Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-240"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.30.2-240"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I think that, after the discussion here today, we can all agree that dairy production is still a very important part of our common agricultural policy. It seems to me that today you could pick and choose between different opinions, covering the whole range from zero up to more than we have suggested in our proposal. I think it has also shown the diversity that can be seen in different Member States, and that is perhaps a reason, in response to Mr Parish’s remarks, for not being bold enough. But at the end of the day we need to find a compromise between the various opinions. I would just like to make a few comments on some of the issues that have been raised. On this increase in quota, it is voluntary for Member States either to distribute it to the producers or to keep it in the national reserve. My clear preference will be to distribute it. Member States can give special preference to young farmers and those who are suffering as a result of the prices that they have to pay for the quotas. I think that, if we want to introduce an increase as from 1 April, we need to do so with a fixed percentage in all Member States. If we now start to discuss special figures or increased percentages for different Member States, there will be a battle that will go on for months. So let us agree that what we are discussing now is a 2% across-the-board increase. I actually do not think that we are so fundamentally divided in our opinions on where to go. I think we can define our goal, but there may be some differences of opinion between the Commission and Parliament on how to get there. I think we can all agree that we should not put the sector at risk. This is exactly why I have proposed this soft landing. A ‘soft landing’ actually means that we increase the quotas over the years and maintain a situation where, at the end of the quota system, in 2015, we do not see a very steep drop in prices overnight, which would be the result if we did nothing. I therefore think we have chosen a proper and acceptable approach. I do not underestimate that there may be regions in Europe – mountainous regions, vulnerable regions – where a total abolition of the quota system could put the continuation of milk production at risk. Therefore, we will be prepared to look, during the health check, at solutions to help those regions. I think the most proper tool is Article 69, a possibility for Member States to top-slice the direct payment to the farmers and use it for specific areas. I do not consider the idea of setting up a milk fund for restructuring to be a solution. Where do we get the money from? How much money do we get? How do we distribute the money between the different Member States? I think there are so many unanswered questions concerning this fund, and we have limited money. We would have to take it from our own budget, and then other producers within the agricultural sector would have to pay for this restructuring fund. So I do not think it would work. In my opinion, the main reason for increasing milk production is the fact that we have emerging markets in Asia. Why should we not take our share of those growing markets? We know how difficult it is when others already have a foot in the door and we come afterwards and try to get our share. We should be there from the very beginning with our high quality products. Those dairy producers – dairies, industries that are doing well – are those that are producing high-quality products; here, in particular, it is cheese. We have an extraordinary brand in Europe on high-quality cheeses, so why do we not use it and take our share? As the Minister said, we will look again at this issue in the health check. I am sure that will be as animated a debate as we have had today, because I think dairy production will never be boring."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, po této dnešní diskusi se, podle mě, můžeme všichni shodnout na tom, že mlékárenská výroba je stále velmi důležitou částí naší společné zemědělské politiky. Zdá se mi, že dnes si můžete vybírat a volit mezi nejrůznějšími názory, které pokrývají celou škálu od nulového nárůstu až po zvýšení mnohem větší, než jsme navrhli v našem materiálu. Myslím si, že se ukázala i různorodost, která se dá pozorovat v různých členských státech, a to je zřejmě důvod, proč reaguji na poznámky pana Parisha, proč nejsme dostatečně odvážní. Ale nakonec musíme najít mezi různými názory kompromis. Rada bych přednesla několik poznámek k některým otázkám, které se tu objevily. K tomu zvýšení kvóty: Je na rozhodnutí členských států, zda ho rozdělí mezi výrobce anebo ho uchovají ve vnitrostátní rezervě. Já bych jednoznačně dala přednost rozdělení zvýšené kvóty. Členské státy mohou zvlášť zvýhodnit mladé zemědělce a ty, kteří jsou postižení v důsledku cen, které musí platit za kvóty. Myslím, že pokud chceme zavést zvýšení od 1. dubna, musíme to udělat s fixním procentem ve všech členských státech. Pokud nyní začínáme diskutovat o zvláštních hodnotách nebo zvýšených procentech pro různé členské státy, bude to boj, který potrvá měsíce. Shodněme se tedy na tom, že nyní diskutujeme o plošném zvýšení o 2 %. Já si skutečně nemyslím, že máme tak zásadně rozdílné názory na to, kam směřovat. Myslím, že si můžeme stanovit cíl, ale mezi Komisí a Parlamentem mohou být rozdílné názory na to, jak se k němu dostat. Zřejmě se všichni shodneme na tom, že bychom neměli vystavit tento odvětví riziku. To je přesně důvod, proč jsem navrhla toto měkké přistání. „Měkké přistání“ v skutečnosti znamená, že v průběhu let budeme zvyšovat kvóty a udržovat takovou situaci, abychom po ukončení systému kvót v roce 2015 neviděli příliš prudký pokles cen ze dne na den, co by se stalo, pokud bychom nic neudělali. Proto si myslím, že jsme zvolili správný a přijatelný přístup. Nepodceňuji fakt, že mohou být v Evropě regiony, horské oblasti, znevýhodněné oblasti, kde by úplné zrušení systému kvót mohlo ohrozit pokračování výroby mléka. Proto budeme připraveni během hodnocení stavu hledat řešení na pomoc těmto regionům. Myslím si, že nejvhodnějším nástrojem je článek 69, možnost pro členské státy omezit přímé platby zemědělcům a použít je pro vybrané oblasti. Za řešení nepovažuji myšlenku vytvoření mléčného fondu pro restrukturalizaci. Odkud získáme peníze? Kolik peněz získáme? Pokud rozdělíme tyto peníze mezi jednotlivé členské státy? Myslím si, že je mnoho nezodpovězených otázek týkajících se tohoto fondu a my máme omezené množství peněz. Museli bychom je vzít z našeho vlastního rozpočtu a potom by další výrobci v rámci zemědělského odvětví museli platit za tento restrukturalizační fond. Proto si nemyslím, že by to fungovalo. Podle mého názoru je hlavním důvodem pro zvýšení výroby mléka fakt, že se nám otvírají trhy v Asii. Proč bychom se neměli podílet na těchto rostoucích trzích? Víme, jak je to těžké, když jiní už mají nohu ve dveřích a my přicházíme až za nimi a pokoušíme se získat svůj podíl. Měli bychom tam být od samého začátku se svými vysoce kvalitními výrobky. Výrobci mléka (mlékárny, prosperující podniky) jsou ti, kdo vyrábějí vysoce kvalitní produkty; tady je to především sýr. Máme v Evropě mimořádně dobré jméno v oblasti vysoce kvalitních sýrů, tak proč to nevyužijeme a nezískáme svůj podíl? Jak řekl pan ministr, znovu se na tento problém podíváme během hodnocení stavu. Jsem si jistá, že to bude stejně živá diskuse, jakou jsme tu měli dnes, protože, domnívám se, mlékárenská výroba nebude nikdy nudná."@cs1
"Hr. formand! Efter forhandlingen i dag kan vi vist godt være enige om, at mejeriproduktionen er en meget væsentlig del af vores fælles landbrugspolitik. Det forekommer mig, at der i dag er givet udtryk for mange forskellige holdninger, der dækker hele spektret fra en procentsats på nul til en procentsats, der ligger over det tal, som vi har foreslået. Forhandlingen har også vist, at medlemsstaterne har meget forskellige holdninger, som måske er en af årsagerne til, at vi ikke er modige nok - for at kommentere hr. Parishs udtalelse. Men til syvende og sidst er vi nødt til at finde et kompromis blandt disse holdninger. Jeg har et par kommentarer til nogle af de spørgsmål, der er rejst. Det er i forbindelse med forhøjelsen af kvoterne frivilligt for medlemsstaterne, om de vil lade stigningen komme producenterne til gode eller beholde den i den nationale reserve. Jeg foretrækker helt klart, at de unge landmænd og de producenter, der rammes på grund af de priser, de skal betale for kvoterne, får fordel af forhøjelsen af kvoterne. Jeg mener, at vi skal træffe denne foranstaltning med en fast procentdel i alle medlemsstaterne. Hvis vi starter med at drøfte særlige tal eller øgede procentdele for forskellige medlemsstater, vil der blive kæmpet en kamp, der kan vare i månedsvis. Lad os derfor være enige om, at det, vi drøfter nu, er en forhøjelse på 2 % for alle. Jeg mener faktisk ikke, at vi er så grundlæggende langt fra hinanden i vores holdninger til den retning, vi skal tage. Vi kan godt definere vores målsætning, men der er muligvis forskellige holdninger blandt Kommissionen og Parlamentet til den måde, hvorpå vi opfylder målsætningen. Vi kan vist også blive enige om, at vi ikke skal skabe problemer for sektoren. Og det er derfor, jeg har foreslået denne bløde landing. En "blød landing" betyder faktisk, at vi skal øge vores kvoter i løbet af årene og opretholde en situation, hvor vi i slutningen af vores nuværende kvoteordning - i 2015 - ikke skal opleve et brat fald i priserne, som vil være resultatet, hvis vi ikke gør noget. Vi har derfor efter min opfattelse valgt en hensigtsmæssig og acceptabel tilgang. Jeg er klar over, at der kan være regioner i Europa - bjergområder, ugunstigt stillede regioner - hvor en total ophævelse af kvoteordningen kan skabe problemer for mælkeproduktionen fremover. Vi vil derfor være villige til under sundhedstjekket at finde løsninger for at hjælpe de pågældende regioner. Efter min opfattelse er det mest relevante værktøj artikel 69, som giver medlemsstaterne mulighed for at tage noget af den direkte betaling til landmændene og bruge den på specifikke områder. Jeg mener ikke, at oprettelsen af en mælkefond til omstrukturering er en god løsning. Hvor skal vi få midlerne fra? Hvor mange midler vil vi opnå? Hvordan skal vi fordele midlerne mellem de forskellige medlemsstater? Der er mange ubesvarede spørgsmål om denne fond, og vi har begrænsede midler. Vi vil være nødt til at tage midlerne fra vores eget budget, og så skal andre producenter inden for landbrugssektoren betale for omstruktureringsfonden. Jeg tror derfor ikke, at det vil fungere. Den væsentligste årsag til den stigende mælkeproduktion er efter min opfattelse, at der er nye markeder i Asien. Hvorfor ikke tage vores andel af disse voksende markeder? Vi ved, hvor vanskeligt det er, når andre allerede har en an andel af markedet, og vi derefter ønsker at opnå en andel. Vi skal være til stede fra starten med vores kvalitetsprodukter. Disse mejeriprodukter - mejerier, industrier der klarer sig godt - producerer produkter af høj kvalitet. I denne sammenhæng handler det især om ost. Vi har et ekstraordinært godt ry i Europa med hensyn til oste af høj kvalitet, så hvorfor ikke udnytte det og opnå en andel? Som ministeren sagde, skal vi tage spørgsmålet op til fornyet behandling i sundhedstjekket. Jeg er sikker på, at det vil være en lige så engageret debat, som vi har haft i dag, da mejeriproduktion efter min opfattelse aldrig er et kedeligt emne."@da2
". − Herr Präsident! Ich denke, dass wir uns nach der heutigen Diskussion darauf einigen können, dass die Milchproduktion nach wie vor ein sehr wichtiger Teil unserer Gemeinsamen Agrarpolitik ist. Ich habe den Eindruck, dass man sich heute aus der breiten Palette der geäußerten Meinungen eine aussuchen kann, reichen sie doch von einer Anhebung um 0 % bis zu mehr, als wir in unserem Vorschlag angeregt haben. Das ist meines Erachtens auch Ausdruck der großen Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, und das ist möglicherweise der Grund dafür, um auf Herrn Parishs Bemerkungen einzugehen, weshalb wir nicht kühn genug waren. Aber letztlich müssen wir auf der Grundlage der verschiedenen Ansichten einen Kompromiss finden. Ich möchte kurz auf einige der angesprochenen Punkte eingehen. Was die Anhebung der Quoten angeht, so steht es den Mitgliedstaaten frei, ob sie diese an die Erzeuger weiterreichen oder in die nationale Reserve einstellen. Mir wäre es eindeutig lieber, wenn sie weitergereicht würde. Die Mitgliedstaaten können jungen Landwirten und jenen, die aufgrund der Preise, die sie für die Quoten zahlen müssen, Probleme haben, Vorrang einräumen. Meiner Ansicht nach sollten wir, wenn wir die Erhöhung am 1. April einführen wollen, für alle Mitgliedstaaten den gleichen Prozentsatz festlegen. Wenn wir jetzt anfangen, über spezielle Zahlen oder höhere Prozentsätze für verschiedene Mitgliedstaaten zu diskutieren, dann wird das in einen Kampf ausarten, der Monate andauern wird. Wir sollten uns folglich darauf einigen, dass wir jetzt von einer Anhebung um durchgängig 2 % sprechen. Meines Erachtens gehen unsere Meinungen bezüglich des anvisierten Ziels gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, wir können unser Ziel definieren, aber es mag einige Meinungsverschiedenheiten zwischen Kommission und Parlament darüber geben, wie wir an unser Ziel gelangen. Ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass wir den Sektor nicht gefährden sollten. Aus eben diesem Grund habe ich diese sanfte Landung vorgeschlagen. Eine „sanfte Landung“ bedeutet, dass wir die Quoten über die Jahre erhöhen und dafür sorgen, dass wir bei Ablauf des Quotensystems im Jahre 2015 nicht von heute auf morgen mit einem drastischen Preisverfall konfrontiert werden, zu dem es käme, wenn wir nichts unternehmen würden. Deshalb meine ich, dass wir einen guten und vertretbaren Ansatz gewählt haben. Ich unterschätze nicht, dass es in Europa Regionen geben mag – Bergregionen, benachteiligte Regionen –, in denen die völlige Abschaffung des Quotensystems die Fortsetzung der Milchproduktion gefährden könnte. Deshalb sind wir bereit, im Rahmen des Gesundheitschecks Lösungen zur Unterstützung solcher Regionen zu prüfen. Ich halte Artikel 69 für das geeignetste Instrument, weil er den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gibt, die Direktzahlungen an die Landwirte zu kürzen und diese Mittel zweckgebunden einzusetzen. Meines Erachtens ist die Einrichtung eines Milchfonds für Restrukturierungszwecke nicht die Lösung. Woher nehmen wir das Geld? Wie viel Geld wäre das? Wie verteilen wir das Geld zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten? Ich denke, bezüglich dieses Fonds gibt es so viele offene Fragen, und uns stehen nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Wir müssten es aus unserem eigenen Haushalt abzweigen, und dann müssten andere Erzeuger innerhalb des Agrarsektors für diesen Restrukturierungsfonds bezahlen. Ich glaube also nicht, dass das funktionieren würde. Der Hauptgrund für die Erhöhung der Milchproduktion sind meines Erachtens die aufstrebenden Märkte in Asien. Warum sollten wir uns nicht einen Anteil an diesen wachsenden Märkten sichern? Wir wissen, wie schwierig es ist, wenn andere schon den Fuß in der Tür haben und wir erst dann versuchen, uns unseren Anteil zu sichern. Wir sollten von Anfang an mit unseren hochwertigen Produkten zur Stelle sein. Erfolgreich sind vor allem jene Molkereibetriebe bzw. Zweige, die mit hochwertigen Produkten aufwarten können; hier ist es vor allem Käse. In Europa wird Markenkäse von höchster Qualität hergestellt, warum also sollten wir uns damit nicht unseren Marktanteil sichern? Wie der Minister schon sagte, werden wir uns dieser Sache im Rahmen des Gesundheitschecks erneut annehmen. Ich bin sicher, dass die Aussprache dann ebenso lebhaft sein wird, denn die Milchproduktion ist nie eine langweilige Angelegenheit."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι μετά τη σημερινή συζήτηση μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων εξακολουθεί να είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της κοινής μας αγροτικής πολιτικής. Πιστεύω ότι σήμερα θα μπορούσατε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές απόψεις που καλύπτουν όλο το φάσμα από το μηδέν έως και μεγέθη μεγαλύτερα από αυτό που παρουσιάσαμε στην πρότασή μας. Επίσης, θεωρώ ότι η συζήτηση έδειξε τις διαφορές που μπορούν να παρατηρηθούν στα διάφορα κράτη μέλη, και αυτό είναι ίσως ένας λόγος –αναφέρομαι στις παρατηρήσεις του κ. Parish– για να μην φανούμε αρκετά τολμηροί. Τελικά, όμως, πρέπει να βρούμε έναν συμβιβασμό μεταξύ των διαφόρων απόψεων. Θα ήθελα να κάνω απλά λίγες παρατηρήσεις για ορισμένα από τα θέματα που εθίγησαν. Όσον αφορά την αύξηση της ποσόστωσης, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα είτε να την κατανείμουν στους παραγωγούς είτε να την κρατήσουν στο εθνικό απόθεμα. Εγώ θα προτιμούσα σαφώς την κατανομή. Τα κράτη μέλη μπορούν να προτιμήσουν ιδίως τους νέους αγρότες και εκείνους που υποφέρουν εξαιτίας του τιμήματος που πρέπει να καταβάλουν για τις ποσοστώσεις. Θεωρώ ότι, αν θέλουμε να θεσπίσουμε αύξηση από την 1η Απριλίου, πρέπει να το κάνουμε με ένα σταθερό ποσοστό σε όλα τα κράτη μέλη. Αν αρχίσουμε τώρα να συζητάμε ιδιαίτερους αριθμούς ή αυξημένα ποσοστά για διάφορα κράτη μέλη, θα αρχίσει μια μάχη που θα συνεχιστεί για μήνες. Ας συμφωνήσουμε, λοιπόν, ότι αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα είναι μια γενική αύξηση κατά 2%. Εγώ δεν πιστεύω πραγματικά ότι οι απόψεις μας διίστανται τόσο πολύ σχετικά με την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να ορίσουμε τον στόχο μας, μπορεί όμως να υπάρξουν κάποιες διαφορές απόψεων μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου για το πώς θα τον επιτύχουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι πως δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο τον κλάδο. Ακριβώς γι’ αυτό πρότεινα αυτήν την ομαλή προσγείωση. «Ομαλή προσγείωση» σημαίνει στην πραγματικότητα ότι θα αυξήσουμε τις ποσοστώσεις με τα χρόνια και θα διατηρήσουμε μια τέτοια κατάσταση ώστε το 2015, που θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις, να μην σημειωθεί μια πολύ απότομη πτώση τιμών από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό όμως θα ήταν το αποτέλεσμα, εάν δεν κάνουμε τίποτα. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι επιλέξαμε μια σωστή και αποδεκτή προσέγγιση. Δεν υποτιμώ το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν στην Ευρώπη περιφέρειες –ορεινές περιφέρειες, ευαίσθητες περιφέρειες– όπου η πλήρης κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων θα μπορούσε να διακυβεύσει τη συνέχιση της παραγωγής γάλακτος. Γι’ αυτό, θα είμαστε έτοιμοι να αναζητήσουμε λύσεις, στο πλαίσιο του ελέγχου υγείας, για να βοηθήσουμε τις περιφέρειες αυτές. Νομίζω ότι το πιο κατάλληλο μέσο γι’ αυτό είναι το άρθρο 69, η δυνατότητα να κρατήσουμε μέρος των αμέσων πληρωμών προς τους αγρότες και να τις χρησιμοποιήσουμε για συγκεκριμένες περιοχές. Εγώ δεν θεωρώ λύση την ιδέα της σύστασης ενός ταμείου γάλακτος για την αναδιάρθρωση. Από πού θα πάρουμε τα χρήματα; Πόσα χρήματα θα βρούμε; Πώς θα κατανείμουμε τα χρήματα στα διάφορα κράτη μέλη; Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναπάντητες ερωτήσεις σχετικά με το ταμείο αυτό, και οι πόροι μας είναι περιορισμένοι. Θα έπρεπε να τους πάρουμε από τον δικό μας προϋπολογισμό, και τότε άλλοι παραγωγοί του γεωργικού τομέα θα έπρεπε να πληρώσουν γι’ αυτό το ταμείο αναδιάρθρωσης. Έτσι, δεν πιστεύω ότι αυτό θα λειτουργούσε σωστά. Κατά τη γνώμη μου, ο κύριος λόγος για την αύξηση της παραγωγής γάλακτος είναι το γεγονός ότι έχουμε αναδυόμενες αγορές στην Ασία. Γιατί να μην έχουμε μερίδιο σε αυτές τις αναπτυσσόμενες αγορές; Γνωρίζουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση όταν οι άλλοι έχουν ήδη μπει στην αγορά και εμείς φθάνουμε αργότερα και προσπαθούμε να πάρουμε το μερίδιό μας. Πρέπει να είμαστε εξαρχής εκεί με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας. Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών και οι βιομηχανίες που πάνε καλά είναι αυτοί που παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα –εδώ ειδικά πρόκειται για τυρί. Στην Ευρώπη έχουμε εξαίρετα τυριά υψηλής ποιότητας, γιατί λοιπόν να μην το αξιοποιήσουμε αυτό και να πάρουμε το μερίδιό μας; Όπως είπε ο κ. υπουργός, θα επανεξετάσουμε το θέμα αυτό στο πλαίσιο του ελέγχου υγείας. Είμαι βέβαιη ότι η σχετική συζήτηση θα είναι εξίσου ζωηρή με τη σημερινή, γιατί πιστεύω ότι η παραγωγή γαλακτοκομικών δεν θα είναι ποτέ βαρετή."@el10
"Señor Presidente, creo que, tras el debate que se ha celebrado hoy aquí, todos podemos estar de acuerdo en que la producción de leche sigue siendo una parte muy importante de nuestra Política Agrícola Común. Me parece que hoy había opiniones para todos los gustos, que abarcaban todas las posibilidades desde cero hasta más de lo que habíamos sugerido en nuestra propuesta. Creo que esto también ha demostrado la diversidad existente en los diferentes Estados miembros y esa es quizás una razón, en respuesta a las observaciones del señor Parish, para no ser demasiado enérgicos. No obstante, al final del día necesitamos alcanzar un compromiso entre las diversas opiniones. Me gustaría hacer algunos comentarios solamente acerca de algunas de las cuestiones que se han planteado. Con respecto a este aumento de la cuota, es voluntario para los Estados miembros distribuirla a los productores o mantenerla en la reserva nacional. Mi clara preferencia sería distribuirla. Los Estados miembros pueden dar especial preferencia a los productores jóvenes y a quienes sufren como resultado de los precios que tienen que pagar por las cuotas. Creo que, si queremos introducir un aumento a partir del 1 de abril, debemos hacerlo en un porcentaje fijo para todos los Estados miembros. Si empezásemos a debatir ahora cifras especiales o mayores porcentajes para diferentes Estados miembros, entraríamos en una batalla que duraría meses. Por lo tanto, debemos estar de acuerdo en que lo que estamos debatiendo ahora es un 2 % para todos. Realmente no creo que básicamente estemos tan divididos en nuestras opiniones acerca del punto al que queremos llegar. Creo que podemos definir nuestro objetivo, aunque puede haber algunas diferencias de opinión entre la Comisión y el Parlamento con respecto a cómo llegar allí. Creo que todos estaremos de acuerdo en que no deberíamos poner en peligro al sector. Por esto precisamente he propuesto este aterrizaje suave. Un «aterrizaje suave» significa realmente que aumentamos las cuotas con los años y mantenemos una situación en la que, cuando se elimine el sistema de cuotas, en 2015, no experimentemos una caída muy pronunciada de los precios de la noche a la mañana, que podría ser el resultado si no hiciésemos nada. Por lo tanto, creo que hemos elegido un planteamiento apropiado y aceptable. No subestimo que puede haber regiones en Europa —regiones montañosas, regiones vulnerables— en las que una eliminación total del sistema de cuotas podría poner en peligro la continuidad de la producción de leche. Por lo tanto, estaremos preparados para buscar, durante el chequeo médico, soluciones para ayudar a esas regiones. Creo que la herramienta más apropiada es el artículo 69, una posibilidad para que los Estados miembros recorten parcialmente el pago directo a los productores y que utilicen ese dinero para ámbitos específicos. No considero que la idea del programa de reestructuración de los fondos destinados a los productos lácteos sea una solución. ¿De dónde sacamos el dinero? ¿Cuánto dinero conseguimos? ¿Cómo distribuimos el dinero entre los diferentes Estados miembros? Creo que hay demasiadas preguntas sin respuesta por lo que respecta a esta cuestión y nuestros fondos son limitados. Tendríamos que sacarlo de nuestro propio presupuesto y, de este modo, otros productores del sector agrícola tendrían que pagar por este fondo de reestructuración. Por lo tanto, no creo que funcionase. En mi opinión, la principal razón para aumentar la producción láctea es el hecho de que tenemos mercados emergentes en Asia. ¿Por qué no tomar nuestra parte en esos mercados florecientes? Sabemos lo difícil que es cuando otros ya tienen un pie en la puerta y nosotros llegamos por detrás e intentamos tomar nuestra parte. Deberíamos estar allí desde el principio con nuestros productos de alta calidad. Los productores de leche —vaquerías, industrias que están obteniendo buenos resultados— son los que están produciendo productos de alta calidad; aquí, en particular, es el queso. Tenemos una extraordinaria marca en Europa por lo que respecta a los quesos de alta calidad, así que ¿por qué no aprovecharlo para tomar nuestra parte? Como ha dicho el señor Ministro, analizaremos esta cuestión de nuevo en el chequeo médico. No me cabe duda de que será un debate tan animado como el que hemos celebrado hoy, porque pienso que la producción de leche nunca será aburrida."@es21
"Härra juhataja, arvan, et pärast täna siin toimunud arutelu nõustume me kõik, et piimatootmine on jätkuvalt meie ühise põllumajanduspoliitika oluline osa. Mulle näib, et täna oleks võinud siit välja noppida erinevaid arvamusi, mis katnuks teema terves ulatuses alates nullist ja lõpetades kaugemal, kui meie oma ettepanekus pakkusime. Arvan, et see näitas ka erinevates liikmesriikides nähtavat mitmekesisust ja see on võib-olla põhjus, vastusena härra Parishi märkustele, miks me piisavalt julged ei ole. Kuid lõpuks peame leidma kompromissi erinevate seisukohtade vahel. Tahan vaid teha mõned märkused mõne siin esitatud küsimuse kohta. Selle kvoodi suurendamise osas: liikmesriikidele on see vabatahtlik, nad kas jaotavad kvoodi ise tootjatele või hoiavad selle riigivarudes. Mina eelistan selle jaotamist. Liikmesriigid saavad eelistada noori talunikke ja neid, kes kannatavad kvootide eest makstavate hindade tulemusena. Leian, et kui me tahame kvoote 1. aprillist suurendada, peame seda tegema kindlaksmääratud protsendimääraga kõigis liikmesriikides. Kui me hakkame praegu röökima spetsiaalsetest näitajatest või protsendimäära suurendamisest erinevates liikmesriikides, saab alguse kuid kestev lahing. Nii et lepime kokku, et hetkel räägime kõikehõlmavast suurendamisest 2% võrra. Tegelikult ei arva ma, et meie seisukohad on meie suuna osas olemuselt nii erinevad. Usun, et suudame määratleda oma eesmärgi, kuid komisjoni ja parlamendi vahel võib esineda mõningast arvamuste lahkuminekut eesmärgini jõudmise viisi osas. Usun, et me kõik oleme nõus, et me ei tohiks seda sektorit ohustada. Just seepärast tegin ettepaneku selleks pehmeks maandumiseks. „Pehme maandumine“ tähendab tegelikult seda, et me suurendame aastate jooksul kvoote ja säilitame olukorra, kus kvoodisüsteemi lõppedes aastal 2015 ei näe me hindade väga järsku langemist, mis juhtuks siis, kui me midagi ei teeks. Arvan seega, et oleme valinud õige ja sobiva lähenemisviisi. Ma ei alahinda asjaolu, et Euroopas võib olla piirkondi – mägipiirkondi, haavatavaid piirkondi –, kus kvoodisüsteemi täielik kaotamine ohustaks piimatootmise jätkumist. Seepärast oleme valmis otsima tervisekontrolli raames lahendusi nende piirkondade aitamiseks. Arvan, et sobivaim vahend on artikkel 69, mis annab liikmesriikidele võimaluse koorida ära teatav osa talunike otsetoetusest ja kasutada seda konkreetsetes piirkondades. Minu meelest ei ole restruktureerimiseks loodava piimafondi rajamine lahenduseks. Kust me selleks raha saame? Kui palju raha me saame? Kuidas jaotame raha erinevate liikmesriikide vahel? Leian, et selle fondi osas on nii palju vastamata küsimusi ja meie rahavarud on piiratud. Peaksime selle raha leidma oma eelarvest ja siis peaksid teised tootjad põllumajandussektoris selle restruktureerimisfondi eest maksma. Nii et ma usun, et sellest ei tuleks midagi välja. Olen seisukohal, et piimatootmise suurenemise peamiseks põhjuseks on asjaolu, et Aasias kerkivad esile uued turud. Miks ei peaks me nendest uutest turgudest oma osa saama? Me teame, kui keeruline on olukord siis, kui teistel on juba jalg ukse vahel ning meie tuleme nende järel ja üritame oma osa saada. Peaksime oma kvaliteetsete toodetega olema seal algusest peale. Need piimatootjad – piimatööstused, kellel läheb hästi – on need, kes toodavad kvaliteetseid tooteid; siin on selleks eriti juust. Euroopas on meil suurepärane valik kvaliteetset juustu, nii et miks me seda ära ei kasuta ja oma osa ei võta? Nagu minister ütles, me käsitleme seda küsimust uuesti tervisekontrollis. Olen kindel, et see arutelu saab olema sama elav kui täna siin toimunu, sest minu arvates ei ole piimatootmine kunagi igav."@et5
"Arvoisa puhemies, luulen, että tämänpäiväisen keskustelun jälkeen me kaikki voimme olla samaa mieltä siitä, että maidontuotanto on vielä hyvin tärkeä osa yhteistä maatalouspolitiikkaamme. Luulen, että voitte tehdä tänään valinnan eri mielipiteistä, jotka ulottuvat nollasta määrään, joka on enemmän kuin ehdotuksessamme esittämämme. Luulen, että keskustelu on myös osoittanut moninaisuuden, joka voidaan nähdä eri jäsenvaltioissa, ja se on ehkä syy siihen – vastauksena Neil Parishin huomautuksiin – että emme ole tarpeeksi uskaliaita. Loppujen lopuksi meidän on saatava aikaan kompromissi eri mielipiteiden välillä. Haluaisin antaa muutaman kommentin asioista, jotka on otettu esiin. Kiintiön korotuksen suhteen jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti joko jakaa sen tuottajien kesken tai pitää sitä kansallisessa varannossa. Minä antaisin selkeästi etusijan kiintiön korotuksen jakamiselle. Jäsenvaltiot voivat antaa erityisen etusijan nuorille viljelijöille ja niille, jotka kärsivät kiintiöistä maksettavien hintojen vuoksi. Luulen, että jos haluamme ottaa korotuksen käyttöön 1. huhtikuuta lähtien, meidän pitää tehdä se kiinteällä prosenttiosuudella kaikissa jäsenvaltioissa. Jos me nyt alamme keskustella erityisistä luvuista tai osuuksien lisäämisestä eri jäsenvaltioille, syntyy monta kuukautta kestävä taistelu. Meidän on sovittava niin, että olemme samaa mieltä siitä, että keskustelemme nyt kahden prosentin yleisestä lisäyksestä. En itse asiassa usko, että olemme pohjimmiltaan eri mieltä toteutuksesta. Olen sitä mieltä, että voimme määritellä tavoitteemme, mutta komission ja parlamentin välillä on joitain mielipide-eroja siitä, miten siihen päästään. Luulen, että olemme samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi vaarantaa alaa. Juuri siksi ehdotin tätä pehmeää laskua. ”Pehmeä lasku” todella tarkoittaa, että korotamme kiintiöitä vuosien kuluessa ja ylläpidämme tilannetta, jotta kiintiöjärjestelmän lopussa, vuonna 2015, hinnat eivät laske erittäin nopeasti yhden yön aikana, mikä olisi tulos, jos emme tee mitään. Olenkin siksi sitä mieltä, että olemme valinneet oikean ja hyväksyttävän lähestymistavan. En aliarvioi sitä, että Euroopassa saattaa olla alueita – vuoristoseudut, haavoittuvat alueet – joissa kiintiöjärjestelmän täydellinen lakkauttaminen voisi vaarantaa maidontuotannon jatkumisen. Siksi olemme terveystarkastuksen aikana valmiit tutkimaan ratkaisuja kyseisten alueiden auttamiseksi. Uskoisin, että paras väline on 69 artikla, jäsenvaltioiden mahdollisuus leikata suoria maksuja maanviljelijöille, ja käyttää sitä tiettyjä alueita varten. En ole sitä mieltä, että ajatus maitorahaston kehittämisestä uudelleenjärjestelyä varten on ratkaisu. Mistä saamme varat? Miten paljon rahaa saamme? Miten jaamme varat eri jäsenvaltioiden välillä? Arvelen, että tästä rahastosta on monta kysymystä vailla vastausta, ja meillä on rajallinen määrä rahaa. Meidän täytyisi ottaa rahat omasta talousarviostamme, ja siten maatalousalan muiden tuottajien täytyisi maksaa tästä rahastosta. En usko, että se onnistuisi. Mielestäni pääsyy maidontuotannon lisäämiseen on se, että meillä on kasvavat markkinat Aasiassa. Miksi meidän ei pitäisi ottaa osuuttamme kyseisistä kasvavista markkinoista? Tiedämme, miten vaikeaa on, kun muut ovat jo saaneet jalan ovenrakoon, ja saavumme myöhemmin ja yritämme saada osuutemme. Meidän pitäisi olla paikalla alusta alkaen korkealaatuisten tuotteidemme kanssa. Ne maidontuottajat – meijerit ja teollisuusalat, jotka menestyvät – ovat niitä, jotka tuottavat korkealaatuisia tuotteita, tässä yhteydessä erityisesti juustoja. Euroopalla on poikkeuksellinen maine korkealaatuisista juustoista, joten miksi emme käytä sitä hyväksemme ja ota omaa osuuttamme? Kuten ministeri sanoi, tarkastelemme jälleen tätä asiaa terveystarkastuksessa. Olen varma että, tuosta keskustelusta tulee yhtä eläväinen kuin keskustelustamme tänään, koska uskoisin, että maidontuotanto ei ole koskaan ikävystyttävää."@fi7
"Monsieur le Président, je pense que, après le débat que nous avons eu ici aujourd’hui, nous sommes tous d’accord pour dire que la production laitière représente toujours un volet très important de notre politique agricole commune. Il me semble qu’aujourd’hui, on avait le choix entre de nombreuses opinions différentes, qui couvraient toute la gamme de zéro à plus que ce que nous avions suggéré dans notre proposition. Je pense que ce débat a aussi montré la diversité que l’on peut retrouver dans les différents États membres, et c’est peut-être l’une des raisons, pour répondre aux remarques de M. Parish, pour lesquelles nous ne sommes pas suffisamment audacieux. Mais, au bout du compte, nous devons trouver un compromis entre les différentes opinions. Je voudrais juste faire quelques commentaires sur certaines des questions qui ont été soulevées. Concernant cette augmentation des quotas, elle est facultative pour l’État membre, qui peut soit la distribuer aux producteurs, soit la garder dans sa réserve nationale. Je préfèrerais clairement qu’elle soit distribuée. Les États membres peuvent donner la préférence aux jeunes agriculteurs et à ceux qui sont en difficultés en raison des prix qu’ils ont dû payer pour les quotas. Je pense que, si nous voulons introduire une augmentation à partir du 1 avril, nous devons le faire avec un pourcentage fixe dans tous les États membres. Si nous commençons à présent à discuter de chiffres spéciaux ou de pourcentages augmentés pour les différents États membres, il s’ensuivra une bataille qui se poursuivra pendant des mois. Mettons-nous donc d’accord pour dire que ce dont nous discutons aujourd’hui est une augmentation générale de 2 %. Je pense en fait que nos avis ne sont pas si fondamentalement partagés sur la question de savoir où nous allons. Je pense que nous pouvons définir notre objectif, mais il y a peut-être des divergences d’opinion entre la Commission et le Parlement quant à la manière d’y parvenir. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire qu’il ne faut pas mettre le secteur en danger. C’est exactement la raison pour laquelle j’ai proposé cet atterrissage en douceur. Un «atterrissage en douceur» signifie en réalité que nous allons augmenter les quotas au fil des ans et maintenir une situation, au terme du régime de quotas, en 2015, où nous n’assisterons pas à une chute vertigineuse des prix du jour au lendemain, ce qui pourrait se produire si nous ne faisons rien. Je pense donc que nous avons choisi une approche correcte et acceptable. Je ne sous-estime pas le fait qu’il puisse y avoir en Europe des régions – des régions montagneuses, des régions vulnérables – où une abolition totale du régime de quotas pourrait compromettre la poursuite de la production laitière. Nous seront dès lors prêts, au cours de l’examen de santé, à étudier des solutions afin d’aider ces régions. Je pense que l’outil le plus approprié est l’article 69, une possibilité pour les États membres de prélever la tranche supérieure du paiement directe aux agriculteurs et de l’utiliser pour des régions spécifiques. Je pense que l’idée de créer un fonds pour le secteur du lait en vue d’une restructuration n’est pas une solution Où allons-nous trouver l’argent? Combien d’argent allons-nous obtenir? Comment allons-nous répartir l’argent entre les différents États membres? Je pense qu’il y a tellement de questions sans réponse concernant ce fonds, et notre budget est limité. Nous devrions prélever de l’argent de notre propre budget et d’autres producteurs du secteur agricole devraient ensuite payer pour ce fonds de restructuration. Je ne pense donc pas que cela fonctionnerait. À mon avis, la principale raison d’augmenter la production de lait est que nous avons des marchés émergents en Asie. Pourquoi ne devrions-nous pas prendre notre part de ces marchés en pleine croissance? Nous savons à quel point c’est difficile quand d’autres ont déjà un pied dans la porte et que nous arrivons après pour essayer d’obtenir notre part. Nous devrions être présents dès le tout début avec nos produits de qualité. Ces producteurs laitiers – les laiteries, des industries qui se portent bien – sont ceux qui produisent des produits de qualités. Ici, en particulier, c’est le fromage. Nous avons une marque extraordinaire de fromages de qualité en Europe, alors pourquoi ne l’utilisons-nous pas et ne prenons-nous pas notre part? Comme le ministre l’a dit, nous réexaminerons cette question lors de l’examen de santé. Je suis sûre qu’il s’agira d’un débat aussi animé que celui que nous avons eu aujourd’hui, car je pense que la production laitière ne sera jamais ennuyeuse."@fr8
"Elnök Úr! Úgy vélem, hogy a mai vita után mindannyian egyetérthetünk, hogy a tejtermelés közös agrárpolitikánk változatlanul igen fontos része. Úgy tűnik nekem, hogy ma Önök kedvük szerint válogathatnak a különféle vélemények között, amelyek a nullától a javaslatunkban előterjesztettnél nagyobb értékig terjednek. A vita véleményem szerint rámutatott a különféle tagállamokban látható sokszínűségre is, és hogy válaszoljak Parish úr megjegyzéseire, talán ez az oka annak, hogy nem vagyunk elég merészek. A nap végén azonban kompromisszumot kell találnunk a különféle vélemények között. Csak néhány megjegyzést szeretnék tenni a felvetett kérdések némelyikére. A kvótaemeléssel kapcsolatban a tagállamok maguk döntheti el, hogy azt kiosztják-e a termelőknek, vagy megtartják a nemzeti tartalékban. Én egyértelműen azt szeretném, hogy osszák ki. A tagállamok előnyben részesíthetik a fiatal gazdákat, és azokat, akik a kvótákért fizetendő árak következtében szenvednek. Úgy vélem, hogy ha április 1-jétől be akarjuk vezetni az emelést, ezt valamennyi tagállamban rögzített százalékon kell megtennünk. Ha most elkezdünk speciális számokról vagy a különféle vagy egyes tagállamok számára megnövelt százalékokról tárgyalni, a harc hosszú hónapokon át tartana. Így értsünk egyet abban, hogy amiről most tárgyalunk, az mindenkire vonatkozó 2%-os emelés. Egyébként nem hinném, hogy olyan alapvetően megosztott lenne a véleményünk arról, hogy merre kell tovább haladni. Azt gondolom, meg tudjuk határozni célunkat, bár létezhet valamennyi véleményeltérés a Bizottság és a Parlament között a tekintetben, hogy hogyan jutunk el odáig. Azt hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy az ágazatot nem szabad veszélyeztetni. Pontosan ezért tettem javaslatot a fokozatos átmenetre. A „puha landolás”, avagy fokozatos átmenet a valóságban azt jelenti, hogy a kvótákat az évek alatt folyamatosan növeljük, és fenntartunk egy olyan helyzetet, hogy a kvótarendszer végén, 2015-ben ne következhessen be hirtelen árzuhanás, ami megtörténne, ha semmit nem tennénk. Ezért úgy vélem, hogy a megfelelő és az elfogadható módszert választottuk. Nem becsülöm alá, hogy lehetnek régiók Európában – a hegyvidékek, a sebezhető régiók – ahol a kvótarendszer teljes eltörlése a tejtermelés folytatását veszélyeztethetné. Ezért készen állunk arra, hogy az állapotfelmérés alatt megvizsgáljuk az ilyen régiók megsegítésére szánt megoldásokat. Úgy vélem, a leghelyénvalóbb eszköz a 69. cikk, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a gazdáknak juttatott közvetlen támogatások tetejéből levágjanak, és azt a meghatározott területek érdekében felhasználják. Nem hiszem, hogy a szerkezetátalakítást szolgáló tejalap létrehozása megoldás lenne. Honnan szerezzük a pénzt, mennyi pénzt kapunk, hogyan osztjuk el a pénzt a különféle tagállamok között? Ezzel az alappal kapcsolatban olyan sok a megválaszolatlan kérdés, és pénzünk is korlátozott. A saját költségvetésünkből kellene azt kivennünk, és akkor a mezőgazdasági ágazaton belüli többi termelőnek kellene e szerkezetátalakítási alap számláját állnia. Így nem hiszem, hogy működne. Véleményem szerint a tejtermelés növelésének fő indoka az, hogy Ázsiában felemelkedő piacaink vannak. Miért ne vennénk el e növekvő piacokból a részünket? Tudjuk, hogy mennyire nehéz, amikor mások már féllábbal az ajtón belül vannak, és mi utánuk jövünk, és megpróbáljuk megszerezni a részünket. Már a kezdet kezdetétől ott kellene lennünk kiváló minőségű termékeinkkel. Azok a tejtermelők – tejgazdaságok, az iparág, amely jól működik – azok, amelyek kiváló minőségű termékeket állítanak elő; itt különösen a sajtról van szó. Európának rendkívüli márkája a kiváló minőségű sajt, így miért ne használnánk fel azt, és miért ne vennénk el a részünket? Amint a miniszter elmondta, ezt a kérdést újra megvizsgáljuk az állapotfelmérésben. Biztos vagyok benne, amint a miniszter úr is elmondta, ezt a kérdést újra megvizsgáljuk az állapotfelmérés kapcsán. Biztos vagyok benne, hogy az is éppen olyan élénk vita lesz, mint a mai, mert azt gondolom, a tejtermelés sohasem lesz unalmas."@hu11
". − Signor Presidente, ritengo che, dopo la discussione di oggi in quest’Aula, tutti possiamo concordare che la produzione lattiero-casearia è ancora una parte molto importante della nostra politica agricola comune. Mi sembra che oggi potete valutare e scegliere tra due opinioni diverse, che riguardano l’intera serie, da zero a più rispetto a quanto abbiamo suggerito nella nostra proposta. Ritengo che questo abbia anche dimostrato la diversità riscontrabile nei vari Stati membri, e probabilmente è un motivo, per rispondere alle osservazioni dell’onorevole Parish, del nostro non essere coraggiosi a sufficienza. Tuttavia, in fin dei conti dobbiamo trovare un compromesso tra le diverse opinioni. Desidero solo formulare qualche commento su alcune delle questioni che sono state sollevate. Per quanto riguarda l’aumento delle quote, è discrezione degli Stati membri distribuirlo ai produttori o mantenerlo nella riserva nazionale. Io preferirei chiaramente la distribuzione. Gli Stati membri possono accordare una specifica preferenza ai giovani agricoltori e a coloro che sono in difficoltà a causa dei prezzi che devono pagare per le quote. Ritengo che, se desideriamo introdurre un aumento dal 1° aprile, dobbiamo farlo con una percentuale fissa in tutti gli Stati membri. Se adesso iniziamo a discutere dati particolari o rialzi delle percentuali per i diversi Stati membri, ci sarà una lotta che durerà mesi. Pertanto, concordiamo che ciò di cui stiamo discutendo adesso è un aumento del 2% in tutta l’Unione europea. Non penso in realtà che siamo fondamentalmente divisi nelle nostre opinioni sulla direzione da prendere. Ritengo che possiamo definire il nostro obiettivo, ma possono esserci alcune opinioni divergenti tra Commissione e Parlamento sul modo in cui raggiungerlo. Credo che possiamo tutti essere d’accordo che non dovremmo mettere a rischio il settore. Questo è esattamente il motivo per cui ho proposto l’atterraggio morbido. Un “atterraggio morbido” significa in realtà che aumentiamo le quote nel corso degli anni e manteniamo una situazione in cui, al termine del sistema delle quote, nel 2015, non assisteremo a un’eccessiva e improvvisa caduta dei prezzi, che sarebbe il risultato se non intervenissimo. Ritengo pertanto che abbiamo scelto un approccio adeguato e soddisfacente. Non sottovaluto il fatto che in Europa possono essere presenti regioni, montane o vulnerabili, in cui una totale eliminazione del sistema delle quote potrebbe mettere a rischio la continuità della produzione lattiero-casearia. Pertanto, saremo pronti a cercare, nel corso della valutazione sullo stato di salute, una soluzione che aiuti tali regioni. Sono convinta che l’articolo 69 sia lo strumento più adeguato, una possibilità per gli Stati membri di ridurre il pagamento diretto agli agricoltori e impiegarlo per regioni specifiche. Non ritengo che l’idea dell’istituzione di fondi per il settore lattiero-caseario per la ristrutturazione sia una soluzione. Da dove faremo provenire le risorse? Quanto denaro prenderemo? In quale modo lo ridistribuiremo tra i diversi Stati membri? Ritengo che vi siano molte domande senza risposta riguardo a questi finanziamenti, e i fondi a nostra disposizione sono limitati. Dovremmo attingere dal nostro bilancio, e in seguito altri produttori del settore agricolo dovrebbero pagare per questo fondo di ristrutturazione. Non credo quindi che funzionerebbe. A mio avviso, il motivo principale dell’aumento della produzione lattiero-casearia è la presenza dei mercati emergenti in Asia. Per quale motivo non ci prendiamo la nostra quota di questi mercati in crescita? Siamo consapevoli di quanto sia difficile quando altri attori sono già coinvolti e noi arriviamo in un momento successivo tentando di prendere la nostra parte. Avremmo dovuto essere lì sin dall’inizio con i nostri prodotti di alta qualità. Quei produttori lattiero-caseari – caseifici, industrie che registrano buone prestazioni –, sono quelli che realizzano i prodotti di qualità elevata; in questo caso in particolare è il formaggio. In Europa abbiamo un marchio straordinario sui formaggi di alta qualità, quindi per quale motivo non lo impieghiamo e ci prendiamo la nostra parte? Come ha affermato il ministro, discuteremo di nuovo la questione nel corso della valutazione dello stato di salute. Sono sicura che avremo una discussione animata come quella odierna, perché penso che la produzione lattiero-casearia non sarà mai un argomento noioso."@it12
"Pone Pirmininke, manau, kad po šiandienos diskusijos niekam nekyla abejonių, kad pieno produktų gamybai tenka labai svarbus vaidmuo bendrosios žemės ūkio politikos kontekste. Atrodo, kad šiandien buvo galima rinktis iš skirtingų nuomonių – nuo nulinio didinimo iki daugiau, nei siūlome mes. Manau, tai rodo skirtingą valstybių narių situaciją ir reaguodama į pono Parish pastabas galiu pasakyti, kad tikriausiai todėl ir stinga drąsos. Tačiau dienos pabaigoje būtina rasti kompromisą tarp įvairių nuomonių. Noriu šiek tiek pakomentuoti kai kuriuos iškeltus klausimus. Didinant kvotas valstybės narės gali laisvai nuspręsti, ar paskirstyti jas gamintojams, ar palikti kaip nacionalinį rezervą. Manau, kad verta paskirstyti. Valstybės narės gali suteikti specialias teisias jauniems ūkininkams ir tiems, kurie nukentėjo, turėdami mokėti kainas dėl kvotų. Manau, kad norint didinti nuo balandžio 1 d., būtina nustatytas fiksuotą procentą visose valstybėse narėse. Jei dabar pradėsime diskutuoti dėl konkrečių skaičių ar didinimo procento skirtingose valstybėse narėse, prasidės ginčai, kurie tęsis mėnesių mėnesiais. Todėl susitarkime, kad dabar diskutuojame apie 2 % visuotinį padidinimą. Aš iš tikrųjų nemanau, kad mūsų nuomonės dėl tolesnių veiksmų iš esmės skiriasi. Manau, galime nustatyti tikslą, tačiau gali kilti nesutarimų tarp Komisijos ir Parlamento sprendžiant, kaip tą tikslą pasiekti. Manau, visi sutariame, kad sektoriaus negalima palikti pavojuje. Būtent todėl pasiūliau „švelnų nusileidimą“. „Švelnus nusileidimas“ reiškia, kad kvotas didinsime kasmet ir stengsimės palaikyti tokią situaciją, kad panaikinus kvotų sistemą 2015 m., netektų patirti staigaus kainų kritimo per vieną naktį – taip nutiktų, jei nieko nedarytume. Todėl manau, kad pasirinkome tinkamą ir priimtiną požiūrį. Nesuprantu, kaip Europoje gali būti tokių regionų – kalnuotų, pažeidžiamų – kuriuose visiškai panaikinus kvotų sistemą kiltų grėsmė tolesnei pieno gamybai. Todėl tikrindami būklę būsime pasirengę ieškoti tiems regionams tinkamų sprendimų. Manau, tinkamiausia priemonė yra 69 straipsnis, numatantis valstybėms narėms galimybę netaikyti dalies tiesioginio mokėjimo ūkininkams, o naudoti tose konkrečiose srityse. Nemanau, kad struktūrinė pieno fondo pertvarka būtų efektyvus sprendimas. Iš kur gauti pinigų? Kiek pinigų gautume? Kaip paskirstytume tuos pinigus skirtingoms valstybėms narėms? Manau, kiltų per daug su šiuo fondu susijusių klausimų, o pinigų suma ribota. Turėtume imti juos iš savo biudžeto, o tada kiti žemės ūkio sektoriaus gamintojai turėtų mokėti už šio fondo struktūrinę pertvarką. Todėl nemanau, kad tai efektyvu. Mano nuomone, pagrindinė priežastis didinti pieno produktų gamybą yra ta, kad rinkos kuriamos Azijoje. Kodėl negalėtume užimti tam tikros dalies šiose besiplečiančiose rinkose? Žinome, kaip sunku, kai kiti jau įžengė pro vartus, o mes ateiname vėliau ir stengiamės gauti savo dalį. Turime dalyvauti nuo pat pradžių pristatydami kokybiškus produktus. Pieno produktų gamintojai – pieninės ir įmonės, kurios puikiai dirba – gamina labai kokybiškus produktus – ypač sūrį. Europoje gaminama itin kokybiškas ypatingų rūšių sūris, tad kodėl tuo nepasinaudoti ir negauti savo dalies? Kaip Ministras sakė, tikrindami būklę dar kartą aptarsime šį klausimą. Esu įsitikinusi, kad debatai bus tokie pat energingi, kaip šiandien, nes manau, kad pieno produktų gamyba niekada nekels nuobodulio."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka pēc šodienas diskusijām mēs varam vienoties, ka piensaimniecības produkcija joprojām ir ļoti būtiska mūsu kopīgās lauksaimniecības politikas daļa. Man šķiet, ka šodien ir iespējams izvēlēties visdažādākos viedokļus visplašākajā spektrā, sākot no nulles līdz pat skaitlim, kas pārsniedz mūsu izteikto priekšlikumu. Es domāju, ka debates ir parādījušas atšķirīgās situācijas, kas pastāv dalībvalstīs, un, iespējams, ka tas ir iemesls, atbildot uz kunga piezīmēm, kāpēc mēs neesam pietiekoši drosmīgi. Bet dienas beigās mums ir jāatrod kompromiss starp dažādajām iespējām. Es tikai vēlētos izteikt dažas piebildes par jautājumiem, kas izskanējuši šajās debatēs. Veicot šo kvotas palielinājumu, dalībvalstis var izvēlēties, vai sadalīt to ražotājiem vai paturēt valsts rezervēs. Es domāju, ka labāk ir izdalīt šo kvotu ražotājiem. Dalībvalstis var izrādīt atbalstu jaunajiem ražotājiem un tiem, kam grūtības sagādā cenas, kas viņiem jāmaksā par kvotām. Es domāju, ka, ja mēs vēlamies ieviest palielināto kvotu no 1. aprīļa, mums tas ir jādara ar fiksētu procentuālo lielumu visās dalībvalstīs. Ja mēs tagad sāksim pārrunāt noteiktus skaitļus vai palielinājuma procentu dažādām dalībvalstīm, mēs turpināsim cīnīties vairākus mēnešus. Tāpēc mums ir jāvienojas, ka mēs tagad apspriežam 2 % palielinājumu visās dalībvalstīs. Es faktiski nedomāju, ka mūsu viedokļi ir tik ļoti atšķirīgi. Es domāju, ka mēs varam noteikt savu mērķi, bet var pastāvēt dažas viedokļu atšķirības starp Komisiju un Parlamentu, kā pie tā nonākt. Es domāju, ka jūs visi piekritīsiet, ka šo nozari nevajadzētu pakļaut riskam. Tieši tāpēc es esmu ierosinājis „mīksto piezemēšanos”. „Mīkstā piezemēšanās” faktiski nozīmē, ka mēs palielinām kvotas vairāku gadu laikā un radām situāciju, kad kvotu atcelšanas brīdī, 2015. gadā, vienas dienas laikā nenāksies pieredzēt strauju cenu kritumu, kā tas varētu notikt, ja mēs neko nedarīsim. Es tāpēc domāju, ka mēs esam izvēlējušies pareizu un pieņemami pieeju. Es neesmu atstājis novārtā faktu, ka Eiropā varētu būt kalnaini reģioni, mazāk labvēlīgi reģioni, kur pilnīga kvotu atcelšana var apdraudēt piena ražošanas pastāvēšanu. Mēs esam gatavi „veselības pārbaudes” laikā meklēt risinājumus, kā palīdzēt šādiem reģioniem. Es domāju, ka vispiemērotākais instruments ir 69. pants, kas dod iespēju dalībvalstīm iegūt tiešos maksājumus lauksaimniekiem un izmantot tos īpašiem reģioniem. Es neuzskatu par risinājumu domu par piena fondu pārstrukturēšanu. Kur mēs iegūsim naudu? Cik daudz naudas mēs iegūsim? Kā mēs sadalīsim naudu starp dažādām dalībvalstīm? Es domāju, ka ir daudz neatbildētu jautājumu par šo fondu, un mūsu rīcībā ir ierobežota naudas summa. Mums tā būs jāņem no sava budžeta, un tad citiem ražotājiem lauksaimniecības nozarē būs jāmaksā par šī fonda restrukturizāciju. Tāpēc es nedomāju, ka tas varētu izdoties. Pēc manām domām galvenais iemesls piena ražošanas palielināšanai ir fakts, ka mums veidojas tirgus Āzijā. Kāpēc mēs nevarētu izmantot savu daļu šajā augošajā tirgū? Mēs zinām, cik grūti ir, kad kāds jau ir ielicis kāju durvīs, un mēs pēc tam mēģinām iekarot savu daļu. Mums ar saviem augstas kvalitātes produktiem ir jābūt šajā tirgū jau no sākuma. Piena ražotāji – piensaimniecības, ražotnes, kas strādā labi – ir tie, kas ražo augstas kvalitātes produktus; jo īpaši tas attiecas uz sieru. Mums Eiropā ir īpašs augstas kvalitātes siera zīmols, tad kāpēc mēs to nevarētu izmantot un iekarot savu tirgus daļu? Kā ministrs teica, mums šis jautājums būs jāizskata vēlreiz „veselības pārbaudes” laikā. Es esmu pārliecināta, ka tās būs tik pat dzīvas debates kā šodien, jo es domāju, ka piena ražošana nekad nebūs garlaicīga."@lv13
"Mr President, I think that, after the discussion here today, we can all agree that dairy production is still a very important part of our common agricultural policy. It seems to me that today you could pick and choose between different opinions, covering the whole range from zero up to more than we have suggested in our proposal. I think it has also shown the diversity that can be seen in different Member States, and that is perhaps a reason, in response to Mr Parish’s remarks, for not being bold enough. But at the end of the day we need to find a compromise between the various opinions. I would just like to make a few comments on some of the issues that have been raised. On this increase in quota, it is voluntary for Member States either to distribute it to the producers or to keep it in the national reserve. My clear preference will be to distribute it. Member States can give special preference to young farmers and those who are suffering as a result of the prices that they have to pay for the quotas. I think that, if we want to introduce an increase as from 1 April, we need to do so with a fixed percentage in all Member States. If we now start to discuss special figures or increased percentages for different Member States, there will be a battle that will go on for months. So let us agree that what we are discussing now is a 2% across-the-board increase. I actually do not think that we are so fundamentally divided in our opinions on where to go. I think we can define our goal, but there may be some differences of opinion between the Commission and Parliament on how to get there. I think we can all agree that we should not put the sector at risk. This is exactly why I have proposed this soft landing. A ‘soft landing’ actually means that we increase the quotas over the years and maintain a situation where, at the end of the quota system, in 2015, we do not see a very steep drop in prices overnight, which would be the result if we did nothing. I therefore think we have chosen a proper and acceptable approach. I do not underestimate that there may be regions in Europe – mountainous regions, vulnerable regions – where a total abolition of the quota system could put the continuation of milk production at risk. Therefore, we will be prepared to look, during the health check, at solutions to help those regions. I think the most proper tool is Article 69, a possibility for Member States to top-slice the direct payment to the farmers and use it for specific areas. I do not consider the idea of setting up a milk fund for restructuring to be a solution. Where do we get the money from? How much money do we get? How do we distribute the money between the different Member States? I think there are so many unanswered questions concerning this fund, and we have limited money. We would have to take it from our own budget, and then other producers within the agricultural sector would have to pay for this restructuring fund. So I do not think it would work. In my opinion, the main reason for increasing milk production is the fact that we have emerging markets in Asia. Why should we not take our share of those growing markets? We know how difficult it is when others already have a foot in the door and we come afterwards and try to get our share. We should be there from the very beginning with our high quality products. Those dairy producers – dairies, industries that are doing well – are those that are producing high-quality products; here, in particular, it is cheese. We have an extraordinary brand in Europe on high-quality cheeses, so why do we not use it and take our share? As the Minister said, we will look again at this issue in the health check. I am sure that will be as animated a debate as we have had today, because I think dairy production will never be boring."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik geloof dat we het er na dit debat wel over eens zijn dat de zuivelproductie nog steeds een belangrijk onderdeel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is. We hebben vandaag een heel scala van uiteenlopende standpunten gehoord, van nul procent tot méér dan wat wij in ons voorstel hadden gesuggereerd. Dat is volgens mij het gevolg van het feit dat de toestand per lidstaat sterk uiteenloopt, en wellicht de reden – en daarmee verwijs ik naar de opmerking van de heer Parish – dat we niet ver genoeg gaan. Maar het is nu eenmaal zo dat we uiteindelijk een compromis moeten vinden tussen de verschillende standpunten. Ik wil nu graag een paar opmerkingen maken met betrekking tot de punten die zijn aangeroerd. Om te beginnen geldt bij deze quotaverhoging dat de lidstaten zelf beslissen mogen of ze de quota’s tussen de producenten verdelen dan wel in de nationale reserve onderbrengen. Ik zou zelf de voorkeur geven aan het verdelen tussen de producenten. Lidstaten kunnen dan jonge landbouwers of landbouwers die in moeilijkheden zijn geraakt vanwege de prijs die ze voor de quota moeten betalen een preferentiële behandeling geven. Als we vanaf 1 april al een verhoging willen realiseren, zullen we dat volgens mij moeten doen door op alle lidstaten hetzelfde percentage toe te passen. Als we nu gaan discussiëren over bijzondere percentages of verhogingen voor bepaalde lidstaten, zijn we de eerstvolgende maanden nog niet klaar. Laten we het er dus over eens worden dat we het twee procent voor iedereen wordt. Ik geloof trouwens dat we het over het uiteindelijke doel in grote lijnen wel eens zijn. Het is hoogstens zo dat de Commissie en het Parlement hier en daar verschillende ideeën hebben over de wijze waarop we dat doel kunnen bereiken. We zijn het er allemaal over eens dat we de sector niet in gevaar mogen brengen. Dat is de reden waarom ik deze “zachte landing” heb voorgesteld. Met zo’n zachte landing bedoel ik dat we de quota’s in de loop van de volgende jaren blijven verhogen, om er zo voor te zorgen dat we in 2015, wanneer het quotasysteem komt te vervallen, niet opeens met een scherpe prijsdaling worden geconfronteerd. Want dat is wat er zou gebeuren als we niets doen. Ik geloof daarom dat we een juiste en aanvaardbare benadering hebben gevonden. Ik begrijp heel goed dat er in Europa regio's zijn – bergachtige streken, kwetsbare gebieden – waar een volledige afschaffing van het quotasysteem de voortzetting van de productie in gevaar zou kunnen brengen. Daarom zullen bij de gezondheidscontrole kijken of er mogelijkheden bestaan om deze regio's te helpen. Ik denk dat artikel 69 daarvoor het meest geëigende instrument is. Lidstaten kunnen op basis van dit artikel op de rechtstreekse betalingen aan de landbouwers iets inhouden om de aldus vergaarde middelen vervolgens aan specifieke regio's toe te wijzen. Ik geloof niet dat het een goed idee is om met het oog op herstructurering een melkfonds op te zetten. Waar zou het geld voor zo'n fonds vandaan moeten komen? Hoeveel zouden we dan krijgen? Hoe verdelen we dat geld tussen de verschillende lidstaten? Er zijn met betrekking tot zo'n melkfonds veel vragen waar we een antwoord op zullen moeten vinden, terwijl de middelen hoe dan ook beperkt zijn. We zouden dat geld uit onze eigen begroting moeten toewijzen, wat erop neerkomt dat andere producenten in de landbouwsector zouden betalen voor dit herstructureringsfonds. Daarom denk ik dat het niet zou werken. Ik geloof dat de belangrijkste reden voor het verhogen van de productie is gelegen in het feit dat er in Azië een groeiende markt is. Waarom zouden wij niet proberen een aandeel in die markten te verwerven? We weten hoe moeilijk het is een plaatsje te veroveren als anderen reeds een gevestigde positie hebben. We moeten er dus van begin af aan bij zijn met onze hoge kwaliteitsproducten. De meest succesvolle producenten en industrieën zijn immers die producenten en industrieën die producten van uitzonderlijke kwaliteit aanbieden. Bij ons is dat in de eerste plaats kaas. Wij hebben voor dit soort kazen in Europa een speciaal merk. Waarom maken we daar geen gebruik van bij het veroveren van een marktaandeel? Zoals de minister al heeft aangeven zullen we deze kwestie in het kader van de gezondheidscontrole nog eens aan de orde brengen. Dat debat zal net zo geanimeerd verlopen als ons debat van vandaag. Ik geloof dus dat zuivel altijd wel een spannend onderwerp zal zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Myślę, że po dzisiejszej dyskusji wszyscy możemy się zgodzić, że produkcja mleka jest wciąż bardzo ważnym elementem naszej wspólnej polityki rolnej. Wydaje mi się, że dziś moglibyśmy przebierać w różnych opiniach, zawierających cały zakres propozycji, od zera do liczby nawet większej niż proponowana w naszym wniosku. Myślę, że dyskusja pokazała także różnorodność widoczną w różnych państwach członkowskich i być może, w odpowiedzi na uwagi pana Parisha, to ona jest powodem tego, że nie jesteśmy wystarczająco śmiali. W końcu jednak powinniśmy znaleźć kompromis dla tych opinii. Chciałabym tylko skomentować kilka podniesionych kwestii. Jeśli chodzi o zwiększenie kwot, państwa członkowskie mają wolną rękę, aby rozdać je producentom albo zatrzymać je w rezerwach krajowych. Oczywiście skłaniam się ku ich rozdaniu. Państwa członkowskie mogą dać pierwszeństwo młodym rolnikom oraz tym, którzy mają trudności z powodu cen, jakie muszą płacić za kwoty mleczne. Uważam, że jeśli chcemy zwiększyć kwoty od 1 kwietnia, procent wzrostu musi być stały dla wszystkich państw członkowskich. Jeśli zaczniemy teraz rozmawiać o konkretnych liczbach lub różnych poziomach zwiększenia dla różnych państw członkowskich, dojdzie do bitwy trwającej miesiącami. Ustalmy zatem, że obecna dyskusja dotyczy zwiększenia o 2% jednakowo we wszystkich państwach. Myślę, że nasze opinie na temat tego, jaki kierunek działań obrać, nie są aż tak wyraźnie podzielone. Uważam, że potrafimy określić nasz cel, ale opinie Komisji i Parlamentu na temat tego, jak go osiągnąć, mogą się lekko różnić. Sądzę, że wszyscy możemy się zgodzić z tym, że nie powinniśmy narażać sektora na niebezpieczeństwo. I właśnie dlatego zaproponowałam to „miękkie lądowanie”. „Miękkie lądowanie” oznacza, że będziemy zwiększać kwoty w ciągu kilku lat i utrzymywać sytuację, w której pod koniec funkcjonowania systemu kwot w 2015 r., nie będziemy obserwować gwałtownego spadku cen, do czego doszłoby, jeśli nie zrobilibyśmy nic. Dlatego sądzę, że wybraliśmy odpowiednie i dopuszczalne rozwiązanie. Nie zapominam przy tym, że być może istnieją w Europie regiony - regiony górskie czy podatne na zagrożenie - w których całkowite zniesienie systemu kwot mogłoby zagrozić kontynuacji produkcji mleka. Dlatego będziemy przygotowani na przeanalizowanie rozwiązań mogących pomóc tym regionom podczas oceny funkcjonowania. Myślę, że właściwym narzędziem jest artykuł 69, możliwość państw członkowskich odcięcia dopłat bezpośrednich dla rolników i wykorzystania ich w konkretnych dziedzinach. Uważam, że utworzenie restrukturyzacyjnego funduszu mlecznego nie jest dobrym rozwiązaniem. Skąd weźmiemy pieniądze? Na jaką sumę możemy liczyć? Jak ją rozdzielimy pomiędzy różne państwa członkowskie? Myślę, że istnieje wiele pytań bez odpowiedzi dotyczących tego funduszu, a nasze środki są przecież ograniczone. Musielibyśmy je pozyskać z naszego własnego budżetu, a później za ten fundusz restrukturyzacyjny musieliby płacić inni producenci w sektorze rolnym. Z tego względu nie wydaje mi się, że to rozwiązanie jest słuszne. Moim zdaniem głównym powodem zwiększania produkcji mleka jest obecny rozwój rynków w Azji. Dlaczego nie mielibyśmy mieć w nich udziału? Wiemy, jak trudno jest przybyć na miejsce później i próbować dostać swoją część, gdy inni znajdą się tam przed nami. Powinniśmy oferować nasze wysokiej jakości produkty od samego początku na tych rynkach. Producenci przetworów mlecznych - mleczarnie, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa - to ci, którzy wytwarzają produkty wysokiej jakości; w tym przypadku jest to głównie ser. Mamy w Europie niezwykłą markę serów wysokiej jakości, więc wykorzystajmy ją i odbierzmy swój udział. Jak już powiedział minister, przyjrzymy się tej kwestii raz jeszcze w ocenie funkcjonowania. Jestem pewna, że będzie to tak żywa dyskusja jak dzisiejsza, ponieważ moim zdaniem produkcja mleczna nigdy nie będzie tematem nudnym."@pl16
"Senhor Presidente, penso que, depois do debate de hoje, todos concordaremos que a produção de produtos lácteos continua a ser uma parte significativa da nossa Política Agrícola Comum. Parece-me que, neste momento, poderíamos recolher opiniões muito diversas, cobrindo toda a gama desde o zero até mais do que tínhamos sugerido na nossa proposta. Do mesmo modo, tivemos oportunidade de perceber a diversidade existente nos vários Estados-Membros, o que pode ser motivo, e aqui respondo às observações do senhor deputado Neil Parish, para não tomar uma posição suficientemente forte. Mas, no final, o que se pretende é chegar a um compromisso entre as diversas opiniões. Comentaria agora algumas das opiniões apresentadas. Neste aumento de quota, os Estados-Membros podem ou distribuí-lo pelos produtores ou mantê-lo na reserva nacional. A minha preferência dirige-se, claramente, para a distribuição. Os Estados-membros podem dar preferência aos jovens agricultores e aos que mais prejuízos sofreram em resultado dos preços que têm de pagar pelas quotas. Julgo que, se pretendemos introduzir o aumento a partir de 1 de Abril, temos de o fazer com uma percentagem fixa em todos os Estados-Membros. Se começarmos agora a discutir números diferentes ou percentagens acrescidas para os diferentes Estados-Membros, daremos início a uma luta que durará meses. Portanto, é melhor concordarmos que o que está em causa neste momento é um aumento de 2% para todos. Não me parece que as nossas opiniões quanto ao caminho a seguir sejam fundamentalmente diferentes. Podemos definir o nosso objectivo mas poderá haver diferenças de opinião entre a Comissão e o Parlamento sobre o método a adoptar. Certamente todos concordarão que não podemos pôr em risco o sector. Foi esse o motivo por que propus uma “aterragem suave”. “Aterragem suave” significa, afinal, que aumentamos as quotas ao longo dos anos e mantemos uma situação em que, no final do sistema de quotas, em 2015, não assistiremos a uma queda brutal dos preços de um dia para o outro, coisa que aconteceria se nada fizéssemos. Parece-me, portanto, que escolhemos a abordagem mais correcta e aceitável. Não esqueço que pode haver determinadas regiões da Europa – regiões de montanha, regiões mais vulneráveis – onde a abolição total do sistema de quotas poderia pôr em risco a continuação da produção de leite. Assim, estaremos preparados, durante o “balanço de saúde”, para propor soluções que ajudem essas regiões. Julgo que o instrumento mais adequado é o Artigo 69.º, que prevê a possibilidade de os Estados-Membros procederem a um desconto suplementar (“top-slice”) no pagamento directo aos agricultores e utilizarem-no para áreas específicas. A ideia de estabelecer um fundo para a restruturação do sector do leite não me parece uma solução aceitável. Onde vamos buscar o dinheiro? De quanto precisamos? Como o repartimos pelos diferentes Estados-Membros? Parece-me que há demasiadas perguntas sem resposta relativamente a esse fundo e que o montante de que dispomos é limitado. Teríamos de o ir buscar ao nosso orçamento próprio, o que obrigaria outros produtores no sector agrícola a pagar por esse fundo de restruturação. Penso que não funcionaria. Na minha opinião, a principal trazão para aumentar a produção do leite é o facto de, na Ásia, estarem asurgir mercados emergentes. Porque não havemos de aproveitar o nosso quinhão desses mercados em crescimento? Sabemos como é difícil quando outros já se adiantaram e tentamos segui-los para tentar obter a nossa parte. Devemos estar presentes desde o início com os nossos produtos de alta qualidade. Esses produtores de produtos lácteos – trata-se de uma indústia saudável – são os que produzem produtos de elevada qualidade; aqui, em particular, penso no queijo. Temos, na Europa, uma extraordinária indústria de queijos de elevada qualidade, porque não a aproveitamos em nosso benefício? Como disse o Senhor Ministro, veremos de novo a questão quando procedermos ao “balanço de saúde”. Estou certa de que o debate será tão animado como o de hoje, pois a produção leiteira nunca será um assunto maçador."@pt17
"Mr President, I think that, after the discussion here today, we can all agree that dairy production is still a very important part of our common agricultural policy. It seems to me that today you could pick and choose between different opinions, covering the whole range from zero up to more than we have suggested in our proposal. I think it has also shown the diversity that can be seen in different Member States, and that is perhaps a reason, in response to Mr Parish’s remarks, for not being bold enough. But at the end of the day we need to find a compromise between the various opinions. I would just like to make a few comments on some of the issues that have been raised. On this increase in quota, it is voluntary for Member States either to distribute it to the producers or to keep it in the national reserve. My clear preference will be to distribute it. Member States can give special preference to young farmers and those who are suffering as a result of the prices that they have to pay for the quotas. I think that, if we want to introduce an increase as from 1 April, we need to do so with a fixed percentage in all Member States. If we now start to discuss special figures or increased percentages for different Member States, there will be a battle that will go on for months. So let us agree that what we are discussing now is a 2% across-the-board increase. I actually do not think that we are so fundamentally divided in our opinions on where to go. I think we can define our goal, but there may be some differences of opinion between the Commission and Parliament on how to get there. I think we can all agree that we should not put the sector at risk. This is exactly why I have proposed this soft landing. A ‘soft landing’ actually means that we increase the quotas over the years and maintain a situation where, at the end of the quota system, in 2015, we do not see a very steep drop in prices overnight, which would be the result if we did nothing. I therefore think we have chosen a proper and acceptable approach. I do not underestimate that there may be regions in Europe – mountainous regions, vulnerable regions – where a total abolition of the quota system could put the continuation of milk production at risk. Therefore, we will be prepared to look, during the health check, at solutions to help those regions. I think the most proper tool is Article 69, a possibility for Member States to top-slice the direct payment to the farmers and use it for specific areas. I do not consider the idea of setting up a milk fund for restructuring to be a solution. Where do we get the money from? How much money do we get? How do we distribute the money between the different Member States? I think there are so many unanswered questions concerning this fund, and we have limited money. We would have to take it from our own budget, and then other producers within the agricultural sector would have to pay for this restructuring fund. So I do not think it would work. In my opinion, the main reason for increasing milk production is the fact that we have emerging markets in Asia. Why should we not take our share of those growing markets? We know how difficult it is when others already have a foot in the door and we come afterwards and try to get our share. We should be there from the very beginning with our high quality products. Those dairy producers – dairies, industries that are doing well – are those that are producing high-quality products; here, in particular, it is cheese. We have an extraordinary brand in Europe on high-quality cheeses, so why do we not use it and take our share? As the Minister said, we will look again at this issue in the health check. I am sure that will be as animated a debate as we have had today, because I think dairy production will never be boring."@ro18
"Pán predsedajúci, po tejto dnešnej diskusii sa, podľa mňa, môžeme všetci zhodnúť na tom, že mliekarenská výroba je stále veľmi dôležitou časťou našej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zdá sa mi, že dnes si môžete vyberať a voliť medzi najrôznejšími názormi, ktoré pokrývajú celú škálu, od nulového nárastu až po zvýšenie oveľa väčšie, než sme navrhli v našom materiáli. Myslím si, že sa ukázala aj rôznorodosť, ktorá sa dá pozorovať v rozličných členských štátoch, a to je zrejme dôvod, čím reagujem na poznámky pána Parisha, prečo nie sme dostatočne odvážni. Ale nakoniec musíme nájsť medzi rôznymi názormi kompromis. Rada by som predniesla zopár poznámok k niektorým otázkam, ktoré sa tu objavili. K tomu zvýšeniu kvóty: je na rozhodnutí členských štátov, či ho rozdelia medzi výrobcov alebo ho uchovajú vo vnútroštátnej rezerve. Ja by som jednoznačne dala prednosť rozdeleniu zvýšenej kvóty. Členské štáty môžu zvlášť zvýhodniť mladých poľnohospodárov a tých, ktorí sú postihnutí v dôsledku cien, ktoré musia platiť za kvóty. Myslím, že ak chceme zaviesť zvýšenie od 1. apríla, musíme to urobiť s fixným percentom vo všetkých členských štátoch. Ak teraz začíname diskutovať o osobitných hodnotách alebo zvýšených percentách pre rozličné členské štáty, bude to boj, ktorý potrvá mesiace. Zhodnime sa teda na tom, že teraz diskutujeme o plošnom zvýšení o 2 %. Ja si skutočne nemyslím, že máme tak zásadne rozdielne názory na to, kam smerovať. Myslím, že si môžeme stanoviť cieľ, ale medzi Komisiou a Parlamentom môžu byť rozdielne názory na to, ako sa k nemu dostať. Zrejme sa všetci zhodneme na tom, že by sme nemali vystaviť tento sektor riziku. To je presne dôvod, prečo som navrhla toto mäkké pristátie. „Mäkké pristátie“ v skutočnosti znamená, že v priebehu rokov budeme zvyšovať kvóty a udržiavať takú situáciu, aby sme po ukončení systému kvót v roku 2015 nevideli príliš prudký pokles cien zo dňa na deň, čo by sa stalo, ak by sme neurobili nič. Preto si myslím, že sme zvolili správny a prijateľný prístup. Nepodceňujem fakt, že môžu byť v Európe regióny, horské oblasti, znevýhodnené oblasti, kde by úplné zrušenie systému kvót mohlo ohroziť pokračovanie výroby mlieka. Preto budeme pripravení počas hodnotenia stavu hľadať riešenia na pomoc týmto regiónom. Myslím si, že najvhodnejším nástrojom je článok 69, možnosť pre členské štáty obmedziť priame platby poľnohospodárom a použiť ich pre vybrané oblasti. Za riešenie nepovažujem myšlienku vytvorenia mliečneho fondu na reštrukturalizáciu. Odkiaľ získame peniaze? Koľko peňazí získame? Ako rozdelíme tieto peniaze medzi jednotlivé členské štáty? Myslím si, že je veľa nezodpovedaných otázok, týkajúcich sa tohto fondu a my máme obmedzené množstvo peňazí. Museli by sme ich zobrať z nášho vlastného rozpočtu a potom by ďalší výrobcovia v rámci poľnohospodárskeho sektora museli platiť za tento reštrukturalizačný fond. Preto si nemyslím, že by to fungovalo. Podľa môjho názoru je hlavným dôvodom na zvýšenie výroby mlieka fakt, že sa nám vynárajú trhy v Ázii. Prečo by sme sa nemali podieľať na týchto rastúcich trhoch? Vieme, aké je to ťažké, keď iní už majú nohu vo dverách a my prichádzame až za nimi a pokúšame sa získať svoj podiel. Mali by sme tam byť od samého začiatku so svojimi vysoko kvalitnými výrobkami. Výrobcovia mlieka (mliekarne, prosperujúce podniky) sú tí, čo vyrábajú vysoko kvalitné produkty; tu je to najmä syr. Máme v Európe mimoriadne dobré meno v oblasti vysoko kvalitných syrov, tak prečo to nevyužijeme a nezískame svoj podiel? Ako povedal pán minister, znovu sa na tento problém pozrieme pri hodnotení stavu. Som si istá, že to bude rovnako živá diskusia, akú sme mali dnes, pretože, domnievam sa, mliekarenská výroba nebude nikdy nudná."@sk19
"Gospod predsednik, menim, da se po današnji razpravi vsi strinjamo, da je proizvodnja mleka in mlečnih izdelkov še vedno zelo pomemben del skupne kmetijske politike. Zdi se mi, da bi lahko danes izbirali med različnimi možnostmi, ki obsegajo manj in več od predlaganega v poročilu. Menim, da je razprava pokazala na različne razmere v državah članicah, kar je mogoče razlog, v odgovor na pripombe gospe Parish, da ne ukrepamo odločneje. Vendar moramo na koncu najti kompromis med različnimi možnostmi. Podala bom nekaj pripomb na vprašanja, ki so bila izpostavljena. Kar zadeva povečanje kvot, se države članice same odločijo, ali jih bodo razdelile proizvajalcem, ali obdržale v nacionalni rezervi. Osebno se zavzemam za razdelitev. Države članice lahko dajo prednost mladim kmetovalcem in tistim, ki so oškodovani zaradi cen, ki jih morajo plačati za kvote. Menim, da moramo določiti enak odstotek za vse države članice, če želimo 1. aprila uvesti povečanje. Če bomo zdaj začeli razpravljati o različnih številkah ali odstotkih za različne države članice, bo ta razprava trajala več mesecev. Strinjajmo se, da razpravljamo o 2-odstotnem povečanju za vse. Menim, da se naša mnenja o prihodnji usmeritvi bistveno ne razlikujejo. Menim, da lahko določimo cilj, pri čemer se Komisija in Parlament morda ne strinjata le o načinu, kako ga doseči. Menim, da se vsi strinjamo, da ne smemo ogroziti sektorja. Zato sem predlagala ta nežen pristanek. „Nežen pristanek“ dejansko pomeni, da moramo v naslednjih letih povečati kvote in ohranjati razmere, v katerih cene ob ukinitvi sistema kvot leta 2015 ne bodo drastično padle čez noč, kar se bo zgodilo, če ne bomo ukrepali. Zato menim, da smo izbrali pravilen in ustrezen pristop. Ne podcenjujem dejstva, da bi popolna odprava sistema kvot lahko ogrozila proizvodnjo mleka v nekaterih evropskih regijah – gorskih in ranljivih regijah. Zato bomo v okviru sistematskega pregleda preučili rešitve za pomoč tem regijam. Menim, da je najustreznejše orodje člen 69, ki državam članicam omogoča, da ločijo neposredna plačila kmetom ter jih uporabijo za posebna območja. Menim, da vzpostavitev sklada za mleko za prestrukturiranje ni rešitev. Kje bomo dobili denar? Koliko denarja bomo dobili? Kako bomo denar razdelili med države članice? Menim, da je v zvezi s tem skladom veliko nerazjasnjenih vprašanj, poleg tega imamo tudi omejena sredstva. Sredstva bi morali vzeti iz proračuna, kar bi pomenilo, da morajo drugi proizvajalci v kmetijskem sektorju plačati za ta sklad za prestrukturiranje. Menim, da to ne bo delovalo. Menim, da so glavni razlog za povečanje proizvodnje mleka na novo nastajajoči trgi v Aziji. Zakaj ne bi tudi mi imeli koristi od teh rastočih trgov? Vemo, kako težko si je priboriti delež na trgu, potem ko se je nekdo na njem že uveljavil. Zato moramo biti na teh trgih prisotni že od začetka. Proizvajalci mleka in mlečnih izdelkov, kmetovalci in podjetja, ki dobro poslujejo, proizvajajo visokokakovostne proizvode; v Evropi je to zlasti sir. V Evropi imamo široko ponudbo visokokakovostnih sirov. Zakaj tega ne bi izkoristili in si priborili svoj delež? Kot je dejal minister, bomo to vprašanje znova obravnavali v okviru sistematskega pregleda. Prepričana sem, da bomo imeli zanimivo razpravo, kot je bila ta danes tukaj, ker menim, da področje proizvodnje mleka in mlečnih proizvodov ne bo nikoli dolgočasno."@sl20
". Herr talman! Jag anser att vi alla, efter diskussionen här i dag, kan enas om att produktionen av mejeriprodukter fortfarande är en mycket viktig del av vår gemensamma jordbrukspolitik. Enligt min uppfattning verkar man kunna välja och vraka mellan olika åsikter i dag, som täcker allt ifrån noll och upp till mer än vad vi föreslagit i vårt förslag. Jag tror att det också har visat på den mångfald som kan finnas i olika medlemsstater, och det är, som svar på Neil Parishs kommentar, kanske en anledning att inte vara tillräckligt djärv. Men i slutändan måste vi finna en kompromiss mellan de olika valmöjligheterna. Jag vill bara göra några påpekanden om några av de frågor som tagits upp. Det är frivilligt för medlemsstaterna att endera fördela denna ökning i kvoter till producenterna eller behålla den i den nationella reserven. Jag ställer mig fast bakom att fördela den. Medlemsstaterna kan ge särskilda förmåner till unga jordbrukare och jordbrukare som lider till följd av de priser som de måste betala för kvoterna. Jag anser att vi, om vi vill införa en ökning från och med den 1 april, måste göra detta med en fast procentandel i alla medlemsstater. Om vi nu börjar diskutera särskilda siffror eller ökade procentandelar för olika medlemsstater kommer det att bli en flera månader lång kamp. Låt oss alltså enas om att det vi diskuterar nu är en generell ökning på 2 procent. Jag tror inte att vi i själva verket är så splittrade i våra åsikter om vad vi vill uppnå. Jag tror att vi kan fastställa målet, men det kanske finns vissa olikheter i åsikterna mellan kommissionen och parlamentet om hur vi ska nå dit. Jag tror att vi alla kan enas om att vi inte bör göra något som utsätter sektorn för risker. Det är anledningen till att jag har föreslagit denna mjuklandning. En ”mjuklandning” innebär i själva verket att vi ökar kvoterna under årens lopp och upprätthåller en situation där vi, i slutet av kvotsystemet, 2015, inte upplever så drastiskt fallande priser över en natt, vilket skulle bli resultatet om vi inte agerade alls. Jag anser därför att vi har valt ett korrekt och godtagbart tillvägagångssätt. Jag bortser inte från det faktum att det kan finnas regioner i Europa – bergsregioner, känsliga regioner – där ett totalt avskaffande av kvotsystemet skulle kunna riskera den fortsatta mjölkproduktionen. Vi kommer därför att vara beredda att under hälsokontrollen undersöka lösningar på hur vi ska kunna hjälpa dessa regioner. Jag anser att det mest lämpliga verktyget är artikel 69, en möjlighet för medlemsstaterna att använda sig av [rabatt för extramängder] vid den direkta betalningen till jordbrukarna och använda den till specifika områden. Enligt min uppfattning skulle det inte vara någon lösning att inrätta ett mjölkfondsomstruktureringsprogram. Var skulle vi få pengarna till det ifrån? Hur mycket pengar får vi? Hur ska vi fördela pengarna mellan de olika medlemsstaterna? Jag tycker att det finns alltför många obesvarade frågor beträffande denna fond, och vi har begränsade medel. Vi skulle vara tvungna att ta pengarna från vår egen budget, och då skulle andra producenter inom jordbrukssektorn vara tvungna att betala för denna omstruktureringsfond. Jag tror därför inte att det skulle fungera. Enligt min uppfattning är den huvudsakliga anledningen till att öka mjölkproduktionen att det uppstår nya marknader i Asien. Varför skulle vi inte ta vara på vår del av dessa växande marknader? Vi vet hur svårt det är när andra redan har en fot inne och vi kommer efteråt och försöker få vår andel. Vi bör vara där redan från början med våra produkter av hög kvalitet. Dessa producenter av mejeriprodukter – mejerier, industrier som det går bra för – är de som producerar produkter av hög kvalitet. Detta gäller för vår del framför allt ost. Vi är kända för ost av utomordentligt hög kvalitet i Europa, så varför utnyttjar vi inte det och ser till att få vår andel? Som ministern sa kommer vi att granska denna fråga igen under hälsokontrollen. Jag är övertygad om att det kommer att bli en lika livlig debatt som den vi haft i dag, för mjölkproduktion blir nog aldrig tråkigt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mariann Fischer Boel,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21
"top-slice"22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph