Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-11-Speech-2-017"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080311.7.2-017"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I think I should present the compliments of my group on the policy strategy that President Barroso has put forward for what, as he has said himself, will be an important and challenging year. The Commission has produced a strategy which is good in its political, financial and management content, and it has avoided what we sometimes call in my country ‘end-of-term-itis’. Of course, we need to concentrate to some extent on the weaknesses but, having heard Mr Nassauer, I would perhaps call them differences in points of emphasis rather than weaknesses, if I may put it that way. Certainly, there is an issue about bridging the mandate gap. If I look at the internal market area, issues like the European patent, patient mobility and the European private company law project are all issues which will read across. President Barroso has perhaps mentioned one or two of them, but we need to make sure that they flow through in the next mandate, because they are all essential parts of the internal market. In that respect I would have perhaps expected to see more of a theme emerging with regard to the need for what I would call financial security for our citizens in a world where we know there is financial turbulence at the moment and where people feel uncertain about the future – perhaps more of a theme in that respect. It is, of course, also the year of implementation of the Treaty and, whilst we can welcome, and I do welcome, the concentration in the document on the implementation theme – and I think that the idea of working with the Member States in future to ensure implementation of law across the board in a much more coordinated fashion is excellent – I would have preferred to see something in the document about that piece of legislation that will be so central to our citizens, the citizens’ initiative, but President Barroso stole my thunder by mentioning it this morning, so that is good. But it is central, and we need to make sure that the Commission brings forward the legislation to deal with that. Also, perhaps, some thought should be given to the relationship with national parliaments. Then, briefly with regard to external relations, can we have some read across with regard to external relations, energy and climate change – all of those issues? We know the Commission is discussing them. They have a high priority, not only somewhere like the Arctic, but in other areas of the globe as well."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, myslím si, že bych měla prezentovat blahopřání své skupiny k politické strategii, kterou předložil pan předseda Barroso, když jak sám řekl, půjde o důležitý a náročný rok. Komise vypracovala strategii, která je dobrá ve svém politickém, finančním a řídicím obsahu, a vyhnula se tomu, co v mé vlasti někdy nazýváme „projevy konce funkčního období“. Samozřejmě, že je zapotřebí, abychom se v určitém rozsahu zaměřili na slabé stránky, ale po vyslechnutí pana Nassauera bych je asi spíš nazvala rozdíly v bodech důrazu než slabými stránkami, pokud to tak mohu říci. Určitě jde o záležitost překlenutí mezery v mandátu. Někdy se dívám na oblast vnitřního trhu, otázky jako evropský patent, mobilita patentů a projekt evropského práva soukromých společností, to jsou všechno záležitosti, přes které přejdeme. Předseda Barroso zřejmě uvedl jednu anebo dvě z nich, ale je třeba ujistit se, že se dostanou do dalšího mandátu, neboť jsou to všechno důležité součásti vnitřního trhu. V tomto smyslu bych zřejmě očekávala, že uvidím více z tématu, jež se objevuje v souvislosti s potřebou, kterou bych nazvala finanční jistota pro naše občany ve světě, o němž víme, že v něm momentálně vznikají finanční turbulence a v němž lidé cítí nejistotu týkající se budoucnosti – možná více o tématu v tomto směru. Je to samozřejmě také rok implementování smlouvy, a zatím co můžeme uvítat, a já také vítám, zaměření dokumentu na téma implementace – a myslím si, že myšlenka práce s členskými státy v budoucnosti s cílem zajistit implementaci zákona celoplošně mnohem koordinovanějším způsobem je výborná –, raději bych v tomto dokumentu viděla něco o tomto úseku právních předpisů, který bude pro naše obyvatele tak zásadní, iniciativu občanů, ale předseda Barroso mi vzal vítr z plachet tím, že to dnes ráno zmínil, a tak je to v pořádku. Ale toto téma je ústřední a je zapotřebí, abychom se ujistili, že Komise předloží právní úpravu s cílem zabývat se touto otázkou. Rovněž by se možná mělo uvažovat o vztahu s vnitrostátními parlamenty. Potom, pokud jde o vnější vztahy, je možné nalézt analogii mezi vnějšími vztahy, energetikou a klimatickými změnami? Víme, že Komise o nich diskutuje. Mají vysokou prioritu, nejen někde v Arktidě, ale také na ostatních místech na Zemi."@cs1
"Hr. formand! Jeg tror, jeg bør komplimentere på min gruppes vegne for den politiske strategi, som kommissionsformand Barroso har fremsat for det, som han selv har sagt vil blive et vigtigt og udfordrende år. Kommissionen har udarbejdet en strategi, som har et godt politisk, økonomisk og styringsmæssigt indhold, og den har undgået det, vi i mit land sommetider kalder "ultimitis". Vi skal selvfølgelig i nogen grad koncentrere os om svaghederne, men efter at have hørt hr. Nassauer vil jeg muligvis kalde dem forskelle i punkter, der skal lægges vægt på, snarere end svagheder, hvis jeg må sige det på den måde. Der er bestemt et problem med at slå bro over mandatkløften. Hvis jeg ser på området for det indre marked, er spørgsmål som det europæiske patent, patientmobilitet og projektet om selskabsretten for private europæiske selskaber alle spørgsmål, der vil gå igennem. Kommissionsformand Barroso har måske nævnt et eller to af dem, men vi må sikre os, at de glider igennem i næste mandat, fordi de alle er væsentlige dele af det indre marked. I den henseende ville jeg måske mere have forventet at se et tema dukke op om behovet for, hvad jeg ville kalde økonomisk sikkerhed for vores borgere i en verden, hvor vi ved, at der er økonomisk turbulens i øjeblikket, og hvor mennesker er usikre på fremtiden - måske mere et tema, hvad det angår. Det er selvfølgelig også året for gennemførelsen af traktaten, og mens vi kan hilse velkommen, og det gør jeg, til koncentrationen i dokumentet om gennemførelsestemaet - og jeg tror, at idéen om at arbejde med medlemsstaterne i fremtiden for at sikre gennemførelse af love generelt på en meget mere koordineret måde er fortrinlig - ville jeg have foretrukket at se noget i dokumentet om den lovgivning, der vil være så central for vores borgere, borgerinitiativet, men kommissionsformand Barroso tog ordet ud af munden på mig ved at nævne det i formiddag, så det er godt. Men det er centralt, og vi skal sikre os, at Kommissionen fremlægger den lovgivning, der skal tage sig af det. Forholdet til de nationale parlamenter bør måske også tages under overvejelse. Derefter vil jeg kort spørge med hensyn til eksterne forbindelser: Kan vi få nogle yderligere forhandlinger med hensyn til eksterne forbindelser, energi og klimaændringer - alle disse spørgsmål? Vi ved, at Kommissionen drøfter dem. De har høj prioritet, ikke kun et sted som Nordpolen, men også andre steder på jordkloden."@da2
". Herr Präsident! Ich sollte wohl zunächst einmal die Anerkennung meiner Fraktion für die Strategieplanung zum Ausdruck bringen, die Herr Barroso für ein, wie er selbst sagt, wichtiges Jahr voller Herausforderungen vorgelegt hat. Die Kommission hat eine gute Strategie ausgearbeitet; gut sowohl hinsichtlich ihrer politischen und finanziellen Inhalte als auch in Bezug auf Koordinierungsfragen. Dabei hat er das vermieden, was in meinem Heimatland gelegentlich als Torschlusspanik bezeichnet wird. Wir müssen zwar in gewissem Maße auch auf die Schwächen eingehen, aber nachdem ich Herrn Nassauers Beitrag gehört habe, würde ich diese vielleicht eher als Unterschiede in der Gewichtung und nicht als Schwächen bezeichnen, wenn ich mal so sagen darf. Sicher wird es gewisse Schwierigkeiten bei der Überbrückung der Mandatslücke geben. Wenn ich mir den Binnenmarktbereich ansehe, dann werden Themen wie das europäische Patent, die Patientenmobilität und das geplante Gesetz über europäische Privatgesellschaften weiter im Raum stehen. Präsident Barroso hat vielleicht eines oder zwei dieser Themen genannt, aber wir müssen sicherstellen, dass sie auch in die nächste Mandatsperiode übernommen werden, da es sich ausnahmslos um wesentliche Bestandteile des Binnenmarktes handelt. In dieser Hinsicht hätte ich eventuell etwas Konkreteres erwartet zur Frage der Notwendigkeit, wie ich es nennen würde, finanzieller Sicherheit für unsere Bürger in einer Welt, in der es momentan bekanntlich finanzielle Turbulenzen gibt und in der die Menschen Zukunftsangst haben – etwas mehr in dieser Richtung vielleicht. Natürlich ist das kommende Jahr auch das Jahr der Umsetzung des neuen Vertrags, und obgleich wir es begrüßen können, und da schließe ich mich selbst mit ein, dass in dem Dokument das Thema Umsetzung so stark im Vordergrund steht – denn ich halte den Gedanken, künftig mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um eine wesentlich besser koordinierte Umsetzung des Rechts in allen Bereichen sicherzustellen, für hervorragend –, hätte ich lieber etwas über das Rechtsinstrument erfahren, das für unsere Bürger von so fundamentaler Bedeutung sein wird, nämlich die Bürgerinitiative, aber Präsident Barroso hat mir den Wind aus den Segeln genommen, indem er heute Morgen davon sprach, und somit ist das in Ordnung. Dennoch ist dieses Thema von zentraler Bedeutung, und wir müssen dafür sorgen, dass die Kommission die Rechtsetzungsarbeit in dieser Richtung voranbringt. Darüber hinaus sollten wir möglicherweise ein wenig über die Beziehungen zu den nationalen Parlamenten nachdenken. Dann, um kurz auf die Außenbeziehungen einzugehen, ist ein kurzer Überblick über Außenbeziehungen, Energiesicherheit und Klimawandel und all diese Themen möglich? Wir wissen, dass die Kommission darüber diskutiert. Diese Fragen haben einen hohen Stellenwert, nicht nur irgendwo in der Arktis, sondern auch in anderen Teilen dieser Welt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια της Ομάδας μου για την πολιτική στρατηγική που παρουσίασε ο Πρόεδρος Barroso για ένα έτος που, όπως ο ίδιος ανέφερε, θα αποβεί πολύ σημαντικό και θα μας φέρει αντιμέτωπους με μεγάλες προκλήσεις. Η Επιτροπή ανέπτυξε μια στρατηγική που είναι καλή ως προς το πολιτικό, οικονομικό και διαχειριστικό της περιεχόμενο, και απέφυγε εκείνο που ορισμένες φορές αποκαλούμε στη χώρα μου «σύνδρομο τέλους περιόδου». Ασφαλώς, πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποιο βαθμό και στις αδυναμίες της αλλά, έχοντας ακούσει την παρέμβαση του κ. Nassauer, θα τις χαρακτήριζα μάλλον διαφωνίες ως προς την έμφαση που δίδεται και όχι ως αδυναμίες, εάν μπορώ να το θέσω έτσι. Ασφαλώς, υπάρχει ανάγκη γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των εντολών. Ζητήματα όπως οι ευρωπαϊκές ευρεσιτεχνίες, η κινητικότητα των ασθενών και το σχέδιο για το ευρωπαϊκό ιδιωτικό εταιρικό δίκαιο αφορούν το σύνολο του χώρου της εσωτερικής αγοράς. Ο Πρόεδρος Barroso αναφέρθηκε ίσως σε κάποια εξ αυτών, αλλά πρέπει να εξασφαλισθεί ότι θα μεταβιβασθούν και στην επόμενη εντολή, διότι αποτελούν όλα ουσιαστικά στοιχεία της εσωτερικής αγοράς. Από αυτήν την άποψη, θα περίμενα ίσως να δω περισσότερα μέτρα σχετικά με αυτό που θα αποκαλούσα χρηματοπιστωτική ασφάλεια για τους πολίτες μας σε έναν κόσμο όπου γνωρίζουμε ότι σήμερα επικρατεί χρηματοπιστωτική αναταραχή και όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ανασφάλεια για το μέλλον τους. Το 2009 θα αποτελέσει, ασφαλώς, επίσης έτος εφαρμογής της Συνθήκης και, μολονότι μπορούμε να επικροτήσουμε, και προσωπικά επικροτώ, την εστίαση του εγγράφου στο ζήτημα της εφαρμογής αυτής –και θεωρώ ότι είναι εξαιρετική η ιδέα της μελλοντικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου σε όλα τα επίπεδα και με πολύ πιο συντονισμένο τρόπο– θα προτιμούσα να δω να αναφέρεται κάτι στο έγγραφο σχετικά με τη νομοθεσία εκείνη που θα έχει τόσο ουσιαστική σημασία για τους πολίτες μας, την πρωτοβουλία για τους πολίτες, αλλά ο Πρόεδρος Barroso με πρόλαβε αναφερόμενος σε αυτήν σήμερα το πρωί, επομένως αυτό αποτελεί θετικό στοιχείο. Είναι κάτι που έχει, όμως, κεντρικό ρόλο, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή θα υποβάλει την αναγκαία σχετική νομοθεσία. Επίσης, ίσως πρέπει να εξετασθεί και το ζήτημα της σχέσης με τα εθνικά κοινοβούλια. Τέλος, κάνοντας μια συνοπτική αναφορά στις εξωτερικές σχέσεις, μπορούμε να έχουμε μια κοινή ενημέρωση σχετικά με τα ζητήματα των εξωτερικών σχέσεων, της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής – όλων αυτών των ζητημάτων; Γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή διεξάγει σχετικές συζητήσεις. Έχουν υψηλή προτεραιότητα, όχι μόνο σε τόπους όπως η Αρκτική, αλλά και σε άλλα σημεία του πλανήτη."@el10
"Señor Presidente, creo que debería presentar el elogio de mi grupo de la estrategia política que el Presidente Barroso ha presentado para el que, como él mismo ha afirmado, será un año importante y desafiante. La Comisión ha elaborado una estrategia de calidad por lo que respecta a su contenido político, financiero y de gestión y ha evitado lo que en mi país a veces denominamos como «findelegislaturitis» ( ). Evidentemente, necesitamos concentrarnos en cierto sentido en las debilidades pero, tras haber escuchado al señor Nasauer, me gustaría tal vez denominarlas como diferencias de prioridades más que debilidades, si me lo permiten. Evidentemente, existe un problema relativo a colmar las lagunas de la legislatura. Al analizar el área del mercado interior, destacan cuestiones como la patente europea, la movilidad de los pacientes y el proyecto de ley sobre la sociedad privada europea. Puede que el Presidente Barroso haya mencionado una o dos de ellas. Necesitamos asegurarnos, no obstante, de que se transmitan a la próxima legislatura, puesto que son elementos fundamentales del mercado interior. En ese sentido tal vez habría esperado que se planteara algún tema más sobre la necesidad de lo que yo denominaría como seguridad financiera para nuestros ciudadanos, en un mundo en el que sabemos que existe en la actualidad cierta turbulencia financiera que provoca que los ciudadanos se sientan inseguros con respecto al futuro; acaso habría convenido que tal cuestión constituyera un tema de importancia. Evidentemente, es también el año de la aplicación del Tratado y, aunque podemos acoger con satisfacción, y yo personalmente lo hago, que el documento se centre en la aplicación —y considero que la idea de trabajar con los Estados miembros en el futuro para garantizar la aplicación de la legislación de forma mucho más coordinada es excelente— habría preferido poder ver algo en el documento referido a la parte de legislación que será fundamental para nuestros ciudadanos, la iniciativa de los ciudadanos, pero el Presidente Barroso me ha quitado la primicia al mencionarlo esta mañana, lo cual resulta positivo. Sin embargo, se trata de un elemento fundamental y necesitamos asegurarnos que la Comisión presente la legislación necesaria para abordarlo. Asimismo, tal vez debería dedicarse una cierta reflexión a la relación con los Parlamentos nacionales. Luego, brevemente, con respecto a las relaciones exteriores, ¿acaso podemos leer algo con respecto a las relaciones exteriores, la energía y el cambio climático, todas estas cuestiones? Sabemos que la Comisión las está debatiendo. Tienen máxima prioridad, no sólo en lugares como el Ártico, sino también en otras zonas del globo."@es21
"Härra president, arvan, et peaksin edastama oma fraktsiooni kiidusõnad poliitilise strateegia kohta, mille president Barroso esitas, nagu ta ise ütles, selleks oluliseks ja väljakutseid esitavaks aastaks. Komisjon on välja töötanud strateegia, mis on hea poliitiliselt, finantsiliselt ja juhtimisalaselt ning on vältinud seda, mida me minu kodumaal mõnikord nimetame „koosseisu volituste lõppemise tõveks”. Loomulikult peame mingil määral keskenduma puudustele, kuid kuulates härra Nassauerit, nimetaksin neid puuduste asemel pigem erinevusteks olulistes küsimustes, kui nii võib öelda. Muidugi on olemas volituste lõhe ületamise küsimus. Kui vaatan siseturu piirkonda, siis jäävad silma sellised probleemid nagu Euroopa patent, patsientide liikuvus ja Euroopa eraäriühinguõiguse projekt. President Barroso mainis neist võib-olla ühte-kahte, kuid me peame olema veendunud, et need järgmiste volituste ajal läbi viidaks, kuna need on siseturu oluliseks osaks. Selles osas oleksin võib-olla tahtnud näha konkreetsema motiivi kujunemist seoses vajadusega selle järele, mida mina nimetaksin meie kodanike finantsjulgeolekuks maailmas, kus me teame, et hetkel valitseb finantskaos ja kus inimesed ei ole kindlad tuleviku suhtes – mis on võib-olla selles suhtes aktuaalsem. Loomulikult on kõnealune aasta ka lepingu rakendamise aasta ja kuigi me saame tervitada, ja ma tervitangi dokumendi keskendumist rakendamisele – ja minu arvates on mõte tulevikus liikmesriikidega koostöö tegemisest seaduste rakendamise tagamiseks kõikjal palju rohkem koordineeritult suurepärane –, oleksin eelistanud näha dokumendis midagi selle õigusakti kohta, mis saab olema nii keskne meie kodanikele, kodanikualgatuse kohta, kuid president Barroso ennetas mind, mainides seda täna hommikul, nii et sellega on kõik korras. Aga see on keskse tähtsusega ja me peame olema kindlad, et komisjon esitab õigusaktid sellega tegelemiseks. Samuti peaks võib-olla tähelepanu pöörama suhtele riikide parlamentidega. Järgmiseks, lühidalt seoses välissuhetega, kas saaksime ülevaate välissuhete, energia ja kliimamuutuse – kõigi nimetatud küsimuste osas? Me teame, et komisjon arutleb nende üle. Need on prioriteetse tähtsusega, mitte ainult Arktikas, vaid ka maailma teistes piirkondades."@et5
"Arvoisa puhemies, esitän ryhmäni puolesta onnittelut toimintastrategiasta, jota puheenjohtaja Barroso on ehdottanut, kuten hän itse sanoi, tärkeää ja haastavaa vuotta varten. Komissio on laatinut toimintastrategian, joka on korkeatasoinen poliittiselta, rahoitukselliselta ja hallinnolliselta sisällöltään, ja välttänyt sen, mitä omassa valtiossani joskus kutsutaan vaalikauden lopun taudiksi. Meidän on tietysti keskityttävä jossain määrin puutteita koskeviin näkökohtiin, mutta Hartmut Nassaueria kuultuani haluaisin ehkä puhua niistä painotuseroina puutteiden sijaan, jos voisin ilmaista asian näin. On tietysti kysymys toimikausien välisten erojen silottamisesta. Jos tarkastelen sisämarkkina-aluetta, niin eurooppalaista patenttia, potilaiden liikkuvuutta ja Euroopan yksityisyrityksiä koskevat lainsäädäntösuunnitelmat ovat kaikki asioita, jotka on toteutettava. Puheenjohtaja Barroso on ehkä maininnut yhden tai toisen niistä, mutta meidän on oltava varmoja, että ne käsitellään seuraavan toimikauden aikana, koska ne ovat kaikki sisämarkkinoiden keskeisiä osia. Tässä yhteydessä olisin ehkä olettanut näkeväni enemmän teemoja siitä tarpeesta, mitä voitaisiin kutsua kansalaisten taloudelliseksi turvallisuudeksi maailmassa, joka on tällä hetkellä taloudellisessa myllerryksessä ja jossa ihmiset ovat epävarmoja tulevaisuudesta. Ehkä näitä teemoja olisi käsiteltävä enemmän. On tietenkin kyse myös vuodesta, jolloin perussopimus pannaan täytäntöön. Vaikka voimmekin pitää, ja minä erityisesti pidän, hyvänä sitä, että asiakirjassa keskitytään täytäntöönpanon teemaan – ja mielestäni ajatus jäsenvaltioiden kanssa työskentelemisestä tulevaisuudessa, jotta varmistetaan lakien täytäntöönpano yleisesti yhteensopivammalla tavalla on mainio – olisin kuitenkin nähnyt asiakirjassa mieluummin jotain siitä lainsäädännöstä, joka on erittäin keskeinen kansalaisillemme, eli kansalaisaloitteesta. Mutta puheenjohtaja Barroso hillitsi vimmastustani mainitsemalla sen tänä aamuna, joten asia on kunnossa. Kyse on kuitenkin keskeisestä kysymyksestä, joten meidän on varmistettava, että komissio esittää asiaan vaadittavan lainsäädännön. Lisäksi olisi pohdittava jonkin verran suhdetta kansallisiin parlamentteihin. Lisäksi vielä hieman ulkosuhteista: voimmeko saada tietoja ulkosuhteista, energiasta ja ilmastonmuutoksesta, kaikista näistä kysymyksistä? Tiedämme, että komissio käsittelee näitä asioita. Ne ovat erittäin tärkeitä, eivätkä ainoastaan arktisella alueella vaan myös muualla maailmassa."@fi7
"Monsieur le Président, je pense que je devrais présenter les compliments de mon groupe pour la stratégie politique que le Président Barroso nous a présenté pour ce qui sera, comme il l’a dit lui-même, une année importante et pleine de défis. La Commission a produit une bonne stratégie en termes de contenu politique, financier et administratif, et elle a évité ce que nous appelons parfois dans mon pays la «démotivation de fin de mandat». Bien sûr, nous devons nous concentrer, dans une certaine mesure, sur les faiblesses, mais, ayant entendu M. Nassauer, je les appellerai peut-être des différences de priorité plutôt que des faiblesses, si je puis dire. La manière de boucler le mandat fait débat, c’est certain. Si je regarde le domaine du marché intérieur, des sujets tels que le brevet européen, la mobilité des patients et le projet de droit des sociétés privées feront tous l’objet d’une lecture croisée. Le Président Barroso a peut-être mentionné un ou deux de ces points, mais nous devons veiller à ce que les actions dans ces domaines se poursuivent au cours du prochain mandat, parce qu’il s’agit d’éléments essentiels du marché intérieur. À cet égard, j’aurais peut-être espéré voir émerger quelque chose qui se rapproche davantage d’un thème concernant le besoin de ce que j’appellerais de la sécurité financière dans un monde où, nous le savons, il y a, pour l’instant, des turbulences financières et où les gens ont des doutes quant à l’avenir – peut-être quelque chose qui se rapproche davantage d’un thème à cet égard. C’est aussi, bien sûr, l’année de la mise en œuvre du Traité et, si nous pouvons saluer, et je salue, l’accent mis, dans le document, sur le thème de la mise en œuvre – et je pense que l’idée de collaborer avec les États membres à l’avenir afin de garantir l’application de la loi dans tous les domaines de manière beaucoup plus coordonnée est excellente – j’aurais quand même préféré voir dans le document quelque chose au sujet de cet acte législatif qui sera si central pour nos concitoyens, l’initiative des citoyens, mais le président Barroso m’a volé la vedette en la mentionnant ce matin, et c’est une bonne chose. Mais c’est un point central, et nous devons veiller à ce que la Commission présente la législation relative à cette initiative. Il faudrait peut-être également réfléchir à la relation avec les parlements nationaux. Enfin, brièvement, en ce qui concerne les relations extérieures, pouvons-nous procéder à une lecture croisée concernant les relations extérieures, l’énergie et le changement climatique – l’ensemble de ces questions? Nous savons que la Commission en discute. Elles ont un degré de priorité élevé, pas seulement dans un endroit comme l’Arctique, mais aussi dans d’autres régions du globe."@fr8
"Elnök úr, azt hiszem, tolmácsolnom kell képviselőcsoportom elismerését a Barroso elnök által körvonalazott politikai stratégiát illetően ebben – ahogyan ő maga mondta – a kihívással teli és jelentős évben. A Bizottság olyan stratégiát alkotott, amely erős politikai, pénzügyi és igazgatási tartalmát tekintve, és amely elkerülte azt, amit az én országomban néha a “kormányzati ciklus vége” szindrómának hívnak. Természetesen bizonyos mértékig figyelnünk kell a gyengeségekre, de Nassauer urat hallgatva én inkább talán hangsúlykülönbségeknek, mint gyengeségeknek nevezném ezeket, ha szabad így fogalmaznom. Bizonyára kérdéses a mandátumhiány áthidalása. Ha a belső piac területét nézzük, akkor az olyan ügyek is át fognak nyúlni a későbbiekre, mint az európai szabadalom, a betegek mobilitása és az európai magántársasági jogi projekt. Barroso elnök talán említett egyet-kettőt ezek közül, de biztosítanunk kell, hogy a következő ciklus is foglalkozzon ezzel, mivel ezek a belső piac létfontosságú részei. E tekintetben talán azt vártam volna, hogy a polgáraink pénzügyi biztonságának témájáról többet hallunk most, egy olyan világban, ahol jelenleg – mint tudjuk – komoly pénzügyi zavarok vannak, és sokan bizonytalanok a jövővel kapcsolatban – ezzel kapcsolatban többet is beszélhetnénk. Ez természetesen a Szerződés végrehajtásának is az éve, és miközben üdvözölhetjük, és én valóban üdvözlöm, hogy a dokumentum erőteljes hangsúlyt helyez a megvalósítás témájára – és úgy gondolom, hogy remek ötlet, hogy a tagállamokkal sokkal összehangoltabban dolgozzunk együtt a jövőben a teljes joganyag végrehajtásának biztosítása érdekében –, ám jobban szerettem volna, ha látok valamit a dokumentumban az állampolgáraink számára olyan fontos újításról, az állampolgári kezdeményezésről, de Barroso úr lecsendesített haragomat azzal hogy felemlítette ezen a reggelen, ez tehát rendben van. De ennek központi jelentősége van, ezért biztosítanunk kell, hogy a Bizottság előálljon az ezzel kapcsolatos jogszabályokkal. Talán bizonyos mértékben foglalkozni kellene a nemzeti parlamentekkel való kapcsolatokkal is. Végül röviden a külső kapcsolatokról, kaphatnánk tájékoztatást a külső kapcsolatok, az energia és a klímaváltozás kapcsán – mindezen kérdések kapcsán? Tudjuk, hogy a Bizottság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Nagyon nagy fontossággal bírnak, nem csak az északi sarkkörön túl, hanem a bolygó más részein is."@hu11
"Signor Presidente, credo di dover porgere le congratulazioni del mio gruppo per la strategia politica che il Presidente Barroso ci ha presentato per quello che, come lui stesso ha dichiarato, sarà un anno importante e impegnativo. La Commissione ha elaborato una strategia positiva nel suo contenuto politico, finanziario e di gestione, e ha evitato ciò che a volte nel mio paese chiamiamo “sindrome da scadenza di mandato”. Senza dubbio, occorre concentrarci in una certa misura sulle debolezze ma, dopo aver ascoltato l’onorevole Nassauer, le chiamerei piuttosto differenze anziché debolezze, se posso definirle così. Certamente, esiste il problema di colmare il vuoto di mandato. Se penso allo spazio del mercato interno, questioni quali i brevetti europei, la mobilità dei pazienti e la proposta legislativa in materia di società private europee, sono tematiche che verranno analizzate. Forse il Presidente Barroso ne ha citate una o due, ma occorre garantire che verranno affrontate anche nel prossimo mandato, in quanto componenti essenziali del mercato interno. A tale riguardo, forse mi sarei aspettata che emergesse più di un argomento sulla necessità di quella che chiamerei sicurezza finanziaria per i nostri cittadini in un mondo scosso attualmente, come sappiamo, da una turbolenza finanziaria e in cui le persone si sentono insicure rispetto al futuro; forse più di un aspetto in questo senso. E’ di certo anche l’anno dell’attuazione del Trattato e, mentre possiamo accogliere positivamente, come faccio io, la concentrazione nel documento relativa alla tematica dell’attuazione, e credo sia eccellente l’idea di collaborare in futuro con gli Stati membri al fine di garantire un’applicazione della normativa più coordinata oltre frontiera, avrei preferito leggere che nel testo venisse almeno citata la disposizione che sarà davvero cruciale per i nostri cittadini, ossia l’iniziativa dei cittadini, ma il Presidente Barroso mi ha battuto sul tempo parlandone questa mattina, il che è positivo. Tuttavia, è un tema fondamentale, e dobbiamo assicurarci che la Commissione elabori la normativa pertinente. Inoltre, probabilmente si dovrebbe anche pensare alle relazioni con i parlamenti nazionali. Pertanto, in sintesi, per quanto riguarda le relazioni esterne, possiamo valutare queste ultime assieme all’energia e al cambiamento climatico, tutte e tre le questioni congiuntamente? Sappiamo che la Commissione le sta discutendo. Hanno una priorità elevata, non solo in posti lontani come l’Artico, ma anche in altre aree del pianeta."@it12
"Pone Pirmininke, norėčiau savo grupės narių vardu išsakyti komplimentus dėl politikos strategijos, kurią pasiūlė Pirmininkas Barroso, kuri, kaip jis pats sakė, bus priimama svarbiais ir sudėtingais metais. Komisija sukūrė gerą strategiją atsižvelgiant į politinius, finansinius ir vadovavimo aspektus ir išvengė kadencijos pabaigoje kartais pasitaikančio sąstingio. Be abejo, privalome skirti dėmesio silpnosioms vietoms, bet, išklausius pono Nassauer, pavadinčiau jas požiūrių skirtumais, o ne silpnosiomis vietomis. Be abejo, kyla klausimų, kaip kompensuoti įgaliojimų nebuvimą. Pažvelgus į vidaus rinkos sritį kyla klausimų dėl Europietiškų patentų, patentų mobilumo ir Europos privačių bendrovių įstatymų projekto. Pirmininkas Barroso tikriausiai minėjo vieną ar du šiuos klausimus, bet privalome užtikrinti, kad visi jie būtų sprendžiami kitos kadencijos laikotarpiu, nes visi jie yra svarbios sudedamosios vidaus rinkos dalys. Tuo atžvilgiu tikėjausi daugiau išgirsti apie finansinę mūsų piliečių saugą pasaulyje, kurį užklumpa finansiniai neramumai ir žmonės nėra užtikrinti dėl savo ateities. Be abejo, tai bus Sutarties įgyvendinimo metai ir nors galiu pasidžiaugti dėl dokumente nurodytų įgyvendinimo būdų, manau, kad būtų naudinga valstybėms narėms bendradarbiauti siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą neatsižvelgiant į valstybių sienas labiau suderintu būdu, norėjau, kad dokumente būtų užsimenama apie įstatymus, kurie būtų bendri visiems mūsų piliečiams, kitaip sakant, pageidavau piliečių iniciatyvos, bet Pirmininkas Barroso užbėgo man už akių ir užsiminė apie tai šį rytą, kas yra puiku. Svarbiausia, kad užtikrintume, jog Komisija parengs šios srities įstatymus. Be to, turėtų būti skiriama šiek tiek dėmesio ryšiams tarp nacionalinių parlamentų. Prisiminus užsienio santykius, ar galime sakyti, kad efektyviai atsižvelgiame į energijos poreikio ir klimato pokyčių klausimus? Žinome, kad Komisija jais diskutuoja. Jie yra tikrai svarbūs ir ne tik tie, kurie susiję su Šiaurės poliaračiu, bet ir kitomis pasaulio vietomis."@lt14
". - Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka man jāizsaka manas grupas atzinība stratēģijas politikai, ko priekšsēdētājs ir piedāvājis, kā viņš pats to teica, svarīgam un problēmu pilnam gadam. Komisija ir radījusi stratēģiju, kas ir laba pēc sava politiskā, finanšu un vadības satura, un tā ir izvairījusies no tā, ko mēs manā valstī dažreiz saucam par „termiņa beigu iekaisumu”. Protams, ka mums ir jākoncentrē uzmanība zināmā mērā uz trūkumiem, bet, noklausījusies es varbūt tos nosauktu par atšķirībām uzsvaros, nevis trūkumiem, ja es tā drīkstētu teikt. Protams, ir jautājums par to, kā pārvarēt plaisu starp mandātiem. Ja es skatos uz iekšējā tirgus jomu, tādi jautājumi kā Eiropas patents, pacientu mobilitāte un Eiropas privāto uzņēmumu tiesību akta projekts ir visi jautājumi, kas iesniegsies nākamajos mandātos. Priekšsēdētājs ir minējis varbūt vienu vai divus no tiem, bet mums ir jābūt drošiem, ka tie pāriet uz nākamo mandātu, jo tie visi ir iekšējā tirgus būtiskas sastāvdaļas. Šajā sakarībā es būtu varbūt gaidījusi vairāk kaut ko par tēmu attiecībā uz nepieciešamību, ko es sauktu par mūsu pilsoņu finansiālo drošību pasaulē, kur, kā mēs zinām, notiek finanšu satricinājumi pašreiz un kur cilvēki jūtas nedroši par nākotni — varbūt vairāk par šo tēmu. Protams, ka šis ir arī Līguma īstenošanas gads, un, lai gan mēs atzinīgi varam vērtēt un es patiešām vērtēju atzinīgi dokumenta pievēršanos īstenošanas tēmai — un es domāju, ka doma par strādāšanu ar dalībvalstīm turpmāk, lai nodrošinātu tiesību visaptverošu īstenošanu daudz saskaņotākā veidā, ir teicama — es labprātāk būtu redzējusi dokumentā kaut ko par to tiesību aktu, kas būs tik nozīmīgs mūsu pilsoņiem, pilsoņu iniciatīvai, bet priekšsēdētājs apklusināja manus pērkona dārdus, to pieminot šorīt, tāpēc tas ir kārtībā. Bet tas ir centrāls jautājums, un mums jābūt drošiem, ka Komisija sagatavo tiesību aktus, lai to risinātu. Varbūt arī mazliet jāpadomā par attiecībām ar valstu parlamentiem. Tad vēl īsumā par ārējām attiecībām, vai mēs varam gūt kopskatu par ārējām attiecībām, enerģiju un klimata pārmaiņu — visiem šiem jautājumiem? Mēs zinām, ka Komisija par tiem spriež. Tiem ir augsta prioritāte ne tikai kaut kur Arktikā, bet arī citos pasaules reģionos."@lv13
"Mr President, I think I should present the compliments of my group on the policy strategy that President Barroso has put forward for what, as he has said himself, will be an important and challenging year. The Commission has produced a strategy which is good in its political, financial and management content, and it has avoided what we sometimes call in my country ‘end-of-term-itis’. Of course, we need to concentrate to some extent on the weaknesses but, having heard Mr Nassauer, I would perhaps call them differences in points of emphasis rather than weaknesses, if I may put it that way. Certainly, there is an issue about bridging the mandate gap. If I look at the internal market area, issues like the European patent, patient mobility and the European private company law project are all issues which will read across. President Barroso has perhaps mentioned one or two of them, but we need to make sure that they flow through in the next mandate, because they are all essential parts of the internal market. In that respect I would have perhaps expected to see more of a theme emerging with regard to the need for what I would call financial security for our citizens in a world where we know there is financial turbulence at the moment and where people feel uncertain about the future – perhaps more of a theme in that respect. It is, of course, also the year of implementation of the Treaty and, whilst we can welcome, and I do welcome, the concentration in the document on the implementation theme – and I think that the idea of working with the Member States in future to ensure implementation of law across the board in a much more coordinated fashion is excellent – I would have preferred to see something in the document about that piece of legislation that will be so central to our citizens, the citizens’ initiative, but President Barroso stole my thunder by mentioning it this morning, so that is good. But it is central, and we need to make sure that the Commission brings forward the legislation to deal with that. Also, perhaps, some thought should be given to the relationship with national parliaments. Then, briefly with regard to external relations, can we have some read across with regard to external relations, energy and climate change – all of those issues? We know the Commission is discussing them. They have a high priority, not only somewhere like the Arctic, but in other areas of the globe as well."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat het op zijn plaats is voorzitter Barroso namens mijn fractie te complimenteren met de beleidsstrategie die hij heeft voorgesteld voor het komende jaar, dat, zoals hij zelf ook zegt, een belangrijk jaar met vele uitdagingen gaat worden. De Commissie heeft een in politiek, financieel en bestuurlijk opzicht goede strategie opgezet en heeft vermeden om, zoals men in mijn land pleegt te zeggen, in “end-of-term-itis” te vervallen. Natuurlijk moeten we ons in zekere mate op de zwakke punten concentreren, maar na de woorden van de heer Nassauer te hebben gehoord zou ik liever van verschillende accentueringen willen spreken dan van zwakke punten, als ik het zo mag zeggen. Een punt van discussie is zeker de vraag hoe een brug kan worden geslagen tussen het lopende en het nieuwe mandaat van de Commissie. Als ik kijk naar de interne markt, zijn kwesties als het Europees octrooi, patiëntenmobiliteit en het project betreffende de Europese besloten vennootschap allemaal kwesties die blijven spelen. Voorzitter Barroso heeft misschien één à twee van deze punten genoemd, maar we moeten ervoor zorgen dat zij een plaats krijgen binnen het nieuwe mandaat, aangezien zij essentiële onderdelen vormen van de interne markt. In dit verband had ik wellicht verwacht dat er meer aandacht zou worden besteed aan wat ik financiële zekerheid voor onze burgers zou willen noemen, in een wereld waarin, zoals u weet, momenteel financiële onrust heerst en en de burgers zich zorgen maken over de toekomst. Tevens is het natuurlijk het jaar van de tenuitvoerlegging van het Verdrag, en hoewel we blij kunnen zijn over de aandacht die in dat document aan de tenuitvoerlegging wordt besteed – en hoewel ik van mening ben dat het een uitstekend idee is om in de toekomst met de lidstaten samen te werken om voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving over de hele linie te zorgen – zou ik liever hebben gezien dat in dat document iets stond over het stuk wetgeving dat voor onze burgers van centraal belang zal zijn: het burgerinitiatief. Maar de heer Barroso was mij vanmorgen voor door het burgerinitiatief te noemen, dus dat is goed. Het is echter van centraal belang, en we moeten ervoor zorgen dat de Commissie met de nodige wetgeving op de proppen komt om het burgerinitiatief te regelen. Bovendien dient misschien aandacht te worden besteed aan de betrekkingen met de nationale parlementen. Om ten slotte de buitenlandse betrekkingen even aan te stippen: is het mogelijk om onderwerpen als buitenlandse betrekkingen, energie en klimaatverandering in het volgende mandaat op te pikken? Wij weten dat in de Commissie over deze dingen wordt gediscussieerd. Zij hebben hoge prioriteit, niet alleen in de poolgebieden, maar ook in andere delen van de wereld."@nl3
"Panie przewodniczący! Myślę, że powinnam złożyć w imieniu mojej grupy wyrazy uznania dla strategii politycznej, jaką przedstawił przewodniczący Barosso dla przyszłego roku, który, jak sam powiedział, będzie ważny i pełen wyzwań. Komisja opracowała strategię, która jest dobra pod względem politycznym, finansowym i zarządzania i uniknęła tego, co w moim kraju określa się mianem ‘end-of-term-itis’ (dosł. „choroba końca kadencji”). Musimy oczywiście skupić się w pewnym stopniu na słabych stronach, ale po wysłuchaniu pana Nassauera nazwałabym je raczej różnicami w położeniu akcentu, jeśli mogę tak powiedzieć, niż słabościami. Oczywiście mamy do czynienia z problemem wypełnienia przerwy w sprawowaniu mandatu. Patrząc na obszar rynku wewnętrznego, sprawy takie jak patent europejski, mobilność pacjenta oraz projekt europejskiego prawa dla firm prywatnych będą obowiązywać przekrojowo. Przewodniczący Barosso wspomniał zapewne o jednej lub dwóch z nich, lecz musimy się upewnić, że będą one rozpatrywane w trakcie następnego mandatu, ponieważ stanowią podstawowe części rynku wewnętrznego. W tej kwestii oczekiwałabym raczej, że usłyszę więcej na temat pojawiającej się kwestii potrzeby tego, co nazywam bezpieczeństwem finansowym naszych obywateli w świecie, w którym, jak wiemy, dochodzi obecnie do zaburzeń finansowych i gdzie ludzie nie są pewni przyszłości. Jest to oczywiście również rok wdrażania traktatu. Tak więc podczas gdy możemy z zadowoleniem przyjąć, co też sama czynię, fakt, że dokument skupia się na kwestii wdrażania - a uważam, że idea przyszłej współpracy z państwami członkowskimi w celu zagwarantowania powszechnego wdrożenia prawa w znacznie bardziej skoordynowany sposób jest wspaniała - to wolałbym ujrzeć w tym dokumencie coś na temat tego aktu prawnego, co miałoby kluczowe znaczenie dla obywateli - inicjatywę obywatelską. Przewodniczący Barosso ubiegł mnie jednak wspominając o tym dziś rano - to niewątpliwie dobry znak. Jest to jednak najważniejsze i musimy upewnić się, że Komisja prezentuje prawodawstwo po to, aby nad nim pracować. Być może należy też poświęcić nieco uwagi stosunkom z parlamentami krajowymi. Następnie, krótko o stosunkach zewnętrznych: czy moglibyśmy zastosować przekrojowe podejście do stosunków zewnętrznych, energetyki i zmiany klimatu - do tych wszystkich spraw? Wiemy, że Komisja je omawia. Posiadają one wysoki priorytet, i to w odniesieniu nie tylko do jakichś odległych obszarów, jak Arktyka, ale też do innych części świata."@pl16
"Senhor Presidente, entendo que me cumpre apresentar, em nome do meu Grupo, as nossas felicitações pela estratégia política que o Senhor Presidente José Manuel Barroso apresentou para aquele que, o próprio o disse, será um ano importante e exigente. A Comissão apresentou uma estratégia que é positiva no que respeita ao seu conteúdo político, financeiro e de gestão, tendo evitado aquilo a que no meu país apelidamos de “vícios de final de mandato”. Evidentemente que é preciso que nos concentremos, até certo ponto, nas debilidades, mas tendo ouvido o senhor deputado Nassauer, chamar-lhes-ia antes diferenças de ênfase do que debilidades, se me permitem a expressão. Está certamente em causa colmatar o fosso do mandato. Se analisar o domínio do mercado interno, questões como a patente europeia, a mobilidade dos doentes e o projecto de legislação sobre a sociedade europeia são todas questões que são transversais. O Senhor Presidente José Manuel Barroso referiu-se talvez a uma ou duas delas, mas é preciso que nos certifiquemos de que o trabalho nestes dossiês prossegue no próximo mandato, pois constituem aspectos essenciais do mercado interno. A este respeito, esperaria talvez ter visto uma referência maior à necessidade de segurança financeira, chamar-lhe-ei assim, para os nossos cidadãos, num mundo marcado hoje, sabemo-lo, pela turbulência financeira e pela insegurança que as pessoas sentem quanto ao futuro –, gostaria de ter visto talvez um pouco mais a este respeito. Este é também, evidentemente, o ano da aplicação do Tratado e, embora possamos congratular-nos, e eu congratulo-me, com o facto de o documento se concentrar na questão da execução – e considero excelente a ideia de se via a trabalhar de futuro de uma foram muito mais coordenada com os Estados-Membros, a fim de assegurar a execução transversal da legislação –, teria preferido ver no documento uma referência a esse texto legislativo que será tão crucial para os nossos cidadãos, a saber, o relativo à iniciativa de cidadania. Porém, o Senhor Presidente José Manuel Barroso roubou-me a deixa ao referir a esta questão esta manhã, o que é positivo. Contudo, ela é fundamental, e é preciso que nos certifiquemos de que a Comissão apresenta legislação para esse efeito. Talvez também devesse ser dedicada alguma reflexão às relações com os parlamentos nacionais. Depois, de forma breve, no que se refere às relações externas, será que poderemos ouvir algumas palavras a respeito das relações externas, da energia e das alterações climáticas – de todas essas questões? Sabemos que a Comissão está a debatê-las. São temas de elevada prioridade, não só em regiões como o Árctico, mas também noutras regiões do planeta."@pt17
"Mr President, I think I should present the compliments of my group on the policy strategy that President Barroso has put forward for what, as he has said himself, will be an important and challenging year. The Commission has produced a strategy which is good in its political, financial and management content, and it has avoided what we sometimes call in my country ‘end-of-term-itis’. Of course, we need to concentrate to some extent on the weaknesses but, having heard Mr Nassauer, I would perhaps call them differences in points of emphasis rather than weaknesses, if I may put it that way. Certainly, there is an issue about bridging the mandate gap. If I look at the internal market area, issues like the European patent, patient mobility and the European private company law project are all issues which will read across. President Barroso has perhaps mentioned one or two of them, but we need to make sure that they flow through in the next mandate, because they are all essential parts of the internal market. In that respect I would have perhaps expected to see more of a theme emerging with regard to the need for what I would call financial security for our citizens in a world where we know there is financial turbulence at the moment and where people feel uncertain about the future – perhaps more of a theme in that respect. It is, of course, also the year of implementation of the Treaty and, whilst we can welcome, and I do welcome, the concentration in the document on the implementation theme – and I think that the idea of working with the Member States in future to ensure implementation of law across the board in a much more coordinated fashion is excellent – I would have preferred to see something in the document about that piece of legislation that will be so central to our citizens, the citizens’ initiative, but President Barroso stole my thunder by mentioning it this morning, so that is good. But it is central, and we need to make sure that the Commission brings forward the legislation to deal with that. Also, perhaps, some thought should be given to the relationship with national parliaments. Then, briefly with regard to external relations, can we have some read across with regard to external relations, energy and climate change – all of those issues? We know the Commission is discussing them. They have a high priority, not only somewhere like the Arctic, but in other areas of the globe as well."@ro18
"Pán predseda, myslím si, že by som mala prezentovať blahoželanie mojej skupiny k politickej stratégii, ktorú predložil pán predseda Barroso, keďže, ako sám povedal, pôjde o dôležitý a náročný rok. Komisia vypracovala stratégiu, ktorá je dobrá vo svojom politickom, finančnom a riadiacom obsahu a vyhla sa tomu, čo v mojej krajine niekedy nazývame „prejavmi konca funkčného obdobia“. Samozrejme, že je potrebné, aby sme sa v určitom rozsahu zamerali na slabé stránky, ale po vypočutí pána Nassauera by som ich asi nazvala skôr rozdielmi v bodoch dôrazu, ako slabými stránkami, ak to tak môžem povedať. Určite ide o záležitosť preklenutia medzery v mandáte. Niekedy sa pozerám na oblasť vnútorného trhu, otázky ako európsky patent, mobilita pacientov a projekt európskeho práva súkromných spoločností, to sú všetko záležitosti, cez ktoré prejdeme. Predseda Barroso zrejme spomenul jednu alebo dve z nich, ale je potrebné uistiť sa, že sa dostanú do ďalšieho mandátu, lebo sú to všetko dôležité súčasti vnútorného trhu. V tomto zmysle by som zrejme očakávala, že uvidím viac z témy, ktorá sa objavuje v súvislosti s potrebou, ktorú by som nazvala finančná istota pre našich občanov vo svete, o ktorom vieme, že v ňom momentálne prebiehajú finančné turbulencie a v ktorom ľudia cítia neistotu týkajúcu sa budúcnosti – možno viac o téme v tomto smere. Je to, samozrejme, aj rok implementovania zmluvy a zatiaľ čo môžeme uvítať, a ja aj vítam, zameranie sa dokumentu na tému implementácia – a myslím si, že myšlienka práce s členskými štátmi v budúcnosti s cieľom zaistiť implementáciu zákona celoplošne oveľa koordinovanejším spôsobom je výborná – radšej by som v tomto dokumente videla niečo o tomto úseku právnych predpisov, ktorý bude pre našich obyvateľov taký ústredný, iniciatívu občanov, ale predseda Barroso mi vzal vietor z plachiet tým, že to dnes ráno spomenul, takže je to v poriadku. Ale táto téma je ústredná a je potrebné, aby sme sa uistili, že Komisia predloží právnu úpravu s cieľom zaoberať sa touto otázkou. Takisto by sa možno malo premýšľať o vzťahu s národnými parlamentmi. Potom, pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy, možno nájsť analógiu medzi vonkajšími vzťahmi, energetikou a klimatickými zmenami? Vieme, že Komisia o nich diskutuje. Majú vysokú prioritu, nielen niekde v Arktíde, ale aj na ostatných miestach na Zemi."@sk19
"Gospod predsednik, menim, da moram predstaviti pohvale naše skupine za strategijo politike, ki jo je gospod predsednik Barroso predstavil za, kot je sam rekel, pomembno leto polno izzivov. Komisija je zasnovala strategijo z dobro politično, finančno in upravno vsebino ter se je izognila temu, čemur včasih v moji državi pravimo „bolezen konca mandata“. Seveda se moramo nekoliko osredotočiti na pomanjkljivosti, ampak po govoru gospoda Nassauerja bi jih morda raje imenovala razlike v poudarkih, kot šibke točke, če se lahko tako izrazim. Seveda obstaja problem premoščanja vrzeli med mandatoma. Če pogledam področje notranjega trga, bodo težave z evropskimi patenti, mobilnostjo bolnikov in projektom evropskega zakona o zasebnih podjetjih prizadele vse. Gospod predsednik Barroso je morda omenil eno ali dve, vendar moramo poskrbeti, da bodo v naslednjem mandatu rešene, ker so vse bistven del notranjega trga. V tem pogledu sem morda pričakovala več vsebine v zvezi s potrebo po, kar bi jaz imenovala, finančna varnost naših državljanov v svetu, za katerega vemo, da trenutno trpi finančne turbulence in kjer ljudje niso prepričani o prihodnosti – morda več vsebine povezane s tem. To je, seveda, tudi leto izvajanja pogodbe in, medtem ko lahko, vključno z mano, pozdravimo poudarek, ki ga dokument daje temi izvajanja, pri čemer mislim, da je zamisel sodelovanja z državami članicami, da se zagotovi bistveno bolj usklajeno izvajanje zakonodaje po celi EU, odlična, bi raje videla, da bi bilo v tem dokumentu kaj več o zakonodajnem dokumentu, ki bo bistven za naše državljane, in sicer o pobudi državljanov, vendar me je o tej temi prehitel predsednik Barroso danes zjutraj, tako da je v redu. Je pa osrednjega pomena, zato moramo zagotoviti, da bo Komisija predložila zakonodajo, ki bo obravnavala to zadevo. Mogoče pa bi morali premisliti tudi o odnosu z nacionalnimi parlamenti. Na kratko še v zvezi z zunanjimi odnosi: ali lahko naredimo pregled vprašanj glede zunanjih odnosov, energije in podnebnih sprememb, torej vseh teh zadev? Vemo, da Komisija o teh zadevah razpravlja. Visoke prednosti nimajo le na območjih, kot je Arktika, ampak tudi drugje."@sl20
". Herr talman! Jag anser att jag bör framföra min grupps komplimanger för den politiska strategi som ordförande José Manuel Barroso har lagt fram för det som, som han själv sa, kommer att bli ett viktigt och utmanade år. Kommissionen har utarbetat en strategi som är bra vad gäller dess politiska, ekonomiska och förvaltningsmässiga innehåll, och man har undvikit det som vi ibland kallar för [sjuka som uppstår när en skoltermin börjar lida mot sitt slut] i mitt land. Vi måste naturligtvis koncentrera oss på svagheterna i viss utsträckning, men efter att ha lyssnat på Hartmut Nassauer skulle jag kanske vilja kalla dem skillnader i understrykande snarare än svagheter, om jag får uttrycka det på mitt sätt. Det finns med säkerhet ett problem när det gäller att överbrygga ”mandatklyftan”. Om jag granskar den inre marknaden är frågor som det europeiska patentet, patientrörlighet och projektet som avser lagen om europeiska privata aktiebolag alltsammans sådant som kommer att överföras. Ordförande José Manuel Barroso har kanske nämnt en eller två av dem, men vi måste se till att de går vidare under nästa valperiod, eftersom de alla utgör grundläggande delar av den inre marknaden. I det avseendet skulle jag kanske ha förväntat mig att se mer av ett tema som utvecklas med hänsyn till det behov av, vad jag skulle vilja kalla, finansiell säkerhet för våra medborgare i en värld där vi vet att det är finansiellt turbulent för tillfället och där människor känner sig osäkra inför framtiden – kanske mer av ett tema i det avseendet. Det är naturligtvis också det år då fördraget ska genomföras, och även om vi kan välkomna, och det gör jag, att man inriktar sig på genomförandetemat i dokumentet – och jag anser att idén om att i framtiden samarbeta med medlemsstaterna för att säkerställa genomförandet av lagstiftning på alla områden på ett mycket mer samordnat sätt är utmärkt – skulle jag ha föredragit att se något i dokumentet om den rättsakt som kommer att bli så central för medborgarna, medborgarinitiativet, men ordförande José Manuel Barroso tog orden ur munnen på mig när han nämnde det i morse, så det är bra. Men det är centralt, och vi måste se till att kommissionen lägger fram lagstiftningen för att behandla det. Man borde kanske också fundera lite på förbindelsen med de nationella parlamenten. Kan vi sedan, för att uttrycka det kortfattat när det gäller yttre förbindelser, få lite överföring när det gäller yttre förbindelser, energi, och klimatförändringar – alla dessa frågor? Vi vet att kommissionen diskuterar dem. De är högt prioriterade, inte bara platser som Arktis, utan andra områden i världen också."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diana Wallis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21
"end-of-term-it is"21
"w imieniu grupy ALDE ."16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph