Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-214"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.30.2-214"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I think it is a very good signal from the Presidency that the Minister for Agriculture is present here today to participate in this very important discussion. Thirdly, in my view, this also goes against the idea of simplifying the common agricultural policy. I fear that implementing rules in this area would be extremely complex, and I am not in favour of making our system more complicated in a situation where there are only seven years left of the lifetime of this quota system. All in all, I note with pleasure that we all agree on the necessity for increasing the possibilities for the dairy sector in Europe to increase its production. It is an extremely important political signal to me and to all the Member States that the Agriculture Committee unanimously chose this line after the very divided opinions at the beginning of this discussion. I therefore send my biggest congratulations to the rapporteur for that achievement. I hope I will have the same rate of success in the Council. I shall start my speech in the traditional way, by thanking the Committee on Agriculture and Rural Development and especially the rapporteur for the very constructive report on the proposal to increase the milk quota system by 2%, as was stated by the Minister, for the coming milk year starting on 1 April 2008. Many people have pushed the Commission to alleviate the very tight dairy situation. In the Council, a large majority of Member States invited the Commission to put a proposal on the table on increasing quotas. A resolution here in the European Parliament, adopted in October 2007, on rising food prices also called on the Commission, as a matter of urgency, to propose a temporary increase in milk quotas. In December 2007 the Commission presented a market outlook report that showed that there clearly is, and will be in the future, a growing demand for dairy products. Your report also confirms that we should increase the possibilities for producing more milk. I think everybody would agree that the Commission’s proposal is fairly prudent and clear, with a predictable and equal outcome for all the Member States. May I respectfully suggest that your amendments seem not to pay full attention to the need for predictability and equal treatment for farmers? The amendment to make the increase of 2% voluntary for Member States, if applied, would be likely to create some difficulties. Firstly, I think we would all agree that we are looking for more market orientation and higher productivity. Therefore, I personally feel that the producer should be given the choice of whether or not to produce more milk. I think we would also agree that dairy farmers need predictability – certainty about their production possibilities within the quota system – and I do not think that a voluntary system would contribute to this. As a solution, Member States have the opportunity to decide not to distribute the quota but to keep it in the national reserve. This is a possibility, although I would push the Member States and I would be happy to see the quota distributed, because I think it is the most proper way. The amendment to use balancing-out of the quota at the end of the quota year is not a new idea. In fact, it is something that the Commission has been looking closely into, since such a theory could facilitate the use in some Member States of the unused quota in other Member States. But I think we would also agree that theory is one thing and practice is another. Firstly, I think it clearly introduces uncertainty for milk producers. They would then have to make their best guess of how the situation would look at the end of the production year and, on that basis, try to make a choice for their production, and only the following year would they know whether that production was levy free or not. I think, with all respect, this is not to the advantage of the decision taken on the dairy farm. It is obvious that milk production implies heavy investment, and we owe it to our farmers to have a predictable system until the quotas disappear in 2015. Secondly, who would benefit from this? I do not have to point out that it would largely benefit only a small group of Member States. This already makes it politically difficult. The most important thing is that it will benefit those producers who have already exceeded their quotas – those who have produced too much – and not those who have tried to keep within the limits of the quota system. So there is no certainty that this would lead to more milk being available on the market."@en4
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, myslím si, že je velmi dobrým signálem z předsednictví, že je tu dnes přítomný ministr zemědělství, aby se zapojil do této velmi důležité diskuse. Za třetí, podle mě to také jde proti myšlence zjednodušení společné zemědělské politiky. Obávám se, že prováděcí pravidla v této oblasti by byla mimořádně složitá a já nesouhlasím se zkomplikováním našeho systému v situaci, když už chybí jen sedm roků do ukončení tohoto systému kvót. Celkem s potěšením si všímám, že se všichni shodujeme na potřebě rozšířit možnosti zvýšení výroby odvětví mléka v Evropě. Je mimořádně důležitým politickým signálem pro mě a pro všechny členské státy, že si Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jednomyslně zvolil tuto linii po velmi rozdílných názorech na začátku této diskuse. Proto posílám paní zpravodajce své obrovské blahopřání k tomuto úspěchu. Doufám, že i já budu mít stejný úspěch v Radě. Své vystoupení začnu tradičně poděkováním Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a především paní zpravodajce za velmi konstruktivní zprávu o návrhu na zvýšení systému kvót na mléko o 2 %, jak uvedl pan ministr, pro nadcházející kvótový rok se začátkem 1. dubna 2008. Mnozí lidé nutili Komisi k uvolnění velmi napjaté situace v odvětví mléka. V Radě velká většina členských států vyzývala Komisi, aby předložila návrh na zvýšení kvót. Usnesení o rostoucích cenách potravin, přijaté tady, v Evropském parlamentu, v říjnu 2007, také vyzvalo Komisi, aby jako naléhavou záležitost navrhla dočasné zvýšení kvót na mléko. V prosinci 2007 Komise předložila zprávu o vyhlídkách trhu, která ukázala, že existuje a v budoucnosti bude existovat rostoucí poptávka po mléčných výrobcích. Vaše zpráva také potvrzuje, že bychom měli rozšířit možnosti vyšší produkce mléka. Snad bude každý souhlasit s tím, že návrh Komise je celkem rozumný a jasný, s předvídatelným a stejným výsledkem pro všechny členské státy. Dovolíte mi uctivě podotknout,že vaše pozměňující a doplňující návrhy zřejmě nevěnují plnou pozornost potřebě předvídatelnosti a rovného zacházení pro zemědělce? Pozměňující a doplňující návrh, aby bylo zvýšení kvót o 2 % pro členské státy dobrovolné, by v případě uplatnění zřejmě způsobil problémy. Především, všichni se jistě shodneme na tom, že hledáme větší orientaci na trh a vyšší produktivitu. Proto si osobně myslím, že výrobce by měl dostat možnost volby, zda bude vyrábět víc mléka nebo ne. Shodneme se zřejmě i na tom, že prvovýrobci mléka potřebují předvídatelnost, tedy jistotu o svých možnostech výroby v rámci systému kvót, a já si nemyslím, že by dobrovolný systém k tomu přispěl. Řešením je pro členské státy možnost rozhodnout se, že kvótu nerozdělí, ale nechají si ji ve vnitrostátní rezervě. Tato možnost tu je, ale já bych naléhala na členské státy a ráda bych viděla, že kvótu rozdělí, protože to považuji za nejsprávnější postup. Pozměňující a doplňující návrh použít na konci kvótového roku vyrovnání kvóty není nová myšlenka. V skutečnosti tuto věc Komise důkladně zkoumá, protože takováto teorie by umožnila některým členským státům využít kvóty, které nevyužily jiné členské státy. Asi bychom se však opět shodli, že teorie je jedna věc a praxe druhá. Za prvé, myslím si, že to zjevně přináší výrobcům mléka nejistotu. Potom by mohli jen odhadovat, jak bude vypadat situace na konci produkčního roku a na základě toho činit rozhodnutí o své výrobě. Až v následujícím roce by se dozvěděli, zda tato výroba je bez poplatků anebo ne. Myslím si, při veškeré úctě, že toto není výhoda rozhodování prvovýrobců mléka. Je zřejmé, že výroba mléka vyžaduje značné investice a my dlužíme našim zemědělcům předvídatelný systém, dokud kvóty v roce 2015 nezmizí. Za druhé, komu by to prospělo? Nemusím zdůrazňovat, že by to výrazně prospělo jen malé skupince členských států. To je už politicky složité. Nejdůležitější věcí je to, že z této záležitosti by těžili ti výrobci, kteří už překračují své kvóty, tedy ti, kteří vyrábějí příliš mnoho, a ne ti, kteří se snažili udržet svou výrobu v hranicích systému kvót. A tak není jisté, že by to vedlo k většímu množství mléka na trhu."@cs1
"Hr. formand! Jeg tror, det er et udmærket signal fra formandskabet, at landbrugsministeren er til stede i dag for at deltage i denne meget vigtige drøftelse. For det tredje strider dette efter min opfattelse også imod idéen om en forenkling af den fælles landbrugspolitik. Jeg frygter, at gennemførelsesreglerne på dette område bliver yderst komplicerede, og jeg går ikke ind for at gøre vores system mere kompliceret i en situation, hvor der kun er syv år tilbage af dette kvotesystems levetid. Alt i alt noterer jeg med tilfredshed, at vi alle er enige om nødvendigheden af at forøge mulighederne for, at mejerisektoren i Europa kan forøge produktionen. Det er et yderst vigtigt politisk signal for mig og for alle medlemsstaterne, at Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter enstemmigt valgte denne vej efter deres meget splittede udtalelser ved begyndelsen af drøftelserne. Jeg sender derfor mine største lykønskninger til ordføreren for dette resultat. Jeg håber, at jeg får lige så meget succes i Rådet. Jeg vil begynde mit indlæg på den traditionelle måde ved at takke Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og i særdeleshed ordføreren for den meget konstruktive betænkning om forslaget om at forøge mælkekvotesystemet med 2 % for det kommende mælkeår, der begynder den 1. april 2008, som det blev sagt af ministeren. Mange har forsøgt at presse Kommissionen til at afhjælpe den meget stramme situation på mejeriområdet. I Rådet har et stort flertal af medlemsstater indbudt Kommissionen til at fremlægge et forslag om at forøge kvoterne. Et beslutningsforslag her i Parlamentet om stigende fødevarepriser, der blev vedtaget i oktober 2007, opfordrede også Kommissionen til omgående at foreslå en midlertidig forøgelse af mælkekvoterne. I december 2007 fremlagde Kommissionen en rapport om markedsudsigterne, der viste, at der helt klart er og i fremtiden vil være voksende efterspørgsel efter mejeriprodukter. Deres betænkning bekræfter også, at vi bør forøge mulighederne for at producere mere mælk. Jeg tror, at alle vil være enige i, at Kommissionens forslag er ganske fornuftigt og klart med et forudsigeligt og ligeligt resultat for alle medlemsstater. Må jeg tillade mig at antyde, at Deres ændringsforslag ikke synes fuldt ud at tage hensyn til behovet for forudsigelighed og ligebehandling af landbrugerne? Ændringsforslaget om at gøre forøgelsen på 2 % frivillig for medlemsstaterne vil, hvis den gennemføres, sandsynligvis skabe vanskeligheder. For det første tror jeg, vi alle kan blive enige om, at vi ønsker en stærkere markedsorientering og højere produktivitet. Derfor føler jeg personligt, at producenten skal have lov til at vælge, om han vil eller ikke vil producere mere mælk. Jeg mener, at vi også kan blive enige om, at mejeribrugerne har brug for forudsigelighed - bestemt hvad angår deres muligheder for at producere inden for kvotesystemet - og jeg tror ikke, at et frivilligt system vil bidrage hertil. Som løsning har medlemsstaterne mulighed for at beslutte ikke at fordele kvoterne, men holde dem som national reserve. Det er en mulighed, om end jeg vil presse medlemsstaterne, og jeg vil foretrække at se kvoterne blive fordelt, for jeg mener, det er det bedste. Ændringsforslaget om at benytte udligning af kvoterne sidst på kvoteåret er ikke nogen ny idé. Det er faktisk noget, Kommissionen har set nøje på, eftersom en sådan teori ville lette anvendelsen i nogle medlemsstater af ubrugte kvoter i andre medlemsstater. Men jeg tror, vi også kan være enige om, at teori er ét og praksis noget andet. For det første mener jeg, at det klart indfører usikkerhed for mælkeproducenterne. De skulle så efter bedste evne forsøge at gætte, hvordan situationen er ved afslutningen af produktionsåret, og på basis heraf forsøge at foretage valg for deres produktion, og først det følgende år ville de vide, om denne produktion var med eller uden afgift. Jeg tror med al respekt, at det ikke er til fordel for beslutningstagerne på mejeribrugene. Det er indlysende, at mælkeproduktion indebærer store investeringer, og vi skylder vores landbrugere at have et forudsigeligt system, indtil kvoterne forsvinder i 2015. For det andet, hvem ville have fordel af dette? Jeg behøver ikke at påpege, at det stort set kun ville gavne en lille gruppe medlemsstater. Det gør det allerede politisk vanskeligt. Det vigtigste er, at det vil gavne de producenter, der allerede har overskredet deres kvoter - dem, der har produceret for meget - og ikke dem, der har forsøgt at holde sig inden for grænserne af kvotesystemet. Så der er ikke nogen sikkerhed for, at dette vil føre til, at der kommer mere mælk på markedet."@da2
". − Herr Präsident! Meiner Meinung nach setzt die Präsidentschaft damit, dass der Landwirtschaftsminister heute hier anwesend ist und an dieser wichtigen Aussprache teilnimmt, ein sehr gutes Signal. Drittens läuft dies meiner Meinung nach auch der angestrebten Vereinfachung der gemeinsamen Agrarpolitik zuwider. Ich fürchte, dass Durchführungsvorschriften in diesem Sektor sehr kompliziert wären, und ich bin nicht dafür, unser System jetzt noch weiter zu verkomplizieren, da das Quotensystem bereits in sieben Jahren ausläuft. Alles in allem freue ich mich, dass wir alle erkannt haben, wie dringend geboten eine Ausweitung der Möglichkeiten zur Erhöhung der europäischen Milchproduktion ist. Sowohl für mich als auch für die Mitgliedstaaten stellt die Tatsache, dass der Agrarausschuss einstimmig diese Linie verfolgt, nachdem die Meinungen zu Beginn der Debatte sehr weit auseinander gingen, ein ausgesprochen wichtiges politisches Signal dar. Ich beglückwünsche daher die Berichterstatterin noch einmal ganz herzlich zu dieser Leistung. Ich hoffe auf einen ähnlichen Erfolg im Rat. Ich möchte meinen Beitrag wie gewohnt damit beginnen, dem Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung meinen Dank auszusprechen. Ganz besonders danke ich der Berichterstatterin, die einen sehr konstruktiven Bericht zur vorgeschlagenen Erhöhung der Milchquote um 2 % für das nächste Quotenjahr vorgelegt hat, das, wie der Minister sagte, am 1. April 2008 beginnt. Die Kommission ist von vielen Seiten gedrängt worden, die schwierige Situation im Milchsektor zu entschärfen. Im Rat appellierte die große Mehrheit der Mitgliedstaaten an die Kommission, einen Vorschlag zur Erhöhung der Milchquote vorzulegen. In einer vom Europäischen Parlament im Oktober 2007 angenommenen Entschließung zum Anstieg der Lebensmittelpreise wurde die Kommission ebenfalls nachdrücklich aufgefordert, eine zeitlich befristete Erhöhung der Milchquoten vorzuschlagen. Im Dezember 2007 legte die Kommission einen Bericht über Marktperspektiven vor, der bestätigt, dass sowohl zum jetzigen Zeitpunkt als auch künftig eine wachsende Nachfrage nach Milcherzeugnissen besteht bzw. bestehen wird. Ihr Bericht bestätigt auch, dass wir die Möglichkeiten zur Erhöhung der Milchproduktion verbessern müssen. Ich denke, jeder hier stimmt mir zu, dass der Vorschlag der Kommission recht umsichtig und verständlich ist, mit einem berechenbaren und gerechten Ergebnis für alle Mitgliedstaaten. Ich möchte jedoch mit allem Respekt anmerken, dass der Anspruch der Landwirte auf Berechenbarkeit und Gleichbehandlung in den Änderungsanträgen nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Sollte der Änderungsantrag, dem zufolge die Mitgliedstaaten die Quoten auf freiwilliger Basis um 2 % anheben dürfen, angenommen werden, dürfte dies gewisse Schwierigkeiten mit sich bringen. Zunächst einmal sind wir uns meines Erachtens alle darüber einig, dass es um eine stärkere Marktorientierung und eine höhere Produktivität geht. Ich persönlich meine deshalb, dass es den Erzeugern überlassen bleiben sollte, zu entscheiden, ob sie ihre Milchproduktion steigern wollen oder nicht. Wir sind sicher auch darin einer Meinung, dass Milchbauern Berechenbarkeit brauchen – Gewissheit über ihre Produktionsmöglichkeiten innerhalb des Quotensystems –, und ich bin nicht überzeugt, dass ein freiwilliges System dazu beitragen würde. Um dieses Problem zu lösen, können die Mitgliedstaaten beschließen, die Quote nicht aufzuteilen, sondern in der nationalen Reserve zu belassen. Das wäre eine Möglichkeit, obwohl ich die Mitgliedstaaten drängen würde und froh wäre, wenn sie sich für eine Aufteilung der Quote entschieden, da mir dies der am besten geeignete Weg zu sein scheint. Der Änderungsantrag, in dem es um die Saldierung der Quote am Ende des Quotenjahres geht, ist keine neue Idee, sondern wurde von der Kommission bereits näher in Betracht gezogen, da es damit theoretisch für einige Mitgliedstaaten leichter wäre, nicht ausgeschöpfte Milchquoten anderer Mitgliedstaaten zu übernehmen. Wir dürften uns aber auch in Folgendem einig sein: Theorie ist das eine, Praxis etwas völlig anderes. Erstens verunsichert dies meines Erachtens die Milcherzeuger. Sie müssten dann so gut es eben geht abzuschätzen versuchen, wie es am Ende des Produktionsjahres aussehen wird, und ihre Produktion entsprechend ausrichten. Erst im Folgejahr würden sie erfahren, ob auf ihre Erzeugung Abgaben zu leisten sind oder nicht. Bei allem Respekt, dies befördert in meinen Augen nicht unbedingt die Entscheidungsfreudigkeit der Milchbauern. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Milchproduktion einen hohen Investitionsaufwand erfordert, und wir schulden unseren Landwirten bis zum Auslaufen der Quotenregelung im Jahr 2015 ein vorhersagbares System. Zweitens: Wer würde davon profitieren? Ich muss gar nicht darauf hinweisen, dass es weitgehend nur eine kleine Gruppe von Mitgliedstaaten sein würde. Schon das allein ist politisch bedenklich. Primär bringt es Vorteile für diejenigen Erzeuger, die ihre Quoten bereits überschritten haben – die zuviel produziert haben –, und nicht all denen, die bemüht sind, die Quoten einzuhalten. Damit ist also nicht unbedingt gewährleistet, dass eine größere Milchmenge auf den Markt kommt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ πολύ καλό μήνυμα εκ μέρους της Προεδρίας το ότι παρευρίσκεται σήμερα εδώ ο υπουργός Γεωργίας για να συμμετάσχει σε αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση. Τρίτον, κατά τη γνώμη μου, αυτό αντίκειται και στην ιδέα της απλούστευσης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Φοβάμαι ότι η εφαρμογή κανόνων στον τομέα αυτόν θα ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη, και δεν είμαι υπέρ του να κάνουμε το σύστημά μας πιο πολύπλοκο εφόσον απομένουν μόνο επτά χρόνια ζωής σε αυτό το σύστημα ποσοστώσεων. Γενικά, παρατηρώ με ευχαρίστηση ότι συμφωνούμε όλοι ως προς την ανάγκη αύξησης των δυνατοτήτων του τομέα της γαλακτοκομίας στην Ευρώπη για μεγαλύτερη παραγωγή. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πολιτικό μήνυμα τόσο για εμένα όσο και για όλα τα κράτη μέλη το ότι η Επιτροπή Γεωργίας επέλεξε ομόφωνα αυτήν τη γραμμή μετά από τις πολύ διαφορετικές γνώμες που επικρατούσαν στην αρχή αυτής της συζήτησης. Ως εκ τούτου, συγχαίρω θερμά την εισηγήτρια για αυτό το επίτευγμα. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ίδια επιτυχία και στο Συμβούλιο. Θα αρχίσω την ομιλία μου με τον παραδοσιακό τρόπο, ευχαριστώντας την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και ειδικά την εισηγήτρια για την πολύ εποικοδομητική έκθεση σχετικά με την πρόταση αύξησης των ποσοστώσεων του γάλακτος κατά 2%, όπως είπε ο κ. υπουργός, για το επόμενο έτος γάλακτος που αρχίζει την 1η Απριλίου 2008. Πολλοί πίεσαν την Επιτροπή να διευκολύνει την πολύ δύσκολη κατάσταση στον τομέα των γαλακτοκομικών. Στο Συμβούλιο, μια μεγάλη πλειοψηφία κρατών μελών απηύθυνε έκκληση προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αύξησης της ποσόστωσης. Σε ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2007 για την αύξηση των τιμών των τροφίμων, διατυπώθηκε επείγουσα έκκληση προς την Επιτροπή να προτείνει προσωρινή αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος. Τον Δεκέμβριο του 2007, η Επιτροπή παρουσίασε μια έκθεση σχετικά με τις προοπτικές της αγοράς που έδειξε ότι ασφαλώς υπάρχει, και θα υπάρχει και στο μέλλον, αυξανόμενη ζήτηση γαλακτοκομικών προϊόντων. Η έκθεσή σας επιβεβαιώνει επίσης ότι πρέπει να αυξήσουμε τις δυνατότητες παραγωγής περισσότερου γάλακτος. Πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνούσαν πως η πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ συνετή και σαφής, με προβλέψιμο και ίδιο αποτέλεσμα για όλα τα κράτη μέλη. Με όλον τον σεβασμό, θα ήθελα να δηλώσω ότι οι τροπολογίες σας δεν φαίνεται να δίνουν τη δέουσα σημασία στην ανάγκη της προβλεψιμότητας και της ίσης μεταχείρισης των αγροτών. Εάν εφαρμοζόταν η τροπολογία που καθιστά προαιρετική την αύξηση του 2% για τα κράτη μέλη, θα δημιουργούσε προφανώς κάποια προβλήματα. Πρώτον, πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι πως επιδιώκουμε έναν περισσότερο αγορακεντρικό προσανατολισμό και μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Επομένως, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να επιλέξουν αν θα παράγουν περισσότερο γάλα ή όχι. Επίσης, νομίζω ότι συμφωνούμε πως οι παραγωγοί γαλακτοκομικών χρειάζονται προβλεψιμότητα –δηλαδή ασφάλεια σχετικά με τις δυνατότητες παραγωγής τους στο πλαίσιο του συστήματος των ποσοστώσεων– και δεν νομίζω ότι ένα προαιρετικό σύστημα θα συνεισέφερε σε αυτό. Η λύση που προσφέρεται είναι ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να μην κατανείμουν την ποσόστωση, αλλά να την διατηρήσουν στο εθνικό απόθεμα. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει, μολονότι εγώ θα πίεζα τα κράτη μέλη και θα χαιρόμουν εάν γινόταν κατανομή της ποσόστωσης, διότι πιστεύω ότι αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος. Η τροπολογία που αφορά τη χρησιμοποίηση εξισορρόπησης της ποσόστωσης στο τέλος του έτους ποσόστωσης δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι κάτι που, στην πραγματικότητα, έχει εξετάσει προσεκτικά η Επιτροπή, αφού μια τέτοια θεωρία θα μπορούσε να διευκολύνει τη χρησιμοποίηση των μη εξαντλημένων ποσοστώσεων ορισμένων κρατών μελών σε κάποια άλλα κράτη μέλη, νομίζω όμως ότι συμφωνούμε επίσης πως άλλο είναι η θεωρία και άλλο η πράξη. Πρώτον, θεωρώ ότι αυτό προξενεί σαφώς ανασφάλεια στους παραγωγούς γάλακτος, που θα έπρεπε έτσι να μαντέψουν όσο καλύτερα μπορούν πώς θα είναι η κατάσταση στο τέλος του έτους παραγωγής και να προσπαθήσουν να επιλέξουν, σε αυτήν τη βάση, την παραγωγή τους, ενώ δεν πρόκειται να ξέρουν πριν από τον επόμενο χρόνο εάν θα πρέπει να καταβάλουν εισφορά για την παραγωγή αυτή ή όχι. Θεωρώ, με όλον τον σεβασμό, ότι αυτό δεν είναι θετικό για την απόφαση που λαμβάνει η γαλακτοκομική μονάδα. Είναι προφανές ότι η παραγωγή γάλακτος συνεπάγεται μεγάλες επενδύσεις, και οφείλουμε να προσφέρουμε στους αγρότες μας ένα προβλέψιμο σύστημα μέχρι την κατάργηση των ποσοστώσεων το 2015. Δεύτερον, ποιος θα κέρδιζε από αυτό; Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω ότι θα κέρδιζε μόνο μια μικρή ομάδα κρατών μελών. Αυτό το κάνει ήδη πολιτικά δύσκολο. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα ωφελούσε τους παραγωγούς που έχουν ήδη ξεπεράσει τις ποσοστώσεις τους –που έχουν υπερβολικά μεγάλη παραγωγή– και όχι εκείνους που προσπάθησαν να κινηθούν μέσα στα όρια του συστήματος ποσόστωσης. Έτσι, δεν είναι βέβαιο ότι θα οδηγούσε στη διάθεση περισσότερου γάλακτος στην αγορά."@el10
"Señor Presidente, creo que es una excelente señal de la Presidencia el hecho de que el Ministro de Agricultura esté presente aquí hoy para participar en este debate tan importante. En tercer lugar, en mi opinión, esto también va en contra de la idea de simplificar la Política Agrícola Común. Me temo que la aplicación de normas en este ámbito sería extremadamente compleja y no estoy a favor de que nuestro sistema resulte más complicado en un momento en el que a este sistema de cuotas solamente le quedan siete años de vida. En general, observo con satisfacción que todos estamos de acuerdo en la necesidad de aumentar las posibilidades de que el sector lácteo en Europa aumente su producción. Es una señal política sumamente importante para mí y para todos los Estados miembros el hecho de que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural haya adoptado por unanimidad esta línea, tras la gran división de opiniones que existía al comienzo de este debate. Por lo tanto felicito calurosamente a la ponente por este logro. Espero tener el mismo grado de éxito en el Consejo. Comenzaré mi discurso de forma tradicional, dando las gracias a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y especialmente a la ponente, por este informe tan constructivo relativo a la propuesta de aumentar las cuotas lácteas en un 2 %, como ha afirmado el Ministro, para el próximo ejercicio contingentario que comenzará el 1 de abril de 2008. Muchas personas han empujado a la Comisión a aliviar la tensa situación del mercado lácteo. En el Consejo, una amplia mayoría de Estados miembros invitó a la Comisión a poner sobre la mesa una propuesta relativa al aumento de las cuotas. Una Resolución del Parlamento adoptada en octubre de 2007 relativa al aumento de los precios de los alimentos, también pedía a la Comisión, con carácter de urgencia, que propusiera un aumento temporal de las cuotas lácteas. En diciembre de 2007, la Comisión presentó un informe sobre las perspectivas del mercado, que demostraba que efectivamente hay —y continuará habiendo en el futuro— una creciente demanda de productos lácteos. Su informe también confirma que deberíamos aumentar las posibilidades de producir más leche. Creo que todos estarán de acuerdo en que la propuesta de la Comisión es bastante prudente y clara, con un resultado previsible e igualitario para todos los Estados miembros. Permítanme sugerir, con todos mis respetos, que sus enmiendas parecen no prestar mucha atención a la necesidad de dar un trato previsible e igualitario a todos los agricultores. La enmienda para que el aumento del 2 % sea voluntario para los Estados miembros, si se aplica, podría generar algunas dificultades. En primer lugar, creo que todos estaremos de acuerdo en que lo que buscamos es una mayor orientación al mercado y productividad. Por lo tanto, creo personalmente que el productor debería poder decidir si desea producir más leche o no. Creo que también estaremos de acuerdo en que los productores lácteos necesitan capacidad de previsión —certidumbre acerca de sus posibilidades de producción dentro del sistema de cuotas— y no creo que un sistema voluntario vaya a contribuir a ello. Como solución, los Estados miembros tienen la opción de decidir no distribuir la cuota, sino mantenerla en la reserva nacional. Es una posibilidad, aunque yo invitaría a los Estados miembros a que distribuyesen la cuota y me sentiría más satisfecha con ello, porque considero que es lo más apropiado. La enmienda para que se utilice la transferencia de los saldos de las cuotas al final del ejercicio contingentario no es una idea nueva. De hecho, es algo que la Comisión ha estudiado detenidamente, dado que este procedimiento podría facilitar el uso en algunos Estados miembros de la cuota no aprovechada por otros. No obstante, creo que también estaremos de acuerdo en que la teoría es una cosa y la práctica otra. En primer lugar, creo que introduce claramente incertidumbre para los productores de leche. Estos últimos tendrían que hacer una estimación lo más aproximada posible de cuál sería la situación al finalizar el ejercicio de producción y, sobre esa base, intentar hacer una elección sobre su producción, de forma que hasta el siguiente ejercicio no podrían saber si esa producción estaba libre de tasas o no. Yo creo, con todos mis respetos, que esto no favorece a la decisión tomada con respecto a las explotaciones lácteas. Es obvio que la producción de leche implica una importante inversión y nuestros productores merecen que mantengamos un sistema previsible hasta que las cuotas desaparezcan en 2015. En segundo lugar, ¿quién se beneficiaría de ello? No es necesario que diga que en gran medida solamente beneficiaría a un pequeño grupo de Estados miembros. Esto ya hace que sea difícil desde el punto de vista político. Lo más importante es que beneficiará a los productores que ya han superado sus cuotas —a los que han producido demasiado— y no a los que han intentado no superar los límites del sistema de cuotas. Por lo tanto, no existe la certidumbre de que esto se vaya a traducir en una mayor disponibilidad de leche en el mercado."@es21
"Härra juhataja, arvan, et see on eesistujariigi poolt väga hea märk, et on saatnud täna meie juurde põllumajandusministri osalema selles väga tähtsas arutelus. Kolmandaks olen seiskohal, et see on ka ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise vastu. Kardan, et rakenduseeskirjad oleksid selles valdkonnas iseäranis keerulised ja ma ei poolda süsteemi muutmist veelgi keerulisemaks olukorras, kus kvoodisüsteemi kehtivuse lõpuni on veel vaid seitse aastat. Kokkuvõttes märgin rõõmuga, et me kõik nõustume, et piimatoodangu suurendamiseks on vaja suurendada selle võimalusi Euroopas. Minu ja kõigi liikmesriikide jaoks on äärmiselt oluline märk see, et põllumajanduskomisjon valis selle toimimisviisi üksmeelselt pärast väga erinevaid arvamusi arutelu alguses. Edastan seega oma siirad tänusõnad raportöörile selle saavutuse eest. Loodan, et mind saadab samasugune edu nõukogus. Alustan oma sõnavõttu tavapäraselt, tänades põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ja eriti raportööri väga konstruktiivse raporti eest, mis käsitleb ettepanekut suurendada piimakvoote 2% võrra, nagu minister seda mainis, järgmisel piima-aastal, alates 1. aprillist 2008. Paljud inimesed on komisjoni kannustanud väga jäika piimaolukorda leevendama. Nõukogus kutsus valdav enamus liikmesriike komisjoni üles tegema ettepanekut kvootide suurendamiseks. Siin Euroopa Parlamendis 2007. aasta oktoobris vastu võetud resolutsioon toiduainete tõusvate hindade kohta kutsus samuti komisjoni üles kiireloomuliselt tegema ettepanekut ajutiseks piimakvootide suurendamiseks. Detsembris 2007 esitas komisjon turuperspektiivi raporti, mis näitas, et valitseb kasvav nõudlus piimatoodete järele, ja see saab nii olema ka tulevikus. Teie raport kinnitab ka seda, et me peaksime suurendama võimalusi mahukamaks piimatootmiseks. Usun, et kõik on nõus, et komisjoni ettepanek on üsna mõistlik ja selge, ennustatava ja võrdse tulemusega kõigis liikmesriikides. Kas ma tohin lugupidamisega mainida, et teie muudatused ei näi pööravat täielikku tähelepanu prognoositavusvajadusele ja talunike võrdsele kohtlemisele? Muudatus, mis teeb kohaldamisel 2% tõusu liikmesriikides vabatahtlikuks, toob tõenäoliselt kaasa mõned probleemid. Esiteks usun, et me kõik nõustume, et ootame suuremat turule orienteeritust ja tootlikkust. Seetõttu leian mina isiklikult, et tootjale tuleks anda võimalus valida, kas toota rohkem piima või mitte. Arvan, et nõustume ka sellega, et piimatalunikud vajavad etteennustamist – kindlust oma tootmisvõimaluste osas kvoodisüsteemis – ja ma ei usu, et vabatahtlik süsteem sellele kaasa aitaks. Lahendusena on liikmesriikidel võimalus otsustada kvooti mitte jagada, vaid hoida seda riigi varudes. See on üks võimalus, kuigi ma kannustaksin liikmesriike tagant ja oleksin rõõmus nähes, et kvoot jaotatakse, kuna minu meelest on see õigem. Muudatus kvoodi tasakaalustamiseks kvoodiaasta lõpul ei ole uus idee. Tegelikult on see midagi, mida komisjon on lähemalt uurinud, kuna selline teooria võib lihtsustada mõnedes liikmesriikides kasutamata jäänud kvootide kasutamist teistes liikmesriikides. Kuid ma arvan, et oleme kõik nõus ka sellega, et teooria on üks ja praktika hoopis teine asi. Esiteks arvan, et see tekitab ilmselget ebakindlust piimatootjatele. Nad peaksid sellisel juhul hakkama arvama, milline võiks olukord olla tootmisaasta lõpus ja peaksid selle põhjal püüdma langetada otsuse oma toodangu osas, saades alles järgmisel aastal teada, kas nende toodang oli maksuvaba või mitte. Arvan, et kogu lugupidamise juures ei ole selline olukord soodne piimafarmi üle langetatud otsuse osas. On selge, et piimatootmine nõuab korralikke investeeringuid ja me võlgneme oma talunikele seda, et kuni kvootide kadumiseni aastal 2015 kehtiks ennustatav süsteem. Teiseks, kes sellest kasu saaks? Ma ei pea välja tooma, et sellest saaksid suuresti kasu ainult vähesed liikmesriigid. Juba see muudab selle poliitiliselt keeruliseks. Kõige olulisem on, et see toob kasu nendele tootjatele, kes on juba oma kvoodid ületanud – nendele, kes on tootnud liiga palju – ja mitte nendele, kes on püüdnud püsida kvoodisüsteemi piiride raames. Nii ei ole mingit tagatist, et see tooks kaasa suurema piimahulga kättesaadavusele turul."@et5
"Arvoisa puheenjohtaja, mielestäni on myönteistä, että puheenjohtajavaltion maatalousministeri on läsnä täällä tänään ja osallistuu tähän erittäin tärkeään keskusteluun. Kolmanneksi mielestäni tämä olisi myös yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen vastainen ajatus. Pelkään, että sääntöjen täytäntöönpaneminen tällä alueella olisi erittäin monimutkaista, enkä kannata järjestelmämme tekemistä monimutkaisemmaksi tilanteessa, jossa tämän kiintiöjärjestelmän elinkaaresta on jäljellä vain seitsemän vuotta. Kaiken kaikkiaan panen tervetulleena merkille, että me olemme kaikki samaa mieltä tarpeesta lisätä Euroopan maidontuotantoalan mahdollisuuksia tuotannon kasvattamiseksi. Minulle ja kaikille jäsenvaltioille on erittäin tärkeä poliittinen osoitus, että maatalousvaliokunta valitsi yksimielisesti tämän linjan alkupuolen keskustelujen hyvin jakaantuneiden mielipiteiden jälkeen. Esitän esittelijälle parhaimmat onnitteluni tästä saavutuksesta. Toivon, että minä onnistun samalla tavoin neuvostossa. Aloitan puheeni perinteisesti kiittämällä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sekä erityisesti esittelijää hyvin rakentavasta mietinnöstä maitokiintiöiden korottamiseksi kahdella prosentilla, kuten ministeri ilmoitti, tulevalle maitokiintiövuodelle 1. päivästä huhtikuuta 2008 alkaen. Monet henkilöt ovat vaatineet komissiota lievittämään hyvin kireää meijeritilannetta. Neuvostossa suuri enemmistö jäsenvaltioista kehotti komissiota tekemään ehdotuksen kiintiöiden korottamisesta. Euroopan parlamentissa lokakuussa 2007 hyväksytyssä päätöslauselmassa elintarvikkeiden hinnannoususta komissiota kehotettiin myös kiireellisesti korottamaan maitokiintiöitä väliaikaisesti. Komissio antoi joulukuussa 2007 markkinanäkymiä koskevan kertomuksen, jossa osoitettiin, että meijerituotteilla on kasvava kysyntä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Teidän mietintönne myös vahvistaa, että meidän pitäisi lisätä mahdollisuuksia tuottaa enemmän maitoa. Uskoakseni jokainen on samaa mieltä siitä, että komission ehdotus on kohtalaisen varovainen ja selkeä ja että sen avulla tarjotaan kaikille jäsenvaltioille ennakoitava ja yhtäläinen tulos. Voisinko kunnioittavasti väittää, että teidän tarkistuksenne eivät näytä kiinnittävän täyttä huomiota ennustettavuuden tarpeeseen ja maanviljelijöiden yhtäläiseen kohteluun? Tarkistus 2, jonka mukaan kahden prosentin lisäys olisi jäsenvaltioiden vapaasti valittavissa, aiheuttaa toteutuessaan luultavasti joitakin hankaluuksia. Ensiksi uskoakseni olemme kaikki samaa mieltä siitä, että me pyrimme lisäämään markkinahenkisyyttä ja korkeampaa tuottavuutta. Siksi minusta henkilökohtaisesti tuntuu siltä, että meidän pitäisi antaa tuottajien päättää, tuottavatko he enemmän maitoa. Minä arvelen, että me olisimme myös samaa mieltä siitä, että maidontuottajat tarvitsevat ennakoitavuutta, varmuutta tuotantomahdollisuuksista kiintiöjärjestelmässä, enkä usko, että vapaaehtoinen järjestelmä edistäisi tätä. Ratkaisuna tähän jäsenvaltioilla on mahdollisuus päättää olla jakamatta kiintiötä ja pitää se kansallisena varantona. Tämä on yksi mahdollisuus, vaikka minä painostaisin jäsenvaltioita asiassa ja olisin iloinen nähdessäni kiintiön jaettuna, koska arvelen, että se olisi paras vaihtoehto. Tarkistus kiintiön tasapainottamisen soveltamisesta kiintiövuoden lopussa ei ole uusi idea. Itse asiassa komissio on tarkastellut sitä tarkkaan, koska kyseinen teoria voi helpottaa jonkun jäsenvaltion käyttämättömän kiintiön käyttöä muissa jäsenvaltioissa. Mutta arvelen, että olemme samaa mieltä siitä, että teoria on yksi asia ja käytäntö toinen. Mielestäni se aiheuttaa selvästi epävarmuutta maidontuottajille. Heidän pitäisi tehdä paras arvauksensa siitä, mikä tilanne on tuotantovuoden lopussa ja sillä perusteella yrittää tehdä tuotantoa koskevat päätökset. He tietäisivät ainoastaan seuraavana vuonna, oliko tuo tuotanto verovapaa vai ei. Kaikella kunnioituksella, tämä ei ole maitotilan päätöksenteon edun mukaista. On selvää, että maidontuotanto edellyttää paljon investointeja, ja me olemme maanviljelijöillemme sen velkaa, että heillä on ennakoitava järjestelmä ennen kuin kiintiöt katoavat vuonna 2015. Toiseksi kuka hyötyisi tästä? Minun ei tarvitse osoittaa, että tämä hyödyttäisi pääasiassa ainoastaan pientä jäsenvaltioryhmää. Tämä tekee asiasta jo poliittisesti vaikean. Tärkeintä on, että se hyödyttää niitä tuottajia, jotka ovat jo ylittäneet kiintiönsä – niitä, jotka ovat tuottaneet liikaa – eikä niitä, jotka ovat yrittäneet pitäytyä kiintiöjärjestelmän puitteissa. Ei ole mitään varmuutta, että tämä johtaisi siihen, että markkinoilla olisi saatavissa enemmän maitoa."@fi7
"Monsieur le Président, je pense que c’est un très bon signal de la présidence que le ministre de l’agriculture soit présent aujourd’hui afin de participer à ce débat très important. Troisièmement, à mon avis, cela va aussi à l’encontre de l’idée de simplification de la politique agricole commune. Je crains que les règles d’exécution dans ce domaine ne soient extrêmement complexes, et je ne suis pas favorable à une complication de notre système alors qu’il ne reste plus à ce régime des quotas que sept années d’existence. En résumé, je note avec plaisir que nous sommes tous d’accord pour dire qu’il est nécessaire d’accroître les possibilités du secteur laitier européen d’augmenter sa production. C’est un signal politique extrêmement important pour moi et pour tous les États membres que la commission de l’agriculture ait choisi, à l’unanimité, d’adopter cette position après les opinions très divisées au début de ce débat. Je présente dès lors toutes mes félicitations au rapporteur pour être parvenue à ce résultat. J’espère que nous obtiendrons le même taux de réussite au Conseil. Je débuterai mon intervention de manière traditionnelle, en remerciant la commission de l’agriculture et du développement rural et, en particulier, le rapporteur, pour ce rapport très constructif sur la proposition d’augmentation du régime des quotas laitiers de 2 %, comme l’a dit M. le Ministre, pour la prochaine année contingentaire, qui commencera le 1 avril 2008. De nombreuses personnes ont poussé la Commission à alléger les contraintes multiples qui pèsent sur le secteur laitier. Au Conseil, une large majorité des États membres a invité la Commission à présenter une proposition visant à augmenter les quotas. Une résolution du Parlement européen adoptée en octobre 2007 concernant la hausse des prix des denrées alimentaires invitait également la Commission à proposer d’urgence une augmentation temporaire des quotas de lait. En décembre 2007, la Commission a présenté un rapport sur les perspectives de marché qui montrait qu’il y avait clairement, et qu’il y aurait dans le futur, une demande croissante de produits laitiers. Votre rapport confirme également que nous devrions accroître les possibilités de produire davantage de lait. Je pense que tout le monde s’accorde à reconnaître que le rapport de la Commission est relativement prudent et clair, avec une conclusion prévisible et équitable pour tous les États membres. Puis-je, avec tout mon respect, suggérer que vos amendements ne semblent pas accorder toute l’attention nécessaire au besoin de prévisibilité et de traitement équitable des agriculteurs? L’amendement qui vise à rendre l’augmentation de 2 % facultative pour les États membres, s’il est appliqué, est susceptible de poser quelques problèmes. Premièrement, je pense que nous conviendrons tous que nous cherchons à nous orienter davantage vers le marché et à accroître la productivité. Je pense dès lors personnellement que nous devrions donner le choix au producteur de produire ou non plus de lait. Je pense que nous conviendrons également que les producteurs laitiers ont besoin de prévisibilité – de certitude quant à leurs possibilités de production dans le régime des quotas – et je ne pense pas qu’un système facultatif y contribuerait. En guise de solution, les États membres ont la possibilité de décider de ne pas distribuer le quota, mais de le conserver dans la réserve nationale. C’est une possibilité, même si j’inciterais les États membres et si je serais heureuse de voir le quota distribué, car je pense que c’est la meilleure solution. L’amendement visant à utiliser l’excédent du quota à la fin de l’année contingentaire n’est pas une idée nouvelle. En fait, c’est quelque chose que la Commission étudie de prêt, puisque cette théorie pourrait faciliter l’utilisation, dans certains États membres, du quota inutilisé dans d’autres États membres. Mais je pense que nous conviendrons aussi que la théorie est une chose et que la pratique en est une autre. Premièrement, je pense que ce système introduit clairement une incertitude pour les producteurs laitiers. Ils devraient alors faire de leur mieux pour deviner à quoi ressemblerait la situation à la fin de l’année contingentaire et, sur la base de cela, essayer de faire un choix pour leur production, et ce n’est que l’année suivante qu’ils sauraient si cette production était exonérée de prélèvement ou pas. Je pense, avec tout mon respect, que ce n’est pas dans l’intérêt de la décision prise pour l’exploitation laitière. Il est évident que la production laitière implique de lourds investissements, et nous devons à nos agriculteurs d’avoir un système prévisible jusqu’à ce que les quotas disparaissent en 2015. Deuxièmement, à qui ce système profiterait-il? Je n’ai pas besoin de souligner qu’il ne profiterait en grande partie qu’à un petit groupe d’États membres. Cela rend déjà la situation politiquement difficile. Le plus important, c’est qu’il profitera aux producteurs qui ont déjà dépassé leurs quotas – ceux qui ont produit de trop – et pas à ceux qui ont essayé de rester dans les limites du régime des quotas. Il n’y a donc aucune certitude que cela entraînerait une plus grande disponibilité de lait sur le marché."@fr8
"Elnök úr, azt hiszem, nagyon jó jelzés az elnökségtől, hogy a mezőgazdasági miniszter is itt van ma, hogy részt vegyen ebben a nagyon fontos vitában. Harmadszor, nézetem szerint ez a közös agrárpolitika egyszerűsítésének elgondolásával is szembemegy. Attól tartok, hogy e területen a végrehajtási szabályok rendkívül bonyolultak lennének, és nem szeretném a rendszerünket bonyolultabbá tenni egy olyan helyzetben, amikor az egész kvótarendszerből már csak hét év van hátra. Összességében örömmel veszem tudomásul, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a termelés növelése érdekében szükség van az európai tejágazat lehetőségeinek bővítésére. Rendkívül fontos politikai jelzés nekem és az összes tagállamnak is, hogy a mezőgazdasági bizottság a vita kezdetekor megjelenő nagyon megosztott vélemények után egyhangúan ezen irányvonal mellet döntött. Ezért a legőszintébben gratulálok az előadónak, hogy ezt el tudta érni. Remélem, nekem is hasonló sikerem lesz a Tanácsban. Beszédemet a hagyományos módon kezdem, köszönetet mondok a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságnak, és különösen az előadónak a tejkvótarendszernek a 2008. április 1-jével kezdődő tejévre vonatkozó 2%-os növelésére irányuló javaslatról szóló nagyon konstruktív jelentéséért, amint azt a miniszter is megállapította. Sokan nyomást gyakoroltak a Bizottságra, hogy enyhítsen a nagyon feszes tejhelyzeten. A Tanácsban a tagállamok nagy többsége arra kérte a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a kvóták növeléséről. Az emelkedő élelmiszerárakról az Európai Parlamentben 2007 októberében elfogadott állásfoglalás is arra hívta fel a Bizottságot, hogy sürgősséggel tegyen javaslatot a tejkvóták ideiglenes növelésére. 2007. decemberében a Bizottság ismertette a piaci kilátásokról szóló jelentését, amely rámutatott, hogy egyértelműen nő a kereslet a tejtermékek iránt, és ez így lesz a jövőben is. Az ön jelentése is megerősíti, hogy növelnünk kell a tejtermelés növelésének lehetőségét. Azt hiszem, mindenki egyetért azzal, hogy a Bizottság javaslata kellően megfontolt és egyértelmű, amely valamennyi tagállam számára előre látható és egyenlő következményekkel jár. Engedjék meg, hogy tiszteletteljesen emlékeztessek arra: úgy tűnik, az önök módosításai nem szentelnek kellő figyelmet a kiszámíthatóság és a gazdákkal való egyenlő bánásmód szükségességére. Az a módosítás amely szerint a tagállamok önkéntesen növelhetnék 2%-kala kvótát, ha alkalmaznánk, várhatóan nehézségeket okozna. Először is, azt hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy a cél a fokozottabb piaci orientáció és a nagyobb termelékenység. Ezért én személyesen úgy érzem, hogy a termelőnek kell megadni a választás lehetőségét, hogy kíván-e több tejet termelni, vagy sem. Azt hiszem, abban is egyetértünk, hogy a tehenész gazdáknak szükségük van a kiszámíthatóságra – bizonyosságra a kvótarendszeren belül a termelési lehetőségekről –, és nem hiszem, hogy egy önkéntes rendszer ehhez hozzájárulna. Megoldásként a tagállamoknak lehetőségük van úgy dönteni, hogy nem osztják ki a kvótát, hanem megtartják azt a nemzeti tartalékban. Ez egy lehetőség, bár én sürgetném a tagállamokat, és örömmel látnám, ha a kvótát kiosztanák, mert véleményem szerint ez a legmegfelelőbb mód. Az a módosítás, hogy a kvótaév végén a kvótakiegyenlítést alkalmazzuk, nem új gondolat. Sőt, ezt a Bizottság már alaposan megvizsgálta, mivel ez az elmélet lehetővé tenné, hogy az egyes tagállamokban fel nem használt kvótát más tagállamok felhasználhassák. Azt hiszem azonban, abban is egyetérthetünk, hogy egy dolog az elmélet, és más a gyakorlat. Először is úgy vélem, ez egyértelműen bizonytalanságot visz be a rendszerbe a tejtermelők számára. Ekkor a legjobb tudásuk szerint ki kellene találniuk, hogy a helyzet miként nézne ki a termelési év végén, és ennek alapján kellene megpróbálniuk döntéseket hozni a termelésükkel kapcsolatban, és csak a következő évben tudnák meg, hogy ez a termelés illetékmentes volt, vagy sem. Mindenre tekintettel azt gondolom, hogy ez nem szolgálja a tejgazdaságról meghozott döntést. Nyilvánvaló, hogy a tejtermelés számos beruházást foglal magában, és tartozunk annyival a gazdáknak, hogy kiszámítható rendszert biztosítsunk számukra a kvóták 2015-ben történő megszüntetéséig. Másodszor, kinek válna ez az előnyére? Nem kell rámutatnom, hogy ez nagyrészt a tagállamok egy kis csoportjának válna előnyére. Ez önmagában is politikailag nehezíti a kérdést. A legfontosabb az, hogy ez azoknak a termelőknek a javát szolgálná, akik már túlléptek a kvótájukon – akik túl sokat termeltek, és nem azokon, akik megpróbálták betartani a kvótarendszer korlátait. Így aztán nincs bizonyosság a tekintetben, hogy ennek következtében a piacon több tej állna rendelkezésre."@hu11
". − Signor Presidente, ritengo che sia un segnale molto positivo da parte della Presidenza che il ministro per l’Agricoltura sia qui presente oggi per partecipare a questa discussione di estrema importanza. In terzo luogo, dal mio punto di vista, questo è anche in contrasto con l’idea di semplificazione della politica agricola comune. Temo che le norme di attuazione in questo settore sarebbero estremamente complesse, e non sono favorevole a rendere il nostro sistema più complicato considerato che rimangono solo sette anni di vita a questo sistema di quote. Per concludere, rilevo con piacere che tutti concordiamo sulla necessità di rafforzare le opportunità per il settore lattiero-caseario europeo di aumentare la propria produzione. E’ un segnale politico estremamente importante per me e per tutti gli Stati membri che la commissione per l’agricoltura abbia scelto all’unanimità questo approccio, dopo le opinioni molto divergenti all’inizio della discussione. Porgo pertanto le mie migliori congratulazioni alla relatrice per questo risultato e auspico di ottenere lo stesso livello di successo in sede di Consiglio. Inizierò il mio discorso in un modo tradizionale, ringraziando la commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e in particolar modo la relatrice per il suo lavoro molto costruttivo sulla proposta di aumentare del 2% il sistema di quote latte, come dichiarato dal ministro, per la prossima campagna che inizierà il 1° aprile 2008. In molti hanno esortato la Commissione ad alleviare la situazione molto complessa del settore lattiero-caseario. In sede di Consiglio, una vasta maggioranza di Stati membri ha invitato la Commissione a presentare una proposta sull’aumento delle quote. Una risoluzione qui in sede di Parlamento europeo, adottata nell’ottobre 2007, sull’aumento dei prezzi dei generi alimentari ha inoltre chiesto alla Commissione, quale priorità, di proporre un aumento temporaneo delle quote latte. A dicembre 2007 la Commissione ha presentato una relazione di previsioni di mercato in cui dimostrava che esiste, e ci sarà in futuro, una crescente domanda di prodotti lattiero-caseari. La vostra relazione conferma inoltre che dovremmo accrescere le possibilità di produrre una maggiore quantità di latte. Ritengo che tutti concordino sul fatto che la proposta della Commissione sia piuttosto chiara e prudente, con un risultato prevedibile ed equo per tutti gli Stati membri. Potrei osservare con tutto rispetto che i vostri emendamenti sembrano non prestare la completa attenzione alla necessità di prevedibilità e pari trattamento per gli agricoltori? L’emendamento inteso a rendere l’aumento del 2% volontario per gli Stati membri, se applicato, creerebbe probabilmente alcune difficoltà. In primo luogo, ritengo che dovremmo tutti concordare che stiamo cercando un orientamento più commerciale e una maggiore produttività. Pertanto, credo personalmente che si dovrebbe offrire al produttore la possibilità di scegliere se produrre più latte. Penso che dovremmo inoltre essere concordi sul fatto che i produttori lattiero-caseari hanno bisogno di prevedibilità, di certezza in merito alla loro possibile produzione nel contesto del sistema delle quote, e non credo che un sistema volontario vi contribuirebbe. Quale soluzione, gli Stati membri hanno l’opportunità di decidere di non distribuire le quote ma mantenerle nella riserva nazionale. Questa è una possibilità, nonostante incoraggerei gli Stati membri, e sarei felice di vedere le quote distribuite, poiché ritengo che sia il modo più adeguato. L’emendamento per l’impiego della perequazione delle quote al termine della campagna non è un’idea nuova. Infatti, è un aspetto che la Commissione ha esaminato molto da vicino, in quanto una simile teoria potrebbe facilitare l’uso in alcuni Stati membri delle quote inutilizzate in altri Stati membri. Tuttavia, ritengo che dovremmo concordare che la teoria è diversa dalla pratica. Innanzi tutto, ritengo che introduca palesemente l’incertezza per i produttori lattiero-caseari. Dovrebbero pertanto formulare la loro migliore ipotesi riguardo a come la situazione potrebbe apparire alla fine dell’anno di produzione e, su tale base, cercare di compiere una scelta per la loro produzione, e solo l’anno successivo saprebbero se tale produzione è esente o meno da imposte. Sotto tutti gli aspetti credo che questo non vada a beneficio della decisione presa sul settore caseario. E’ ovvio che la produzione del latte comporta enormi investimenti, e dobbiamo ai nostri agricoltori un sistema prevedibile fino alla scomparsa delle quote nel 2015. In secondo luogo, chi beneficerà di questo? Non occorre precisare che andrà ad ampio beneficio di un gruppo ristretto di Stati membri, il che rende la questione complessa da un punto di vista politico. L’aspetto più importante è che ne trarranno vantaggio i produttori che hanno già superato le loro quote, che hanno prodotto troppo, e non coloro che hanno cercato di mantenersi nei limiti del sistema delle quote. Pertanto non vi è alcuna certezza che ciò si traduca in una maggiore disponibilità di latte sul mercato."@it12
"Pone Pirmininke, manau, kad tai pirmininkaujančiosios valstybės narės nuopelnas, kad žemės ūkio ministras šiandien dalyvauja šioje labai svarbioje diskusijoje. Trečia, manau, kad einama bendrosios žemės ūkio politikos komplikavimo keliu. Nerimą kelia tai, kad bus nepaprastai sunku diegti taisykles šioje srityje, o aš nepritariu dar sudėtingesnei sistemai, kai liko tik septyneri metai, po kurių kvotų sistema bus panaikinta. Apibendrindama noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog sutariame dėl būtinybės plėsti Europos pienininkystės sektoriaus galimybes, kad pakiltų našumas. Man ir visoms valstybėms narėms tai yra labai svarbus politinis signalas, kad žemės ūkio komitetas vieningai pasirinko šią kryptį, po to, kai išgirdome labai prieštaringas nuomones šios diskusijos pradžioje. Todėl nuoširdžiai sveikinu pranešėją su šiuo pasiekimu. Tikiuosi, kad man pavyks taip pat sėkmingai dirbti Taryboje. Iš pradžių kalbėsiu tradiciškai: padėkosiu Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui ir ypač pranešėjui už tikrai konstruktyvų pranešimą dėl siūlymo kitais kvotos metais, prasidedančiais 2008 m. balandžio 1 d. 2 % didinti pieno kvotos sistemą, kaip teigė ministras. Daugelis žmonių ragino Komisiją palengvinti labai sudėtingą situaciją pienininkystės srityje. Taryboje valstybių narių dauguma skatino Komisiją svarstyti pasiūlymą dėl kvotų didinimo. Europos Parlamento sprendimas dėl kylančių maisto kainų , patvirtintas 2007 m. spalio mėn., taip pat reikalavo, kad kaip būtinąją priemonę Komisijos komisija panaudotų siūlymą laikinai padidinti pieno kvotas. 2007 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė rinkos apžvalgos ataskaitą, kuri parodė, kad pienininkystės produktų paklausa didėja ir didės ateityje. Jūsų pranešime taip pat patvirtinama, kad būtina kurti didinti galimybes pagaminti daugiau pieno. Manau, kad visi sutiks, jog Komisijos siūlymas yra tikrai apdairus ir aiškus, pateiktas numatant pasekmes visose valstybėse narėse. Ar galiu pastebėti, kad jūsų pataisose nenumatyta, kad visą dėmesį reikia skirti perspektyvoms ir lygiaverčiai ūkininkų padėčiai? Jei bus priimta pataisa dėl savanoriško valstybių narių apsisprendimo 2 % padidinti kvotą, tai sukels kai kurių keblumų. Visų pirma, manau, visi turime sutikti, kad siekiame didesnės orientacijos į rinką ir didesnio produktyvumo. Todėl aš manau, kad gamintojui turi būti suteikta galimybė rinktis, ar reikia gaminti daugiau pieno. Manau, visi sutinkame ir dėl to, kad pienininkystės sektoriaus ūkininkams reikalingos perspektyvos – kvotų sistemos aiškumas dėl jų tiekiamos produkcijos – todėl nemanau, kad savanoriškai diegiama sistema galėtų pasitarnauti. Valstybės narės gali nutarti ne taikyti kvotos, bet palikti ją nacionaliniame rezerve. Tai gali būti išeitis, bet aš raginu valstybes nares paskirstyti kvotą, nes manau, kad tai tinkamiausias sprendimas. Pataisa, siūlanti išbalansuoti kvotą kvotos metų pabaigoje, nėra nauja idėja. Iš tiesų į tai Komisija atkreipė deramą dėmesį, nes tokia teorija kai kuriose valstybėse narėse būtų galima lengviau naudoti kitose valstybėse narėse neišnaudotą kvotą. Bet visi turime sutikti, kad teorija yra viena, o praktika – visai kas kita. Visų prima manau, kad tai sukelia neaiškumo pieno gamintojams. Tokiu atveju jiems teks spėti, kaip keisis situacija gamybos metų pabaigoje ir atsižvelgiant į tai stengtis spręsti su gamyba susijusius klausimus, tačiau tik kitais metais jiems pavyks išsiaiškinti, ar tai produktai taikomi išlyginamieji mokesčiai, ar ne. Manau, kad tai nėra pranašumas priimant sprendimus pienininkystės ūkyje. Akivaizdu, kad pieno gamyba reikalauja didelių investicijų, o mes verčiame ūkininkus kurti perspektyvią sistemą, kol 2015 m. bus panaikintos kvotos. Antra, kam tai naudinga? Nereikia sakyti, kad tai pelninga tik nedidelei valstybių narių grupei. Tai jau politinė problema. Svarbiausia yra tai, kad bus privilegijuoti tie gamintojai, kurie jau padidino savo kvotas – tie, kurie pagamino per daug, – o ne tie, kurie stengėsi laikytis kvotų sistemos apribojimų. Todėl neaišku, ar pavyks sukurti didesnę pieno pasiūlą rinkoje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka lauksaimniecības ministra ierašanās uz šodienas ļoti nozīmīgajām debatēm ir laba zīme no Prezidentūras puses. Treškārt, pēc manām domām šāds papildinājums ir pretrunā ar vienotās lauksaimniecības politikas vienkāršošanas ideju. Es domāju, ka noteikumu ieviešana šajā jomā būs ļoti sarežģīta, un es neatbalstu mūsu sistēmas sarežģīšanu situācijā, kad kvotu pastāvēšana ilgs vairs tikai septiņus gadus. Noslēgumā es ar prieku vēlos atzīmēt, ka mēs visi esam vienojušies par nepieciešamību palielināt Eiropas piensaimniecības sektora iespējas paaugstināt produktivitāti. Ļoti būtisks politisks signāls man un visām dalībvalstīm ir Lauksaimniecības komisijas vienprātīgā izvēle par labu šim virzienam, ņemot vērā ļoti atšķirīgos viedokļus šīs diskusijas sākumā. Tādēļ es visvairāk vēlos apsveikt referentu ar šādu sasniegumu. Es ceru, ka man būs tādi paši panākumi Padomē. Es sākšu savu runu tradicionālā veidā, pasakoties Lauksaimniecības un lauku teritoriju attīstības ministrijai un, it īpaši, referentam par ļoti konstruktīvo ziņojumu par ierosinājumu palielināt piena kvotas par 2 %, sākot ar nākošo piena kvotu palielināšanas gadu – 2008. gada 1. aprīli, kā atzīmēja ministrs. Daudzi cilvēki ir uzstājuši, lai Komisija atvieglo ļoti saspringto situāciju piensaimniecības jomā. Padomē vairums dalībvalstu aicināja Komisiju izvirzīt dienas kārtībā priekšlikumu par kvotu palielināšanu. Eiropas Parlamenta rezolūcija par pieaugošajām pārtikas cenām, kas pieņemta 2007. gada oktobrī, arī aicināja Komisiju steidzami ierosināt piena kvotu pagaidu palielināšanu. 2007. gada decembrī Komisija iepazīstināja ar tirgus ziņojumu, kas parādīja, ka nepārprotami ir un būs arī turpmāk pieaugošs pieprasījums pēc piena produktiem. Jūsu ziņojums arī apstiprina, ka mums ir jāpalielina iespējas ražot vairāk piena. Es domāju, ka ikviens piekritīs, ka Komisijas ierosinājums ir pietiekoši saprātīgs un skaidrs, tam ir paredzami un vienlīdzīgi rezultāti visām dalībvalstīm. Ar cieņu pret jūsu ieteikumiem es vēlētos teikt, ka jūsu papildinājumi nepievērš pilnīgu uzmanību nepieciešamībai pēc paredzamības un vienlīdzīgas attieksmes pret lauksaimniekiem. Papildinājums par 2 % brīvprātīgo kvotu palielinājumu dalībvalstīm, ja tas tiks piemērots, visticamāk radīs grūtības. Pirmkārt, es domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka mēs vēlamies panākt lielāku orientāciju uz tirgu un augstāku produktivitāti. Tādēļ es personīgi domāju, ka ražotājam ir jāpiedāvā izvēles iespējas, vai ražot vai neražot vairāk piena. Es uzskatu, ka mēs visi arī piekritīsim, ka piena produktu ražotājiem ir nepieciešama prognozējamība – noteikti par viņu produktu pārdošanas iespējām kvotu sistēmā – un es nedomāju, ka šādā situācijā par labu nāks brīvprātīga kvotu palielināšana. Situāciju varētu risināt, neieviešot kvotas, bet paturot tās valsts rezervē. Tā ir iespēja, lai gan es aicinātu dalībvalstis un būtu priecīgs, ja kvotas tiktu izmantotas, jo domāju, ka tā ir vispiemērotākā rīcība. Grozījums par kvotu izlīdzināšanu kvotu gada beigās nav jauns ierosinājums. Faktiski tas ir jautājums, kuru Komisija ir rūpīgi izpētījusi, jo šāda teorija varētu veicināt iespēju dažās dalībvalstīs neizmantotās kvotas izmantot citās valstīs. Bet es domāju, ka mēs visi zinām, ka teorija ir viena lieta, bet prakse – pavisam kaut kas cits. Pirmkārt, es domāju, ka šādā veidā nepārprotami tiek radīta nenoteiktība piena ražotājiem. Viņiem būs jāmēģina uzminēt, kāda būs situācija gada beigās, un uz minējumu pamata jāmēģina pieņemt lēmumi par savu produkciju, un tikai nākošajā gadā viņi uzzinās, vai par šo produkciju ir jāmaksā nodokļi vai nē. Es domāju, izrādot cieņu jūsu ierosinājumam, ka šāds lēmums nebūs izdevīgs piensaimniecībām. Mēs visi zinām, ka piena ražošanai ir nepieciešami lieli ieguldījumi, un mums ir jāparūpējas, lai mūsu lauksaimniekiem būtu nodrošināta paredzama kārtība līdz 2015. gadam, kad kvotu sistēma vairs nebūs spēkā. Otrkārt, kas šādā situācijā būs ieguvējs? Man nav īpaši jānorāda, ka lielā mērā ieguvēja no šāda lēmuma būs tikai neliela dalībvalstu grupa. Jau tikai šī iemesla dēļ šis lēmums ir politiski sarežģīts. Vissvarīgākais ir fakts, ka šāds lēmums nāks par labu tiem ražotājiem, kas jau ir pārsnieguši savas kvotas – tiem, kas ir saražojuši pārāk daudz – un nevis tiem, kas ir centušies ievērot kvotu sistēmas ierobežojumus. Tādēļ nerodas pārliecība, vai šādi tiks panākts, ka tirgū ir vairāk piena."@lv13
"Mr President, I think it is a very good signal from the Presidency that the Minister for Agriculture is present here today to participate in this very important discussion. Thirdly, in my view, this also goes against the idea of simplifying the common agricultural policy. I fear that implementing rules in this area would be extremely complex, and I am not in favour of making our system more complicated in a situation where there are only seven years left of the lifetime of this quota system. All in all, I note with pleasure that we all agree on the necessity for increasing the possibilities for the dairy sector in Europe to increase its production. It is an extremely important political signal to me and to all the Member States that the Agriculture Committee unanimously chose this line after the very divided opinions at the beginning of this discussion. I therefore send my biggest congratulations to the rapporteur for that achievement. I hope I will have the same rate of success in the Council. I shall start my speech in the traditional way, by thanking the Committee on Agriculture and Rural Development and especially the rapporteur for the very constructive report on the proposal to increase the milk quota system by 2%, as was stated by the Minister, for the coming milk year starting on 1 April 2008. Many people have pushed the Commission to alleviate the very tight dairy situation. In the Council, a large majority of Member States invited the Commission to put a proposal on the table on increasing quotas. A resolution here in the European Parliament, adopted in October 2007, on rising food prices also called on the Commission, as a matter of urgency, to propose a temporary increase in milk quotas. In December 2007 the Commission presented a market outlook report that showed that there clearly is, and will be in the future, a growing demand for dairy products. Your report also confirms that we should increase the possibilities for producing more milk. I think everybody would agree that the Commission’s proposal is fairly prudent and clear, with a predictable and equal outcome for all the Member States. May I respectfully suggest that your amendments seem not to pay full attention to the need for predictability and equal treatment for farmers? The amendment to make the increase of 2% voluntary for Member States, if applied, would be likely to create some difficulties. Firstly, I think we would all agree that we are looking for more market orientation and higher productivity. Therefore, I personally feel that the producer should be given the choice of whether or not to produce more milk. I think we would also agree that dairy farmers need predictability – certainty about their production possibilities within the quota system – and I do not think that a voluntary system would contribute to this. As a solution, Member States have the opportunity to decide not to distribute the quota but to keep it in the national reserve. This is a possibility, although I would push the Member States and I would be happy to see the quota distributed, because I think it is the most proper way. The amendment to use balancing-out of the quota at the end of the quota year is not a new idea. In fact, it is something that the Commission has been looking closely into, since such a theory could facilitate the use in some Member States of the unused quota in other Member States. But I think we would also agree that theory is one thing and practice is another. Firstly, I think it clearly introduces uncertainty for milk producers. They would then have to make their best guess of how the situation would look at the end of the production year and, on that basis, try to make a choice for their production, and only the following year would they know whether that production was levy free or not. I think, with all respect, this is not to the advantage of the decision taken on the dairy farm. It is obvious that milk production implies heavy investment, and we owe it to our farmers to have a predictable system until the quotas disappear in 2015. Secondly, who would benefit from this? I do not have to point out that it would largely benefit only a small group of Member States. This already makes it politically difficult. The most important thing is that it will benefit those producers who have already exceeded their quotas – those who have produced too much – and not those who have tried to keep within the limits of the quota system. So there is no certainty that this would lead to more milk being available on the market."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik vind het een uitstekend signaal van het voorzitterschap dat de minister van Landbouw hier vandaag aanwezig is om aan dit uiterst belangrijke debat deel te nemen. In de derde plaats is dat naar mijn mening ook strijdig met de idee van de vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ik vrees dat de tenuitvoerlegging van regels op dit gebied uitermate ingewikkeld zou zijn. Ik ben er geen voorstander van een stelsel ingewikkelder te maken dat over zeven jaar ophoudt te bestaan. Alles wel beschouwd merk ik met genoegen op dat wij het allemaal eens zijn over de behoefte aan een verbetering van de mogelijkheden voor een verhoging van de productie van de zuivelsector in Europa. Dat de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling deze lijn na de zeer verdeelde meningen in het begin van het debat eenparig heeft gekozen, is een uitermate belangrijk politiek signaal voor mij en voor alle lidstaten. Ik feliciteer de rapporteur daarom van harte met zijn prestatie. Ik hoop dat ik in de Raad evenveel succes zal hebben. Ik zal op traditionele wijze beginnen met het bedanken van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, en in het bijzonder de rapporteur, voor het zeer constructieve verslag over het voorstel om de melkquota met 2 procent te verhogen, zoals de minister zei, voor het volgende melkjaar vanaf 1 april 2008. Velen hebben de Commissie aangespoord de zeer strikte situatie op het gebied van het zuivelbedrijf te verzachten. In de Raad heeft een grote meerderheid van de lidstaten de Commissie verzocht een voorstel voor de verhoging van de quota voor te leggen. In een in oktober 2007 hier in het Europees Parlement goedgekeurde resolutie over de stijgende voedselprijzen werd de Commissie ook dringend verzocht de melkquota tijdelijk te verhogen. In december 2007 legde de Commissie een verslag over de marktvooruitzichten voor waaruit duidelijk bleek dat er een groeiende vraag is naar zuivelproducten, en dat die groei zal aanhouden. Uw verslag bevestigt ook dat we de mogelijkheden voor de productie van meer melk moeten uitbreiden. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat het voorstel van de Commissie vrij voorzichtig en duidelijk is en voor alle lidstaten voorspelbare en gelijke gevolgen zal hebben. Mag ik u erop wijzen dat uw amendementen niet volledig rekening lijken te houden met de behoefte aan voorspelbaarheid en gelijke behandeling voor de landbouwers? Het amendement om de verhoging met 2 procent voor de lidstaten vrijwillig te maken, zou waarschijnlijk moeilijkheden met zich meebrengen. In de eerste plaats zijn wij het er allemaal wel over eens dat we op zoek zijn naar meer marktgerichtheid en meer productiviteit. Ik ben daarom van mening dat de producent moet kunnen kiezen of hij al dan niet meer melk produceert. Wij zijn het er ook over eens dat melkveehouders behoefte hebben aan voorspelbaarheid, in het bijzonder wat hun productiemogelijkheden in het kader van het quotastelsel betreft. Een systeem op vrijwillige basis zou daar niet toe bijdragen. Een oplossing is dat de lidstaten kunnen beslissen de quota niet toe te wijzen, maar ze in de nationale reserve te houden. Dat is een mogelijkheid, al zou ik de lidstaten aansporen de quota toe te wijzen. Dat lijkt mij de beste manier. Het amendement om de quota aan het einde van het quotajaar in evenwicht te brengen, is geen nieuw idee. De Commissie heeft die mogelijkheid reeds nauwgezet onderzocht. In theorie kan dat immers mogelijk maken dat bepaalde lidstaten de in andere lidstaten niet benutte quota gebruiken. Wij weten echter allemaal dat theorie en praktijk niet altijd samenvallen. In de eerste plaats vloeit daaruit duidelijk onzekerheid voort voor de melkproducenten. Ze zouden dan moeten gissen hoe de situatie er aan het einde van het productiejaar uit zou zien, en op grond daarvan zouden ze over hun productie moeten beslissen. Pas het jaar daarop zouden ze weten of hun productie heffingvrij was. Ik meen dat dit de voor de melkveehouderij genomen beslissing niet ten goede komt. Melkproductie vereist duidelijk grote investeringen, en wij zijn onze landbouwers een voorspelbaar systeem verschuldigd tot de quota in 2015 worden opgeheven. In de tweede plaats is er de vraag wie daarvan profiteert. Ik hoef er niet op te wijzen dat slechts een kleine groep lidstaten daarvan zou profiteren. Daarom is het politiek moeilijk. De belangrijkste kwestie is dat het producenten ten goede zou komen die hun quota reeds hebben overschreden en die teveel hebben geproduceerd. Zij die de beperkingen van het quotastelsel in acht hebben genomen, zouden er geen voordeel bij hebben. Het is dus niet zeker dat dit tot meer melk op de markt zou leiden."@nl3
"Panie przewodniczący! Uważam, że jest to bardzo dobry sygnał ze strony prezydencji, że minister rolnictwa jest dziś tu obecny, aby uczestniczyć w tej bardzo ważnej dyskusji. Po trzecie, moim zdaniem stoi to także w sprzeczności z ideą upraszczania wspólnej polityki rolnej. Obawiam się, że wdrożenie zasad w tym obszarze byłoby niezwykle skomplikowane i sprzeciwiam się komplikowaniu naszego systemu w sytuacji, gdy pozostało jedynie siedem lat funkcjonowania tego systemu kwot. Ogólnie rzecz biorąc, z zadowoleniem zauważam, że wszyscy zgadzamy się z koniecznością zwiększenia możliwości dla sektora mleka w Europie w celu zwiększenia jego produkcji. Niezwykle ważnym sygnałem politycznym dla mnie i dla wszystkich państw członkowskich jest to, że Komisja Rolnictwa jednogłośnie wybrała tę linię po bardzo podzielonych opiniach na wstępie tej dyskusji. W związku z tym składam gratulacje sprawozdawczyni za to osiągnięcie. Mam nadzieję, że taki sam sukces zostanie osiągnięty w Radzie. Chciałabym rozpocząć moje wystąpienie tradycyjnie, od złożenia podziękowań Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a zwłaszcza sprawozdawczyni, za bardzo konstruktywne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zwiększenia systemu kwot mlecznych o 2%, jak powiedział pan minister, na nadchodzący rok kontyngentowy zaczynający się dnia 1 kwietnia 2008 r. Wiele osób nakłaniało Komisję do złagodzenia bardzo napiętej sytuacji w sektorze mleka. W Radzie większość państw członkowskich zwróciła się do Komisji o przedstawienie wniosku w sprawie zwiększenia kwot. W rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie rosnących cen żywności przyjętej w październiku 2007 r. także wezwano Komisję do zaproponowania w trybie pilnym tymczasowego zwiększenia kwot mlecznych. W grudniu 2007 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie dotyczące perspektyw rynkowych, w którym wykazano, że wyraźnie istnieje i będzie istnieć w przyszłości rosnące zapotrzebowanie na produkty mleczne. Przedmiotowe sprawozdanie także potwierdza, że powinniśmy zwiększyć możliwości w zakresie produkcji większej ilości mleka. Uważam, że wszyscy się zgodzą z tym, iż wniosek Komisji jest jak najbardziej rozsądny i przejrzysty oraz że będzie miał przewidywalne i równe rezultaty dla wszystkich państw członkowskich. Chciałabym z całym szacunkiem zauważyć, że państwa poprawki wydają się nie uwzględniać w pełni potrzeby osiągnięcia przewidywalności i równego traktowania rolników. Poprawka przewidująca dobrowolne zwiększenie na poziomie 2% przez państwa członkowskie - jeżeli zostałaby zastosowana - prawdopodobnie powodowałaby określone trudności. Po pierwsze, uważam, że wszyscy zgodzimy się, iż dążymy do większego zorientowania na rynek i większej wydajności. Dlatego też osobiście uważam, że producent powinien mieć wybór odnośnie do tego, czy produkować więcej mleka czy nie. Jestem zdania, że także zgodzimy się, iż producenci mleka potrzebują przewidywalności - pewności odnośnie do ich możliwości produkcyjnych w ramach systemu kwot - i nie uważam, że system dobrowolny przyczyni się do jej osiągnięcia. Wyjściem dla państw członkowskich jest możliwość decydowania o niedystrybuowaniu kwot, ale o ich zachowaniu w ramach rezerw krajowych. To jest możliwe, jednak starałabym się skłonić państwa członkowskie i byłabym zadowolona z rozdystrybuowania kwot, ponieważ uważam to za najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Poprawka przewidująca zbilansowanie kwot pod koniec roku kontyngentowego nie jest nowym pomysłem. W rzeczywistości Komisja szczegółowo rozważała tę kwestię, ponieważ tego rodzaju działanie mogłoby ułatwić w niektórych państwach członkowskich wykorzystanie niewykorzystanych kwot z innych państw członkowskich. Uważam jednak, że zgodzimy się także, iż teoria to jedno, a praktyka drugie. Po pierwsze, uważam, że w oczywisty sposób wprowadza to brak pewności dla producentów mleka. Musieliby oni w takiej sytuacji zgadywać jak sytuacja będzie wyglądać pod koniec roku produkcyjnego i na tej podstawie starać się dokonywać wyborów dotyczących ich produkcji, i dopiero w następnym roku dowiadywaliby się czy produkcja ta był wolna od opłat czy nie. Z całym szacunkiem, moim zdaniem nie jest to korzystne dla decyzji podejmowanych w gospodarstwie mlecznym. Oczywiste jest, że produkcja mleka implikuje znaczne inwestycje i naszym obowiązkiem jest zagwarantowanie naszym rolnikom przewidywalnego systemu aż do momentu zlikwidowania kwot w roku 2015. Po drugie, kto na tym skorzysta? Nie muszę zaznaczać, że przyniosłoby to korzyści przede wszystkim niewielkim grupom państw członkowskich. Już to czyni tę kwestię trudną z politycznego punktu widzenia. Najważniejsze jest to, że przyniesie to korzyści tym producentom, którzy już przekroczyli swoje kwoty - tym, którzy wyprodukowali za dużo - a nie tym, którzy starali się nieprzekroczyć limitów systemu kwot. A więc nie ma pewności co do tego, że będzie to prowadzić do dostępności większej ilości mleka na rynku."@pl16
"Senhor Presidente, considero ser um excelente sinal da Presidência que o Ministro da Agricultura esteja aqui presente hoje para participar neste importante debate. Em terceiro lugar, a meu ver, isso é igualmente contrário à ideia da simplificação da política agrícola comum. Receio que as regras de execução neste domínio sejam extremamente complexas, e não sou favorável a que se torne o nosso sistema mais complicado, numa altura em que faltam apenas sete anos para o fim do sistema de quotas. Bem vistas as coisas, registo com satisfação que todos concordamos com a necessidade de aumentar as possibilidades de o sector dos lacticínios da Europa aumentar a sua produção. É um sinal político de extrema importância para mim e para todos os Estados-Membros o facto de a Comissão Agricultura ter optado unanimemente por esta linha, depois das opiniões tão divididas que existiam no início desta discussão. Expresso, por isso, as minhas maiores felicitações à relatora por esse feito. Espero que venhamos a ter a mesma taxa de êxito no Conselho. Inicio a minha intervenção da forma tradicional, agradecendo à Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e especialmente à relatora o relatório extremamente construtivo relativo à proposta de aumento do sistema de quotas leiteiras em 2%, como foi referido pelo Senhor Ministro, para a próxima campanha do sector, que tem início em 1 de Abril de 2008. Foram muitos os que pressionaram a Comissão a aliviar a situação muito difícil em que se encontra o sector dos lacticínios. No Conselho, uma ampla maioria dos Estados-Membros convidou a Comissão a colocar na mesa uma proposta de aumento das quotas. Uma resolução, aprovada aqui no Parlamento Europeu, em Outubro de 2007, sobre o aumentos dos géneros alimentícios exortava também a Comissão a propor, com carácter de urgência, um aumento temporário das quotas leiteiras. Em Dezembro de 2007, a Comissão apresentou um relatório sobre a situação no mercado, que mostrava existir claramente, hoje e de futuro, uma procura crescente de produtos lácteos. O vosso relatório confirma também que deveremos aumentar as possibilidades de produção de maiores quantidades de leite. Penso que todos concordarão que a proposta da Comissão é bastante prudente e clara, com um resultado previsível e idêntico para todos os Estados-Membros. Permitam-me que, com todo o respeito, sugira que as vossas alterações não parecem prestar total atenção à necessidade de previsibilidade e de igualdade de tratamento para os agricultores? A alteração que visa tornar voluntário o aumento de 2% para os Estados-Membros, a ser aplicada, geraria provavelmente algumas dificuldades. Em primeiro lugar, penso que todos concordaremos que procuramos uma maior orientação de mercado e uma maior produtividade. Por conseguinte, sinto, pessoalmente, que o produtor deveria poder dispor da opção de produzir, ou não, mais leite. Penso que também todos concordaremos que os produtores de lacticínios precisam de previsibilidade – sobre as suas possibilidades de produção no quadro do sistema de quotas, certamente –, e considero que um sistema voluntário não contribuiria para isso. Como solução, os Estados-Membros dispõem da oportunidade de decidir não distribuir a quota e mantê-la na reserva nacional. Trata-se de uma possibilidade, embora encoraje os Estados-Membros a distribui-la e me congratule caso isso aconteça, pois penso que é a forma mais correcta de proceder. A alteração relativa à repartição equilibrada da quota no final do ano de contingentamento não é uma ideia nova. Com efeito, é uma questão que a Comissão tem estado a estudar criteriosamente, uma vez que essa teoria poderia facilitar a utilização, nalguns Estados-Membros, das quotas não utilizadas noutros Estados-Membros. Porém, penso que também todos concordaremos que essa teoria é uma coisa e a prática é outra. Em primeiro lugar, entendo que introduz claramente uma incerteza para os produtores de leite. Teriam, então, de fazer os seus melhores cálculos relativamente à situação da produção no final do ano e, com base nisso, tentar fazer as suas opções de produção, sendo que só no ano seguinte saberiam se essa produção estaria livre de imposições ou não. Penso, com todo o respeito, que isso não é benéfico para a tomada de decisões a nível das explorações de produção de lacticínios. É óbvio que a produção de leite implica um elevado investimento, e precisamos de ter um sistema previsível para os nossos agricultores até que o sistema de quotas desapareça, em 2015. Devemos isso aos nossos agricultores. Em segundo lugar, quem beneficiaria com esse sistema? Não preciso de dizer que este beneficiaria em grande medida um pequeno grupo de Estados-Membros. Esse factor, por si só, já torna tudo politicamente difícil. O mais importante é que beneficiaria os produtores que já excederam as suas quotas – os que produziram em demasia – e não os que tentaram ater-se aos limites do sistema de quotas. Por isso, não há certeza de que isso conduzisse à disponibilização de mais leite no mercado."@pt17
"Mr President, I think it is a very good signal from the Presidency that the Minister for Agriculture is present here today to participate in this very important discussion. Thirdly, in my view, this also goes against the idea of simplifying the common agricultural policy. I fear that implementing rules in this area would be extremely complex, and I am not in favour of making our system more complicated in a situation where there are only seven years left of the lifetime of this quota system. All in all, I note with pleasure that we all agree on the necessity for increasing the possibilities for the dairy sector in Europe to increase its production. It is an extremely important political signal to me and to all the Member States that the Agriculture Committee unanimously chose this line after the very divided opinions at the beginning of this discussion. I therefore send my biggest congratulations to the rapporteur for that achievement. I hope I will have the same rate of success in the Council. I shall start my speech in the traditional way, by thanking the Committee on Agriculture and Rural Development and especially the rapporteur for the very constructive report on the proposal to increase the milk quota system by 2%, as was stated by the Minister, for the coming milk year starting on 1 April 2008. Many people have pushed the Commission to alleviate the very tight dairy situation. In the Council, a large majority of Member States invited the Commission to put a proposal on the table on increasing quotas. A resolution here in the European Parliament, adopted in October 2007, on rising food prices also called on the Commission, as a matter of urgency, to propose a temporary increase in milk quotas. In December 2007 the Commission presented a market outlook report that showed that there clearly is, and will be in the future, a growing demand for dairy products. Your report also confirms that we should increase the possibilities for producing more milk. I think everybody would agree that the Commission’s proposal is fairly prudent and clear, with a predictable and equal outcome for all the Member States. May I respectfully suggest that your amendments seem not to pay full attention to the need for predictability and equal treatment for farmers? The amendment to make the increase of 2% voluntary for Member States, if applied, would be likely to create some difficulties. Firstly, I think we would all agree that we are looking for more market orientation and higher productivity. Therefore, I personally feel that the producer should be given the choice of whether or not to produce more milk. I think we would also agree that dairy farmers need predictability – certainty about their production possibilities within the quota system – and I do not think that a voluntary system would contribute to this. As a solution, Member States have the opportunity to decide not to distribute the quota but to keep it in the national reserve. This is a possibility, although I would push the Member States and I would be happy to see the quota distributed, because I think it is the most proper way. The amendment to use balancing-out of the quota at the end of the quota year is not a new idea. In fact, it is something that the Commission has been looking closely into, since such a theory could facilitate the use in some Member States of the unused quota in other Member States. But I think we would also agree that theory is one thing and practice is another. Firstly, I think it clearly introduces uncertainty for milk producers. They would then have to make their best guess of how the situation would look at the end of the production year and, on that basis, try to make a choice for their production, and only the following year would they know whether that production was levy free or not. I think, with all respect, this is not to the advantage of the decision taken on the dairy farm. It is obvious that milk production implies heavy investment, and we owe it to our farmers to have a predictable system until the quotas disappear in 2015. Secondly, who would benefit from this? I do not have to point out that it would largely benefit only a small group of Member States. This already makes it politically difficult. The most important thing is that it will benefit those producers who have already exceeded their quotas – those who have produced too much – and not those who have tried to keep within the limits of the quota system. So there is no certainty that this would lead to more milk being available on the market."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, myslím si, že je veľmi dobrým signálom z Predsedníctva, že je tu dnes prítomný minister poľnohospodárstva, aby sa zapojil do tejto veľmi dôležitej diskusie. Po tretie, podľa mňa to tiež ide proti myšlienke zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky. Obávam sa, že vykonávacie pravidlá v tejto oblasti by boli mimoriadne zložité a ja nesúhlasím so skomplikovaním nášho systému v situácii, keď už chýba iba sedem rokov do ukončenia tohto systému kvót. Celkovo si s potešením všímam, že sa všetci zhodujeme na potrebe rozšíriť možnosti zvýšenia výroby sektora mlieka v Európe. Je mimoriadne dôležitým politickým signálom pre mňa a pre všetky členské štáty, že si poľnohospodársky výbor jednomyseľne zvolil túto líniu po veľmi rozdielnych názoroch na začiatku tejto diskusie. Preto posielam pani spravodajkyni svoje obrovské blahoželanie za tento úspech. Dúfam, že aj ja budem mať rovnaký úspech v Rade. Svoje vystúpenie začnem tradične poďakovaním Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a najmä pani spravodajkyni za veľmi konštruktívnu správu o návrhu na zvýšenie systému kvót na mlieko o 2 %, ako uviedol pán minister, pre nadchádzajúci kvótny rok so začiatkom 1. apríla 2008. Mnohí ľudia tlačili Komisiu k uvoľneniu veľmi napätej situácie v sektore mlieka. V Rade veľká väčšina členských štátov vyzývala Komisiu, aby predložila návrh na zvýšenie kvót. Uznesenie o rastúcich cenách potravín, prijaté tu, v Európskom parlamente, v októbri 2007, tiež vyzvalo Komisiu, aby ako naliehavú záležitosť navrhla dočasné zvýšenie kvót na mlieko. V decembri 2007 Komisia predložila správu o vyhliadkach trhu, ktorá ukázala, že existuje a v budúcnosti bude existovať rastúci dopyt po mliečnych výrobkoch. Vaša správa tiež potvrdzuje, že by sme mali rozšíriť možnosti vyššej produkcie mlieka. Snáď bude každý súhlasiť s tým, že návrh Komisie je celkom rozumný a jasný, s predvídateľným a rovnakým výsledkom pre všetky členské štáty. Dovolíte mi úctivo podotknúť, že Vaše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zrejme nevenujú plnú pozornosť potrebe predvídateľnosti a rovnakého zaobchádzania pre poľnohospodárov? Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby bolo zvýšenie kvót o 2 % pre členské štáty dobrovoľné, by v prípade uplatnenia zrejme spôsobil problémy. Predovšetkým, všetci sa iste zhodneme na tom, že hľadáme väčšiu orientáciu na trh a vyššiu produktivitu. Preto si osobne myslím, že výrobca by mal dostať možnosť voľby, či bude vyrábať viac mlieka alebo nie. Zhodneme sa zrejme aj na tom, že prvovýrobcovia mlieka potrebujú predvídateľnosť, teda istotu o svojich možnostiach výroby v rámci systému kvót, a ja si nemyslím, že dobrovoľný systém by k tomu prispel. Riešením je možnosť pre členské štáty rozhodnúť sa, že kvótu nerozdelia, ale nechajú si ju vo vnútroštátnej rezerve. Táto možnosť tu je, ale je by som naliehala na členské štáty a rada by som videla, že kvótu rozdelia, pretože to považujem za najsprávnejší postup. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh použiť na konci kvótového roka vyrovnanie kvóty nie je nová myšlienka. V skutočnosti túto vec Komisia dôkladne skúma, keďže takáto teória by umožnila niektorým členským štátom využiť kvóty, ktoré nevyužili iné členské štáty. Asi by sme sa však opäť zhodli, že teória je jedna vec a prax druhá. Po prvé, myslím si, že to zjavne prináša výrobcom mlieka neistotu. Potom by mohli iba odhadovať, ako bude vyzerať situácia na konci produkčného roka a na základe toho robiť rozhodnutia o svojej výrobe. Až v nasledujúcom roku by sa dozvedeli, či táto výroba je bez poplatkov alebo nie. Myslím si, pri všetkej úcte, že toto nie je výhoda rozhodovania prvovýrobcu mlieka. Je zrejmé, že výroba mlieka si vyžaduje značné investície a my dlhujeme našim poľnohospodárom predvídateľný systém, až kým kvóty nezmiznú v roku 2015. Po druhé, komu by to prospelo? Nemusím zdôrazňovnať, že by to výrazne prospelo iba malej skupinke členských štátov. To je už politicky zložité. Najdôležitejšou vecou je to, že z tejto záležitosti by ťažili tí výrobcovia, ktorí už prekračujú svoje kvóty, teda tí, ktorí vyrábajú príliš veľa, a nie tí, ktorí sa usilovali udržať svoju výrobu v hraniciach systému kvót. Takže nie je isté, že by to viedlo k väčšiemu množstvu mlieka na trhu."@sk19
"Gospod predsednik, menim, da Predsedstvo, katerega minister za kmetijstvo je danes prisoten na tej zelo pomembni razpravi, pošilja dobro sporočilo. Tretjič, menim, da je to v nasprotju z zamislijo o poenostavitvi skupne kmetijske politike. Bojim se, da bodo izvedbena pravila na tem področju zelo zapletena in ne podpiram še večje zapletenosti sistema, ko sistemu kvot ostaja le še sedem let delovanja. Nazadnje z veseljem ugotavljam, da se vsi strinjamo o nujnem povečanju možnosti za sektor mleka v Evropi, za povečanje proizvodnje sektorja. Zame in za vse države članice je zelo pomembno politično sporočilo, da je odbor za kmetijstvo po zelo različnih mnenjih na začetku te razprave soglasno izbral to smernico. Zato čestitam poročevalki za ta dosežek. Upam, da bom sama prav tako uspešna v Svetu. Svoj govor začenjam običajno, z zahvalo odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja in zlasti poročevalki za zelo ustvarjalno poročilo o predlogu za povečanje sistema mlečnih kvot za 2 %, kot je navedel minister, za prihodnje tržno leto za mleko od 1. aprila 2008. Veliko ljudi je od Komisije zahtevalo, da ublaži zelo napete razmere v sektorju mleka. Velika večina držav članic je v Svetu pozvala Komisijo, da vloži predlog o povečanju kvot. Resolucija Evropskega parlamenta o rasti cen živil, sprejeta oktobra 2007, je prav tako pozvala Komisijo, da nujno predlaga začasno povečanje mlečnih kvot. Decembra 2007 je Komisija predstavila poročilo o možnostih na trgu, ki je pokazalo, da očitno povpraševanje po mlečnih proizvodih narašča in bo naraščalo tudi v prihodnje. Vaše poročilo prav tako potrjuje, da moramo povečati možnosti za večjo proizvodnjo mleka. Menim, da vsi soglašamo, da je predlog Komisije precej preudaren in jasen, s predvidljivim in enakovrednim rezultatom za vse države članice. S spoštovanjem omenjam, da očitno vaši predlogi sprememb ne namenjajo celotne pozornosti potrebi po predvidljivosti in enaki obravnavi kmetov? Predlog spremembe za prostovoljno povečanje 2 % v državah članicah bo verjetno, če se bo uporabljal, povzročil nekaj težav. Najprej menim, da se vsi strinjamo o tem, da si želimo več tržne usmerjenosti in večjo produktivnost. Zato osebno menim, da mora imeti proizvajalec možnost izbire glede večje proizvodnje mleka. Prav tako menim, da se vsi strinjamo o potrebi kmetovalcev, ki proizvajajo mleko, po predvidljivosti, varnost glede možnosti proizvodnje v okviru sistema kvot, pri čemer menim, da prostovoljni sistem ne bo prispeval k temu. Kot rešitev imajo države članice priložnost glede odločitve, da ne razdelijo kvot, ampak jih ohranijo v nacionalni rezervi. To je možnost, čeprav bi sama pozvala države članice in bi bila zadovoljna z razdelitvijo kvot, ker menim, da je to pravi način. Predlog spremembe za uporabo izravnave kvot ob koncu kvotnega leta ni nova zamisel. Dejansko je to Komisija temeljito preučevala, ker bi takšna teorija lahko v nekaterih državah članicah olajšala uporabo neuporabljenih kvot v drugih državah članicah. Vendar se prav tako strinjamo, da je teorija drugačna od prakse. Prvič, menim, da jasno uvaja negotovost za proizvajalce mleka. Proizvajalci bi morali nato po svojih najboljših močeh uganiti, kakšne bodo razmere ob koncu leta proizvodnje, in se na podlagi tega odločiti glede svoje proizvodnje, pri čemer bi šele naslednje leto vedeli, ali je proizvodnja vključevala dajatve ali ne. Z vsem spoštovanjem menim, da to ni v korist odločitvi glede mlečnih kmetij. Očitno je, da proizvodnja mleka vključuje veliko naložb in našim kmetovalcem smo lahko hvaležni, da imajo predvidljiv sistem do odprave kvot leta 2015. Drugič, kdo bi imel od tega koristi? Ni mi treba poudarjati, da bi imela večinoma le manjša skupina držav članic od tega koristi. To že pomeni politični zaplet. Najbolj pomembno je, da bodo imeli koristi tisti proizvajalci, ki so že presegli svoje kvote in so proizvedli preveč, in ne tisti, ki so poskušali delovati v okviru omejitev sistema kvot. Zato ni gotovo, da bo to povzročilo večjo razpoložljivost mleka na trgu."@sl20
". Herr talman! Jag tycker att ordförandeskapet sänder en väldigt positiv signal genom att jordbruksministern är närvarande här i dag för att delta i denna mycket viktiga diskussion. För det tredje går detta också, enligt min uppfattning, emot idén om att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken. Jag är rädd att det skulle vara oerhört komplicerat att införa bestämmelser på detta område, och jag är inte för att göra systemet mer komplicerat i ett läge då detta kvotsystem bara ska existera i sju år till. Sammantaget noterar jag med glädje att vi alla är överens om behovet av att öka möjligheterna för mejerisektorn i Europa att öka sin produktion. Det är en oerhört viktig signal för mig och för alla medlemsstater att utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling enhälligt valde denna väg efter de mycket skilda uppfattningarna i inledningen av denna diskussion. Därför vill jag ge föredraganden de allra största lyckönskningar för denna insats. Jag hoppas att jag kommer att lyckas lika bra i rådet. Jag ska inleda mitt tal på traditionellt sätt med att tacka utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, och framför allt föredraganden, för det mycket konstruktiva betänkandet om förslaget att öka mjölkkvotsystemet med 2 procent, som ministern angav, för det kommande mjölkåret, som inleds den 1 april 2008. Det är många som har drivit på kommissionen i fråga om att förbättra den mycket spända mejerisituationen. I rådet bad en stor majoritet av medlemsstaterna kommissionen att lägga fram ett förslag om en ökning av kvoterna. Kommissionen uppmanades också i en resolution om stigande livsmedelspriser som antogs i oktober 2007 här i Europaparlamentet att omedelbart föreslå en tillfällig ökning av mjölkkvoterna. I december 2007 presenterade kommissionen en rapport om marknadsutsikterna som visade att det uppenbarligen finns, och kommer att finnas i framtiden, en stigande efterfrågan på mejeriprodukter. Ert betänkande bekräftar också att vi bör öka möjligheterna till en större mjölkproduktion. Jag tror att alla håller med om att kommissionens förslag är tämligen klokt och tydligt, med ett förutsebart och jämt resultat för alla medlemsstater. Jag skulle ödmjukt vilja påpeka att behovet av förutsebarhet och lika behandling av jordbrukare inte verkar beaktas helt och hållet i era ändringsförslag. Ändringsförslaget om att göra ökningen på 2 procent frivillig för medlemsstaterna skulle vid tillämpning troligen skapa vissa svårigheter. Först och främst tror jag att alla är överens om att vi eftersträvar en bättre marknadsorientering och större produktivitet. Därför anser jag personligen att producenten bör få välja om denne vill producera mer mjölk eller inte. Jag tror också att vi är överens om att mjölkproducenter behöver förutsebarhet – visshet om sina produktionsmöjligheter inom kvotsystemet – och jag tror inte att ett system på frivillig basis skulle bidra till detta. Medlemsstaterna har, som en lösning på detta, möjlighet att besluta att inte fördela kvoterna utan att behålla dem i den nationella reserven. Detta är en möjlighet, även om jag skulle driva på medlemsstaterna, och jag gärna skulle vilja att kvoterna fördelades eftersom jag anser att det är det rätta att göra. Ändringsförslaget om utjämning i fråga om kvoterna i slutet av ett kvotår är inte någon ny idé. Det är faktiskt något som kommissionen har undersökt noggrant, eftersom en sådan teori skulle kunna underlätta användningen i vissa medlemsstater av oanvända kvoter i andra medlemsstater. Men jag tror att vi också kan enas om att teori är en sak och praktik en annan. För det första tycker jag att det utan tvekan skulle skapa osäkerhet för mjölkproducenterna. Då skulle de bli tvungna att gissa så gott de kan hur situationen kommer att se ut i slutet av produktionsåret, och utifrån det försöka göra ett val i fråga om produktionen, och de skulle inte få veta förrän året efter om produktionen varit avgiftsfri eller inte. Jag tycker, med all respekt, inte att detta är fördelaktigt för det beslut som fattats på den mjölkproducerande gården. Det är uppenbart att mjölkproduktion innebär stora investeringar, och vi är skyldiga våra jordbrukare att ha ett förutsebart system fram tills kvoterna försvinner 2015. För det andra, vem skulle gynnas av detta? Jag behöver inte påpeka att det i stort bara skulle gynna en liten grupp medlemsstater. Redan detta gör det politiskt sett svårt. Det viktigaste är att det kommer att gynna de producenter som redan har överstigit sina kvoter – de som har producerat för mycket – och inte dem som har försökt hålla sig inom kvotsystemets gränser. Det finns alltså ingen garanti för att detta skulle leda till en större tillgång till mjölk på marknaden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mariann Fischer Boel,"18,5,20,15,14,11,16,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph