Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-025"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.7.2-025"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"( ) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous voici enfin au lancement de la procédure des priorités politiques pour 2009. C'est une grande étape puisqu'il y aura de nombreuses mutations – nouvelle mandature, mise en place du traité –, et c'est une nouvelle réponse aussi du Parlement à la Commission sur son APS puisque nous avons choisi que les groupes politiques parlent plutôt que la commission des budgets. Les choix politiques du groupe des socialistes sont clairs et ils ont été rappelés: c'est l'Europe sociale. C'est l'Europe pour cette priorité en matière de lutte contre le changement climatique; c'est aussi l'Europe pour l'action extérieure commune. Et, voyez-vous, quand je vois que la Commission souhaite que la contribution de l'UE à la sécurité et à la stabilité sur la scène internationale soit augmentée, je me demande où l'on va trouver l'argent? Comment réaliser ce vœu pieux? Si nous continuons sur le même mode, nous serons, comme chaque année, mis par le Conseil dans une position intenable: choisir quelle zone du monde sacrifier. Une quatrième priorité pour nous, c'est le citoyen; voir que la Commission nous dit: il faut placer le citoyen d'abord en 2009. Il est grand temps, parce que notre projet politique, loin du peuple, ne peut pas continuer. Il nous faut donc renforcer tous les échanges, toutes les informations, la communication, mais avec quel argent? Une évidence: les moyens budgétaires font défaut! Les marges disponibles sont déjà préemptées et nous ne savons pas, aujourd'hui, à la commission des budgets, comment financer ces priorités. Nous ne voulons pas sacrifier les priorités anciennes pour mettre en œuvre de nouvelles priorités. Comment allez-vous faire? Il y a une grande urgence à sortir l'Europe de son magma budgétaire et gestionnaire. Le monde politique évolue à très grande vitesse et nous, en Europe, nous produisons des idées, mais nous n'avons jamais pu adopter nos moyens de mise en œuvre de façon pragmatique aux attentes politiques qui sont, certes, celles du Parlement, mais aussi celles des citoyens."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, komisaři, konečně se nacházíme v počátku procesu politických priorit na rok 2009. Je to důležitý krok, protože nastane mnoho změn – nové parlamentní období, vznik smlouvy –, a rovněž označuje nový způsob odpovědí v Parlamentu na výroční politickou strategii Komise, neboť jsme se rozhodli, že budou mluvit dříve politické skupiny než Rozpočtový výbor. Politická rozhodnutí skupiny socialistů v Evropském parlamentu jsou jasná a už byla uvedena: jsou ve prospěch sociální Evropy. Chtějí Evropu, která jedná v zájmu toho, že se z boje proti změně klimatu stane priorita, stejně tak chtějí Evropu, která upřednostňuje společnou vnější činnost. Když vidím, že Komise chce, aby se zvýšil příspěvek EU na bezpečnost a stabilitu na mezinárodní scéně, divím se: Kde vezmeme peníze? Jak uskutečníme toto zbožné přání? Budeme-li pokračovat stejnou cestou, Rada nás dostane do neudržitelné pozice, jako to dělá každý rok: totiž že se zvolí jedna oblast na světě, která se obětuje. Čtvrtou prioritou jsou pro nás naši občané. To, co nám říká Komise, znamená, že v roce 2009 by měli být občané na prvním místě. Je nejvyšší čas, neboť náš politický projekt už nemůže být dále tak vzdálený od lidí. Proto je třeba, abychom zlepšili všechny naše výměny, informace a komunikaci. Kde jsou však na to zdroje? Jedna věc je jasná: Rozpočtové zdroje jsou nedostatečné! O dostupných odchylkách se už hovořilo a v Rozpočtovém výboru nevíme, jak se tyto priority budou financovat. Nechceme obětovat staré priority, abychom mohli realizovat nové. Co chcete udělat? Je velmi naléhavé pozdvihnout Evropu z jejího rozpočtového a administrativního zmatku. Politický svět se mění velmi rychle a v Evropě přicházíme s myšlenkami, ale nikdy jsme nebyli schopni přizpůsobit zdroje potřebné na jejich realizaci pragmaticky, pokud jde o politická očekávání Parlamentu, ale také našich občanů."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Så står vi endelig ved lanceringen af proceduren for fastlæggelse af de politiske prioriteter for 2009. Det er et vigtigt skridt, for der kommer mange ændringer - en ny mandatperiode, gennemførelse af traktaten - og det er endvidere en ny måde for Parlamentet at reagere på Kommissionens årlige politiske strategi på, idet vi har valgt at lade de politiske grupper tale i stedet for Budgetudvalget. De Europæiske Socialdemokraters Gruppes politiske valg er klare, og de er allerede blevet fremført. De gælder det sociale Europa. De gælder et Europa, som er for at gøre bekæmpelsen af klimaændringer til en prioritet. De gælder et Europa, som er for fælles eksterne handlinger. Når jeg ser, at Kommissionen ønsker at få øget EU's bidrag til sikkerhed og stabilitet på den internationale scene, undrer jeg mig over, hvor vi skal få pengene fra? Hvordan skal vi få dette fromme ønske til at gå i opfyldelse? Hvis vi fortsætter ad samme vej, vil Rådet som hvert år sætte os i en uudholdelig situation, hvor vi skal vælge, hvilket område af verden vi vil ofre. En fjerde prioritet for os er borgerne. Kommissionen siger, at borgerne skal sættes i første række i 2009. Det er på høje tid, for vores politiske projekt kan ikke fortsætte med at være så langt fra befolkningen. Vi skal derfor forbedre alle vores udvekslinger, alle oplysninger og al kommunikation, men med hvilke midler? En ting er klar: Der er ikke nok budgetmidler! De disponible margener er allerede afsat, og vi i Budgetudvalget ved den dag i dag ikke, hvordan disse prioriteter skal finansieres. Vi vil ikke ofre de gamle prioriteter for at gennemføre nye. Hvad vil De gøre? Det haster meget at få Europa ud af dets budgetmæssige og administrative rod. Den politiske verden udvikler sig meget hurtigt, og vi i Europa kommer med idéer, men vi har aldrig været i stand til på pragmatisk vis at tilpasse de ressourcer, der er brug for for at få dem ført ud i livet, efter de politiske forventninger, der bestemt er Parlamentets forventninger, men også borgernes forventninger."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Wir stehen jetzt am Beginn des Verfahrens zur Festlegung der politischen Prioritäten für 2009. Dies ist eine bedeutende Etappe, da es zahlreiche Neuheiten geben wird wie eine neue Wahlperiode, das Inkrafttreten des Vertrags ebenso wie eine neue Antwort des Parlaments an die Kommission zur ihrer Jährlichen Strategieplanung, denn wir haben entschieden, dass die Fraktionen und nicht der Haushaltsausschuss sprechen sollen. Die politischen Prioritäten der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament stehen fest und sind bereits dargelegt worden: Sie bestehen in einem sozialen Europa. Sie bestehen in einem Europa, für das der Kampf gegen den Klimawandel eine Priorität darstellt, und in einem Europa, das eine gemeinsame Außenpolitik betreibt. Wenn ich feststelle, dass die Kommission den Beitrag der EU zur Sicherheit und Stabilität auf der internationalen Ebene erhöhen will, dann frage ich mich, woher das Geld kommen soll. Wie soll dieser fromme Wunsch in die Tat umgesetzt werden? Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir wie jedes Jahr vom Rat in eine unhaltbare Lage gebracht, nämlich wählen zu müssen, welche Zone der Welt geopfert werden soll. Eine vierte Priorität für uns sind die Bürger; die Kommission sagt uns, es sei erforderlich, die Bürger im Jahr 2009 in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu ist es höchste Zeit, denn unser politisches Projekt kann nicht länger fern vom Volk umgesetzt werden. Daher müssen wir all unsere Austausch-, Informations- und Kommunikationsaktivitäten verstärken, doch mit welchem Geld? Es ist unübersehbar: Die Haushaltsmittel fehlen! Die verfügbaren Spannen sind bereits verplant, und wir im Haushaltsausschuss wissen nicht, wie diese Prioritäten finanziert werden sollen. Wir wollen die alten Prioritäten nicht opfern, um neue Prioritäten zu verwirklichen. Wie wollen Sie vorgehen? Es ist dringend erforderlich, Europa aus seinem haushaltstechnischen und finanzplanerischen Durcheinander herauszubringen. Die politischen Gegebenheiten verändern sich sehr rasch, und wir in Europa bringen Ideen hervor, aber wir haben nie vermocht, die zu deren praktischen Umsetzung erforderlichen Ressourcen an die politischen Erwartungen natürlich des Parlaments, aber auch der Bürger anzupassen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επιτέλους βρισκόμαστε στην έναρξη της διαδικασίας των πολιτικών προτεραιοτήτων για το 2009. Πρόκειται για σημαντικό βήμα διότι θα συνυπάρξει με υπάρξουν πολλές αλλαγές –μια νέα κοινοβουλευτική περίοδος, η θέσπιση της Συνθήκης– και σηματοδοτεί επίσης έναν νέο τρόπο απόκρισης εντός του Κοινοβουλίου στην ετήσια πολιτική στρατηγική της Επιτροπής, εφόσον έχουμε αποφασίσει ότι θα μιλούν οι πολιτικές ομάδες και όχι η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Οι πολιτικές επιλογές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σαφείς και έχουν ήδη αναφερθεί: υποστηρίζουν τη δημιουργία μιας κοινωνικής Ευρώπης. Θέλουν μια Ευρώπη που θα ευνοεί την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής κατά προτεραιότητα· θέλουν επίσης μια Ευρώπη που θα υποστηρίζει την κοινή εξωτερική δράση. Όταν βλέπω ότι η Επιτροπή επιθυμεί την αύξηση της συμβολής της ΕΕ στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στη διεθνή σκηνή, αναρωτιέμαι: πού θα βρούμε τα χρήματα; Πώς θα κάνουμε πραγματικότητα αυτήν την ταπεινή επιθυμία; Εάν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, το Συμβούλιο θα μας φέρει στην ίδια δυσάρεστη θέση που μας φέρνει κάθε χρόνο: θα μας υποχρεώσει δηλαδή να επιλέξουμε ποια περιοχή στον κόσμο είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε. Μια τέταρτη προτεραιότητα για εμάς είναι οι πολίτες μας. Εκείνο που μας λέει η Επιτροπή είναι ότι το 2009 οι πολίτες θα έχουν προτεραιότητα. Καιρός ήταν να γίνει κάτι τέτοιο, διότι το πολιτικό μας σχέδιο δεν θα μπορέσει να προχωρήσει, εάν παραμείνουμε τόσο απομακρυσμένοι από τους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να βελτιώσουμε όλες τις ανταλλαγές μας, την ενημέρωση και την επικοινωνία, αλλά από πού θα προκύψει η χρηματοδότηση γι’ αυτό; Ένα είναι σαφές: υπάρχει έλλειψη δημοσιονομικών πόρων! Τα διαθέσιμα κονδύλια έχουν ήδη διατεθεί, και εμείς, τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, δεν ξέρουμε πλέον πώς θα χρηματοδοτηθούν οι προτεραιότητες αυτές. Δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τις παλιές προτεραιότητες στον βωμό της υλοποίησης νέων. Τι θα κάνετε; Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να βγει η Ευρώπη από το δημοσιονομικό και διαχειριστικό τέλμα στο οποίο βρίσκεται. Ο πολιτικός κόσμος μεταβάλλεται ραγδαία και εμείς στην Ευρώπη έχουμε πολλές ιδέες, αλλά ποτέ δεν κατορθώνουμε να εξασφαλίσουμε τους αναγκαίους πόρους για την εφαρμογή αυτών στην πράξη όσον αφορά τις πολιτικές προσδοκίες του Κοινοβουλίου, βεβαίως, αλλά και των πολιτών μας."@el10
"Mr President, Commissioner, here we are at last at the launch of the political priorities procedure for 2009. It is an important step because there will be many changes – a new parliamentary term, the establishment of the Treaty – and it also marks a new way of responding in Parliament to the Commission’s annual policy strategy, since we have decided that the political groups will speak rather than the Committee on Budgets. The political choices of the Socialist Group in the European Parliament are clear, and they have already been stated: they are for a social Europe. They want a Europe that is in favour of making the fight against climate change a priority; they also want a Europe that favours common external action. When I see that the Commission wants the EU’s contribution to security and stability on the international scene to be increased, I wonder: Where are we going to find the money? How are we going to make this pious wish a reality? If we continue along the same path, the Council will put us in an untenable position, as it does every year: that of choosing which area of the world to sacrifice. A fourth priority for us is our citizens. What the Commission tells us is that citizens should be put first in 2009. It is high time, because our political project cannot go on being so remote from the people. We therefore need to improve all our exchanges, information and communication, but where are the funds for this? One thing is clear: budgetary resources are lacking! The margins available have already been spoken for and we in the Committee on Budgets do not know now how these priorities are going to be financed. We do not want to sacrifice the old priorities in order to implement new ones. What are you going to do? There is great urgency to lift Europe out of its budgetary and administrative muddle. The political world is changing very quickly and we in Europe are coming up with ideas, but we have never been able to adopt the resources needed to implement them pragmatically as regards the political expectations of Parliament, certainly, but also of our citizens."@en4
"Señor Presidente, Comisario, estamos aquí por fin con motivo del inicio del procedimiento relativo a las prioridades políticas para 2009. Se trata de un paso importante puesto que habrá muchos cambios —una nueva legislatura, la consolidación del Tratado— y establece asimismo un nuevo modo de responder en el Parlamento a la estrategia política anual de la Comisión, puesto que hemos decidido que los grupos políticos sean quienes intervengan y no la Comisión de Presupuestos. Las decisiones políticas del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo están claras y ya han sido expuestas: están a favor de una Europa social. Desean que Europa esté a favor de que la lucha contra el cambio climático se convierta en una prioridad. Desean asimismo una Europa que favorezca una acción exterior común. Cuando veo que la Comisión quiere que se aumente la contribución de la UE a la seguridad y estabilidad en el escenario internacional, me pregunto: ¿de dónde vamos a sacar el dinero? ¿Cómo vamos a conseguir que esta esperanza infundada se haga realidad? Si seguimos por el mismo camino, el Consejo nos pondrá en una posición insostenible, como hace cada año: la de elegir qué área del mundo debemos sacrificar. Una cuarta prioridad para nosotros es la referida a nuestros ciudadanos. Lo que la Comisión nos dice es que los ciudadanos deberían ser lo primero en 2009. Ya era hora, porque nuestro proyecto político no puede seguir estando tan alejado del pueblo. Por tanto, necesitamos mejorar todos nuestros intercambios, la información y la comunicación, pero, ¿dónde están los fondos para hacerlo? Hay algo que está claro: faltan recursos presupuestarios. Los márgenes disponibles ya se han comprometido y nosotros, en la Comisión de Presupuestos, no sabemos cómo se van a financiar estas prioridades. No queremos sacrificar las antiguas prioridades para poder aplicar las nuevas. ¿Qué van a hacer? Es urgente sacar a Europa de su enredo presupuestario y administrativo. El mundo político está cambiando rápidamente y nosotros en Europa estamos aportando ideas, pero nunca hemos sabido adoptar los recursos necesarios para aplicarlos de forma pragmática por lo que respecta a las expectativas políticas del Parlamento, evidentemente, pero tampoco a las de nuestros ciudadanos."@es21
"Härra president, volinik, oleme lõpuks jõudnud 2009. aasta poliitiliste prioriteetide protseduuri algatamiseni. See on tähtis samm, sest tulekul on mitmeid muutusi – uus koosseis, lepingu rakendamine – ja samuti märgib see parlamendi uut reageerimisviisi komisjoni iga-aastasele poliitilisele strateegiale, kuna me oleme otsustanud, et eelarvekomisjoni asemel võtavad sõna pigem fraktsioonid. Euroopa Parlamendi sotsialistide fraktsiooni poliitilised valikud on selged ja need on juba ka esitatud: need pooldavad sotsiaalset Euroopat. Nad tahavad Euroopat, mis teeks prioriteedi võitlusest kliimamuutustega; samuti tahavad nad Euroopat, mis toetaks ühtset välistegevust. Nähes, et komisjon tahab suurendada ELi panust julgeolekusse ja stabiilsusesse rahvusvahelisel tasandil, imestan ma: kust me küll selleks raha leiame? Kuidas me selle vagatseva soovi ellu viime? Kui me samal suunal jätkame, paneb nõukogu meid alusetusse olukorda nagu igal aastal: kus tuleb valida, milline maailma piirkond ohverdada. Meie neljandaks prioriteediks on meie kodanikud. Komisjon ütleb meile, et 2009. aasta tuleb kodanikud esikohale seada. Selleks on viimane aeg, sest meie poliitiline projekt ei saa ka edaspidi jääda inimestest nii kaugele. Peame seega tõhustama nii oma teabevahetust kui suhtlust, kuid kus on selleks vajalikud vahendid? Üks on selge: puudu on eelarvevahenditest! Olemasolevatest piiridest on juba räägitud ja meie eelarvekomisjonis ei tea nüüd, kuidas neid prioriteete rahastama hakatakse. Me ei taha uute prioriteetide rakendamiseks ohverdada vanu. Mida te kavatsete ette võtta? Euroopa on kiiresti vaja välja tuua sellest eelarvelisest ja administratiivsest segadusest. Poliitiline maailm muutub väga kiiresti ja meie siin Euroopas pakume välja ideid, kuid meil ei ole kunagi õnnestunud vastu võtta vahendeid nende pragmaatiliseks rakendamiseks nii parlamendi poliitilistes ootustes kui ka oma kodanike huvides."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, olemme viimeinkin edenneet tähän vuoden 2009 poliittisten prioriteettien prosessin avaamistilaisuuteen. Tämä on suuri askel, sillä monia muutoksia on tulossa – uusi parlamenttikausi, perussopimuksen käyttöönotto. Ollaan myös aloittamassa uutta menettelyä, jolla parlamentti vastaa komission vuotuiseen toimintastrategiaan, sillä olemme päättäneet, että asiasta esittävät kantansa budjettivaliokunnan sijaan poliittiset ryhmät. Euroopan parlamentin sosialidemokraattien ryhmän poliittinen valinta on selkeä, sillä se on jo mainittu: sosiaalinen Eurooppa. Ryhmä haluaa Euroopan, joka toimii sen puolesta, että taistelusta ilmastonmuutosta vastaan tehdään painopiste. Se haluaa myös Euroopan, jossa edistetään yhteisiä ulkosuhteita. Kun huomaan, että komissio haluaa, että EU:n tehtävää turvallisuuden ja vakauden edistämiseksi kansainvälisellä näyttämöllä tehostetaan, herää kysymys, miten löydämme siihen varat? Miten tästä hyvää tarkoittavasta toiveesta tehtäisiin totta? Jos jatkamme samalla tiellä, neuvosto asettaa meidät kestämättömään tilanteeseen, niin kuin se tekee joka vuosi: on valittava, mikä alue maailmassa uhrataan. Neljäntenä painopisteenämme ovat kansalaisemme. Komissio toteaa, että kansalaisten olisi oltava etusijalla vuonna 2009. Nyt on jo korkea aika, koska meidän toimintaohjelmaamme ei voida viedä eteenpäin, jos se on niin kaukana kansalaisista. Siksi kaikkea tietojenvaihtoa, tiedottamista ja viestintää on parannettava, mutta mistä tähän saadaan varat? Yksi asia on selvä: ei ole tarpeeksi budjettivaroja! Se, missä on vielä käytettävissä liikkumavaraa, on varat jo osoitettu muuhun käyttöön, ja me emme budjettivaliokunnassa tiedä nyt, miten nämä painopistealat rahoitetaan. Emme halua, että vanhat prioriteetit uhrataan, jotta uudet pannaan täytäntöön. Mitä te aiotte tehdä? On kiireellistä, että Eurooppa vedetään pois talousarvion ja hallinnon aiheuttamasta sekasotkusta. Poliittinen maailma muuttuu erittäin nopeasti ja meillä on Euroopassa uusia ajatuksia, mutta emme ole koskaan voineet sovittaa toteuttamiseen käytettäviä keinoja pragmaattisesti parlamentin ja kansalaistemme poliittisiin odotuksiin."@fi7
"Elnök úr, biztos úr, itt vagyunk a 2009-re vonatkozó politikai prioritásokat meghatározó folyamat indulásánál. Ez egy fontos lépés, mert sok változás lesz – új parlamenti ciklus, a Szerződés életbe lépése –, és emellett új módon válaszol a Parlament a Bizottság éves politikai stratégiájára, hiszen úgy döntöttünk, hogy inkább a politikai képviselőcsoportok beszéljenek a Költségvetési Bizottság helyett. A szocialista képviselőcsoport politikai választásai egyértelműek, és már leszögeztük: a szociális Európa mellett vannak. Olyan Európát szeretnének, amely számára prioritás a klímaváltozás elleni küzdelem; és egy olyan Európát, amely kedvez a közös külső cselekvésnek. Amikor azt látom, hogy a Bizottság növelné az EU hozzájárulását a biztonsághoz és a stabilitáshoz nemzetközi szinten, akkor arra gondolok: miből fogjuk fedezni ezt? Hogyan valósítjuk meg ezt az álmot? Ha tovább akarunk menni ezen az úton, akkor a Tanács, ahogyan minden évben, tarthatatlan pozícióba szorít minket: el kell döntenünk, hogy a világ melyik területét áldozzuk fel. Negyedik prioritásunkat a polgáraink jelentik. A Bizottság szerint 2009-ben a polgárokat kell az első helyre állítani. Ideje volt, mert ez a politikai projekt nem mehet tovább úgy, hogy ilyen távol van az emberektől. Javítanunk kell tehát a kapcsolatainkon, a tájékoztatáson és a kommunikáción, de miből fogjuk fedezni ezt? Egy valami bizonyos: a költségvetési források hiányoznak! A meglévő fedezetet már kikérték, és nem tudjuk a Költségvetési Bizottságban, hogy miként fogjuk ezeket a prioritásokat finanszírozni. Nem szeretnénk a korábbi prioritásokat feláldozni, hogy újakat fedezhessünk belőlük. Mit fogunk tenni? Sürgősen ki kell húzni Európát a költségvetési és adminisztratív zűrzavarból. A politika világa gyorsan változik, és nekünk is vannak új ötleteink Európában, de soha nem tudtuk elfogadni a szükséges erőforrásokat, amelyekkel a Parlament politikai elvárásainak, és természetesen polgáraink elvárásának megfelelően végrehajthattuk volna azokat."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, siamo giunti finalmente al lancio della procedura delle priorità politiche per il 2009. E’ un passo importante in quanto si verificheranno molti cambiamenti, come un nuovo mandato parlamentare e l’attuazione del Trattato; il 2009 segna inoltre un modo nuovo di rispondere in Parlamento sulla strategia politica annuale della Commissione, poiché abbiamo deciso che parleranno i gruppi politici anziché la commissione per i bilanci. Le scelte politiche del gruppo socialista al Parlamento europeo sono chiare, e sono state già annunciate: sono a favore di un’Europa sociale. I socialisti desiderano un’Europa propensa a rendere la lotta al cambiamento climatico una priorità; desiderano inoltre un’Europa che favorisca l’azione esterna comune. Quando apprendo che la Commissione vorrebbe che il contributo dell’Unione europea alla sicurezza e alla stabilità sulla scena internazionale aumentasse, mi domando: dove troveremo il denaro? In quale modo renderemo realtà questo pio desiderio? Se continuiamo sullo stesso percorso, il Consiglio ci porrà in una posizione insostenibile, come accade ogni anno: quella di scegliere quale zona del mondo sacrificare. La nostra quarta priorità sono i cittadini. La Commissione ci dice che nel 2009 i cittadini saranno al primo posto. E’ finalmente il momento, in quanto il nostro progetto politico non può proseguire così distante dalle persone. Occorre pertanto migliorare tutti i nostri scambi, l’informazione e la comunicazione, ma dove sono i finanziamenti per questo? Una cosa è certa: mancano le risorse di bilancio! Si è già parlato dei margini disponibili e noi della commissione per i bilanci non sappiamo adesso in quale modo verranno finanziate tali priorità. Non intendiamo sacrificare le precedenti priorità al fine di attuarne di nuove. Che cosa faremo? E’ urgente la necessità di liberare l’Europa dalla sua confusione finanziaria e amministrativa. Il mondo politico è in rapido cambiamento e noi in Europa abbiamo nuove idee, ma non siamo mai stati in grado di adottare le risorse necessarie per attuarle in modo concreto per quanto riguarda le aspettative politiche del Parlamento, certo, ma anche dei nostri cittadini."@it12
"Pone Pirmininke, Komisare, pagaliau nustatysime 2009 m. politinius prioritetus. Tai svarbus žingsnis, nes bus daug permainų: nauja parlamentinė kadencija, Sutarties pasirašymas. Be to, Parlamente bus nauju būdu aptariama Komisijos pateikiama metinė politikos strategija, nes nusprendėme, kad kalbės politinės grupės, o ne Biudžeto komitetas. Europos Parlamento Socialistų grupės pasirinkimai yra aiškūs ir jau buvo išsakyti: mes esame už socialią Europą. Mes už Europą, kurioje kova su klimato pokyčiais būtų prioritetinė sritis ir už Europą, kuri pasisako už bendrus užsienio politikos veiksmus. Kai matau, kad Komisija nori didinti ES indėlį skatinant saugą ir stabilumą tarptautinėje scenoje aš vis galvoju, iš kur mes gausime pinigų? Kaip mes galėtume įgyvendinti šį norą? Jei ir toliau eisime šiuo keliu, Taryba, kaip ir kiekvienais metais, įstums mus į nepatogią padėtį, t. y., turėsime pasirinkti, kurią pasaulio dalį turime paaukoti. Ketvirtoji prioritetinė sritis mums yra piliečiai. Komisija mums sako, kad 2009 m. pirmenybė turi būti teikiama piliečiams. Manau, kad tam dabar pats laikas, nes mūsų politiniai projektai negali būti įgyvendinami be žmonių palaikymo. Turime tobulinti apsikeitimą informacija ir ryšius, bet iš kur tam gauti lėšų? Viena yra aišku – biudžeto lėšų trūksta! Galimos ribos jau buvo aptartos ir mes, Biudžeto komiteto nariai, nežinome, kaip būtų galima finansuoti šias prioritetines sritis. Mes nenorime aukoti ankstesnių prioritetinių sričių, kad būtų galima skirti lėšas naujosioms. Ką ruošiatės daryti? Reikia kuo greičiau spręsti Europos biudžeto ir administravimo painiavą. Politinis pasaulis labai sparčiai kinta ir mums Europoje kyla įvairių minčių, bet niekada nepavyksta suderinti jų su ištekliais, kurių reikia praktiškai jas įgyvendinti atsižvelgiant į politinius Parlamento lūkesčius ir į mūsų piliečius."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār, beidzot te nu mēs esam nonākuši pie politisko prioritāšu procedūras sākuma 2009. gadam. Tas ir svarīgs solis, jo būs daudz pārmaiņu — jauns, Līguma radīts parlamentārs termins, — un Parlamentā tas arī iezīmē jaunu veidu, kā atbildēt Komisijas ikgadējai politiskajai stratēģijai, jo mēs esam nolēmuši, ka politiskās grupas būs tās, kas runās, nevis Budžeta komiteja. Sociālistu grupas politiskās izvēles Eiropas Parlamentā ir skaidras, un par tām jau ir ziņots: tās ir par sociālu Eiropu. Tās vēlas Eiropu, kas nosveras par labu cīņai pret klimata pārmaiņu kā prioritātei; tās arī grib Eiropu, kas nosveras par labu kopējai ārējai darbībai. Kad es redzu, ka Komisija grib, lai ES ieguldījums drošībai un stabilitātei starptautiskajā darbībā palielinās, es domāju: kur mēs atradīsim naudu? Kā mēs taisāmies realizēt šo veltīgo vēlēšanos? Ja mēs turpinām doties pa to pašu ceļu, Padome mūs nostādīs neapskaužamā stāvoklī, kā tā to dara katru gadu: izvēles priekšā, kuru pasaules daļu upurēt. Ceturtā prioritāte mums ir mūsu pilsoņi. Komisija mums saka, ka galvenā uzmanība 2009. gadā tiks veltīta iedzīvotājiem. Sen ir laiks, jo mūsu politiskais projekts nevar vēl ilgāk palikt tik tālu no cilvēkiem. Tāpēc mums vajag uzlabot visas mūsu informācijas un saziņas apmaiņas, bet kur tam ir finansējums? Viens ir skaidrs: budžetā resursu nav! Par pieejamajām rezervēm jau ir runāts, un mēs Budžeta komitejā tagad nezinām, kā šīs prioritātes ir domāts finansēt. Mēs negribam upurēt vecās prioritātes, lai īstenotu jaunas. Ko mēs grasāmies darīt? Ir ļoti steidzami jāizceļ Eiropa no budžeta un administratīvā jucekļa. Politiskā pasaule mainās ļoti ātri, un mēs Eiropā nākam ar idejām, bet mēs nekad neesam spējuši apstiprināt resursus, kas vajadzīgi, lai šīs idejas pragmatiski īstenotu, domājot, protams, par Parlamenta, kā arī mūsu pilsoņu politiskajām cerībām."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous voici enfin au lancement de la procédure des priorités politiques pour 2009. C'est une grande étape puisqu'il y aura de nombreuses mutations – nouvelle mandature, mise en place du traité –, et c'est une nouvelle réponse aussi du Parlement à la Commission sur son APS puisque nous avons choisi que les groupes politiques parlent plutôt que la commission des budgets. Les choix politiques du groupe des socialistes sont clairs et ils ont été rappelés: c'est l'Europe sociale. C'est l'Europe pour cette priorité en matière de lutte contre le changement climatique; c'est aussi l'Europe pour l'action extérieure commune. Et, voyez-vous, quand je vois que la Commission souhaite que la contribution de l'UE à la sécurité et à la stabilité sur la scène internationale soit augmentée, je me demande où l'on va trouver l'argent? Comment réaliser ce vœu pieux? Si nous continuons sur le même mode, nous serons, comme chaque année, mis par le Conseil dans une position intenable: choisir quelle zone du monde sacrifier. Une quatrième priorité pour nous, c'est le citoyen; voir que la Commission nous dit: il faut placer le citoyen d'abord en 2009. Il est grand temps, parce que notre projet politique, loin du peuple, ne peut pas continuer. Il nous faut donc renforcer tous les échanges, toutes les informations, la communication, mais avec quel argent? Une évidence: les moyens budgétaires font défaut! Les marges disponibles sont déjà préemptées et nous ne savons pas, aujourd'hui, à la commission des budgets, comment financer ces priorités. Nous ne voulons pas sacrifier les priorités anciennes pour mettre en œuvre de nouvelles priorités. Comment allez-vous faire? Il y a une grande urgence à sortir l'Europe de son magma budgétaire et gestionnaire. Le monde politique évolue à très grande vitesse et nous, en Europe, nous produisons des idées, mais nous n'avons jamais pu adopter nos moyens de mise en œuvre de façon pragmatique aux attentes politiques qui sont, certes, celles du Parlement, mais aussi celles des citoyens."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte commissaris, we zijn er nu eindelijk aan toe de procedure voor de politieke prioriteiten voor 2009 op te starten. Dit is een belangrijke stap omdat er vele veranderingen aan zitten te komen – een nieuwe parlementaire zittingsperiode, de inwerkingtreding van het Verdrag –, terwijl deze stap ook het startsein vormt voor een nieuwe omgang door het Parlement met de jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie, aangezien we besloten hebben dat in plaats van de Begrotingscommissie de fracties hun zegje zullen doen. De Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement maakt duidelijke politieke keuzes, die zij niet onder stoelen of banken steekt: zij is voor een sociaal Europa. Zij wil een Europa dat zich ervoor uitspreekt om van de bestrijding van klimaatverandering een prioriteit te maken; zij wil ook een Europa dat zich uitspreekt voor een gemeenschappelijk extern optreden. Als ik hoor dat de Commissie de bijdrage van de EU tot veiligheid en stabiliteit op het internationaal toneel te vergroten, vraag ik me af: waar halen we het geld vandaan? Hoe gaan we deze vrome wens in de praktijk omzetten? Als we doorgaan op deze weg zal de Commissie ons, net als ieder jaar, in een onmogelijke positie brengen, waarin wij moeten kiezen welk deel van de wereld wordt opgeofferd. De burgers zijn onze vierde prioriteit. De Commissie vertelt ons dat de burgers in 2009 op de eerste plaats moeten komen. Dat wordt hoog tijd omdat ons politieke project niet zo ver van de burgers verwijderd mag blijven. Daarom moeten we onze voorlichting en communicatie over de hele linie verbeteren, maar waar is het geld hiervoor? Eén ding is duidelijk: het ontbreekt aan begrotingsmiddelen! De beschikbare marges zijn reeds benut, en in de Begrotingscommissie hebben wij geen idee hoe deze prioriteiten gefinancierd gaan worden. Wij willen niet de oude prioriteiten opofferen om de nieuwe ten uitvoer te kunnen leggen. Hoe gaan we dat aanpakken? Europa moet dringend uit het budgettaire en bestuurlijke slop worden getrokken. De politieke wereld verandert snel, en in Europa komen we weliswaar op ideeën, maar hebben we nooit de benodigde middelen ter beschikking gesteld om ze in de praktijk uit te voeren op een manier die aan de politieke verwachtingen van het Parlement, maar ook die van de burgers, voldoet."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! W końcu jesteśmy bliscy uruchomienia procedury priorytetów politycznych na 2009 r. Jest to ważny krok, ponieważ czekają nas liczne zmiany, jak nowa kadencja Parlamentu czy ustanowienie traktatu. Wyznacza on też nowy sposób udzielania odpowiedzi przez Parlament na roczną strategię polityczną Komisji, ponieważ zadecydowaliśmy, że wypowiadać się będą grupy polityczne, a nie Komisja Budżetowa. Polityczne wybory Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim są jasne i zostały już ogłoszone: opowiadają się oni za społeczną Europą. Chcą Europy, której priorytetem będzie walka ze zmianami klimatu i która będzie wspierać wspólne działania zewnętrzne. Kiedy widzę, że Komisja pragnie zwiększenia wkładu UE w bezpieczeństwo i stabilność na scenie międzynarodowej, to wówczas stawiam pytanie: skąd weźmiemy na to pieniądze? Jak zamierzamy zrealizować to pobożne życzenie? Jeżeli będziemy dalej podążać tą samą drogą, to Rada, jak co roku, zepchnie nas na stanowisko nie do utrzymania: konieczność wyboru, który obszar świata poświęcić. Czwartym priorytetem są dla nas obywatele. Komisja mówi, że obywateli należy w 2009 r. postawić na pierwszym miejscu. Najwyższy czas, ponieważ nasz polityczny projekt nie może dalej być tak odległy od ludzi. Dlatego też należy polepszyć wszystkie wymiany, informacje i komunikację, ale gdzie są na to środki? Jedno jest jasne: brakuje środków budżetowych! Kwestia dostępnych rezerw już była omawiana. My w Komisji Budżetowej nie wiemy, jak mamy sfinansować te priorytety. Nie chcemy poświęcać starych priorytetów na rzecz realizacji nowych. Co macie zamiar robić? Istnieje paląca potrzeba wydobycia Europy z budżetowego i administracyjnego zamętu. Świat polityczny zmienia się bardzo szybko, a my w Europie przedstawiamy pomysły, lecz nigdy nie byliśmy w stanie uchwalić środków niezbędnych dla ich pragmatycznego wdrożenia, oczywiście w odniesieniu do politycznych oczekiwań Parlamentu, a także naszych obywateli."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, eis-nos aqui finalmente no lançamento das prioridades políticas para 2009. Este é um passo importante, pois haverá muitas mudanças – um novo mandato parlamentar, o estabelecimento do Tratado –, que marca também uma nova maneira de o Parlamento responder à estratégica política anual da Comissão, visto que decidimos que os grupos políticos irão falar mais alto do que a Comissão dos Orçamentos. As escolhas políticas do Grupo Socialista no Parlamento Europeu são claras, e já foram enunciadas: são por uma Europa social. Por uma Europa favorável a fazer da luta contra as alterações climáticas uma prioridade; são também por uma Europa que pugne por uma acção externa comum. Quando vejo que a Comissão quer que o contributo da UE para a segurança e a estabilidade na cena internacional seja aumentado, pergunto-me: onde vamos encontrar o dinheiro? Como vamos nós concretizar este pio desejo? Se continuarmos pelo mesmo caminho, o Conselho irá colocar-nos numa posição insustentável, como faz todos anos: a de escolher qual a região do mundo a sacrificar. Uma quarta prioridade para nós é a defesa dos interesses dos nossos cidadãos. O que a Comissão nos diz é que os cidadãos têm de ser colocados em primeiro lugar em 2009. Já é altura de o fazermos, pois o nosso projecto político não pode continuar a estar tão distante da população. Temos, portanto, de melhorar todos os nossos intercâmbios, a nossa informação e comunicação, mas com que dinheiro? Uma coisa é certa: os recursos orçamentais escasseiam! As margens disponíveis já foram reservadas, e agora, na Comissão dos Orçamentos, não sabemos como é que estas prioridades irão ser financiadas. Não queremos sacrificar as prioridades antigas para implementar novas. O que vamos fazer? Há de facto uma grande urgência em retirar a Europa do seu magma orçamental e administrativo. O mundo político está a mudar muito depressa e nós, na Europa, produzimos ideias, mas nunca conseguimos adoptar os recursos necessários para as implementar de uma forma pragmática e de acordo com as expectativas políticas do Parlamento, certamente, mas também as dos nossos cidadãos."@pt17
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous voici enfin au lancement de la procédure des priorités politiques pour 2009. C'est une grande étape puisqu'il y aura de nombreuses mutations – nouvelle mandature, mise en place du traité –, et c'est une nouvelle réponse aussi du Parlement à la Commission sur son APS puisque nous avons choisi que les groupes politiques parlent plutôt que la commission des budgets. Les choix politiques du groupe des socialistes sont clairs et ils ont été rappelés: c'est l'Europe sociale. C'est l'Europe pour cette priorité en matière de lutte contre le changement climatique; c'est aussi l'Europe pour l'action extérieure commune. Et, voyez-vous, quand je vois que la Commission souhaite que la contribution de l'UE à la sécurité et à la stabilité sur la scène internationale soit augmentée, je me demande où l'on va trouver l'argent? Comment réaliser ce vœu pieux? Si nous continuons sur le même mode, nous serons, comme chaque année, mis par le Conseil dans une position intenable: choisir quelle zone du monde sacrifier. Une quatrième priorité pour nous, c'est le citoyen; voir que la Commission nous dit: il faut placer le citoyen d'abord en 2009. Il est grand temps, parce que notre projet politique, loin du peuple, ne peut pas continuer. Il nous faut donc renforcer tous les échanges, toutes les informations, la communication, mais avec quel argent? Une évidence: les moyens budgétaires font défaut! Les marges disponibles sont déjà préemptées et nous ne savons pas, aujourd'hui, à la commission des budgets, comment financer ces priorités. Nous ne voulons pas sacrifier les priorités anciennes pour mettre en œuvre de nouvelles priorités. Comment allez-vous faire? Il y a une grande urgence à sortir l'Europe de son magma budgétaire et gestionnaire. Le monde politique évolue à très grande vitesse et nous, en Europe, nous produisons des idées, mais nous n'avons jamais pu adopter nos moyens de mise en œuvre de façon pragmatique aux attentes politiques qui sont, certes, celles du Parlement, mais aussi celles des citoyens."@ro18
"Pán predseda, komisári, konečne sa nachádzame pri začatí procesu politických priorít na rok 2009. Je to dôležitý krok, lebo sa udeje veľa zmien – nové parlamentné obdobie, vznik zmluvy – a takisto označuje nový spôsob odpovedania v Parlamente na výročnú politickú stratégiu Komisie, keďže sme sa rozhodli, že budú hovoriť skôr politické skupiny ako rozpočtový výbor. Politické rozhodnutia skupiny socialistov v Európskom parlamente sú jasné a už sa uviedli: sú v prospech sociálnej Európy. Chcú Európu, ktorá je v prospech toho, že sa z boja proti zmene klímy stane priorita, takisto chcú Európu, ktorá uprednostňuje spoločnú vonkajšiu činnosť. Keď vidím, že Komisia chce, aby sa zvýšil príspevok EÚ k bezpečnosti a stabilite na medzinárodnej scéne, čudujem sa: Kde vezmeme peniaze? Ako zrealizujeme toto zbožné želanie? Ak budeme pokračovať rovnakou cestou, Rada nás dostane do neudržateľnej pozície, ako to robí každý rok: tej, keď sa zvolí jedna oblasť na svete, ktorá sa obetuje. Štvrtou prioritou sú pre nás naši občania. To, čo nám hovorí Komisia, je, že v roku 2009 by mali byť občania na prvom mieste. Je najvyšší čas, lebo náš politický projekt už nemôže byť naďalej taký vzdialený od ľudí. Preto je potrebné, aby sme zlepšili všetky naše výmeny, informácie a komunikáciu, kde sú však na to zdroje? Jedna vec je jasná: rozpočtové zdroje sú nedostatočné! O dostupných odchýlkach sa už hovorilo a vo Výbore pre rozpočet nevieme, ako sa tieto priority budú financovať. Nechceme obetovať staré priority, aby sme mohli realizovať nové. Čo chcete urobiť? Je veľmi naliehavé pozdvihnúť Európu z jej rozpočtového a administratívneho zmätku. Politický svet sa mení veľmi rýchlo a v Európe prichádzame s myšlienkami, ale nikdy sme neboli schopní prispôsobiť zdroje potrebné na ich realizáciu pragmaticky, pokiaľ ide o politické očakávania Parlamentu, ale aj našich občanov."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, dočakali smo začetek postopka političnih prednostnih nalog za leto 2009. To je pomemben korak, ker se bo veliko zadev spremenilo – novo parlamentarno obdobje, uvedba pogodbe – in ker označuje tudi nov način odziva Parlamenta na letno strategijo politik Komisije, saj smo odločili, da bodo o tem govorile politične skupine in ne odbor za proračun. Politične odločitve skupine socialdemokratov v Evropskem parlamentu so jasne in so že bile izražene: zahtevajo socialno Evropo. Zahtevajo Evropo, ki se strinja, da mora boj proti podnebnim spremembam imeti prednost, hočejo pa tudi Evropo s skupnim zunanjim ukrepanjem. Ko vidim, da želi Komisija povečati prispevek Evropske unije za varnost in stabilnost na mednarodni ravni, se vprašam: Kje bomo dobili denar? Kako bomo to pobožno željo uresničili? Če bomo nadaljevali po isti poti, nas bo Svet, kot vsako leto, postavil v nevzdržen položaj: izbrati bomo morali, kateri del sveta bomo žrtvovali. Četrta prednostna naloga za nas so naši državljani. Komisija pravi, da bi v letu 2009 državljani morali biti na prvem mestu. Za to je že skrajni čas, saj naš politični projekt ne more napredovati, če bo še naprej tako oddaljen od ljudi. Zato moramo izboljšati vse izmenjave, obveščanje in sporočanje, ampak kje so sredstva za to? Nekaj je jasno: primanjkuje proračunskih sredstev. Sredstva, ki so bila na voljo, so bila že dodeljena in v odboru za proračun zdaj ne vemo, kako bodo te prednostne naloge financirane. Ne želimo žrtvovati starih prednostnih nalog za izvajanje novih. Kaj boste storili? Zelo nujno je, da Evropo dvignemo iz proračunske in upravne zmešnjave. Politični svet se spreminja zelo hitro, v Evropi pa imamo veliko domislic, vendar nikoli nismo uspeli zbrati potrebnih sredstev za njihovo pragmatično izvajanje zagotovo glede na politična pričakovanja Parlamenta, pa tudi naših državljanov."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsordförande! Nu är det äntligen dags för oss att inleda det politiska prioriteringsförfarandet för 2009. Det är ett viktigt steg, eftersom det kommer att ske många förändringar – en ny valperiod, upprättandet av fördraget – och det markerar också ett nytt sätt att i parlamentet svara på kommissionens årliga politiska strategi, eftersom vi har beslutat att de politiska grupperna kommer att tala snarare än budgetutskottet. Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet har gjort tydliga val, och de har redan framförts: de är för ett socialt EU. De vill ha ett EU som prioriterar en kamp mot klimatförändringarna. De vill också ha ett EU som är för gemensamma yttre åtgärder. När jag märker att kommissionen vill att EU:s bidrag till säkerhet och stabilitet på den internationella arenan ska ökas frågar jag mig: var ska vi ta pengarna ifrån? Hur ska vi förverkliga denna lovvärda önskan? Om vi fortsätter längs samma bana kommer rådet att försätta oss i en ohållbar situation, som den gör varje år: valet av vilken del av världen som vi ska offra. En fjärde prioritering för oss är våra medborgare. Det som kommissionen talar om för oss är att medborgarna ska ställas i centrum 2009. Det är hög tid, eftersom vårt politiska projekt inte kan fortsätta att ligga så här fjärran från folket. Vi måste därför förbättra alla våra utbyten, all vår information och kommunikation, men var hittar vi medel för detta? En sak är klar: det saknas budgetresurser! De marginaler som finns har man redan talat för, och vi i budgetutskottet vet inte hur dessa prioriteringar ska finansieras nu. Vi vill inte offra de gamla prioriteringarna för att genomföra nya. Vad ska ni göra? Det finns ett stort behov att lyfta upp EU ur dess budgetära och administrativa röra. Den politiska världen förändras mycket snabbt, och vi inom EU kommer med idéer, men vi har aldrig lyckats anpassa de resurser som behövs för att omsätta dem i praktiken, med säkerhet när det gäller parlamentets förväntningar, men också våra medborgares förväntningar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph