Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-215"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.30.2-215"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Ratsminister, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Wie schon gesagt, hat der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung den Vorschlag der Kommission, die Quoten für das kommende Milchwirtschaftsjahr um 2 % zu erhöhen – das wären 2,8 Millionen Tonnen –, einstimmig zurückgewiesen. Dieser Vorschlag ist uns zu starr, zu unflexibel und in der jetzigen Situation insbesondere für die Märkte das falsche Signal. Auf der Grundlage der Beschlüsse von 2003 steht für 11 Mitgliedstaaten zum 1. April dieses Jahres ohnehin eine Quotenerhöhung um 0,5 % an, was 700 000 Tonnen mehr Milch in der Europäischen Union entspricht. Die intensiven Debatten mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Agrarausschuss haben gezeigt, dass es kein Patentrezept und auch keinen bequemen Weg für die weitere Debatte geben wird. Die Meinungen gingen weit auseinander: Von der generellen und grundsätzlichen Ablehnung jeglicher Quotenerhöhung bis hin zu einer 5 %igen Erhöhung waren alle Positionen vertreten. Trotzdem ist es uns gelungen, einen fraktionsübergreifenden Kompromiss zu finden, der einstimmig ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen angenommen wurde. Dafür gilt mein ganz herzlicher Dank allen Kolleginnen und Kollegen, auch für die konstruktive Mitarbeit. Der angenommene Kompromiss hat zwei zentrale Punkte. Frau Kommissarin, Sie haben es gesagt. Ich habe eine andere Meinung dazu. Erstens: Die Einrichtung eines europäischen Saldierungsmechanismus, durch den eine Unter- bzw. Überschreitung der bestehenden nationalen Quoten auf EU-Ebene ausgeglichen werden kann. Dieser wäre nicht sehr bürokratisch und hätte zur Folge, dass die Erzeuger ihre Quoten, die sie überschreiten, erst nach dieser Saldierung mit einer Strafe belegt bekommen. Zweitens: Ab dem 1. April können sich die Mitgliedstaaten für eine freiwillige nationale Quotenanhebung für das Quotenjahr 2008/2009 entscheiden. Wir wollen Flexibilität und keine Starrheit! Mit diesem Kompromiss können wir erreichen, dass die bereits bestehenden Quoten effizienter genutzt werden. Für Mitgliedstaaten, die mehr Potenzial haben, besteht die Möglichkeit, diesen europäischen Quotenrahmen im Sinne eines gemeinsamen europäischen Binnenmarktsystems auch zu nutzen. Frau Kommissarin, Sie betonen immer, dass die bestehende Milchquote in diesem System 2015 auslaufen wird. Eine lineare Erhöhung der Quoten alleine wird aber nicht zu dem von Ihnen zugesagten führen. Man denke bitte auch an die früheren Milchseen! Deswegen hat sich der Agrarausschuss, wie schon beim Minimilchpaket, eindeutig dafür ausgesprochen, einen Milchfonds einzurichten, um die Mitteleinsparungen, die sich aus den Reformen ergeben, explizit für den Milchsektor zu erhalten. Aus unserer Sicht kann nur so eine zukunftsorientierte Förderung und Erhaltung des gesamten Sektors ermöglicht werden. Insbesondere sollte dieses Instrument für Milchlandwirte in benachteiligten Gebieten und in absoluten Grünlandgebieten genutzt werden. Ich bitte Sie daher, Frau Kommissarin, diese Forderung des Europäischen Parlaments konkret in Ihren legislativen Vorschlag zum aufzunehmen. Die Anwendung von Artikel 69 ist aus unserer Sicht nicht ausreichend, weil er nicht eindeutig im Sinne konkreter Maßnahmen, insbesondere für den vorher angesprochenen Sektor, definiert ist. Und es ist purer Zynismus, wenn ein hochrangiger Kommissionsbeamter vor einer Bauernversammlung kundtut, die Landwirte sollten sich wegen der aktuell schon wieder sinkenden Erzeugerpreise nicht beschweren, da sie doch schließlich auch schon bisher mit 27 Cent pro Liter Milch ausgekommen seien. Das ist Missachtung der berechtigten Interessen eines ganzen Berufsstandes, die ich als Abgeordnete eines Parlaments, das sich Demokratie ganz oben auf die Fahne geschrieben hat, nicht akzeptiere!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"(DE) Vážený pane předsedající, paní komisařko, pane úřadující předsedo Rady, dámy a pánové, jak už bylo uvedeno, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jednomyslně odmítl návrh Komise na zvýšení kvót na mléko pro nadcházející kvótový rok o 2 %. To by představovalo 2,8 milionu tun. Považujeme tento návrh za příliš strnulý, příliš nepružný, a to je v aktuální situaci špatný signál, především pro trhy. Podle rozhodnutí z roku 2003 také tak bude mít jedenáct členských států od 1. dubna tohoto roku zvýšené kvóty o 0,5 %, což znamená o 700 000 tun víc mléka v Evropské unii. Intenzivní diskuse s mými kolegy v zemědělském výboru ukázaly, že nenajdeme žádný všelék ani pohodlný způsob vedení dalších diskusí. Existují velmi rozdílné názory a prezentované byly všechny možné postoje, od všeobecného a zásadního odmítání jakéhokoli zvyšování kvót, až po požadavek na zvýšení o 5 %. Navzdory tomu se nám podařilo najít kompromis, který bere v úvahu postoje všech skupin, a ten byl jednomyslně přijatý, bez hlasů proti nebo zdržení se. Všem svým kolegům, členům výboru, srdečně děkuji za jejich konstruktivní spolupráci. Dohodnutý kompromis má dva ústřední body. Paní komisařko, hodně jste o nich mluvila. Já mám na to jiný názor. Za prvé, vytvoření evropského vyrovnávacího mechanismu, který by na úrovni EU kompenzoval nevyužití anebo překročení existujících vnitrostátních kvót. To by nebylo příliš byrokratické a vedlo by to k tomu, že výrobci, kteří překročí své kvóty, by byli penalizováni až po vyrovnání. Za druhé, od 1. dubna členské státy mohou svobodně rozhodnout o zvýšení vnitrostátních kvót na kvótový rok 2008/2009. Chceme pružnost, ne strnulost! Tento kompromis znamená, že kvóty, které už existují, budou využívány mnohem efektivněji. Členské státy s větším potenciálem mají také možnost využít tento evropský rámec kvót mimo systém společného evropského vnitřního trhu. Paní komisařko, stále zdůrazňujete, že současné kvóty na mléko v tomto systému vyprší v roce 2015. Lineární nárůst kvót sám o sobě však neumožní měkké přistání, které slibujete. Jen si vzpomeňte, pokud můžete, na někdejší mléčná jezera! Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova proto jednoznačně argumentoval, jak to udělal už u malého balíku opatření týkajících se mléka a mléčných výrobků, ve prospěch vytvoření mléčného fondu, aby se dosáhly úspory nákladů, vyplývajících z reforem speciálně pro odvětví mléka. Podle našeho názoru takováto perspektivní podpora a ochrana celého odvětví se dá uskutečnit jen tímto způsobem. Tento nástroj by se měl použít především u prvovýrobců mléka v znevýhodněných oblastech a v oblastech plně využívaných jako pastviny. Proto bych vás požádala, paní komisařko, abyste zahrnula tento požadavek Evropského parlamentu v konkrétní podobě do svého legislativního návrhu hodnocení stavu. Podle našeho názoru je uplatňování článku 69 nedostatečné, protože není jasně definované z hlediska praktických opatření, především v už vzpomínaném odvětví. Je také naprostým cynismem, když vysoký úředník Komise prohlásí před shromážděním zemědělců, že by si neměli stěžovat na výrobní ceny, které už skutečně opět klesají, protože už vystačili s 27 centy za litr. To je pohrdání legitimními zájmy celé profese, což je pro mě jako člena Parlamentu, který vyzdvihl věc demokracie na nejvyšší úroveň, nepřijatelné!"@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, hr. formand for Rådet, mine damer og herrer! Som allerede nævnt har Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter enstemmigt forkastet Kommissionens forslag om at forhøje kvoterne for det kommende mejeriår med 2 %, dvs. 2,8 millioner t. Dette forslag er efter vores opfattelse for stift og ufleksibelt, og især er det i den nuværende situation det forkerte signal at sende til markederne. På grundlag af beslutningerne fra 2003 forestår der for 11 medlemsstater i forvejen en forhøjelse af kvoterne på 0,5 % pr. 1. april i år, hvilket svarer til 700.000 t mere mælk i EU. De intense debatter med medlemmerne i Landbrugsudvalget har vist, at der ikke findes nogen patentløsning og heller ikke nogen let vej for den fortsatte debat. Der var meget forskellige opfattelser. De dækkede alle holdninger lige fra en generel og principiel afvisning af enhver forhøjelse af kvoterne til en forhøjelse på 5 %. Alligevel er det lykkedes os at finde et kompromis på tværs af grupperne, som blev vedtaget enstemmigt uden stemmer imod og uden nogen, som undlod at stemme. Det vil jeg gerne takke alle medlemmerne for, også for det konstruktive arbejde. Det vedtagne kompromis har to centrale punkter. Fru kommissær, De nævnte det. Jeg har en anden mening om det. For det første er der oprettelsen af en europæisk udligningsmekanisme, som kan anvendes til at udligne en underudnyttelse eller overskridelse af de eksisterende nationale kvoter på EU-niveau. Det ville ikke være særlig bureaukratisk og ville betyde, at producenterne først får pålagt bøder på de kvoter, de overskrider, når denne udligning er gennemført. For det andet kan medlemsstaterne fra 1. april beslutte sig for en frivillig national kvoteforhøjelse for kvoteåret 2008/2009. Vi ønsker fleksibilitet og ikke stivhed! Med dette kompromis kan vi opnå, at de allerede eksisterende kvoter bliver udnyttet mere effektivt. For medlemsstater, som har større potentiale, er der mulighed for at benytte denne europæiske kvoteramme til gavn for et fælles europæisk system på det indre marked. Fru kommissær, De understreger altid, at den eksisterende mælkekvote i dette system udløber i 2015. En lineær forhøjelse af kvoterne alene vil imidlertid ikke føre til den bløde landing, som De har lovet. Tænk bare på de tidligere mælkesøer! Derfor går Landbrugsudvalget ligesom i forbindelse med minimælkepakken klart ind for at oprette en mælkefond for eksplicit at bevare de midler, der spares på grund af reformerne, i mælkesektoren. Det er efter vores opfattelse den eneste måde at skabe mulighed for en fremtidsorienteret støtte og bevaring af hele sektoren. Dette instrument bør især anvendes for mælkeproducenter i forfordelte områder og i absolutte græsningsområder. Jeg beder Dem derfor, fru kommissær, om konkret at tage dette krav fra Europa-Parlamentet med i Deres lovgivningsmæssige forslag til sundhedstjekket. Anvendelsen af artikel 69 er efter vores mening ikke tilstrækkelig, fordi den ikke er defineret entydigt nok med hensyn til konkrete foranstaltninger, især for den sektor, jeg nævnte før. Og det er ren kynisme, når en højtstående embedsmand i Kommissionen bekendtgør over for en forsamling af landmænd, at de ikke bør klage over de aktuelle nye fald i producentpriserne, da de jo hidtil har klaret sig med 27 cent pr. liter mælk. Det er manglende respekt for en hel samfundsgruppes berettigede interesser, som jeg ikke kan acceptere som medlem af et Parlament, der har demokrati som sit fremmeste mål!"@da2
". − Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, όπως ήδη ειπώθηκε, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου απέρριψε ομόφωνα την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των ποσοστώσεων κατά 2% για το επόμενο έτος γάλακτος, που θα σήμαινε 2,8 εκατομμύρια τόννους. Θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση είναι πολύ άκαμπτη, καθόλου ευέλικτη, και αποτελεί λάθος μήνυμα στην παρούσα κατάσταση, ιδίως για τις αγορές. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του 2003, την 1η Απριλίου 2008 θα υπάρξει έτσι και αλλιώς αύξηση ποσοστώσεων κατά 0,5% για 11 κράτη μέλη, που ισοδυναμεί με 700 000 τόννους περισσότερο γάλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εντατικές συζητήσεις με τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Γεωργίας έδειξαν ότι δεν θα υπάρξει καμία πανάκεια ούτε και εύκολος τρόπος διεξαγωγής περαιτέρω συζητήσεων. Επικρατούν πολύ διαφορετικές απόψεις και εκπροσωπήθηκαν όλες οι θέσεις, από τη γενική και βασική απόρριψη κάθε αύξησης των ποσοστώσεων μέχρι και την αύξηση κατά 5%. Ωστόσο, καταφέραμε να βρούμε έναν συμβιβασμό που ελάμβανε υπόψη τις θέσεις όλων των Ομάδων, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα χωρίς αρνητικές ψήφους ή αποχές. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους για την εποικοδομητική συνεργασία. Ο συμβιβασμός που υιοθετήθηκε, έχει δύο κύρια σημεία, όπως είπατε, κυρία Επίτροπε. Εγώ έχω διαφορετική γνώμη επ’ αυτού. Πρώτον, σχετικά με την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού εξισορρόπησης, μέσω του οποίου θα μπορεί να αντισταθμιστεί σε επίπεδο ΕΕ η υπέρβαση ή η μη εξάντληση των υφιστάμενων εθνικών ποσοστώσεων. Αυτό δεν θα ήταν πολύ γραφειοκρατικό μέτρο και θα είχε ως αποτέλεσμα να επιβάλλονται κυρώσεις στους παραγωγούς που υπερέβησαν τις ποσοστώσεις τους μόνο μετά από την εξισορρόπηση. Δεύτερον, από την 1η Απριλίου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αυξήσουν εθελοντικά τις εθνικές ποσοστώσεις για το έτος ποσόστωσης 2008/2009. Θέλουμε ευελιξία και όχι ακαμψία! Αυτός ο συμβιβασμός σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικά οι ήδη υφιστάμενες ποσοστώσεις. Τα κράτη μέλη με μεγαλύτερο δυναμικό έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο ποσοστώσεων σύμφωνα με ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα εσωτερικής αγοράς. Κυρία Επίτροπε, δίνετε πάντα έμφαση στο γεγονός ότι η υφιστάμενη ποσόστωση γάλακτος στο σύστημα αυτό θα εκπνεύσει το 2015. Όμως, μια γραμμική αύξηση των ποσοστώσεων δεν αρκεί για να γίνει η ομαλή προσγείωση που υπόσχεστε. Θυμηθείτε, λοιπόν, τις παλιές λίμνες γάλακτος! Η Επιτροπή Γεωργίας συνηγόρησε για τον λόγο αυτόν ομόφωνα, όπως είχε ήδη κάνει για τη μικρή δέσμη για το γάλα, υπέρ της σύστασης ενός ταμείου για τον γαλακτοκομικό τομέα προκειμένου η εξοικονόμηση δαπανών από τις μεταρρυθμίσεις να διατηρηθεί ρητά για τον τομέα του γάλακτος. Μόνο έτσι είναι, κατά τη γνώμη μας, δυνατή μια τέτοια μελλοντοστραφής προαγωγή και διατήρηση ολόκληρου του τομέα του γάλακτος. Το μέσον αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδικά για τους παραγωγούς γάλακτος σε μειονεκτούσες περιοχές και σε περιοχές εντελώς καλυμμένες με χορτολιβαδικές εκτάσεις. Ως εκ τούτου, σας παρακαλώ, κυρία Επίτροπε, να συμπεριλάβετε συγκεκριμένα αυτό το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νομοθετική σας πρόταση για τον έλεγχο υγείας. Θεωρούμε ότι η εφαρμογή του άρθρου 69 δεν αρκεί, διότι δεν είναι σαφώς διατυπωμένο όσον αφορά τα πρακτικά μέτρα, ιδίως για τον τομέα που αναφέρθηκε ήδη. Επίσης, είναι εντελώς κυνικό να υποστηρίζει ένας υψηλόβαθμος υπάλληλος της Επιτροπής σε συγκέντρωση αγροτών ότι δεν πρέπει να παραπονιούνται για τη νέα πτώση των τιμών παραγωγού, αφού τα έχουν ήδη βγάλει πέρα και με 27 λεπτά ανά λίτρο γάλακτος. Αυτό συνιστά περιφρόνηση των νόμιμων συμφερόντων ενός ολόκληρου επαγγελματικού κλάδου, την οποία δεν δέχομαι ως μέλος ενός Κοινοβουλίου που δίνει την πρώτη θέση στη δημοκρατία!"@el10
". − Mr President, Commissioner, President-in-Office of the Council, ladies and gentlemen, as already stated, the Committee on Agriculture and Rural Development has unanimously rejected the Commission’s proposal to increase the quotas for the coming milk year by 2%. This would amount to 2.8 million tonnes. We consider this proposal to be too rigid, too inflexible, and it is the wrong signal in the current situation, particularly for the markets. Based on the rulings of 2003, there will be a 0.5% increase in quotas for 11 Member States anyway on 1 April this year – the equivalent of 700 000 tonnes more milk in the European Union. The intensive debates with my colleagues in the Committee on Agriculture have shown that there will be no panacea, nor any comfortable way to conduct further debates. There are widely differing opinions and all positions, from the general and fundamental rejection of any increase in quotas up to and including a 5% increase, were represented. We nevertheless managed to find a compromise that took account of the positions of all the groups, and this was unanimously accepted with no dissenting votes or abstentions. My heartfelt thanks go to all my fellow Members for their constructive cooperation. The agreed compromise has two focal points. Commissioner, you have said as much. I have a different opinion on this. Firstly, the establishment of a European balancing mechanism, by which under- or over-shooting of the existing national quotas can be compensated at EU level. This would not be very bureaucratic and would result in producers who exceed their quotas being penalised only after balancing. Secondly, as from 1 April, the Member States can decide to raise national quotas voluntarily for the 2008/2009 quota year. We want flexibility, not rigidity! This compromise means that the quotas that already exist will be used more efficiently. For Member States with greater potential, there is also the opportunity to use this European quota framework along the lines of a common European internal market system. Commissioner, you always stress that the existing milk quota will expire in this system in 2015. A linear increase in quotas alone will not, however, create the soft landing you promise. Just think back, if you will, to the old milk lakes! The Committee on Agriculture has therefore unequivocally been arguing, as it has done already in the mini milk package, in favour of setting up a milk fund in order to achieve savings in costs resulting from the reforms explicitly for the milk sector. In our view such forward-looking promotion and preservation of the entire sector can be made possible only in this way. In particular this instrument should be used for dairy farmers in disadvantaged areas and in areas completely given over to grazing land and pasture. I would therefore ask you, Commissioner, to include this request by the European Parliament in tangible terms in your legislative health check proposal. In our view the application of Article 69 is insufficient because it is not clearly defined in terms of practical measures, particularly for the sector already mentioned. It is also pure cynicism when a high-ranking Commission official announces to a gathering of farmers that they should not be complaining about producer prices already effectively falling again, since they had already been making do with 27 cents per litre of milk. This is contempt for the legitimate interests of an entire profession, which I, as a Member of a Parliament, having taken up the cause of democracy at the highest level, do not accept!"@en4
". − Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, como ya se ha dicho, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha rechazado por unanimidad la propuesta de la Comisión para aumentar las cuotas en un 2 % para el próximo ejercicio contingentario. Esto supondría 2,8 millones de toneladas. Consideramos que esta propuesta es demasiado rígida, demasiado inflexible y que supone una señal equivocada en la situación actual, particularmente para los mercados. Basándose en las decisiones de 2003, el 1 de abril del presente año se producirá de todos modos un aumento de las cuotas del 0,5 % en 11 Estados miembros, el equivalente a 700 000 toneladas más de leche en la Unión Europea. Los intensos debates con mis colegas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural han demostrado que no habrá ninguna panacea ni ninguna forma cómoda de organizar nuevos debates. Había opiniones muy diferentes, y todas las posturas, desde el rechazo general y radical de cualquier aumento de las cuotas hasta un incremento del 5 %, estaban representadas. No obstante, conseguimos alcanzar un compromiso que tiene en cuenta las posturas de todos los Grupos y el mismo fue aceptado por unanimidad, sin votos en contra ni abstenciones. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos mis colegas por su constructiva cooperación. El compromiso acordado tiene dos puntos centrales. Señora Comisaria, usted ya ha hablado de ello. Yo tengo una opinión diferente al respecto. En primer lugar, el establecimiento de un mecanismo compensatorio europeo que permita equilibrar a nivel europeo los casos de infrautilización o superación de las cuotas nacionales existentes. Esto no conllevaría mucha burocracia y permitiría que los productores que superan las cuotas fuesen penalizados únicamente después de la compensación de los totales de las cuotas. En segundo lugar, a partir del 1 de abril los Estados miembros podrán decidir aumentar las cuotas nacionales de forma voluntaria para el ejercicio contingentario 2008/2009. ¡Queremos flexibilidad, no rigidez! Esto compromiso hace que las cuotas ya existentes se utilicen de forma más eficiente. Para los Estados miembros con mayor potencial existe también la posibilidad de utilizar este marco europeo de cuotas de forma similar a un sistema del mercado interior europeo común. Señora Comisaria, usted siempre insiste en que el régimen de cuotas lácteas existente vencerá en 2015. No obstante, un aumento lineal de las cuotas por sí solo no creará el aterrizaje suave que usted promete. ¡Basta con que se acuerde, si lo desea, de los viejos lagos de leche! Por lo tanto, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha defendido claramente, como ya ha hecho en el caso del minipaquete de reforma del sector de la leche, la creación de un fondo de la leche, destinado a lograr ahorros de costes como consecuencia de las reformas específicas de sector de la leche. En nuestra opinión, solamente de este modo será posible esta preservación y promoción anticipatoria para todo el sector. En particular, este instrumento se debería emplear para los productores lácteos de zonas desfavorecidas y de zonas completamente dedicadas a tierras de pasto y pastoreo. Por lo tanto quiero solicitarle, señora Comisaria, que incluya esta petición del Parlamento Europeo en términos tangibles en su propuesta legislativa relativa al chequeo médico. En nuestra opinión, la aplicación del artículo 69 es insuficiente, porque no está claramente definido en términos de medidas prácticas, particularmente para el sector ya mencionado. También es puro cinismo que un funcionario de alto rango de la Comisión anuncie ante una reunión de productores que no deberían quejarse por el hecho de que los precios de producción estén cayendo de hecho otra vez, dado que ya estaban habituados a arreglarse con 27 céntimos por litro de leche. ¡Esto supone un desprecio para los intereses legítimos de toda una profesión, que yo, como miembro del PE que defiende la causa de la democracia al máximo nivel, no puedo aceptar!"@es21
". − Härra juhataja, volinik, nõukogu eesistuja, daamid ja härrad, nagu juba mainitud, lükkas põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon üksmeelselt tagasi komisjoni ettepaneku suurendada piimakvoote järgmisel piima-aastal 2% võrra. See võrduks 2,8 miljoni tonniga. Meie meelest on ettepanek liiga jäik, liiga paindumatu, ja saadab praeguses olukorras vale signaali, seda eriti turgudele. 2003. aasta otsuste põhjal suurendatakse käesoleva aasta 1. aprillil 11 liikmesriigi kvooti niikuinii 0,5% võrra – see võrdub 700 000 rohkema tonni piimaga ELis. Intensiivsed arutelud kolleegidega põllumajanduskomisjonis on näidanud, et edasiste arutelude pidamiseks ei saa olema mingit imeravimit ega mugavat viisi. On palju väga erinevaid arvamusi ja esindatud olid kõik seisukohad, kvootide suurendamise üldisest ja põhjalikust tagasilükkamisest kuni nende suurendamiseni 5% võrra. Sellest hoolimata õnnestus meil saavutada kompromiss, mis võttis arvesse kõigi fraktsioonide seisukohti ja see võeti vastu ühehäälselt, vastuhääletuste või hääletusest keeldumiseta. Minu südamlikud tänusõnad kõigile kolleegidele konstruktiivse koostöö eest. Saavutatud kompromissil on kaks fookuspunkti. Volinik, te juba mainisite seda. Minul on siinkohal teistsugune arvamus. Esiteks Euroopa tasakaalumehhanismi kehtestamine, millega on võimalik ELi tasandil kompenseerida kehtivate riiklike kvootide ületamist või nende mittetäitmist. See ei oleks väga bürokraatlik ja tooks kaasa kvoote ületavad tootjad, keda trahvitakse ainult pärast tasakaalustamist. Teiseks võivad alates 1. aprillist liikmesriigid ise otsustada, kas soovivad riiklike kvoote vabatahtlikult 2008/2009 kvoodiaasta jaoks tõsta. Me soovime paindlikkust, mitte jäikust! See kompromiss tähendab, et juba kehtivaid kvoote kasutatakse efektiivsemalt. Suurema potentsiaaliga liikmesriikidel on ka võimalus kasutada seda Euroopa kvoodiraamistikku koos Euroopa ühise siseturusüsteemiga. Volinik, te rõhutate kogu aeg, et kehtivad piimakvoodid kaotavad selles süsteemis 2015. aastal kehtivuse. Ainuüksi kvootide lineaarne suurenemine ei too aga kaasa pehmet maandumist teie lubadusele. Meenutage vanu piimajärvi! Põllumajanduskomisjon on seega selgelt pooldanud, nagu see on juba teinud minipiimapaki osas, piimafondi rajamist, et saavutada kulude vähendamine reformide tulemusel eriti piimasektoris. Meie arvates saab ainult sel moel toimuda tulevikku vaatav edasiminek ja kogu sektori säilitamine. Iseäranis seda instrumenti tuleks kasutada piimatalunike puhul ebasoodsates piirkondades ja piirkondades, mis on täielikult antud karjamaadeks. Tahaksin teil, volinik, seega paluda lisada see Euroopa Parlamendi palve lähitulevikus tervisekontrolli õigusloomeettepanekusse. Meie meelest on artikli 69 kohaldamine ebapiisav, kuna see ei ole selgelt määratletud praktiliste meetmete osas, eriti juba mainitud sektoris. Samuti on tegemist puhta küünilisusega, kui kõrgel kohal asuv komisjoni ametnik teatab talunike koosolekul, et need ei peaks virisema tootjahindade efektiivse vähenemise pärast, kuna nad pidid juba niikuinii hakkama saama 27 sendiga liitri kohta. See on kogu ameti õiguslike huvide põlastamine, mida mina parlamendi liikmena, olles pühendunud demokraatiale kõrgeimal tasandil, heaks ei kiida!"@et5
". − Arvoisat puhemies, komission jäsen ja neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kuten jo aikaisemmin todettiin, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta on yksimielisesti hylännyt komission ehdotuksen korottaa kiintiöitä tulevaa maitovuotta varten 2 prosentilla. Tämä nostaisi määrän 2,8 miljoonaan tonniin. Pidämme tätä ehdotusta liian tiukkana ja liian joustamattomana, ja se lähettää väärän viestin nykyisessä tilanteessa erityisesti markkinoille. Vuoden 2003 päätöksiin perustuen kiintiöitä korotetaan joka tapauksessa 0,5 prosentilla 11 jäsenvaltiossa tämän vuoden huhtikuun ensimmäisestä päivästä. Tämä merkitsee 700 000 tonnia enemmän maitoa Euroopan unionissa. Maatalousvaliokunnan kollegoiden kanssa käydyt intensiiviset keskustelut ovat osoittaneet, että ei ole olemassa mitään yleislääkettä eikä mitään helppoa tapaa jatkaa keskusteluja. Mielipide-erot ovat suuria ja kaikki kannat, kiintiöiden korottamisen yleisestä ja perustavanlaisesta hylkäämisestä aina kiintiöiden korottamiseen 5 prosentilla, olivat edustettuna. Me onnistuimme silti pääsemään kompromissiin, jossa otettiin huomioon kaikkien ryhmien kannat, ja tämä hyväksyttiin yksimielisesti ilman eriäviä ääniä tai pidättäytymisiä. Esitän sydämellisen kiitokseni kaikille jäsenille heidän rakentavasta yhteistyöstään. Sovitussa kompromississa on kaksi keskeistä kohtaa. Komission jäsen, te esititte selvityksen asiasta. Minulla on tästä eriävä mielipide. Ensiksi eurooppalaisen tasapainotusta koskevan mekanismin perustaminen, jolla olemassa olevien kansallisten kiintiöiden alittamista tai ylittämistä voidaan kompensoida EU:n tasolla. Tämä ei aiheuttaisi paljon hallinnollista taakka ja johtaisi siihen, että kiintiönsä ylittäville tuottajille määrätään seuraamuksia vasta tasapainottamisen jälkeen. Toiseksi jäsenvaltiot voivat päättää kansallisten kiintiöiden korottamisesta vapaaehtoisesti kiintiövuodelle 2008/2009 1. huhtikuuta jälkeen. Me haluamme joustavuutta, emme tiukkuutta! Tämä kompromissi tarkoittaa sitä, että jo olemassa olevia kiintiöitä käytetään tehokkaammin. Jäsenvaltioiden, joilla on suurempi potentiaali, on myös mahdollisuus käyttää tätä Euroopan kiintiökehystä yhteisen Euroopan sisämarkkinajärjestelmän mukaisesti. Komission jäsen, te aina painotatte, että olemassa oleva maitokiintiöjärjestelmä päättyy tässä muodossa vuonna 2015. Kiintiöiden suoraviivainen korottaminen ei kuitenkaan tuo lupaamaanne pehmeää laskua. Muistelkaa aikaisempia maitojärviä! Maatalousvaliokunta on siksi yksiselitteisesti esittänyt, kuten se teki maitoalan minipaketin yhteydessä, maitoalan rahaston perustamista, jotta erityisesti maidontuotantoalan uudistamista aiheutuvissa kustannuksissa saavutettaisiin säästöjä. Meidän mielestämme vain tällä tavalla tulevaisuuteen suuntautunut edistäminen ja koko alan säilyttäminen voivat olla mahdollisia. Tätä välinettä pitäisi käyttää erityisesti niiden maidontuottajien hyväksi, jotka toimivat heikommassa asemassa olevilla alueilla sekä alueilla, jotka ovat täysin laidunkäytössä. Pyytäisin siksi teitä, komission jäsen, sisällyttämään tämän Euroopan parlamentin pyynnön konkreettisessa muodossa terveystarkastusta koskevaan lainsäädäntöehdotukseenne. Meidän mielestämme 69 artiklan soveltaminen on riittämätöntä, koska sitä ei ole selvästi määritelty käytännöllisten toimenpiteiden kannalta erityisesti edellä mainitulla alalla. On myös pelkkää kyynisyyttä, että korkea-arvoinen komission virkamies ilmoittaa maanviljelijöiden kokouksessa, että heidän ei pitäisi valittaa tuottajahintojen todellisesta laskemisesta jälleen, kun he olivat jo tulleet toimeen 27 sentillä maitolitraa kohden. Tämä on halveksunnan osoitus koko ammattikunnan laillisia intressejä kohtaan, jota minä parlamentin jäsenenä, ajaessani demokratian asiaa kaikkein korkeimmalla tasolla, en hyväksy!"@fi7
". − Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Mesdames et Messieurs, comme on l’a déjà dit, la commission de l’agriculture et du développement rural a rejeté à l’unanimité la proposition de la Commission d’augmenter les quotas de lait de 2 % pour l’année contingentaire qui vient. Cela représenterait 2,8 millions de tonnes. Nous considérons que cette proposition est trop rigide, trop inflexible, et c’est un mauvais signal dans la situation actuelle, en particulier pour les marchés. Sur la base des décisions prises en 2003, il y aura de toute façon une augmentation de 0,5 % des quotas pour 11 États membres le 1 avril prochain – l’équivalent de 700 000 tonnes de lait supplémentaires dans l’Union européenne. Les débats intensifs avec mes collègues en commission de l’agriculture ont montré qu’il n’y aurait pas de panacée ni de manière agréable de poursuivre les débats. Les opinions sont très divergentes et toutes les positions, du rejet général et fondamental de toute augmentation des quotas jusqu’à et y compris une augmentation de 5 %, étaient représentées. Nous sommes néanmoins parvenus à trouver un compromis qui tenait compte des positions de l’ensemble des groupes, et il a été adopté à l’unanimité, sans vote dissident ni abstention. Je voudrais remercier de tout cœur tous mes collègues pour leur coopération constructive. Le compromis auquel nous sommes parvenus se focalise sur deux points. C’est ce que vous avez dit, Madame la Commissaire. J’ai une opinion différente à ce sujet. Premièrement, la création d’un mécanisme de compensation européen, grâce auquel l’insuffisance ou l’excès de quotas nationaux existants peut être compensé au niveau européen. Cela ne serait pas très bureaucratique et les producteurs qui dépassent leurs quotas ne seraient pénalisés qu’après la compensation. Deuxièmement, à partir du 1 avril, les États membres pourront librement décider d’augmenter ou non les quotas pour l’année contingentaire 2008/2009. Nous voulons de la flexibilité, pas de la rigidité! Ce compromis signifie que les quotas actuels seront utilisés plus efficacement. Les États membres qui possèdent un plus grand potentiel auront aussi la possibilité d’utiliser ce cadre européen de quotas dans l’esprit d’un système de marché intérieur européen commun. Madame la Commissaire, vous insistez souvent sur le fait que les actuels quotas laitiers disparaîtront en 2015. Cependant, une augmentation linéaire des quotas à elle seule n’entraînera pas l’atterrissage en douceur que vous promettez. Repensez juste, s’il vous plaît, aux anciens lacs de lait! La commission de l’agriculture a donc sans équivoque plaidé, comme elle l’a déjà fait pour le mini paquet «lait», en faveur de la création d’un fonds destiné au secteur laitier afin de pouvoir réaliser des économies sur les coûts engendrés par les réformes expressément dédiées au secteur laitier. Ce n’est que de cette manière qu’il sera, selon nous, possible de promouvoir et de préserver le secteur en regardant vers l’avenir. Cet instrument devrait, en particulier, être utilisé pour les producteurs laitiers des régions désavantagées et des régions entièrement dédiées aux pâturages et aux prés. Je voudrais par conséquent vous demander, Madame la Commissaire, d’inclure cette demande du Parlement européen en termes tangibles dans votre proposition législative d’examen de santé. L’application de l’article 69 est, selon nous, insuffisante, car elle n’est pas clairement définie en termes de mesures pratiques, en particulier pour le secteur déjà mentionné. C’est également du pur cynisme quand un haut-fonctionnaire de la Commission annonce à un rassemblement d’agriculteurs qu’ils ne devraient pas se plaindre des prix à la production qui chutent déjà à nouveau dans les faits, puisqu’ils se débrouillent déjà avec 27 centimes par litre de lait. C’est faire preuve de mépris pour les intérêts légitimes de toute une profession, ce que, en tant que députée d’un Parlement qui a épousé la cause de la démocratie au plus haut niveau, je ne peux accepter!"@fr8
". − Elnök úr, biztos asszony, a Tanács hivatalban levő elnöke, hölgyeim és uraim, amint hallották, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság egyhangúlag elutasította a Bizottságnak a következő tejévre vonatkozóan a kvóták 2%-os emelésére irányuló javaslatát. Ez 2,8 millió tonnát tenne ki. Mi ezt a javaslatot túl merevnek, túl rugalmatlannak, és a jelenlegi helyzetben – különösen a piacok számára – hibás jelzésnek tartjuk. A 2003. évi határozatok alapján 11 tagállam számára ez év április 1-jétől amúgy is 0,5%-kal emelkednek a kvóták – ez 700 000 tonnával több tejet jelent az Európai Unióban. A mezőgazdasági bizottságban a kollégáimmal folytatott intenzív viták bizonyították, hogy ez sem csodaszer, sem kényelmes út a további viták lefolytatásához. Nagyon eltérő vélemények vannak, és minden álláspont képviselve volt, a kvóták bármiféle növelésének általános és alapvető elutasításától az 5%-os emelésig terjedően. Mégis sikerült olyan kompromisszumot találnunk, amely figyelembe vette az összes képviselőcsoport álláspontját, és ezt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Őszinte köszönettel tartozom összes képviselőtársamnak a konstruktív együttműködésért. Az elfogadott kompromisszumnak két központi pontja van. Biztos asszony, ön ezt mondta. Az én véleményem ettől eltér. Először, az európai kiegyenlítő mechanizmus létrehozása, amellyel a meglévő nemzeti kvóták alul- vagy felülteljesítése EU-szinten kompenzálható. Ez nem lenne nagyon bürokratikus, és a kvótát túllépő termelők esetében azt eredményezné, hogy csak az ilyen kiegyenlítés után büntetik őket. Másodszor, április 1-jétől a tagállamok önkéntesen dönthetnek nemzeti kvótájuk megemeléséről a 2008-2009-es kvótaévre. Rugalmasságot akarunk, nem merevséget! Ez a kompromisszum azt jelenti, hogy a létező kvótákat hatékonyabban fogják felhasználni. A nagyobb potenciállal rendelkező tagállamok esetében lehetőség van ennek az európai kvótakeretnek a közös európai belső piaci rendszer értelmében történő felhasználásra. Biztos asszony, ön mindig hangsúlyozza, hogy a létező tejkvóták ebben a rendszerben 2015-ben megszűnnek. Egyedül a kvóták lineáris növelése azonban nem fogja az ön által ígért fokozatos átmenetet megteremteni. Gondoljon csak vissza a korábbi tejtavakra. A mezőgazdasági bizottság ezért egyértelműen a mellett érvel – hasonlóan a mini tejcsomag esetében felhozott érvekhez –, hogy hozzunk létre egy tejalapot, hogy a reformokból adódó költségmegtakarításokat kifejezetten a tejágazat számára őrizzük meg. Nézetünk szerint az egész ágazat támogatása és fenntartása csak ilyen előretekintő módon lehetséges. Ezt az instrumentumot különösen a hátrányos területeken működő, illetve a földterületek teljes egészében legelőként használó tejtermelők érdekében kellene felhasználni. Ezért arra kérem önt, biztos asszony, hogy az Európai Parlamentnek ezt a kérését kézzel fogható formában vegye be az állapotértékelésre vonatkozó jogalkotási javaslatába. Nézetünk szerint a 69. cikk alkalmazása nem elegendő, mert az nincs egyértelműen meghatározva a konkrét intézkedések tekintetében, különösen a már említett ágazat számára. Az is színtiszta cinizmus, amikor a Bizottság egy magas rangú tisztviselője a gazdák egyik gyűlésén kijelenti, hogy ne panaszkodjanak a már ismét csökkenő termelői árak miatt, hiszen volt, amikor már a 27 centes literenkénti tejárral is beérték. Ez egy teljes szakma legitim érdekeinek semmibe vétele, amit én, a Parlament tagja, aki legmagasabb szinten vállaltam a demokrácia ügyét, nem fogadok el!"@hu11
". − Signor Presidente, signora Commissario, signor Presidente in carica del Consiglio, onorevoli colleghi, come già affermato, la commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ha respinto all’unanimità la proposta della Commissione di aumentare le quote latte del 2% per la prossima campagna. Il che sarebbe pari a circa 2,8 milioni di tonnellate. Riteniamo tale proposta troppo rigida e inflessibile, e costituisce il segnale sbagliato nell’attuale situazione, in particolare per i mercati. Sulla base delle decisioni del 2003, ci sarà comunque un aumento delle quote dello 0,5% per 11 Stati membri il 1° aprile di quest’anno, l’equivalente di 700 000 tonnellate in più di latte nell’Unione europea. Le discussioni intense con i miei colleghi della commissione per l’agricoltura hanno dimostrato che non ci sarà una panacea, né un modo agevole di condurre ulteriori discussioni. Esistono opinioni largamente divergenti e tutte le posizioni, dal generale e fondamentale rifiuto di ogni aumento delle quote, compreso l’aumento del 5%, sono state rappresentate. Siamo riusciti nondimeno a pervenire a un compromesso che tiene conto delle posizioni di tutti i gruppi, il che è stato accolto all’unanimità con nessun voto contrario o astensioni. Porgo i miei sentiti ringraziamenti a tutti gli onorevoli colleghi per la loro cooperazione costruttiva. Il compromesso raggiunto ha due aspetti principali. Signora Commissario, lei ne ha parlato, ma io ho un’opinione diversa in merito. Primo, l’istituzione di un meccanismo europeo di perequazione, in base al quale possa essere compensato a livello comunitario un eccesso o un difetto nelle quote nazionali esistenti. Non sarebbe molto burocratico e si tradurrebbe in una penalizzazione dei produttori che superano le loro quote solo dopo la perequazione. Secondo, dal 1° aprile gli Stati membri possono decidere di aumentare su base volontaria le quote nazionali per la campagna 2008/2009. Desideriamo flessibilità, non rigidità! Tale compromesso significa che le quote già esistenti verranno impiegate in modo più efficace. Per gli Stati membri con maggiore potenziale vi è inoltre l’opportunità di impiegare questo quadro di quote europee seguendo un sistema comune di mercato interno europeo. Signora Commissario, lei sottolinea regolarmente che le quote latte esistenti scadranno in tale sistema nel 2015. Un aumento lineare nelle sole quote, tuttavia, non creerà l’atterraggio morbido che lei ha promesso. Ripensi, se vuole, ai laghi di latte del passato! La commissione per l’agricoltura si è pertanto dichiarata inequivocabilmente, al pari di quanto aveva già fatto nel mini-pacchetto “latte”, favorevole all’istituzione di fondi destinati al settore lattiero-caseario intesi a registrare un risparmio nei costi derivanti dalle riforme esplicitamente per tale settore. Secondo noi, una simile promozione e tutela di ampia portata dell’intero settore può essere possibile solo in questo modo. In particolare, tale strumento dovrebbe essere impiegato per i produttori lattiero-caseari nelle regioni svantaggiate e in regioni del tutto prive di terreni da pascolo. Le domando, quindi, signora Commissario, di integrare concretamente questa richiesta del Parlamento europeo nella sua proposta di legge sullo stato di salute. Dal nostro punto di vista, l’applicazione dell’articolo 69 non è sufficiente poiché non è chiaramente definito in termini di misure pratiche, in particolare per il settore già citato. E’ inoltre puro cinismo quando un funzionario di alto livello della Commissione annuncia in una riunione di agricoltori che non dovrebbero lamentarsi dei prezzi di produzione che in realtà stanno già diminuendo di nuovo, poiché ci sono già i 27 centesimi al litro. Questo è disprezzo per gli interessi legittimi di un’intera categoria professionale, che io, in qualità di membro di un Parlamento, perorandone la causa al più elevato livello democratico, non accetto!"@it12
". − Pone Pirmininke, Komisare, Tarybos Pirmininke, ponios ir ponai, kaip jau sakyta, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas vieningai atmetė Komisijos pasiūlymą didinti pieno kvotas 2 %. Tai sudaro 2,8 mln. tonų. Manome, kad šis sprendimas labai skubotas, nelankstus, be to, netinkamas dabartinėje situacijoje, ypač atsižvelgiant į rinkas. Pagal 2003 m. nutarimus, kvotos nuo šių metų balandžio 1 d. šiaip ar taip turi būti padidintos 0,5 % 11 valstybių narių – tai reikštų papildomų 700 000 tonų pieno Europos Sąjungoje. Intensyvūs svarstymai su mano kolegomis iš žemės ūkio komiteto rodo, kad nebus išrasta jokios panacėjos ar tinkamo būdo toliau tęsti debatus. Išgirdome labai skirtingų nuomonių visais klausimais – bet kokio kvotų didinimo idėja atmetama visiškai arba siūloma didinti 5 %. Vis dėlto pavyko pasiekti kompromiso, atsižvelgiant į visų grupių nuomones, ir jis buvo priimtas vieningai – neprireikė atskiro balsavimo ar susilaikymo. Todėl noriu padėkoti visoms valstybėms narėms už konstruktyvų bendradarbiavimą. Priimtas kompromisas apima du esminius aspektus. Komisare, jūs pasisakėte. Tuo klausimu aš turiu kitokią nuomonę. Visų pirma, kalbu apie Europos balansavimo mechanizmo, pagal kurį dabartinių nacionalinių kvotų neatitikimai gali būti kompensuojami ES lygiu, sukūrimą. Tai nebus biurokratiška, o gamintojai už kvotų perviršį bus baudžiami tik po balansavimo. Antra, nuo balandžio 1 d. valstybės narės gali nuspręsti savanoriškai didinti nacionalines kvotas 2008/2009 kvotos metams. Reikalingas lankstumas, o ne tvirtumas! Šis kompromisas reikš, kad jau taikomos kvotos bus naudojamos efektyviau. Didesnį potencialą turinčioms valstybėms narėms taip pat siūloma galimybė naudoti Europos kvotų struktūrą kartu su bendrąja Europos vidaus rinkos sistema. Komisare, visada akcentuojate, kad dabartinė pieno kvotų sistema bus panaikinta 2015 m. Tačiau vien tik tiesinis kvotų didinimas nesudarys „švelniam nusileidimui“, kurį žadate, tinkamų sąlygų. Siūlau prisiminti, kokie pieno ežerai telkšojo anksčiau! Todėl žemės ūkio komitetas nedviprasmiškai svarstė (kaip ir pieno minipaketo atveju), pieno fondo įkūrimo galimybes, kad pavyktų sutaupyti iš išlaidų, kurias lemia pienininkystės sektoriaus reformos. Manome, kad tik taip įmanoma įgyvendinti šį įžvalgų skatinimą ir užtikrinti viso sektoriaus apaugą. Toks mechanizmas itin aktualus pienininkystės sektoriaus ūkininkams ne tokiuose palankiuose regionuose ir srityse, kurios paverstos ganyklomis. Todėl prašau jūsų, Komisare, įtraukti šį Europos Parlamento pageidavimą kaip konkrečią įstatymų efektyvumo tikrinimo sąlygą. Manome, kad nepakanka taikyti 69 straipsnio, nes jis nėra aiškiai apibrėžtas iš praktinės pusės, ypač, kai tai siejasi su minėtuoju sektoriumi. Be to, išties ciniška, kad Aukštas pareigas užimantis Komisijos pareigūnas susirinkusiems ūkininkams praneša, kad jie neturi skųstis vėl ženkliai krintančiomis gamintojų kainomis, nes tenka taikytis su 27 centų už litrą pieno. Tai nepagarba teisėtiems profesijos interesams, kurios aš, kaip Parlamento narė, demokratiją laikanti aukščiausia vertybe, negaliu toleruoti!"@lt14
". − Priekšsēdētāja kungs, Komisār, priekšsēdētāja vietniek, dāmas un kungi, kā jau es minēju, Lauksaimniecības un lauku teritoriju attīstības komisija  vienbalsīgi noraidīja Komisijas ierosinājumu palielināt kvotas par 2 % nākamajā piena kvotu palielināšanas gadā. Tas ir līdzvērtīgi 2.8 miljoniem tonnu piena. Mēs uzskatām šādu ierosinājumu par pārāk stīvu, neelastīgu, un tas ir nepareizs signāls pašreizējā situācijā, it īpaši tirgū. Pamatojoties uz 2003. gada noteikumiem, šī gada 1. aprīlī 11 dalībvalstīm jebkurā gadījumā tiks palielinātas kvotas par 0.5 % - tas ir līdzvērtīgi 700 000 tonnu lielam piena daudzuma palielinājumam Eiropas Savienībā. Intensīvās debates ar maniem kolēģiem Lauksaimniecības komisijā ir parādījušas, ka nebūs ne panacejas, ne jebkādu ērtu iespēju tālāko debašu turpināšanā. Pastāv ļoti atšķirīgi viedokļi un dažādas nostājas – sākot ar pilnīgu kvotu palielinājuma noliegumu līdz pat to palielināšanai līdz (un ieskaitot) 5 %. Tomēr mums izdevās rast kompromisu, kas ievēro visu grupu nostāju, un tas tika pieņemts vienbalsīgi bez noraidījuma vai atturēšanās. Sirsnīgs paldies visiem maniem kolēģiem par konstruktīvo sadarbību. Panāktajam kompromisam ir divi būtiski aspekti. Komisār, jūs esat pateicis savas domas. Man ir atšķirīgs viedoklis. Pirmkārt, Eiropas izlīdzināšanas mehānisma izveide, ar kuru esošo nacionālo kvotu nesasniegšanu vai pārsniegšanu var kompensēt ES līmenī. Tas nav ļoti birokrātiski, un tādējādi būs ražotāji, kas pārsniedz savas kvotas, viņi tiks sodīti pēc kvotu izlīdzināšanas. Otrkārt, sākot ar 1. aprīli dalībvalstis var izlemt brīvprātīgi palielināt nacionālās kvotas 2008./2009. gadam. Mēs vēlamies elastību, nevis nemainību! Kompromiss nozīmē, ka jau esošās kvotas tiks izmantotas efektīvāk. Dalībvalstīm ar lielāku potenciālu tiks piedāvātas iespējas izmantot šo Eiropas kvotu sistēmu atbilstoši kopīgajai Eiropas iekšējā tirgus sistēmai. Komisār, jūs vienmēr uzsverat, ka esošās piena kvotas šajā sistēmā tiks atceltas 2015. gadā. Lineāra kvotu pacelšana vien tomēr neradīs „mīksto piezemēšanos”. Tikai padomājiet, ja vēlaties, par veco laiku piena ezeriem! Lauksaimniecības komiteja tāpēc nepārprotami ir iestājusies par labu piena fonda izveidei, lai radītu ietaupījumus no reformām tieši piensaimniecības nozarei, tāpat kā tā iestājās jau par mazajām piena pakām. Pēc mūsu domām šāda nākotnē vērsta darbība un ietaupījumi visā nozarē ir iespējami tikai šādā veidā. Jo īpaši šo instrumentu būtu jāizmanto piensaimniekiem nelabvēlīgākos reģionos un reģionos, kur zeme pilnībā tiek izmantota ganībām. Tādēļ es vēlos jums, Komisār, lūgt iekļaut šo Eiropas Parlamenta lūgumu ar taustāmiem nosacījumiem jūsu likumdošanas „veselības pārbaudes” piedāvājumā. Pēc mūsu domām 69. panta piemērošana nav pietiekama, jo tajā netiek skaidri noteikti praktiski pasākumi, it īpaši jau minētajai nozarei. Tas ir vienkārši cinisms, kad augsta līmeņa Komisijas ierēdnis paziņo lauksaimniekiem, ka viņiem nevajadzētu sūdzēties par ražošanas cenām, kas jau atkal ir kritušās, jo viņi jau ir varējuši izdzīvot ar 27 centiem par litru piena. Tā ir necienīga izturēšanas pret visas profesijas leģitīmajām interesēm, kuru es, Parlamenta deputāte, nevaru pieņemt, jo esmu uzņēmusies aizstāvēt demokrātiju visaugstākajā līmenī."@lv13
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Ratsminister, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Wie schon gesagt, hat der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung den Vorschlag der Kommission, die Quoten für das kommende Milchwirtschaftsjahr um 2 % zu erhöhen – das wären 2,8 Millionen Tonnen –, einstimmig zurückgewiesen. Dieser Vorschlag ist uns zu starr, zu unflexibel und in der jetzigen Situation insbesondere für die Märkte das falsche Signal. Auf der Grundlage der Beschlüsse von 2003 steht für 11 Mitgliedstaaten zum 1. April dieses Jahres ohnehin eine Quotenerhöhung um 0,5 % an, was 700 000 Tonnen mehr Milch in der Europäischen Union entspricht. Die intensiven Debatten mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Agrarausschuss haben gezeigt, dass es kein Patentrezept und auch keinen bequemen Weg für die weitere Debatte geben wird. Die Meinungen gingen weit auseinander: Von der generellen und grundsätzlichen Ablehnung jeglicher Quotenerhöhung bis hin zu einer 5 %igen Erhöhung waren alle Positionen vertreten. Trotzdem ist es uns gelungen, einen fraktionsübergreifenden Kompromiss zu finden, der einstimmig ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen angenommen wurde. Dafür gilt mein ganz herzlicher Dank allen Kolleginnen und Kollegen, auch für die konstruktive Mitarbeit. Der angenommene Kompromiss hat zwei zentrale Punkte. Frau Kommissarin, Sie haben es gesagt. Ich habe eine andere Meinung dazu. Erstens: Die Einrichtung eines europäischen Saldierungsmechanismus, durch den eine Unter- bzw. Überschreitung der bestehenden nationalen Quoten auf EU-Ebene ausgeglichen werden kann. Dieser wäre nicht sehr bürokratisch und hätte zur Folge, dass die Erzeuger ihre Quoten, die sie überschreiten, erst nach dieser Saldierung mit einer Strafe belegt bekommen. Zweitens: Ab dem 1. April können sich die Mitgliedstaaten für eine freiwillige nationale Quotenanhebung für das Quotenjahr 2008/2009 entscheiden. Wir wollen Flexibilität und keine Starrheit! Mit diesem Kompromiss können wir erreichen, dass die bereits bestehenden Quoten effizienter genutzt werden. Für Mitgliedstaaten, die mehr Potenzial haben, besteht die Möglichkeit, diesen europäischen Quotenrahmen im Sinne eines gemeinsamen europäischen Binnenmarktsystems auch zu nutzen. Frau Kommissarin, Sie betonen immer, dass die bestehende Milchquote in diesem System 2015 auslaufen wird. Eine lineare Erhöhung der Quoten alleine wird aber nicht zu dem von Ihnen zugesagten führen. Man denke bitte auch an die früheren Milchseen! Deswegen hat sich der Agrarausschuss, wie schon beim Minimilchpaket, eindeutig dafür ausgesprochen, einen Milchfonds einzurichten, um die Mitteleinsparungen, die sich aus den Reformen ergeben, explizit für den Milchsektor zu erhalten. Aus unserer Sicht kann nur so eine zukunftsorientierte Förderung und Erhaltung des gesamten Sektors ermöglicht werden. Insbesondere sollte dieses Instrument für Milchlandwirte in benachteiligten Gebieten und in absoluten Grünlandgebieten genutzt werden. Ich bitte Sie daher, Frau Kommissarin, diese Forderung des Europäischen Parlaments konkret in Ihren legislativen Vorschlag zum aufzunehmen. Die Anwendung von Artikel 69 ist aus unserer Sicht nicht ausreichend, weil er nicht eindeutig im Sinne konkreter Maßnahmen, insbesondere für den vorher angesprochenen Sektor, definiert ist. Und es ist purer Zynismus, wenn ein hochrangiger Kommissionsbeamter vor einer Bauernversammlung kundtut, die Landwirte sollten sich wegen der aktuell schon wieder sinkenden Erzeugerpreise nicht beschweren, da sie doch schließlich auch schon bisher mit 27 Cent pro Liter Milch ausgekommen seien. Das ist Missachtung der berechtigten Interessen eines ganzen Berufsstandes, die ich als Abgeordnete eines Parlaments, das sich Demokratie ganz oben auf die Fahne geschrieben hat, nicht akzeptiere!"@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de Commissaris, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, dames en heren, zoals gezegd heeft de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling het voorstel van de Commissie om de quota voor het volgende melkjaar met twee procent te verhogen met eenparigheid van stemmen verworpen. Het zou gaan om 2,8 miljoen ton. Wij vinden het voorstel te strict en te star. Het is in de huidige situatie het verkeerde signaal, in het bijzonder voor de markten. Op grond van de regels van 2003 zal er op 1 april van dit jaar voor 11 lidstaten toch een verhoging van de quota met 0,5 procent zijn. Het gaat om een extra 700.000 ton melk in de Europese Unie. In de intensieve debatten met mijn collega’s in de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling is gebleken dat er geen wondermiddel is en dat de verdere debatten niet eenvoudig zullen zijn. Er zijn zeer uiteenlopende meningen. Alle standpunten waren vertegenwoordigd, van een algemene en fundamentele verwerping van elke verhoging van de quota tot een verhoging met vijf procent. Toch zijn wij erin geslaagd een compromis te vinden waarin met alle standpunten van alle fracties rekening werd gehouden. Het werd met eenparigheid van stemmen en zonder onthoudingen goedgekeurd. Ik dank alle leden hartelijk voor hun constructieve samenwerking. Het overeengekomen compromis omvat twee zwaartepunten. Mijnheer de Commissaris, dat is wat u hebt gezegd. Ik ben het daar niet mee eens. In de eerste plaats is er de instelling van een Europees compensatiemechanisme waarmee het overschrijden of niet halen van de bestaande nationale quota op EU-niveau wordt gecompenseerd. Dat zou niet erg bureaucratisch zijn, en ertoe leiden dat producenten die hun quota overschrijden, pas na de compensatie worden gestraft. In de tweede plaats kunnen de lidstaten vanaf 1 april beslissen de nationale quota voor het quotajaar 2008/2009 vrijwillig te verhogen. Wij willen geen starheid, maar flexibiliteit. Het compromis houdt in dat de reeds bestaande quota doeltreffender zullen worden benut. Voor lidstaten met een groter potentieel is het ook mogelijk dit Europees kader van quota als een gemeenschappelijk Europees internemarktsysteem te gebruiken. Mijnheer de Commissaris, u beklemtoont steeds weer dat de bestaande melkquota in dit stelsel in 2015 zullen verdwijnen. Een lineaire verhoging van de quota alleen zal echter niet volstaan voor de zachte landing die u belooft. Herinner u de melkplassen van destijds. De Commissie landbouw heeft zich daarom ondubbelzinnig uitgesproken voor de instelling van een melkfonds om de kosten van de hervorming voor de melksector te drukken, zoals ze al in het mini-melkpakket had gedaan. Wij zijn van mening dat zulke vooruitziende bevordering en bescherming van de gehele sector alleen op die manier mogelijk is. In het bijzonder dient dit instrument voor melkveehouders in benadeelde gebieden en in gebieden met louter grasland en weides te worden gebruikt. Mijnheer de Commissaris, ik verzoek u daarom dit verzoek van het Europees Parliament op concrete wijze in uw voorstel voor een doorlichting op te nemen. Wij zijn van mening dat de toepassing van artikel 69 niet volstaat omdat er geen duidelijke praktische maatregelen worden vastgesteld, in het bijzonder voor de reeds genoemde sector. Het is ook zeer cynisch dat een hoge ambtenaar van de Commissie op een vergadering van landbouwers zegt dat ze niet over de nieuwe daling van de producentenprijzen moeten klagen, aangezien ze het tot nu toe toch reeds met 27 cent per liter melk moesten doen. Dat getuigt van minachting voor een gehele beroepscategorie, die ik als lid van het Europees Parlement en verdediger van de democratie op het hoogste niveau niet kan aanvaarden."@nl3
". − Panie przewodniczący, pani komisarz, panie urzędujący przewodniczący Rady, panie i panowie! Jak już powiedziano, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednogłośnie odrzuciła wniosek Komisji w sprawie zwiększenia kwot o 2% w nadchodzącym roku mleczarskim. Zwiększenie to stanowiłoby 2,8 miliona ton. Uważamy, że przedmiotowy wniosek jest zbyt mało elastyczny i stanowi niedobry sygnał w obecnej sytuacji, w szczególności dla rynków. Na podstawie orzeczeń z 2003 r. i tak 1 kwietnia tego roku w przypadku 11 państw członkowskich kwoty mleczne zostaną zwiększone o 0,5%, czyli o odpowiednik 700 00 ton dodatkowego mleka w Unii Europejskiej. Intensywne debaty z moimi kolegami w Komisji Rolnictwa pokazały, że nie osiągniemy złotego środka ani nie będzie odpowiedniego sposobu prowadzenia dalszych debat. Istnieją bardzo rozbieżne opinie i zaprezentowane zostały wszystkie stanowiska, od ogólnego i zasadniczego odrzucenia jakiegokolwiek zwiększenia kwot do zwiększenia na poziomie 5%. Niemniej jednak zdołaliśmy osiągnąć kompromis uwzględniający stanowiska wszystkich grup, który został jednogłośnie przyjęty przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim moim kolegom i koleżankom za ich konstruktywną współpracę. Uzgodniony kompromis zawiera dwa podstawowe punkty. Pani komisarz! Pani powiedziała właśnie tyle. Ja mam inną opinię na ten temat. Po pierwsze, ustanowienie europejskiego mechanizmu równoważącego, dzięki któremu niewykorzystanie i przekroczenie istniejących kwot krajowych może być rekompensowane na szczeblu UE. Nie stanowiłoby to znacznego obciążenia biurokratycznego i prowadziłoby do tego, że na producentów, którzy przekroczyliby swoje kwoty, nakładane byłyby grzywny jedynie po dokonaniu zbilansowania. Po drugie, od dnia 1 kwietnia państwa członkowskie mogą decydować o zwiększeniu krajowych kwot na rok kontyngentowy 2008/2009 dobrowolnie. Chcemy elastyczności, a nie sztywnych zasad! Kompromis ten oznacza, że istniejące obecnie kwoty będą wykorzystywane wydajniej. Dla państw członkowskich z większym potencjałem istnieje także możliwość zastosowania europejskich ram z zakresu kwot wraz ze wspólnym europejskim systemem rynkowym. Pani komisarz! Zawsze podkreśla pani, że obowiązujące kwoty mleczne zostaną zniesione w ramach tego systemu w 2015 r. Jednakże samo liniowe zwiększenie kwot nie zagwarantuje miękkiego lądowania, które pani obiecuje. Proszę z łaski swojej sięgnąć pamięcią do starych czasów nadprodukcji mleka! Dlatego też Komisja Rolnictwa niejednogłośnie opowiada się za utworzeniem funduszu mlecznego, jak miało to już miejsce w przypadku małego pakietu mlecznego, w celu uzyskania oszczędności w kosztach będących rezultatem reform jedynie sektora mleka. Naszym zdaniem tego rodzaju dalekowzroczną promocję i ochronę całego sektora można umożliwić jedynie w ten sposób. W szczególności instrument ten powinien być wykorzystywany w odniesieniu do producentów mleka na obszarach o niekorzystnym położeniu i na obszarach, na których całkowicie dominują pastwiska. Dlatego też zwracam się do pani, pani komisarz, o włączenie w namacalnej formie tego wniosku Parlamentu Europejskiego do swojego prawodawczego wniosku dotyczącego oceny funkcjonowania. Naszym zdaniem stosowanie art. 69 jest niewystarczające, ponieważ nie jest on jasno zdefiniowany pod względem środków praktycznych, szczególnie dla wspomnianego już sektora. Czystym cynizmem jest także to, że wysokiej rangi urzędnik Komisji ogłasza zebranym rolnikom, że nie powinni oni narzekać na ponownie skutecznie spadające ceny producentów, ponieważ zadowalali się oni 27 centami za litr mleka. Stanowi to pogardę dla zasadnych interesów całej branży, której ja, jako poseł do Parlamentu, podejmujący podstawy demokracji na najwyższym szczeblu, nie akceptuję!"@pl16
". − Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhoras e Senhores, tal como já foi dito a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural rejeitou por unanimidade a proposta da Comissão de aumento das quotas para a próxima campanha leiteira em 2%, o que representaria 2,8 milhões de toneladas. Consideramos esta proposta demasiado rígida, demasiado inflexível e um sinal errado na presente situação, sobretudo para os mercados. Com base nos acórdãos de 2003, haverá de qualquer modo um aumento de 0,5% nas quotas de 11 Estados-Membros a 1 de Abril deste ano, o que equivale a 700 000 toneladas suplementares de leite na União Europeia. Os debates intensivos com os meus colegas na Comissão da Agricultura revelaram que não haverá qualquer receita-modelo nem qualquer forma confortável de conduzir outros debates. Existem opiniões amplamente divergentes e foram defendidas todas as posições, desde a rejeição geral e fundamental de qualquer aumento nas quotas até um aumento de 5%. Conseguimos, no entanto, encontrar um compromisso que tomasse em conta as posições de todos os grupos e que foi aceite por unanimidade sem quaisquer votos contra ou abstenções. Apresento os meus sinceros agradecimentos a todos os meus colegas pela sua construtiva cooperação. O compromisso aprovado tem dois pontos fulcrais, segundo disse a Senhora Comissária, mas eu tenho uma opinião diferente sobre isso. Em primeiro lugar, a criação de um mecanismo de equilíbrio europeu que permita compensar níveis insuficientes ou que excedam as quotas nacionais existentes ao nível da UE não seria algo de muito burocrático e levaria a que os produtores que ultrapassassem as suas quotas fossem apenas penalizados depois deste reequilíbrio. Em segundo lugar, e a partir de 1 de Abril, os Estados-Membros podem decidir aumentar voluntariamente as suas quotas nacionais para 2008/2009. Queremos flexibilidade e não rigidez. Com este compromisso podemos conseguir utilizar de uma forma mais eficiente as quotas já existentes. Para os Estados-Membros com maior potencial existe ainda a possibilidade de usarem este quadro de quotas europeu de acordo com as orientações de um sistema comum europeu para o mercado interno. A Senhora Comissária frisa sempre que as quotas leiteiras existentes terminarão neste sistema em 2015, mas um aumento linear das quotas não irá, por si só, criar a prometida "aterragem suave" ( ). Lembre-se dos lagos de leite do passado. Por conseguinte, a Comissão da Agricultura pronunciou-se claramente a favor da criação de um fundo para o leite, como já fez com o mini-pacote de medidas sobre o leite, de forma a poupar nos custos resultantes das reformas explicitamente destinadas ao sector do leite. Em nossa opinião só desta forma se poderá viabilizar a promoção e preservação de todo o sector de uma forma tão orientada para o futuro. Este instrumento devia sobretudo ser utilizado para produtores de leite em áreas desfavorecidas ou dedicadas na sua totalidade ao pasto dos animais. Solicito por isso à Senhora Comissária que inclua este pedido do Parlamento Europeu na sua proposta legislativa sobre a verificação do estado de saúde de uma forma tangível. Em nossa opinião, a aplicação do artigo 69º é insuficiente porque não está claramente definida no que toca a medidas práticas, em especial no sector já referido. É também puro cinismo um alto funcionário da Comissão anunciar numa reunião de agricultores que não deviam estar a queixar-se sobre os preços no produtor, que efectivamente já estão de novo a baixar, uma vez que têm vivido com 27 cêntimos por litro de leite. Isto é desprezo pelos interesses legítimos de toda uma profissão, que eu, enquanto deputado de um Parlamento que se dedicou à causa da democracia ao mais alto nível, não aceito."@pt17
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Ratsminister, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Wie schon gesagt, hat der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung den Vorschlag der Kommission, die Quoten für das kommende Milchwirtschaftsjahr um 2 % zu erhöhen – das wären 2,8 Millionen Tonnen –, einstimmig zurückgewiesen. Dieser Vorschlag ist uns zu starr, zu unflexibel und in der jetzigen Situation insbesondere für die Märkte das falsche Signal. Auf der Grundlage der Beschlüsse von 2003 steht für 11 Mitgliedstaaten zum 1. April dieses Jahres ohnehin eine Quotenerhöhung um 0,5 % an, was 700 000 Tonnen mehr Milch in der Europäischen Union entspricht. Die intensiven Debatten mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Agrarausschuss haben gezeigt, dass es kein Patentrezept und auch keinen bequemen Weg für die weitere Debatte geben wird. Die Meinungen gingen weit auseinander: Von der generellen und grundsätzlichen Ablehnung jeglicher Quotenerhöhung bis hin zu einer 5 %igen Erhöhung waren alle Positionen vertreten. Trotzdem ist es uns gelungen, einen fraktionsübergreifenden Kompromiss zu finden, der einstimmig ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen angenommen wurde. Dafür gilt mein ganz herzlicher Dank allen Kolleginnen und Kollegen, auch für die konstruktive Mitarbeit. Der angenommene Kompromiss hat zwei zentrale Punkte. Frau Kommissarin, Sie haben es gesagt. Ich habe eine andere Meinung dazu. Erstens: Die Einrichtung eines europäischen Saldierungsmechanismus, durch den eine Unter- bzw. Überschreitung der bestehenden nationalen Quoten auf EU-Ebene ausgeglichen werden kann. Dieser wäre nicht sehr bürokratisch und hätte zur Folge, dass die Erzeuger ihre Quoten, die sie überschreiten, erst nach dieser Saldierung mit einer Strafe belegt bekommen. Zweitens: Ab dem 1. April können sich die Mitgliedstaaten für eine freiwillige nationale Quotenanhebung für das Quotenjahr 2008/2009 entscheiden. Wir wollen Flexibilität und keine Starrheit! Mit diesem Kompromiss können wir erreichen, dass die bereits bestehenden Quoten effizienter genutzt werden. Für Mitgliedstaaten, die mehr Potenzial haben, besteht die Möglichkeit, diesen europäischen Quotenrahmen im Sinne eines gemeinsamen europäischen Binnenmarktsystems auch zu nutzen. Frau Kommissarin, Sie betonen immer, dass die bestehende Milchquote in diesem System 2015 auslaufen wird. Eine lineare Erhöhung der Quoten alleine wird aber nicht zu dem von Ihnen zugesagten führen. Man denke bitte auch an die früheren Milchseen! Deswegen hat sich der Agrarausschuss, wie schon beim Minimilchpaket, eindeutig dafür ausgesprochen, einen Milchfonds einzurichten, um die Mitteleinsparungen, die sich aus den Reformen ergeben, explizit für den Milchsektor zu erhalten. Aus unserer Sicht kann nur so eine zukunftsorientierte Förderung und Erhaltung des gesamten Sektors ermöglicht werden. Insbesondere sollte dieses Instrument für Milchlandwirte in benachteiligten Gebieten und in absoluten Grünlandgebieten genutzt werden. Ich bitte Sie daher, Frau Kommissarin, diese Forderung des Europäischen Parlaments konkret in Ihren legislativen Vorschlag zum aufzunehmen. Die Anwendung von Artikel 69 ist aus unserer Sicht nicht ausreichend, weil er nicht eindeutig im Sinne konkreter Maßnahmen, insbesondere für den vorher angesprochenen Sektor, definiert ist. Und es ist purer Zynismus, wenn ein hochrangiger Kommissionsbeamter vor einer Bauernversammlung kundtut, die Landwirte sollten sich wegen der aktuell schon wieder sinkenden Erzeugerpreise nicht beschweren, da sie doch schließlich auch schon bisher mit 27 Cent pro Liter Milch ausgekommen seien. Das ist Missachtung der berechtigten Interessen eines ganzen Berufsstandes, die ich als Abgeordnete eines Parlaments, das sich Demokratie ganz oben auf die Fahne geschrieben hat, nicht akzeptiere!"@ro18
"(DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, pán úradujúci predseda Rady, dámy a páni, ako už bolo uvedené, Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka jednomyseľne odmietol návrh Komisie na zvýšenie kvót na mlieko pre nadchádzajúci kvótový rok o 2 %. To by predstavovalo 2,8 milióna ton. Považujeme tento návrh za príliš strnulý, príliš nepružný a je to v aktuálnej situácii zlý signál, najmä pre trhy. Podľa rozhodnutí z roku 2003 aj tak bude mať 11 členských štátov od 1. apríla tohto roka zvýšené kvóty o 0,5 %, čo znamená o 700 000 ton viac mlieka v Európskej únii. Intenzívne diskusie s mojimi kolegami v poľnohospodárskom výbore ukázali, že nenájdeme žiaden všeliek ani pohodlný spôsob vedenia ďalších diskusií. Existujú veľmi rozdielne názory a prezentované boli všetky možné postoje, od všeobecného a zásadného odmietania akéhokoľvek zvyšovania kvót, až po požiadavku na zvýšenie o 5 %. Napriek tomu sa nám podarilo nájsť kompromis, ktorý berie do úvahy postoje všetkých skupín, a ten bol jednomyseľne prijatý, bez hlasov proti alebo zdržaní sa. Všetkým svojim kolegom, členom výboru, srdečne ďakujem za ich konštruktívnu spoluprácu. Dohodnutý kompromis má dva ústredné body. Pani komisárka, veľa ste o nich hovorili. Ja mám na to iný názor. Po prvé, vytvorenie európskeho vyrovnávacieho mechanizmu, ktorý by na úrovni EÚ kompenzoval nevyužitie alebo prekročenie jestvujúcich vnútroštátnych kvót. To by nebolo príliš byrokratické a viedlo by to k tomu, že výrobcovia, ktorí prekročia svoje kvóty, by boli penalizovaní až po vyrovnaní. Po druhé, od 1. apríla členské štáty môžu slobodne rozhodnúť o zvýšení vnútroštátnych kvót na kvótový rok 2008/2009. Chceme pružnosť, nie strnulosť! Tento kompromis znamená, že kvóty, ktoré už existujú, budú využívané oveľa efektívnejšie. Členské štáty s väčším potenciálom majú tiež možnosť využiť tento európsky rámec kvót mimo systému spoločného európskeho vnútorného trhu. Pani komisárka, stále zdôrazňujete, že terajšie kvóty na mlieko v tomto systéme vypršia v roku 2015. Lineárny nárast kvót sám osebe však neumožní mäkké pristátie, ktoré sľubujete. Len si spomeňte, ak môžete, na niekdajšie mliečne jazerá! Poľnohospodársky výbor preto jednoznačne argumentoval, ako to urobil už u malého balíka opatrení týkajúcich sa mlieka a mliečnych výrobkov, v prospech vytvorenia mliečneho fondu, aby sa dosiahli úspory nákladov, vyplývajúcich z reforiem špeciálne pre sektor mlieka. Podľa nášho názoru takáto perspektívna podpora a ochrana celého sektora sa dá uskutočniť iba týmto spôsobom. Tento nástroj by sa mal použiť najmä u prvovýrobcov mlieka v znevýhodnených oblastiach a v oblastiach plne využívaných ako pastviny. Preto by som Vás požiadala, pani komisárka, aby ste zahrnuli túto požiadavku Európskeho parlamentu v konkrétnej podobe do svojho legislatívneho návrhu hodnotenia stavu. Podľa nášho názoru je uplatňovanie článku 69 nedostatočné, pretože nie je jasne definované z hľadiska praktických opatrení, najmä v už spomínanom sektore. Je tiež čistým cynizmom, keď vysoký úradník Komisie vyhlási pred zhromaždením poľnohospodárov, že by sa nemali sťažovať na výrobné ceny, ktoré už skutočne opäť klesajú, keďže si už vystačili s 27 centami za liter. To je pohŕdanie legitímnymi záujmami celej profesie, čo je pre mňa ako člena Parlamentu, ktorý vyzdvihol vec demokracie na najvyššiu úroveň, neprijateľné!"@sk19
"− Gospod predsednik, komisarka, predsedujoči Svetu, gospe in gospodje, kot že rečeno je odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja soglasno zavrnil predlog Komisije za povečanje kvot za 2 %v prihodnjem tržnem letu za mleko. To bi pomenilo 2,8 milijona ton. Menimo, da je ta predlog preveč tog, neprilagodljiv in pomeni napačno sporočilo v sedanjih razmerah, zlasti za trge. Na podlagi odločitev iz leta 2003 se bodo 1. aprila letos v 11 državah članicah vseeno povečale kvote za 0,5 %, kar pomeni 700 000 ton več mleka v Evropski uniji. Intenzivne razprave s kolegi iz odbora za kmetijstvo so pokazale, da za vodenje nadaljnjih razprav ne bo niti rešitve, niti udobne poti. Obstajajo zelo različna mnenja in zastopana so bila vsa stališča, od splošne in temeljne zavrnitve vsakega povečanja kvot do in vključno s 5-odstotnim povečanjem. Kljub temu smo uspeli najti dogovor, ki je upošteval stališča vseh skupin in je bil soglasno sprejet brez nasprotnih ali vzdržanih glasov. Prisrčno se zahvaljujem vsem kolegom poslancem za plodno sodelovanje. Dogovorjeni sporazum ima dve osrednji točki. Komisarka, tako se rekli sami. Sama imam o tem različno mnenje. Prvič, vzpostavitev evropskega mehanizma za izravnavanje, s katerim je mogoče uravnavati prenizke kvote in prekoračitve sedanjih nacionalnih kvot na ravni EU. Mehanizem ne bo vključeval veliko birokracije in bi pomenil kaznovanje proizvajalcev, ki so presegli svoje kvote, le po izravnavi. Drugič, od 1. aprila se lahko države članice prostovoljno odločijo za povečanje nacionalnih kvot za kvotno leto 2008/2009. Želimo si prožnosti in ne togosti. Ta dogovor pomeni, da se bodo kvote, ki že obstajajo, uporabljale bolj učinkovito. Za države članice z večjim potencialom obstaja tudi možnost uporabe evropskega okvira kvot skupaj s smernicami skupnega evropskega sistema notranjega trga. Komisarka, vedno poudarjate, da se bodo sedanje mlečne kvote v tem sistemu iztekle leta 2015. Linearno povečanje le kvot seveda ne bo ustvarilo ugodne rešitve, ki jo obljubljate. Spomnite se na pretekla jezera mleka. Odbor za kmetijstvo je zato nedvoumno zagovarjal vzpostavitev sklada za mleko, kot se je zgodilo že v primeru mini paketa za mleko, da se doseže prihranke pri stroških, ki izhajajo izključno iz reform za sektor mleka. Menimo, da je takšno napredno spodbujanje in ohranjanje celotnega sektorja mogoče le na ta način. Ta instrument je treba zlasti uporabiti za kmetovalce, ki proizvajajo mleko, na prikrajšanih območjih in na območjih, ki so v celoti namenjena za pašnike. Zato vas pozivam, gospa komisarka, da to zahtevo Evropskega parlamenta jasno izraženo vključite v svoj zakonodajni predlog o sistematskem pregledu. Menimo, da uporaba člena 69 ne zadostuje, ker ni jasno opredeljena v smislu praktičnih ukrepov, zlasti za že navedeni sektor. Prav tako je zares nesramno, če uradnik Komisije na visoki ravni na zboru kmetovalcev objavi, da se ne bi smeli pritoževati zaradi ponovnega padanja cen proizvajalcev, ker so že shajali s 27 centi na liter mleka. To je zaničevanje legitimnega interesa celotnega poklica, ki ga sama, kot poslanka Parlamenta, ob zavzemanju za demokracijo na najvišji ravni, ne sprejemam."@sl20
". − Herr talman, fru kommissionsledamot, herr rådsordförande, mina damer och herrar! Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling har, vilket redan nämnts, enhälligt förkastat kommissionens förslag att öka kvoterna för det kommande mjölkåret med 2 procent. Det skulle uppgå till 2,8 miljoner ton. Vi anser att detta förslag är för stelbent, för oflexibelt, och det är fel signal att sända i den nuvarande situationen, i synnerhet för marknaderna. Det kommer ändå, baserat på utslag från 2003, att bli en ökning på 0,5 procent i kvoter för 11 medlemsstater från den 1 april i år – vilket motsvarar 700 000 ton mer mjölk i Europeiska unionen. De intensiva debatterna med mina kolleger i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling har visat att det inte finns något universalmedel eller något bekvämt sätt att fortsätta debatterna på. Det råder vitt skilda uppfattningar, och alla ståndpunkter, från ett allmänt och grundläggande förkastande av all ökning av kvoter upp till och med en ökning på 5 procent, finns representerade. Vi lyckades ändå finna en kompromiss i vilken alla gruppers ståndpunkter beaktades, och den antogs enhälligt, utan avvikande eller nedlagda röster. Jag vill tacka alla mina kolleger hjärtligt för det konstruktiva samarbetet. Den kompromiss som vi enats om har två brännpunkter. Detta har ni klargjort, fru kommissionsledamot. Jag är av en annan uppfattning. För det första inrättandet av en europeisk utjämningsmekanism, med vilken minusbedömningar eller plusbedömningar av befintliga nationella kvoter kan kompenseras på EU-nivå. Detta skulle inte vara särskilt byråkratiskt, och det skulle leda till att producenter som överstiger sina kvoter bestraffas först efter en utjämning. För det andra kan medlemsstaterna från och med den 1 april besluta att frivilligt öka de nationella kvoterna för kvotåret 2008/2009. Vi eftersträvar flexibilitet, inte stelbenthet! Denna kompromiss innebär att de redan befintliga kvoterna kommer att användas på ett mer effektivt sätt. För medlemsstater med större potential finns också möjlighet att använda denna europeiska kvotram i linje med ett gemensamt europeiskt inre marknadssystem. Fru kommissionsledamot! Ni betonar alltid att befintliga mjölkkvoter kommer att gå ut 2015 enligt detta system. Enbart en linjär ökning av kvoter kommer emellertid inte att skapa en sådan mjuklandning som ni utlovar. Tänk bara tillbaka på de gamla mjölksjöarna! Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling har därför entydigt förespråkat, som det redan gjort i fråga om minimjölkpaketet, att inrätta en mjölkfond för att nå kostnadsbesparingar som ett resultat av de reformer som bara görs inom mjölksektorn. Enligt vår uppfattning kan ett sådant framsynt främjande och bevarande av hela sektorn bara möjliggöras på detta sätt. Detta instrument bör framför allt användas för mjölkproducenter i missgynnade områden och i områden som helt och hållet överlåtits till betesmark. Därför vill jag be er, fru kommissionsledamot, att inbegripa detta krav från Europaparlamentet i konkreta ordalag i ert lagförslag om hälsokontroll. Enligt vår uppfattning är en tillämpning av artikel 69 otillräcklig, eftersom den inte är tydligt definierad i fråga om praktiska åtgärder, framför allt för redan nämnda sektor. Det är också oerhört cyniskt när en högt uppsatt tjänsteman vid kommissionen tillkännager inför en samling jordbrukare att de inte borde klaga på att producentpriserna i själva verket redan sjunker igen, eftersom de sedan tidigare fått nöja sig med 27 cent per liter mjölk. Detta är att visa förakt mot en hel yrkesgrupps legitima intressen, vilket jag, i egenskap av ledamot av ett parlament, som kämpar för demokratins sak på högsta nivå, inte accepterar!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"soft landing"18,15,9,17
"spravodajkyňa.?"19
"zpravodajka.?"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph