Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-218"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.30.2-218"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, fru kommissionsmedlem, hr. minister! Fru Jeggle har igen som ordfører leveret et fremragende arbejde, som jeg gerne vil sige tak for. Europæiske mælkeproducenter står lige nu over for store udfordringer på grund af den stærkt stigende efterspørgsel efter mælkeprodukter fra især Fjernøsten. Det er et meget positivt problem. Samtidig bliver økonomien i produktionen udhulet af stærkt stigende priser på foder, fordi vi i EU forhindrer import af foder, som de lande vi konkurrerer med, bruger. For at kunne overleve er det nødvendigt at give tilladelse til kvoteforhøjelser allerede nu. Vi vil ellers fortabe en enestående mulighed for europæisk mejeriindustri, hvis vi ikke gør det, og vi i stedet for venter til 2015, hvor vi forhåbentlig afskaffer kvoterne. Min gruppe ønsker at liberalisere mælkeproduktionen i Europa gennem markedsøkonomi og fri konkurrence, og her passer kvotesystemet altså ikke ind. Ved at hæve produktionen med mindst 2 procent og senere revurdere, om der er behov for yderligere kvoteforhøjelser, støtter vi og bevarer en stærk og fremadrettet mælkeproduktion i Europa, og vi skaber en glidende overgang til at fjerne kvotesystemet, der blev indført i 1983 - i øvrigt som en overgangsordning - grundet store lagerdannelser af sødmælkspulver og smør. Sådan er det heldigvis ikke mere, nu ønsker markedet flere mælkeprodukter. Lad os give de europæiske mælkeproducenter muligheder herfor."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – (DA) Vážený pane předsedající, paní komisařko, pane úřadující předsedající, zpravodajka, paní Jeggleová, opět udělala kus výborné práce, za kterou bych jí chtěl poděkovat. Evropští výrobci mléka nyní čelí velkým výzvám v důsledku prudkého růstu poptávky po mléčných výrobcích, především na Dálném východě. To je velmi pozitivní záležitost. Zároveň však rychle rostoucí ceny krmiv podkopávají hospodárnost výroby, protože EU brání dovozu krmiv, což naše konkurenční země potřebují. Aby výrobci mléka přežili, musíme nyní dát souhlas ke zvýšení kvót. Jinak, pokud budeme čekat do roku 2015, když se, doufejme, mají zrušit kvóty, propaseme jedinečnou příležitost pro evropský mlékárenský průmysl. Má skupina chce vidět liberalizaci výroby mléka v Evropě prostřednictvím tržní ekonomiky a volné soutěže, přičemž systém kvót tomu odporuje. Zvýšení výroby nejméně o 2 % a v dalším stadiu přehodnocení případné potřeby dalšího zvýšení kvót podpoří a zachová silnou, perspektivní výrobu mléka v Evropě a vytvoří podmínky na hladký přechod ke zrušení systému kvót, který byl zavedený, mimochodem, jako přechodné opatření v roce 1983 v důsledku vzniku celých hor sušeného mléka a másla. Ty už naštěstí neexistují, nyní chce trh více mléčných výrobků. Dejme evropským výrobcům mléka šanci, aby je mohli dodávat."@cs1
". Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Ratspräsident! Die Berichterstatterin, Frau Jeggle, hat erneut eine ausgezeichnete Arbeit geliefert, für die ich ihr danken möchte. Die europäischen Milchproduzenten stehen derzeit aufgrund der rapide steigenden Nachfrage nach Milchprodukten insbesondere aus dem Fernen Osten vor großen Herausforderungen. Dies ist ein sehr positives Problem. Zugleich wird die Produktionswirtschaft von in die Höhe schnellenden Futterpreisen untergraben, da die EU die Einfuhr von Futtermitteln verhindert, die unsere Wettbewerberländer benötigen. Um zu überleben, müssen wir jetzt die Erlaubnis für eine Quotenerhöhung erteilen. Andernfalls wird von uns, wenn wir bis 2015 warten, wenn die Quoten hoffentlich abgeschafft werden, eine einzigartige Chance für die europäische Milchindustrie verpasst werden. Meine Fraktion wünscht die Liberalisierung der Milchproduktion in Europa durch Markwirtschaft und freien Wettbewerb, und das Quotensystem steht damit in Konflikt. Eine Steigerung der Erzeugung um mindestens 2 % und eine Neubewertung in einem späteren Stadium, ob weitere Quotensteigerungen erforderlich sind, wird eine starke, zukunftsorientierte Milchproduktion in Europa unterstützen und aufrechterhalten und einen reibungslosen Übergang zur Abschaffung des Quotensystems schaffen, das 1983 – übrigens als Übergangsregelung – aufgrund der Entwicklung ganzer Milchpulver- und Butterberge eingeführt wurde. Glücklicherweise existieren diese nicht mehr – jetzt verlangt der Markt nach mehr Milchprodukten. Lassen Sie uns den europäischen Milchproduzenten die Gelegenheit geben, diese anzubieten."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, η εισηγήτρια κ. Jeggle έκανε και πάλι εξαίρετη εργασία, και θα ήθελα να την ευχαριστήσω γι’ αυτό. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί γάλακτος αντιμετωπίζουν σήμερα μεγάλες προκλήσεις εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης γαλακτοκομικών, ειδικά από την Άπω Ανατολή. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό πρόβλημα. Ταυτόχρονα, η οικονομία της παραγωγής υπονομεύεται από την άνοδο των τιμών των ζωοτροφών, καθώς η ΕΕ εμποδίζει την εισαγωγή ζωοτροφών που χρειάζονται οι χώρες που μας ανταγωνίζονται. Για να επιβιώσουμε, πρέπει να επιτρέψουμε τώρα την αύξηση των ποσοστώσεων. Αν, αντίθετα, περιμένουμε μέχρι το 2015, οπότε ελπίζω ότι θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις, θα χάσουμε μια μοναδική ευκαιρία για την ευρωπαϊκή γαλακτοβιομηχανία. Η Ομάδα μου θέλει την ελευθέρωση της παραγωγής γάλακτος στην Ευρώπη μέσω μιας οικονομίας της αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού, και το σύστημα των ποσοστώσεων είναι αντίθετο σε αυτό. Η αύξηση της παραγωγής κατά τουλάχιστον 2% και η μετέπειτα επανεξέταση του κατά πόσον χρειάζονται περαιτέρω αυξήσεις των ποσοστώσεων θα υποστηρίξει την παραγωγή γάλακτος στην Ευρώπη, θα την διατηρήσει ισχυρή και μελλοντοστραφή και θα φροντίσει για μια ήπια μετάβαση στην κατάργηση του συστήματος των ποσοστώσεων που καθιερώθηκε το 1983 –παρενθετικά, ως μεταβατική διευθέτηση– εξαιτίας των βουνών από σκόνη πλήρους γάλακτος και βούτυρο. Ευτυχώς, αυτά δεν υπάρχουν πια –τώρα η αγορά θέλει περισσότερα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ας δώσουμε στους ευρωπαίους παραγωγούς γάλακτος την ευκαιρία να τα προσφέρουν."@el10
". Mr President, Commissioner, President-in-Office, the rapporteur, Mrs Jeggle, has again produced an excellent piece of work, for which I should like to thank her. European milk producers are currently facing great challenges on account of the soaring demand for dairy products from the Far East, in particular. This is a very positive problem. At the same time, the production economy is being undermined by soaring feed prices, as the EU is preventing the import of feed, which our competitor countries need. In order to survive we need to give permission for quota increases now. Otherwise, if we wait until 2015, when quotas are hopefully to be abolished, we shall miss a unique opportunity for the European dairy industry. My group wants to see the liberalisation of milk production in Europe by means of market economy and free competition, and the quota system is at odds with this. Increasing production by at least 2% and reassessing at a later stage whether further quota increases are needed will support and maintain strong, forward-looking milk production in Europe and create a smooth transition to the abolition of the quota system, which was introduced in 1983 – incidentally as a transitional arrangement – owing to the development of whole milk powder and butter mountains. Fortunately, these no longer exist – now the market wants more milk products. Let us give European milk producers the opportunity to provide these."@en4
". Señor Presidente, señora Comisaria, Presidente en ejercicio, la ponente señora Jeggle ha elaborado de nuevo un excelente trabajo, por el que quiero darle las gracias. Los productores europeos de leche se enfrentan actualmente a grandes desafíos, debido a la enorme demanda de productos lácteos de Extremo Oriente, en particular. Es éste un problema muy positivo. Al mismo tiempo, la economía de los productores se está viendo afectada por los elevados precios de los piensos, dado que la Unión Europea impide la importación de piensos, que nuestros países competidores necesitan. Para sobrevivir necesitamos autorizar ya el aumento de las cuotas. De lo contrario, si esperamos hasta 2015, cuando es posible que se eliminen las cuotas, dejaremos pasar una oportunidad única para el sector lácteo europeo. Mi Grupo quiere la liberalización de la producción de la leche en Europa mediante una economía de mercado y una competencia libre, y el sistema de cuotas va en contra de esto. El aumento de la producción al menos en un 2 %, y la revisión en una fase posterior de la necesidad de nuevos incrementos de las cuotas servirán para apoyar y mantener una sólida y previsora producción de leche en Europa, además de permitir una transición suave hasta la eliminación del sistema de cuotas, que se introdujo en 1983 — por cierto, como una disposición transitoria — debido a la aparición de montañas de mantequilla y leche en polvo. Afortunadamente, éstas ya no existen —ahora el mercado demanda más productos lácteos—. Concedamos a los productores de leche europeos la oportunidad de suministrárselos."@es21
". Härra juhataja, volinik, nõukogu eesistuja, raportöör, proua Jeggle on taas hakkama saanud suurepärase tööga, mille eest ma tahaksin teda tänada. Euroopa piimatootjad on hetkel silmitsi tõsiste väljakutsetega seoses piimatoodete nõudluse suure kasvuga, seda eriti Kaug-Idast. See on väga positiivne probleem. Samal ajal õõnestavad tootmismajandust suurenevad söödahinnad, sest EL takistab söödaimporti, mida meiega konkureerivad riigid vajavad. Ellujäämiseks peame lubama nüüd kvoote suurendada. Vastasel juhul, kui ootame aastani 2015, kui kvoodid loodetavasti kaotatakse, jääb Euroopa piimatööstus ilma ainulaadsest võimalusest. Minu fraktsioon soovib näha piimatoodangu liberaliseerimist Euroopas turumajanduse ja vaba konkurentsi kaudu ning kvoodisüsteem räägib sellele vastu. Tootmise suurendamine vähemalt 2% võrra ja hiljem ümber hindamine, kas kvootide edasine suurendamine on vajalik, toetab ja säilitab tugeva, tulevikku vaatava piimatoodangu Euroopas ja toob kaasa sujuva ülemineku kvoodisüsteemi kaotamisele, mis võeti kasutusele 1983. aastal – muide, üleminekuperioodi korraldusena – tänu täispiimapulbri ja võimägede väljatöötamisele. Õnneks neid enam ei eksisteeri – nüüd nõuab turg rohkem piimatooteid. Anname Euroopa piimatootjatele võimaluse nende pakkumiseks."@et5
". Arvoisat puhemies, komission jäsen ja neuvoston puheenjohtaja, esittelijä Jeggle on jälleen kerran esitellyt erinomaisen työn, josta haluaisin häntä kiittää. Eurooppalaiset maidontuottajat kohtaavat nyt suuria haasteita maitotuotteiden huimasti nousevan ja erityisesti Kaukoidän kysynnän vuoksi. Tämä on hyvin myönteinen ongelma. Samanaikaisesti tuotantotaloutta haittaavat huimasti nousevat rehun hinnat, koska EU estää rehun maahantuonnin. Kuitenkin meidän kanssamme kilpailevat maat tarvitsevat rehua. Meidän on sallittava kiintiöiden korottaminen nyt, jos haluamme selviytyä. Jos odotamme vuoteen 2015, jolloin kiintiöt toivottavasti lakkautetaan, menetämme Euroopan maitotalouden ainutlaatuisen mahdollisuuden. Ryhmäni haluaa nähdä, että Euroopan maidontuotanto vapautetaan markkinatalouden ja vapaan kilpailun avulla, mutta kiintiöjärjestelmä on ristiriidassa tämän kanssa. Jos tuotantoa korotetaan ainakin kahdella prosentilla ja sitten arvioidaan uudelleen, tarvitaanko kiintiöihin lisäkorotuksia, tuetaan ja ylläpidetään vahvaa ja tulevaisuuteen suuntautunutta maidontuotantoa Euroopassa ja luodaan pehmeä lasku sen kiintiöjärjestelmän lakkauttamiseen, joka otettiin käyttöön vuonna 1983 – sivumennen sanottuna väliaikaisena toimena – maitojauhe- ja voivuorien kehityksen vuoksi. Onneksi näitä ei enää ole olemassa, mutta nyt markkinat haluavat enemmän maitotuotteita. Meidän olisi annettava Euroopan maidontuottajille mahdollisuus niiden tuottamiseen."@fi7
". Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Président en exercice, le rapporteur, Mme Jeggle, a à nouveau réalisé un excellent travail, pour lequel je voudrais la remercier. Les producteurs de lait européens se trouvent actuellement face à un défi majeur en raison de la forte hausse de la demande de produits laitiers, en particulier en Extrême-Orient. C’est un problème très positif. Dans le même temps, l’économie de la production souffre de la forte hausse des prix du fourrage, puisque l’UE empêche l’importation de fourrage, dont nos pays concurrents ont besoin. Pour survivre, nous devons autoriser une augmentation des quotas maintenant. Autrement, si nous attendons jusque 2015, date à laquelle les quotas seront, si tout va bien, abolis, nous manquerons une occasion unique pour l’industrie laitière européenne. Mon groupe veut voir la libéralisation de la production laitière en Europe grâce à l’économie de marché et à la libre concurrence, et le régime des quotas est en contradiction avec cela. Accroître la production d’au moins 2 % et procéder à une réévaluation à un stade ultérieur afin de déterminer si d’autres augmentations des quotas sont nécessaires permettra de soutenir et de maintenir une production laitière forte et tournée vers l’avenir en Europe et d’assurer une transition en douceur vers l’abolition du régime des quotas, qui a été introduit en 1983 – soit dit en passant, à titre provisoire – en raison du développement de montagnes de lait entier en poudre et de beurre. Heureusement, cela n’existe plus – aujourd’hui, le marché veut plus de produits laitiers. Donnons aux producteurs de lait européens la possibilité de nous fournir ces produits laitiers."@fr8
". Elnök úr, biztos asszony, a Tanács hivatalban lévő elnöke, az előadó, Jeggle asszony ismételten kiváló munkát produkált, amiért szeretnék neki köszönetet mondani. Az európai tejtermelők jelenleg nagy kihívásokkal szembesülnek, különösen a Távol-Kelet tejtermékek iránti szárnyaló kereslete miatt. Ez határozottan nagy probléma. Ugyanakkor a termelés gazdaságosságát az ugyancsak szárnyaló takarmányárak ássák alá, mivel az EU megakadályozza a takarmányimportot, amelyre versengő országainknak szükségük van. A túlélés érdekében van szükségünk most a kvótaemelések engedélyezésére. Egyébként, ha 2015-ig várunk, amikor reményeim szerint a kvótákat eltörlik, kivételes lehetőséget hagyunk ki az európai tejipar számára. Képviselőcsoportom az európai tejtermelés liberalizációját kívánja a piacgazdaság és a szabad verseny eszközeivel, és a kvótarendszer ezzel nem fér össze. A termelés legalább 2%-os növelése és egy későbbi fázisban annak újraértékelése, hogy van-e szükség további kvótaemelésekre, támogatja és fenntartja az erős, jövőorientált tejtermelést Európában, és akadálymentes átmentet biztosít az 1983-ban a tejpor és vajhegyek kialakulása miatt – egyébként ideiglenes megoldásként – bevezetett kvótarendszer felszámolásáig. Szerencsére felesleg már nincs – most a piac több tejterméket akar. Adjuk meg az európai tejtermelőknek a lehetőséget, hogy ezt biztosíthassák."@hu11
". Signor Presidente, signora Commissario, signor Presidente in carica del Consiglio, la relatrice, l’onorevole Jeggle, ha prodotto nuovamente un lavoro eccellente, per il quale desidero ringraziarla. Al momento, i produttori lattiero-caseari europei stanno affrontando grandi sfide poste dalla crescente domanda di prodotti lattiero-caseari soprattutto dall’Estremo Oriente. Questo è un problema molto positivo. Al contempo, l’economia produttiva è minacciata dall’aumento dei prezzi dei generi alimentari, poiché l’Unione europea ne sta evitando l’importazione, necessaria ai paesi nostri concorrenti. Al fine di sopravvivere dobbiamo concedere adesso l’aumento delle quote. Altrimenti, se aspettiamo fino al 2015, quando si spera che le quote verranno abolite, avremo perso un’opportunità unica per l’industria lattiero-casearia europea. Il mio gruppo vuole vedere la liberalizzazione della produzione lattiero-casearia in Europa grazie all’economia di mercato e della libera concorrenza, e il sistema delle quote costituisce un ostacolo a questo. L’aumento della produzione di almeno il 2% e la rivalutazione in una fase più avanzata dell’eventuale necessità di un ulteriore aumento di quote, sosterrà e manterrà solida e di vasta portata la produzione lattiero-casearia in Europa e offrirà una transizione agevole all’eliminazione del sistema delle quote, introdotto nel 1983, appunto quale accordo di transizione, a causa dello sviluppo del latte intero in polvere e dell’eccessiva produzione di burro. Fortunatamente, questo problema non esiste più, adesso il mercato chiede una maggior quantità di prodotti lattiero-caseari. Offriamo ai produttori europei del settore l’opportunità di rispondere alla domanda."@it12,12
". Pone Pirmininke, Komisare, Pirmininke, pranešėja, ponia Jeggle, vėl atliko nuostabų darbą, už ką noriu jai padėkoti. Europos pieno gamintojai šiuo metu prisiima didelį iššūkį, atsižvelgdami į didelę pieno produktų paklausą ypač iš Tolimųjų Rytų. Tai labai aiški problema. Tuo pačiu metu gamybos ekonomika yra pakirsta didelių pašarų kainų, nes ES draudžia pašarų importą, kurio reikia konkuruojančioms valstybėms. Jei nenorime žlugti, turime dabar leisti didinti kvotą. Jei lauksime iki 2015 m., kai tikimasi, kad kvotos bus panaikintos, neišnaudosime unikalios galimybės, suteiktos Europos pieno pramonei. Mano grupė sveikintų liberalesnę Europos pieno gamybos politiką, rinkos ekonomiką ir laisvąją konkurenciją, o kvotų sistema yra tam trukdo. Gamybą padidinus bent 2 %, o vėliau dar kartą nustačius, ar reikia toliau didinti kvotas, bus remiama ir palaikoma tvirta, perspektyvi Europos pieno gamybos pramonė, be to pavyks švelniai pereiti prie kvotų sistemos panaikinimo, apie kurį buvo pranešta 1983 m. – atsitiktinai kaip apie pereinamojo laikotarpio susitarimą – tikintis pieno miltelių ir sviesto gamybos plėtros. Laimei, to nebėra – šiuo me-*tu rinkai reikia daugiau pieno produktų. Suteikime Europos pieno gamintojams galimybę tuo pasirūpinti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisār, priekšsēdētāja vietniek, referente kundze atkal ir paveikusi lielisku darbu, par kuru es vēlētos viņai pateikties. Eiropas piena ražotāji šobrīd sastopas ar lieliem izaicinājumiem, pateicoties skarbai nepieciešamībai pēc piena produktiem, it īpaši Tālajos Austrumos. Tā ir ļoti pozitīva problēma. Vienlaikus ražošanas struktūru grauj skarbas lopbarības cenas, jo ES neļauj importēt pārtiku, kas ir nepieciešama mūsu konkurējošajām valstīm. Lai izdzīvotu, mums ir jādod solījums, ka kvotas tiks palielinātas tagad. Pretējā gadījumā, ja mēs gaidīsim līdz 2015. gadam, kad kvotas, cerams, tiks atceltas, mēs liegsim unikālu iespēju Eiropas piensaimniecībai. Mana darba grupa vēlas redzēt piena ražošanas liberalizāciju Eiropā, izmantojot tirgus ekonomikas principus un brīvu konkurenci, un šādos apstākļos piena kvotu sistēma ir lieka. Ražošanas palielināšana par vismaz 2 % un vēlākā pārvērtēšana, vai kvotu turpmāka palielināšana ir nepieciešama, atbalstīs un uzturēs spēcīgu, nākotnē vērstu piena ražošanu Eiropā un radīs vienmērīgu pāreju uz kvotu sistēmas atcelšanu, kas tika ieviesta 1983. gadā – nejauši kā pārejas perioda darbība – pateicoties pilnpiena pulvera ražošanai un sviesta kalniem. Laimīgā kārtā nekas tāds vairs nepastāv – tagad tirgū ir nepieciešams vairāk piena produktu. Dosim Eiropas piena ražotājiem iespēju par to parūpēties."@lv13
"Hr. formand, fru kommissionsmedlem, hr. minister! Fru Jeggle har igen som ordfører leveret et fremragende arbejde, som jeg gerne vil sige tak for. Europæiske mælkeproducenter står lige nu over for store udfordringer på grund af den stærkt stigende efterspørgsel efter mælkeprodukter fra især Fjernøsten. Det er et meget positivt problem. Samtidig bliver økonomien i produktionen udhulet af stærkt stigende priser på foder, fordi vi i EU forhindrer import af foder, som de lande vi konkurrerer med, bruger. For at kunne overleve er det nødvendigt at give tilladelse til kvoteforhøjelser allerede nu. Vi vil ellers fortabe en enestående mulighed for europæisk mejeriindustri, hvis vi ikke gør det, og vi i stedet for venter til 2015, hvor vi forhåbentlig afskaffer kvoterne. Min gruppe ønsker at liberalisere mælkeproduktionen i Europa gennem markedsøkonomi og fri konkurrence, og her passer kvotesystemet altså ikke ind. Ved at hæve produktionen med mindst 2 procent og senere revurdere, om der er behov for yderligere kvoteforhøjelser, støtter vi og bevarer en stærk og fremadrettet mælkeproduktion i Europa, og vi skaber en glidende overgang til at fjerne kvotesystemet, der blev indført i 1983 – i øvrigt som en overgangsordning – grundet store lagerdannelser af sødmælkspulver og smør. Sådan er det heldigvis ikke mere, nu ønsker markedet flere mælkeprodukter. Lad os give de europæiske mælkeproducenter muligheder herfor."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, commissaris, fungerend voorzitter, de rapporteur, mevrouw Jeggle, heeft wederom uitzonderlijk goed werk verricht en daarvoor wil ik haar bedanken. De Europese melkproducenten staan momenteel voor een grote uitdaging wegens de sterk gestegen vraag naar zuivelproducten, met name vanuit het Verre Oosten. Dit is een zeer positief probleem. Tegelijkertijd wordt de productie-economie ondermijnd door de sterk stijgende diervoederprijzen, aangezien de EU de import van diervoeders, waarvan de landen waarmee we concurreren afhankelijk zijn, verhindert. Om te kunnen overleven moeten we nu toestemming geven om de quota te verhogen. Als we wachten tot 2015, wanneer de quota hopelijk zullen worden afgeschaft, lopen we een unieke kans voor de Europese zuivelindustrie mis. Mijn fractie wil graag dat de melkproductie in Europa wordt geliberaliseerd door middel van een markteconomie en vrije concurrentie – en het quotumsysteem is hiermee in strijd. Door de productie met minstens 2 procent te laten toenemen en in een later stadium opnieuw te beoordelen of de quota nog verder moeten worden verhoogd, zal de melkproductie in Europa worden gesteund en zal deze sterk en toekomstgericht blijven. Ook zal het de overgangsfase naar de afschaffing van het quotumsysteem versoepelen, dat in 1983 werd ingevoerd, als overgangsregeling trouwens, naar aanleiding van het ontstaan van vollemelkpoeder- en boterbergen. Gelukkig zijn die er nu niet meer – de markt vraagt nu juist meer melkproducten. Laten we de Europese melkproducenten de kans geven aan die vraag te voldoen."@nl3
". Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie urzędujący przewodniczący! Sprawozdawczyni, pani poseł Elisabeth Jeggle ponownie wykonała doskonałą pracę, za którą chciałbym jej podziękować. Europejscy producenci mleka stoją obecnie przed wielkimi wyzwaniami w odniesieniu do gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na produkty mleczne, w szczególności z Dalekiego Wschodu. Jest to bardzo poważny problem. Jednocześnie gospodarka produkcyjna jest osłabiana przez gwałtownie rosnące ceny pasz, ponieważ UE nie dopuszcza do wwozu pasz, których potrzebują nasze konkurencyjne kraje. Aby przeżyć, musimy natychmiast zezwolić na zwiększenie kwot. W przeciwnym przypadku, jeżeli poczekamy do 2015 r., kiedy kwoty, miejmy nadzieję, zostaną zniesione, stracimy wyjątkową okazję dla europejskiego przemysłu mleczarskiego. Moja grupa pragnie liberalizacji produkcji mleka w Europie poprzez gospodarkę rynkową i swobodną konkurencję, a system kwot kłóci się z tym założeniem. Zwiększenie produkcji przynajmniej o 2% i ponowna ocena na dalszym etapie tego, czy konieczne jest dodatkowe zwiększenie kwot pozwoli wesprzeć i utrzymać silną, przyszłościową produkcję mleka w Europie, a także pozwoli w delikatny sposób znieść system kwotowy, który został wprowadzony w 1983 r. - przypadkowo jako rozwiązanie przejściowe - z powodu wynalezienia mleka w proszku i nadprodukcji masła. Na szczęście mamy to już za sobą - teraz rynek domaga się większej liczby produktów mlecznych. Dajmy europejskim producentom mleka okazję do zaspokojenia tej potrzeby."@pl16
". Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhor Presidente em exercício do Concelho, a relatora, Senhora deputada Jeggle, voltou a produzir um excelente trabalho, facto pelo qual lhe agradeço. Os produtores europeus de leite enfrentam, actualmente, grandes desafios, devido ao forte aumento da procura de produtos lácteos, principalmente do Extremo Oriente. É um problema com um aspecto muito positivo. Mas ao mesmo tempo, a economia da produção está a ser minada pelo forte aumento dos preços dos alimentos para os animais, porque a UE impede a importação dos alimentos para animais que os países nossos concorrentes utilizam. Para sobreviver torna-se, agora, necessário autorizar o aumento das quotas. Caso contrário, se esperarmos até 2015, altura em que as quotas, esperamos, vão ser abolidas, a indústria europeia de lacticínios terá perdido uma oportunidade única. O meu grupo pretende a liberalização da produção de leite na Europa, através da economia de mercado e da livre concorrência, facto que não é compatível com o sistema de quotas. O aumento da produção em pelo menos 2% e a posterior reavaliação da necessidade de efectuar um novo aumento das quotas, permite-nos apoiar e manter uma produção de leite europeia forte e virada para o futuro e criar uma transição suave para a abolição do sistema de quotas, introduzido em 1983, por acaso com carácter transitório, devido à acumulação de enormes de leite em pó e de manteiga. Felizmente já não é o caso, registando-se actualmente uma maior procura por parte do mercado. Penso que devemos facultar aos produtores de leite europeus a oportunidade de satisfazer essa procura."@pt17
"Hr. formand, fru kommissionsmedlem, hr. minister! Fru Jeggle har igen som ordfører leveret et fremragende arbejde, som jeg gerne vil sige tak for. Europæiske mælkeproducenter står lige nu over for store udfordringer på grund af den stærkt stigende efterspørgsel efter mælkeprodukter fra især Fjernøsten. Det er et meget positivt problem. Samtidig bliver økonomien i produktionen udhulet af stærkt stigende priser på foder, fordi vi i EU forhindrer import af foder, som de lande vi konkurrerer med, bruger. For at kunne overleve er det nødvendigt at give tilladelse til kvoteforhøjelser allerede nu. Vi vil ellers fortabe en enestående mulighed for europæisk mejeriindustri, hvis vi ikke gør det, og vi i stedet for venter til 2015, hvor vi forhåbentlig afskaffer kvoterne. Min gruppe ønsker at liberalisere mælkeproduktionen i Europa gennem markedsøkonomi og fri konkurrence, og her passer kvotesystemet altså ikke ind. Ved at hæve produktionen med mindst 2 procent og senere revurdere, om der er behov for yderligere kvoteforhøjelser, støtter vi og bevarer en stærk og fremadrettet mælkeproduktion i Europa, og vi skaber en glidende overgang til at fjerne kvotesystemet, der blev indført i 1983 – i øvrigt som en overgangsordning – grundet store lagerdannelser af sødmælkspulver og smør. Sådan er det heldigvis ikke mere, nu ønsker markedet flere mælkeprodukter. Lad os give de europæiske mælkeproducenter muligheder herfor."@ro18
". – (DA) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, pán úradujúci predseda, spravodajkyňa, pani Jeggleová, opäť urobila kus výbornej práce, za ktorú by som sa jej chcel poďakovať. Európski výrobcovia mlieka teraz čelia veľkým výzvam v dôsledku prudkého rastu dopytu po mliečnych výrobkoch, najmä na Ďalekom východe. To je veľmi pozitívna záležitosť. Zároveň však rýchlo rastúce ceny krmív podkopávajú hospodárnosť výroby, keďže EÚ bráni dovozu krmív, čo naše konkurenčné krajiny potrebujú. Aby výrobcovia mlieka prežili, musíme teraz dať súhlas na zvýšenie kvót. Inak, ak budeme čakať do roku 2015, keď sa, dúfajme, majú zrušiť kvóty, prepasieme jedinečnú príležitosť pre európsky mliekarenský priemysel. Moja skupina chce vidieť liberalizáciu výroby mlieka v Európe prostredníctvom trhovej ekonomiky a voľnej súťaže, pričom systém kvót tomu odporuje. Zvýšenie výroby najmenej o 2 % a v ďalšom štádiu prehodnotenie prípadnej potreby ďalšieho zvýšenia kvót podporí a zachová silnú, perspektívnu výrobu mlieka v Európe a vytvorí podmienky na hladký prechod k zrušeniu systému kvót, ktorý bol zavedený, mimochodom, ako prechodné opatrenie, v roku 1983 v dôsledku vzniku celých hôr sušeného mlieka a masla. Tie už, našťastie, neexistujú, teraz chce trh viac mliečnych výrobkov. Dajme európskym výrobcom mlieka šancu, aby ich mohli dodávať."@sk19
"Gospod predsednik, komisarka, predsedujoči Svetu, poročevalka gospa Jeggle je znova opravila odlično delo, za kar se ji zahvaljujem. Evropski proizvajalci mleka se zaradi vedno večjega povpraševanja po mlečnih izdelkih, zlasti na Daljnem vzhodu, soočajo z velikimi izzivi. To je zelo pozitiven problem. Hkrati proizvodno gospodarstvo ogrožajo vedno višje cene krme, ker EU preprečuje uvoz krme, ki jo naše konkurenčne države potrebujejo. Za preživetje tega sektorja moramo takoj dovoliti povečanje kvot. Če bomo čakali do leta 2015, ko bodo po vsej verjetnosti kvote odpravljene, bomo zamudili enkratno priložnost za evropsko mlečno industrijo. Moja skupina se zavzema za liberalizacijo proizvodnje mleka v Evropi na podlagi tržnega gospodarstva in svobodne konkurence, medtem ko sistem kvot to onemogoča. Povečanje proizvodnje za 2 % ter ponovna ocena potrebe po nadaljnjem povečanju kvot bosta prispevala k krepitvi in ohranjanju močne, v prihodnost usmerjene proizvodnje mleka v Evropi ter zagotovila nemoten prehod na ukinitev sistema mlečnih kvot, ki je bil po naključju uveden leta 1983 kot prehodna ureditev zaradi razvoja polnomastnega mleka v prahu in prevelikih količin masla. Na srečo teh več ni in zdaj trg želi več mlečnih proizvodov. Dajmo evropskim proizvajalcem mleka možnost, da te proizvode zagotovijo."@sl20
". Herr talman, fru kommissionsledamot, herr rådsordförande! Föredraganden, Elisabeth Jeggle, har återigen utarbetat ett utmärkt betänkande som jag vill tacka henne för. Europeiska mjölkproducenter står för närvarande inför stora utmaningar när det gäller den stigande efterfrågan på mejeriprodukter från framför allt Fjärran östern. Detta är ett mycket positivt problem. Samtidigt undergrävs produktionsekonomin av stigande foderpriser, eftersom EU förhindrar foderimporten, som de konkurrerande länderna behöver. För att överleva måste vi tillåta en ökning av kvoterna nu. Om vi väntar till 2015, när kvoterna förhoppningsvis ska avskaffas, kommer vi annars att missa ett unikt tillfälle för den europeiska mejeriindustrin. Min grupp vill se en avreglering av mjölkproduktionen i Europa genom marknadsekonomi och fri konkurrens, och detta motverkas med kvotsystemet. Att öka produktionen med minst 2 procent och på ett senare stadium göra en ny bedömning av huruvida det finns behov av en ytterligare ökning av kvoterna skulle stödja och upprätthålla en stark, framsynt mjölkproduktion i Europa och skapa en smidig övergång till ett avskaffande av kvotsystemet, som infördes 1983 – som en övergångslösning för övrigt – till följd av utvecklingen av hela mjölkpulverberg och smörberg. Lyckligtvis finns inte längre några sådana – nu finns det en större efterfrågan på mejeriprodukter på marknaden. Låt oss ge de europeiska mjölkproducenterna möjlighet att tillhandahålla dessa produkter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Niels Busk,"18,15,1,19,2

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph