Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-070"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.8.2-070"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Zrodzony 3 lata temu pomysł utworzenia Europejskiego Instytutu Technologii przyjęto początkowo z wielkim sceptycyzmem, tym bardziej obecny kompromisowy tekst rozporządzenia należy uznać za wielki sukces. Instytut może zacząć funkcjonować już latem tego roku po czerwcowej decyzji Rady w sprawie jego siedziby, a proponowana struktura sieci wspólnot wiedzy i innowacji ma szanse stać się doskonałym stymulatorem innowacyjności w całej Unii. Zapewnienie właściwej podstawy prawnej i w konsekwencji umożliwienie stałego finansowania Instytutu było moim priorytetem jako sprawozdawcy z ramienia Komisji Prawnej. Cieszę się, że Rada zaakceptowała te propozycje. Rewizja perspektywy finansowej na lata 2007–2013 stwarza już możliwość finansowania Instytutu w kwocie około 309 mln. euro i jest to dobry początek. Mam nadzieję, że przegląd śródokresowy pozwoli na znalezienie brakujących jeszcze 2 mld. euro na cały projekt. Powstanie elity jest szczególnie ważne dla środowiska naukowego w nowych krajach członkowskich, które dysponują wielkim niewykorzystanym dotąd potencjałem. Dlatego myślę, że propozycja lokalizacji jednej ze struktur EIIT we Wrocławiu – mieście, w którym uczy się ponad 140 tys. studentów – będzie doskonałą europejską inwestycją w przyszłość. Na koniec pragnę gorąco pogratulować i podziękować Reino Paasilinnie za znakomitą współpracę."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, myšlenka zřízení Evropského inovačního a technologického institutu byla před třemi lety v období jejího vzniku přivítána se značnou skepsí, a tak současný kompromisní text nařízení bychom mohli pokládat za velký úspěch. Institut může začít fungovat už toto léto poté, co Rada rozhodne o jeho umístění, a navrhovaná struktura Znalostních a inovačních společenství má šanci stát se vynikajícím stimulátorem inovace v celé EU. Poskytnutí řádného právního základu a následné umožnění financování institutu bylo jednou z mých priorit jako zpravodajky Výboru pro právní záležitosti. Těší mě, že Rada přijala tyto návrhy. Revize finančních vyhlídek na léta 2007–2013 umožnila Institutu získat finance ve výši přibližně 309 milionů EUR, což znamená dobrý začátek. Doufám, že střednědobá revize poskytne ještě 2 miliardy EUR, které jsou stále potřebné pro zřízení projektu jako celku. Existence elity je velmi důležitá pro vědeckou sféru v nových členských státech, která vlastní značný a doposud nevyužitý potenciál. Jsem proto toho názoru, že návrh umístnit jednu ze struktur ve městě Vratislav (Wrocław) – ve městě, které má více než 140 000 studentů – bude vynikající evropskou investicí do budoucnosti. Nakonec bych chtěla srdečně poblahopřát panu Paasilinnovi za jeho skvělou spolupráci."@cs1
"Hr. formand! For tre år siden opstod idéen om at oprette Det Europæiske Teknologiske Institut. Idéen blev mødt med stor skepsis, og derfor skal forordningens nuværende kompromistekst opfattes som en stor succes. Instituttet kan allerede begynde sit virke til sommer efter Rådets beslutning i juni om dets placering, og det foreslåede netværk af viden- og innovationsfællesskaber har mulighed for på fremragende vis at stimulere innovationen i hele EU. I min rolle som ordfører for Retsudvalget har det været min prioritet at sikre et passende juridisk grundlag og som en konsekvens heraf muliggøre en fast finansiering af instituttet. Jeg er glad for, at Rådet har accepteret dette forslag. Revisionen af det finansielle overslag for 2007-2013 gør det allerede muligt at finansiere instituttet med et beløb på ca. 309 millioner euro, og det er en god begyndelse. Jeg håber, at midtvejsevalueringen gør det muligt at finde de resterende 2 milliarder euro til hele projektet. Dannelsen af en elite er især vigtig for forskningsmiljøet i de nye medlemsstater. Medlemsstaterne disponerer over et stort potentiale, der endnu ikke er udnyttet. Jeg synes derfor, at forslaget om at placere en af EIT-strukturerne i Wrocław - en by med over 140.000 studerende - er en ideel europæisk investering i fremtiden. Jeg vil her til slut meget gerne lykønske Reino Paasilinna og takke ham for et fremragende samarbejde."@da2
"Herr Präsident! Die Idee, ein Europäisches Technologieinstitut zu errichten, stieß, als sie vor drei Jahren erstmals vorgestellt wurde, auf beträchtliche Skepsis. Deshalb sollten wir den derzeitigen Kompromisstext für die Verordnung als großen Erfolg ansehen. Das Institut nimmt im Anschluss an die Entscheidung des Rates über dessen Sitz im Juni möglicherweise bereits in diesem Sommer seine Arbeit auf, und die vorgeschlagene Struktur für das Netzwerk der Wissens- und Innovationsgemeinschaften könnte sich durchaus zu einer Triebkraft für die Innovation in der gesamten EU entwickeln. Als Berichterstatterin des Rechtsausschusses sah ich eine meiner Hauptaufgaben darin, eine angemessene Rechtsgrundlage zu finden und damit die kontinuierliche Finanzierung des Instituts zu gewährleisten. Ich freue mich, dass der Rat diese Vorschläge akzeptiert hat. Nach der Überarbeitung der Finanziellen Vorausschau für den Zeitraum 2007–2013 konnte das Institut bereits Mittel in Höhe von annähernd 309 Millionen Euro erhalten, und das ist ein guter Anfang. Ich hoffe, dass es im Rahmen der Halbzeitbilanz möglich sein wird, die 2 Milliarden Euro, die für die Finanzierung des Projekts insgesamt noch erforderlich sind, zu beschaffen. Die Herausbildung einer Elite ist für den Bereich Wissenschaft in den neuen Mitgliedstaaten, die über ein beträchtliches und bisher unerschlossenes Potenzial verfügen, von besonderer Bedeutung. Deshalb bin ich der Meinung, dass der Vorschlag, eine der Strukturen des EIT in Wrocław – einer Stadt mit über 140 000 Studenten – anzusiedeln, eine ausgezeichnete europäische Investition in die Zukunft darstellt. Abschließend möchte ich Herrn Paasilinna herzlich beglückwünschen und ihm für die hervorragende Zusammenarbeit danken."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η ιδέα της ίδρυσης ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας έγινε δεκτή με αρκετό σκεπτικισμό, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε πριν από τρία χρόνια, επομένως θα πρέπει να θεωρήσουμε το σημερινό συμβιβαστικό κείμενο του κανονισμού μεγάλη επιτυχία. Το Ινστιτούτο ενδέχεται να αρχίσει να λειτουργεί ήδη από το καλοκαίρι κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου που θα ληφθεί τον Ιούνιο σχετικά με την έδρα του, και η προτεινόμενη διάρθρωση του δικτύου των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας φαίνεται ότι έχει πολλές δυνατότητες να αποτελέσει εξαιρετικό μέσο προώθησης της καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως εισηγήτρια εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, η παροχή της κατάλληλης νομικής βάσης και, επομένως, η δυνατότητα συνεχούς χρηματοδότησης του Ινστιτούτου αποτέλεσε μία από τις προτεραιότητές μου. Χαίρομαι διότι το Συμβούλιο δέχτηκε αυτές τις προτάσεις. Η επανεξέταση των οικονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013 επέτρεψε ήδη στο Ινστιτούτο να λάβει χρηματοδότηση ύψους περίπου 309 εκατομμυρίων ευρώ, και αυτό αποτελεί καλή αρχή. Εύχομαι ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση θα επιτρέψει να βρεθούν τα 2 δισ. ευρώ που εξακολουθούν να απαιτούνται για το σύνολο του προγράμματος. Η εμφάνιση μιας ελίτ έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιστημονική σφαίρα στα νέα κράτη μέλη, που διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες, τις οποίες δεν έχουν μέχρι στιγμή αξιοποιήσει. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η πρόταση για εγκατάσταση μίας από τις δομές του ΕΙΤ στην πόλη Wrocław –μια πόλη που διαθέτει περισσότερους από 140 000 φοιτητές– θα αποτελέσει εξαιρετική ευρωπαϊκή επένδυση για το μέλλον. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και να ευχαριστήσω τον κ. Paasilinna για την εξαιρετική συνεργασία του."@el10
"Mr President, the idea of setting up a European Institute of Technology was greeted with considerable scepticism when it was first conceived three years ago, so we should view the current compromise text of the regulation as a major success. The Institute may begin functioning as early as this summer following the Council’s decision in June regarding its headquarters, and the proposed structure of the network of Knowledge and Innovation Communities bids fair to become an excellent stimulator of innovation throughout the EU. As rapporteur of the Committee on Legal Affairs, providing a proper legal basis and thus enabling the Institute to be continuously funded was one of my priorities. I am pleased that the Council has accepted these proposals. The review of financial prospects for 2007-2013 has already enabled the Institute to receive funding of approximately EUR 309 million, and this is a good start. I hope that the mid-term review will enable the EUR 2 billion that is still required for the project as a whole to be found. The appearance of an elite is of particular importance for the scientific sphere in the new Member States, which possess a considerable and hitherto untapped potential. I am therefore of the opinion that the proposal to site one of the EIT’s structures in Wrocław – a city of more than 140 000 students – will be an excellent European investment for the future. Finally, may I warmly congratulate and thank Mr Paasilinna for his splendid cooperation."@en4
"Señor Presidente, la idea de crear un Instituto Europeo de Tecnología se acogió con gran escepticismo cuando fue concebida por primera vez hace tres años, por lo que deberíamos considerar el actual texto de transacción del reglamento correspondiente como un gran éxito. Es posible que el Instituto empiece a funcionar este verano, tras la Decisión del Consejo de junio con respecto a su sede, y la estructura propuesta de la red de comunidades de conocimiento e innovación promete convertirse en un excelente estímulo de innovación por toda la UE. Como ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, una de mis prioridades era ofrecer un fundamento jurídico adecuado y así permitir que el Instituto fuera financiado de forma continuada. Me complace que el Consejo haya aceptado estas propuestas. La revisión de las perspectivas financieras para el período 2007-2013 ya ha permitido que el Instituto reciba una financiación de, aproximadamente, 309 millones de euros, lo que representa un buen comienzo. Confío en que la revisión intermedia permita hallar el modo de aportar los 2 000 millones de euros que necesita el proyecto en su conjunto. La aparición de una elite resulta de especial importancia para el mundo científico de los nuevos Estados miembros que poseen un considerable potencial hasta ahora sin explotar. Por tanto, creo que la propuesta de situar una de las estructuras del IET en Wrocław —una ciudad de más de 140 000 estudiantes— será una excelente inversión europea de futuro. Por último, permítanme darle mi más sincera enhorabuena, así como mostrar mi agradecimiento, al señor Paasilinna por su espléndida colaboración."@es21
"Härra juhataja, instituudi asutamise idee võeti algselt, kolm aastat tagasi, vastu küllaltki skeptiliselt, nii et praegust määruse kompromissteksti peaksime nägema suure saavutusena. Instituut võib tegevust alustada juba sel suvel pärast nõukogu juunikuus langetatavat otsust selle peakorteri kohta ning teadmis- ja innovaatikakogukondade võrgustiku soovitatud struktuur võib õigusega saada innovatiivsuse suurepäraseks stimulaatoriks kõikjal ELis. Õiguskomisjoni raportöörina oli üheks mu prioriteediks korrektse õigusliku aluse ja seega instituudi pideva rahastamise tagamine. Olen rõõmus, et nõukogu on kõnealused ettepanekud heaks kiitnud. 2007–2013 rahanduslike väljavaadete läbivaatamine on juba võimaldanud instituudil saada umbes 309 miljoni euro ulatuses toetust ja see on hea algus. Loodan, et vahekokkuvõte võimaldab leida need 2 miljonit eurot, mida projekt tervikuna veel vajab. Teaduseliidi ilmumine on liikmesriikide teadusringkonnale iseäranis oluline, milles peitub märkimisväärne ja senini kasutamata potentsiaal. Olen seega arvamusel, et ettepanek määrata Wrocław – enam kui 140 000 üliõpilasega linn – ühe instituut struktuuri asukohaks on suurepärane investeering Euroopa tulevikku. Lõpetuseks tahan ma südamest õnnitleda härra Paasilinnat ja tänada teda suurepärase koostöö eest."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan teknologiainstituutin perustamista koskevaan ajatukseen suhtauduttiin huomattavan epäilevästi sen alkuvaiheessa kolme vuotta sitten, joten meidän olisi pidettävä tätä asetuksen kompromissitekstiä huomattavana menestyksenä. Instituutti voi aloittaa toimintansa jopa tänä kesänä neuvoston kesäkuussa tekemän toimipaikkaa koskevan päätöksen jälkeen, ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen verkoston ehdotettu rakenne edistää huomattavasti innovaatiota koko EU:ssa. Oikeudellisten asioiden valiokunnan esittelijänä painopisteenäni oli asianmukaisen oikeusperustan luominen ja siten sen varmistaminen, että instituutti saa jatkuvaa rahoitusta. Olen tyytyväinen siitä, että neuvosto hyväksyi nämä ehdotukset. Rahoitusnäkymien 2007–2013 uudelleentarkastelussa on jo tehty mahdolliseksi se, että instituutti saa noin 309 miljoonan euron rahoituksen, ja tämä on hyvä alku. Toivon että puolivälin uudelleentarkastelussa pystytään löytämään 2 miljardin euron summa, jota tarvitaan kokonaishankkeeseen. Tiede-eliitin muodostuminen on erityisen tärkeätä uusien jäsenvaltioiden tiedeyhteisöille, joilla on huomattava ja tähän asti käyttämätön potentiaali. Siksi katson, että ehdotus sijoittaa yksi EIT:n osastoista Wroclawiin, joka on yli 140 000 opiskelijan kaupunki, olisi mainio eurooppalainen investointi tulevaisuuteen. Haluaisin lopuksi onnitella lämpimästi ja kiittää Reino Paasilinnaa hänen erinomaisesta yhteistyöstään."@fi7
"Monsieur le Président, l’idée de créer un Institut européen de technologie a été accueillie avec beaucoup de scepticisme lorsqu’elle a été émise pour la première fois il y a trois ans. Nous devrions donc considérer l’actuel texte de compromis du règlement comme une grande réussite. L’Institut pourrait commencer à fonctionner dès cet été, après la décision du Conseil concernant son siège, en juin, et la structure proposée du réseau de communautés de la connaissance et de l’innovation promet de devenir un excellent stimulateur d’innovation à travers l’UE. En tant que rapporteur de la commission des affaires juridiques, proposer une bonne base juridique et permettre ainsi à l’Institut d’être financé de manière continue était une de mes priorités. Je suis heureuse que le Conseil ait accepté ces propositions. Le réexamen des perspectives financières pour 2007-2013 a déjà permis à l’Institut de recevoir un financement de quelque 309 millions d’euros, et c’est un bon début. J’espère que le réexamen à mi-parcours permettra d’obtenir les 2 milliards d’euros encore nécessaires pour financer l’ensemble du projet. L’apparition d’une élite est particulièrement importante pour la sphère scientifique dans les nouveaux États membres, qui possèdent un potentiel considérable et jusqu’ici inexploité. Je suis par conséquent d’avis que la proposition d’implanter une des structures de l’IET à Wrocław – une ville de plus de 140 000 étudiants – sera un excellent investissement européen pour l’avenir. Pour finir, je voudrais féliciter et remercier chaleureusement M. Paasilinna pour son excellente coopération."@fr8
"Elnök úr, az európai technológiai intézet felállításának ötlete jelentős mértékben szkeptikus fogadtatásra talált, amikor három éve felmerült, ezért a rendelet jelenlegi kompromisszumos szövegét nagy sikernek tartjuk. Az intézet e nyár elején megkezdheti működését a Tanács júniusi, a székhellyel kapcsolatos döntését követően, és a tudás- és innovációs közösségek hálózati struktúrája ígéretes abból a szempontból, hogy az innováció remek serkentője legyen az egész EU-ban. A Jogi Bizottság előadójaként egyik fő prioritásom volt a megfelelő jogi háttér megteremtése, és így az intézet folyamatos pénzügyi hátterének lehetővé tétele. Elégedett vagyok azzal, hogy a Bizottság elfogadta ezeket a javaslatokat. A 2007-2013 közötti pénzügyi keret felülvizsgálata lehetővé tette, hogy az intézet megközelítőleg 309 millió euró támogatásban részesüljön, és ez kezdetnek jó. Remélem hogy a félidős értékelés lehetővé fogja tenni a projekt egészéhez szükséges 2 milliárd euró megszerzését. Az elit megjelenése különösen fontos az új tagállamok tudományos szférájában, amelyek jelentős és eddig kiaknázatlan lehetőségeket rejtegetnek. Ezért azon a véleményen vagyok, hogy az EITI valamelyik részének Wroclawban – a 140 000 diák városában – való elhelyezése remek európai befektetés lenne a jövőbe. Végül szívemből gratulálok és köszönöm Paasilinna úrnak e kiváló együttműködést."@hu11
"Signor Presidente, l’idea di creare un Istituto europeo di tecnologia è stata accolta con notevole scetticismo la prima volta che è stata immaginata, tre anni fa, pertanto dovremmo considerare l’attuale testo di compromesso del regolamento un successo importante. L’Istituto può iniziare a funzionare non prima di questa estate, a seguito della decisione del Consiglio di giugno relativa alla sua sede centrale, e la struttura proposta della rete delle Comunità della conoscenza e dell’innovazione promette di diventare un eccellente fattore stimolante dell’innovazione in tutta l’Unione europea. Quale relatrice della commissione giuridica, una delle mie priorità è stata fornire una base giuridica adeguata e consentire pertanto il finanziamento continuo dell’Istituto. Sono lieta che il Consiglio abbia approvato tali proposte. La revisione delle prospettive finanziarie per il 2007-2013 ha già permesso all’Istituto di ricevere finanziamenti per circa 309 milioni di euro, e questo è un buon inizio. Auspico che il riesame del medio periodo accordi i 2 miliardi di euro ancora necessari per sostenere il progetto nel suo complesso. La comparsa di un’ è di particolare importanza per la sfera scientifica nei nuovi Stati membri, che dispongono di un potenziale notevole e sinora inutilizzato. Sono pertanto dell’opinione che la proposta di collocare una delle strutture dell’IET a Breslavia, una città con più di 140 000 studenti, sarà un investimento eccellente dell’Europa per il futuro. Infine, mi congratulo calorosamente e ringrazio l’onorevole Paasilinna per la sua straordinaria cooperazione."@it12
"Pone Pirmininke, prieš trejus metus kilusi mintis įkurti Europos technologijų institutą buvo sutikta pakankamai skeptiškai, todėl galime manyti, kad kompromisinis esamo reglamento tekstas yra labai sėkmingas. Atsižvelgus į liepos mėn. Tarybos sprendimą dėl pagrindinės Būstinės vietos ir pasiūlytą Žinių ir inovacijų bendrijų tinklo struktūrą, Institutas galės pradėti veiklą šią vasarą ir bus puiki inovacijų visoje ES skatinimo priemonė. Vienas iš mano, kaip Teisės reikalų komiteto pranešėjos, prioritetų buvo teisinis nuolatinio Instituto finansavimo pagrindas. Džiaugiuosi, kad Taryba pritarė šiems pasiūlymams. Peržiūrėjus finansines 2007-2013 m. finansines perspektyvas, Institutui bus skirta beveik 309 milijonai eurų, o tai yra gera pradžia. Tikiuosi, kad peržiūrėjus finansavimą įpusėjus šiam laikotarpiui, mes rasime 2 milijardus eurų, kurių reikia projektui įgyvendinti. Mokslo elito atsiradimas naujosiose valstybės narėse, kurios turi didelį ir neišnaudotą potencialą šioje srityje, yra labai svarbus. Manau, kad pasiūlymas įkurti vieną iš EIT struktūrų Vroclave – mieste, kuriame studijuoja daugiau negu 140 000 studentų – būtų puiki Europos investicija į ateitį. Ir pagaliau, norėčiau pasveikinti poną Paasilinna ir padėkoti už sklandų bendradarbiavimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, doma par Eiropas Tehnoloģijas institūta izveidošanu tika uzņemta ar ievērojamu daļu skepses, kad to pirmoreiz iecerēja pirms trim gadiem, tāpēc mums tagad jāuzlūko pašreizējais regulas kompromisa teksts kā liels sasniegums. Institūts var sākt darboties jau pat šovasar pēc Padomes lēmuma jūnijā attiecībā uz tā galvenās mītnes atrašanās vietu, un zināšanu un inovāciju kopienu piedāvātā struktūra māj sveicienus, lai kļūtu par teicamu inovācijas stimulētāju visā ES. Kā Juridiskās komitejas referentam pareiza juridiska pamata nodrošināšana, kas tādējādi ļauj institūtam visu laiku justies labi finansētam, bija viena no manām prioritātēm. Man ir prieks, ka Padome ir pieņēmusi šos priekšlikumus. Finanšu perspektīvu pārskats 2007.-2013. gadam jau ir ļāvis institūtam saņemt aptuveni EUR 309 miljoni lielu finansējumu, un tas ir labs sākums. Es ceru, ka starpposma pārskats dos iespēju atrast EUR 2 miljardus, kas vēl ir vajadzīgi projektam kopumā. Elites parādīšanās ir sevišķi nozīmīga zinātnes sfērai jaunajās dalībvalstīs, kur ir ievērojams un līdz šim neizmantots potenciāls. Tāpēc mans uzskats ir, ka priekšlikums par vienas no struktūru atrašanos Vroclavā — pilsētā ar vairāk nekā 140 000 studentiem — būs lielisks Eiropas ieguldījums nākotnei. Nobeigumā sirsnīgi apsveicu un pateicos par viņa brīnišķīgo sadarbību."@lv13
"Panie Przewodniczący! Zrodzony 3 lata temu pomysł utworzenia Europejskiego Instytutu Technologii przyjęto początkowo z wielkim sceptycyzmem, tym bardziej obecny kompromisowy tekst rozporządzenia należy uznać za wielki sukces. Instytut może zacząć funkcjonować już latem tego roku po czerwcowej decyzji Rady w sprawie jego siedziby, a proponowana struktura sieci wspólnot wiedzy i innowacji ma szanse stać się doskonałym stymulatorem innowacyjności w całej Unii. Zapewnienie właściwej podstawy prawnej i w konsekwencji umożliwienie stałego finansowania Instytutu było moim priorytetem jako sprawozdawcy z ramienia Komisji Prawnej. Cieszę się, że Rada zaakceptowała te propozycje. Rewizja perspektywy finansowej na lata 2007–2013 stwarza już możliwość finansowania Instytutu w kwocie około 309 mln. euro i jest to dobry początek. Mam nadzieję, że przegląd śródokresowy pozwoli na znalezienie brakujących jeszcze 2 mld. euro na cały projekt. Powstanie elity jest szczególnie ważne dla środowiska naukowego w nowych krajach członkowskich, które dysponują wielkim niewykorzystanym dotąd potencjałem. Dlatego myślę, że propozycja lokalizacji jednej ze struktur EIIT we Wrocławiu – mieście, w którym uczy się ponad 140 tys. studentów – będzie doskonałą europejską inwestycją w przyszłość. Na koniec pragnę gorąco pogratulować i podziękować Reino Paasilinnie za znakomitą współpracę."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het idee om een Europees Technologie-instituut op te richten werd drie jaar geleden, toen het voor het eerst werd geopperd, zeer sceptisch ontvangen, zodat we de huidige compromistekst van de verordening als een groot succes moeten beschouwen. Het instituut zou na het besluit van de Raad in juni over de locatie van het hoofdkantoor reeds in deze zomer van start kunnen gaan met zijn werkzaamheden, en de voorgestelde structuur van het netwerk van kennis- en innovatiegemeenschappen belooft een excellente stimulator van Europa-wijde innovatie te worden. Als rapporteur van de Commissie juridische zaken behoorde het tot mijn prioriteiten om voor een solide rechtsgrondslag te zorgen en zo een doorlopende financiering van het instituut te waarborgen. Ik ben blij dat de Raad deze voorstellen heeft aanvaard. Bij de herziening van de financiële vooruitzichten 2007-2013 is reeds een bedrag van 309 miljoen euro vrijgemaakt voor het instituut, en dat is een goed begin. Ik hoop dat tijdens de tussentijdse herziening de 2 miljard euro zullen worden gevonden die nog nodig zijn voor het project. De vorming van een elite is van bijzonder groot belang voor de wetenschappelijke wereld in de nieuwe lidstaten, die over een groot ongebruikt potentieel beschikt. Ik ben derhalve van mening dat het voorstel om een van de EIT-organen in Wrocław te vestigen – in een stad met meer dan 140 000 studenten – en uitstekende investering zou zijn in de toekomst van Europa. Tenslotte wil ik mijnheer Paasilinna van harte feliciteren en hem bedanken voor de geweldige samenwerking."@nl3
"Senhor Presidente, tendo em conta que a ideia de criar um Instituto Europeu de Tecnologia foi recebida com considerável cepticismo quando foi concebida, há três anos, devemos encarar o actual texto de compromisso do regulamento como um sucesso de monta. O Instituto poderá começar a funcionar já este Verão, após a deliberação do Conselho em Junho, relativa à localização da sua sede, e a estrutura proposta para a rede de Comunidades de Conhecimento e Inovação promete tornar-se um excelente factor de estimulação da inovação em toda a UE. Como relatora da Comissão dos Assuntos Jurídicos, o estabelecimento de uma base jurídica adequada, que permitisse assegurar ao Instituto um financiamento permanente, foi uma das minhas prioridades. Regozijo-me pelo facto de o Conselho ter aceitado as propostas em causa. A revisão das Perspectivas financeiras para o período 2007-2013 já habilitou o Instituto a receber fundos no valor aproximado de 309 milhões de euros, o que é um bom começo. Espero que os restantes 2 mil milhões de euros que são necessários possam ser mobilizados na revisão intercalar. A emergência de uma elite reveste-se de particular importância para os meios científicos dos novos Estados-Membros, que dispõem de um potencial considerável que está ainda por explorar. Sou, por isso, do parecer que a proposta de instalar um dos órgãos do IET em Wrocław – uma cidade com mais de 140 000 estudantes – representará um excelente investimento europeu para o futuro. Finalmente, permitam-me que felicite calorosamente o senhor deputado Paasilinna pela esplêndida cooperação que soube manter."@pt17
"Panie Przewodniczący! Zrodzony 3 lata temu pomysł utworzenia Europejskiego Instytutu Technologii przyjęto początkowo z wielkim sceptycyzmem, tym bardziej obecny kompromisowy tekst rozporządzenia należy uznać za wielki sukces. Instytut może zacząć funkcjonować już latem tego roku po czerwcowej decyzji Rady w sprawie jego siedziby, a proponowana struktura sieci wspólnot wiedzy i innowacji ma szanse stać się doskonałym stymulatorem innowacyjności w całej Unii. Zapewnienie właściwej podstawy prawnej i w konsekwencji umożliwienie stałego finansowania Instytutu było moim priorytetem jako sprawozdawcy z ramienia Komisji Prawnej. Cieszę się, że Rada zaakceptowała te propozycje. Rewizja perspektywy finansowej na lata 2007–2013 stwarza już możliwość finansowania Instytutu w kwocie około 309 mln. euro i jest to dobry początek. Mam nadzieję, że przegląd śródokresowy pozwoli na znalezienie brakujących jeszcze 2 mld. euro na cały projekt. Powstanie elity jest szczególnie ważne dla środowiska naukowego w nowych krajach członkowskich, które dysponują wielkim niewykorzystanym dotąd potencjałem. Dlatego myślę, że propozycja lokalizacji jednej ze struktur EIIT we Wrocławiu – mieście, w którym uczy się ponad 140 tys. studentów – będzie doskonałą europejską inwestycją w przyszłość. Na koniec pragnę gorąco pogratulować i podziękować Reino Paasilinnie za znakomitą współpracę."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, myšlienka zriadenia Európskeho inovačného a technologického inštitútu bola pred tromi rokmi v období jej vzniku privítaná so značnou skepsou, takže súčasný kompromisný text nariadenia by sme mohli pokladať za veľký úspech. Inštitút môže začať fungovať už toto leto po tom, čo Rada rozhodne o jeho umiestnení, a navrhovaná štruktúra Znalostných a inovačných spoločenstiev má šancu stať sa vynikajúcim stimulátorom inovácie v celej EÚ. Poskytnutie riadneho právneho základu a následné umožnenie financovania inštitútu bolo jednou z mojich priorít ako spravodajkyne Výboru pre právne veci. Teší ma, že Rada prijala tieto návrhy. Revízia finančných vyhliadok na roky 2007 – 2013 umožnila Inštitútu získať financie vo výške približne 309 miliónov EUR, čo znamená dobrý začiatok. Dúfam, že strednodobá revízia poskytne ešte 2 miliardy EUR, ktoré sú stále potrebné pre zriadenie projektu ako celku. Existencia elity je veľmi dôležitá pre vedeckú sféru v nových členských štátoch, ktorá vlastní značný a doposiaľ nevyužitý potenciál. Som preto toho názoru, že návrh umiestniť jednu zo štruktúr v meste Vroclav – v meste, ktoré má viac než 140 000 študentov – bude vynikajúcou európskou investíciou do budúcnosti. Nakoniec by som chcela srdečne zablahoželať pánovi Paasilinnovi za jeho skvelú spoluprácu."@sk19
"Gospod predsednik, zamisel o ustanovitvi Evropskega tehnološkega inštituta je bila sprejeta s precejšnjim nezaupanjem, ko je bila pred tremi leti predstavljena, zato moramo sedanje kompromisno besedilo uredbe razumeti kot velik uspeh. Inštitut lahko začne delovati že to poletje po junijski odločitvi Sveta o njegovem sedežu, kaže pa tudi, da bo predlagana struktura mreže skupnosti znanja in inovacij postala odličen spodbujevalec inovacij v EU. Kot poročevalka odbora za pravne zadeve sem si za eno od prednostnih nalog postavila zagotovitev ustrezne pravne podlage in torej možnost, da inštitut stalno prejema sredstva. Veseli me, da je Svet sprejel te predloge. Pregled finančnih pričakovanj za obdobje 2007–2013 je inštitutu že omogočil prejetje sredstev v višini približno 309 milijonov EUR, kar je dober začetek. Upam, da bo vmesni pregled omogočil 2 milijardi EUR, ki sta še potrebni za celoten projekt. Zlasti je za znanost v novih državah članicah, ki imajo velik in doslej neizkoriščen potencial, pomembna elita. Zato menim, da je namestitev ene od struktur EIT v Wrocławu, mestu z več kot 140 000 študenti, odlična evropska naložba za prihodnost. Na koncu bi rada še iskreno čestitala in se zahvalila gospodu Paasilinni za njegovo izredno sodelovanje."@sl20
"Herr talman! Idén att upprätta ett europeiskt institut för teknik mottogs med mycket skepticism när den först utvecklades för tre år sedan, så vi bör se den aktuella kompromisstexten i förordningen som en stor framgång. Institutet kan inleda sin verksamhet så tidigt som denna sommar efter rådets beslut i juni om dess säte, och den föreslagna strukturen för kunskaps- och innovationsgruppernas nätverk har goda utsikter att bli en utmärkt stimulator för innovation i hela EU. Som föredragande för utskottet för rättsliga frågor var en av mina prioriteringar att tillhandahålla en ordentlig rättslig grund och på så sätt göra det möjligt att fortsätta finansiera institutet. Det gläder mig att rådet har godtagit dessa förslag. Översynen av budgetramen för 2007–2013 har redan gjort det möjligt för institutet att få finansiering på omkring 309 miljoner euro, och det är en bra start. Jag hoppas att halvtidsöversynen kommer att se till att de 2 miljarder euro som fortfarande krävs för projektet som helhet kommer att hittas. Förekomsten av en elit är av särskild vikt för den vetenskapliga sfären i de nya medlemsstaterna, som förfogar över en betydande och hittills outnyttjad potential. Jag anser därför att förslaget att förlägga en av EIT:s byggnader till Wrocław – en stad med mer än 140 000 studenter – är en utmärkt europeisk investering inför framtiden. Slutligen vill jag varmt gratulera och tacka Reino Paasilinna för hans utmärkta samarbete."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph