių, kad Komisija pasuks tuo keliu. Ponia McGuinness pasakė, kad moduliavimas buvo tas pats, kas apiplėšti ūkininkus. Negaliu su tokiu požiūriu sutikti. Manau, kad galėtų sutikti naujus iššūkius, kurių svarbiausių būtų klimato kaita ir angies dvideginio išmetimų mažinimas, žemės ūkiui plėtros politikai reikės daugiau pinigų. Mes turime atsižvelgti į tai, kad dėka tokio atsiejimo sutaupytos lėšos pasiliks valstybėse narėse, o pagal moduliavimo programą skiriamos lėšos yra bendrai finansuojamos valstybių narių, todėl faktiškai jūs taip patys valdote lėšas. Jūs gaunate du kartus daugiau, nei išskaičiuotumėte iš tiesioginių išmokų. Tai labai svarbi mintis, ir mes dar prie jos grįšime teikdami savo pasiūlymus dėl teisės aktų. Ponas Graefe zu Baringdorf minėjo progresyvinį moduliavimą, ir teigė, kad jo manymu į šias diskusijas labai svarbu traukti darbo intensyvumo aspektą. Aš suprantu jo požiūrį, tačiau galiu pasakyti tik tiek, kad tai bus itin biurokratiška, labai sunkiai valdoma priemonė, ir kad aš labai labai nenoriu įsivelti į šias diskusijas. Aš galiu klysti, tačiau aš nemanau, kad bendrų sprendimų žemės ūkio klausimais tvarka keltų pavojus, kaip kad aš esu čia girdėjęs. Manau, kad tai yra didžiulis ir visiškai natūralus žingsnis situacijoje, kur žemės ūkio sektorius yra toks svarbus, tiek ekonomikos požiūriu, tiek ir dėl to, kad šie klausimai yra labai svarbūs labai dideliam skaičiui žmonių. Todėl, aš sveikinu tokius pokyčius, tačiau kita vertus, labai svarbu, kad šį sveikatingumo patikrinimą mes užbaigtume iki metų pabaigos, kadangi priešingu atvejui tai taps jau sveikatingumo patikrinimas 2010-sais, ir mes jau būsime perdaug priartėję prie 2013 m. Būtent dėl šios priežasties, patikėkite manimi, aš labai sveikinu pasikeitimus, kurie čia buvo paminėti. Europos Sąjunga pati atviriausia rinka besivystančioms šalims – mes importuojame daugiau žemės ūkio produktų, nei Kanada, Jungtinės Amerikos Valstijos, Australija ir Japonija kartu sudėjus. Taigi kai kalbame apie žemės ūkio sektorių, šito nereikėtų pamiršti. Norėčiau pasakyti poniai Harkin, kad man pranešė, kad ji yra pateikusi klausimą žodžiu. Į šį klausimą bus atsakyta raštu, ir esu įsitikinęs, kad ji gaus visą informaciją, kurios ji prašo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es pilnībā piekrītu kungam, ka šis ir pirmais solis diskusijās, kas turpināsies gandrīz visu gadu, un tāpēc es neiedziļināšos detaļās par dažādajiem jautājumiem, kas tika šodien izvirzīti. Es pieminēšu tikai dažus vissvarīgākos. Pirmkārt, vairākums atbalsta ideju par lielāku maksājumu atdalīšanu, un es ļoti atbalstu šo ideju. Doma piešķirt dalībvalstīm iespēju ieviest reģionālo modeli būs iespēja šīm valstīm virzīties uz fiksētiem maksājumiem, un es jau vairākas reizes esmu skaidrojusi, kāpēc es to uzskatu par svarīgu. Lai neradītu veltīgas cerības, es runāšu ļoti tieši un atklāti par tabakas maksājumu atdalīšanu. 2004. gada reformā tiek nolemts atdalīt maksājumus par tabakas audzēšanu. Ja mēs tagad vēlamies ieviest vēl lielāku maksājumu atdalīšanu, tad doma, kuru daži no jums izteica, par atdalīto maksājumu paplašināšanu tabakas audzētājiem, būs solis nepareizā virzienā. Tāpēc negaidiet, ka Komisija virzīsies šādā virzienā. kundze teica, ka modulācija ir lauksaimnieku apzagšana. Es tam nepiekrītu. Es domāju, ka lauku attīstības politikai būs nepieciešams vairāk naudas, lai risinātu jaunos izaicinājumus – klimata izmaiņas un CO emisijas samazināšana būs visbūtiskākie. Mums ir jāņem vērā, pirmkārt, ka atdalītie maksājumi paliks dalībvalstīs un, otrkārt, modulācijai paredzēto naudu līdzfinansēs dalībvalstis, un tādējādi jūs faktiski virzāt naudu. Jūs iegūsiet divreiz vairāk nekā jūs atskaitīsiet no tiešajiem maksājumiem. Tā ir svarīga ziņa, un mēs pie tās atgriezīsimies likumdošanas priekšlikumos. kungs minēja progresīvo modulāciju un nepieciešamību šādā kontekstā iekļaut šajās diskusijās darba intensitāti. Es saprotu viņa viedokli, bet es varu tikai teikt, ka tas būs ļoti birokrātiski un ļoti, ļoti grūti kontrolējami, tāpēc es vilcinos iesaistīties šajā diskusijā. Es varu kļūdīties, bet, es personīgi neuzskatu, ka kopīgu lēmumu pieņemšana par lauksaimniecību ir drauds, kā es dzirdēju kādu sakām. Es uzskatu to par milzīgu un dabisku soli situācijā, kad lauksaimniecības nozare ir tik būtiska gan no ekonomiskā viedokļa, gan tāpēc, ka tā ir svarīga diezgan daudziem cilvēkiem. Tādēļ es atbalstu šīs izmaiņas, bet, no otras puses, ir svarīgi, lai mēs pabeigtu šo „veselības pārbaudi” līdz gada beigām, pretējā gadījumā tā būs „veselības pārbaude” 2010. gadam, un tad mēs būsim pārāk tuvu 2013. gadam. Tas ir iemesls kāpēc, bet ticiet man, es esmu ļoti priecīga par izmaiņām, kuras mēs pieminējām. Runājot par jaunattīstības valstīm, Eiropas Savienība ir visatvērtākais tirgus šādām valstīm: mēs importējam vairāk lauksaimniecības produktu kā Kanāda, Amerikas Savienotās Valstis un Japāna kopā. Tas ir jāņem vērā, kad mēs runājam par lauksaimniecības nozari. Es vēlētos teikt kundzei, ka esmu informēta, ka viņa mutiski ir uzdevusi jautājusi. Mēs atbildēsim rakstiski, un tāpēc es esmu pārliecināta, ka viņa saņems visu informāciju, kuru lūdza."@lv13
"Mr President, I completely agree with Mr Nicholson that this is the first step in a discussion that is going to continue for almost the rest of this year and, therefore, I shall not go into detail on all the various questions that have been raised here today. I shall just pinpoint a few of the more important ones. First of all, a huge majority is in favour of the idea of more decoupling, and I am very appreciative of this idea. The idea of giving a Member State the possibility to introduce a regional model is a chance for them to go further towards a flat rate and I have explained on various occasions why I think this is important. In order not to raise any expectations, I will be very direct and very frank on tobacco decoupling. It was decided in the reform of 2004 to decouple tobacco payments. As we are now trying to go even further in decoupling, the idea that some of you raised of extending the coupled payment for tobacco would be a step in totally the wrong direction. Therefore, do not have any expectations that the Commission will move in that direction. Ms McGuinness said that modulation was like robbing farmers. I do not agree with this approach. I think the rural development policy will need more money in order to meet the new challenges – climate change and the reduction of CO2 emissions will be the most important ones. We have to take into account, firstly, that the decoupled money will stay in the Member States and, secondly, that modulated money is co-financed by Member States and therefore you actually steer the money. You get twice as much as you deduct from the direct payment. This is an important message and we will come back to this in the legislative proposals. Mr Graefe zu Baringdorf mentioned progressive modulation and the necessity, from his point of view, to include labour intensity in these discussions. I understand his point of view, but I can only say that this will be extremely bureaucratic and very, very difficult to manage, so I am very reluctant to enter into this discussion. I might be wrong, but, personally, I do not consider the introduction of codecision on agriculture a threat, as I heard suggested. I consider this a huge and natural step in a situation where the agricultural sector is so important, both from an economic point of view and because this is important for quite a lot of people. Therefore, I welcome this change, but, on the other hand, it is important that we finalise this health check before the end of the year, otherwise it will be a Health Check for 2010 and then we are too close to 2013. That is the reason why, but, believe me, I am very happy with the changes that have been mentioned. Concerning developing countries, the European Union is the most open market for developing countries: we import more agricultural products than Canada, the United States, Australia and Japan put together. This has to be taken into account when we talk about the agricultural sector. I should like to say to Ms Harkin that I have been informed that she has tabled an oral question. This will be answered in writing and, therefore, I am quite sure she will get all the information she has been asking for."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik ben het volledig met de heer Nicholson eens dat dit de eerste stap is in een discussie die bijna de hele rest van dit jaar door zal gaan en daarom zal ik niet in details treden over alle uiteenlopende onderwerpen die hier vandaag aan de orde zijn gesteld. Ik zal alleen de vinger leggen op een paar van de belangrijkste. Allereerst is er een enorme meerderheid voor het idee van meer ontkoppeling en ik zie veel in dit idee. Het idee een lidstaat de mogelijkheid te geven een regionaal model in te voeren is een kans voor de lidstaten om verder te gaan in de richting van een en ik heb bij verscheidene gelegenheden uitgelegd waarom ik dit belangrijk vind. Om te hoge verwachtingen te voorkomen zal ik heel direct en heel openhartig zijn over de ontkoppeling in de tabaksector. Bij de hervorming van 2004 is besloten de betalingen in deze sector los te koppelen. Aangezien we nu proberen nog verder te gaan met de ontkoppeling, zou het idee van het verlengen van de gekoppelde betaling voor tabak dat sommigen van u naar voren brachten een stap in een totaal verkeerde richting zijn. Koestert u dus geen verwachtingen dat de Commissie die kant op zal gaan. Mevrouw McGuinness zei dat modulatie lijkt op het beroven van boeren. Ik ben het niet eens met deze visie. Ik denk dat het plattelandontwikkelingsbeleid meer geld nodig zal hebben om de nieuwe uitdagingen aan te gaan – de klimaatverandering en het verminderen van de CO uitstoot zullen de voornaamste zijn. We moeten er ten eerste rekening mee houden dat het ontkoppelde geld in de lidstaten zal blijven en ten tweede dat gemoduleerd geld mede door de lidstaten wordt gefinancierd – daardoor kun je het geld feitelijk sturen. Je krijgt twee keer zo veel als je van de directe betaling aftrekt. Dit is een belangrijke boodschap en we zullen hierop terugkomen in de wetgevingsvoorstellen. De heer Graefe zu Baringdorf noemde progressieve modulatie en de noodzaak, vanuit zijn gezichtspunt, om arbeidsintensiteit bij deze discussies te betrekken. Ik begrijp zijn standpunt, maar ik kan alleen maar zeggen dat dit buitengewoon bureaucratisch zou worden en heel, heel moeilijk te managen, dus ik ben erg huiverig om deze discussie aan te gaan. Ik kan me vergissen, maar persoonlijk beschouw ik de invoering van medebeslissing over de landbouw niet als een dreiging, zoals ik heb horen suggereren. Ik beschouw dit als een enorme en natuurlijke stap in een situatie waarin de landbouwsector zo belangrijk is, zowel vanuit een economisch gezichtspunt als omdat hij voor heel veel mensen belangrijk is. Daarom ben ik blij met deze verandering, maar anderzijds is het belangrijk dat we deze gezondheidscontrole voor het eind van het jaar afmaken, want anders wordt het een gezondheidscontrole voor 2010 en dan zijn we te dicht bij 2013. Dat is de reden, maar geloof me, ik ben erg blij met de veranderingen die zijn genoemd. Wat betreft de ontwikkelingslanden, de Europese Unie is de meest open markt voor ontwikkelingslanden: we importeren meer landbouwproducten dan Canada, de Verenigde Staten, Australië en Japan bij elkaar. Hiermee moet rekening worden gehouden wanneer we het over de landbouwsector hebben. Tegen mevrouw Harkin zou ik willen zeggen dat mij is gemeld dat zij een mondelinge vraag ter tafel heeft gebracht. De vraag zal schriftelijk worden beantwoord en daarom weet ik heel zeker dat zij alle informatie zal krijgen waarom ze vraagt."@nl3
"Panie przewodniczący! W pełni zgadzam się z posłem Nicholsonem, że jest to pierwszy krok w dyskusji, która będzie się toczyć niemal do końca roku i w związku z tym nie będę szczegółowo omawiać różnych kwestii, które zostały tutaj dzisiaj podniesione. Wskażę tylko kilka ważniejszych spraw. Przede wszystkim przeważająca większość opowiada się za pomysłem zwiększenia oddzielenia płatności od wielkości produkcji, który bardzo doceniam. Umożliwienie państwom członkowskim wprowadzenia modeli regionalnych stanowi dla nich szansę, by uczynić krok naprzód na rzecz podejścia ryczałtowego i wielokrotnie wyjaśniłam, dlaczego uważam to za ważne. Odnośnie do oddzielenia płatności od wielkości produkcji w zakresie tytoniu będę mówić bez ogródek i bardzo szczerze, by nie wzbudzać jakichkolwiek oczekiwań. Decyzja o oddzieleniu płatności w zakresie tytoniu od wielkości produkcji została podjęta w ramach reformy z 2004 r. Zważywszy, że obecnie staramy się jeszcze bardziej oddzielić płatności od wielkości produkcji, pomysł zgłoszony przez niektórych z państwa, by rozwinąć płatności związane z produkcją w zakresie tytoniu, byłby krokiem w całkowicie złym kierunku. W związku z tym proszę nie oczekiwać, że Komisja Europejska podąży w tym kierunku. Posłanka McGuinness porównała modulację do okradania rolników. Nie zgadzam się z tym podejściem. Uważam, że polityka rozwoju obszarów wiejskich będzie wymagała większych nakładów, by sprostać nowym wyzwaniom, spośród których najważniejsza będzie zmiana klimatu i zmniejszenie emisji CO . Musimy wziąć pod uwagę, po pierwsze, że środki uzyskane dzięki oddzieleniu płatności od wielkości produkcji pozostaną w państwach członkowskich i, po drugie, że modulacja jest współfinansowana przez państwa członkowskie i tym samym to one w rzeczywistości podejmują decyzje finansowe w tym zakresie. Otrzymują one dwa razy tyle, ile odejmują z płatności bezpośrednich. To ważna informacja, do której powrócimy jeszcze we wnioskach legislacyjnych. Poseł Graefe zu Baringdorf wspomniał o stopniowej modulacji i o konieczności - jego zdaniem - uwzględnienia nakładów siły roboczej w prowadzonych dyskusjach. Rozumiem jego punkt widzenia, ale mogę tylko powiedzieć, że będzie to niezmiernie biurokratyczne i bardzo, bardzo trudne w zarządzaniu, więc bardzo niechętnie kontynuowałabym dyskusję na ten temat. Mogę się mylić, ale osobiście nie uważam wprowadzenia procedury współdecyzji w rolnictwie za zagrożenie, a taki głos można było usłyszeć. Uważam to za poważny i naturalny krok w sytuacji, gdy sektor rolniczy odgrywa tak istotną rolę, zarówno z punktu widzenia gospodarki jak i dlatego, że jest on ważny dla znacznej liczby osób. Tym samym z zadowoleniem przyjmuję tę zmianę, choć - z drugiej strony - zdecydowanie musimy zakończyć ocenę funkcjonowania WPR do końca roku, gdyż w przeciwnym razie stanie się ona oceną funkcjonowania WPR na 2010 r. i zostanie nam zbyt mało czasu do 2013 r. Z tego właśnie powodu, proszę mi wierzyć, bardzo cieszą mnie wspomniane zmiany. Odnośnie do krajów rozwijających się Unia Europejska stanowi dla nich najbardziej otwarty rynek: przywozimy więcej produktów rolnych niż Kanada, Stany Zjednoczone, Australia i Japonia razem wzięte. Mówiąc o sektorze rolniczym, musimy to wziąć pod uwagę. Chciałabym powiedzieć posłance Harkin, że poinformowano mnie o przedłożonym przez nią pytaniu ustnym. Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona na piśmie i w związku z tym jestem pewna, że otrzyma ona wszelkie informacje, które chciała uzyskać."@pl16
"Senhor Presidente, concordo totalmente com o senhor deputado Nicholson que este é o primeiro passo de uma discussão que prosseguirá durante o resto do ano, pelo que não comentarei pormenorizadamente todas as questões que aqui foram levantadas hoje. Farei breves referências a alguns aspectos que me parecem mais importantes. Em primero lugar, uma vasta maioria é a favor da ideia de mais dissociação, o que muito me apraz. A ideia de conceder aos Estados-Membros a possibilidade de introduzirem um modelo regional é uma oportunidade que se lhes oferece de irem mais longe, no sentido de uma taxa fixa, e noutras ocasiões já expliquei porque me parece uma possibilidade importante. A fim de não gerar expectativas, serei muito directa e muito franca relativamente à dissociação do tabaco. Ficou decidido, na reforma de 2004, dissociar os pagamentos ao tabaco. Como estamos neste momento a tentar ir mais longe na dissociação, a ideia lançada por alguns dos senhores deputados de alargar o pagamento associado do tabaco seria um passo numa direcção totalmente errada. Não alimentem, portanto, expectativas de que a Comissão avance nessa direcção. A senhora deputada Mairead McGuinness afirmou que a modulação é comparável a um roubo aos agricultores. Não concordo. Penso que a política de desenvolvimento rural precisará de mais fundos para ir ao encontro dos novos desafios – sendo os mais importantes as alterações climáticas e a redução das emissões de CO Devemos, em primeiro lugar, levar em consideração que os fundos dissociados se manterão no Estado-Membro e, depois, que os fundos modulados são cofinanciados pelos Estados-Membros, pelo que, na realidade, são os Estados que gerem o dinheiro. Recebem o dobro daquilo que deduzem do pagamento directo. Esta mensagem é importante e voltaremos a ela nas propostas legislativas. O senhor deputado Graefe zu Baringdorf falou da modulação progressiva e da necessidade, em sua opinião, de incluir nos debates a ela relativos a intensidade de mão-de-obra. Compreendo o seu raciocínio, mas apenas posso responder que isso será extremamente democrático e muito, muito difícil de gerir, pelo que sinto alguma relutância em considerar a sugestão. Posso estar enganada mas, pessoalmente, não me parece que a introdução da co-decisão na agricultura seja uma ameaça, como alguém afirmou. Considero-a um grande passo, e um passo natural, numa situação em que o sector agrícola é tão relevante, quer do ponto de vista económico, quer devido à sua importância para tanta gente. Consequentemente, saúdo esta alteração mas, por outro lado, convém que este exame de saúde esteja terminado antes do final do ano, ou tratar-se-á de um exame de saúde relativo a 2010 e, aí, já estaremos muito perto de 2013. Eis a razão mas, sinceramente, sinto-me muito satisfeita com as modificações que foram referidas. Quanto aos países em desenvolvimento, a União Europeia é o mercado mais aberto a esses países: importamos mais produtos agrícolas do que o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália e o Japão em conjunto. Há que o ter em conta quando falamos do sector agrícola. Gostaria de dizer à senhora deputada Marian Harkin que fui informada de que apresentou uma pergunta oral. A resposta ser-lhe-á dada por escrito, e creio que desse modo receberá toda a informação que solicitou."@pt17
"Mr President, I completely agree with Mr Nicholson that this is the first step in a discussion that is going to continue for almost the rest of this year and, therefore, I shall not go into detail on all the various questions that have been raised here today. I shall just pinpoint a few of the more important ones. First of all, a huge majority is in favour of the idea of more decoupling, and I am very appreciative of this idea. The idea of giving a Member State the possibility to introduce a regional model is a chance for them to go further towards a flat rate and I have explained on various occasions why I think this is important. In order not to raise any expectations, I will be very direct and very frank on tobacco decoupling. It was decided in the reform of 2004 to decouple tobacco payments. As we are now trying to go even further in decoupling, the idea that some of you raised of extending the coupled payment for tobacco would be a step in totally the wrong direction. Therefore, do not have any expectations that the Commission will move in that direction. Ms McGuinness said that modulation was like robbing farmers. I do not agree with this approach. I think the rural development policy will need more money in order to meet the new challenges – climate change and the reduction of CO2 emissions will be the most important ones. We have to take into account, firstly, that the decoupled money will stay in the Member States and, secondly, that modulated money is co-financed by Member States and therefore you actually steer the money. You get twice as much as you deduct from the direct payment. This is an important message and we will come back to this in the legislative proposals. Mr Graefe zu Baringdorf mentioned progressive modulation and the necessity, from his point of view, to include labour intensity in these discussions. I understand his point of view, but I can only say that this will be extremely bureaucratic and very, very difficult to manage, so I am very reluctant to enter into this discussion. I might be wrong, but, personally, I do not consider the introduction of codecision on agriculture a threat, as I heard suggested. I consider this a huge and natural step in a situation where the agricultural sector is so important, both from an economic point of view and because this is important for quite a lot of people. Therefore, I welcome this change, but, on the other hand, it is important that we finalise this health check before the end of the year, otherwise it will be a Health Check for 2010 and then we are too close to 2013. That is the reason why, but, believe me, I am very happy with the changes that have been mentioned. Concerning developing countries, the European Union is the most open market for developing countries: we import more agricultural products than Canada, the United States, Australia and Japan put together. This has to be taken into account when we talk about the agricultural sector. I should like to say to Ms Harkin that I have been informed that she has tabled an oral question. This will be answered in writing and, therefore, I am quite sure she will get all the information she has been asking for."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, plne súhlasím s pánom Nicholsonom, že toto je prvý krok v diskusii, ktorá bude trvať takmer celý rok a preto by som nemala zachádzať do detailov všetkých otázok, ktoré tu dnes zazneli. Poukážem iba na niekoľko z tých najdôležitejších. V prvom rade, veľká väčšina je za myšlienku väčšieho oddelenia platieb a ja si túto myšlienku veľmi cením. Myšlienka dať členským štátom možnosť zaviesť regionálny model je pre nich šancou posunúť sa bližšie k pevnej sadzbe a ja som už vysvetlila pri viacerých príležitostiach prečo si myslím, že je to dôležité. Aby som neživila žiadne očakávania budem veľmi priama a veľmi otvorená v otázke oddelenia platieb u tabaku. V reforme z roku 2004 sa rozhodlo o oddelení platieb u tabaku. Keď sa teraz snažíme zájsť s oddelením ešte ďalej, myšlienka rozšírenia oddelených platieb na tabak, ktorú niektorí z Vás nastolili, by bola krokom úplne zlým smerom. Preto neočakávajte, že Komisia sa pohne týmto smerom. Slečna McGuinnessová povedala, že modulácia je ako vykrádanie farmárov. S týmto prístupom nesúhlasím. Myslím si, že politika rozvoju vidieka bude potrebovať viac peňazí, aby mohla čeliť novým výzvam – klimatickej zmene a zníženiu emisií CO to budú tie najdôležitejšie. Musíme vziať do úvahy, po prvé, že oddelené peniaze zostanú v členských štátoch, a po druhé, že modulované peniaze sú spolufinancované členskými štátmi a vy preto vlastne riadite peniaze. Dostanete dvakrát toľko ako odpočítate z priamych platieb. Toto je dôležitá správa a pri legislatívnych návrhoch sa k tomu vrátime. Pán Graefe zu Baringdorf spomenul progresívnu moduláciu a nevyhnutnosť, z jeho pohľadu, zahrnúť pracovnú intenzitu do týchto diskusií. Chápem jeho uhol pohľadu, ale môžem iba povedať, že to bude extrémne byrokratické a veľmi, veľmi náročné na zvládnutie, preto sa veľmi zdráham vstúpiť do tejto diskusie. Možno sa mýlim, ale osobne nepovažujem zavedenie postupu spolurozhodovania do poľnohospodárstva za hrozbu, ako som to počul navrhovať. Považujem to za veľký a prirodzený krok v situácii, keď je poľnohospodársky sektor taký dôležitý, aj z hospodárskeho hľadiska aj preto, že je dôležitý pre mnoho ľudí. Preto vítam túto zmenu, ale na druhej strane je dôležité, aby sme dokončili hodnotenie stavu pred koncom roka, inak to bude hodnotenie stavu za rok 2010 a to sme už príliš blízko roku 2013. Toto je dôvod, ale verte mi, že ma veľmi tešia spomínané zmeny. Čo sa týka rozvojových krajín, Európska Únia je najotvorenejší trh pre rozvojové krajiny: dovážame viac poľnohospodárskych výrobkov ako Kanada, Spojené štáty, Austrália a Japonsko dokopy. Toto sa musí brať do úvahy, keď hovoríme o poľnohospodárskom sektore. Rád by som povedal slečne Harkinovej, že som bol informovaný, že nastolila ústnu otázku. Tá bude zodpovedaná písomne, a preto, som si istý, že dostane všetky informácie, o ktoré žiadala."@sk19
"Gospod predsednik, povsem se strinjam z gospodom Nicholsonom, da je to prvi korak v razpravi, ki se bo nadaljevala skoraj do konca leta, in zato ne bom podrobno odgovarjala na vsa različna vprašanja, ki so bila danes zastavljena. Odgovorila bom le na nekaj pomembnejših. Prvič, velika večina podpira idejo o večji nevezanosti in tudi sama zelo odobravam to idejo. Da se državam članicam omogoči uvedba regionalnega modela, je zanje priložnost, da se približajo pavšalnemu znesku, in že večkrat sem razložila, zakaj menim, da je to dobro. Da ne bom zbudila pričakovanj, bom zelo neposredna in odkrita glede nevezanosti tobaka. Z reformo leta 2004 je bilo določeno, da bodo plačila za tobak nevezana. Glede na to, da želimo zdaj iti z nevezanostjo še dlje, bi bila zamisel o razširitvi vezanih plačil za tobak, ki ste jo nekateri navedli, korak v povsem napačno smer. Zato ne pričakujte, da bo Komisija ukrepala v tej smeri. Gospa McGuinness je rekla, da je modulacija kot ropanje kmetov. S takšnim pristopom se ne strinjam. Menim, da bo politika razvoja podeželja potrebovala več denarja za obvladovanje novih izzivov, pri čemer bodo najpomembnejši podnebne spremembe in zmanjšanje emisij CO . Upoštevati moramo, prvič, da bo nevezan denar ostal v državah članicah, in drugič, moduliran denar sofinancirajo države članice in tako dejansko usmerjajo denar. Dobijo dvakrat več, če odštejejo od neposrednih plačil. To je pomembno sporočilo, ki ga bomo še obravnavali v zakonodajnih predlogih. Gospod Graefe zu Baringdorf navaja progresivno modulacijo in meni, da je v te razprave nujno treba vključiti intenzivnost dela. Razumem njegovo stališče, vendar lahko rečem le, da bi bilo to izredno birokratsko in zelo težko za upravljanje, zato nisem naklonjena takšni vključitvi v razpravo. Morda se motim, vendar osebno menim, da uvedba soodločanja pri kmetijstvu ne pomeni grožnje, kot je bilo slišati. Menim, da je to velik in naraven korak v času, ko je kmetijski sektor tako pomemben, in sicer z gospodarskega vidika in ker je to pomembno za kar precej ljudi. Zato pozdravljam to spremembo, vendar je na drugi strani pomembno, da dokončamo sistematski pregled pred koncem leta, ker sicer bo to sistematski pregled za leto 2010 in potem smo že preblizu letu 2013. To je razlog, ampak verjemite mi, zelo sem zadovoljna s spremembami, ki so bile omenjene. V zvezi z državami v razvoju lahko rečem, da je Evropska unija najbolj odprt trg za države v razvoju: uvažamo več kmetijskih proizvodov kot Kanada, Združene države, Avstralija in Japonska skupaj. To je treba upoštevati, ko govorimo o kmetijskem sektorju. Gospe Harkin sporočam, da sem bila obveščena, da je vložila ustno vprašanje. Nanj bomo odgovorili pisno in prepričana sem, da bo dobila vse želene informacije."@sl20
"Herr talman! Jag håller fullständigt med James Nicholson om att detta bara är ett första steg i en diskussion som kommer att fortsätta nästan året ut, och därför kommer jag inte att gå in i detalj på de många olika frågor som har tagits upp här i dag. Jag vill bara lyfta fram några av de viktigare punkterna. Först och främst är de allra flesta positivt inställda till idén om ökad frikoppling, och jag uppskattar detta förslag stort. Tanken med att ge medlemsstaterna möjligheten att införa en regional modell är att de ska kunna gå längre mot en enhetstaxa, och jag har vid flera tillfällen förklarat varför jag anser att detta är viktigt. Jag kommer att vara mycket direkt och uppriktig när det gäller frikopplingen av stöden till tobaksodling för att inte väcka några onödiga förväntningar. Det beslutades vid reformen 2004 att stöden till tobaksodling skulle frikopplas. Eftersom vi nu försöker gå ännu längre med frikopplingen skulle det förslag som några av er tog upp om att förlänga de kopplade betalningarna till tobak vara ett steg i helt fel riktning. Ha därför inga förväntningar på att kommissionen kommer att gå i den riktningen. Mairead McGuinness sa att modulering är som att stjäla från jordbrukarna. Jag instämmer inte i det synsättet. Jag anser att politiken för landsbygdsutveckling kommer att behöva mer pengar för att kunna bemöta de nya utmaningarna – klimatförändringen och minskningar av koldioxidutsläppen är de viktigaste. Vi måste för det första ta hänsyn till att de frikopplade pengarna kommer att stanna kvar i medlemsstaterna och för det andra att de modulerade pengarna samfinansieras av medlemsstaterna, och därför styr man i själva verket pengarna. Man får dubbelt så mycket som man drar av från direktstöden. Detta är ett viktigt budskap, och vi kommer att återkomma till det i lagstiftningsförslagen. Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf nämnde progressiv modulering och att han anser att arbetsintensiteten måste beaktas i dessa diskussioner. Jag förstår hur han tänker, men kan bara säga att detta skulle vara ytterst byråkratiskt och mycket, mycket svårt att styra, så jag går mycket ogärna in på den diskussionen. Jag kan ha fel, men personligen anser jag inte att införandet av medbeslutande i jordbrukspolitiken utgör något hot, som jag har hört antydas. Jag betraktar detta som ett enormt stort och naturligt steg i en situation där jordbrukssektorn är så viktig, både ur ekonomisk synvinkel och för att jordbruket är viktigt för många människor. Därför välkomnar jag denna ändring, men däremot är det viktigt att vi slutför denna hälsokontroll före årsslutet, annars kommer det att bli en hälsokontroll för 2010 och sedan är vi allt för nära 2013. Detta är skälet, men tro mig, jag är mycket nöjd med de ändringar som har nämnts. När det gäller utvecklingsländerna är EU den marknad som är mest öppen för dem. Vi importerar mer jordbruksprodukter än Kanada, Förenta staterna, Australien och Japan tillsammans. Det måste vi ta hänsyn till när vi talar om jordbrukssektorn. Jag vill påpeka för Marian Harkin att jag har informerats om att hon har lagt fram en muntlig fråga. Denna fråga kommer att besvaras skriftligen, och jag är därför säker på att hon kommer att få de upplysningar som hon har efterfrågat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"5,20,1,16,11,3,2,10,13,4,21,9,12,8
"Mariann Fischer Boel,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,3,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph