Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-243"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.30.2-243"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Raportul elaborat de doamna Jeggle este extrem de important nu doar pentru propunerile în ceea ce priveşte creşterea cotelor de lapte, dar şi pentru definirea unor principii pe care trebuie să le avem în vedere în momentul în care vom lua în discuţie politica agricolă, per ansamblu. In urma discuţiilor din Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală am convenit că este necesară o creştere a cotelor de lapte pentru statele membre chiar de la 1 aprilie 2008. Reprezint în PE România, un nou stat membru care s-a confruntat încă din primul an de la aderare cu o criză a cotei de lapte, insuficientă pentru a satisface cererea pieţei şi în neconcordanţă cu realităţile actuale. Sectorul laptelui din România a progresat foarte mult din momentul negocierii cotei de lapte în 2004 şi până la aderare, prin investiţii în tehnologie moderna, extinderea capacităţilor de producţie şi prin angajarea de personal nou. Menţinerea unei cote de lapte la acel nivel ar însemna faliment pentru investitori, şomaj în zonele rurale specializate pe producţia şi procesarea laptelui şi creşterea importurilor şi a preţului plătit de consumatori. Raportul reprezintă un punct de cotitură pentru că Uniunea Europeană dovedeşte flexibilitate în soluţionarea unei probleme cu care se confruntă mai multe state membre. În cele din urmă cei care sunt beneficiarii acestui raport sunt cetăţenii europeni."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Zpráva, kterou připravila paní Jeggleová, je mimořádně důležitá nejen pro návrhy na zvýšení kvót na mléko, ale také pro definování určitých principů, které musíme vzít v úvahu při diskusích o zemědělské politice jako celku. Na základě diskusí Komise o zemědělství a rozvoji venkova jsme se shodli na tom, že je pro členské státy důležité, aby zvýšení kvót na mléko začalo platit už od 1. dubna 2008. V EP zastupuji Rumunsko, nový členský stát, který byl hned od prvního roku po vstupu vystaven krizi s kvótou na mléko, protože tato kvóta byla nedostatečná pro uspokojení poptávky na trhu a nebyla v souladu s aktuální skutečností. Odvětví mléka v Rumunsku zaznamenalo největší pokrok v období od dohodnutí kvóty na mléko v roce 2004 až do vstupu, investicemi do moderní technologie, rozšiřováním výrobních kapacit a zaměstnáváním nových pracovníků. Pokud zůstane kvóta na mléko na nyní přidělené úrovni, bude to znamenat bankrot investorů, nezaměstnanost ve venkovských oblastech, které se specializují na výrobu a zpracování mléka, stejně tak zvýšení dovozu a cen, které budou platit spotřebitelé. Zpráva představuje bod obratu, protože Evropská unie ukazuje pružnost při řešení problému, kterému čelí mnohé členské státy. Konečně těmi, komu tato zpráva přinese užitek, jsou evropští občané."@cs1
"Betænkningen fra fru Jeggle er ikke blot uhyre vigtig, hvad angår forslag om forhøjelsen af mælkekvoterne, men også hvad angår definitionen af bestemte principper, som skal tages i betragtning under drøftelsen af den overordnede landbrugspolitik. Efter Kommissionens drøftelser af landbruget og udviklingen af landdistrikterne enedes vi om, at det er nødvendigt at forhøje mælkekvoterne i medlemsstaterne med ikrafttrædelse allerede den 1. april 2008. Jeg repræsenterer Rumænien i Europa-Parlamentet, en ny medlemsstat, der selv i det første år efter tiltrædelsen blev konfronteret med en krise i forbindelse med mælkekvoterne, som var utilstrækkelige til at dække efterspørgslen på markedet og ikke i overensstemmelse med den gældende situation. Mælkesektoren i Rumænien viste stor fremgang, både i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne om mælkekvoterne i 2004, investeringer i moderne teknologi, udvidelse af produktionskapacitet og ansættelse af nye medarbejdere. Opretholdelsen af en mælkekvote på det niveau, som foreslås, vil resultere i konkurs for investorerne, arbejdsløshed i de landdistrikter, der specialiserer sig i fremstilling og forarbejdning af mælk, samt en stigning i importen og den pris, som forbrugerne skal betale. Betænkningen er et vendepunkt, da EU viser fleksibilitet i løsningen af et problem, som flere medlemsstater står over for. De begunstigede i forhold til betænkningen er trods alt de europæiske borgere."@da2
". Dem von Frau Jeggle verfassten Bericht kommt außerordentliche Bedeutung zu, und zwar nicht nur, was die Vorschläge für eine Aufstockung der Milchquoten betrifft, sondern auch hinsichtlich der Festlegung bestimmter Grundsätze, die es in der Diskussion über die Agrarpolitik insgesamt zu beachten gilt. Nach den Gesprächen im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung kamen wir überein, dass es den Mitgliedstaaten gestattet werden muss, die Milchquoten bereits ab 1. April 2008 anzuheben. Im EP vertrete ich Rumänien, einen neuen Mitgliedstaat, der sich schon vom ersten Jahr seines Beitritts an mit einer Krise der Milchquoten konfrontiert sah. Die Quote reichte nicht aus, um die Marktnachfrage zu befriedigen, und sie trug den aktuellen Gegebenheiten nicht Rechnung. Aufgrund von Investitionen in moderne Technologie, der Erweiterung der Produktionskapazitäten und der Einstellung neuen Personals verzeichnete der Milchsektor Rumäniens zwischen 2004, dem Jahr, in dem die Milchquote ausgehandelt wurde, und dem Beitritt gewaltige Fortschritte. Die Beibehaltung einer Milchquote auf dem jetzigen Niveau würde Konkurse von Investoren, wachsende Arbeitslosigkeit in auf die Milchproduktion und -verarbeitung spezialisierten ländlichen Gebieten, eine Steigerung der Importe und einen Anstieg der Verbraucherpreise nach sich ziehen. Der Bericht markiert eine Wende, da die Europäische Union Flexibilität bei der Lösung eines Problems an den Tag legt, von dem mehrere Mitgliedstaaten betroffen sind. Letztendlich sind die Bürger Europas die Nutznießer dieses Berichts."@de9
"Η έκθεση της κ. Jeggle είναι εξαιρετικά σημαντική όσον αφορά όχι μόνο τις προτάσεις για την αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος, αλλά και τη διατύπωση ορισμένων αρχών που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όταν συζητάμε συνολικά για τη γεωργική πολιτική. Μετά από τις συζητήσεις της Επιτροπής για τη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, συμφωνήσαμε ότι είναι απαραίτητη για τα κράτη μέλη μια αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος από την 1η Απριλίου 2008. Εκπροσωπώ στο Κοινοβούλιο τη Ρουμανία, ένα νέο κράτος μέλος που αντιμετώπισε ήδη από την πρώτη χρονιά της ένταξής της κρίση ως προς την ποσόστωση γάλακτος, η οποία δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τη ζήτηση στην αγορά και ήταν ασύμβατη με τα δεδομένα της πραγματικότητας. Ο τομέας του γάλακτος σημείωσε μεγάλη πρόοδο στη Ρουμανία από τη διαπραγμάτευση για την ποσόστωση γάλακτος το 2004 ως την ένταξη, χάρη σε επενδύσεις σε σύγχρονη τεχνολογία, στην επέκταση των δυνατοτήτων παραγωγής και την απασχόληση νέου προσωπικού. Η διατήρηση της ποσόστωσης γάλακτος στο επίπεδο που προβλέπεται τώρα θα σήμαινε χρεωκοπία για τους επενδυτές, ανεργία στις αγροτικές περιοχές που εξειδικεύονται στην παραγωγή και την επεξεργασία γάλακτος, και αύξηση των εισαγωγών και των τιμών που καταβάλλουν οι καταναλωτές. Η έκθεση είναι καθοριστική, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ευελιξία στην επίλυση ενός προβλήματος που αντιμετωπίζουν αρκετά κράτη μέλη. Τελικά, οι ευνοημένοι από την έκθεση αυτή είναι οι ευρωπαίοι πολίτες."@el10
"The report drafted by Mrs Jeggle is extremely important not only in terms of the proposals concerning the increase in milk quotas, but also in terms of defining certain principles that we must take into account when discussing agricultural policy as a whole. Following the discussions of the Commission on agriculture and rural development we agreed that an increase in milk quotas is necessary for the Member States starting as soon as 1 April 2008. In the EP, I represent Romania, a new Member State which was confronted even from the first year of accession with a crisis in the milk quota, which quota was insufficient to satisfy market demand and inconsistent with current realities. The milk sector in Romania recorded major progress from the negotiation of the milk quota in 2004 to accession, through investments in modern technology, extension of production capacities and employment of new personnel. Maintaining a milk quota at the level now provided would mean bankruptcy for investors, unemployment in rural areas specialised in the production and processing of milk and an increase in imports and the price paid by consumers. The report represents a turning point as the European Union shows flexibility in solving a problem that several Member States are faced with. After all, the beneficiaries of this report are European citizens."@en4
"El informe elaborado por la señora Jeggle es sumamente importante, no solamente por lo que se refiere a las propuestas relativas al aumento de las cuotas lácteas, sino también a la definición de ciertos principios que debemos tener en cuenta cuando debatimos la política agrícola en general. Tras los debates de la Comisión sobre agricultura y desarrollo social, acordamos que un aumento de las cuotas lácteas es necesario para los Estados miembros, a partir ya del 1 de abril de 2008. En el Parlamento Europeo, represento a Rumanía, un nuevo Estado miembro que ha afrontado, ya desde el primer año de adhesión, una crisis por el tema de la cuota láctea, dado que la cuota era insuficiente para satisfacer la demanda del mercado e incoherente con las realidades actuales. El sector de la leche en Rumanía ha experimentado un gran progreso desde la negociación de la cuota láctea en 2004 para la adhesión, mediante inversiones en tecnología moderna, aumento de las capacidades de producción y contratación de nuevo personal. Mantener la cuota láctea al nivel actual supondría la quiebra para los inversores, el desempleo en las zonas rurales especializadas en la producción y el procesamiento de la leche, y un aumento de las importaciones y del precio pagado por los consumidores. El informe representa un punto de inflexión, dado que la Unión Europea demuestra flexibilidad para resolver un problema que afecta a varios Estados miembros. Después de todo, los beneficiarios de este informe son los ciudadanos europeos."@es21
"Proua Jeggle koostatud raport on väga oluline mitte ainult piimakvootide suurendamist käsitlevate ettepanekute osas, vaid ka teatud põhimõtete määratlemise osas, mida me peame arvesse võtma põllumajanduspoliitikast kui tervikust rääkimisel. Pärast põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis peetud arutelusid nõustusime, et liikmesriikides on vaja suurendada piimakvooti 1. aprillist 2008. Euroopa Parlamendis esindan ma Rumeeniat, uut liikmesriiki, mis seisis juba esimesel aastal pärast liitumist silmitsi piimakvootide kriisiga, mille kvoodid olid ebapiisavad turunõudluse rahuldamiseks ja ei olnud kooskõlas praeguse tegelikkusega. Rumeenia piimasektor saavutas 2004. aastal liitumiseks peetavates läbirääkimistes piimakvootide osas suure edu kaasaegsesse tehnoloogiasse investeerimise, tootmismahu laiendamise ning uute töötajate palkamise teel. Piimakvootide taseme säilitamine praegu tähendaks pankrotti investoritele, töötust piima tootmisele ja töötlemisele spetsialiseerunud maapiirkondades ning impordi ja tarbijate poolt makstava hinna suurenemist. Raport on murdepunktiks, sest EL näitab üles paindlikkust selle probleemi lahendamisel, millega mitmed liikmesriigid silmitsi seisavad. Lõppude lõpuks saavad sellest raportist kasu Euroopa kodanikud."@et5
"Elisabeth Jegglen laatima mietintö on erityisen tärkeä maitokiintiöiden korottamista koskevien ehdotusten lisäksi myös siksi, että siinä määritellään tietyt periaatteet, jotka meidän on otettava huomioon keskustellessamme maatalouspolitiikasta kokonaisuudessaan. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa käytyjen keskusteluiden perusteella sovimme, että maitokiintiöiden korottaminen on jäsenvaltioille välttämätöntä heti 1. huhtikuuta 2008 alkaen. Edustan Euroopan parlamentissa Romaniaa, uutta jäsenvaltiota, joka joutui heti ensimmäisenä jäsenvuotena vastatusten maitokiintiöitä koskevan kriisin kanssa. Nämä kiintiöt eivät olleet riittäviä markkinoiden kysyntään vastaamiseksi, ja ne olivat epäjohdonmukaisia nykyisten realiteettien kanssa. Romanian maidontuotannon alalla edistyttiin merkittävästi vuodesta 2004 lähtien, jolloin neuvoteltiin maitokiintiöistä liittymistä varten, sijoittamalla moderniin tekniikkaan, laajentamalla tuotantokapasiteettia ja työllistämällä uutta henkilöstöä. Maitokiintiön ylläpitäminen nykyisellä tasolla merkitsisi konkurssia sijoittajille, työttömyyttä maidontuotantoon ja -käsittelyyn erikoistuneilla maaseutualueilla sekä maahantuonnin kasvua ja korkeampaa hintaa kuluttajille. Mietintö on käännekohta, koska Euroopan unioni toimii joustavasti ratkaistessaan useaa jäsenvaltiota kohdanneen ongelman. Tämän mietinnön perusteella edunsaajat ovat loppujen lopuksi Euroopan kansalaisia."@fi7
"Le rapport rédigé par Mme Jeggle est extrêmement important, pas seulement à cause des propositions relatives à l’augmentation des quotas de lait, mais aussi en termes de définition de certains principes dont nous devons tenir compte lorsque nous débattons de la politique agricole dans son ensemble. À la suite des discussions en commission de l’agriculture et du développement rural, nous avons convenu qu’une augmentation des quotas de lait était nécessaire pour les États membres, à compter du 1 avril 2008. Au PE, je représente la Roumanie, un nouvel État membre qui a été confronté, dès sa première année d’adhésion, à une crise des quotas de lait, quotas qui étaient insuffisants pour répondre à la demande du marché et qui ne correspondaient pas aux réalités actuelles. Le secteur laitier roumain a enregistré des progrès majeurs entre la négociation des quotas de lait en 2004 et son adhésion, grâce à des investissements dans les technologies modernes, à l’extension des capacités de production et à l’embauche de personnel. Maintenir le quota de lait au niveau auquel il se trouve actuellement serait synonyme de faillite pour les investisseurs, de chômage dans les zones rurales spécialisées dans la production et la transformation du lait, et d’augmentation des importations et du prix payé par les consommateurs. Le rapport constitue un tournant en ce sens que l’Union européenne se montre flexible afin de résoudre un problème auquel plusieurs États membres sont confrontés. Après tout, les bénéficiaires de ce rapport sont les citoyens européens."@fr8
"A Jeggle asszony által készített jelentés rendkívül fontos nem csak a tejkvóták növelésére vonatkozó javaslatok miatt, hanem azért is, mert olyan elveket határoz meg, amelyeket az egész agrárpolitika megvitatása során figyelembe kell vennünk. A Bizottság mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre vonatkozó tárgyalásait követően egyetértettünk, hogy a tagállamoknak már 2008. április 1-jétől szükségük van a tejkvóták növelésére. Az Európai Parlamentben én Romániát, egy új tagállamot képviselek, amely már a csatlakozás első évében szembesült a tejkvóta válsággal, amely nem volt elegendő a piaci kereslet kielégítésére, és a valósággal sem állt összhangban. A romániai tejágazat nagyot lépett előre a 2004. évi tejkvóta tárgyalásoktól a csatlakozásig tartó időszakban modern technológiába történő befektetéssekkel, a termelőkapacitások bővítésével és új munkaerő foglalkoztatásával. A tejkvótának a jelenleg biztosított szinten való fenntartása a befektetők számára csődöt, a tejtermelésre és feldolgozásra szakosodott vidéki területeken munkanélküliséget, az import bővülését és a fogyasztói ár emelkedését jelentené. A jelentés fordulópontot jelent, mivel az Európai Unió rugalmasságot mutat egy olyan probléma megoldásában, amellyel több tagállam szembesül. Végső soron e jelentés kedvezményezettjei az európai polgárok."@hu11
"La relazione elaborata dall’onorevole Jeggle è estremamente importante non solo per quanto riguarda le proposte relative all’aumento delle quote latte, ma anche nella definizione di determinati principi di cui dobbiamo tenere conto al momento di discutere della politica agricola nel suo complesso. A seguito delle discussioni della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale abbiamo concordato sulla necessità di un aumento delle quote latte per gli Stati membri a partire dal 1° aprile 2008. Nel Parlamento europeo, rappresento la Romania, un nuovo Stato membro che ha affrontato sin dal primo anno della sua adesione una crisi nelle quote latte, insufficienti a soddisfare la domanda di mercato e non corrispondenti alla realtà attuale. Il settore lattiero-caseario rumeno ha registrato progressi importanti dai negoziati per le quote latte del 2004 all’adesione, grazie a investimenti nella tecnologia moderna, all’ampliamento delle capacità produttive e all’impiego di nuovo personale. Mantenere il livello adesso assegnato delle quote latte vorrebbe dire il fallimento degli investitori nelle regioni rurali specializzate nella produzione e lavorazione del latte, nonché un aumento delle importazioni e del prezzo pagato dai consumatori. La relazione costituisce un punto di svolta poiché l’Unione europea dimostra flessibilità nella risoluzione di un problema che riguarda numerosi Stati membri. In fin dei conti, i beneficiari della presente relazione sono i cittadini europei."@it12
"Ponios Jeggle parengtas pranešimas yra labai svarbus ne tik kaip pasiūlymas, susijęs su pieno kvotų didinimu; jame apibrėžti tam tikri principai, kurių nevalia pamiršti svarstant bendruosius žemės ūkio politikos klausimus. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisija sutarė, kad nuo 2008 m. balandžio 1 d. valstybėse narėse būtina didinti pieno kvotas. Europos Parlamente aš atstovauju Rumuniją – naują valstybę narę, kuri jau pirmaisiais narystės metais atsidūrė krizinėje situacijoje dėl pieno kvotų – kvotos nepakako patenkinti rinkos paklausą ir ji neatitiko realios situacijos. Rumunijos pienininkystės sektorius progresuoja nuo 2004 m. vykusių derybų dėl pieno kvotų, nes tai garantavo plėtrą investuojant į modernias technologijas, didinant gamybos pajėgumą ir įdarbinant naujų darbuotojų. Jei pieno kvotų lygis nesikeis, investuotojus ištiks bankrotas, kaimo vietovėse, kuriose gaminamas ir perdirbamas pienas, pagausės nedarbo, be to bus daugiau importuojama ir pakils kaina, kurią tenka mokėti vartotojams. Pranešimą galima laikyti posūkio tašku, nes Europos Sąjunga demonstruoja lankstumą, spręsdama problemą, su kuria susiduria kai kurios valstybės narės. Pagaliau, šis pranešimas žada pelną Europos gyventojams."@lt14
"kundzes ziņojums ir ļoti nozīmīgs ne tikai saistībā ar ierosinājumu palielināt piena kvotas, bet arī saistībā ar noteiktu principu definēšanu, kas mums ir jāņem vērā, pārrunājot lauksaimniecības politiku kopumā. Pēc Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas diskusijām mēs nolēmām, ka piena kvotu palielināšana ir nepieciešama dalībvalstīm jau ar 2008. gada 1. aprīli. EP es pārstāvu Rumāniju, jauno dalībvalsti, kura sastapās ar piena kvotu krīzi jau no pirmā gada pēc iestāšanās, mūsu valsts kvota bija pārāk maza, lai apmierinātu tirgus prasības un neatbilstoša faktiskajai situācijai. Piena nozare Rumānijā panāca ievērojamu progresu laikā no pārrunām par piena kvotām 2004. gadā līdz iestāšanās brīdim, modernu tehnoloģiju investīciju, ražošanas jaudu palielināšanas veidā un jaunu darbinieku nodarbināšanā. Piena kvotas saglabāšana šobrīd ierosinātajā līmenī nozīmētu bankrotu investoriem, bezdarbu lauku rajonos, kur galvenā specializācija ir ražošana un piena pārstrāde, kā arī importa un cenu palielināšanos patērētājiem. Šis ziņojums simbolizē pagrieziena punktu, jo Eiropas Savienība demonstrē elastību problēmas risināšanā, ar kuru sastopas vairākas dalībvalstis. Galu galā ieguvēji no šī ziņojuma ir Eiropas pilsoņi."@lv13
"Raportul elaborat de doamna Jeggle este extrem de important nu doar pentru propunerile în ceea ce priveşte creşterea cotelor de lapte, dar şi pentru definirea unor principii pe care trebuie să le avem în vedere în momentul în care vom lua în discuţie politica agricolă, per ansamblu. In urma discuţiilor din Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală am convenit că este necesară o creştere a cotelor de lapte pentru statele membre chiar de la 1 aprilie 2008. Reprezint în PE România, un nou stat membru care s-a confruntat încă din primul an de la aderare cu o criză a cotei de lapte, insuficientă pentru a satisface cererea pieţei şi în neconcordanţă cu realităţile actuale. Sectorul laptelui din România a progresat foarte mult din momentul negocierii cotei de lapte în 2004 şi până la aderare, prin investiţii în tehnologie moderna, extinderea capacităţilor de producţie şi prin angajarea de personal nou. Menţinerea unei cote de lapte la acel nivel ar însemna faliment pentru investitori, şomaj în zonele rurale specializate pe producţia şi procesarea laptelui şi creşterea importurilor şi a preţului plătit de consumatori. Raportul reprezintă un punct de cotitură pentru că Uniunea Europeană dovedeşte flexibilitate în soluţionarea unei probleme cu care se confruntă mai multe state membre. În cele din urmă cei care sunt beneficiarii acestui raport sunt cetăţenii europeni."@mt15
"Het verslag van mevrouw Jeggle is heel belangrijk. Het bevat namelijk niet alleen voorstellen voor het verhogen van de melkquota; er worden ook bepaalde beginselen vastgelegd waarmee we bij het bespreken van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in algemene zin rekening moeten houden. Aansluitend op de discussie in de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling zijn we het met elkaar eens geworden dat de lidstaten vanaf 1 april 2008 al extra melkquota moeten krijgen. Ik vertegenwoordig in dit Parlement Roemenië, een nieuwe lidstaat die in het toetredingsjaar al met een crisis rond de melkquota’s werd geconfronteerd. De quota’s sloten namelijk niet aan op omstandigheden van het moment en volstonden niet om aan de vraag te voldoen. De Roemeense melksector heeft tussen de laatste onderhandelingen over de melkquota (in 2004) en toetreding een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Er is in moderne technologie geïnvesteerd, de productiecapaciteit is toegenomen en er zijn nieuwe banen geschapen. Als we de melkquota op het huidige niveau houden, zou dat leiden tot een faillissement van de investeerders en werkloosheid in die plattelandsgebieden die gespecialiseerd zijn in de productie en verwerking van melk. De invoer zou toenemen en de consument zou voor de melk een hogere prijs moeten betalen. Dit verslag is een keerpunt. Het laat zien dat de Europese Unie flexibel kan zijn als het erom gaat een oplossing te vinden voor een probleem waar een aantal lidstaten mee te kampen heeft. Uiteindelijk zullen het de Europese burgers zijn die van dit verslag de voordelen zullen genieten."@nl3
"Sprawozdanie sporządzone przez panią Jeggle jest ogromnie ważne nie tylko w odniesieniu do wniosków dotyczących zwiększenia kwot mlecznych, ale także jeśli chodzi o zdefiniowanie pewnych zasad, które musimy wziąć pod uwagę, dyskutując o polityce rolnej jako całości. W następstwie dyskusji w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodziliśmy się, że potrzebne jest zwiększenie kwot mlecznych dla państw członkowskich już od 1 kwietnia 2008 r. W Parlamencie Europejskim reprezentuję Rumunię, nowe państwo członkowskie, które już w pierwszym roku członkostwa musiało zmagać się z kryzysem w kwestii kwot mlecznych, które były niewystarczające, by zaspokoić popyt i niezgodne z obecną sytuacją. W sektorze produktów mlecznych w Rumunii zaobserwowano znaczny postęp w okresie od negocjacji wysokości kwoty mlecznej w 2004 r. do akcesji, dzięki inwestowaniu w nowoczesne technologie, zwiększenie możliwości produkcji i zatrudnienie nowego personelu. Utrzymywanie kwoty mlecznej na obecnym poziomie oznaczałoby bankructwo dla inwestorów, bezrobocie w obszarach wiejskich wyspecjalizowanych w produkcji i przetwórstwie mleka oraz zwiększenie importu i cen, które będą musieli zapłacić konsumenci. Sprawozdanie to jest punktem zwrotnym, gdyż Unia Europejska wykazuje się elastycznością w rozwiązywaniu problemu, z którym zmaga się wiele państw członkowskich. Ostatecznie beneficjentami tego sprawozdania są obywatele europejscy."@pl16
"O relatório elaborado pela senhora deputada Jeggle é extremamente importante, não apenas em termos da proposta relativa ao aumento das quotas leiteiras, mas também em termos da definição de certos princípios que devemos ter em conta quando discutirmos a política agrícola como um todo. Na sequência das discussões da Comissão sobre o desenvolvimento agrícola e rural, concordámos que os Estados-Membros têm necessidade de um aumento das quotas leiteiras a partir já de 1 de Abril de 2008. No PE, represento a Roménia, um novo Estado-Membro que desde o primeiro ano da sua adesão se viu confrontado com uma crise no sistema de quotas leiteiras, que eram insuficientes para satisfazer a procura do mercado e inconsistentes com a actual realidade. O sector leiteiro romeno registou grandes progressos desde a negociação das quotas leiteiras em 2004 até à adesão, mediante o investimento em tecnologias modernas, alargamento da capacidade de produção e emprego de mais pessoal. Manter as quotas leiteiras no nível agora estipulado significaria a falência para os investidores, desemprego nas zonas rurais especializadas na produção e processamento do leite, bem como um aumento das importações e dos preços pagos pelo consumidor. O relatório representa um ponto de viragem, uma vez que a União Europeia mostra flexibilidade na resolução de um problema com que se vêem confrontados vários Estados-Membros. No fim de contas, os beneficiários deste relatório são cidadãos europeus."@pt17
"Správa, ktorú pripravila pani Jeggleová, je mimoriadne dôležitá nielen pre návrhy na zvýšenie kvót na mlieko, ale aj pre definovanie určitých princípov, ktoré musíme brať do úvahy pri diskusiách o poľnohospodárskej politike ako celku. Na základe diskusií Komisie o poľnohospodárstve a rozvoji vidieka sme sa zhodli na tom, že je pre členské štáty dôležité, aby zvýšenie kvót na mlieko začalo platiť už od 1. apríla 2008. V EP zastupujem Rumunsko, nový členský štát, ktorý bol hneď od prvého roka po vstupe vystavený kríze s kvótou na mlieko, pretože táto kvóta bola nedostatočná na uspokojenie dopytu na trhu a nebola v súlade s aktuálnou realitou. Sektor mlieka v Rumunsku zaznamenal najväčší pokrok v období od dohodnutia kvóty na mlieko v roku 2004 až do vstupu, investíciami do modernej technológie, rozširovaním výrobných kapacít a zamestnávaním nových pracovníkov. Ak zostane kvóta na mlieko na teraz pridelenej úrovni, bude to znamenať bankrot investorov, nezamestnanosť vo vidieckych oblastiach, ktoré sa špecializujú na výrobu a spracovanie mlieka, ako aj zvýšenie dovozu a cien, ktoré budú platiť spotrebitelia. Správa predstavuje bod obratu, keďže Európska únia ukazuje pružnosť pri riešení problému, ktorému čelia viaceré členské štáty. Napokon, tými, komu táto správa prinesie úžitok, sú európski občania."@sk19
"Poročilo, ki ga je sestavila gospa Jeggle, je zelo pomembno, ne le z vidika predlaganega povečanja mlečnih kvot, ampak tudi z vidika določanja nekaterih načel, ki jih moramo upoštevati pri razpravah o kmetijski politiki na splošno. Po razpravah Komisije o kmetijstvu in razvoju podeželja smo se dogovorili, da je treba mlečne kvote držav članic povečati že 1. aprila 2008. V Evropskem parlamentu zastopam Romunijo, novo državo članico, ki se je že prvo leto članstva spopadala z krizo na področju mlečnih kvot, ki so prenizke, da bi zadostile povpraševanju na trgu, ter neskladne s sedanjimi razmerami. Romunski sektor mleka je od pogajanj o mlečnih kvotah leta 2004 do pristopa k EU z vlaganjem v sodobno tehnologijo, povečanjem proizvodne zmogljivosti in zaposlovanjem novega osebja naredil velik napredek. Če se mlečne kvote ne bodo povečale, bo to pomenilo stečaj za naše vlagatelje, brezposelnost na podeželskih območjih, specializiranih za proizvodnjo in predelavo mleka, povečanje uvoza in višje cene za potrošnike. Poročilo pomeni preobrat, saj je Evropska unija pokazala prožnost pri reševanju problema, s katerim se soočajo številne države članice. Navsezadnje imajo od tega poročila koristi tudi evropski državljani."@sl20
". Det betänkande som utarbetats av Elisabeth Jeggle är oerhört betydelsefullt, inte bara när det gäller de förslag som rör ökningen av mjölkkvoterna, utan också när det gäller att fastställa vissa principer som vi måste beakta när vi diskuterar jordbrukspolitik som helhet. Efter diskussionerna i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling enades vi om att medlemsstaterna behöver en ökning av mjölkkvoterna redan från den 1 april 2008. I Europaparlamentet företräder jag Rumänien, en ny medlemsstat som redan under det första året av medlemskap drabbades av en kris i fråga om mjölkkvoterna, eftersom kvoterna var för låga för att uppfylla efterfrågan på marknaden och oförenliga med den rådande verkligheten. Mjölksektorn i Rumänien genomgick en omfattande utveckling från förhandlingen om mjölkkvoter 2004 och fram till anslutningen, efter investeringar i modern teknik, en utökning av produktionskapaciteten och anställning av ny personal. Att upprätthålla en mjölkkvot på samma nivå som i dag skulle leda till konkurs för investerarna, arbetslöshet i landsbygdsområden där man är specialiserad på produktion och framställning av mjölk och en ökad import, som skulle få betalas av konsumenterna. Detta betänkande utgör en vändpunkt eftersom Europeiska unionen visar flexibilitet i lösningen av ett problem som ett flertal medlemsstater har drabbats av. Det är när allt kommer omkring de europeiska medborgarna som kommer att gynnas av detta betänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph