Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-033"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.7.2-033"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"( ) Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Commissaire, en ce qui concerne l'Union européenne dans le monde, les socialistes européens partagent le souci de la Commission de poursuivre le travail entamé en 2006 en matière d'amélioration de l'efficacité de la manière qu'elle a de coopérer. Je rappelle à cet égard que les chantiers sont encore très nombreux, qu'il s'agisse de la définition même du développement, de la cohérence entre les différentes politiques de l'Union européenne, de la coordination entre les donateurs ou de la complémentarité des actions. En ce qui concerne les accords de partenariat économique, je voudrais rappeler que pour nous, socialistes européens, il est essentiel de les considérer avant tout sous l'angle du développement, autrement dit, sous l'angle de leur capacité à améliorer significativement la vie des populations des pays ACP. Il est essentiel que la stratégie 2009 de la Commission soit parfaitement claire à cet égard. Cela ne semble pas être tout à fait le cas pour l'instant. Nous savons tous, par ailleurs, que des fonds supplémentaires seront nécessaires pour financer des mesures d'accompagnement destinées à compenser l'impact négatif annoncé des accords de partenariat économique sur les pays – faut-il le rappeler – les plus pauvres du monde. Nous souhaiterions que la Commission précise d'où viendront ces fonds. Nous regrettons en outre que le document de la Commission ne contienne aucune proposition spécifique dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement avant 2015. Est-ce par manque d'ambition en la matière ou parce que 2009 consacrera un changement radical du paradigme de la politique de développement européen? En annexe, la note de la Commission fait également référence à la mise en œuvre du premier plan d'action de la stratégie Union européenne-Afrique. Nous nous en réjouissons et insistons surtout pour que la Commission mette réellement tout en œuvre pour que les premières actions qui seront entreprises dans le cadre de cette nouvelle stratégie soient à la hauteur des attentes légitimes de millions d'Africaines et d'Africains directement concernés par la réussite de cette stratégie."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane předsedo Komise, komisaři, pokud jde o Evropskou unii ve světě, socialistická skupina v Evropském parlamentu sdílí přání Komise pokračovat v práci, která začala v roce 2006 s cílem zvýšit efektivitu ve způsobu, jak spolupracuje. V tomto smyslu si vzpomínám, že je stále velmi mnoho oblastí, na které se hledí, ať už je to otázka vymezení samotného rozvoje, soudržnost různých politik EU, koordinace mezi dárci anebo komplementarita akcií. Pokud jde o dohody o hospodářských partnerstvích, rád bych vám připomněl, že my, Evropští socialisté, věříme, že je nezbytné důkladně je zvážit z úhlu pohledu rozvoje, nebo jinými slovy, z úhlu pohledu jejich schopnosti výrazným způsobem zlepšit životy lidí v zemích AKT. Je velmi důležité, aby v tomto směru byla strategie Komise na rok 2009 úplně jasná. V současnosti se nezdá, že je tomu právě tak. Kromě toho všichni víme, že na financování průvodních opatření zaměřených na kompenzaci oznámeného nepříznivého vlivu dohod o hospodářském partnerství budou potřebné další zdroje, přičemž v této oblasti jsme – nemělo by být nutné, abych vám to připomínal – nejchudší země na světě. Doufáme, že Komise by řekla, odkud budou tyto zdroje pocházet. Také nás mrzí, že dokument Komise neobsahuje žádné specifické návrhy na realizaci rozvojových cílů tisíciletí před rokem 2015. Je to z důvodu nedostatečné ambice v této oblasti, anebo proto, že rok 2009 označí zásadní posun v paradigmatu evropské rozvojové politiky? V příloze oznámení Komise se rovněž odkazuje na realizaci prvního akčního plánu společné strategie Afriky a EU. Těší nás to a jsme velmi rádi, že Komise by měla skutečně udělat všechno, co dokáže, aby první úkoly, které se mají uskutečnit jako součást nové strategie, splňovaly oprávněná očekávání milionů afrických mužů a žen, kterých se přímo dotkne úspěch této strategie."@cs1
"Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, fru kommissær! For så vidt angår EU i verden, deler De Europæiske Socialdemokraters Gruppe Kommissionens ønske om at fortsætte det arbejde, der blev indledt i 2006, med henblik på at forbedre effektiviteten af den måde, det samarbejder på. Jeg skal i denne forbindelse minde om, at der fortsat er mange åbne spørgsmål, hvad enten det drejer sig om selve definitionen af udviklingen, overensstemmelsen mellem de forskellige EU-politikker, koordinationen mellem donorerne og aktionernes komplementaritet. For så vidt angår de økonomiske partnerskabsaftaler, vil jeg gerne minde om, at vi, de europæiske socialdemokrater, mener, det er vigtigt først og fremmest at se dem ud fra et udviklingssynspunkt, med andre ord ud fra deres evne til at forbedre livet for befolkningen i AVS-landene mærkbart. Det er afgørende, at Kommissionens 2009-strategi er fuldstændig klar på dette punkt. Det synes ike helt at være tilfældet for øjeblikket. Vi ved i øvrigt alle, at der bliver brug for yderligere midler til at finansiere ledsageforanstaltningerne, som har til formål at kompensere for de økonomiske partnerskabsaftalers annoncerede negative indvirkning på - det burde ikke være nødvendigt at sige det - verdens fattigste lande. Vi håber, at Kommissionen vil sige, hvor disse midler skal komme fra. Derudover beklager vi, at Kommissionens dokument ikke indeholder specifikke forslag om gennemførelsen af millenniumudviklingsmålene inden 2015. Er det på grund af manglende ambitioner inden for dette område, eller fordi 2009 vil markere et radikalt skift i den europæiske udviklingspolitiks paradigme? I bilaget henvises der i Kommissionens notat ligeledes til iværksættelsen af den første handlingsplan i den fælles strategi for forholdet mellem EU og Afrika. Det glæder vi os over, og vi håber især, at Kommissionen virkelig gør alt, hvad den kan, for, at de første handlinger, der udføres inden for rammerne af denne nye strategi, lever op til de legitime forventninger hos de mange millioner afrikanske mænd og kvinder, der berøres direkte af denne strategis succes."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, Frau Kommissarin! Was das Wirken der Europäischen Union in der Welt betrifft, so teilen die europäischen Sozialdemokraten das Bestreben der Kommission, die 2006 begonnenen Anstrengungen um mehr Effizienz in der Art ihrer Zusammenarbeit weiterzuführen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass es diesbezüglich noch viel zu tun gibt, sei es die bloße Definition von Entwicklung, die Kohärenz zwischen den einzelnen Politiken der Europäischen Union, die Koordinierung zwischen den Gebern oder die Komplementarität der Maßnahmen. Zu den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen möchte ich anmerken, dass es für uns als europäische Sozialdemokraten eine Grundbedingung ist, sie vor allem unter dem Blickwinkel der Entwicklung zu betrachten, anders gesagt, unter dem Blickwinkel ihrer Fähigkeit, das Leben der Bevölkerung der AKP-Länder wesentlich zu verbessern. Die Strategie der Kommission für 2009 muss in dieser Hinsicht vollkommen eindeutig sein, was im Moment noch nicht ganz der Fall zu sein scheint. Wir wissen übrigens alle, dass zusätzliche Mittel zur Finanzierung der Begleitmaßnahmen zum Ausgleich der bekannten negativen Auswirkungen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen auf die – wie wohl kaum erwähnt werden muss – ärmsten Länder der Welt erforderlich sind. Wir möchten gern, dass die Kommission präzisiert, woher diese Mittel kommen sollen. Weiterhin bedauern wir, dass das Kommissionsdokument keinen speziellen Vorschlag für die Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele bis 2015 enthält. Ist dies auf einen Mangel an Ambition in diesem Bereich zurückzuführen oder darauf, dass sich 2009 ein radikaler Paradigmenwechsel in der europäischen Entwicklungspolitik vollziehen wird? Im Anhang wird in dem Kommissionsdokument auch auf die Umsetzung des ersten Aktionsplans im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Strategie EU-Afrika hingewiesen. Das begrüßen wir und fordern insbesondere, dass die Kommission wirklich alles tut, damit die im Rahmen dieser neuen Strategie ergriffenen Maßnahmen wirklich den legitimen Erwartungen von Millionen Afrikanerinnen und Afrikanern entsprechen, die direkt vom Erfolg dieser Strategie betroffen sind."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Επίτροπε, όσον αφορά τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται την επιθυμία της Επιτροπής για συνέχιση του έργου που ξεκίνησε το 2006 και στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τρόπου λειτουργίας της. Υπενθυμίζω εν προκειμένω ότι πολλοί τομείς βρίσκονται ακόμα υπό εξέταση, είτε αυτή αφορά τον ίδιο τον ορισμό της ανάπτυξης, είτε τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, τον συντονισμό μεταξύ των δωρητών ή ακόμα τη συμπληρωματικότητα των δράσεων. Όσον αφορά τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εμείς, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, θεωρούμε ότι είναι ουσιώδες να εξετασθούν κυρίως από την άποψη της ανάπτυξης, ή με άλλα λόγια, από την άποψη της ικανότητάς τους να βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό τις ζωές των ανθρώπων στις χώρες ΑΚΕ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η στρατηγική της Επιτροπής για το 2009 να είναι απόλυτα σαφής εν προκειμένω. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει προς το παρόν. Επιπλέον, όλοι γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί να διατεθούν επιπλέον πόροι για τη χρηματοδότηση των συνοδευτικών μέτρων που στοχεύουν στην αποκατάσταση των αρνητικών επιδράσεων των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στις φτωχότερες χώρες του κόσμου – και αυτό δεν χρειάζεται να σας το υπενθυμίσω. Θα θέλαμε να μας πει η Επιτροπή από πού θα βρεθούν οι πόροι αυτοί. Λυπούμαστε επίσης διότι το έγγραφο της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας πριν από το 2015. Αυτό οφείλεται σε έλλειψη φιλοδοξιών στον εν λόγω τομέα ή στο γεγονός ότι το 2009 θα σηματοδοτήσει μια εντυπωσιακή αλλαγή στο πρότυπο της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής; Στο Παράρτημα, η σημείωση της Επιτροπής αναφέρεται επίσης στην υλοποίηση του πρώτου σχεδίου δράσης της κοινής στρατηγικής Αφρικής/ΕΕ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι η Επιτροπή πρέπει πράγματι να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πρώτες δράσεις που θα αναλάβει στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής να πληρούν τις εύλογες προσδοκίες εκατομμυρίων ανδρών και γυναικών κατοίκων της Αφρικής που θα επηρεαστούν άμεσα από την επιτυχία της εν λόγω στρατηγικής."@el10
"Mr President, President of the Commission, Commissioner, as regards the European Union in the world, the Socialist Group in the European Parliament shares the Commission’s desire to continue the work begun in 2006 to improve the effectiveness of the way in which it cooperates. I recall in this regard that there are still very many areas being looked at, whether it is a question of the definition of development itself, coherence between different EU policies, coordination between donors or complementarity of actions. As regards the economic partnership agreements, I would like to remind you that we European Socialists believe it is essential to consider them chiefly from the point of view of development, or in other words, from the point of view of their ability to improve the lives of people in the ACP countries significantly. It is essential that the Commission’s 2009 strategy is perfectly clear about this. This does not seem to be entirely the case at the moment. We all know, moreover, that additional funds will be necessary to finance the accompanying measures aimed at compensating for the announced negative impact of the economic partnership agreements on what are – I should not have to remind you – the world’s poorest countries. We would hope that the Commission would say where these funds will come from. We also regret that the Commission document does not contain any specific proposals for the implementation of the Millennium Development Goals prior to 2015. Is this through lack of ambition in this area or because 2009 will mark a radical shift in the paradigm of European development policy? In the annex, the Commission’s note also refers to implementation of the first Action Plan of the Joint Africa/EU Strategy. We are delighted about this and are particularly keen that the Commission should really do everything it can so that the first actions to be taken as part of the new strategy meet the legitimate expectations of the millions of African men and women directly affected by the success of this strategy."@en4
"Señor Presidente, Presidente de la Comisión, Comisario, por lo que respecta a la Unión Europea en el mundo, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo comparte el deseo de la Comisión de continuar con el trabajo iniciado en 2006 para mejorar la eficacia de la forma en la que coopera. En este sentido, recuerdo que todavía existen muchas áreas que se están examinando: si se trata de una cuestión relativa a la definición del propio desarrollo, la coherencia entre las distintas políticas de la UE, la coordinación entre los donantes o la complementariedad de las acciones. Con respecto a los acuerdos de asociación económica, me gustaría recordarles que nosotros, los socialistas europeos, consideramos que es esencial considerarlos principalmente desde el punto de vista del desarrollo o, dicho de otro modo, desde el punto de vista de su capacidad de mejorar considerablemente las vidas de los ciudadanos de los países ACP. Es fundamental que la estrategia 2009 de la Comisión sea completamente clara al respecto. No parece ser exactamente así. Además, todos sabemos que serán necesarios fondos adicionales para financiar las medidas que los acompañan dirigidas a compensar el efecto negativo anunciado de los acuerdos de asociación económicos sobre los que son —no debería tener que recordárselo— los países más pobres del mundo. Confiábamos en que la Comisión nos dijera de dónde procederán estos fondos. También lamentamos que el documento de la Comisión no incluya ninguna propuesta específica para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2015. ¿Esto se debe a la falta de ambición en este ámbito o a que 2009 marcará un cambio radical en el paradigma de la política de desarrollo europea? En el anexo, la nota de la Comisión también se refiere a la aplicación del primer Plan de Acción de la Estrategia conjunta UE-África. Esto nos complace y deseamos especialmente que la Comisión haga realmente todo lo que pueda para que las primeras acciones adoptadas como parte de la nueva estrategia respondan a las legítimas expectativas de millones de hombres y mujeres africanos a quienes afecta directamente el éxito de esta estrategia."@es21
"Härra president, komisjoni president, volinik, kui asi puudutab ELi seisukohta maailmas, siis jagab Euroopa Parlamendi sotsialistlik fraktsioon komisjoni soovi jätkata 2006. aasta alustatud tööd ELi tegevusviisi tõhustamiseks. Meenutan siinkohal, et käsitleda on veel vaja paljusid valdkondi, ükskõik kas asi on siis arengu enese määratlemises, kooskõlas ELi eri poliitikavaldkondade vahel, annetajate vahelises koordineerimises või tegevuste vastastikuses täiendavuses. Majanduspartnerluslepingute osas tahaksin teile meenutada, et meie, Euroopa Sotsialistid usume, et on väga tähtis vaadelda neid lepinguid peamiselt arengu seisukohast, või teisisõnu, sellest vaatenurgast, kas nad suudavad märkimisväärselt parandada inimeste elu AKV riikides. On oluline, et komisjoni 2009. aasta strateegia oleks selles suhtes täiesti mõistetav. Hetkel aga ei tundu see nii olevat. Me kõik teame ka, et on vaja lisavahendeid kaasnevate meetmete rahastamiseks, mille eesmärgiks on korvata majanduspartnerluslepingute negatiivset mõju – ja seda ei peaks ma teile meelde tuletama – maailma vaeseimatele riikidele. Loodame, et komisjon ütleb, kust need vahendid tulevad. Samuti tunneme kahetsust, et komisjoni dokument ei sisalda mingeid konkreetseid ettepanekuid millenniumi arengueesmärkide rakendamiseks enne 2015. aastat. Kas see on nii tänu ambitsioonide puudumisele antud valdkonnas või sellepärast, et aasta 2009 märgib radikaalset muudatust Euroopa arengupoliitika paradigmas? Lisas viitab komisjoni märkus ka Aafrika ja ELi ühise strateegia esimese tegevuskava rakendamisele. Meil on selle üle hea meel ja arvame eriti, et komisjon peaks tõesti tegema kõik mis võimalik, et uue strateegia raames tehtud esimesed sammud vastaksid nende miljonite Aafrika meeste ja naiste õiguspärastele ootustele, keda kõnealuse strateegia edu otseselt mõjutab."@et5
"Arvoisat puhemies, komission puheenjohtaja ja komission jäsen, mitä tulee Euroopan unioniin maailmassa, Euroopan sosialidemokraattien ryhmä on yhtä mieltä komission pyrkimyksistä jatkaa vuonna 2006 aloitettua työtä, jotta parannetaan sen yhteistyötapojen tehokkuutta. Muistutan tässä yhteydessä, että työtä on edelleen tehtävä paljon, kun on kysymys kehitystä koskevasta määritelmästä, johdonmukaisuudesta EU:n eri toimintalinjojen välillä, avunantajien välisestä koordinoinnista tai toimien täydentävyydestä. Talouskumppanuussopimuksien osalta haluaisin muistuttaa teitä, että me Euroopan sosialidemokraatit katsomme, että on tärkeää tarkastella niitä pääasiassa kehityksen näkökulmasta tai toisin sanoen niiden tarjoamista mahdollisuuksista parantaa huomattavasti AKT-maiden kansalaisten elämää. On välttämätöntä, että komission vuoden 2009 strategia on täysin selkeä tästä asiasta. Tämä ei näytä olevan asianlaita tällä hetkellä. Tiedämme kaikki myös, että lisärahoitusta tarvitaan niiden täydentävien toimien rahoittamiseksi, joilla pyritään korvaamaan talouskumppanuussopimusten kielteisiä vaikutuksia valtioille, jotka ovat maailman köyhimpiä, mistä minun ei pitäisi erikseen muistuttaa. Toivomme, että komissio ilmoittaa, mistä nämä varat saadaan. Pahoittelemme myös, että komission asiakirjassa ei ole mitään erityisiä ehdotuksia vuosituhannen kehitystavoitteiden täytäntöönpanosta ennen vuotta 2015. Aiheutuuko se kunnianhimon puutteesta tällä alalla vai siitä, että vuosi 2009 merkitsee radikaalia muutosta Euroopan kehityspolitiikan kaavassa? Liitteessä olevassa komission tiedonannossa viitataan myös Afrikan ja EU:n strategian ensimmäisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. Olemme erittäin ilahtuneita tästä ja toivomme erityisesti, että komissio tekee kaikkensa, jotta tähän uuteen strategiaan kuuluvilla ensimmäisillä toimilla vastataan tämän strategian onnistumisesta suoraan hyötyvien miljoonien afrikkalaisten miesten ja naisten oikeutettuihin toiveisiin."@fi7
"Elnök úr, a Bizottság elnöke, biztos úr, az Európai Unió világban elfoglalt helyével kapcsolatban a szocialista képviselőcsoport osztja a Bizottság törekvését, hogy folytassa a 2006-ban megkezdett munkát az együttműködés módjainak javítását illetően. Említeném ezzel kapcsolatban, hogy még mindig sok terület van áttekintés alatt, legyen szó akár a fejlődés meghatározásáról, a különböző EU-politikák közötti összhangról, a donorok közti koordiniációról vagy az intézkedések komplementaritásáról. Emlékeztetném önöket a gazdasági partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban, hogy mi, európai szocialisták úgy véljük, elsősorban a fejlesztés szempontjából kell megítélni azokat, más szavakkal tehát onnan kell néznünk a kérdést, hogy hozzá tudnak-e járulni jelentős mértékben az AKCS-országok lakói életkörülményeinek javításához. Létfontosságú, hogy a Bizottság 2009-es stratégiája teljesen egyértelmű legyen ebben a kérdésben. Jelenleg nem igazán tűnik ez így. Tisztában vagyunk továbbá azzal, hogy újabb forrásokra lesz szükség a gazdasági partnerségi megállapodásoknak a világ legszegényebb országaira – nem kell emlékeztetnem önöket, hogy melyek ezek – gyakorolt negatív hatásai kompenzálásával járó intézkedések finanszírozásához. Reméljük, a Bizottság megmondja, hogy honnan jönnek majd ezek a források. Azt is sajnáljuk, hogy a Bizottság dokumentuma nem tartalmaz semmilyen konkrét javaslatot a millenniumi fejlesztési célok 2015 előtti végrehajtásával kapcsolatban. Azért van ez így, mert e területtel kapcsolatban szerények a célkitűzések, vagy mert 2009-ben radikálisan változik az európai fejlesztéspolitikai paradigma? A mellékletben a Bizottság utal a közös Afrika-EU-stratégia első cselekvési tervének végrehajtására is. Örülünk ennek, és különösen szeretnénk azt, hogy a Bizottság mindent megtegyen, amit tud, hogy ezek az első lépések a részei legyenek egy új stratégiának, amely kielégíti az e stratégia által érintett afrikai férfiak és nők millióinak jogos elvárásait."@hu11
"Signor Presidente, signor Presidente della Commissione, signor Commissario, per quanto riguarda l’Unione europea nel mondo, il gruppo socialista al Parlamento europeo condivide l’auspicio della Commissione di proseguire il lavoro iniziato nel 2006 al fine di accrescere l’efficacia della sua cooperazione. Ricordo, a questo proposito, che vi sono ancora moltissimi settori da considerare, che si tratti di una questione di definizione dello stesso sviluppo, di coerenza tra le diverse politiche dell’Unione europea, di coordinamento tra i donatori o di complementarietà delle azioni. Per quanto attiene agli accordi di partenariato economico, desidero ricordarvi che noi socialisti europei riteniamo fondamentale considerarli principalmente dal punto di vista dello sviluppo, ossia della loro capacità di migliorare in modo significativo le vite nei paesi ACP. E’ essenziale che la strategia della Commissione per il 2009 sia perfettamente chiara in merito. Non sembra essere esattamente così al momento. Inoltre, tutti noi sappiamo che i fondi aggiuntivi serviranno a finanziare le misure complementari intese a compensare l’annunciato impatto negativo degli accordi di partenariato economico conclusi, non è necessario che ve lo ricordi, con i paesi più poveri del mondo. Gradiremmo che la Commissione dichiari la provenienza di tali risorse. Ci dispiace inoltre che il documento della Commissione non contenga alcuna proposta specifica per l’attuazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio prima del 2015. E’ questa una totale mancanza di ambizione in tale ambito o ciò è dovuto al fatto che il 2009 rappresenterà un cambiamento radicale nel modello della politica europea di sviluppo? Nell’allegato, la nota della Commissione fa riferimento anche all’attuazione della strategia del primo piano d’azione comune UE-Africa. Siamo lieti di questo e particolarmente soddisfatti che la Commissione faccia realmente quanto è possibile affinché le prime iniziative da adottare quali parti della nuova strategia corrispondano alle aspettative legittime dei milioni di uomini e donne africani direttamente interessati dal successo di tale strategia."@it12
"Pone Pirmininke, Komisijos Pirmininke, Komisare, Atsižvelgiant į Europos Sąjungos vietą pasaulyje, Europos Parlamento socialistų grupė pritaria Komisijos siekiui tęsti 2006 m. pradėtą darbą ir padidinti bendradarbiavimo efektyvumą. Yra labai daug dėmesio reikalaujančių sričių ar tai būtų paties plėtros klausimo apibrėžimas, skirtingų ES politikų suderinamumas, pagalbą teikiančių šalių koordinavimas, ar papildomi veiksmai. Atsižvelgdamas į ekonominės partnerystės sutartis norėčiau priminti, kad mes, Europos socialistai, tikime, kad yra labai svarbu nagrinėti jas plėtros požiūriu arba atsižvelgiant į jų galimybes pagerinti ACP šalių žmonių gyvenimą. Labai svarbu, kad 2009 m. Komisijos strategija šiuo klausimu būtų visiškai aiški. Panašu, kad šiuo metu taip nėra. Visi žinome, kad reikės skirti papildomų lėšų papildomoms priemonėms, skirtoms kompensuoti paskelbtą neigiamą ekonominės partnerystės sutarčių poveikį pačioms neturtingiausioms pasaulio valstybėms. Tikimės, kad komisija pasakys, iš kur turėtų būti gaunamos papildomos lėšos. Apgailestaujame, kad Komisijos dokumente nėra jokių konkrečių pasiūlymų kaip įgyvendinti Tūkstantmečio plėtros tikslus iki 2015 m. ar taip nutiko dėl ambicijų trūkumo šioje srityje, ar todėl, kad 2009 m. smarkiai pasikeis Europos plėtros politika? Priede yra Komisijos pastaba, skirta bendros Afrikos-ES strategijos pirmojo veiksmų plano įgyvendinimui. Mes tuo džiaugiamės ir mums labai svarbu, kad Komisija darytų viską, kas jos galioje ir pirmųjų veiksmų, kaip naujosios strategijos dalies, įgyvendinimas atitiktų teisinius milijonų Afrikos gyventojų lūkesčius, kurių gyvenimus tiesiogiai paveiks šios strategijos įgyvendinimo sėkmė."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisijas priekšsēdētāj, komisār, attiecībā uz Eiropas Savienību pasaulē Sociālistu grupa Eiropas Parlamentā tāpat kā Komisija vēlas turpināt darbu, kas ir iesākts 2006. gadā, lai uzlabotu sadarbības efektivitāti. Es atceros šajā sakarā, ka vēl joprojām daudzām jomām tiek pievērsta uzmanība, vai tas būtu jautājums par pašas attīstības definīciju, saskaņotību starp dažādām ES politikas sadaļām, koordināciju starp donoriem vai darbību savstarpējo papildināmību. Attiecībā uz ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem es vēlos atgādināt jums, ka mēs, Eiropas sociālisti, uzskatām, ka ir būtiski tos izvērtēt galvenokārt no attīstības viedokļa vai, citiem vārdiem sakot, atkarībā no tā, cik nozīmīgi tie spēj uzlabot cilvēku dzīvi programmas valstīs. Ir svarīgi, lai Komisijas 2009. gada stratēģija dod pilnīgu skaidrību par to. Tas tā gluži nešķiet pašreizējā brīdī. Turklāt mēs visi zinām, ka papildu fondi būs nepieciešami, lai finansētu papildu pasākumus, kuru mērķis ir kompensēt konstatēto negatīvo ietekmi, kāda ir ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem uz — man nevajadzētu jums to atgādināt — pasaules visnabadzīgākajām valstīm. Mēs ceram, ka Komisija pateiks, no kurienes šis finansējums nāks. Mēs arī nožēlojam, ka Komisijas dokumentā nav neviena konkrēta priekšlikuma par Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanu pirms 2015. gada. Vai tas ir tāpēc, ka ir pietrūcis godkāres, vai tāpēc, ka 2009. gads iezīmēs radikālu izmaiņu Eiropas attīstības politikas paradigmā? Komisijas piezīmē pielikumā ir arī atsauce uz kopējās Āfrikas/ES stratēģijas pirmā darbības plāna īstenošanu. Mūs tas iepriecina, un mēs esam sevišķi ieinteresēti, lai Komisija patiešām dara visu, kas ir tās spēkos, lai pirmās darbības, kas tiek veiktas kā daļa no jaunās stratēģijas, apmierina pamatotās cerības, kas ir miljoniem Āfrikas vīriešu un sieviešu, kurus tiešā veidā ietekmēs šīs stratēģijas veiksme."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Commissaire, en ce qui concerne l'Union européenne dans le monde, les socialistes européens partagent le souci de la Commission de poursuivre le travail entamé en 2006 en matière d'amélioration de l'efficacité de la manière qu'elle a de coopérer. Je rappelle à cet égard que les chantiers sont encore très nombreux, qu'il s'agisse de la définition même du développement, de la cohérence entre les différentes politiques de l'Union européenne, de la coordination entre les donateurs ou de la complémentarité des actions. En ce qui concerne les accords de partenariat économique, je voudrais rappeler que pour nous, socialistes européens, il est essentiel de les considérer avant tout sous l'angle du développement, autrement dit, sous l'angle de leur capacité à améliorer significativement la vie des populations des pays ACP. Il est essentiel que la stratégie 2009 de la Commission soit parfaitement claire à cet égard. Cela ne semble pas être tout à fait le cas pour l'instant. Nous savons tous, par ailleurs, que des fonds supplémentaires seront nécessaires pour financer des mesures d'accompagnement destinées à compenser l'impact négatif annoncé des accords de partenariat économique sur les pays – faut-il le rappeler – les plus pauvres du monde. Nous souhaiterions que la Commission précise d'où viendront ces fonds. Nous regrettons en outre que le document de la Commission ne contienne aucune proposition spécifique dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement avant 2015. Est-ce par manque d'ambition en la matière ou parce que 2009 consacrera un changement radical du paradigme de la politique de développement européen? En annexe, la note de la Commission fait également référence à la mise en œuvre du premier plan d'action de la stratégie Union européenne-Afrique. Nous nous en réjouissons et insistons surtout pour que la Commission mette réellement tout en œuvre pour que les premières actions qui seront entreprises dans le cadre de cette nouvelle stratégie soient à la hauteur des attentes légitimes de millions d'Africaines et d'Africains directement concernés par la réussite de cette stratégie."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Commissie, geachte commissaris, wat betreft de rol van de Europese Unie in de wereld deelt de Sociaal-democratische Fractie de wens van de Commissie om het in 2006 begonnen werk voort te zetten om de manier van samenwerken van de Unie doeltreffender te maken. Ik herinner er in dit verband aan dat er aan verschillende fronten nog gewerkt moet worden, of het nu aan de definitie van ontwikkeling op zichzelf is, aan de samenhang tussen de verschillende beleidsgebieden van de EU, aan de coördinatie tussen donoren of aan de complementariteit van de verschillende maatregelen. Wat betreft de economische partnerschapsovereenkomsten zou ik u eraan willen herinneren dat wij als Europese sociaal-democraten het van essentieel belang achten om dergelijke overeenkomsten vooral vanuit het oogpunt van ontwikkeling te beoordelen, met andere woorden: vanuit de vraag of zij ertoe bijdragen de het leven van de bevolking in de ACS-landen significant te verbeteren. Het is essentieel dat de strategie van de Commissie voor 2009 hierin heel duidelijk is. Op het moment schijnt dit echter nog niet helemaal het geval te zijn. Bovendien weten we allemaal dat er aanvullende middelen nodig zullen zijn voor de financiering van de begeleidende maatregelen ter compensatie van het aankondigde negatieve effect van de economische partnerschapsovereenkomsten op de armste landen van de wereld. Wij betreuren eveneens dat het document van de Commissie geen specifieke voorstellen bevat voor de tenuitvoerlegging van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen vóór 2015. Ligt dit aan de ontbrekende ambities op dit gebied of aan het feit dat de koers van het Europese ontwikkelingsbeleid in 2009 radicaal zal worden gewijzigd? In de bijlage verwijst de mededeling van de Commissie ook naar de tenuitvoerlegging van het eerste actieplan van de gezamenlijke strategie Afrika/EU. Wij zijn hiermee zeer ingenomen en zouden zeer graag zien dat de Commissie werkelijk alles doet wat zij kan, zodat de eerste acties in het kader van de nieuwe strategie voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de miljoenen Afrikaanse mannen en vrouwen op wie deze strategie is gericht."@nl3
"Panie przewodniczący, panie przewodniczący Komisji, panie komisarzu! Jeśli chodzi o pozycję Unii Europejskiej w świecie, Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim podziela gotowość Komisji do kontynuowania prac rozpoczętych w 2006 r. w celu zwiększenia skuteczności metody współpracy. Przypominam w tym kontekście, że w bardzo wielu obszarach analiza dotyczy tego, czy jest to kwestia samej definicji rozwoju, spójności pomiędzy różnymi politykami UE, koordynacji pomiędzy jednostkami finansującymi, czy komplementarnego charakteru działań. Jeśli chodzi o porozumienia w sprawie partnerstwa gospodarczego, to chciałbym przypomnieć, że my, europejscy socjaliści, uważamy że mają one znaczenie nadrzędne dla rozwoju, lub inaczej, z punktu widzenia związanej z nimi perspektywy znaczącej poprawy warunków życia w krajach AKP. Najważniejsze jest, aby strategia Komisji na 2009 r. stwierdzała to bardzo wyraźnie. Wydaje się, że teraz nie jest to do końca prawda. Ponadto wszyscy wiemy, że do sfinansowania działań towarzyszących, mających na celu zrównoważenie negatywnych skutków porozumień w sprawie partnerstwa dla - nie potrzebuję tego przypominać - najbiedniejszych krajów świata, potrzebne będą dodatkowe środki. Trzeba mieć nadzieję, że Komisja wskaże, skąd będą pochodzić te środki. Żałujemy też, że dokument Komisji nie zawiera żadnych szczegółowych propozycji dotyczących realizacji Milenijnych Celów Rozwoju do 2015 r. Czy wynika to z braku ambicji w stosunku do tego obszaru, czy z tego, że w 2009 r. nastąpi radykalna zmiana w paradygmacie europejskiej polityki rozwoju? W załączniku do notatki Komisji jest też mowa o realizacji pierwszego planu działań w ramach wspólnej strategii Afryka/UE. Bardzo nas to wszystko cieszy, a szczególnie fakt, że Komisja powinna naprawdę zrobić wszystko, co w jej mocy, aby pierwsze działania w ramach nowej strategii spełniły uzasadnione oczekiwania milionów mężczyzn i kobiet z Afryki, na których powodzenie tej strategii będzie mieć bezpośredni wpływ."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Presidente da Comissão, Senhora Comissária, relativamente ao papel da União Europeia no mundo, o Grupo Socialista no Parlamento Europeu partilha o desejo da Comissão de prosseguir o trabalho que foi iniciado em 2006 para melhorar a eficácia da sua cooperação. Relembraria, neste contexto, que o trabalho prossegue em muitas áreas, quer se trate da questão da própria definição de desenvolvimento, da coerência entre as diferentes políticas da UE, da coordenação entre doadores ou da complementaridade das acções. No que respeita aos acordos de parceria económica, gostaria de vos relembrar que nós, socialistas europeus, consideramos que é essencial encará-los sobretudo do ponto de vista do desenvolvimento, por outras palavras, do ponto de vista da sua capacidade para melhorar significativamente a vida das populações dos países ACP. É fundamental que a estratégia da Comissão para 2009 seja perfeitamente clara quanto a esta matéria. Isto parece não ser inteiramente o caso neste momento. Todos sabemos, além disso, que irão ser necessários fundos suplementares para financiar medidas de acompanhamento destinadas a compensar o anunciado impacto negativo dos acordos de parceria económica naqueles que são – devo relembrar-vos – os países mais pobres do mundo. Esperaríamos que a Comissão nos dissesse de onde virão esses fundos. Lamentamos igualmente que o documento da Comissão não contenha quaisquer propostas específicas no que se refere à implementação dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio antes de 2015. Será isso por falta de ambição nesta área, ou porque 2009 irá marcar uma mudança radical no paradigma da política de desenvolvimento europeia? No anexo, a nota da Comissão faz também referência à implementação do primeiro Plano de Acção da Estratégia Conjunta África-UE. Saudamos vivamente este facto e gostaríamos particularmente que a Comissão envidasse realmente todos os esforços no sentido de que as primeiras acções que serão empreendidas no quadro desta nova estratégia correspondam às legítimas expectativas de milhões de cidadãos e cidadãs africanos directamente afectados pelo sucesso desta estratégia."@pt17
"Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Commissaire, en ce qui concerne l'Union européenne dans le monde, les socialistes européens partagent le souci de la Commission de poursuivre le travail entamé en 2006 en matière d'amélioration de l'efficacité de la manière qu'elle a de coopérer. Je rappelle à cet égard que les chantiers sont encore très nombreux, qu'il s'agisse de la définition même du développement, de la cohérence entre les différentes politiques de l'Union européenne, de la coordination entre les donateurs ou de la complémentarité des actions. En ce qui concerne les accords de partenariat économique, je voudrais rappeler que pour nous, socialistes européens, il est essentiel de les considérer avant tout sous l'angle du développement, autrement dit, sous l'angle de leur capacité à améliorer significativement la vie des populations des pays ACP. Il est essentiel que la stratégie 2009 de la Commission soit parfaitement claire à cet égard. Cela ne semble pas être tout à fait le cas pour l'instant. Nous savons tous, par ailleurs, que des fonds supplémentaires seront nécessaires pour financer des mesures d'accompagnement destinées à compenser l'impact négatif annoncé des accords de partenariat économique sur les pays – faut-il le rappeler – les plus pauvres du monde. Nous souhaiterions que la Commission précise d'où viendront ces fonds. Nous regrettons en outre que le document de la Commission ne contienne aucune proposition spécifique dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement avant 2015. Est-ce par manque d'ambition en la matière ou parce que 2009 consacrera un changement radical du paradigme de la politique de développement européen? En annexe, la note de la Commission fait également référence à la mise en œuvre du premier plan d'action de la stratégie Union européenne-Afrique. Nous nous en réjouissons et insistons surtout pour que la Commission mette réellement tout en œuvre pour que les premières actions qui seront entreprises dans le cadre de cette nouvelle stratégie soient à la hauteur des attentes légitimes de millions d'Africaines et d'Africains directement concernés par la réussite de cette stratégie."@ro18
"Pán predseda, pán predseda Komisie, komisári, pokiaľ ide o Európsku úniu vo svete, socialistická skupina v Európskom parlamente zdieľa želanie Komisie pokračovať v práci, ktorá začala v roku 2006 s cieľom zvýšiť efektivitu v spôsobe, ktorým spolupracuje. V tomto zmysle si spomínam, že je stále veľmi veľa oblastí, na ktoré sa pozerá, či už je to otázka vymedzenia samotného rozvoja, súdržnosť rôznych politík EÚ, koordinácia medzi darcami alebo komplementarita akcií. Pokiaľ ide o dohody o hospodárskych partnerstvách, rád by som vám pripomenul, že my, európski socialisti, veríme, že je nevyhnutné hĺbkovo ich zvážiť z uhla pohľadu rozvoja, alebo inými slovami, z uhla pohľadu ich schopnosti výrazným spôsobom zlepšiť životy ľudí v krajinách AKT. Je veľmi dôležité, aby v tomto smere bola stratégia Komisie na rok 2009 úplne jasná. V súčasnosti sa nezdá, že je to celkom tak. Okrem toho všetci vieme, že na financovanie sprievodných opatrení zameraných na kompenzáciu oznámeného nepriaznivého vplyvu dohôd o hospodárskom partnerstve budú potrebné ďalšie zdroje, pričom v tejto oblasti sme – nemalo by byť potrebné, aby som vám to pripomínal – najchudobnejšie krajiny na svete. Dúfame, že Komisia by povedala, odkiaľ budú tieto zdroje pochádzať. Takisto nás mrzí, že dokument Komisie neobsahuje žiadne špecifické návrhy na realizáciu rozvojových cieľov tisícročia pred rokom 2015. Je to z dôvodu nedostatočnej ambície v tejto oblasti alebo preto, že rok 2009 označí zásadný posun v paradigme európskej rozvojovej politiky? V prílohe oznámenia Komisie sa takisto odkazuje na realizáciu prvého akčného plánu spoločnej stratégie Afriky a EÚ. Teší nás to a sme veľmi radi, že Komisia by mala naozaj urobiť všetko, čo dokáže, aby prvé činnosti, ktoré sa majú uskutočniť ako súčasť novej stratégie, spĺňali oprávnené očakávania miliónov afrických mužov a žien, ktorých sa priamo dotkne úspech tejto stratégie."@sk19
"Gospod predsednik, gospod predsednik Komisije, gospod komisar, v zvezi z Evropsko unijo v svetu si skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu tako kot Komisija želi, da bi se delo, ki se je začelo leta 2006, nadaljevalo, da bo njen način sodelovanja postal učinkovitejši. V zvezi s tem opozarjam, da se še zmeraj preučuje veliko področij, na primer vprašanje opredelitve razvoja, usklajenosti med različnimi politikami EU, usklajevanje med donatorji ali dopolnjevanje ukrepov. V zvezi s sporazumi o gospodarskem partnerstvu vas opominjam, da evropski socialdemokrati verjamemo, da jih je bistveno obravnavati z vidika razvoja ali, z drugimi besedami, z vidika njihove zmožnosti, da prispevajo k znatno boljšemu življenju ljudi v državah afriških, karibskih in pacifiških držav. Bistveno je, da je strategija Komisije za leto 2009 o tem popolnoma jasna. To trenutno ni ravno tako. Vsi vemo, da bodo potrebna dodatna sredstva za financiranje spremljevalnih ukrepov za izravnavo napovedanega negativnega vpliva sporazumov o gospodarskem partnerstvu na najrevnejše države sveta, česar mi verjetno ni treba poudariti. Upamo, da bo Komisija povedala, od kje bodo ta sredstva prišla. Obžalujemo tudi, da dokument Komisije ne vključuje natančnih predlogov za izvajanje razvojnih ciljev tisočletja pred letom 2015. Ali je to zaradi pomanjkanja ambicije na tem področju ali zaradi tega, ker bo leto 2009 zaznamoval radikalen premik v paradigmi evropske razvojne politike? Opomba Komisije v prilogi omenja tudi izvajanje prvega akcijskega načrta skupne strategije EU/Afrika. Nad tem smo navdušeni in še posebej težko čakamo, da bo Komisija resnično naredila vse v njeni moči, da bodo prvi ukrepi nove strategije izpolnili upravičena pričakovanja milijonov Afričanov in Afričank, na katere uspeh te strategije neposredno vpliva."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsordförande, fru kommissionsledamot! När det gäller Europeiska unionen i världen delar den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet kommissionens önskan att fortsätta det arbete med att förbättra effektiviteten i dess samarbete som inleddes 2006. Jag påminner i detta avseende att det fortfarande finns väldigt många områden som borde ses över, oavsett om det handlar om definitionen av själva utvecklingen, sammanhållning mellan olika europeiska politiska områden, samordning mellan givare eller komplementaritet till åtgärder. När det gäller avtalen om ekonomiskt partnerskap skulle jag vilja påminna er om att de europeiska socialdemokraterna anser att det är grundläggande att framför allt betrakta dem i ett utvecklingsperspektiv, eller med andra ord, att betrakta dem utifrån deras förmåga att markant förbättra folks liv i AVS-länderna. Det är grundläggande att kommissionens strategi för 2009 är fullkomligt klar i detta avseende. Detta verkar inte riktigt vara fallet för ögonblicket. Vi känner dessutom alla till att det kommer att krävas ytterligare medel för att finansiera de kompletterande åtgärder som syftar till att kompensera för de tillkännagivna negativa följderna av ekonomiska partnerskapsavtal för det som är – jag skulle inte behöva påminna er det – världens fattigaste länder. Vi hade hoppats att kommissionen skulle säga var dessa medel ska tas ifrån. Vi beklagar också att kommissionens dokument inte innehåller några särskilda förslag om genomförandet av millennieutvecklingsmålen före 2015. Beror detta på en brist på ambitioner på detta område eller på att 2009 kommer att utgöra ett radikalt paradigmskifte när det gäller EU:s utvecklingspolitik? Kommissionens notering i bilagan innehåller också hänvisningar till genomförandet av den första handlingsplanen inom ramen för den gemensamma EU–Afrika-strategin. Detta gläder oss oerhört, och vi är särskilt angelägna om att kommissionen verkligen bör göra allt den kan, så att de första åtgärderna som vidtas som en del av den nya strategin uppfyller de rättmätiga förväntningarna hos miljoner afrikanska män och kvinnor som direkt påverkas av denna strategi."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph