Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-261"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.31.2-261"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le représentant du Conseil, je remercie M. Goebbels pour son travail, car il est important que le Parlement européen exprime son avis sur les grandes orientations qui découlent du bilan de santé de la PAC. Pour ma part, je reste très réservée sur le découplage total qui comporte des risques importants pour l'élevage et même pour certaines cultures en termes d'abandon de production. Je ne partage pas non plus l'optimisme de certains qui considèrent que la situation actuelle sur les marchés mondiaux assure un avenir serein et pérenne à l'agriculture européenne et qu'il faut persévérer sur la voie de la libéralisation totale. D'ailleurs, tous les secteurs agricoles ne bénéficient pas de manière égale de l'augmentation des prix, comme le montre la crise particulièrement grave que vit actuellement l'élevage européen. L'abandon total de tout mécanisme de régulation des marchés me paraît donc dangereux pour notre sécurité alimentaire et celle du monde. Je pense qu'il faut veiller à maintenir des stocks d'intervention pour pouvoir réagir en cas de crise alimentaire et de spéculation, maintenir des organisations communes de marché …"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, paní komisařko, pane úřadující předsedo Rady, chtěla bych poděkovat panu Goepelovi za jeho práci, protože je důležité, aby Evropský parlament vyjádřil svůj názor na všeobecné usměrnění, vyplývající z „hodnocení stavu“ společné zemědělské politiky. Já osobně mám vážné výhrady k úplnému oddělení plateb, které přináší velké riziko zrušení výroby v chovu dobytka, a dokonce i v pěstování některých plodin. Nesdílím optimismus některých lidí, kteří jsou přesvědčení, že momentální situace na světových trzích zaručuje stabilní a bezpečnou budoucnost pro evropské zemědělství a že bychom měli mířit k úplné liberalizaci. Navíc ne všechna zemědělská odvětví mají stejné výhody ze zvyšování cen, jako to ukazuje především vážná krize, kterou v současné době zažívají evropští chovatelé dobytka. Úplné zrušení jakéhokoli mechanismu regulace trhu by se mi zdálo být riskantní pro naši a světovou potravinovou bezpečnost. Myslím si, že se potřebujeme ujistit o zachování intervenčních zásob tak, abychom mohli reagovat při nedostatku potravin a spekulacích, o zachování společných organizací trhu…"@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, hr. formand for Rådet! Jeg vil gerne takke hr. Goepel for hans arbejde, for det er vigtigt, at Europa-Parlamentet giver sin mening til kende om de overordnede retningslinjer, der kan udledes af den fælles landbrugspolitiks sundhedstjek. Personligt er jeg meget forbeholden med hensyn til den fuldstændige afkobling, som omfatter alvorlige risici for opgivelse af dyrehold og endda af visse afgrøder. Jeg er heller ikke enig i den optimisme, som dem, der mener, at den nuværende situation på verdensmarkederne garanterer det europæiske landbrug en rolig og sikker fremtid, og at vi fortsat skal stræbe efter fuldstændig liberalisering, udviser. De enkelte landbrugssektorer drager i øvrigt ikke samme fordel af prisstigningerne, hvilket den særdeles alvorlige krise, som de europæiske kvægavlere for øjeblikket oplever, viser. Den fuldstændige opgivelse af enhver form for markedsreguleringsmekanisme ville således efter min opfattelse være farlig for vores og resten af verdens fødevaresikkerhed. Jeg mener, at vi skal sørge for at bevare interventionslagrene, så vi kan reagere i tilfælde af mangel på og spekulation i fødevarer ..."@da2
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Ratspräsident! Ich danke Herrn Goepel für seine Arbeit, denn es ist äußerst wichtig, dass das Europäische Parlament seine Ansicht zu den sich aus dem GAP-Gesundheitscheck ergebenden wesentlichen Orientierungen äußert. Ich meinerseits habe große Vorbehalte gegen die völlige Entkoppelung, die große Risiken der Produktionseinstellung bei der Viehzucht und auch bei einigen Kulturen mit sich bringt. Ich teile auch nicht den Optimismus bestimmter Leute, die meinen, dass die gegenwärtige Lage auf den Weltmärkten der europäischen Landwirtschaft eine ungetrübte nachhaltige Zukunft beschert und dass der Weg der völligen Liberalisierung fortgesetzt werden müsse. Zudem profitieren auch nicht alle Landwirtschaftssektoren in gleicher Weise von dem Preisanstieg, wie die gegenwärtige besonders ernste Krise der europäischen Viehzucht zeigt. Daher halte ich die vollständige Abschaffung jeglicher Marktregulierungsmechanismen für gefährlich für unsere Ernährungssicherheit und die der Welt. Meiner Meinung nach ist es erforderlich, die Interventionsbestände aufrechtzuerhalten, so dass im Falle von Nahrungsmittelverknappungen und Spekulationen eingegriffen werden kann, die Gemeinsamen Marktordnungen beizubehalten…"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Goepel για το έργο του, επειδή είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει τη γνώμη του επί των γενικών κατευθυντήριων γραμμών που προκύπτουν από τον «έλεγχο της υγείας» της ΚΓΠ. Προσωπικά, έχω σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πλήρη αποσύνδεση, η οποία ενέχει σοβαρούς κινδύνους εγκατάλειψης της γεωργικής παραγωγής προς όφελος της κτηνοτροφίας και ακόμη προς όφελος ορισμένων καλλιεργειών. Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία ορισμένων ανθρώπων που πιστεύουν ότι η τρέχουσα κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές εγγυάται ένα σταθερό και ασφαλές μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να οδεύουμε προς την πλήρη ελευθέρωση. Επιπλέον, δεν επωφελούνται εξίσου όλοι οι κλάδοι της γεωργίας από την άνοδο των τιμών, όπως δείχνει η ιδιαίτερα σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζουν αυτήν την περίοδο οι ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι. Η ολική εγκατάλειψη οιουδήποτε μηχανισμού ρύθμισης της αγοράς κρίνω ότι είναι επικίνδυνη για τη δική μας επισιτιστική ασφάλεια αλλά και την επισιτιστική ασφάλεια του κόσμου. Πιστεύω ότι χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε αποθέματα παρέμβασης έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε σε περίπτωση ελλείψεων τροφίμων και κερδοσκοπίας, να διατηρήσουμε κοινές οργανώσεις αγορών…"@el10
"Mr President, Commissioner, President-in-Office of the Council, I would like to thank Mr Goepel for his work, because it is important for the European Parliament to express its opinion on the general guidelines arising from the CAP ‘Health Check’. Personally, I have serious reservations about full decoupling, which carries high risks of the abandonment of production for stockbreeding and even for certain crops. I do not share the optimism of some people who believe that the current situation on world markets guarantees a steady and secure future for European agriculture and that we should continue heading for complete liberalisation. Furthermore, not all agricultural sectors are benefiting equally from price rises, as the particularly serious crisis currently being experienced by European livestock farmers shows. The total abandonment of any market regulation mechanism would seem to me to be hazardous for our food security and that of the world. I think we need to make sure that we maintain intervention stocks so that we can react in the event of food shortages and speculation, maintain common market organisations …"@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quisiera dar las gracias al señor Goepel por su trabajo, porque es importante que el Parlamento Europeo exprese su opinión sobre las directrices generales que se derivan del «chequeo médico» de la PAC. Personalmente tengo importantes reservas sobre la disociación completa, que implica riesgos elevados de abandono de la producción ganadera y también de determinados cultivos. No comparto el optimismo de algunas personas que creen que la situación actual de los mercados mundiales garantiza un futuro estable y seguro para la agricultura europea, y que debemos continuar caminando hacia la liberalización completa. Por otra parte, no todos los sectores agrícolas se están beneficiando por igual de las subidas de precios, como demuestra la crisis especialmente grave que está atravesando actualmente la ganadería europea. La desaparición total de cualquier mecanismo de regulación del mercado me parece peligrosa para nuestra seguridad alimentaria y para la del mundo. Creo que debemos asegurarnos de mantener stocks de intervención de forma que podamos reaccionar en caso de escasez de alimentos y de especulación, mantener las organizaciones comunes del mercado ..."@es21
"Austatud juhataja, volinik, nõukogu eesistuja, soovin tänada härra Goepelit tehtud töö eest, kuna on oluline, et Euroopa Parlament väljendaks oma seisukohta ühise põllumajanduspoliitika tervisekontrollist tulenevate üldsuuniste kohta. Minul isiklikult on kõhklusi täieliku lahtisidumise osas, mis riskeerib loomakasvatuse ja isegi teatud põllukultuuride kasvatamise eesmärgil tootmise hülgamisega. Ma ei jaga nende inimeste optimismi, kes usuvad, et hetkeolukord maailmaturul tagab Euroopa põllumajandusele stabiilse ja kindla tuleviku ja et me peaksime jätkama täieliku liberaliseerimise poole liikumist. Lisaks ei saa kõik põllumajandussektorid võrdselt kasu hinnatõusust, nagu näha iseäranis tõsisest kriisist, mida Euroopa loomakasvatajad praegu kogevad. Igasuguste turureguleerimismehhanismide täielik hülgamine ohustab minu meelest meie ja maailma toiduainetega kindlustatust. Arvan, et peame veenduma, et säilitame sekkumisvarud, nii et saaksime reageerida toidupuuduse ja spekulatsiooni korral, säilitada ühise turukorralduse…"@et5
"Arvoisat puhemies, komission jäsen ja neuvoston puheenjohtaja, haluaisin kiittää Lutz Goepelia hänen työstään, koska on tärkeää, että Euroopan parlamentti esittää mielipiteensä YMP:n terveystarkastuksen yleisistä suuntaviivoista. Minulla on henkilökohtaisesti vakavia epäilyksiä täysin tuotannosta irrotettua tukea kohtaan, koska se tuo mukanaan isoja riskejä tuotannon hylkäämisestä karjankasvatuksen hyväksi ja jopa tiettyjen lajikkeiden hyväksi. En ole optimistinen kuin ne, jotka uskovat, että nykyisellä tilanteella maailmanmarkkinoilla varmistetaan vakaa ja varma tulevaisuus Euroopan maataloudelle ja että meidän pitäisi jatkaa täydelliseen vapauttamiseen suuntautuvia toimia. Lisäksi kaikki maatalouden alat eivät hyödy samalla tavoin hinnankorotuksista, mistä on osoituksena Euroopan karjankasvattajien tällä hetkellä kokema erityisen vakava kriisi. Täydellinen luopuminen kaikista markkinasäätelymekanismeista on minusta vaarallista meidän ja koko maailman elintarvikkeiden turvallisuudelle. Mielestäni meidän on varmistettava, että ylläpidämme interventiovarastoja, jotta voimme reagoida elintarvikepulan ja spekuloinnin suhteen, ylläpitää yhteisiä markkinajärjestelyitä…"@fi7
"Elnök úr, biztos asszony, a Tanács hivatalban lévő elnöke! szeretnék köszönetet mondani Goepel úrnak munkájáért, mert fontos, hogy az Európai Parlament kifejezze a KAP állapotértékeléséből származó általános útmutatásokkal kapcsolatos véleményét. Személy szerint nekem súlyos fenntartásaim vannak a támogatásoknak a termeléstől való teljes függetlenítésével kapcsolatban, mert ez az állattenyésztési célú termelés, sőt, bizonyos növények termesztésének felhagyásának súlyos veszélyével fenyeget. Nem osztom néhányuk optimizmusát, akik úgy vélik, hogy a világpiacok jelenlegi helyzete állandó és biztonságos jövőt garantál az európai mezőgazdaság számára, és ezért a teljes körű liberalizáció felé kellene haladnunk. Továbbá nem minden mezőgazdasági ágazat húz egyformán hasznot az áremelkedésekből, amint azt a jelenleg az európai állattenyésztők által tapasztalt igen súlyos válság is mutatja. Ezért az összes piaci szabályozási mechanizmus teljes megszüntetése az én szememben veszélyesnek tűnik a saját, illetve a világ élelmiszerbiztonsága szempontjából. Azt hiszem, biztosítanunk kell az intervenciós készletek fenntartását, hogy élelmiszerhiány és spekuláció esetén reagálhassunk, és fenn kell tartanunk a piacok közös szervezését.…"@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, signor Presidente in carica del Consiglio, desidero ringraziare l’onorevole Goepel per il suo lavoro, poiché è importante che il Parlamento europeo esprima la sua opinione sugli orientamenti generali derivanti dalla “valutazione dello stato di salute” della PAC. Personalmente, nutro pesanti riserve sul completo disaccoppiamento, che conduce a gravi rischi di abbandono della produzione per l’allevamento e persino per alcuni cereali. Non condivido l’ottimismo di alcuni che ritengono che l’attuale situazione sui mercati mondiali garantisca un futuro stabile e sicuro per l’agricoltura europea e che dovremmo continuare a dirigerci verso una totale liberalizzazione. Inoltre, non tutti i settori agricoli beneficiano equamente degli aumenti dei prezzi, come dimostra la crisi particolarmente grave che stanno al momento attraversando gli allevatori europei. Il totale abbandono di ogni meccanismo di regolamentazione del mercato mi sembrerebbe rischioso per la nostra sicurezza alimentare nonché per quella mondiale. Ritengo occorra garantire che manteniamo le scorte di intervento affinché possiamo intervenire in caso di scarsità dei prodotti alimentari e di speculazione, che manteniamo le organizzazioni del mercato comune …"@it12
"Pone Pirmininke, Komisare, Tarybos Pirmininke, noriu padėkoti ponui Goepel už atliktą darbą, nes Europos Parlamentui svarbu išsakyti savo nuomonę dėl bendrųjų BŽŪP būklės patikrinimo gairių. Asmeniškai aš skeptiškai žiūriu į visišką atskyrimą – kyla didelė gyvulininkystės ir net kai kurių rūšių grūdų gamybos nutraukimo grėsmė. Nesutinku su tais, kurie optimistiškai tiki, kad dabartinė situacija pasaulio rinkose garantuoja stabilią ir saugią Europos žemės ūkio ateitį, todėl turime toliau siekti visiškos liberalizacijos. Be to, ne visi žemės ūkio sektoriai vienodai pelnosi iš kainų augimo, kaip rodo itin rimta krizė, kurią šiuo metu patiria Europos gyvulininkystės sektoriaus ūkininkai. Manau, kad visiškai atsisakius bet kokio rinkos reguliavimo mechanizmo , kiltų mūsų ir pasaulio maisto saugumo pavojus. Manau, reikia užtikrinti, kad bus išsaugotos intervencinės atsargos, kad pristigus maisto būtų galima palaikyti bendros rinkos organizavimo..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisār, Padomes priekšsēdētāj, es vēlos pateikties kungam par viņa darbu, jo Eiropas Parlamentam ir svarīgi izteikt savu viedokli par vispārīgām pamatnostādnēm, ko rada KLP „veselības pārbaude”. Man personīgi ir nopietni iebildumi pret pilnīgu atdalīšanu, kas saistīta ar lielu ražošanas pārtraukšanas risku attiecībā uz lopkopību un pat konkrētiem augiem. Es nepievienojos dažu cilvēku optimismam, kuri uzskata, ka pašreizējā situācija pasaules tirgos garantē stabilu un drošu nākotni Eiropas lauksaimniecībai un ka mums būtu jāturpina virziens uz pilnīgu liberalizāciju. Turklāt visas lauksaimniecības nozares negūst vienādu labumu no cenu kāpuma, kā liecina īpaši nopietnā krīze, ko patlaban piedzīvo Eiropas mājlopu audzētāji. Pilnīga visu tirgus regulēšanas mehānismu atcelšana man liktos bīstama mūsu un pasaules pārtikas drošībai. Es domāju, ka mums ir jāpārliecinās, ka mēs saglabājam intervences krājumus tā, ka mēs varam reaģēt pārtikas trūkuma un spekulācijas gadījumā, saglabāt kopīgas tirgus organizācijas…"@lv13
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le représentant du Conseil, je remercie M. Goebbels pour son travail, car il est important que le Parlement européen exprime son avis sur les grandes orientations qui découlent du bilan de santé de la PAC. Pour ma part, je reste très réservée sur le découplage total qui comporte des risques importants pour l'élevage et même pour certaines cultures en termes d'abandon de production. Je ne partage pas non plus l'optimisme de certains qui considèrent que la situation actuelle sur les marchés mondiaux assure un avenir serein et pérenne à l'agriculture européenne et qu'il faut persévérer sur la voie de la libéralisation totale. D'ailleurs, tous les secteurs agricoles ne bénéficient pas de manière égale de l'augmentation des prix, comme le montre la crise particulièrement grave que vit actuellement l'élevage européen. L'abandon total de tout mécanisme de régulation des marchés me paraît donc dangereux pour notre sécurité alimentaire et celle du monde. Je pense qu'il faut veiller à maintenir des stocks d'intervention pour pouvoir réagir en cas de crise alimentaire et de spéculation, maintenir des organisations communes de marché …"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, fungerend voorzitter van de Raad, ik wil de heer Goepel graag bedanken voor zijn werk, want het is belangrijk dat het Europees Parlement zich uitspreekt over de algemene richtsnoeren die uit de “gezondheidscontrole” van het GLB voortkomen. Persoonlijk heb ik ernstige bedenkingen over volledige ontkoppeling, die grote risico’s met zich meebrengt op het staken van de productie als het gaat om veeteelt en zelfs voor bepaalde gewassen. Ik deel niet het optimisme van sommige mensen, die geloven dat de huidige situatie op de wereldmarkten de Europese landbouw een stabiele en veilige toekomst garandeert en dat we verder moeten gaan in de richting van complete liberalisering. Bovendien profiteren niet alle landbouwsectoren even veel van de prijsstijgingen, zoals de bijzonder ernstige crisis laat zien waarmee de Europese veeboeren op dit moment kampen. Het geheel achterwege laten van elk marktreguleringsmechanisme lijkt mij gevaarlijk voor onze voedselzekerheid en die van de hele wereld. Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat we interventievoorraden in stand houden, zodat we kunnen reageren in het geval van voedseltekorten en speculatie, gemeenschappelijke marktordeningen kunnen handhaven…"@nl3
"Panie przewodniczący, pani komisarz, panie urzędujący przewodniczący Rady! Chciałabym podziękować panu Goepelowi za wykonaną pracę, ponieważ ważne jest, by Parlament Europejski wyraził swą opinię na temat ogólnych wytycznych wynikających z oceny funkcjonowania WPR. Osobiście mam poważne obawy co do pełnego oddzielenia płatności od produkcji, które wiąże się z wysokim ryzykiem zaprzestania produkcji w przypadku hodowli, a nawet niektórych upraw. Nie podzielam optymizmu osób, które wierzą, że obecna sytuacja na rynkach światowych zapewni stabilną i bezpieczną przyszłość europejskiemu rolnictwu i że powinniśmy nadal kierować się ku całkowitej liberalizacji. Co więcej, nie wszystkie sektory rolnictwa korzystają jednakowo z podwyżek cen, jak pokazuje szczególnie poważny kryzys, którego doświadczają właśnie europejscy hodowcy. Całkowita rezygnacja z jakiegokolwiek mechanizmu regulującego rynek wydaje mi się ryzykowna z punktu widzenia bezpieczeństwa naszej żywności oraz żywności na świecie. Uważam, że musimy zapewnić utrzymanie zapasów interwencyjnych, abyśmy mogli zareagować w przypadku braków żywności i spekulacji, zachować organizacje wspólnego rynku..."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhor Presidente em exercício do Conselho, gostaria de agradecer ao senhor deputado Goebbels pelo seu trabalho, pois é importante que o Parlamento Europeu se pronuncie sobre as orientações gerais resultantes do “exame do estado de saúde” da PAC. Pessoalmente, tenho sérias reservas relativamente à dissociação total, que implica riscos elevados em termos de abandono da produção pecuária e até mesmo de certas culturas. Também não partilho o optimismo de alguns que acreditam que a presente situação nos mercados mundiais garante um futuro estável e seguro da agricultura europeia e que devíamos prosseguir na via da liberalização total. Além disso, nem todos os sectores agrícolas beneficiam por igual do aumento dos preços, como demonstra a crise particularmente grave que o sector pecuário europeu atravessa neste momento. O total abandono de todos os mecanismos de regulação dos mercados afigura-se-me perigoso para a nossa segurança alimentar e a de todo o mundo. Penso que devemos velar pela manutenção de existências de intervenção que nos permitam reagir em caso de escassez de produtos alimentares e de especulação, manter organizações comuns de mercado …"@pt17
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le représentant du Conseil, je remercie M. Goebbels pour son travail, car il est important que le Parlement européen exprime son avis sur les grandes orientations qui découlent du bilan de santé de la PAC. Pour ma part, je reste très réservée sur le découplage total qui comporte des risques importants pour l'élevage et même pour certaines cultures en termes d'abandon de production. Je ne partage pas non plus l'optimisme de certains qui considèrent que la situation actuelle sur les marchés mondiaux assure un avenir serein et pérenne à l'agriculture européenne et qu'il faut persévérer sur la voie de la libéralisation totale. D'ailleurs, tous les secteurs agricoles ne bénéficient pas de manière égale de l'augmentation des prix, comme le montre la crise particulièrement grave que vit actuellement l'élevage européen. L'abandon total de tout mécanisme de régulation des marchés me paraît donc dangereux pour notre sécurité alimentaire et celle du monde. Je pense qu'il faut veiller à maintenir des stocks d'intervention pour pouvoir réagir en cas de crise alimentaire et de spéculation, maintenir des organisations communes de marché …"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, pán úradujúci predseda Rady, chcela by som sa poďakovať pánovi Goepelovi za jeho prácu, pretože je dôležité, aby Európsky parlament vyjadril svoj názor na všeobecné usmernenia, vyplývajúce z „hodnotenia stavu“ spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ja osobne mám vážne výhrady voči úplnému oddeleniu platieb, ktoré prináša veľké riziko zrušenia výroby v chove dobytka a dokonca aj v pestovaní niektorých plodín. Nezdieľam optimizmus niektorých ľudí, ktorí sú presvedčení, že momentálna situácia na svetových trhoch zaručuje stabilnú a bezpečnú budúcnosť pre európske poľnohospodárstvo a že by sme mali smerovať k úplnej liberalizácii. Navyše, nie všetky poľnohospodárske sektory majú rovnaké výhody zo zvyšovania cien, ako to ukazuje najmä vážna kríza, ktorú momentálne zažívajú európski chovatelia dobytka. Úplné zrušenie akéhokoľvek mechanizmu regulácie trhu by sa mi zdalo byť riskantným pre našu a svetovú potravinovú bezpečnosť. Myslím si, že sa potrebujeme uistiť o zachovaní intervenčných zásob tak, aby sme mohli reagovať pri nedostatku potravín a špekuláciách, o zachovaní spoločných organizácií trhu …"@sk19
"Gospod predsednik, gospa komisarka, predsedujoči Svetu, zahvaljujem se gospodu Goepelu za njegovo delo, saj je pomembno, da Evropski parlament izrazi svoje stališče o splošnih smernicah, ki izhajajo iz „sistematskega pregleda“ SKP. Osebno imam resne pomisleke glede popolne nevezanosti pomoči, ki pomeni veliko tveganje za opustitev proizvodnje za živinorejo in celo za nekatere poljščine. Nisem optimistična kot nekateri drugi, ki verjamejo, da sedanji položaj na svetovnih trgih zagotavlja stabilno in varno prihodnost za evropsko kmetijstvo ter da moramo nadaljevati v smeri popolne liberalizacije. Poleg tega zviševanje cen ne prinaša vsem kmetijskim sektorjem enakih koristi, kot kaže posebno huda kriza, s katero se trenutno srečujejo evropski živinorejci. Popolna opustitev tržnih regulativnih mehanizmov je po mojem mnenju tvegana za našo in svetovno varnost preskrbe s hrano. Menim, da moramo ohraniti intervencijske zaloge, zato da se lahko odzovemo v primeru pomanjkanja hrane in špekulacij, ohraniti skupno ureditev trga ..."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot, herr rådsordförande! Jag vill tacka Lutz Goepel för hans arbete eftersom det är viktigt att Europaparlamentet yttrar sig om de allmänna riktlinjer som tas fram i och med ”hälsokontrollen” av den gemensamma jordbrukspolitiken. Personligen har jag allvarliga reservationer mot fullständig frikoppling, eftersom detta medför en hög risk för att djuruppfödningsproduktionen och även produktionen av vissa grödor upphör. Jag delar inte vissa personers optimism, som anser att den nuvarande situationen på världsmarknaderna garanterar en stabil och säker framtid för det europeiska jordbruket och att vi bör inrikta oss på fullständig avreglering även i fortsättningen. Dessutom vinner inte alla jordbrukssektorer lika mycket på prishöjningarna, vilket den allvarliga kris som den europeiska djurhållningen nu genomgår är ett tydligt bevis på. Att helt gå ifrån alla marknadsregleringsmekanismer kan enligt min mening hota vår och den övriga världens livsmedelssäkerhet. Jag anser att vi måste försäkra oss om att vi behåller interventionssystemet för djurhållning så att vi kan reagera i händelse av livsmedelsbrist och spekulationer och behålla de gemensamma marknadsorganisationerna …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph