Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-213"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.30.2-213"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dovolite mi, da najprej povem, da predsedstvo pozdravlja poročilo poslanke Elisabeth Jeggle o predlogu za povečanje mlečnih kvot kot konstruktiven in uravnotežen prispevek k razpravi, ki poteka že kar nekaj tednov oziroma dalj časa. Evropska komisija je predlagala na podlagi ugodnih možnosti na trgu, ki jih je tudi predstavila v svojem poročilu, analizi, povečanje nacionalnih mlečnih kvot za dva odstotka z naslednjim kvotnim letom, to je s 1. aprilom 2008. Vprašanje mlečnih kvot seveda ni možno omejiti le na vprašanje odstotkov, gre za širša vprašanja, povezana s pregledom skupne kmetijske politike. Zato se je tudi Svet omejil, oziroma se ni omejil, samo na to vprašanje, vendar se je sprožila širša razprava, v bistvu vzporedno s to, ki jo imamo o celotnem svežnju zdravstvenega pregleda skupne kmetijske politike. Moram povedati, da so bili v Svetu in Parlamentu predstavljeni, oziroma izpostavljeni zelo podobni pomisleki oziroma skrbi v zvezi s tem predlogom. Na primer, izraženi so bili pozivi k predvidljivosti in stabilnosti v mlečnem sektorju. Izražena je bila zaskrbljenost glede območij z manj ugodnimi možnostmi za kmetovanje, kjer ni veliko oziroma ni alternativ tradicionalni mlečni proizvodnji. In na drugi strani so bile izražene odločne zahteve po tem, da se evropskim kmetom omogoči, da se izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja razvijajoči se mednarodni, pa tudi evropski trg. Kljub kompleksnosti teh vprašanja, teh skrbi, te zadeve, smo prepričani, da lahko tudi v okviru zdravstvenega pregleda skupne kmetijske politike najdemo uravnotežene odgovore, rešitve za vse te pomisleke. In na tem mestu bi dodal, da se Svet s tem v zvezi tudi pridružuje Parlamentu pri pobudi, da Komisija pripravi celovito, dolgoročno strategijo za evropski mlečni sektor oziroma predlog za to strategijo. Menimo, da bi moral biti osnovni del te strategije tako imenovan mehek prehod na odpravo mlečnih kvot, s katerim bi zagotovili nemoten prehod k bolj tržno usmerjeni mlečni politiki in predvidljivosti v sektorju. Svet zato namerava povabiti Komisijo, da preuči vsa primerna sredstva s tem v zvezi. Menimo sicer, da lahko predlog Komisije za dvoodstotno povečanje kvot z naslednjim kvotnim letom obravnavamo tako kot del svežnja in da bodo ostali deli ustrezno obravnavani v okviru zdravstvenega pregleda. Na koncu bi rad dodal, da bo predlog na dnevnem redu zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo, ki bo potekal naslednji teden, in upam, da bo tudi sprejet. Tako, če bodo izpolnjeni pogoji, se bo začel izvajati, kot sem rekel, z letošnjim oziroma s kvotnim letom 2008. Na koncu mi dovolite, da se zahvalim vsem, ki ste prispevali k razpravi pri tem poročilu, predvsem tudi poročevalki. Menimo, da gre za uravnotežen in stabilen pogled, in zahvaljujemo se za vaše delo."@sl20
lpv:translated text
". (SL) Dovolte mi na úvod říci, že předsednictví vítá zprávu paní Jeggleové o návrhu zvýšit kvótu na mléko a je toho názoru, že jde o konstruktivní a vyvážený příspěvek do diskuse, která probíhá už několik týdnů. Evropská komise navrhla ve své zprávě nebo analýze zvýšení vnitrostátních kvót na mléko o 2 % se začátkem od následujícího kvótového roku, to jest od 1. dubna 2008, přičemž vycházela z příznivé situace na trhu. Kvóty na mléko nejsou jen otázkou procent; je to širší záležitost spojená s revizí společné zemědělské politiky. Proto se rada neomezila na tuto otázku, ale vstoupila do širší, souběžné diskuse o celkovém balíku hodnocení stavu společné zemědělské politiky. Musím říci, že v Radě a v Parlamentu se objevilo více velmi podobných myšlenek anebo pochybností o tomto návrhu. Zazněly například požadavky na větší předvídatelnost a stabilitu odvětví mléka. Vyskytly se obavy o regiony s méně příznivými podmínkami na zemědělství, kde je málo alternativ k tradiční produkci mléčných výrobků. Na druhé straně se objevily důrazné požadavky umožnit evropským zemědělcům, aby využívali výhody, které nabízejí rozvíjející se mezinárodní a evropské trhy. Navzdory složitosti tohoto problému jsme přesvědčení, že dokážeme najít vyvážené odpovědi a řešení v rámci hodnocení stavu společné zemědělské politiky. Rád bych dodal, že Rada podporuje návrh Parlamentu, aby Komise připravila celkovou, dlouhodobou strategii, tedy návrh strategie pro evropské odvětví výroby mléka. Myslíme si, že základní částí této strategie by měl být takzvaný měkký přechod ke zrušení kvót na mléko, který by zajistil bezproblémový přechod k tržněji orientované mléčné politice a větší předvídatelnosti v tomto odvětví. S tímto cílem má Rada v úmyslu vyzvat Komisi, aby přezkoumala všechny vhodné způsoby, jak to dosáhnout. Myslíme si však, že návrh Komise na zvýšení kvóty o 2 % na následující kvótový rok třeba brát jako část balíku, jehož další části je třeba přiměřeně prodiskutovat v rámci hodnocení stavu společné zemědělské politiky. Rád bych také dodal, že návrhem se bude zabývat Rada pro zemědělství a rybolov na svém zasedání, které se má uskutečnit příští týden. Doufám, že Rada tento návrh přijme. Takže, pokud se splní podmínky, s jeho uplatňováním se začne ještě v současném kvótovém roce, to jest v roce 2008. Nakonec mi dovolte poděkovat každému, kdo přispěl k diskusi o této zprávě, především paní zpravodajce. Podle našeho názoru jde o vyvážený a podložený pohled. Děkuju za vaše úsilí."@cs1
"Hr. formand! Lad mig først sige, at formandskabet glæder sig over fru Jeggles betænkning om forslaget om at forøge mælkekvoterne og er af den mening, at det er et konstruktivt og velafbalanceret bidrag til debatten, som nu har løbet i flere uger. På basis af de gunstige markedsforhold har Kommissionen i sin betænkning eller analyse foreslået en 2 % forøgelse af de nationale mælkekvoter med virkning fra næste mælkekvoteår, dvs. 1. april 2008. Mælkekvoterne er ikke bare et spørgsmål om procenter; de er et bredere spørgsmål, der hænger sammen med revisionen af den fælles landbrugspolitik. Det er derfor, Rådet ikke har begrænset sig til dette spørgsmål, men er gået ind i en bredere, samtidig debat om den samlede pakke med sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik. Jeg må sige, at der i Rådet og i Parlamentet var nogle tanker eller bekymringer om dette forslag, der lignede hinanden meget. F.eks. blev der efterlyst mere forebyggelse og stabilitet i mælkesektoren. Der var bekymring over områder med et mindre gunstigt landbrugspotentiale, hvor der er få alternativer til traditionel mælkeproduktion. På den anden side efterlyste man energisk muligheder for, at de europæiske landbrugere kan drage nytte af de muligheder, som frembydes af de internationale og europæiske markeder, som er under udvikling. Til trods for dette problems komplicerede natur er vi overbevist om, at vi kan finde afbalancerede svar og løsninger på det inden for rammerne af sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik. Jeg vil gerne tilføje her, at Rådet støtter Parlamentets forslag om, at Kommissionen skal udarbejde en generel, langsigtet strategi, dvs. et strategiforslag, for den europæiske mælkesektor. Vi mener, at den væsentligste del af denne strategi bør være en såkaldt blød overgang til afskaffelsen af mælkekvoterne, hvilket ville sikre en uhindret overgang til en mere markedsorienteret mælkepolitik og forudsigelighed på dette område. Derfor agter Rådet at opfordre Kommissionen til at studere alle passende måder, hvorpå man kan nå dette. Men vi mener, at Kommissionens forslag om en 2 % forøgelse af kvoterne for næste kvoteår bør behandles som en del af en pakke, og at de andre dele bør drøftes ordentligt inden for rammerne af sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik. Jeg vil også gerne tilføje, at forslaget vil stå på dagsordenen ved mødet i Rådet (landbrug og fiskeri), der finder sted i næste uge. Jeg håber, det bliver vedtaget. Så hvis betingelserne er opfyldt, vil gennemførelsen begynde i indeværende kvoteår, dvs. 2008. Tillad mig endelig at sige tak til alle, der har bidraget til debatten om denne betænkning, frem for alt til ordføreren. Efter vores mening er det en velafbalanceret og velunderbygget stillingstagen. Tak for Deres bestræbelser."@da2
". − Ich möchte eingangs feststellen, dass der Ratsvorsitz den Bericht von Frau Jeggle über den Vorschlag zur Anhebung der Milchquoten begrüßt und der Meinung ist, dass er einen konstruktiven und ausgewogenen Beitrag zu der seit geraumer Zeit laufenden Debatte leistet. Ausgehend von den günstigen Marktbedingungen hat die Europäische Kommission in ihrem Bericht bzw. ihrer Analyse eine Anhebung der nationalen Milchquoten um 2 % ab dem nächsten Quotenjahr, also ab 1. April 2008, vorgeschlagen. Milchquoten sind nicht einfach eine Sache von prozentualen Anteilen; sie sind von größerer Tragweite und stehen in Verbindung mit der Überprüfung der Gemeinsamen Agrarpolitik. Deshalb hat sich der Rat nicht auf dieses Problem beschränkt, sondern eine umfassendere gleichzeitige Debatte über das Gesamtpaket des Gesundheitschecks der Gemeinsamen Agrarpolitik angeregt. Ich muss sagen, dass es im Rat und im Parlament ganz ähnliche Gedanken oder Zweifel zu diesem Vorschlag gab. So gab es Forderungen nach einem vorausschauenderen Vorgehen und nach mehr Stabilität im Milchsektor. Es gab Bedenken in Bezug auf Regionen mit weniger günstigen landwirtschaftlichen Voraussetzungen, in denen es kaum Alternativen zur traditionellen Milcherzeugung gibt. Andererseits wurde energisch gefordert, dass man europäischen Landwirten die Chance geben muss, die Möglichkeiten in Verbindung mit der Herausbildung internationaler und europäischer Märkte zu nutzen. Trotz der Komplexität dieses Problems sind wir überzeugt davon, dass wir im Rahmen des Gesundheitschecks der Gemeinsamen Agrarpolitik ausgewogene Antworten und Lösungen dafür finden können. Ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, dass der Rat den Vorschlag des Parlaments unterstützt, die Kommission möge eine allgemeine langfristige Strategie, d. h. einen Vorschlag für eine Strategie für den europäischen Milchsektor erarbeiten. Unseres Erachtens sollte ein so genannter sanfter Übergang zur Abschaffung der Milchquoten den Kern dieser Strategie bilden, der einen ungehinderten Übergang zu einer stärker am Markt orientierteren Milchpolitik und mehr Berechenbarkeit gewährleisten würde. Dazu beabsichtigt der Rat, die Kommission aufzufordern, alle Möglichkeiten zur Erreichung dieses Ziels zu prüfen. Wir meinen jedoch, das der Vorschlag der Kommission, die Quote zum nächsten Quotenjahr um 2 % anzuheben, als Teil eines Pakets gesehen werden sollte, dessen andere Bestandteile im Rahmen des GAP-Gesundheitschecks angemessen erörtert werden sollten. Ich möchte dazu noch feststellen, dass der Vorschlag auf der Tagesordnung der für nächste Woche vorgesehenen Tagung des Rates „Landwirtschaft und Fischerei“ stehen wird. Ich hoffe, dass er angenommen wird. Sofern die Bedingungen erfüllt werden, kann mit der Umsetzung im aktuellen Quotenjahr, also 2008, begonnen werden. Gestatten Sie mir, abschließend allen zu danken, die sich an der Aussprache zu diesem Bericht beteiligt haben, vor allem dem Berichterstatter. Unserer Ansicht nach ist das ein ausgewogener und solider Standpunkt. Vielen Dank für Ihre Mühe."@de9
". Επιτρέψτε μου να πω καταρχάς ότι η Προεδρία επιδοκιμάζει την έκθεση της κ. Jeggle σχετικά με την πρόταση αύξησης της ποσόστωσης του γάλακτος και θεωρεί ότι πρόκειται για μια εποικοδομητική και ισορροπημένη συμβολή στη συζήτηση που διεξάγεται εδώ και αρκετές εβδομάδες. Βάσει των ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στην έκθεση, ή την ανάλυσή της, αύξηση 2% των εθνικών ποσοστώσεων γάλακτος που θα ισχύσει από το επόμενο έτος ποσόστωσης, δηλαδή από την 1η Απριλίου 2008. Οι ποσοστώσεις του γάλακτος δεν είναι απλά θέμα ποσοστών. Είναι ένα ευρύτερο θέμα που συνδέεται με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Γι’ αυτό, το Συμβούλιο δεν περιορίστηκε στο ζήτημα αυτό, αλλά διεξήγαγε ευρύτερη, ταυτόχρονη συζήτηση για ολόκληρη τη δέσμη του ελέγχου υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής. Πρέπει να πω ότι στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο υπήρξαν κάποιες σκέψεις ή αμφιβολίες για την πρόταση αυτή, που έμοιαζαν αρκετά μεταξύ τους. Για παράδειγμα, διατυπώθηκε το αίτημα για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και σταθερότητα στον τομέα του γάλακτος. Διατυπώθηκε ανησυχία για τις περιοχές με πιο περιορισμένο γεωργικό δυναμικό, όπου δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές για την παραδοσιακή γαλακτοκομία. Από την άλλη, διατυπώθηκε κατηγορηματικά το αίτημα να δοθεί στους ευρωπαίους αγρότες η δυνατότητα να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες των αναπτυσσομένων διεθνών και ευρωπαϊκών αγορών. Μολονότι το πρόβλημα αυτό είναι πολύπλοκο, είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να βρούμε ισορροπημένες απαντήσεις και λύσεις στο πλαίσιο του ελέγχου υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι το Συμβούλιο υποστηρίζει την πρόταση του Κοινοβουλίου να εκπονήσει η Επιτροπή μια γενική, μακροπρόθεσμη στρατηγική, δηλαδή μια πρόταση για μια στρατηγική για τον ευρωπαϊκό κλάδο της γαλακτοκομίας. Θεωρούμε ότι το ουσιαστικό τμήμα αυτής της στρατηγικής πρέπει να είναι η λεγόμενη ήπια μετάβαση στην κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος, που θα εξασφάλιζε την απρόσκοπτη μετάβαση σε μια πολιτική για τη γαλακτοκομία που θα είναι περισσότερο αγορακεντρική, καθώς και τη δυνατότητα προβλέψεων στον τομέα αυτόν. Για τον σκοπό αυτόν, το Συμβούλιο προτίθεται να ζητήσει από την Επιτροπή να μελετήσει όλους τους κατάλληλους τρόπους για να επιτευχθεί αυτό. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι η πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των ποσοστώσεων κατά 2% για το νέο έτος ποσόστωσης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μέρος μιας δέσμης και ότι τα άλλα μέρη πρέπει να συζητηθούν ανάλογα στο πλαίσιο του ελέγχου υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι η πρόταση θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Ελπίζω ότι θα εγκριθεί. Έτσι, εφόσον θα πληρούνται οι προϋποθέσεις, η εφαρμογή θα αρχίσει στο τρέχον έτος ποσόστωσης, δηλαδή το 2008. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω, τελειώνοντας, όλους εκείνους που συνεισέφεραν στη συζήτηση για την έκθεση αυτήν, και πρώτα από όλους την εισηγήτρια. Κατά τη γνώμη μας, πρόκειται για μια ισορροπημένη και καλά θεμελιωμένη θεώρηση. Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κατεβάλατε."@el10
". Let me first say that the Presidency welcomes the report by Mrs Jeggle on the proposal to increase the milk quota and is of the opinion that it is a constructive and balanced contribution to the debate that has been running for more than a few weeks now. Based on the favourable market conditions, the European Commission has proposed in its report, or analysis, a 2% increase in national milk quotas starting with the next quota year, that is to say on 1 April 2008. Milk quotas are not simply a matter of percentages; they are a wider issue linked to the review of the common agricultural policy. That is why the Council did not restrict itself to this issue but entered into a wider, simultaneous debate on the overall package of the common agricultural policy health check. I must say that there were some very similar thoughts or doubts about this proposal in the Council and Parliament. For example, there were calls for more anticipation and stability in the milk sector. There was concern about areas with less favourable farming potential where there are few alternatives to traditional dairy production. On the other hand, there were resolute calls to enable European farmers to take advantage of the opportunities offered by the developing international and European markets. Despite the complexity of this problem, we are convinced that we can find balanced answers and solutions to it within the framework of the common agricultural policy health check. I would like to add here that the Council supports Parliament in the suggestion that the Commission prepare a general, long-term strategy, that is to say a proposal for a strategy, for the European dairy sector. We think that the essential part of that strategy should be a so-called soft transition to the elimination of milk quotas, which would secure an unhindered transition to a more market-orientated dairy policy and predictability in this sector. To this end the Council intends to call on the Commission to study all the appropriate means of achieving this. However, we think that the Commission's proposal for a 2% increase in the quota for the next quota year should be treated as part of a package and that the other parts should be appropriately debated within the common agricultural policy health check. I would also like to add that the proposal will be on the agenda for the session of the Agriculture and Fisheries Council that is to take place next week. I hope it will be adopted. So, if the conditions are satisfied, implementation will begin in the present quota year, that is to say 2008. Finally, allow me to thank everyone who contributed to the debate on this report, above all the rapporteur. In our opinion it is a balanced and well-founded observation. Thank you for your efforts."@en4
". Permítanme decir antes de nada que la Presidencia acoge con satisfacción el informe de la señora Jeggle sobre la propuesta para aumentar la cuota de la leche y que, en nuestra opinión, se trata de una contribución constructiva y equilibrada al debate que se está produciendo desde hace semanas. Basándose en las condiciones favorables del mercado, la Comisión Europea ha propuesto en su informe, o análisis, un aumento del 2 % de las cuotas lácteas nacionales a partir del próximo período anual de aplicación de las mismas, es decir, del 1 de abril de 2008. Las cuotas lácteas no son una simple cuestión de porcentajes; son un tema más amplio relacionado con la revisión de la Política Agrícola Común. Esta es la razón por la que el Consejo no se ha limitado a esta cuestión, sino que ha celebrado un debate simultáneo más amplio relativo al paquete general de medidas relacionadas con el chequeo médico de la Política Agrícola Común. Debo decir que existieron ideas o dudas muy similares con respecto a esta propuesta en el Consejo y el Parlamento. Por ejemplo, se recibieron peticiones orientadas a una mayor previsión y estabilidad en el sector de la leche. Existían preocupaciones relativas a las zonas con un potencial agrícola menos favorable, en los que existen pocas alternativas a la producción láctea tradicional. Por otra parte también se formularon peticiones firmes para que se permitiese a los agricultores europeos aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados europeos e internacionales en desarrollo. A pesar de la complejidad de este problema, estamos convencidos de que podremos encontrar respuestas y soluciones equilibradas a esta cuestión en el marco del chequeo médico de la Política Agrícola Común. Me gustaría añadir aquí que el Consejo apoya al Parlamento en la sugerencia de que la Comisión elabore una estrategia general a largo plazo, es decir, una propuesta de estrategia para el sector lácteo europeo. En nuestra opinión, el elemento esencial de esa estrategia debería ser el denominado «aterrizaje suave» hasta la eliminación de las cuotas lácteas, lo que garantizaría una transición sin estorbos a una política láctea más orientada al mercado y a la capacidad de previsión en este sector. Para ello el Consejo tiene previsto pedir a la Comisión que estudie todos los medios apropiados para conseguirlo. No obstante, pensamos que la propuesta de la Comisión de un aumento del 2 % en la cuota para el siguiente ejercicio contingentario debería ser tratada como parte de un paquete, y que las restantes partes deberían ser convenientemente debatidas dentro del chequeo médico de la Política Agrícola Común. También me gustaría añadir que la propuesta figurará en el orden del día de la sesión del Consejo de Agricultura y Pesca que se celebrará la próxima semana. Espero que sea aprobada. Por lo tanto, si se cumplen las condiciones, la aplicación comenzará en el actual ejercicio contingentario, es decir, en 2008. Para terminar permítanme dar las gracias a todos los que han contribuido al debate relativo a este informe, sobre todo a la ponente. En nuestra opinión, se trata de un análisis equilibrado y bien fundamentado. Gracias por sus esfuerzos."@es21
". Lubage mul kõigepealt öelda, et eesistuja tervitab proua Jeggle raportit ettepaneku kohta suurendada piimakvoote ning on arvamusel, et tegemist on konstruktiivse ja tasakaalustatud panusega arutelusse, mis on nüüdseks kestnud juba mõned nädalad. Soodsatele turutingimustele tuginedes teeb Euroopa Komisjon oma raportis või analüüsis ettepaneku riiklike piimakvootide suurendamiseks 2% võrra alates järgmisest kvoodiaastast, see tähendab 1. aprillist 2008. Piimakvootide puhul ei ole tegemist ainult protsendimääradega; see on laiem küsimus, mis on seotud ühise põllumajanduspoliitika ülevaatamisega. Sellepärast ei piiritlenud nõukogu oma tegevust selle küsimusega, vaid sisenes laiemasse, samaaegsesse arutelusse ühise põllumajanduspoliitika tervisekontrolli üldise paketi osas. Pean tunnistama, et selle ettepaneku osas olid nõukogus ja parlamendis mõned väga sarnased mõtted ja kahtlused. Näiteks nõuti piimasektoris rohkem ennetamist ja stabiilsust. Väljendati muret piirkondade üle, kus talupidamispotentsiaal ei ole nii soodne ja kus on vähe alternatiive piimatootmisele. Teisest küljest nõuti kindlameelselt seda, et Euroopa talunikele antaks võimalus kasutada arenevate rahvusvaheliste ja Euroopa turgude pakutavaid võimalusi. Vaatamata probleemi keerulisusele oleme veendunud, et suudame sellele leida tasakaalustatud vastused ja lahendused ühise põllumajanduspoliitika tervisekontrolli raamistikus. Tahaksin siin lisada, et nõukogu toetab parlamendi ettepanekut, et komisjon koostaks Euroopa piimasektori üldise pikaajalise strateegia, see tähendab ettepaneku strateegiaks. Leiame, et nimetatud strateegia põhielemendiks peaks samuti olema niinimetatud pehme üleminek piimakvootide elimineerimisele, mis tagaks takistusteta ülemineku rohkem turule orienteeritud piimapoliitikale ja ennustatavusele selles sektoris. Sel eesmärgil kavatseb nõukogu kutsuda komisjoni üles uurima kõiki vajalikke meetmeid selle saavutamiseks. Arvame aga, et komisjoni ettepanekut suurendada kvoote 2% võrra järgmisel kvoodiaastal tuleks vaadelda osana paketist ja et teiste aspektide üle tuleks kohaselt arutleda ühise põllumajanduspoliitika tervisekontrolli raames. Tahaksin veel lisada, et ettepanek saab olema põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungi päevakorras, mis leiab aset järgmisel nädalal. Loodan, et see võetakse vastu. Niisiis, kui tingimused rahuldatakse, algab rakendamine käesoleval kvoodiaastal, see on aastal 2008. Lõpuks lubage mul tänada kõiki, kes andsid oma panuse selle raporti arutelusse, ja eriti raportööri. Meie arvates on tegemist tasakaalustatud ja hästi põhjendatud tähelepanekutega. Tänan teid teie pingutuste eest."@et5
". Haluaisin aluksi sanoa, että puheenjohtajavaltio pitää tervetulleena parlamentin jäsen Jegglen mietintöä maitokiintiöiden korottamisesta ja katsoo, että se on rakentava ja tasapainoinen toimi jo monta viikkoa jatkuneessa keskustelussa. Komissio on suotuisan markkinatilanteen vuoksi ehdottanut selvityksessään tai tutkimuksessaan, että kansallisia maitokiintiöitä korotetaan 2 prosentilla alkaen seuraavasta kiintiövuodesta eli 1. päivästä huhtikuuta 2008. Maitokiintiöt eivät ole pelkkä prosenttiosuuksia koskeva kysymys. Kyse on laajemmasta kysymyksestä, joka liittyy yhteisen maatalouspolitiikan uudelleentarkasteluun. Siksi neuvosto ei rajannut asiaa pelkästään tämän asian käsittelyyn vaan aloitti laajemman samanaikaisen keskustelun yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastusta koskevasta kokonaispaketista. Minun on sanottava, että tästä ehdotuksesta ilmeni joitakin hyvin samanlaisia ajatuksia tai epäilyksiä neuvostossa ja parlamentissa. Esimerkiksi esitettiin vaatimuksia, että maidontuotantoalalla on ennakoitava enemmän ja että sen on oltava vakaampi. Alueista, joilla on vähemmän suotuisat maatalousmahdollisuudet ja joilla ei ole monia vaihtoehtoja perinteiselle maidontuotannolle, esitettiin huolenaiheita. Toisaalta esitettiin päättäväisesti, että Euroopan maanviljelijöiden olisi saatava hyötyä kehittyvien kansainvälisten ja Euroopan markkinoiden mahdollisuuksista. Me olemme vakuuttuneita tämän ongelman monimutkaisuudesta huolimatta siitä, että voimme löytää tasapainoisia vastauksia ja ratkaisuja yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksen yhteydessä. Haluaisin lisätä, että neuvosto tukee parlamenttia ehdotuksessa siitä, että komissio laatii yleisen, pitkäaikaisen strategian, toisin sanoen ehdotuksen Euroopan maidontuotantoalan strategiaksi. Me katsomme, että kyseisen strategian olennaisena osana pitäisi olla niin kutsuttu pehmeä lasku maitokiintiöiden poistamiseksi, millä turvataan esteetön siirtyminen enemmän markkinoille suuntautuneeseen maidontuotantoa koskevaan politiikkaan ja ennakointiin tällä alalla. Siksi neuvosto aikoo pyytää komissiota tutkimaan kaikkia asianmukaisia keinoja tämän saavuttamiseksi. Ajattelemme kuitenkin, että komission ehdotusta kahden prosentin korotuksesta kiintiössä seuraavaa kiintiövuotta varten pitäisi kohdella osana pakettia, ja että muista osista pitäisi keskustella asianmukaisesti yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksen yhteydessä. Haluaisin lisätä, että ehdotus on asialistalla maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa ensi viikolla. Minä toivon, että se hyväksytään. Jos ehdot täytetään, niin täytäntöönpano alkaa tänä kiintiövuotena, toisin sanoen vuonna 2008. Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia tätä mietintöä koskevaan keskusteluun osallistuneita ja ennen kaikkea esittelijää. Katsomme, että tämä on tasapainoinen ja hyvin perusteltu näkökanta asiaan. Kiitän teitä työstänne."@fi7
". Permettez-moi d’abord de dire que la présidence salue le rapport de Mme Jeggle sur la proposition d’augmentation des quotas de lait et pense qu’il s’agit d’une contribution constructive et équilibrée au débat en cours depuis plusieurs semaines à présent. Se fondant sur des conditions de marché favorables, la Commission européenne a proposé dans son rapport, ou analyse, une augmentation de 2 % des quotas nationaux de lait à compter de la prochaine année contingentaire, c’est-à-dire à compter du 1 avril 2008. Les quotas de lait ne sont pas simplement une question de pourcentages; ils constituent une question plus vaste liée à la révision de la politique agricole commune. C’est pourquoi le Conseil ne s’est pas limité à cette question, mais s’est engagé dans un débat simultané plus vaste sur tout le paquet de l’examen de santé de la politique agricole commune. Je dois dire que certaines réflexions et certains doutes du Conseil et du Parlement au sujet de cette proposition étaient très similaires. Il y a par exemple eu des appels à davantage d’anticipation et de stabilité dans le secteur laitier. Il y a eu des inquiétudes au sujet des régions qui ont un potentiel agricole moins favorable, où il y a moins d’alternatives à la production laitière traditionnelle. Il y a par ailleurs eu des appels fermes en vue de permettre aux agriculteurs européens de tirer profit des opportunités offertes par les marchés internationaux et européens en développement. Malgré la complexité de ce problème, nous sommes convaincus que nous pouvons trouver des réponses et des solutions équilibrées dans le cadre de l’examen de santé de la politique agricole commune. Je voudrais ajouter que le Conseil soutient le Parlement dans sa proposition visant à ce que la Commission prépare une stratégie générale à long terme, c’est-à-dire une proposition de stratégie, pour le secteur laitier européen. Nous pensons que l’élément essentiel de cette stratégie devrait être une «transition en douceur» vers l’élimination des quotas de lait, ce qui garantirait une transition sans entrave vers une politique laitière davantage orientée vers le marché et la prévisibilité dans le secteur. À cet effet, le Conseil à l’intention d’inviter la Commission à étudier tous les moyens adéquats d’y parvenir. Nous pensons cependant que la proposition de la Commission d’augmenter les quotas de lait de 2 % lors de la prochaine année contingentaire devrait être traitée comme un élément du paquet et que les autres éléments devraient faire l’objet d’un débat approprié dans le cadre de l’examen de santé de la politique agricole commune. Je voudrais également ajouter que la proposition sera à l’ordre du jour de la sessions du Conseil Agriculture et pêche qui se tiendra la semaine prochaine. J’espère qu’elle sera adoptée. Ainsi, si les conditions sont remplies, la mise en œuvre commencera cette année contingentaire, à savoir 2008. Enfin, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont contribué au débat sur ce rapport et, surtout, le rapporteur. Il s’agit, selon nous, d’une observation équilibrée et bien fondée. Je vous remercie pour vos efforts."@fr8
"a Tanács . Először is hadd mondjam el, hogy az elnökség üdvözli Jeggle asszonynak a tejkvóták növelésére irányuló javaslatról szóló jelentését, és az a véleménye, hogy a jelentés konstruktív és kiegyensúlyozott hozzájárulás ahhoz a vitához, ami most már néhány hete zajlik. A kedvező piaci feltételek alapján az Európai Bizottság jelentésében vagy elemzésében a nemzeti tejkvóták 2%-os növelésére javaslatot tesz a következő kvótaévtől, azaz 2008. április 1-jétől kezdődően. A tejkvóta nem csak egyszerűen százalékok kérdése; az egy tágabb kérdés, amely a közös agrárpolitika felülvizsgálatához kapcsolódik. Ezért a Tanács nem korlátozta magát erre a kérdésre, hanem belekezdett egy tágabb, egyidejű vitába a közös agrárpolitika állapotértékelésének általános csomagjáról. El kell mondanom, hogy néhány nagyon hasonló gondolat, illetve kétség merült fel ezzel a javaslattal kapcsolatban a Tanácsban és a Parlamentben. Hallottunk például felhívásokat a tejágazatban szükséges nagyobb előrelátás és stabilitás érdekében . Aggályok fogalmazódtak meg a kevésbé kedvező mezőgazdasági potenciállal rendelkező területekkel kapcsolatban, ahol a hagyományos tejtermelésnek nem sok alternatívája van. Ezzel szemben határozott felhívások is elhangzottak, kérve, tegyük lehetővé az európai gazdáknak, hogy kihasználhassák a fejlődő nemzetközi és európai piacok kínálta lehetőségeket. A probléma bonyolultsága ellenére meg vagyunk győződve arról, hogy képesek leszünk a kiegyensúlyozott válaszokat és megoldásokat megtalálni a közös agrárpolitika állapotértékelésének keretében. Szeretném itt hozzátenni, hogy a Tanács támogatja a Parlamentnek azt a javaslatát, hogy a Bizottság készítsen általános hosszú távú stratégiát, vagyis inkább egy stratégiára irányuló javaslatot az európai tejágazat számára. Úgy véljük, hogy e stratégia lényeges részének az úgynevezett fokozatos átmenetnek kell lennie a tejkvóták eltörlése felé, ami ebben az ágazatban biztosítaná az akadálymentes átmenetet a piacorientáltabb tejpolitika és a kiszámíthatóság felé. Ezért a Tanács felhívást kíván intézni a Bizottsághoz, hogy vizsgálja meg e cél elérésének valamennyi helyénvaló módját. Mi azonban úgy véljük, hogy a Bizottság javaslata a kvótának a következő kvótaévtől történő 2%-os növelésére a csomag részeként kezelendő, és ezért annak egyéb részeit is megfelelő módon meg kell vitatni a közös agrárpolitika állapotértékelésén belül. Azt is szeretném hozzátenni, hogy a javaslat szerepel a Mezőgazdasági és Halászati Tanács jövő heti ülésének napirendjén is. Remélem, el fogják fogadni. Így ha a feltételek teljesülnek, a végrehajtás a jelenlegi kvótaévben, azaz 2008-ban megkezdődhet. Végezetül engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak az e jelentésről szóló vitához, mindenekelőtt az előadónak. Véleményünk szerint az kiegyensúlyozott és komoly észrevételeket tartalmaz. Köszönöm a fáradozásukat."@hu11
". Consentitemi di dire innanzi tutto che la Presidenza accoglie con favore la relazione dell’onorevole Jeggle sulla proposta di aumentare le quote latte e ritiene che sia un contributo costruttivo ed equilibrato alla discussione ormai in corso da più di qualche settimana. Sulla base di condizioni di mercato favorevoli, la Commissione europea ha proposto nella sua relazione, o valutazione, un aumento del 2% delle quote latte nazionali a partire dalla prossima campagna, vale a dire dal 1° aprile 2008. Le quote latte non sono semplicemente un problema di percentuale; sono una questione più ampia connessa alla revisione della politica agricola comune. Questo è il motivo per cui il Consiglio non si è limitato al solo problema, ma è entrato in una discussione più ampia e contemporanea sull’intero pacchetto relativo alla valutazione dello stato di salute della politica agricola comune. Devo dire che la presente proposta ha suscitato molte opinioni simili o dubbi in sede di Consiglio e di Parlamento. Per esempio, sono state avanzate richieste per una maggiore anticipazione e stabilità nel settore lattiero. Ci si preoccupava delle regioni con un potenziale agricolo meno favorevole in cui vi sono poche alternative alla tradizionale produzione lattiero-casearia. Dall’altra parte, ci sono state ferme richieste affinché si consentisse agli agricoltori europei di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dai mercati in via di sviluppo internazionali ed europei. Nonostante la complessità di questo problema, siamo convinti di poter trovare risposte e soluzioni equilibrate nel quadro della valutazione dello stato di salute della politica agricola comune. Desidero aggiungere su questo punto che il Consiglio sostiene il Parlamento nel suggerire alla Commissione che elabori una strategia generale a lungo termine per il settore lattiero-caseario, ossia una proposta di strategia per tale settore. Riteniamo che parte essenziale di essa dovrebbe essere una cosiddetta transizione morbida all’eliminazione delle quote latte, che garantirebbe un passaggio senza ostacoli a una politica nel settore lattiero-caseario maggiormente orientata al mercato nonché la prevedibilità di tale settore. A questo scopo, il Consiglio intende chiedere alla Commissione di esaminare tutti gli strumenti appropriati per questa attuazione. Tuttavia, riteniamo che la proposta della Commissione per un aumento del 2% nelle quote per la prossima campagna dovrebbe essere considerato quale parte di un pacchetto e che il resto dovrebbe essere adeguatamente discusso nel contesto della valutazione dello stato di salute della politica agricola comune. Desidero inoltre aggiungere che la proposta sarà sull’agenda della sessione del Consiglio “Agricoltura e pesca” che si terrà la prossima settimana, e auspico che sarà adottato. Pertanto, se verranno soddisfatte le condizioni, l’attuazione inizierà nella campagna attuale, ossia nel 2008. Infine, consentitemi di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla discussione sulla presente relazione, in particolar modo la relatrice. Dal nostro punto di vista è un’osservazione equilibrata e ben fondata. Grazie per i vostri sforzi."@it12
". Pirmiausia noriu pasakyti, kad pirmininkaujančioji valstybė narė džiaugiasi pono Jeggle pranešimu dėl pasiūlymo didinti pieno kvotą; mes manome, kad tai konstruktyvus ir proporcingas indėlis į debatus, kurie jau tęsiasi kelias savaites. Atsižvelgiant į palankias rinkos sąlygas, kurias Europos Komisija pasiūlė savo pranešime, arba analize, nuo kitų kvotos metų, t. y. 2008 m. balandžio 1 d., nacionalinės pieno kvotos bus padidintos 2 %. Pieno kvotos nėra vien procentinis dydis – tai platesnė problema, susijusi su bendrosios žemės ūkio politikos peržiūra. Todėl Taryba neapsiribojo šiuo klausimu, o tuo pačiu metu pradėjo išsamesnius debatus viso bendrosios žemės ūkio politikos paketo būklės patikrinimo klausimais. Turiu pasakyti, kad Taryboje ir Parlamente kilo labai panašių minčių ar dvejonių dėl šio pasiūlymo. Pavyzdžiui, buvo juntamas didesnis perspektyvumo ir stabilumo poreikis pieno sektoriuje. Buvo susirūpinta teritorijomis, turinčiose mažesnį ūkininkavimo potencialą, kur nėra daug alternatyvų, galinčių pakeisti tradicinę pieno produkciją. Kita vertus, Europos ūkininkai buvo skatinami pasinaudoti pranašumais, kuriuos siūlo tarptautinės ir Europos rinkos plėtra. Nepaisant šios problemos sudėtingumo, esame įsitikinę, kad pavyks rasti racionalius atsakymus ir sprendimus, tikrinant bendrosios žemės ūkio politikos būklę. Dar noriu paminėti, kad Taryba palaiko Parlamentą, kuris siūlo Komisijai parengti bendrą, ilgalaikę strategiją, kitaip tariant, strategijos siūlymą Europos pienininkystės sektoriui. Manome, kad svarbiausioji strategijos dalis turėtų būti taip vadinamas švelnus perėjimas prie pieno kvotų panaikinimo, kad būtų nekliudoma saugiai pereiti prie labiau į rinką orientuotos pienininkystės politikos ir aiškesnių šio sektoriaus perspektyvų. Pabaigoje Taryba ketina kreiptis į komisiją, prašydama išnagrinėti visas atitinkamas priemones, leidžiančias to pasiekti. Tačiau manome, kad Komisijos siūlymas nuo kitų kvotos metų 2 % padidinti kvotą turi būti laikomas paketo dalimi, ir kad būtina atitinkamai apsvarstyti kitas dalis, vykdant bendrosios žemės ūkio politikos būklės patikrinimą. Taip pat noriu pasakyti, kad siūlymas bus įtrauktas į žemės ūkio ir žvejybos tarybos sesijos, kuri vyks kitą savaitę, darbotvarkę. Tikiuosi, kad jis bus įtrauktas. Todėl, jei sąlygos tenkins, vykdyti bus galima pradėti dabartiniais kvotos metais, t. y. 2008 m. Pabaigoje leiskite padėkoti visiems, dalyvavusiems šio pranešimo svarstyme, ir visų pirma pranešėjui. Manome, kad tai racionalūs ir pagrįsti pastebėjimai. Ačiū už pastangas."@lt14,14
"Vispirms es vēlos teikt, ka Prezidentūra apsveic kundzes ziņojumu par ierosinājumu palielināt piena kvotas un domā, ka tas ir konstruktīvs un saprātīgs ierosinājums debatēm, kas notiek jau vairākas nedēļas. Pamatojoties uz labvēlīgajiem tirgus apstākļiem, Eiropas Komisija savā ziņojumā vai analīzē ir ierosinājusi nacionālo piena kvotu palielināšanu par 2 %, sākot ar nākošo kvotu palielināšanas gadu, tas ir, ar 2008. gada 1. aprīli. Piena kvotas nav jautājums tikai par procentiem; tas ir plašāks jautājums, kas saistīts ar vienotās lauksaimniecības politikas pārskatīšanu. Tādēļ Padome neaprobežojas tikai ar šī jautājuma izskatīšanu, bet ir iesaistījusies plašākās, vienlaicīgās debatēs par vispārējo vienotās lauksaimniecības politikas „veselības pārbaudi”. Man ir jāsaka, ka par šo piedāvājumu Padomē un Parlamentā bija dažas ļoti līdzīgas domas vai bažas. Piemēram, tika izteikti aicinājumi radīt lielākas cerības un stabilitāti piensaimniecības nozarē. Pastāvēja bažas par teritorijām, kurās ir mazāk labvēlīgi apstākļi lauksaimniecībai un kur ir mazāk alternatīvu tradicionālajiem piena produktiem. No otras puses, tika izteikts apņēmīgs aicinājums ļaut Eiropas fermeriem izmantot sev par labu iespējas, kuras piedāvā starptautiskais un Eiropas tirgus. Neskatoties uz šīs problēmas sarežģītību, mēs esam pārliecināti, ka varam rast pārdomātas atbildes un risinājumus vienotās lauksaimniecības politikas „veselības pārbaudes” ietvaros. Es vēlētos piebilst, ka Padome atbalsta Parlamenta ierosinājumu, ka Komisijai ir jāsagatavo vispārēja ilgtermiņa stratēģija Eiropas piensaimniecības nozarei, tas ir, priekšlikums šādai stratēģijai. Mēs domājam, ka stratēģijas galvenajai idejai būtu jābūt tā sauktajai „mīkstajai pārejai” uz bezkvotu režīmu pienam, kas nodrošinātu neapdraudētu pāreju uz tirgu orientētu piensaimniecības politiku un prognozējamību šajā nozarē. Tādējādi Padome ir paredzējusi aicināt Komisiju izpētīt visus iespējamos līdzekļus šādu mērķu sasniegšanai. Tomēr mēs uzskatām, ka Komisijas ierosinājums palielināt piena kvotas par 2 % nākošajā kvotu palielināšanas gadā ir uzskatāms par daļu no piedāvājuma un ka ir jāapspriež arī citi piedāvājumi debatēs par vienotās lauksaimniecības „veselības pārbaudi”. Es vēlos arī piebilst, ka piedāvājums tiks iekļauts Lauksaimniecības un Zivsaimniecības ministru padomes sesijas dienas kārtībā, kas notiks nākošajā nedēļā. Es ceru, ka tas tiks pieņemts. Tādējādi, ja apstākļi būs piemēroti, ieviešana sāksies šajā, tas ir, 2008. kvotu gadā. Noslēgumā es vēlētos pateikties ikvienam, kas piedalījās debatēs par šo ziņojumu, visvairāk jau referentam. Pēc mūsu domām šis ziņojums ir pārdomāts un labi pamatots. Paldies jums par darbu."@lv13
"Dovolite mi, da najprej povem, da predsedstvo pozdravlja poročilo poslanke Elisabeth Jeggle o predlogu za povečanje mlečnih kvot kot konstruktiven in uravnotežen prispevek k razpravi, ki poteka že kar nekaj tednov oziroma dalj časa. Evropska komisija je predlagala na podlagi ugodnih možnosti na trgu, ki jih je tudi predstavila v svojem poročilu, analizi, povečanje nacionalnih mlečnih kvot za dva odstotka z naslednjim kvotnim letom, to je s 1. aprilom 2008. Vprašanje mlečnih kvot seveda ni možno omejiti le na vprašanje odstotkov, gre za širša vprašanja, povezana s pregledom skupne kmetijske politike. Zato se je tudi Svet omejil, oziroma se ni omejil, samo na to vprašanje, vendar se je sprožila širša razprava, v bistvu vzporedno s to, ki jo imamo o celotnem svežnju zdravstvenega pregleda skupne kmetijske politike. Moram povedati, da so bili v Svetu in Parlamentu predstavljeni, oziroma izpostavljeni zelo podobni pomisleki oziroma skrbi v zvezi s tem predlogom. Na primer, izraženi so bili pozivi k predvidljivosti in stabilnosti v mlečnem sektorju. Izražena je bila zaskrbljenost glede območij z manj ugodnimi možnostmi za kmetovanje, kjer ni veliko oziroma ni alternativ tradicionalni mlečni proizvodnji. In na drugi strani so bile izražene odločne zahteve po tem, da se evropskim kmetom omogoči, da se izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja razvijajoči se mednarodni, pa tudi evropski trg. Kljub kompleksnosti teh vprašanja, teh skrbi, te zadeve, smo prepričani, da lahko tudi v okviru zdravstvenega pregleda skupne kmetijske politike najdemo uravnotežene odgovore, rešitve za vse te pomisleke. In na tem mestu bi dodal, da se Svet s tem v zvezi tudi pridružuje Parlamentu pri pobudi, da Komisija pripravi celovito, dolgoročno strategijo za evropski mlečni sektor oziroma predlog za to strategijo. Menimo, da bi moral biti osnovni del te strategije tako imenovan mehek prehod na odpravo mlečnih kvot, s katerim bi zagotovili nemoten prehod k bolj tržno usmerjeni mlečni politiki in predvidljivosti v sektorju. Svet zato namerava povabiti Komisijo, da preuči vsa primerna sredstva s tem v zvezi. Menimo sicer, da lahko predlog Komisije za dvoodstotno povečanje kvot z naslednjim kvotnim letom obravnavamo tako kot del svežnja in da bodo ostali deli ustrezno obravnavani v okviru zdravstvenega pregleda. Na koncu bi rad dodal, da bo predlog na dnevnem redu zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo, ki bo potekal naslednji teden, in upam, da bo tudi sprejet. Tako, če bodo izpolnjeni pogoji, se bo začel izvajati, kot sem rekel, z letošnjim oziroma s kvotnim letom 2008. Na koncu mi dovolite, da se zahvalim vsem, ki ste prispevali k razpravi pri tem poročilu, predvsem tudi poročevalki. Menimo, da gre za uravnotežen in stabilen pogled, in zahvaljujemo se za vaše delo."@mt15
". Het voorzitterschap is verheugd over het verslag van mevrouw Jeggle over het voorstel de melkquota te verhogen en is van mening dat het een constructieve en evenwichtige bijdrage levert aan het debat dat nu reeds een aantal weken aan de gang is. Op grond van de gunstige marktomstandigheden heeft de Europese Commissie in haar verslag of analyse een verhoging met twee procent voorgesteld van de nationale melkquota vanaf volgend quotajaar, dat wil zeggen vanaf 1 april 2008. Bij melkquota gaat het niet alleen om percentages. Het is een bredere kwestie, die met de herziening van hrt gemeenschappelijk landbouwbeleid verband houdt. Daarom heeft de Raad zich niet tot deze kwestie beperkt, maar werd een breder, gelijktijdig debat over het algemene pakket van de doorlichting van het gemeenschappelijk landbouwbeleid gestart. Ik moet zeggen dat er in de Raad en in het Parlement een aantal zeer gelijkende ideeën en twijfels over dit voorstel bestonden. Zo was er bijvoorbeeld de vraag naar meer vooruitziendheid en stabiliteit in de melksector. Er was bezorgdheid over gebieden met minder gunstige landbouwmogelijkheden waar er weinig alternatieven zijn voor traditionale melkproductie. Anderzijds was er de vastberaden eis Europese boeren in staat te stellen van de mogelijkheden van de zich ontwikkelende internationale en Europese markten te profiteren. Ondanks de complexiteit van deze kwestie zijn wij ervan overtuigd dat wij in het kader van de doorlichting van het gemeenschappelijk landbouwbeleid evenwichtige antwoorden en oplossingen kunnen vinden. Ik voeg daaraan toe dat de Raad de aanbeveling van het Parlement aan de Commissie ondersteunt om voor de Europese zuivelsector een algemene langetermijnstrategie of een voorstel daartoe voor te bereiden. Wij menen dat het belangrijkste onderdeel van zulke strategie een zogenaamde zachte overgang moet zijn naar de afschaffing van de melkquota, die een onbelemmerde overgang naar een meer marktgericht zuivelbeleid en voorspelbaarheid in deze sector zou garanderen. Daarom is de Raad voornemens de Commissie op te roepen alle geschikte middelen te bestuderen om dit te bereiken. Wij zijn echter van mening dat het voorstel van de Commissie voor een toename met twee procent van de quota voor het volgende quotajaar dient te worden behandeld als deel van een pakket en dat over de andere delen in het kader van de doorlichting van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op passende wijze moet worden gedebatteerd. Ik voeg daar ook aan toe dat het voorstel op de agenda zal staan van de vergadering van volgende week van de Raad landbouw en visserij. Ik hoop dat het zal worden goedgekeurd. Als aan de voorwaarden is voldaan, zal de verwezenlijking beginnen in dit quotajaar, namelijk in 2008. Ten slotte dank ik iedereen die heeft bijgedragen aan het debat over dit verslag, en in de eerste plaats de rapporteur. Wij zijn van mening dat het een evenwichtig en gegrond commentaar is. Ik dank u voor uw inspanningen."@nl3
". Chciałbym na wstępie powiedzieć, że prezydencja z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie sporządzone przez panią poseł Jeggle w sprawie wniosku dotyczącego zwiększenia kwot mlecznych i jest zdania, że jest to konstruktywny i wyważony wkład w debatę, która toczy się już przez kilka tygodni. Na podstawie korzystnych warunków rynkowych Komisja Europejska zaproponowała w swoim sprawozdaniu, czy analizie, zwiększenie kwot mlecznych o 2% począwszy od kolejnego roku kontyngentowego, czyli od 1 kwietnia 2008 r. Kwoty mleczne to nie tylko kwestia procentów; jest to szersze zagadnienie, powiązane z przeglądem wspólnej polityki rolnej. Dlatego też Komisja nie ograniczyła się tylko do tego zagadnienia, ale weszła w szerszą, równoległą debatę nad całym pakietem oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej. Muszę przyznać, że zarówno w Radzie jak i w Parlamencie pojawiły się bardzo podobne odczucia, czy wątpliwości, dotyczące tego wniosku. Na przykład wzywano do większego udziału i stabilności w sektorze mleka. Istniała obawa o obszary z mniej korzystnym potencjałem rolniczym, gdzie istnieje jedynie kilka alternatyw dla tradycyjnej produkcji mleka. Z drugiej strony, pojawiały się stanowcze głosy nawołujące do umożliwienia europejskim rolnikom skorzystania z możliwości oferowanych przez rozwijające się rynki międzynarodowe i europejskie. Pomimo złożoności tego problemu, jesteśmy przekonani, że możemy znaleźć wyważone odpowiedzi i rozwiązania w ramach oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej. Chciałbym dodać z tego miejsca, że Rada wspiera Parlament w kwestii propozycji, aby Komisja przygotowała ogólną długoterminową strategię, inaczej mówiąc wniosek dotyczący strategii, dla europejskiego sektora mleka. Jesteśmy zdania, że najważniejsza część tej strategii powinna być tzw. miękkim przejściem w celu wyeliminowania kwot mlecznych, co zapewniłoby nieograniczone przejście do bardzie zorientowanej na rynek polityki dotyczącej sektora mleka i przewidywalności tego sektora. W tym celu Rada zamierza wezwać Komisję do zbadania wszystkich odpowiednich środków osiągnięcia tego założenia. Jednakże jesteśmy zdania, że wniosek Komisji dotyczący zwiększenia kwot mlecznych o 2% w kolejnym roku kontyngentowym powinien być traktowany jako część pakietu i że inne jego części powinny zostać poddane pod odpowiednią debatę w ramach oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej. Chciałbym także dodać, że wniosek ten znajdzie się w porządku dziennym w czasie sesji Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. Liczę na to, że zostanie on przyjęty. Jeżeli więc warunki zostaną spełnione, wdrażanie rozpocznie się w trwającym roku kontyngentowym, czyli w 2008 r. Wreszcie, chciałbym podziękować wszystkim, którzy mieli wkład w debatę nad tym sprawozdaniem, a przede wszystkim sprawozdawcy. Naszym zdaniem stanowi ono wyważoną i dobrze umotywowaną obserwację. Dziękuję za wasz wysiłek."@pl16
". Em primeiro lugar, gostaria de referir que a Presidência dá as boas vindas ao relatório da senhora deputada Jeggle e à proposta relativa ao aumento das quotas leiteiras e considera que representa um contributo construtivo e equilibrado para o debate que tem estado a decorrer há algumas semanas. Com base nas condições favoráveis do mercado, a Comissão Europeia propôs no seu relatório, ou análise, um aumento de 2% das quotas leiteiras nacionais a partir do próximo ano de contingentamento, ou seja, a partir de 1 de Abril de 2008. As quotas leiteiras não são apenas uma questão de percentagens, mas uma questão mais vasta ligada à reforma da política agrícola comum. Foi por esse motivo que o Conselho não se limitou apenas a esta questão, mas entrou num debate simultâneo mais amplo, sobre o pacote global do exame do estado de saúde da política agrícola comum. Devo referir que, tanto no Conselho como no Parlamento, surgiram algumas ideias e dúvidas muito idênticas sobre esta proposta. A título de exemplo, houve apelos a uma maior antecipação e estabilidade no sector leiteiro. Registaram-se algumas preocupações quanto às zonas com menor potencial agrícola, nas quais existem poucas alternativas à produção tradicional de produtos lácteos. Por outro lado, registaram-se apelos muito firmes no sentido de permitir aos agricultores europeus tirar vantagem das oportunidades proporcionadas pelo desenvolvimento dos mercados europeus e internacionais. Não obstante a complexidade do problema, estamos convencidos de que iremos encontrar respostas e soluções equilibradas para esta questão, dentro do quadro do exame do estado de saúde da política agrícola comum. Neste ponto gostaria de acrescentar que o Conselho apoia a sugestão do Parlamento no sentido de a Comissão preparar uma estratégia geral a longo prazo, isto é, uma proposta de estratégia para o sector europeu dos lacticínios. Consideramos que a parte essencial dessa estratégia passa pela denominada transição suave para a eliminação das quotas leiteiras, o que iria assegurar uma transição desimpedida para uma política de lacticínios mais orientada para o mercado e uma maior previsibilidade neste sector. Para este fim, o Conselho tenciona apelar à Comissão para que estude todos os meios apropriados para alcançar este objectivo. Contudo, pensamos que a proposta da Comissão, no sentido de introduzir um aumento de 2% da quota leiteira durante o próximo ano de contingentamento, deveria ser tratada como parte de um pacote e que as restantes partes devem ser devidamente debatidas no âmbito do exame do estado de saúde da política agrícola comum. Gostaria igualmente de acrescentar que a proposta vai estar na ordem dos trabalhos da sessão do Conselho de Agricultura e Pescas que terá lugar na próxima semana. Espero que seja aprovada. Portanto, se as condições estiverem cumpridas, a implementação iniciar-se-á durante o presente ano de contingentamento, ou seja, em 2008. Por último, gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para o debate sobre este relatório, principalmente ao relator. Em nossa opinião, trata-se uma observação equilibrada e bem fundada. Agradeço os vossos esforços."@pt17
"Dovolite mi, da najprej povem, da predsedstvo pozdravlja poročilo poslanke Elisabeth Jeggle o predlogu za povečanje mlečnih kvot kot konstruktiven in uravnotežen prispevek k razpravi, ki poteka že kar nekaj tednov oziroma dalj časa. Evropska komisija je predlagala na podlagi ugodnih možnosti na trgu, ki jih je tudi predstavila v svojem poročilu, analizi, povečanje nacionalnih mlečnih kvot za dva odstotka z naslednjim kvotnim letom, to je s 1. aprilom 2008. Vprašanje mlečnih kvot seveda ni možno omejiti le na vprašanje odstotkov, gre za širša vprašanja, povezana s pregledom skupne kmetijske politike. Zato se je tudi Svet omejil, oziroma se ni omejil, samo na to vprašanje, vendar se je sprožila širša razprava, v bistvu vzporedno s to, ki jo imamo o celotnem svežnju zdravstvenega pregleda skupne kmetijske politike. Moram povedati, da so bili v Svetu in Parlamentu predstavljeni, oziroma izpostavljeni zelo podobni pomisleki oziroma skrbi v zvezi s tem predlogom. Na primer, izraženi so bili pozivi k predvidljivosti in stabilnosti v mlečnem sektorju. Izražena je bila zaskrbljenost glede območij z manj ugodnimi možnostmi za kmetovanje, kjer ni veliko oziroma ni alternativ tradicionalni mlečni proizvodnji. In na drugi strani so bile izražene odločne zahteve po tem, da se evropskim kmetom omogoči, da se izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja razvijajoči se mednarodni, pa tudi evropski trg. Kljub kompleksnosti teh vprašanja, teh skrbi, te zadeve, smo prepričani, da lahko tudi v okviru zdravstvenega pregleda skupne kmetijske politike najdemo uravnotežene odgovore, rešitve za vse te pomisleke. In na tem mestu bi dodal, da se Svet s tem v zvezi tudi pridružuje Parlamentu pri pobudi, da Komisija pripravi celovito, dolgoročno strategijo za evropski mlečni sektor oziroma predlog za to strategijo. Menimo, da bi moral biti osnovni del te strategije tako imenovan mehek prehod na odpravo mlečnih kvot, s katerim bi zagotovili nemoten prehod k bolj tržno usmerjeni mlečni politiki in predvidljivosti v sektorju. Svet zato namerava povabiti Komisijo, da preuči vsa primerna sredstva s tem v zvezi. Menimo sicer, da lahko predlog Komisije za dvoodstotno povečanje kvot z naslednjim kvotnim letom obravnavamo tako kot del svežnja in da bodo ostali deli ustrezno obravnavani v okviru zdravstvenega pregleda. Na koncu bi rad dodal, da bo predlog na dnevnem redu zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo, ki bo potekal naslednji teden, in upam, da bo tudi sprejet. Tako, če bodo izpolnjeni pogoji, se bo začel izvajati, kot sem rekel, z letošnjim oziroma s kvotnim letom 2008. Na koncu mi dovolite, da se zahvalim vsem, ki ste prispevali k razpravi pri tem poročilu, predvsem tudi poročevalki. Menimo, da gre za uravnotežen in stabilen pogled, in zahvaljujemo se za vaše delo."@ro18
". (SL) Dovoľte mi na úvod povedať, že Predsedníctvo víta správu pani Jeggleovej o návrhu zvýšiť kvótu na mlieko a je toho názoru, že ide o konštruktívny a vyvážený príspevok do diskusie, ktorá prebieha už niekoľko týždňov. Vychádzajúc z priaznivej situácie na trhu, Európska komisia navrhla vo svojej správe, alebo analýze, zvýšenie vnútroštátnych kvót na mlieko o 2 % so začiatkom od nasledujúceho kvótového roka, to jest od 1. apríla 2008. Kvóty na mlieko nie sú len otázkou percent; je to širšia záležitosť spojená s revíziou spoločnej poľnohospodárskej politiky. Preto sa rada neobmedzila na túto otázku, ale vstúpila do širšej, súbežnej diskusie o celkovom balíku hodnotenia stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Musím povedať, že v Rade a v Parlamente sa objavilo viacero veľmi podobných myšlienok alebo pochybností o tomto návrhu. Zazneli, napríklad, požiadavky na väčšiu predvídateľnosť a stabilitu sektore mlieka. Vyskytli sa obavy o regióny s menej priaznivými podmienkami na poľnohospodárstvo, kde je málo alternatív k tradičnej produkcii mliečnych výrobkov. Na druhej strane sa objavili dôrazné požiadavky umožniť európskym poľnohospodárom, aby využívali výhody, ktoré ponúkajú rozvíjajúce sa medzinárodné a európske trhy. Napriek zložitosti tohto problému sme presvedčení, že dokážeme nájsť vyvážené odpovede a riešenia v rámci hodnotenia stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Rád by som dodal, že Rada podporuje návrh Parlamentu, aby Komisia pripravila celkovú, dlhodobú stratégiu, teda návrh stratégie pre európsky sektor výroby mlieka. Myslíme si, že základnou časťou tejto stratégie by mal byť takzvaný mäkký prechod k zrušeniu kvót na mlieko, ktorý by zaistil bezproblémový prechod k viac trhovo orientovanej mliečnej politike a väčšej predvídateľnosti v tomto sektore. S týmto cieľom má Rada v úmysle vyzvať Komisiu, aby preskúmala všetky vhodné spôsoby ako to dosiahnuť. Myslíme si však, že návrh Komisie na zvýšenie kvóty o 2 % na nasledujúci kvótový rok treba brať ako časť balíka, ktorého ďalšie časti treba primerane prediskutovať v rámci hodnotenia stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Rád by som tiež dodal, že návrhom sa bude zaoberať Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo na svojom zasadnutí, ktoré sa má uskutočniť na budúci týždeň. Dúfam, že Rada tento návrh prijme. Takže, ak sa splnia podmienky, s jeho uplatňovaním sa začne ešte v terajšom kvótnom roku, to jest v roku 2008. Nakoniec mi dovoľte poďakovať každému, kto prispel k diskusii o tejto správe, predovšetkým pani spravodajkyni. Podľa nášho názoru ide o vyvážený a podložený pohľad. Ďakujem za Vaše úsilie."@sk19
". Jag vill först och främst säga att ordförandeskapet välkomnar betänkandet av Elisabeth Jeggle om förslaget att öka mjölkkvoterna och anser att det är ett konstruktivt och balanserat bidrag till den debatt som pågått i mer än några veckor nu. Europeiska kommissionen har, baserat på de gynnsamma marknadsvillkoren, föreslagit en ökning på 2 procent av de nationella mjölkkvoterna i sin rapport, med början från nästa kvotår, dvs. den 1 april 2008. Mjölkkvoter är inte bara en fråga om procentandelar. De är en mer omfattande fråga som är knuten till översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det är anledningen till att rådet inte begränsade sig till denna fråga utan inledde en bredare, simultan debatt om det övergripande paketet för hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Jag måste säga att rådet och parlamentet delade vissa åsikter och tveksamheter beträffande detta förslag. Det förekom t.ex. krav på ett större föregripande och en större stabilitet inom mjölksektorn. Det förelåg oro över områden med en mindre gynnsam odlingspotential, där det finns få alternativ till traditionell mjölkproduktion. Det fanns å andra sidan bestämda krav på att låta europeiska jordbrukare dra fördel av de möjligheter som erbjuds genom de internationella och europeiska marknaderna under utveckling. Trots komplexiteten hos detta problem är vi övertygade om att vi kan finna balanserade svar och lösningar inom ramen för hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Här vill jag tillägga att rådet stöder parlamentets förslag att kommissionen ska utarbeta en allmän, långsiktig strategi, dvs. ett förslag till strategi, för den europeiska mejerisektorn. Vi anser att den avgörande delen av denna strategi bör vara en så kallad mjuk övergång till ett avskaffande av mjölkkvoter, vilket skulle garantera en smidig övergång till en mer marknadsorienterad mejeripolitik och en förutsebarhet inom denna sektor. Rådet avser att i detta syfte uppmana kommissionen att studera alla lämpliga sätt att uppnå detta på. Vi anser emellertid att kommissionens förslag om en ökning på 2 procent av kvoterna för nästa kvotår borde behandlas som en del av ett paket, och att de andra delarna borde diskuteras på lämpligt sätt inom hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Jag vill också tillägga att förslaget kommer att vara på dagordningen för det sammanträde för rådet (jordbruk och fiske) som ska hållas nästa vecka. Jag hoppas att det kommer att antas. Så om förutsättningarna är tillfredsställande kommer genomförandet att inledas under det nuvarande kvotåret, dvs. 2008. Avslutningsvis vill jag tacka alla som har deltagit i debatten om detta betänkande, och framför allt föredraganden. Enligt vår uppfattning är detta en balanserad och välgrundad observation. Tack för era ansträngningar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph