Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-217"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.30.2-217"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, la verdad es que los precios extremadamente bajos que durante años se pagaron a los productores de leche europeos hicieron un daño enorme al sector, provocaron abandonos masivos –sobre todo en algunas regiones como la mía, en Galicia– y otra de sus consecuencias fue que redujeron extremadamente las reservas estratégicas de este alimento, que es de primera necesidad. Quería decirle que, efectivamente, desde el año 2007 el mercado evoluciona de forma positiva; y de hecho está dando un respiro a los productores, permitiéndoles incluso invertir en sus explotaciones, algo impensable hasta hoy. Y, en este sentido, según su propio informe de la Comisión, dos buenas noticias: perspectivas de futuro positivas demandan al mercado cantidades suplementarias; propuesta, por lo tanto, del incremento para esta campaña del 2 %. Yo he estado de acuerdo, señora Comisaria, desde el primer momento, con esta propuesta. He estado de acuerdo con esta propuesta y he intentado trabajar en unión con la ponente, con la señora Jeggle, precisamente porque es evidente que había reticencias y que había determinados miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que no creían que hubiese que dar el apoyo a esta propuesta de la Comisión. Pero, a mi modo de ver y de entender, no debería ser este Parlamento quien pusiese un freno, como usted dice, a aquellos productores que decidieron responder afirmativamente a las demandas del mercado. Y por ello fui yo la que propuso, de acuerdo con la señora Jeggle, dotar a esta medida de un carácter voluntario. El informe, lo ha dicho la señora Jeggle ya, ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural; y aunque es verdad, y la ponente lo manifestaba, que hay una infrautilización de las cuotas a escala de la Unión Europea, esta infrautilización no está ni mucho menos repartida de manera igual entre todos los Estados miembros. Como tampoco lo está el déficit de producción sobre el consumo teórico. Fíjese que en España, mi país, la producción que tenemos asignada es de 6,1 millones de toneladas y nuestro consumo teórico es de 9 millones. España tiene, por lo tanto, y hay que decirlo así, casi el mayor déficit por habitante y año del total de la Unión Europea. Por eso, en el informe del señor Goepel, hemos pedido que esta adaptación de la cuota se realice en el futuro, no a través de un incremento lineal, como en esta propuesta que usted formula ahora, sino en función de esa distancia existente entre la estructura actual y la que el sector debe tener, como usted dice, para ser competitivo y enfrentarse en solitario al mercado. Y en este sentido, señora Comisaria, me gustaría preguntarle si contempla la posibilidad, en relación con los mecanismos de adaptación o del diseño de modelos individualizados para cada Estado miembro. Quiero dejar una cosa muy clara aquí, creo que la producción lechera debe ser preservada sobre la entera totalidad del territorio europeo. En lo relativo a las cuotas, antes que decir desde ya que vamos a renunciar a ellas y que van a desaparecer, debemos reflexionar sobre el papel socioeconómico de protección de muchas economías frágiles que han desempeñado. Porque la producción láctea es, y usted lo sabe, en muchas zonas la única alternativa agraria, por lo que este sistema ha ayudado..."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – (ES) Vážený pane předsedající, pravdou je, že extrémně nízké ceny, které léta dostávali evropští výrobci mléka, způsobily odvětví vážné škody. Vyvolaly rozsáhlý úpadek celého odvětví, především v některých regionech, jako je má Galície. Dalším důsledkem nízkých cen byly velké úbytky strategických rezerv mléka, které jsou základní nezbytností. Rád bych uvedl, že od roku 2007 se trh vyvíjel pozitivně, a to skutečně přináší výrobcům určitou úlevu, a dokonce jim to umožňuje, aby investovali do svých hospodářství, co bylo dosud nemyslitelné. V této souvislosti se podle samotné Komise objevují dvě dobré zprávy: pozitivní vyhlídky do budoucnosti vedou k tomu, že trh si žádá dodatečné množství mléka, proto se na tento rok navrhuje zvýšení o 2 %. Paní komisařko, od začátku s tímto návrhem souhlasím. Souhlasím s tímto návrhem a pokoušel jsem se pracovat po boku zpravodajky paní Jeggleové právě proto, že se zjevně projevuje určitá zdrženlivost a že někteří členové Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova si nemyslí, že by se měl tento návrh Komise podpořit. Z mého pohledu však a jak já tomu rozumím, Parlament by neměl, jak jste uvedl, omezovat ty výrobce, kteří se rozhodli kladně reagovat na požadavky trhu. Proto jsem to byl já, kdo ve shodě s paní Jeggleovou navrhl, aby toto opatření bylo dobrovolné. Jak už řekla paní Jeggleová, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova přijal tuto zprávu jednomyslně. I když je pravda, jak uvedla paní zpravodajka, že na úrovni EU se nevyužívá celá kvóta, toto nevyužívání v žádném případě není rovnoměrně rozložené mezi jednotlivými členskými státy a stejně je to s deficitem výroby v porovnání s teoretickou spotřebou. Jen si uvědomte, že mé zemi, Španělsku, je přidělen objem výroby 6,1 milionu tun a naše teoretická spotřeba je 9 milionů tun. Španělsko proto má, a to třeba říci, téměř nejvyšší roční deficit na obyvatele z celé Evropské unie. Proto jsme ve zprávě pana Goepela požadovali, aby se v budoucnosti kvóty upravily ne lineárním zvýšením, jak je to v návrhu, který nyní předkládáte, ale radši v závislosti na rozdílu, který existuje mezi současnou strukturou a strukturou, jakou by měl resort mít, jak říkáte, aby byl konkurenceschopný a aby sám dokázal čelit trhu. V tomto směru bych se vás, paní komisařko, rád zeptal, zda v souvislosti s mechanismem úpravy nebo měkkého přistání, uvažujete o možnosti vytvoření individuálních modelů pro každý členský stát. Rád bych zdůraznil, že podle mého názoru bychom měli chránit výrobu mléka v celé Evropě. Co se týká kvót, dříve než prohlásíme, že je nyní jdeme zrušit a že úplně zmizí, měli bychom se zamyslet nad jejich sociálně-ekonomickou úlohou v ochraně mnohých křehkých ekonomik. V mnohých oblastech je výroba mléka, jak víte, jedinou možností zemědělství, proto tento systém pomáhá."@cs1
"Hr. formand! Sandheden er, at de ekstremt lave priser, der er blevet betalt til de europæiske mælkeproducenter i årevis, har skadet sektoren enormt og givet anledning til, at mange landmænd - især i regioner som min, Galicien - har opgivet landbruget, og en anden konsekvens har været, at de strategiske reserver af dette særdeles vigtige og livsnødvendige levnedsmiddel er blevet voldsomt reduceret. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at markedet faktisk har udviklet sig positivt. Det giver producenterne lidt luft og har endda gjort det muligt for dem at investere i deres bedrifter, hvilket tidligere var utænkeligt. Og i denne forbindelse er der i Kommissionens beretning to gode nyheder: Der er gode fremtidsudsigter, hvor markedet efterspørger ekstra mængder, og der foreslås derfor en stigning på 2 % for i år. Jeg har fra begyndelsen af, fru kommissær, været enig i dette forslag. Jeg har været enig i dette forslag, og jeg har forsøgt at arbejde sammen med ordføreren, fru Jeggle, netop fordi der var en åbenlys modstand, og der var visse medlemmer af Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som ikke mente, at man skulle støtte Kommissionens forslag. Men efter min mening bør det ikke være Europa-Parlamentet, der - som nævnt af Dem - lægger hindringer i vejen for de producenter, der beslutter at imødekomme efterspørgslen på markedet. Det var derfor, at jeg i overensstemmelse med fru Jeggle foreslog, at denne foranstaltning skulle være frivillig. Som fru Jeggle allerede har nævnt, er betænkningen blevet vedtaget enstemmigt i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Og selv om det er sandt, og det gav ordføreren udtryk for, at der er en underudnyttelse af kvoterne på EU-plan, er denne underudnyttelse langtfra ligeligt fordelt mellem alle medlemsstaterne. Og det er produktionsunderskuddet i forhold til det teoretiske forbrug heller ikke. Bemærk, at den produktion, som Spanien, mit land, har fået tildelt, er på 6,1 millioner t, og vores teoretiske forbrug er på 9 millioner t. Spanien har derfor, og det skal nævnes, næsten det største underskud pr. indbygger og år i hele EU. Vi har derfor i forbindelse med hr. Goepels betænkning anmodet om, at der sker en tilpasning af kvoten i fremtiden, ikke ved hjælp af en lineær stigning, som i det forslag, De forelægger nu, men i forhold til den kløft, der i dag er mellem den aktuelle struktur, og den, som sektoren burde have for, som nævnt af Dem, at være konkurrencedygtig og klare markedet alene. I denne henseende, fru kommissær, vil jeg gerne spørger Dem, om De i forbindelse med tilpasningsmekanismerne eller den såkaldte overvejer at udarbejde individuelle modeller for de enkelte medlemsstater. Jeg vil gerne her gøre det helt klart, at jeg mener, at mælkeproduktionen bør bevares i hele Europa. I forbindelse med kvoterne bør vi, inden vi siger, at vi vil give afkald på dem, og at de forsvinder, overveje den samfundsøkonomiske rolle, når det drejer sig om at beskytte de mange skrøbelige økonomier. For mælkeproduktionen er, og det ved De godt, i mange områder det eneste landbrugsalternativ, hvorfor denne ordning har hjulpet ..."@da2
"Herr Präsident! Die Wahrheit ist, dass die extrem niedrigen Preise, die den Milchproduzenten in Europa jahrelang gezahlt wurden, dem Sektor großen Schaden zugefügt haben. Sie führten zu einem breiten Rückzug aus dem Sektor, besonders in einigen Regionen wie meiner, Galicien. Eine weitere Folge war der gewaltige Rückgang der strategischen Reserven bei Milch, einem Grundnahrungsmittel. Ich möchte sagen, dass sich der Markt seit 2007 positiv entwickelt hat, und in der Tat verschafft dies den Produzenten eine gewisse Atempause und gibt ihnen sogar die Möglichkeit, in ihre Betriebe zu investieren, was bisher undenkbar war. In diesem Zusammenhang haben wir dem Bericht der Kommission zufolge zwei gute Nachrichten: Positive Aussichten für die Zukunft bedeuten, dass der Markt nach zusätzlichen Milchmengen verlangt, deshalb wird für dieses Jahr eine Erhöhung von 2 % vorgeschlagen. Mit diesem Vorschlag war ich von Anfang an einverstanden, Frau Kommissarin. Ich war mit diesem Vorschlag einverstanden und habe versucht, mit der Berichterstatterin, Frau Jeggle, gemeinsam zu arbeiten, gerade weil klar ist, dass es eine gewisse Zurückhaltung gab und dass einige Mitglieder des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung nicht der Ansicht waren, dieser Vorschlag der Kommission solle unterstützt werden. Doch aus meiner Sicht und nach meinem Verständnis sollte das Parlament nicht, wie Sie sagten, jenen Produzenten Hindernisse in den Weg legen, die sich entschlossen haben, auf die Marktnachfrage positiv zu reagieren. Deshalb habe ich in Übereinstimmung mit Frau Jeggle vorgeschlagen, diese Maßnahme freiwillig zu machen. Wie Frau Jeggle bereits bemerkte, wurde der Bericht im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung einstimmig angenommen. Auch wenn, wie die Berichterstatterin erklärte, die Quote in der EU nicht ausgeschöpft wurde, so trifft dies keineswegs auf alle Mitgliedstaaten gleichermaßen zu, was auch für das Produktionsdefizit gegenüber dem theoretischen Konsum gilt. Bedenken Sie nur einmal, dass in meinem Heimatland, Spanien, die uns zugeteilte Produktion 6,1 Millionen Tonnen beträgt und unser theoretischer Konsum bei 9 Millionen Tonnen liegt. Spanien hat somit, das muss gesagt werden, nahezu das größte Defizit pro Einwohner und Jahr in der gesamten Europäischen Union. Deshalb fordern wir im Bericht von Herrn Goepel diese künftige Anpassung der Quote, nicht durch eine lineare Erhöhung, wie in dem von Ihnen jetzt vorgelegten Vorschlag, sondern auf der Grundlage der Diskrepanz zwischen der derzeitigen Struktur und der Struktur, die der Sektor haben sollte, wie Sie sagen, um wettbewerbsfähig zu sein und sich dem Markt im Alleingang zu stellen. In diesem Zusammenhang, Frau Kommissarin, möchte ich Sie fragen, ob Sie im Hinblick auf die Mechanismen zur Anpassung oder der „weichen Landung“ die Möglichkeit der Gestaltung individueller Modelle für jeden Mitgliedstaat in Erwägung ziehen. Ich möchte ganz deutlich hervorheben, dass die Milchproduktion meines Erachtens in ganz Europa voll aufrechterhalten werden sollte. Was die Quoten betrifft, so müssen wir, ehe wir sagen, dass wir jetzt auf sie verzichten und dass sie verschwinden werden, über ihre soziale und wirtschaftliche Rolle zum Schutz vieler schwacher Wirtschaften nachdenken. In vielen Regionen ist die Milchproduktion bekanntlich die einzige Option in der Landwirtschaft, deshalb hat dieses System geholfen…"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές που καταβάλλονταν για πολλά χρόνια στους ευρωπαίους παραγωγούς γάλακτος προξένησαν σοβαρή ζημιά στον κλάδο αυτόν. Προκάλεσαν μεγάλης κλίμακας εγκατάλειψη του κλάδου, ιδίως σε ορισμένες περιφέρειες σαν τη δική μου, τη Γαλικία, ενώ άλλη μία συνέπεια ήταν οι τεράστιες μειώσεις του στρατηγικού αποθέματος γάλακτος, που αποτελεί βασική ανάγκη. Θα ήθελα να πω ότι η αγορά αναπτύσσεται θετικά από το 2007, και αυτό προσφέρει πραγματικά στους παραγωγούς κάποια ανακούφιση, τους δίνει μάλιστα και τη δυνατότητα να επενδύσουν στις εκμεταλλεύσεις τους, πράγμα που ήταν αδιανόητο μέχρι τώρα. Από αυτήν την άποψη, υπάρχουν, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, δύο καλά νέα: οι θετικές προοπτικές για το μέλλον σημαίνουν ότι η αγορά ζητάει επιπλέον ποσότητες γάλακτος και, ως εκ τούτου, προτείνεται για αυτό το έτος αύξηση 2%. Κυρία Επίτροπε, εγώ συμφωνούσα εξαρχής με την πρόταση αυτή. Συμφωνούσα και προσπάθησα να συνεργαστώ με την εισηγήτρια κ. Jeggle ακριβώς επειδή είναι σαφές ότι υπήρχε κάποια επιφυλακτικότητα και υπήρχαν κάποια μέλη στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου που δεν θεωρούσαν ότι πρέπει να υποστηριχτεί αυτή η πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, από τη δική μου σκοπιά και όπως το καταλαβαίνω εγώ, το Κοινοβούλιο δεν πρέπει, όπως είπατε, να εμποδίσει τους παραγωγούς που αποφάσισαν να αντιδράσουν θετικά στις απαιτήσεις της αγοράς. Έτσι, εγώ ήμουν που πρότεινα, σε συμφωνία με την κ. Jeggle, να γίνει το μέτρο αυτό προαιρετικό. Όπως είπε ήδη η κ. Jeggle, η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Μολονότι είναι αλήθεια ότι, όπως είπε και η εισηγήτρια, οι ποσοστώσεις δεν εξαντλούνται σε επίπεδο ΕΕ, αυτή η ελλειμματική χρησιμοποίηση δεν είναι καθόλου ίσα κατανεμημένη σε όλα τα κράτη μέλη, το ίδιο δε ισχύει και για το έλλειμμα της παραγωγής σε σχέση με τη θεωρητική κατανάλωση. Αρκεί να παρατηρήσετε ότι στην πατρίδα μου, την Ισπανία, η παραγωγή που μας αναλογεί είναι 6,1 εκατ. τόννοι και η θεωρητική μας κατανάλωση είναι 9 εκατ. τόννοι. Ως εκ τούτου, πρέπει να πούμε ότι η Ισπανία έχει σχεδόν το μεγαλύτερο έλλειμμα ανά κάτοικο ετησίως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτόν, ζητήσαμε στην έκθεση Goepel να γίνει στο μέλλον αυτή η προσαρμογή των ποσοστώσεων όχι ως γραμμική αύξηση, όπως λέει η πρόταση που υποβάλλετε τώρα, αλλά με βάση το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της σημερινής δομής του κλάδου και εκείνης που θα πρέπει να έχει, όπως λέτε, για να είναι ανταγωνιστικός και να σταθεί μόνος του στην αγορά. Σε συνάρτηση με αυτό, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Επίτροπε, εάν εξετάζετε το ενδεχόμενο εκπόνησης μεμονωμένων προτύπων για κάθε κράτος μέλος αναφορικά με τους μηχανισμούς προσαρμογής για την ομαλή προσγείωση. Θα ήθελα να διασαφηνίσω ότι θεωρώ πως η παραγωγή γάλακτος πρέπει να διατηρηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όσον αφορά τις ποσοστώσεις, πριν πούμε ότι τώρα θα τις εγκαταλείψουμε και θα χαθούν, πρέπει να λάβουμε υπόψη τον κοινωνικοοικονομικό τους ρόλο να προστατεύουν πολλές ευαίσθητες οικονομίες. Σε πολλές περιοχές, η παραγωγή γάλακτος είναι, όπως γνωρίζετε, η μόνη δυνατότητα της γεωργίας, και ως εκ τούτου το σύστημα αυτό βοήθησε…"@el10
"Mr President, the truth is that the extremely low prices that were paid to European milk producers for years caused major damage to the sector. They caused large-scale abandonment of the sector, especially in some regions such as my own, Galicia, and another of their consequences was that there were huge reductions in the strategic reserves of milk, which is a basic necessity. I would like to say that, since 2007, the market has been developing positively, and in fact this is giving producers some respite, and even enabling them to invest in their farms, which was unthinkable until now. There are two pieces of good news in this respect, according to the Commission’s own report: positive prospects for the future mean that additional amounts of milk are required from the market, therefore a 2% increase is proposed for this year. I have been in agreement with this proposal from the start, Commissioner. I have been in agreement with this proposal and I have tried to work alongside the rapporteur, Mrs Jeggle, precisely because it is clear that there was some reticence and that there were some members of the Committee on Agriculture and Rural Development who did not think that this proposal from the Commission should be supported. However, from my perspective and as I understand it, Parliament should not, as you said, be curbing those producers who decided to respond positively to the demands of the market. It was therefore I who proposed, in agreement with Mrs Jeggle, to make this measure voluntary. As Mrs Jeggle has already said, the report was adopted unanimously in the Committee on Agriculture and Rural Development. Although it is true, as the rapporteur said, that there is underusage of the quota at EU level, this underusage is by no means equally distributed between all the Member States, nor is the production deficit as against theoretical consumption. Just consider that in my country, Spain, the production allocated to us is 6.1 million tonnes and our theoretical consumption is 9 million tonnes. Spain therefore has, it has to be said, almost the largest deficit per inhabitant per year in the whole of the European Union. Therefore, in Mr Goepel’s report, we have asked for this adjustment of the quota to be done in future, not by means of a linear increase, as in the proposal that you are putting forward now, but rather based on the gap that exists between the current structure and the structure that the sector should have, as you say, in order to be competitive and face up to the market alone. In this respect, Commissioner, I would like to ask you whether you are considering the possibility, in relation to the adjustment mechanisms or soft landing of designing individual models for each Member State. I would like to make it very clear that I think that milk production should be preserved right across Europe. With regard to quotas, before saying that we are now going to abandon them and that they are going to disappear, we need to think about their socio-economic role of protecting many fragile economies. In many areas milk production is, as you know, the only agricultural option, therefore this system has helped..."@en4
"Härra juhataja, tõsi on see, et äärmiselt madalad hinnad, mida aastaid Euroopa piimatootjatele maksti, tõid sektorile suurt kahju. Need tõid kaasa sektori laiaulatusliku hülgamise, eriti mõnes piirkonnas nagu minu kodupiirkonnas Galicias, ja veel üheks tagajärjeks olid strateegiliste piimavarude, mis on meie põhivajadus, tohutu vähenemine. Tahaksin öelda, et alates 2007. aastast on turg arenenud positiivselt ja tegelikult annab see tootjatele mõningase hingetõmbepausi ja võimaldab neil isegi investeerida oma taludesse, mis siiani oli mõeldamatu. Selles osas on kaks head uudist, seda komisjoni enda aruande põhjal: positiivsed tulevikuväljavaated tähendavad, et turult nõutakse täiendavaid koguseid piima, seetõttu tehakse käesolevaks aastaks ettepanek kvootide suurendamiseks 2% võrra. Volinik, olen seda ettepanekut algusest peale toetanud. Olen seda ettepanekut toetanud ja olen püüdnud töötada koos raportööri proua Jegglega, eriti kuna on selge, et valitses teatud tõrjuv olukord ja et mõned põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni liikmed ei arvanud, et seda komisjoni ettepanekut tuleks toetada. Minu arusaamist mööda aga ei tohiks parlament, nagu te ütlesite, ohjeldada tootjaid, kes otsustasid turunõudlusele positiivselt reageerida. Seepärast olin mina see, kes koos proua Jegglega tegi ettepaneku muuta see meede vabatahtlikuks. Nagu proua Jeggle juba ütles, võttis põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon kõnealuse ettepaneku ühehäälselt vastu. Kuigi on tõsi, nagu raportöör ütles, et ELi tasandil esineb kvootide alakasutamist, ei ole see kõigi liikmesriikide vahel kindlasti ühtlaselt jaotunud, samuti pole seda vastupidiselt teoreetilisele tarbimisele toodangu puudujääk. Kujutlege ainult, et minu kodumaal Hispaanias on meile eraldatud toodang 6,1 miljonit tonni ja meie teoreetiline tarbimine on 9 miljonit tonni. Peab mainima, et Hispaanial on seega kogu ELis peaaegu suurim puudujääk elaniku kohta aastas. Seetõttu oleme härra Goepeli raportis palunud tulevikus seda kvooti täpsustada, mitte lineaarse suurendamise teel, nagu hetkel tehtavas ettepanekus, vaid pigem lõhe põhjal, mis eksisteerib kehtiva struktuuri ja selle vahel, mis sektoris olema peaks, nagu te ütlete, et olla konkurentsivõimeline ja turuga üksi silmitsi seista. Selles osas, volinik, tahaksin teilt küsida, kas te kaalute võimalust mehhanismide kohandamise või pehme maandumisega seoses kujundada iga liikmesriigi jaoks eraldiseisev mudel. Tahaksin teha väga selgeks, et minu arvates peaks piimatootmist kogu Euroopas õigesti säilitama. Kvootide osas nii palju, et enne kui räägime nende kaotamisest ja kadumisest, peame mõtlema nende sotsiaal-majanduslikule rollile, mis kaitseb palju tundlikke majandusi. Nagu te teate, on piimatootmine paljudes piirkondades ainsaks põllumajanduslikuks võimaluseks, seepärast on see süsteem kaasa aidanud..."@et5
"Arvoisa puhemies, totuus on, että Euroopan maidontuottajille vuosikausien ajan maksetut erittäin matalat hinnat vahingoittivat alaa. Niiden vuoksi hyvin monet tuottajat lopettivat työn alalla – erityisesti oman alueeni, Galician, kaltaisilla alueilla – ja niiden toisena seurauksena oli, että maidon strategisia varastoja vähennettiin voimakkaasti, vaikka on kyse peruselintarvikkeesta. Haluaisin sanoa, että vuodesta 2007 lähtien markkinat ovat kehittyneet myönteisesti, ja itse asiassa tämä antaa tuottajille vähän hengähdystaukoa ja jopa mahdollistaa investoinnit maatiloihin, mikä oli tähän saakka mahdotonta. Tässä suhteessa saamme siis kaksi hyvää uutista komission oman kertomuksen mukaisesti. Valoisat tulevaisuudennäkymät merkitsevät, että tulevaisuudessa tarvitaan lisää maitoa markkinoilta, ja siksi tälle vuodelle ehdotetaan kahden prosentin korotusta tänä. Olen ollut samaa mieltä ehdotuksesta alusta alkaen, arvoisa komission jäsen. Olen ollut samaa mieltä ehdotuksesta ja pyrkinyt yhteistyöhön esittelijä Jegglen kanssa erityisesti sen vuoksi, että asiassa on selkeästi ollut jonkin verran kitkaa ja että maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan tietyt jäsenet eivät katsoneet, että tätä komission ehdotusta pitäisi tukea. Kuitenkaan minun näkökulmastani ja käsitykseni mukaan parlamentin ei pitäisi, kuten te sanoitte, hillitä niitä tuottajia, jotka päättivät vastata myönteisesti markkinoiden kysyntään. Siksi ehdotinkin yhteistyössä Elisabeth Jegglen kanssa, että tästä toimesta pitää tehdä vapaaehtoinen. Kuten Elisabeth Jeggle on jo sanonut, mietintö hyväksyttiin yksimielisesti maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa. Kuten esittelijä sanoi, on totta, että kiintiöitä ei hyödynnetä täysimääräisesti EU:n tasolla. Kuitenkaan kiintiöiden hyödyntäminen ei ole jakautunut tasaisesti kaikkien jäsenvaltioiden välillä, kuten ei myöskään tuotannonvaje teoreettiseen kulutukseen verrattuna. Omassa maassani Espanjassa meille varattu tuotanto on 6,1 miljoonaa tonnia, ja teoreettinen kulutuksemme on noin yhdeksän miljoonaa tonnia. Espanjassa on siten lähestulkoon koko Euroopan unionin suurin tuotannonvaje asukasta kohti vuodessa. Siksi pyysimme Lutz Goepelin mietinnössä, että kiintiötä ei mukauteta tulevaisuudessa lineaarisen lisäyksen perusteella, mitä ehdotatte tässä ehdotuksessa. Pikemminkin kiintiön pitäisi perustua siihen eroon, joka vallitsee nykyisen rakenteen ja halutun rakenteen välillä, kuten sanoitte, jotta voimme olla kilpailukykyisiä ja vastata markkinoiden haasteisiin itsenäisesti. Haluaisin tässä yhteydessä tiedustella komission jäseneltä, harkitseeko hän mukauttamismekanismien tai pehmeän laskun osalta mahdollisuutta suunnitella yksittäisiä malleja kullekin jäsenvaltiolle? Haluaisin tehdä hyvin selväksi, että mielestäni maidontuotantoa olisi suojeltava Euroopassa. Ennen kuin sanotaan, että aiomme nyt hylätä kiintiöt ja että ne tulevat katoamaan, meidän on ajateltava kiintiöiden sosioekonomista tehtävää monien hauraiden talouksien suojelemisessa. Monilla alueilla maidontuotanto on maatalouden ainoa vaihtoehto, minkä takia tällä järjestelmällä on autettu..."@fi7
"Monsieur le Président, la vérité, c’est que les prix extrêmement bas qui ont été payés aux producteurs de lait européens pendant des années ont fait énormément de tort au secteur. Ils ont poussé beaucoup de producteurs à abandonner ce secteur, en particulier dans des régions comme la mienne, la Galice, et ont également entraîné d’énormes réductions dans les réserves stratégiques de lait, qui est une nécessité de base. Je voudrais dire que, depuis 2007, le marché évolue positivement et, en fait, cela offre un peu de répit aux producteurs et cela leur permet même d’investir dans leurs exploitations, ce qui était jusqu’à présent impensable. Il y a deux bonnes nouvelles à cet égard, selon le propre rapport de la Commission: les perspectives positives pour l’avenir signifient que des quantités de lait supplémentaires devront être produites, et c’est la raison pour laquelle une augmentation de 2 % est proposée pour cette année. Je suis d’accord avec cette proposition depuis de départ, Madame la Commissaire. Je suis d’accord avec cette proposition et j’ai essayé de travailler aux côtés du rapporteur, Mme Jeggle, précisément parce qu’il est clair qu’il y avait une certaine réticence et que certains membres de la commission de l’agriculture et du développement rural pensaient qu’il ne fallait pas soutenir cette proposition de la Commission. Cependant, de mon point de vue et comme je comprends les choses, le Parlement ne devrait pas, comme vous l’avez dit, freiner les producteurs qui ont décidé de répondre positivement aux demandes du marché. C’est par conséquent moi qui ai proposé, en accord avec Mme Jeggle, de rendre cette mesure facultative. Comme Mme Jeggle l’a déjà dit, le rapport a été adopté à l’unanimité en commission de l’agriculture et du développement rural. Même s’il est vrai, comme le rapporteur l’a dit, que les quotas sont sous-utilisés au niveau communautaire, cette sous-utilisation n’est en aucun cas répartie équitablement entre tous les États membres, ce qui n’est pas non plus le cas du déficit de production par rapport à la consommation théorique. Imaginez que dans mon pays, l’Espagne, la production qui nous est allouée est de 6,1 millions de tonnes et que notre consommation théorique est de 9 millions de tonnes. L’Espagne a donc, il faut le dire, presque le déficit par habitant par an le plus important de toute l’Union européenne. C’est pourquoi, dans le rapport de M. Goepel, nous avons demandé que cet ajustement du quota soit effectué à l’avenir, non pas au moyen d’une augmentation linéaire, comme dans la proposition que vous nous présentez aujourd’hui, mais plutôt sur la base de l’écart existant entre la structure actuelle et la structure que le secteur devrait avoir, comme vous l’avez dit, pour être compétitif et faire face au marché seul. À cet égard, Madame la Commissaire, je voudrais vous demander si vous examinez la possibilité, dans le cadre des mécanismes d’ajustement ou de l’atterrissage en douceur, d’élaborer des modèles individuels pour chaque État membre. Je voudrais indiquer très clairement que je pense que la production laitière devrait être préservée dans toute l’Europe. En ce qui concerne les quotas, avant de dire que nous allons les abandonner et qu’ils vont disparaître, nous devons réfléchir à leur rôle socio-économique de protection de nombreuses économies fragiles. Dans de nombreuses régions, la production laitière est, comme vous le savez, la seule option agricole, ce système a donc aidé..."@fr8
"Elnök Úr, az az igazság, hogy az európai tejtermelőknek éveken át fizetett rendkívül alacsony árak súlyos kárt okoztak az ágazatnak. Emiatt sokan hagyták ott az ágazatot, különösen néhány régióban, mint például az enyémben, Galíciában, és ennek másik következménye az volt, hogy a stratégiai tejtartalékok óriási mértékben csökkentek, pedig ez alapszükséglet. Szeretném elmondani, hogy 2007 óta a piac határozottan fejlődött, és ez némi lélegzethez juttatja a termelőket, sőt, még azt is lehetővé teszi számukra, hogy beruházzanak gazdaságaikba, ami mostanáig elképzelhetetlen volt. A Bizottság saját jelentése szerint e vonatkozásban két jó hír van: a jövőre vonatkozó pozitív kilátások azt jelentik, hogy a piac további tejmennyiségeket igényel, ezért erre az évre 2%-os emelést javasolnak. Én már a kezdet kezdetétől egyetértettem ezzel a javaslattal, biztos asszony. Én egyetértettem ezzel a javaslattal, és megpróbáltam az előadóval, Jeggle asszonnyal együttműködni pontosan azért, mert világos, hogy volt bizonyos mértékű tartózkodás, és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság néhány tagja úgy gondolta, hogy a Bizottság e javaslatát nem szabadna támogatni. Az én szempontomból, és ahogyan én értem a kérdést, a Parlamentnek nem szabadna visszafognia azokat a termelőket, akik úgy döntenek, hogy pozitívan reagálnak a piaci keresletre. Ezért – Jeggle asszonnyal egyetértésben – én azt javasoltam, hogy ez az intézkedés legyen önkéntes. Amint Jeggle asszony már elmondta, a jelentést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság egyhangúan fogadta el. Amint az előadó is elmondta, igaz ugyan, hogy EU-szinten a kvótát nem használják ki, ez a kihasználatlanság koránt sincs egyenlően elosztva valamennyi tagállam között, amint a termelési hiány sem, az elméleti fogyasztással szemben. Csak gondolják végig, hogy az én hazámban, Spanyolországban a nekünk kiosztott termelési kvóta 6,1 millió tonna, míg elméleti fogyasztásunk 9 millió tonna. Így – és ezt el kell mondani – Spanyolországban van a legnagyobb egy lakosra jutó éves deficit az egész Európai Unióban. Így Goepel úr jelentésében kértük, hogy a jövőbeni kvótakiigazítás ne lineáris emeléssel történjék, mint ahogyan az ön által előterjesztett javaslatban most áll, hanem inkább épüljön a jelenlegi struktúra és azon struktúra közötti eltérésre, amellyel az ágazatnak rendelkeznie kellene ahhoz, hogy – amint ön is mondja – versenyképes legyen, és egyedül is megfelelhessen a piacnak. E tekintetben, biztos asszony, szeretném megkérdezni, hogy fontolóra veszi-e a kiigazító mechanizmusokkal vagy a fokozatos átmenettel kapcsolatban annak lehetőségét, hogy valamennyi tagállam számára egyedi modellt terveznek. Nagyon egyértelművé kívánom tenni azt a véleményemet, hogy a tejtermelést egész Európában fenn kell tartani. Ami a kvótákat illeti, mielőtt azt mondanánk, hogy felhagyunk velük, vagy hogy el fognak tűnni, végig kell gondolnunk azt a társadalmi-gazdasági szerepet, amelyet sok törékeny gazdaság védelmében játszottak. Sok területen a tejtermelés, amint önök is tudják, az egyetlen mezőgazdasági lehetőség, ezért ez a rendszer segített..."@hu11
"Signor Presidente, la verità è che i prezzi estremamente ridotti pagati per anni ai produttori lattiero-caseari europei hanno causato un danno importante per il settore. Hanno provocato un abbandono su vasta scala del settore, in particolar modo in alcune regioni come la mia, la Galizia, e un’altra delle conseguenze è stata l’enorme riduzione delle riserve strategiche di latte, che è un alimento di prima necessità. Vorrei dire che, dal 2007, il mercato si sta sviluppando in modo positivo, e questo sta di fatto dando respiro ai produttori, consentendo loro persino di investire nelle loro aziende agricole, cosa sinora impensabile. Su questo aspetto vi sono due buone notizie, secondo la relazione della Commissione: le prospettive positive per il futuro significano che il mercato richiede quantità aggiuntive di latte, quindi si propone un aumento del 2% per quest’anno. Signora Commissario, sono stata d’accordo con tale proposta sin dall’inizio. Concordo con la proposta e ho cercato di collaborare con la relatrice, l’onorevole Jeggle, in particolare perché è chiaro che c’è stata della reticenza e che alcuni membri della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale non pensavano che la proposta della Commissione sarebbe stata sostenuta. Tuttavia, dal mio punto di vista e da quanto capisco, il Parlamento non dovrebbe, come lei ha dichiarato, limitare i produttori che decidono di rispondere positivamente alle domande del mercato. Pertanto, io stessa ho proposto, in accordo con l’onorevole Jeggle, di rendere la disposizione volontaria. Come già affermato dall’onorevole Jeggle, la relazione è stata adottata all’unanimità in sede di commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Nonostante sia vero, come dichiarato dalla relatrice, che le quote sono sottoutilizzate a livello comunitario, ciò non accade in modo uniforme tra tutti gli Stati membri, e lo stesso vale per il di produzione in contrapposizione al consumo teorico. Si pensi solo che nel mio paese, la Spagna, la produzione a noi assegnata è di 6,1 milioni di tonnellate e il nostro consumo teorico è di 9 milioni di tonnellate. La Spagna ha quindi, deve essere detto, quasi il più ampio annuo per abitante dell’intera Unione europea. Pertanto, abbiamo chiesto nella relazione dell’onorevole Goepel che venga in futuro apportata tale modifica delle quote, non attraverso un incremento lineare, come definito nella proposta presentata ora da lei, ma sulla base del divario esistente tra l’attuale struttura e quella che dovrebbe esserci, come lei dice, al fine di essere competitivi e affrontare da soli il mercato. Su questo aspetto, signora Commissario, desidero domandarle se sta considerando la possibilità, riguardo ai meccanismi di adattamento o all’atterraggio morbido, di delineare modelli individuali per i singoli Stati membri. Vorrei chiarire bene che ritengo che la produzione del latte dovrebbe essere tutelata in tutta l’Europa. Per quanto riguarda le quote, prima di dire che stiamo per abbandonarle e che scompariranno, dobbiamo pensare al loro ruolo socioeconomico di protezione delle numerose economie fragili. In molte regioni la produzione lattiero-casearia è, come sapete, l’unica opzione agricola, quindi tale sistema ha aiutato..."@it12
"Pone Pirmininke, tiesa ta, kad labai mažos kainos, kurias metų metus mokėjome Europos pieno gamintojams, sukėlė nemažą grėsmę sektoriuje. Dėl to sektoriuje buvo nutraukta nemažai veiklos, ypač kai kuriuose regionuose, pvz., mano – Galicijoje, – be to, labai sumažėjo strateginiai pieno rezervai, kurie yra pagrindinė būtinybė. Norėčiau pasakyti, kad nuo 2007 m. rinkos plėtra buvo teigiama, todėl gamintojai gali šiek tiek atsipūsti ir netgi investuoti į savo ūkius, kas iki tol buvo neįsivaizduojama. Kaip teigiama Komisijos pranešime, galime kalbėti apie dvi geras naujienas šioje srityje: teigiamos ateities perspektyvos reiškia, kad rinkai reikės pateikti papildomą pieno kiekį, todėl šiais metasi siūloma padidinti 2 %. Nuo pat pradžių pritariau šiam pasiūlymui, Komisare. Pritariau šiam siūlymui ir stengiausi dirbti kartu su pranešėju, pone Jeggle, nes akivaizdu, kad ne viskas pasakoma ir kai kurie Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nariai nemanys, kad reikia palaikyti šį Komisijos teikiamą pasiūlymą. Tačiau kiek suprantu, Parlamentas, kaip teigėte, neturėtų varžyti tų gamintojų, kurie nutars pritarti rinkos paklausai. Todėl būtent aš, pritariant poniai Jeggle, pasiūliau padaryti šią priemonę savanoriška. Kaip ponia Jeggle minėjo, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete pranešimas buvo priimtas vieningai. Kaip pranešėjas minėjo, iš tikrųjų pastebimas nepakankamas kvotos naudojimas ES lygiu, tačiau šis nepakankamas naudojimas jokiu būdu nėra vienodai pasiskirstęs tarp visų valstybių narių, to negalima pasakyti ir apie produkcijos deficitą, kaip matyti iš teorinio suvartojimo. Paprasčiausiai įsivaizduokite, kad mano šalyje, Ispanijoje, mums skirtos produkcijos kiekis sudaro 6,1 milijono tonų, o teorinis suvartojimas yra 9 milijonai tonų. Reikia pasakyti, kad todėl Ispanijoje juntamas didžiausias deficitas, tenkantis gyventojui per metus, palyginus su visomis Europos Sąjungos šalimis. Todėl, pono Goepel pranešime mes prašėme ateityje kvotas suderinti ne tiesinio augimo priemonėmis, kaip teigiama šiuo metu teikiamame pasiūlyme, bet atsižvelgiant į tai, kad egzistuoja praraja tarp dabartinės struktūros ir tokios, kuri turėtų būti sektorius pagrindas, kaip sakėte, kad būtų galima konkuruoti ir dalyvauti rinkoje. Atsižvelgiant į tai, Komisare, norėčiau paklausti, ar svarstote su suderinimo mechanizmu ir švelniu nuleidimu susijusią galimybę sukurti atskirus modelius kiekvienai valstybei narei. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad manau, jog pieno gamyba turi būti tinkamai palaikoma visoje Europoje. Kalbant apie kvotas, reikia pasakyti, kad prieš teigdami, jog šiuo metu rengiamės jas panaikinti ir jos išnyks, turime pagalvoti apie jų socialinį ir ekonominį vaidmenį apsaugant trapias ekonomikas. Daugelyje regionų pieno gamyba, kaip žinote, yra vienintelė žemės ūkio pasirinktis, todėl ši sistema padėjo..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, patiesā situācija ir tāda, ka ļoti zemās cenas, kas tika maksātas piena ražotājiem Eiropā, ir izraisījušas ievērojamus postījumus šai nozarei. Tās izraisījušas masveida darba pārtraukšanu nozarē, it īpaši atsevišķos reģionos, piemēram, manējā reģionā Galīcijā, citas šādu cenu izraisītas sekas bija milzīgs stratēģisko piena rezervju samazinājums, kas ir pamata vajadzība. Es vēlētos teikt, ka kopš 2007. gada tirgus attīstās pozitīvā virzienā, un faktiski tas sniedz ražotājiem nelielu atelpu un ļauj investēt saimniecībās, kas bija neiedomājami līdz šim brīdim. Šajā sakarībā ir divas labas ziņas saskaņā ar Komisijas ziņojumu: pozitīvas nākotnes izredzes nozīmē, ka tirgū būs papildus pieprasījums pēc piena, tādējādi tiek ierosināts 2 % palielinājums šim gadam. Es piekrītu šim ierosinājumam jau no paša sākuma, Komisār. Es piekrītu šim ierosinājumam un esmu mēģinājusi strādāt kopā tieši ar referenti kundzi, jo ir skaidrs, ka zināmā mērā tika noklusēti fakti, un bija daži Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekļi, kas nevēlējās, lai šis Komisijas ierosinājums tiku atbalstīts. Tomēr pēc manām domām un manas izpratnes par šo jautājumu, Parlamentam nevajadzētu, kā jūs sakāt, ierobežot tos ražotājus, kas izlēmuši pozitīvi atsaukties uz tirgus prasībām. Tādējādi tieši es, vienojoties ar kundzi, ierosināju padarīt šo pasākumu par brīvprātīgu. Kā kundze jau teica, ziņojums Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā tika pieņemts vienbalsīgi. Ir patiess arī referentes apgalvojums, ka ES līmenī kvotas netiek pilnībā izmantotas, un kvotu pārpalikums nav vienlīdzīgi sadalīts starp visām dalībvalstīm, tāpat arī produkcijas deficīts nav samērīgs ar teorētisko patēriņa aprēķinu. Padomājiet par manu valsti, Spāniju, mums piešķirtā ražošanas kvota ir 6.1 miljons tonnu piena, un mūsu teorētiski aprēķinātais piena patēriņš ir 9 miljoni tonnu. Līdz ar to ir jāsaka, ka Spānijā ir vislielākais piena trūkums uz vienu iedzīvotāju gadā visā Eiropas Savienībā. Tāpēc mēs kunga ziņojumā esam lūguši nākotnē veikt kvotu izlīdzināšanu nevis lineāri, kā ir ierosināts jūsu šī brīža piedāvājumā, bet, pamatojoties uz atšķirību, kas pastāv starp faktisko struktūru un struktūru, kādai būtu jābūt sektorā, kā jūs sakāt, lai konkurētu un ievērotu tirgus vajadzības. Tāpēc, Komisār, es vēlētos jums jautāt, vai jūs apspriežat iespēju izstrādāt atsevišķus modeļus katrai dalībvalstij saistībā ar regulēšanas mehānismiem vai „mīksto piezemēšanos”. Es vēlētos skaidri norādīt, ka es domāju, ka piena ražošana ir jāsaglabā visā Eiropā. Attiecībā uz kvotām, pirms mēs nolemjam, ka mēs tās vairs neizmantosim un ka tās vairs nepastāvēs, mums ir jāpadomā par to sociāli ekonomisko lomu daudzu vārīgu ekonomisko sistēmu pasargāšanai. Daudzos reģionos piensaimniecība, kā jūs zināt, ir vienīgā lauksaimniecības nozare, tādējādi šādai sistēmai ir jāpalīdz..."@lv13
"Señor Presidente, la verdad es que los precios extremadamente bajos que durante años se pagaron a los productores de leche europeos hicieron un daño enorme al sector, provocaron abandonos masivos –sobre todo en algunas regiones como la mía, en Galicia– y otra de sus consecuencias fue que redujeron extremadamente las reservas estratégicas de este alimento, que es de primera necesidad. Quería decirle que, efectivamente, desde el año 2007 el mercado evoluciona de forma positiva; y de hecho está dando un respiro a los productores, permitiéndoles incluso invertir en sus explotaciones, algo impensable hasta hoy. Y, en este sentido, según su propio informe de la Comisión, dos buenas noticias: perspectivas de futuro positivas demandan al mercado cantidades suplementarias; propuesta, por lo tanto, del incremento para esta campaña del 2 %. Yo he estado de acuerdo, señora Comisaria, desde el primer momento, con esta propuesta. He estado de acuerdo con esta propuesta y he intentado trabajar en unión con la ponente, con la señora Jeggle, precisamente porque es evidente que había reticencias y que había determinados miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que no creían que hubiese que dar el apoyo a esta propuesta de la Comisión. Pero, a mi modo de ver y de entender, no debería ser este Parlamento quien pusiese un freno, como usted dice, a aquellos productores que decidieron responder afirmativamente a las demandas del mercado. Y por ello fui yo la que propuso, de acuerdo con la señora Jeggle, dotar a esta medida de un carácter voluntario. El informe, lo ha dicho la señora Jeggle ya, ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural; y aunque es verdad, y la ponente lo manifestaba, que hay una infrautilización de las cuotas a escala de la Unión Europea, esta infrautilización no está ni mucho menos repartida de manera igual entre todos los Estados miembros. Como tampoco lo está el déficit de producción sobre el consumo teórico. Fíjese que en España, mi país, la producción que tenemos asignada es de 6,1 millones de toneladas y nuestro consumo teórico es de 9 millones. España tiene, por lo tanto, y hay que decirlo así, casi el mayor déficit por habitante y año del total de la Unión Europea. Por eso, en el informe del señor Goepel, hemos pedido que esta adaptación de la cuota se realice en el futuro, no a través de un incremento lineal, como en esta propuesta que usted formula ahora, sino en función de esa distancia existente entre la estructura actual y la que el sector debe tener, como usted dice, para ser competitivo y enfrentarse en solitario al mercado. Y en este sentido, señora Comisaria, me gustaría preguntarle si contempla la posibilidad, en relación con los mecanismos de adaptación o del diseño de modelos individualizados para cada Estado miembro. Quiero dejar una cosa muy clara aquí, creo que la producción lechera debe ser preservada sobre la entera totalidad del territorio europeo. En lo relativo a las cuotas, antes que decir desde ya que vamos a renunciar a ellas y que van a desaparecer, debemos reflexionar sobre el papel socioeconómico de protección de muchas economías frágiles que han desempeñado. Porque la producción láctea es, y usted lo sabe, en muchas zonas la única alternativa agraria, por lo que este sistema ha ayudado..."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de waarheid is dat er grote schade is toegebracht aan de sector doordat Europese melkproducenten jarenlang extreem lage prijzen betaald hebben gekregen. Dat heeft ertoe geleid dat bedrijven op grote schaal de sector vaarwel zeiden, met name in bepaalde regio’s, waaronder mijn thuisregio Galicië. Het heeft ook tot gevolg gehad dat de strategische melkvoorraden ernstig zijn teruggelopen, terwijl melk toch een basisbehoefte is. Ik wil graag opmerken dat de markt zich sinds 2007 op positieve wijze ontwikkelt. Producenten krijgen hierdoor wat meer ruimte en kunnen zelfs in hun bedrijven investeren, wat voorheen ondenkbaar was. In dit verband is er goed nieuws te melden op twee vlakken, zoals in het verslag van de Commissie staat vermeld: gunstige toekomstperspectieven houden in dat de marktvraag naar melk stijgt en daarom wordt een quotaverhoging van 2 procent voorgesteld voor dit jaar. Dat voorstel heb ik vanaf het begin gesteund, commissaris. Ik ben steeds voorstander geweest van dat voorstel en ik heb dan ook geprobeerd om er samen met de rapporteur, mevrouw Jeggle, aan te werken, juist omdat er duidelijk sprake was van enige terughoudenheid en omdat een aantal leden van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van mening was dat dit Commissievoorstel niet moest worden gesteund. Ik sta op het standpunt dat de producenten die hebben besloten op de vraag van de markt in te gaan, niet zouden moeten worden ingeperkt door het Parlement, zoals u al zei. Om die reden heb ik, in overleg met mevrouw Jeggle, voorgesteld om er een vrijwillige maatregel van te maken. Zoals mevrouw Jeggle al zei, is het verslag unaniem goedgekeurd door de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Er is inderdaad sprake van onderbesteding van de quota op EU-niveau, zoals de rapporteur opmerkte, maar de mate van onderbesteding verschilt enorm tussen de lidstaten, evenals het productietekort, dat contrasteert met de theoretische consumptie. Een goed voorbeeld is mijn vaderland Spanje, dat een toegewezen nationale productie van 6,1 miljoen ton heeft, terwijl onze theoretische consumptie 9 miljoen ton bedraagt. Daarmee heeft Spanje, dat moet gezegd worden, bijna het grootste tekort per inwoner per jaar van de gehele Europese Unie. Daarom hebben we in het verslag van de heer Goepel verzocht om de quota in de toekomst op een andere manier aan te passen dan door middel van een lineaire toename, zoals u nu voorstelt, namelijk op basis van de kloof tussen de huidige structuur en de gewenste structuur van de sector. Op die manier zal de sector, zoals u zegt, concurrerend kunnen zijn en zelfstandig in de markt kunnen staan. In dit kader zou ik u willen vragen, commissaris, of u de mogelijkheid overweegt om individuele modellen per lidstaat op te stellen voor de aanpassingsmechanismen, de zogenaamde zachte landing. Eén ding wil ik hier heel duidelijk stellen: ik ben van mening dat de melkproductie in heel Europa behouden moet blijven. Met betrekking tot de quota is het zinvol eerst stil te staan bij hun sociaal-economische rol als beschermers van vele kwetsbare economieën, voordat we aankondigen dat ze zullen worden afgeschaft en dat ze gaan verdwijnen. Zoals bekend is in veel gebieden melkproductie de enige mogelijke vorm van landbouw, daarom heeft dit systeem bijgedragen…"@nl3
"Panie przewodniczący! Prawda jest taka, że niezwykle niskie sumy, które były wypłacane producentom mleka przez lata, poważnie zaszkodził temu sektorowi. Spowodowało to zaniechanie na szeroką skalę działalności w tym sektorze, zwłaszcza w niektórych regionach takich jak mój, Galicja, a kolejną konsekwencją tego stanu rzeczy było to, że wprowadzono ogromne ograniczenia w strategicznych rezerwach mleka, które stanowi podstawową potrzebę. Chciałaby powiedzieć, że od roku 2007 sytuacja na rynku rozwija się pozytywnie i w rzeczywistości daje to producentom trochę wytchnienia, a nawet umożliwia im inwestowanie w swoje gospodarstwa, co było do tej pory nie do pomyślenia. Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji z własnej inicjatywy w tym względzie mamy do czynienia z dwiema dobrymi informacjami: pozytywne perspektywy na przyszłość oznaczają, że rynek potrzebuje dodatkowych ilości mleka, w związku z czym na ten rok proponuje się 2% zwiększenie kwot. Pani komisarz! Od samego początku zgadzałam się tym wnioskiem. Zgadzałam się z nim i starałam się pracować w zgodności ze sprawozdawczynią, panią poseł Jeggle, dokładnie dlatego, że jest jasne, iż istniała pewna powściągliwość oraz że niektórzy z posłów w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie byli zdania, iż przedmiotowy wniosek Komisji powinien zostać poparty. Jednakże z mojej perspektywy i zgodnie z moim rozumowaniem, Parlament nie powinien, jak pani mówi, ograniczać tych producentów, którzy zdecydowali się pozytywnie odpowiedzieć na zapotrzebowanie na rynku. Dlatego też to właśnie ja zaproponowałam, w porozumieniu z panią poseł Jeggle, aby uczynić ten środek dobrowolnym. Jak powiedziała już pani poseł Jeggle, sprawozdanie to zostało przyjęte w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednogłośnie. Chociaż prawdą jest, że - jak stwierdziła sprawozdawczyni - na szczeblu UE nie wszystkie kwoty są wykorzystywane, to w odniesieniu do teoretycznego poziomu konsumpcji ani one ani deficyt produkcji nie są w żaden sposób równomiernie rozprowadzane pomiędzy państwa członkowskie. Proszę sobie wyobrazić, że mojemu krajowi, Hiszpanii, przyznano poziom produkcji w wysokości 6,1 miliona ton, natomiast teoretyczny poziom konsumpcji to 9 milionów ton. Należy zauważyć, że dlatego też Hiszpania ma prawie największy deficyt na mieszkańca w ciągu roku w całej Unii Europejskiej. Stąd w sprawozdaniu pana posła Goepela zwróciliśmy się o dostosowanie kwot w przyszłości nie poprzez liniowe zwiększenia, jak ma to miejsce w przedstawionym obecnie wniosku, ale raczej na podstawie luki, jaka istnieje między obecną strukturą a strukturą, jaką powinien dysponować ten sektor, jak pani mówi, w celu uzyskania konkurencyjności i samodzielnego sprostania wyzwaniom rynku. W tym względzie, pani komisarz, chciałabym spytać panią, czy w odniesieniu do mechanizmów dostosowawczych czy miękkiego lądowania uwzględnia pani możliwość zaprojektowania oddzielnych modeli dla poszczególnych państw członkowskich. Chciałabym jasno podkreślić, że moim zdaniem produkcja mleka powinna być chroniona w całej Europie. W odniesieniu do kwot - zanim powiemy, że teraz mamy zamiar z nich zrezygnować i że zostaną one usunięte - musimy zastanowić się nad społeczno-ekonomiczną rolą ochrony wielu wrażliwych gospodarek. W wielu obszarach produkcja mleka jest, jak państwo wiecie, jedyną opcją prowadzenia działalności rolniczej, dlatego też system ten pomógł..."@pl16
"Senhor Presidente, a verdade é que os preços extremamente baixos que, durante anos, foram pagos aos produtores de leite europeus causaram enormes prejuízos ao sector, dando azo a um abandono maciço do sector, especialmente em algumas regiões como a minha, a Galiza. Outra consequência foi a drástica redução das reservas estratégicas de leite, que é um bem de primeira necessidade. Gostaria de dizer que, desde 2007, o mercado tem vindo a evoluir de forma positiva, o que trouxe realmente algum alívio aos produtores, permitindo-lhes inclusivamente investir nas suas explorações, o que era impensável até agora. De acordo com o relatório da própria Comissão, há duas boas notícias neste tocante: boas perspectivas de futuro significam que o mercado requer quantidades adicionais de leite, e daí a proposta de aumento de 2% das quotas leiteiras para este ano. Desde o início que concordei com esta proposta, Senhora Comissária. Concordei com esta proposta e tentei trabalhar em conjunto com a relatora, a senhora deputada Jeggle, precisamente porque é evidente que havia algumas reticências e havia alguns membros da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural que não pensavam que esta proposta da Comissão devesse ser apoiada. Porém, do meu ponto de vista e no meu entendimento, o Parlamento não deveria, como V. Exa. disse, refrear os produtores que decidiram responder positivamente às necessidades do mercado. Por isso mesmo, fui eu própria que, de comum acordo com a senhora deputada Jeggle, propus tornar esta medida voluntária. Como a senhora deputada Jeggle já teve ocasião de dizer, o relatório foi adoptado por unanimidade na Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. Embora seja verdade que, como a relatora referiu, há uma subutilização das quotas a nível da UE, esta subutilização não está de modo algum a ser repartida equitativamente entre todos os Estados-Membros, o mesmo acontecendo com o défice de produção face ao consumo teórico. Repare que no meu país, Espanha, a quota de produção que nos foi atribuída é de 6,1 milhões de toneladas e o nosso consumo teórico é de 9 milhões. A Espanha tem, portanto – tem de ser dito – quase o maior défice por habitante por ano de toda da União Europeia. Por isso mesmo, no relatório do senhor deputado Goepel solicitámos que esta adaptação da quota seja feita, no futuro, não através de um aumento linear, como preconiza a proposta que V. Exa. nos apresenta agora, mas em função desta lacuna que existe entre a estrutura actual e a estrutura que o sector deveria ter, como V. Exa. diz, para ser competitivo e responder sozinho às necessidades do mercado. A este propósito, gostaria de lhe perguntar se, no que se refere aos mecanismos de ajustamento ou “ ”, a Senhora Comissária equaciona a possibilidade de elaborar modelos individuais para cada Estado-Membro. Gostaria de deixar bem claro que eu penso que a produção de leite deve ser preservada em toda a Europa. Relativamente às quotas, antes de dizer que agora vamos abandoná-las e que elas vão desaparecer, temos de pensar no seu papel socioeconómico de proteger muitas economias frágeis. Em muitas regiões, a produção de leite constitui, como a Senhora Comissária sabe, a única alternativa agrícola, pelo que este sistema ajudou..."@pt17
"Señor Presidente, la verdad es que los precios extremadamente bajos que durante años se pagaron a los productores de leche europeos hicieron un daño enorme al sector, provocaron abandonos masivos –sobre todo en algunas regiones como la mía, en Galicia– y otra de sus consecuencias fue que redujeron extremadamente las reservas estratégicas de este alimento, que es de primera necesidad. Quería decirle que, efectivamente, desde el año 2007 el mercado evoluciona de forma positiva; y de hecho está dando un respiro a los productores, permitiéndoles incluso invertir en sus explotaciones, algo impensable hasta hoy. Y, en este sentido, según su propio informe de la Comisión, dos buenas noticias: perspectivas de futuro positivas demandan al mercado cantidades suplementarias; propuesta, por lo tanto, del incremento para esta campaña del 2 %. Yo he estado de acuerdo, señora Comisaria, desde el primer momento, con esta propuesta. He estado de acuerdo con esta propuesta y he intentado trabajar en unión con la ponente, con la señora Jeggle, precisamente porque es evidente que había reticencias y que había determinados miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que no creían que hubiese que dar el apoyo a esta propuesta de la Comisión. Pero, a mi modo de ver y de entender, no debería ser este Parlamento quien pusiese un freno, como usted dice, a aquellos productores que decidieron responder afirmativamente a las demandas del mercado. Y por ello fui yo la que propuso, de acuerdo con la señora Jeggle, dotar a esta medida de un carácter voluntario. El informe, lo ha dicho la señora Jeggle ya, ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural; y aunque es verdad, y la ponente lo manifestaba, que hay una infrautilización de las cuotas a escala de la Unión Europea, esta infrautilización no está ni mucho menos repartida de manera igual entre todos los Estados miembros. Como tampoco lo está el déficit de producción sobre el consumo teórico. Fíjese que en España, mi país, la producción que tenemos asignada es de 6,1 millones de toneladas y nuestro consumo teórico es de 9 millones. España tiene, por lo tanto, y hay que decirlo así, casi el mayor déficit por habitante y año del total de la Unión Europea. Por eso, en el informe del señor Goepel, hemos pedido que esta adaptación de la cuota se realice en el futuro, no a través de un incremento lineal, como en esta propuesta que usted formula ahora, sino en función de esa distancia existente entre la estructura actual y la que el sector debe tener, como usted dice, para ser competitivo y enfrentarse en solitario al mercado. Y en este sentido, señora Comisaria, me gustaría preguntarle si contempla la posibilidad, en relación con los mecanismos de adaptación o del diseño de modelos individualizados para cada Estado miembro. Quiero dejar una cosa muy clara aquí, creo que la producción lechera debe ser preservada sobre la entera totalidad del territorio europeo. En lo relativo a las cuotas, antes que decir desde ya que vamos a renunciar a ellas y que van a desaparecer, debemos reflexionar sobre el papel socioeconómico de protección de muchas economías frágiles que han desempeñado. Porque la producción láctea es, y usted lo sabe, en muchas zonas la única alternativa agraria, por lo que este sistema ha ayudado..."@ro18
". – (ES) Vážený pán predsedajúci, pravdou je, že extrémne nízke ceny, ktoré roky dostávali európski výrobcovia mlieka, spôsobili sektoru vážne škody. Vyvolali rozsiahly ústup celého sektora, najmä v niektorých regiónoch, ako je moja Galícia. Ďalším dôsledkom nízkych cien boli veľké úbytky strategických rezerv mlieka, ktoré sú základnou nevyhnutnosťou. Rád by som uviedol, že od roku 2007 sa trh vyvíjal pozitívne a to skutočne prináša výrobcom určitú úľavu a dokonca im to umožňuje, aby investovali do svojich hospodárstiev, čo bolo doposiaľ nemysliteľné. V tejto súvislosti sa podľa samotnej Komisie objavujú dve dobré správy: pozitívne vyhliadky do budúcnosti vedú k tomu, že trh si žiada dodatočné množstvá mlieka, preto sa na tento rok navrhuje zvýšenie o 2 %. Pani komisárka, od začiatku s týmto návrhom súhlasím. Súhlasím s týmto návrhom a pokúšal som sa pracovať po boku spravodajkyne, pani Jeggleovej, presne preto, že sa zjavne prejavuje určitá zdržanlivosť a že niektorí členovia Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka si nemyslia, že by sa mal tento návrh Komisie podporiť. Avšak z môjho pohľadu a ako ja tomu rozumiem, Parlament by nemal, ako ste uviedli, obmedzovať tých výrobcov, ktorí sa rozhodli kladne reagovať na požiadavky trhu. Preto som to bol ja, kto v zhode s pani Jeggleovou navrhol, aby sa toto opatrenie stalo dobrovoľným. Ako už povedala pani Jeggleová, Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prijal túto správu jednomyseľne. Hoci je pravdou, ako uviedla pani spravodajkyňa, že na úrovni EÚ sa nevyužíva celá kvóta, toto nevyužívanie v žiadnom prípade nie je rovnomerne rozložené medzi jednotlivými členskými štátmi a rovnako je to s deficitom výroby v porovnaní s teoretickou spotrebou. Len si uvedomte, že mojej krajine, Španielsku, je pridelený objem výroby 6,1 milióna ton a naša teoretická spotreba je 9 miliónov ton. Španielsko preto má, a to treba povedať, takmer najvyšší ročný deficit na obyvateľa z celej Európskej únie. Preto sme v správe pána Goepela požadovali, aby sa v budúcnosti kvóty upravili nie lineárnym zvýšením, ako je to v návrhu, ktorý teraz predkladáte, ale radšej v závislosti od rozdielu, ktorý existuje medzi terajšou štruktúrou a štruktúrou, akú by mal rezort mať, ako hovoríte, aby bol konkurencieschopný a aby sám dokázal čeliť trhu. V tomto smere by som sa Vás, pani komisárka, rád opýtal, či v súvislosti s mechanizmom úpravy, alebo mäkkého pristátia, uvažujete o možnosti vytvorenia individuálnych modelov pre každý členský štát. Rád by som zdôraznil, že podľa môjho názoru by sme mali chrániť výrobu mlieka v celej Európe. Čo sa týka kvót, prv než povieme, že ich teraz ideme zrušiť a že sa úplne stratia, mali by sme sa zamyslieť nad ich sociálno-ekonomickou úlohou pri ochrane mnohých krehkých ekonomík. V mnohých oblastiach je výroba mlieka, ako viete, jedinou možnosťou poľnohospodárstva, preto tento systém pomáha. (Predsedajúci prerušil rečníka)"@sk19
"Gospod predsednik, izredno nizke cene, plačane evropskim proizvajalcem mleka več let, so povzročile veliko škodo v tem sektorju. Zaradi nizkih cen se je začelo obsežno opuščanje sektorja, zlasti v nekaterih regijah, kot je moja regija Galicija, ter zmanjševanje strateških rezerv mleka, ki je osnovna potreba. Od leta 2007 se trg razvija pozitivno, zaradi česar si lahko proizvajalci oddahnejo in celo vlagajo v svoje kmetije, kar je bilo do zdaj nepredstavljivo. Na to se navezujeta dve dobri novici iz poročila Komisije: zaradi pozitivnih obetov za prihodnost se bo povečalo povpraševanje po mleku na trgu, zato je za to leto predlagano 2-odstotno povečanje. Že od začetka se strinjam s tem predlogom, komisar. Strinjam se s tem predlogom in trudila sem se sodelovati s poročevalko gospo Jeggle, ker je bilo mogoče opaziti zadržanost in ker so bili nekateri člani odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja proti temu predlogu Komisije. Vendar menim, da Parlament proizvajalcem, kot ste dejali, ne bi smel preprečiti, da se pozitivno odzovejo na zahteve trga. Zato sem po dogovoru z gospo Jeggle predlagal, da naj bo ta ukrep prostovoljen. Kot je že povedala gospa Jeggle, je bilo poročilo v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja sprejeto soglasno. Čeprav je res, kot je povedala poročevalka, da kvota na ravni EU ni v celoti izpolnjena, se ta poraba kvote med državami članicami razlikuje, tako kot se razlikuje tudi primanjkljaj proizvodnje v primerjavi s teoretično porabo. Poglejmo si primer moje države Španije, ki ji bila dodeljena proizvodnja v višini 6,1 milijonov ton, medtem ko njena teoretična poraba znaša 9 milijonov ton. Zato je treba povedati, da ima Španija v celotni Evropski uniji največji primanjkljaj na prebivalca na leto. Zato smo v poročilu gospoda Goepela pozvali k prilagoditvi kvote v prihodnosti, vendar ne z linearnim povečanjem, kot to predlagate v vašem današnjem poročilu, ampak na podlagi razlike med sedanjo strukturo in strukturo, ki jo sektor mora imeti, kot ste dejali, da bo lahko konkurenčen in se bo lahko sam spopadel s trgom. V zvezi s tem bi vas komisar želela vprašati, ali glede na mehanizme prilagodljivosti in nežni pristanek razmišljate o oblikovanju individualnih modelov za vsako državo članico. Jasno želim povedati, da se zavzemam za ohranitev pravice do proizvodnje mleka v Evropi. Kar zadeva kvote, moramo preden se odločimo, da jih bomo odpravili, razmisliti o njihovi družbenogospodarski vlogi, ki jo imajo pri ščitenju najranljivejših gospodarstev. Kot veste je proizvodnja mleka v mnogih območjih edina možna kmetijska dejavnost, zato je ta sistem pripomogel k ..."@sl20
". Herr talman! Sanningen är att de extremt låga priser som betalades till europeiska mjölkproducenter i åratal orsakade stor skada för sektorn. De ledde till att ett stort antal producenter lämnade sektorn, framför allt i vissa regioner, som t.ex. min egen, Galicien, och en annan av följderna var att de strategiska mjölkreserverna, som är en grundläggande förutsättning, minskade enormt. Jag skulle vilja säga att marknaden sedan 2007 har utvecklats positivt, och detta ger i själva verket producenterna en viss respit, och till och med möjlighet att investera i sina gårdar, vilket tidigare varit otänkbart. Det finns två goda nyheter i detta sammanhang, enligt kommissionens egen rapport: positiva utsikter för framtiden innebär att det krävs ytterligare kvantiteter mjölk från marknaden, och därför föreslås en ökning på 2 procent för detta år. Jag har stått bakom detta förslag ända från början. Jag har stått bakom förslaget, och jag har försökt att samarbeta med föredraganden, Elisabeth Jeggle, just för att det är uppenbart att det fanns en viss förbehållsamhet och att vissa ledamöter i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling inte ansåg att detta förslag från kommissionen borde stödjas. Men utifrån mitt perspektiv, och som jag ser det, bör inte parlamentet, som ni sa, hindra de producenter som valt att agera positivt på efterfrågan på marknaden. Det var därför jag, i samråd med Jeggle, föreslog att denna åtgärd skulle vara frivillig. Som Jeggle redan har sagt antogs betänkandet enhälligt i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Även om det stämmer, som föredraganden sa, att kvoterna på EU-nivå inte utnyttjas fullt ut så är detta underutnyttjande absolut inte jämnt fördelat över alla medlemsstater, och underskottet i produktionen strider inte heller mot den teoretiska konsumtionen. Tänk på att den produktion som anslagits åt mitt land, Spanien, är 6,1 miljoner ton, och vår teoretiska konsumtion är 9 miljoner ton. Därför måste man säga att Spanien nästan har det största underskottet per invånare per år i hela Europeiska unionen. Därför kräver vi i Lutz Goepels betänkande att en sådan korrigering ska göras av kvoterna i framtiden, inte genom en linjär ökning, som ni föreslår i detta förslag, utan snarare utifrån den klyfta som existerar mellan den befintliga strukturen och den struktur som sektorn borde ha, som ni säger, för att kunna vara konkurrenskraftig och möta marknaden på egen hand. I detta avseende vill jag fråga er, fru kommissionsledamot, om ni överväger möjligheten att, med hänsyn till kompensationsmekanismerna och mjuklandningen, utforma individuella modeller för varje enskild medlemsstat? Jag vill klargöra att jag anser att mjölkproduktionen borde bevaras i hela Europa. Vad gäller kvoterna måste vi, innan vi säger att vi ska avskaffa dem och att de ska försvinna, tänka på den socioekonomiska roll som de spelar till skydd för många svaga ekonomier. I många områden är mjölkproduktion, som ni vet, det enda jordbruksalternativet, och därför har detta system hjälpt ..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Az elnök félbeszakítja az előadót)"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph