Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-251"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.31.2-251"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to thank Mr Goepel for his report. I believe he has brought together the whole committee and Parliament in a very good report. I would suggest that the reform of agriculture is evolution, not revolution, and we are carrying on very much with the Fischler reforms. I welcome much of what the Commission has put forward, along with Mr Goepel’s report. I think that one of the keys to the reform was to reduce bureaucracy to farmers and we still have some ground to cover. Commissioner, yes, we are in the same shop but I think some of us believe we could spend the money on different things and that is probably what the arguments are now about. Food security has come back on the agenda again very strongly, especially with the Far East in particular now buying more and more food. Cereals have gone up almost two or two and a half times in price, so I believe we can start to re-evaluate as we move forward with reform how we spend the money. We have to look again at modulation. In my opinion we have to get rid of set-aside once and for all, because this common agricultural policy is a policy that is not supposed to be linked to production. You cannot possibly carry on with set-aside which is exactly that. We have to look at milk quotas and abolishing them by 2015. Decoupled payments: that is the whole crux of the reform, and you are quite right to push that forward. Again, I think that now is the time when agriculture can start to look towards a market-oriented price. Yes, the common agricultural policy is necessary, but also the market is there and we should take much more advantage of it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, rád bych poděkoval panu Goepelovi za jeho zprávu. Domnívám se, že touto výbornou zprávou dal dohromady celý výbor a Parlament. Podotkl bych, že reforma zemědělství je evolucí, ne revolucí a že my v mnohém pokračujeme ve Fischlerových reformách. Vítám hodně z toho, co Komise předložila, společně se zprávou pana Goepela. Myslím si, že jedním z klíčů k reformě bylo snížení byrokracie pro zemědělce a my tu stále máme o čem hovořit. Paní komisařko, ano, my jsme v tom jistém obchodě, ale podle mě se někteří z nás domnívají, že bychom mohli utratit peníze na jiné věci, a to je zřejmě to, o co teď v diskusi jde. Potravinová bezpečnost se vrátila do programu zasedání velmi důrazně, protože především Daleký východ teď nakupuje stále více potravin. Cena obilnin vzrostla téměř dvakrát anebo dvaapůlkrát, proto se domnívám, že když postupujeme s reformou, můžeme začít přehodnocovat to, jak utrácíme peníze. Musíme se znovu podívat na modulaci. Myslím si, že se musíme jednou provždy zbavit vynímání půdy z produkce (set-aside), protože tato společná zemědělská politika je politikou, která by neměla být propojená s výrobou. Proto nemůžete pokračovat s vyjímáním půdy z produkce, což je právě to. Musíme se podívat na kvóty na mléko a zrušit je do roku 2015. Nevázané platby: to je celé jádro reformy a máte úplnou pravdu, když to urychlujete. Ještě jednou, myslím si, že nyní přišel čas, když se zemědělství může začít směřovat k tržně orientovaným cenám. Ano, společná zemědělská politika je potřebná, ale je tu také trh a měli bychom ho mnohem víc využívat."@cs1
"Hr. formand! Jeg ønsker at takke hr. Goepel for betænkningen. Han har efter min opfattelse samlet udvalgene og Parlamentet i tilslutningen til en særdeles god betænkning. Jeg vil hævde, at reformen af landbruget er evolution, ikke revolution, og at vi er godt i gang med Fischler-reformerne. Jeg bifalder meget af det, som Kommissionen har foreslået, samt hr. Goepels betænkning. Jeg mener, at en af de vigtigste målsætninger med reformen var at mindske bureaukratiet for landmændene, og vi skal stadig yde en indsats i denne sammenhæng. Fru kommissær, alle arbejder godt nok i samme retning, men der er mange, som mener, at vi kan bruge midlerne på andre tiltag, og det er formentlig det, diskussionerne nu handler om. Fødevaresikkerhed er øverst på dagsordenen igen, især da Det fjerne Østen køber flere og flere fødevarer. Prisen på korn er steget til mere end det dobbelte, så vi skal efter min opfattelse revurdere, hvordan vi anvender midlerne i forbindelse med den videre gennemførelse af reformen. Vi skal gennemgå spørgsmålet om graduering endnu en gang. Efter min opfattelse skal vi én gang for alle afskaffe braklægningen, da vores fælles landbrugspolitik er en politik, der ikke skal være forbundet med produktion. Det er urealistisk at fortsætte med braklægningsrettighederne. Vi skal endvidere undersøge spørgsmålet om mælkekvoter og ophævelse heraf inden udgangen af 2015. Afkoblede betalinger: Det er den vigtigste del af reformen, som skal prioriteres. Jeg mener - også i denne sammenhæng - at det er på tide, at landbruget er rettet imod en markedsorienteret pris. Ja, den fælles landbrugspolitik er nødvendig, men derudover er der et marked, som vi skal være langt bedre til at udnytte."@da2
". Herr Präsident! Ich danke Herrn Goepel für seinen Bericht. Meines Erachtens ist es ihm gelungen, die Standpunkte des gesamten Ausschusses und des Parlaments in einem ausgezeichneten Bericht zu bündeln. Ich würde vorschlagen, die Agrarreform als Evolution und nicht als Revolution zu bezeichnen, und mit den Fischler-Reformen haben wir schon so manches erreicht. Ich begrüße vieles von dem, was die Kommission vorgeschlagen hat und im Bericht von Herrn Goepel enthalten ist. Einer der Schlüssel zur Reform war aus meiner Sicht der Bürokratieabbau für Landwirte, und da gibt es noch einiges zu tun. Richtig, Frau Kommissarin, wir ziehen alle an einem Strang, aber mir scheint, dass manche von uns glauben, wir sollten unser Geld für andere Dinge ausgeben, und genau das ist vermutlich der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Diskussion. Die Ernährungssicherheit steht wieder ganz oben auf der Tagesordnung, besonders seit der Ferne Osten immer mehr Nahrungsmittel kauft. Die Getreidepreise sind inzwischen auf das Zwei- bis Zweieinhalbfache gestiegen; wir müssen meiner Meinung nach also im Zuge der Reform immer wieder neu darüber nachdenken, wie wir unser Geld ausgeben. Wir sollten uns noch einmal mit dem Thema Modulation befassen. Nach meiner Auffassung sollten wir die Flächenstilllegung ein für allemal abschaffen, denn diese gemeinsame Agrarpolitik darf keine produktionsbezogene Politik sein. Und Sie dürfen keinesfalls die Flächenstilllegung beibehalten, die genau das bedeutet. Wir müssen uns die Milchquoten ansehen und sie bis zum Jahr 2015 abschaffen. Entkoppelte Zahlungen sind der springende Punkt der Reform, und Sie drücken in dieser Frage zu Recht auf Tempo. Ich möchte nochmals betonen, dass jetzt nach meinem Dafürhalten der geeignete Zeitpunkt ist, um in der Landwirtschaft marktorientierte Preise ins Auge zu fassen. Sicher, wir brauchen die gemeinsame Agrarpolitik, aber da ist auch noch der Markt, und den sollten wir uns weit stärker zunutze machen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Goepel για την έκθεσή του. Πιστεύω ότι συγκέντρωσε τις απόψεις ολόκληρης της επιτροπής και του Κοινοβουλίου σε μια πολύ καλή έκθεση. Θα έλεγα ότι η μεταρρύθμιση της γεωργίας είναι εξέλιξη, και όχι επανάσταση, και συνεχίζουμε πάρα πολλές από τις μεταρρυθμίσεις του κ. Fischler. Επιδοκιμάζω το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων της Επιτροπής και την έκθεση του κ. Goepel. Θεωρώ ότι ένα από τα καίρια σημεία της μεταρρύθμισης ήταν η μείωση της γραφειοκρατίας για τους αγρότες, και εδώ έχουμε ακόμα να κάνουμε κάποια πράγματα. Κυρία Επίτροπε, είμαστε βέβαια στο ίδιο κατάστημα, πιστεύω όμως ότι μερικοί από εμάς θεωρούν πως θα μπορούσαμε να ξοδέψουμε τα χρήματα για διαφορετικά πράγματα, και προφανώς γι’ αυτό γίνονται τώρα οι αντιπαραθέσεις. Η ασφάλεια των τροφίμων επέστρεψε δυναμικά στην ημερήσια διάταξη, ειδικά επειδή τώρα ιδίως η Άπω Ανατολή αγοράζει όλο και πιο πολλά τρόφιμα. Η τιμή των δημητριακών είναι σχεδόν δύο ή δυόμισι φορές υψηλότερη, και γι’ αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να αρχίσουμε μια επαναξιολόγηση στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του τρόπου με τον οποίο διαθέτουμε τα χρήματα. Πρέπει να εξετάσουμε και πάλι τη διαφοροποίηση. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να απαλλαγούμε άπαξ διά παντός από την παύση καλλιέργειας, γιατί αυτή η κοινή γεωργική πολιτική είναι μια πολιτική που δεν πρέπει να έχει άμεση σχέση με την παραγωγή. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την παύση καλλιέργειας, που είναι ακριβώς μια τέτοια σχέση. Πρέπει να εξετάσουμε τις ποσοστώσεις γάλακτος και να τις καταργήσουμε έως το 2015. Το κύριο πρόβλημα της μεταρρύθμισης είναι οι αποσυνδεδεμένες πληρωμές, και έχετε δίκιο να το προωθείτε. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, έφθασε η ώρα που η γεωργία μπορεί να αρχίσει να προσβλέπει σε αγορακεντρικές τιμές. Ναι, η κοινή γεωργική πολιτική είναι απαραίτητη, όμως υπάρχει και η αγορά και θα έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε περισσότερο."@el10
"Señor Presidente, me gustaría agradecer al señor Goepel su informe. Creo que ha sabido aglutinar a toda la comisión y al Parlamento alrededor de un informe muy bueno. Quisiera sugerir que la reforma de la agricultura es una evolución y no una revolución, y que en buena medida estamos continuando las reformas de Fischler. Me parece muy bien casi todo lo que la Comisión ha planteado adicionalmente al informe del señor Goepel. Creo que una de las claves de la reforma consiste en reducir la burocracia que padecen los agricultores, y en este aspecto nos queda aún bastante por hacer. Señora Comisaria, es cierto que todos somos clientes del mismo comercio, pero me parece que algunos preferiríamos gastarnos el dinero en otras cosas, y probablemente es de eso de lo que estamos discutiendo. La seguridad alimentaria ha vuelto a ocupar un lugar destacado entre las prioridades, especialmente ahora que el Lejano Oriente está comprando cada vez más alimentos. Los cereales han multiplicado su precio dos veces o dos veces y media, por lo que creo que podemos empezar a revisar la forma en que nos gastamos el dinero a medida que avancen las reformas. Tenemos que analizar nuevamente la modulación. En mi opinión debemos suprimir la retirada obligatoria de una vez para siempre, porque se supone que esta política agrícola común no debe estar vinculada a la producción. Por eso no podemos seguir con la retirada de tierras, que es exactamente eso. Tenemos que analizar las cuotas lácteas y suprimirlas antes de 2015. Pagos disociados: éste es el quid de la reforma, y hacen bien en impulsarlos. Repito que ha llegado la hora de que la agricultura comience a funcionar basándose en los precios orientados al mercado. Sí, la política agrícola común es necesaria, pero el mercado está ahí y deberíamos sacar mucho mayor partido del mismo."@es21
"Härra juhataja, tahaksin tänada härra Goepelit raporti eest. Usun, et ta on väga heas raportis toonud kokku kogu komisjoni ja parlamendi. Ütleksin, et põllumajandusreformi puhul on tegemist evolutsiooni, mitte revolutsiooniga ning Fischler reformidega teeme me teoks väga palju. Tervitan pea kõike komisjoni esitatut, sealhulgas härra Goepeli raportit. Arvan, et üks reformi põhiaspekte oli vähendada talunikele osaks saavat bürokraatiat ning selles osas on meil veel veidi teha. Volinik, jah, me oleme samas poes, kuid ma arvan, et mõned meist usuvad, et me võiksime raha kulutada erinevatele asjadele ja et selle üle tõenäoliselt praegu vaieldaksegi. Toiduainetega kindlustatus on uuesti väga tugevalt päevakorras, eriti nüüd, mil iseäranis Kaug-Ida ostab üha rohkem toitu. Teravilja hind on tõusnud peaaegu kaks või kaks ja pool korda, nii et ma usun, et võime reformiga edasi liikudes alustada ümberhindamisega selles osas, kuidas me raha kulutame. Peame uuesti vaatama modulatsiooni. Minu arvates peaksime lõpuks ometi vabanema maa tootmisest kõrvaldamisest, sest see ühine põllumajanduspoliitika on poliitika, mis ei peaks eeldatavalt tootmisega seotud olema. Ei ole kuidagi võimalik jätkata maa tootmisest kõrvaldamisega, sest see on tootmisega seotud. Peame mõtlema piimakvootidele ja nende kaotamisele aastaks 2015. Lahtiseotud maksed: see on kogu reformi tuum ja teil on üsna õigus seda tagant utsitada. Ütlen veel kord, et minu arvates on nüüd käes aeg, mil põllumajandus saab hakata vaatama turule orienteeritud hinna suunas. Jah, ühine põllumajanduspoliitika on vajalik, aga olemas on ka turg ja me peaksime seda palju rohkem ära kasutama."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Lutz Goepelia hänen mietinnöstään. Uskon, että hän on saattanut yhteen koko valiokunnan ja parlamentin oikein hyvässä mietinnössä. Esittäisin, että maatalousalan uudistuksessa ei ole kysymys vallankumouksesta vaan kehityksestä, ja me jatkamme työtämme hyvin pitkälle Fischlerin uudistuksilla. Pidän myös komission ehdotuksia erittäin hyvinä Lutz Goepelin mietinnön ohella. Arvelen, että yksi avain uudistukseen oli maanviljelijöille koituvan hallinnollisen taakan vähentäminen, ja meillä on siinä vielä tehtävää. Hyvä komission jäsen, olemme kyllä samassa ”kaupassa”, mutta luulen, että jotkut meistä uskovat, että voimme käyttää rahaa eri asioihin, ja sen vuoksi asiasta käydään kiistaa. Elintarvikkeiden turvallisuus on palannut vahvasti takaisin asialistalle erityisesti nyt, kun Kaukoidän valtiot ostavat yhä enemmän elintarvikkeita. Viljan hinta on kohonnut melkein kaksinkertaiseksi tai kaksi ja puolikertaiseksi, joten uskon, että voimme arvioida varojen käytön uudelleen toteuttaessamme uudistuksen. Meidän on tarkasteltava jälleen mukauttamista. Mielestäni meidän on päästävä eroon tuotannosta poistamisesta lopullisesti, koska tämä yhteinen maatalouspolitiikka on politiikka, jota ei oleteta liitettävän tuotantoon. Ette voi mitenkään jatkaa tuotannosta poistamista. Meidän täytyy tarkastella maitokiintiöitä ja lakkauttaa ne vuoteen 2015 mennessä. Tuotannosta irrotetut maksut: tämä on uudistuksen koko ydin, ja olette aivan oikeassa ajaessanne sitä. Uskon, että nyt on aika, jolloin maatalous voi alkaa suuntautua markkinalähtöiseen hintaan. Kyllä, yhteinen maatalouspolitiikka on välttämätön, mutta myös markkinat ovat olemassa, ja meidän pitäisi käyttää niitä hyödyksi."@fi7
"Monsieur le Président, j'aimerais remercier Monsieur Goepel pour son rapport. Il a, selon moi, présenté la Commission et le Parlement dans un très bon rapport. Je suggèrerais que la réforme de l'agriculture s'inscrive dans une évolution et non dans une révolution et que nous poursuivions en grande partie les réformes Fischler. Je salue dans une large mesure les propositions de la Commission, ainsi que le rapport de M. Goepel. Je pense que l'une des clés de la réforme a été de réduire les formalités administratives pour les agriculteurs et qu'il nous reste encore à faire dans ce domaine. Madame la Commissaire, oui, nous sommes dans le même bateau mais je pense que certains d'entre nous considèrent que nous pourrions dépenser l'argent à autre chose et c'est probablement ce que renferment les arguments. La sécurité alimentaire est de nouveau à l'ordre du jour, notamment avec l'Extrême-Orient qui achète désormais de plus en plus de denrées alimentaires. Le prix des céréales a été multiplié par deux voire deux et demi; je pense donc que nous pouvons commencer à réévaluer la façon dont nous dépensons l'argent alors que nous avançons dans cette réforme. Nous devons là encore considérer la modulation. Selon moi, nous devons nous débarrasser une fois pour toutes de la mise en jachère car cette politique agricole commune est une politique qui n'est pas supposée être liée à la production. On ne peut maintenir la jachère, qui s'inscrit précisément dans ce modèle. Nous devons examiner les quotas laitiers et les supprimer d'ici à 2015. Les paiements découplés: il s'agit de la partie cruciale de la réforme et vous avez parfaitement raison de l'avancer. Là encore, je pense que l'agriculture peut maintenant commencer à envisager un prix en phase avec le marché. Oui, la politique agricole commune est nécessaire, mais le marché est là lui aussi et nous devons en tirer beaucoup plus avantage."@fr8
"Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Goepel úrnak a jelentéséért. Úgy vélem, az egész bizottságot és a Parlamentet egy nagyon jó jelentésben hozta össze. Azt mondanám, a mezőgazdaság reformja evolúció, és nem revolúció, és mi nagyon jól folytatjuk a Fischler-reformokat. Sok mindent üdvözlök a Bizottság előterjesztéséből, és üdvözlöm Goepel úr jelentését is. Azt gondolom, hogy a reform egyik kulcsa a gazdákra nehezedő bürokratikus terhek csökkentése, és ebben még mindig van tennivalónk. Biztos asszony, igen, ugyanabban a boltban vagyunk, de néhányan úgy véljük, hogy más dolgokra is költhetnénk a pénzünket, és feltehetőleg erről szólnak most az érvek. Az élelmiszerbiztonság igen nagy súllyal került vissza a napirendre, különös tekintettel arra, hogy a Távol-Kelet egyre több élelmiszert vásárol. A gabonafélék ára majdnem két-két és félszeresére nőtt, így azt hiszem, el kell kezdenünk átértékelni azt, hogy a reform előrehaladásával mire költünk pénzt. Ismételten meg kell vizsgálnunk a modulációt. Véleményem szerint egyszer s mindenkorra meg kell szabadulnunk a területpihentetési rendszertől, mert ez a közös agrárpolitika olyan politika, amelynek nem lenne szabad a termeléshez kapcsolódnia. Nem lehet folytatni a pihentetési rendszert, mert ez pontosan ez utóbbit jelentené. Meg kell vizsgálnunk a tejkvótákat, és 2015-ig meg kell szüntetnünk azokat. Termeléstől független támogatások: ez a reform lényege, és önöknek teljesen igazuk van, ha ezt akarják továbbvinni. Úgy gondolom, itt az ideje, hogy a mezőgazdaság a piacorientált árak felé tekintsen. Igen, a közös agrárpolitikára szükség van, de a piac is ott van, és sokkal inkább ki kellene használnunk azt."@hu11
". Signor Presidente, desidero ringraziare l’onorevole Goepel per la sua relazione. Ritengo abbia riunito l’intera commissione e il Parlamento in un’ottima relazione. Faccio presente che la riforma dell’agricoltura è in fase di evoluzione, non rivoluzione, e stiamo andando molto avanti con le riforme Fischler. Accolgo positivamente molto di quanto la Commissione ha presentato, oltre alla relazione dell’onorevole Goepel. Ritengo che uno dei criteri della riforma sia stato ridurre la burocrazia per gli agricoltori e abbiamo ancora della strada da percorrere. Signora Commissario, sì, ci troviamo nello stesso negozio, ma credo che alcuni di noi ritengano che potremmo spendere il denaro diversamente ed è probabile che adesso ci si occupi di tali argomenti. La sicurezza alimentare è tornata ancora una volta in agenda con forza, in particolar modo con il Medio Oriente che adesso compra sempre più generi alimentari. Il prezzo dei cereali è salito di circa due volte, due volte e mezzo, pertanto ritengo che possiamo iniziare a rivalutare, continuando con la riforma, il modo in cui impieghiamo le risorse. Dobbiamo considerare di nuovo la modulazione. Secondo me, dobbiamo abolire una volta per tutte il ritiro, poiché questa politica agricola comune è una politica che non è progettata per essere legata alla produzione. Non potete assolutamente continuare con il ritiro che è esattamente questo. Dobbiamo pensare alle quote latte ed eliminarle entro il 2015. I pagamenti disaccoppiati: questo è il vero punto cruciale della riforma, e avete ragione nel presentarlo. Ancora una volta, penso che sia giunto il momento in cui l’agricoltura può iniziare a guardare verso un prezzo orientato sul mercato. Sì, la politica agricola comune è necessaria, ma esiste anche il mercato da cui dovremmo trarre maggiore vantaggio."@it12
"Ponas Pirmininke, noriu padėkoti ponui Goepel už puikų pranešimą. Tikiu, kad puikiame pranešime jam pavyko pateikti komiteto ir Parlamento nuomones. Manau, kad žemės ūkio reformą reikia laikyti evoliucine, o ne revoliucine ir mums puikiai sekasi vykdyti Fischler reformas. Džiaugiuosi dėl daugumo Komisijos pasiūlymų, pateiktų pono Goepel pranešime. Manau, kad vienu iš pagrindinių reformos tikslų turi būti siekis sumažinti ūkininkams taikomas biurokratines sankcijas – erdvės politikai vis tiek liks. Taip, Komisare, mes esame vienoje parduotuvėje, tačiau manau, kad kai kas mano, kad pinigus leisime skirtingiems pirkiniams – apie tai, tikriausiai, dabar ir diskutuojama. Maisto sauga vėl įtraukta į darbotvarkę kaip labai svarbus punktas, ypač Tolimuosiuose Rytuose, kai dabar perkama vis daugiau ir daugiau maisto produktų. Grūdų kaina išaugo beveik dvigubai arba du su puse karto, todėl manau, vykdydami reformą galėsime iš naujo nustatyti, kaip reikia leisti pinigus. Dar kartą reikia pažvelgti į moduliaciją. Mano nuomone, reikia visiems laikams atsisakyti minties atsiriboti, nes ši bendroji žemės ūkio politika yra tokia, kurios nemanoma sieti su gamyba. Tolesni veiksmai tokio atsiribojimo sąlygomis negalimi. Turime skirti dėmesio pieno kvotoms ir panaikinti jas 2015 m. Susiję mokėjimai – tai svarbiausia reformos dalis ir jūs teisingai darote, kad keliate šį klausimą. Dar kartą noriu pasakyti, kad atėjo metas, kai žemės ūkio sektorius turi orientuotis į rinkos kainą. Taip, bendroji žemės ūkio politika yra būtina, bet nereikia pamiršti rinkos ir turime pasinaudoti jos siūlomomis galimybėmis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos pateikties kungam par ziņojumu. Es domāju, ka viņš ļoti labi savā ziņojumā ir atspoguļojis visas komitejas un Parlamenta viedokli. Es teiktu, ka lauksaimniecības reforma ir evolūcija, nevis revolūcija, un mēs lielā mērā rīkojamies atbilstīgi reformām. Es lielā mērā atbalstu Komisijas ierosinājumus un kunga ziņojumu. Es domāju, ka viens no galvenajiem reformas uzdevumiem bija samazināt birokrātiju fermeriem, un šajā jomā mums vēl ir jāstrādā. Komisār, jā, mēs esam vienā veikalā, bet es domāju, ka daži no mums uzskata, ka mēs varētu tērēt naudu par dažādām lietām, un, iespējams, ka tieši par to mēs tagad diskutējam. Dienas kārtībā ir atgriezies jautājums par pārtikas drošību, it īpaši attiecībā uz Tālajiem Austrumiem, kas tagad iepērk arvien vairāk un vairāk pārtikas. Labības cena ir palielinājusies gandrīz divas vai divas ar pusi reizes, tāpēc es domāju, ka mēs reformas gaitā varam sākt pārvērtēt, kā mēs tērēsim naudu. Mums ir jāskatās modulācijas virzienā. Pēc manām domām mums vienreiz uz visiem laikiem jātiek galā ar atlikšanu, jo šī kopīgā lauksaimniecības politika ir politika, kurai nav jābūt saistītai ar ražošanu. Jūs nevarat turpināt atlikšanu, kas tieši sasaista šīs lietas. Mums ir jāizskata jautājums par piena kvotām un jāatceļ tās līdz 2015. gadam. Atdalītie maksājumi: tie ir reformas būtība, un jūs rīkojaties pareizi, mēģinot aktualizēt šo jautājumu. Vēlreiz uzsveru, es domāju, ka tagad ir pienācis laiks, kad lauksaimniecība var sākt skatīties uz tirgu orientētas cenas virzienā. Jā, kopīgas lauksaimniecības politika ir nepieciešama, taču pastāv arī tirgus, un mums ir jāizmanto tā priekšrocības."@lv13
"Mr President, I would like to thank Mr Goepel for his report. I believe he has brought together the whole committee and Parliament in a very good report. I would suggest that the reform of agriculture is evolution, not revolution, and we are carrying on very much with the Fischler reforms. I welcome much of what the Commission has put forward, along with Mr Goepel’s report. I think that one of the keys to the reform was to reduce bureaucracy to farmers and we still have some ground to cover. Commissioner, yes, we are in the same shop but I think some of us believe we could spend the money on different things and that is probably what the arguments are now about. Food security has come back on the agenda again very strongly, especially with the Far East in particular now buying more and more food. Cereals have gone up almost two or two and a half times in price, so I believe we can start to re-evaluate as we move forward with reform how we spend the money. We have to look again at modulation. In my opinion we have to get rid of set-aside once and for all, because this common agricultural policy is a policy that is not supposed to be linked to production. You cannot possibly carry on with set-aside which is exactly that. We have to look at milk quotas and abolishing them by 2015. Decoupled payments: that is the whole crux of the reform, and you are quite right to push that forward. Again, I think that now is the time when agriculture can start to look towards a market-oriented price. Yes, the common agricultural policy is necessary, but also the market is there and we should take much more advantage of it."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter President, ik wil de heer Goepel graag bedanken voor zijn verslag. Ik geloof dat hij de zowel de commissie als het Parlement bijeen heeft gebracht en die consensus in dit uitstekende verslag heeft vastgelegd. Ik wil graag stellen dat landbouwhervorming een evolutie is – geen revolutie. We zijn nu vooral bezig met het uitvoeren van de hervormingen van voormalig commissaris Fischler. Behalve over het verslag ben ik ook heel tevreden over hetgeen de Commissie heeft gezegd. Eén van de kernpunten bij de hervorming was het terugbrengen van de bureaucratie waarmee de landbouwers geconfronteerd worden. Er staat ons hier nog het één en ander te doen. Het is inderdaad zo dat we ons in dezelfde winkel bevinden, mevrouw de commissaris, maar ik geloof dat sommigen van ons hun geld liever aan andere dingen zouden besteden. Dat is vermoedelijk waar we nu over twisten. De zekerheid van de voedselvoorziening staat wederom centraal op de agenda, vooral nu het Verre Oosten steeds meer voedsel koopt. Graan is bijna twee en een half keer zo duur geworden. Ik geloof daarom dat we ons bij het uitvoeren van de hervormingen nu reeds kunnen gaan afvragen hoe we ons geld willen besteden. We moeten opnieuw gaan nadenken over modulatie. Ik geloof dat we voor eens en voor al een einde moeten maken aan het braak laten liggen van land. Dit gemeenschappelijk landbouwbeleid is tenslotte een beleid dat niet aan de productie gekoppeld is. In die context is braak leggen niet vol te houden. We moeten verder nadenken over de melkquota; ze moeten na 2015 worden afgeschaft. Ontkoppeling bij de betalingen: dat is de kern van deze hervorming en u heeft gelijk als u zegt dat we die aanpak moeten voortzetten. Ik geloof dat de landbouw nu eindelijk kan gaan denken aan door de markt bepaalde prijzen. Zeker: het gemeenschappelijk landbouwbeleid is nodig. Maar er is ook een markt en we zouden moeten proberen daar beter van te profiteren."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę podziękować panu Goepelowi za jego sprawozdanie. Uważam, że udało mu się zjednoczyć opinie całej komisji i Parlamentu w tym bardzo dobrym sprawozdaniu. Moim zdaniem reforma rolnictwa jest zmianą ewolucyjną, a nie rewolucyjną oraz kontynuujemy zdecydowanie reformy Fischlera. Z zadowoleniem przyjmuję większość propozycji Komisji wraz ze sprawozdaniem pana Goepel'a. Myślę, że jednym z najważniejszych aspektów reformy było zmniejszenie biurokracji i że wciąż musimy jeszcze wiele zrobić. Pani komisarz, istotnie jesteśmy w tym samym sklepie, ale sądzę, że niektórzy z nas uważają, że możemy wydać pieniądze na różne rzeczy i prawdopodobnie o to teraz toczy się dyskusja. Bezpieczeństwo żywności jest znów ważnym punktem porządku dziennego, szczególnie wobec tego, że kraje Dalekiego Wschodu kupują jej coraz więcej. Cena zboża jest prawie dwa i pół razy większa, więc myślę, że możemy zacząć dokonywać przeglądu tego, na co wydajemy pieniądze, w miarę posuwania się naprzód z reformą. Jeszcze raz musimy spojrzeć na modulację. Moim zdaniem musimy raz na zawsze zrezygnować z odłogowania, ponieważ ta wspólna polityka rolna nie jest polityką, która miałaby być powiązana z produkcją. Nie można kontynuować odłogowania, które właśnie jest działaniem tego typu. Musimy zająć się kwotami mlecznymi i kwestią zniesienia ich do 2015 r. Oddzielenie płatności od produkcji - to jest sedno reformy i słusznie poświęca mu pan poseł uwagę. Raz jeszcze, myślę, że nadchodzi czas, by rolnictwo mogło spojrzeć w kierunku cen zorientowanych na rynek. Oczywiście, wspólna polityka rolna jest konieczna, ale nie możemy zapominać o rynku i powinniśmy czerpać z niego więcej korzyści."@pl16
"Senhor Presidente, começaria por agradecer ao colega Lutz Goepel o relatório que elaborou. Penso que conseguiu unir a comissão e o Parlamento num excelente documento. Pela minha parte, diria que a reforma da agricultura é evolução, não revolução, e estamos a avançar bastante no sentido das reformas Fischler. Agradeço muito do trabalho levado a cabo pela Comissão, a par do relatório Goepel. Julgo que um dos grandes trunfos desta reforma consistiu em reduzir a burocracia para os agricultores mas há ainda trabalho pela frente. Senhora Comissária, é verdade que as nossas ambições são comuns, mas parece-me que alguns de nós entendem que o dinheiro devia ser gasto de forma diferente e é isso provavelmente o que nos separa agora. A segurança alimentar voltou a estar no topo da agenda, especialmente agora que o Extremo Oriente cada vez adquire mais bens alimentares. O preço dos cereais aumentou de duas a duas vezes e meia, pelo que me parece que podemos começar a fazer uma reavaliação da forma como gastamos os nossos fundos, à medida que avançamos com a reforma. Há que analisar novamente a modulação. Na minha opinião, devemos acabar de vez com a retirada de terras da produção, porque esta Política Agrícola Comum não está ligada à produção. Não sei se será possível manter situações de retirada que são isso exactamente. Temos de analisar as quotas leiteiras e aboli-las até 2015. Pagamentos dissociados: eis o cerne da reforma, e tem toda a razão quando os refere. Mas, repito, penso que esta é a altura adequada para a agricultura poder começar a tender para um preço orientado pelo mercado. Eu sei que a Política Agrícola Comum é necessária mas a verdade é que o mercado está aí e devemos aproveitá-lo tanto quanto possível."@pt17
"Mr President, I would like to thank Mr Goepel for his report. I believe he has brought together the whole committee and Parliament in a very good report. I would suggest that the reform of agriculture is evolution, not revolution, and we are carrying on very much with the Fischler reforms. I welcome much of what the Commission has put forward, along with Mr Goepel’s report. I think that one of the keys to the reform was to reduce bureaucracy to farmers and we still have some ground to cover. Commissioner, yes, we are in the same shop but I think some of us believe we could spend the money on different things and that is probably what the arguments are now about. Food security has come back on the agenda again very strongly, especially with the Far East in particular now buying more and more food. Cereals have gone up almost two or two and a half times in price, so I believe we can start to re-evaluate as we move forward with reform how we spend the money. We have to look again at modulation. In my opinion we have to get rid of set-aside once and for all, because this common agricultural policy is a policy that is not supposed to be linked to production. You cannot possibly carry on with set-aside which is exactly that. We have to look at milk quotas and abolishing them by 2015. Decoupled payments: that is the whole crux of the reform, and you are quite right to push that forward. Again, I think that now is the time when agriculture can start to look towards a market-oriented price. Yes, the common agricultural policy is necessary, but also the market is there and we should take much more advantage of it."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som poďakoval pánovi Goepelovi za jeho správu. Domnievam sa, že touto výbornou správou dal dokopy celý výbor a Parlament. Podotkol by som, že reforma poľnohospodárstva je evolúciou, nie revolúciou a že my v mnohom pokračujeme vo Fischlerových reformách. Vítam veľa z toho, čo Komisia predložila, spolu so správou pána Goepela. Myslím si, že jedným z kľúčov k reforme bolo zníženie byrokracie pre poľnohospodárov a my tu stále máme o čom hovoriť. Pani komisárka, áno, my sme v tom istom obchode, ale podľa mňa sa niektorí z nás domnievajú, že by sme mohli minúť peniaze na iné veci a to je zrejme to, o čo teraz v diskusii ide. Potravinová bezpečnosť sa vrátila do programu rokovaní veľmi dôrazne, keďže najmä Ďaleký východ teraz nakupuje stále viac potravín. Cena obilnín vzrástla takmer dva alebo dva a pol krát, preto sa domnievam, že keď postupujeme s reformou, môžeme začať prehodnocovať to, ako míňame peniaze. Musíme sa znovu pozrieť na moduláciu. Myslím si, že sa musíme raz a navždy zbaviť vynímania pôdy z produkcie (set-aside), pretože táto spoločná poľnohospodárska politika je politikou, ktorá by nemala byť prepojená s výrobou. Preto nemôžete pokračovať s vynímaním pôdy z produkcie, ktoré je presne tým. Musíme sa pozrieť na kvóty na mlieko a zrušiť ich do roku 2015. Neviazané platby: to je celé jadro reformy a máte úplnú pravdu, keď to urýchľujete. Ešte raz, myslím si, že teraz je tu čas, keď sa poľnohospodárstvo môže začať smerovať k trhovo orientovaným cenám. Áno, spoločná poľnohospodárska politika je potrebná, ale je tu aj trh a mali by sme ho oveľa viac využívať."@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se gospodu Goepelu za to poročilo. Menim, da je mnenja celotnega odbora in Parlamenta združil v zelo dobro poročilo. Menim, da je kmetijska reforma razvoj in ne revolucija ter da v veliki meri nadaljujemo z reformami, ki jih je začel Fichler. Večinoma pozdravljam predloge Komisije, vključno s poročilom gospoda Goepela. Menim, da je eden izmed ključnih ciljev reforme zmanjšati upravno obremenitev za kmete, pri čemer je treba na tem področju še veliko narediti. Komisarka res je, da se zavzemamo za isti cilj, vendar menimo, da bi lahko denar namenili za druge stvari, in prav to je zdaj bistvo razprave. Znova razpravljamo o varnosti preskrbe s hrano, zlasti zato, ker predvsem Daljni vzhod kupuje vedno več hrane. Cena žit je dvakrat do dvainpolkrat višja, zato menim, da lahko med oblikovanjem reforme ponovno ocenimo porabo denarja. Znova moramo preučiti modulacijo. Menim, da moramo dokončno odpraviti praho, ker mora biti ta skupna kmetijska politika ločena od proizvodnje. Medtem ko praha pomeni prav nasprotno. Preučiti moramo mlečne kvote in jih do leta 2015 odpraviti. Nevezana plačila so bistvo reforme in prav imate, da jih spodbujate. Ponovno menim, da se lahko zdaj kmetijstvo osredotoči na tržno usmerjene cene. Kmetijska politika je potrebna, vendar hkrati ne smemo zanemariti trga, ki ga moramo veliko bolj izkoristiti."@sl20
". Herr talman! Jag vill tacka Lutz Goepel för hans betänkande. Enligt min uppfattning har han sammanfört hela utskottet och parlamentet i ett mycket bra betänkande. Jag skulle vilja påstå att jordbruksreformen är en utveckling, inte en omvälvning, och vi fortsätter i stort enligt Fischlerreformen. Jag välkomnar mycket av det som kommissionen har föreslagit tillsammans med Goepelbetänkandet. Jag anser att en av nycklarna till reformen var att minska byråkratin för jordbrukarna, och vi har fortfarande en del att uträtta i fråga om detta. Ja, fru kommissionsledamot, vi är ute efter samma sak, men jag tror att vissa av oss anser att vi skulle kunna lägga pengarna på andra saker, och det är förmodligen det som diskussionerna handlar om nu. Livsmedelssäkerheten är tillbaka på dagordningen i stor stil, i synnerhet när Fjärran östern nu köper alltmer livsmedel. Spannmålspriset har stigit till nästan två eller två och en halv gånger det tidigare priset, och jag anser följaktligen att vi kan börja ompröva hur vi spenderar pengarna, medan vi går vidare med reformen. Vi måste titta på moduleringen igen. Enligt min uppfattning måste vi upphöra med uttagning en gång för alla, eftersom den gemensamma jordbrukspolitiken är en politik som inte ska vara förbunden med produktion. Vi kan absolut inte fortsätta med uttagning av mark, som innebär just det. Vi måste titta på mjölkkvoterna och avskaffa dem till 2015. Det frikopplade stödet: det är kärnan i reformen, och ni gör helt rätt i att driva fram det. Jag vill återigen säga att detta är tidpunkten då man i jordbruket kan börja söka ett marknadsorienterat pris. Ja, en gemensam jordbrukspolitik är nödvändig, men marknaden finns också där, och vi borde dra mycket större fördel av det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Neil Parish,"18,5,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph