Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-10-Speech-1-176"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080310.21.1-176"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, in a sense I have an easy task following the last two speakers. I, too, wish to speak clearly in favour of the proposal from our rapporteurs, Mr Virrankoski and Mr Böge, but particularly in favour of the mobilisation of the solidarity fund for the UK. A sum of EUR 162 million: it seems to be uncontentious, but it is hugely important on several levels. As an MEP, I represent the area of Yorkshire and the Humber, hit, as Ms McAvan said, by floods last summer – cities, villages across our region devastated. Many individuals, even in the village down the road from me, are still out of their homes. Whilst we know that this payment may not change their situation overnight, it will go indirectly towards helping by relieving pressure on our Government’s own budget. Secondly, I am extremely pleased that our Government made this application, and a successful application at that. There were times at the beginning when we were not sure that would happen, and I hope that, having gone through this experience, our government will now become a big fan of the solidarity fund in Council and will persuade other Member States accordingly. Lastly, the British people, my constituents, will now understand that European solidarity has a tangible and practical meaning. And that will apply, I think, to all of us in this House. As climate change does bite, we may all be in the situation of representing those who are victims of such natural disasters and may have, therefore, to lay claim to European solidarity."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, v jistém smyslu je moje úloha po vystoupení posledních dvou řečníků jednoduchá. Také bych se ráda zřetelně vyjádřila ve prospěch návrhu našich zpravodajů, pana Virrankoskiho a pana Bögeho, ale zejména ve prospěch mobilizace Fondu solidarity pro Spojené království. Suma ve výši 162 milionů EUR: zdá se, že je nediskutabilní, ale je mimořádně důležitá na několika úrovních. Jako poslankyně Evropského parlamentu zastupuji oblasti Yorkshire a Humber zasažené, jak se vyjádřil pan McAvan, minulé léto záplavami. Města a vesnice v našem regionu byly zničeny. Mnoho jednotlivců, i z obce blízko mého bydliště, zůstává stále mimo svůj domov. Ačkoli si uvědomujeme, že tato platba nemůže změnit jejich situaci v průběhu jedné noci, nepřímo pomůže tím, že zmírní tlak na rozpočet naší vlády. Za druhé, jsem nesmírně šťastná, že naše vláda předložila tuto žádost, která byla nanejvýš úspěšná. Na začátku jsme si nebyli jisti, zda by žádost mohla být úspěšná, a na základě této skutečnosti doufám, že naše vláda se nyní stane velkým obhájcem Fondu solidarity v Radě a v souladu s tím bude přesvědčovat ostatní členské státy. Na závěr bych ráda uvedla, že britští občané, mí voliči, si nyní uvědomí opodstatněný a praktický význam Fondu solidarity. Domnívám se, že se to týká nás všech v tomto Parlamentu. Protože změny klimatu dotírají, všichni se můžeme ocitnout v situaci zástupců obětí těchto přírodních katastrof a možná budeme muset předložit žádost Fondu solidarity."@cs1
"Hr. formand! På en måde er det en let opgave at følge efter de foregående to talere. Jeg ønsker også at støtte forslagene fra ordførerne hr. Virrankoski og hr. Böge, men jeg støtter i særdeleshed anvendelsen af Solidaritetsfonden over for Det Forenede Kongerige. Et beløb på 162 millioner euro. Det synes uomtvistet, men det er meget vigtigt på flere planer. Som medlem af Europa-Parlamentet repræsenterer jeg Yorkshire og Humber, der som nævnt af fru McAvan blev ramt af oversvømmelser sidste sommer. Landsbyer og byer i hele området blev hærget. Mange individer - selv i landsbyen nær mit hjem - er fortsat ikke vendt tilbage til deres hjem. Denne udbetaling vil måske ikke ændre deres situation fra den ene dag til den anden, men den vil hjælpe dem indirekte ved at lette presset på vores regerings eget budget. For det andet er jeg meget tilfreds med, at vores regering har foretaget denne ansøgning, som tilmed har været vellykket. I begyndelsen var der perioder, hvor vi ikke var sikre på, hvad der ville ske, og efter denne oplevelse bliver vores regering forhåbentlig en stor tilhænger af Solidaritetsfonden i Rådet, således at den vil overtale andre medlemsstater. Endelig vil det britiske folk - mine vælgere - nu forstå, at den europæiske solidaritet har en håndgribelig og praktisk betydning. Det samme gælder formentlig alle medlemmerne af Europa-Parlamentet. Når klimaet viser tænder, risikerer vi alle at blive ofre for sådanne naturkatastrofer, hvor vi kan blive nødt til at appellere til den europæiske solidaritet."@da2
". Herr Präsident! Nach den letzten beiden Rednern habe ich es gleichsam leicht. Auch ich stimme eindeutig dem Vorschlag unserer Berichterstatter, der Herren Virrankoski und Böge, insbesondere aber der Mobilisierung des Solidaritätsfonds für Großbritannien, zu. Eine Summe von 162 Millionen Euro scheint nicht der Rede wert zu sein, hat aber unter mehreren Aspekten immense Bedeutung. Als Abgeordnete vertrete ich den Bezirk Yorkshire and the Humber, der, wie Frau McAvan sagte, letzten Sommer von Überschwemmungen heimgesucht wurde. Überall in unserer Region sind Städte und Dörfer verwüstet. Viele Menschen, auch in dem Dorf, in das meine Straße führt, konnten noch nicht wieder in ihre Häuser zurück. Uns ist klar, dass diese Zahlung ihre Situation nicht von heute auf morgen ändern kann, aber sie hilft auch indirekt, indem sie den Haushalt der Regierung entlastet. Zweitens freue ich mich riesig, dass unsere Regierung diesen Antrag gestellt hat, der dazu noch erfolgreich war. Anfangs gab es Zeiten, da waren wir uns darüber nicht sicher, und ich hoffe, dass unsere Regierung nach diesen Erfahrungen jetzt im Rat zu einem großen Anhänger des Solidaritätsfonds und auf andere Mitgliedstaaten entsprechend einwirken wird. Schließlich wird auch das britische Volk, meine Wähler, nunmehr verstehen, dass die europäische Solidarität eine ganz greifbare und praktische Bedeutung hat. Und das gilt, so denke ich, für alle in diesem Hohen Haus. Mit dem spürbar werdenden Klimawandel können wir alle in die Lage kommen, jene zu vertreten, die Opfer solcher Naturkatastrophen sind und daher die europäische Solidarität in Anspruch nehmen müssen."@de9
"υπό μία έννοια το έργο μου είναι εύκολο μετά τους δύο τελευταίους ομιλητές. Επιθυμώ και εγώ να εκφράσω σαφώς τη στήριξή μου στην πρόταση των εισηγητών μας κ. Virrankoski και κ. Böge, και κυρίως στην κινητοποίηση του ταμείου αλληλεγγύης για το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ποσό των 162 εκατομμυρίων ευρώ: μοιάζει να μην αμφισβητείται από κανέναν, ωστόσο, είναι τεράστιας σημασίας σε διάφορα επίπεδα. Ως βουλευτής του ΕΚ, εκπροσωπώ την περιοχή του Yorkshire και Humber, την οποία έπληξαν, όπως ανέφερε ο κ. McAvan, οι πλημμύρες το περασμένο καλοκαίρι. Πόλεις, χωριά σε ολόκληρη την περιοχή μας καταστράφηκαν. Πολλοί άνθρωποι, ακόμη και στο χωριό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου, δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στα σπίτια τους. Ενώ γνωρίζουμε ότι η αποζημίωση αυτή δεν θα αλλάξει την κατάσταση άμεσα, θα συμβάλει έμμεσα ανακουφίζοντας την κυβέρνησή μας από την πίεση που ασκείται στον προϋπολογισμό της. Δευτερευόντως, είμαι εξαιρετικά ευτυχής που η κυβέρνησή μας έκανε αυτήν την αίτηση και που αυτή στέφθηκε με επιτυχία. Αρχικά, υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα συνέβαινε αυτό, και ελπίζω ότι μετά από αυτήν την εμπειρία, η κυβέρνησή μας θα καταστεί ένθερμος θιασώτης του ταμείου αλληλεγγύης και θα πείσει ανάλογα και τα λοιπά κράτη μέλη. Τέλος, ο βρετανικός λαός, τα μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας θα κατανοήσουν πια ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έχει απτό και πρακτικό νόημα. Και αυτό ισχύει, νομίζω, για όλους μας σε αυτό το Κοινοβούλιο. Καθώς η αλλαγή του κλίματος εγκυμονεί όντως κινδύνους, μπορεί να βρεθούμε όλοι στην κατάσταση του να εκπροσωπούμε θύματα τέτοιων φυσικών καταστροφών και να πρέπει ως εκ τούτου, να επικαλεστούμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη."@el10
"Señor Presidente, en cierto modo los dos oradores precedentes me han facilitado la tarea. También yo quiero manifestar mi apoyo a la propuesta de nuestros ponentes, los señores Virrankoski y Böge, pero especialmente a la movilización del Fondo de Solidaridad en favor del Reino Unido. Un importe de 162 millones de euros no parece un tema digno de discusión, pero tiene una enorme importancia desde distintos ángulos. Como miembro del PE represento la región de Yorkshire and the Humber, golpeada, como ha indicado la señora McAvan, por las inundaciones del pasado verano, que devastaron ciudades y pueblos. Muchas personas, como las del pueblo que está por debajo del mío, están aún fuera de sus casas. Aunque sé que esta ayuda no va a cambiar la situación de un día para otro, servirá indirectamente para aliviar la presión sobre el propio presupuesto de nuestro Gobierno. En segundo lugar, estoy muy complacida de que nuestro Gobierno haya hecho la petición y de que ésta haya sido atendida. Al principio hubo momentos en que no estábamos seguros de que ello fuera a suceder, y espero que, habiendo pasado por esta experiencia, nuestro Gobierno se convierta ahora en un partidario entusiasta del Fondo de Solidaridad dentro del Consejo y de que convenza en ese mismo sentido a los demás Estados miembros. Y por último, los ciudadanos británicos, mis electores, comprenderán ahora que la solidaridad europea tiene un significado tangible y práctico. Y lo mismo se podrá decir, supongo, de todos nosotros en esta Cámara. Cuando el cambio climático ataca, todos nosotros podríamos vernos obligados a asumir el papel de víctimas de estas catástrofes naturales y a tener que recurrir a la solidaridad europea."@es21
"Härra juhataja, arvan, et mul on täita lihtne ülesanne pärast kahte eelmist kõnelejat. Ka mina soovin rääkida selgelt raportööride Kyösti Virrankoski ja Reimer Böge ettepanekute poolt, kuid eelkõige solidaarsusfondi kasutuselevõtmise poolt Ühendkuningriigi jaoks. Summa 162 miljonit eurot näib olevat tagasihoidlik, kuid see on äärmiselt oluline mitmel tasandil. Mina esindan Euroopa Parlamendi saadikuna Yorkshire’i ja Humberi piirkonda, mida, nagu proua McAvan ütles, tabasid eelmisel suvel üleujutused – linnad ja külad kogu piirkonnas on laastatud. Paljud üksikisikud, isegi minu külas mõned majad minust eemal, on ikka veel koduta. Teame, et ehkki toetus ei muuda olukorda üleöö, aitab see otseselt vähendada survet meie valitsuse eelarvele. Teiseks on mul äärmiselt hea meel, et meie valitsus selle taotluse esitas ja et see heaks kiideti. Alguses oli hetki, kui me ei olnud selles kindlad ning loodan, et olles seda kogenud, hakkab meie valitsus solidaarsusfondi tulihingeliseks toetajaks nõukogus ja veenab ka teisi liikmesriike selle headuses. Ja lõpetuseks, britid, minu valijad, mõistavad nüüd, et Euroopa Solidaarsusfondil on praktiline ja käegakatsutav tähendus. Ma usun, et see käib ka meie kõigi kohta siin parlamendis. Kuna kliimamuutus hammustab, võime igaüks olla olukorras, kus esindame loodusõnnetuse ohvreid ning peame seetõttu pöörduma Euroopa solidaarsuse poole."@et5
"Arvoisa puhemies, minun on helppo pitää puheenvuoroni edellisten kahden puhujan jälkeen. Myös minä haluan ilmaista tukeni esittelijöiden Kyösti Virrankosken ja Reimer Bögen ehdotukselle, mutta erityisesti solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamiselle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 162 miljoonaa euroa vaikuttaa summana vähäiseltä, mutta sillä on suuri merkitys usealla eri tasolla. Edustan Euroopan parlamentin jäsenenä Yorkshiren ja Humberin alueita, jotka jäsenen Linda McAvanin sanojen mukaisesti kärsivät viime kesänä tulvista, joissa alueemme kaupungit ja kylät tuhoutuivat. Monet naapurikyläni asukkaat eivät ole vieläkään päässeet palaamaan koteihinsa. Tiedämme, että maksetut varat eivät muuta heidän tilannettaan käden käänteessä, mutta ne auttavat välillisesti helpottamalla hallituksen omaan talousarvioon kohdistuvia paineita. Toiseksi olen erittäin ilahtunut, että hallituksemme anoi tukea ja että anomukseen annettiin myönteinen vastaus. Aluksi emme uskoneet siihen, ja toivonkin, että hallituksestamme tulee tämän koettelemuksen jälkeen solidaarisuusrahaston suurin kannattaja neuvostossa, jotta muutkin jäsenvaltiot vakuuttuisivat asiasta. Valitsijani Yhdistyneessä kuningaskunnassa ymmärtävät nyt, että eurooppalaisella solidaarisuudella on kouriintuntuva ja käytännöllinen tarkoitus. Sama koskee uskoakseni myös Euroopan parlamentin jäseniä. Koska ilmastonmuutoksella on vaikutuksensa, kuka tahansa meistä voi joutua edustamaan luonnonmullistusten uhreja ja siten pyytämään EU:lta solidaarisuuden osoitusta."@fi7
"Monsieur le Président, d’une certaine façon, les deux derniers intervenants me rendent la tâche facile. Moi aussi, je tiens à dire clairement que je suis en faveur de la proposition de nos rapporteurs, M. Virrankoski et M. Böge, et, surtout, en faveur de la mobilisation du Fonds de solidarité pour le Royaume-Uni. Une somme de 162 millions d’euros: cela semble être indiscutable, mais c’est extrêmement important à plusieurs égards. En tant que députée européenne, je représente la région du Yorkshire et Humber qui, comme M McAvan l’a dit, a été frappée par les inondations de l’été dernier – des villes, des villages, ont été dévastés dans toute notre région. Un grand nombre de personnes, y compris dans le village qui se trouve juste en bas de chez moi, n’ont toujours pas pu regagner leur logement. Certes, ce paiement ne pourra pas changer leur situation du jour au lendemain, mais il apportera une aide indirecte en allégeant la pression sur le budget de notre gouvernement. Deuxièmement, je suis ravie que notre gouvernement ait fait cette demande, d’autant plus qu’elle a abouti. Nous avons connu des moments d’incertitude au début, et j’espère que, après avoir connu cette expérience, notre gouvernement deviendra un grand fan du Fonds de solidarité au Conseil et qu’il persuadera d’autres États membres d’en faire autant. Enfin, le peuple britannique, mon électorat, va à présent comprendre que la solidarité européenne a un sens tangible et pratique. Et cela vaudra, je pense, pour nous tous qui sommes membres de cette Assemblée. Le changement climatique se faisant vraiment sentir, nous pourrions tous avoir à représenter les victimes de telles catastrophes naturelles et, donc, à faire appel à la solidarité européenne."@fr8
"Elnök úr, bizonyos értelemben könnyű dolgom van az utolsó két felszólaló után. Én is szeretnék egyértelműen kiállni az előadóink, Virrankoski úr és Böge úr javaslata mellett, de különösen a szolidaritási alapnak az Egyesült Királyság javára történő mobilizálása mellett. Egy  162 millió eurós összeg: vitathatatlannak tűnik, de számos szinten rendkívül fontos. Európai parlamenti képviselőként Yorkshire és Humber térségét képviselem, ahol – mint azt McAvan asszony már mondta – tavaly nyáron súlyos csapást jelentett az árvíz: szerte a régióban városokat és falvakat pusztított el. Sokan, még a hozzám közeli falu lakosai közül is, még mindig nem tudtak visszatérni az otthonaikba. Bár tudjuk, hogy ez a kifizetés egy nap alatt talán nem oldja meg a helyzetüket, közvetve hozzájárul ahhoz, hogy enyhüljön a kormányunk saját költségvetésére nehezedő nyomás. Másodszor, nagy megelégedésemre szolgál, hogy a kormányunk benyújtotta ezt a kérelmet, méghozzá egy sikeres kérelmet. Eleinte voltak olyan pillanatok, amikor nem voltunk biztosak benne, hogy ez meg fog történni, és remélem, hogy miután végigment ezeken a tapasztalatokon, kormányunk eztán a szolidaritási alap nagy rajongója lesz a Tanácsban, és más tagállamokat is erre fog biztatni. Végezetül, a brit lakosság, a választóim most majd megértik, hogy az európai szolidaritásnak kézzelfogható, gyakorlati jelentése van. És azt hiszem, ez a Házban mindnyájunkra igaz lesz. Az éghajlatváltozás szorításában bármelyikünk kerülhet olyan helyzetbe, hogy a természeti csapások áldozatait kell képviselnie, és ezért igényt kell tartania az európai szolidaritásra."@hu11
"Signor Presidente, in un certo senso dopo gli ultimi due relatori mi spetta un compito semplice. Anch’io desidero parlare chiaramente a favore della proposta dei nostri relatori, gli onorevoli Virrankoski e Böge, ma in particolare a favore della mobilizzazione del Fondo di solidarietà per il Regno Unito. Un importo di 162 milioni di euro: può sembrare discutibile, ma è di enorme importanza a diversi livelli. In quanto eurodeputato, rappresento l’area dello Yorkshire e Humber, colpita, come affermato dall’onorevole McAvan, dall’inondazione della scorsa estate – città e paesi devastati in tutta la nostra regione. Molte persone, persino nel paese in fondo alla strada dove vivo, non hanno ancora fatto ritorno alle loro case. Sebbene sappiamo che tale stanziamento può non cambiare la loro situazione dall’oggi al domani, contribuirà ad aiutarle indirettamente limitando la pressione sul bilancio del nostro governo. In secondo luogo, sono estremamente soddisfatto che il nostro governo abbia presentato tale richiesta, e una richiesta di successo. All’inizio ci sono stati momenti in cui non eravamo certi che ciò sarebbe avvenuto, e mi auguro che, ora che abbiamo vissuto quest’esperienza, il nostro governo diventi un grande sostenitore del Fondo di solidarietà in Consiglio e che convinca di conseguenza altri Stati membri. Infine, ora il popolo britannico, i miei elettori, comprenderanno che la solidarietà europea ha un significato concreto e tangibile, il che credo si applica a tutti noi presenti in quest’Aula. Dato che il cambiamento climatico si fa sentire, possiamo trovarci tutti nella situazione di rappresentare coloro che sono vittime di tali catastrofi naturali e, di conseguenza, possiamo dover avanzare il diritto alla solidarietà europea."@it12
"Pone pirmininke, tam tikra prasme, man lengva kalbėti po šių dviejų kalbėjusiųjų. Aš taip pat norėčiau pritarti mūsų pranešėjų pasiūlymams, K. Virrankoskiui ir R. Böge‘ui, bet ypatingai dėl solidarumo fondo lėšų skyrimo JK. 162 mln. EUR suma: ji atrodo nepakankama, bet ji labai svarbi keletu lygmenų. Kaip Parlamento narė, atstovauju Jorkšyrui ir Humberiui, kuriuos, kaip minėjo L. McAvan, užliejo potvyniai praėjusią vasarą – miestai, kaimai visoje srityje buvo nuniokoti. Daug žmonių, net gyvenančių toje pačioje gatvėje, vis dar negrįžo į namus. Nors žinome, kad ši išmoka negali iš karto pakeisti jų padėties, ji netiesiogiai padės mums, palengvindama spaudimą mūsų pačių Vyriausybės biudžetui. Antra, man ypač malonu, kad mūsų Vyriausybė pateikė šią paraišką ir ji buvo sėkmingai patenkinta. Iš pradžių buvo laikai, kai nebuvome tikri, kas bus, ir tikiuosi, kad patyrusi tai mūsų vyriausybė taps didelė solidarumo fondo gerbėja Taryboje ir atitinkamai įtikins ir kitas valstybes nares. Galiausiai Britanijos žmonės, mano rinkėjai, dabar supras, kad Europos solidarumas turi apčiuopiamą ir praktinę reikšmę. Man pritars visi Rūmai. Kadangi klimato kaita iš tiesų „kanda“, visi galime atsidurti tokioje padėtyje, kaip mes praėjusią vasarą, todėl ir jiems gali prisireikti kreiptis į Europos solidarumą."@lt14
". — Priekšsēdētāja kungs, savā ziņā man ir viegls uzdevums pēc diviem iepriekšējiem runātājiem. Arī es gribu runāt skaidri par labu mūsu referentu un priekšlikumam, bet jo sevišķi par labu Solidaritātes fonda mobilizācijai Apvienotajai Karalistei. Summa EUR 162 miljoni: šķiet neievērojama, bet tā ir milzīgi nozīmīga vairākos līmeņos. Es kā ER deputāte pārstāvu Jorkšīras apgabalu un Humberu, ko ķēra, kā teica plūdi pērnajā vasarā – pilsētas, ciemi visā mūsu reģionā izpostīti. Daudzi cilvēki, pat ciemā lejup pa ceļu no vietas, kur es dzīvoju, vēl joprojām nav savās mājās. Lai gan mēs zinām, ka šis maksājums varbūt nemainīs viņu stāvokli vienas dienas laikā, tas netieši palīdzēs, mazinot spiedienu uz mūsu valdības budžetu. Otrkārt, man ir ārkārtīgi patīkami, ka mūsu valdība sagatavoja šo iesniegumu, un pie tam veiksmīgi iesniegumu. Sākumā dažreiz mēs nebijām pārliecināti, ka tas notiks, un es ceru, ka mūsu valdība, guvusi šo pieredzi, tagad kļūs liela solidaritātes fonda piekritēja Padomē un atbilstīgi pārliecinās citas dalībvalstis. Visbeidzot, britu ļaudis, mani vēlētāji, tagad sapratīs, ka Eiropas solidaritātei ir taustāma un praktiska nozīme. Un tas attieksies, es domāju, uz mums visiem šajā Parlamentā. Tā kā klimata pārmaiņa dara ļaunu, mēs visi varam nokļūt situācijā, kad pārstāvam tos, kas ir šādu dabas katastrofu upuri un varam pretendēt tādēļ uz Eiropas solidaritāti."@lv13
"Mr President, in a sense I have an easy task following the last two speakers. I, too, wish to speak clearly in favour of the proposal from our rapporteurs, Mr Virrankoski and Mr Böge, but particularly in favour of the mobilisation of the solidarity fund for the UK. A sum of EUR 162 million: it seems to be uncontentious, but it is hugely important on several levels. As an MEP, I represent the area of Yorkshire and the Humber, hit, as Ms McAvan said, by floods last summer – cities, villages across our region devastated. Many individuals, even in the village down the road from me, are still out of their homes. Whilst we know that this payment may not change their situation overnight, it will go indirectly towards helping by relieving pressure on our Government’s own budget. Secondly, I am extremely pleased that our Government made this application, and a successful application at that. There were times at the beginning when we were not sure that would happen, and I hope that, having gone through this experience, our government will now become a big fan of the solidarity fund in Council and will persuade other Member States accordingly. Lastly, the British people, my constituents, will now understand that European solidarity has a tangible and practical meaning. And that will apply, I think, to all of us in this House. As climate change does bite, we may all be in the situation of representing those who are victims of such natural disasters and may have, therefore, to lay claim to European solidarity."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, in zekere zin heb ik het heel gemakkelijk na de twee vorige sprekers. Ook ik wil mijn steun uitspreken voor de voorstellen van onze rapporteurs, de heer Virrankoski en de heer Böge. Ik ben zeker voor het mobiliseren van het Solidariteitsfonds ten gunste van het VK. Het gaat hier om een som van 162 miljoen euro: dat we er niet over hebben gekibbeld betekent niet dat het geen belangrijke bijdrage is. Dat is het namelijk wel, en op meer dan één vlak. Ik vertegenwoordig hier als afgevaardigde de regio Yorkshire en Humber. Beide regio’s zijn, zoals mevrouw McAvan al heeft gezegd, door de overstromingen van afgelopen zomer zwaar getroffen. Overal vind je steden en dorpen waar enorme schade is aangericht. Veel mensen – zelfs mensen die een paar huizen van mijn adres wonen – zijn nog steeds niet naar hun huizen teruggekeerd. We weten heel goed dat deze betaling niet meteen verandering in hun situatie zal brengen, maar dat geld zal toch helpen de druk op het begroting van de regering te verlichten. In de tweede plaats ben ik heel blij dat onze regering dit verzoek heeft ingediend en dat ze daar zo succesvol mee is geweest. We wisten aanvankelijk niet wat er zou gaan gebeuren, maar ik hoop nu dat de onze regering als gevolg van deze ervaring in de Raad een grote fan van het Solidariteitsfonds zal worden en andere lidstaten zal aanzetten een zelfde houding aan te nemen. Tot slot is het zo dat mijn achterban, het Britse volk, nu begrijpt dat Europese solidariteit praktische en tastbare consequenties heeft. Dat is een les die ook wij hier in de Parlement hebben geleerd. Als de gevolgen van klimaatverandering zich doen gevoelen, kunnen we allemaal in een situatie komen te verkeren waarin we ons genoodzaakt zien namens degenen die het slachtoffer van een natuurramp zijn geworden een beroep te doen op Europese solidariteit."@nl3
"Panie przewodniczący! Wsłuchując się w słowa ostatnich dwu posłów, w pewnym sensie mam łatwe zadanie. Ja także chcę jasno wyrazić swoje poparcie dla propozycji wysuniętej przez naszego sprawozdawcę, pana Virrankoskiego i pana Bögego, ale w szczególności jestem za uruchomieniem funduszu solidarności dla Wielkiej Brytanii. Kwota 162 mln euro wydaje się być kwotą, która nie powinna wywoływać kontrowersji, ale która ma olbrzymie znaczenie na kilku poziomach. Jako posłanka Parlamentu Europejskiego reprezentuję Yorkshire i Humber - tereny, jak powiedziała pani McAvan, które doświadczyły ostatniego lata powodzi. Miasta i wsie w naszym regionie zostały zdewastowane. Wiele osób, nawet we wsi położonej niedaleko mojego miejsca zamieszkania, nadal nie może wrócić do swoich domów. Choć wiemy, że ta pomoc finansowa może nie zmieni natychmiast ich sytuacji, to przyczyni się ona pośrednio do zmniejszenia budżetowej presji, z jaką boryka się nasz rząd. Po drugie, bardzo się cieszę, że nasz rząd przedłożył ten wniosek, co więcej wniosek, który został przyjęty. Na początku nie byliśmy czasami pewni, że tak właśnie się stanie i mam nadzieję, że nasz rząd, bogatszy o to doświadczenie, stanie się teraz wielkim zwolennikiem Funduszu Solidarności w Radzie i odpowiednio przekona inne państwa członkowskie Po trzecie, Brytyjczycy - moi wyborcy - zdadzą sobie teraz sprawę, że europejska solidarność ma wymierne i praktyczne znaczenie. Mam także nadzieję, że będzie to dotyczyło również nas wszystkich w tym Parlamencie. W miarę, jak nasilać się będą skutki zmian klimatycznych, wszyscy możemy znaleźć się w sytuacji reprezentowania osób, które są ofiarami takich klęsk żywiołowych, a skutkiem tego są zmuszone odwołać się do europejskiej solidarności."@pl16
"Senhor Presidente, de certo modo tenho a tarefa facilitada ao intervir após os dois últimos oradores. Também eu quero expressar-me claramente a favor da proposta dos nossos relatores, senhor deputado Virrankoski e senhor deputado Böge, mas especialmente a favor da mobilização do Fundo de Solidariedade para o Reino Unido. Um montante de 162 milhões de euros: parece ser consensual, mas é extremamente importante a vários níveis. Enquanto membro do Parlamento Europeu, represento a área de Yorkshire e Humber, atingida, como afirmou a senhora deputada McAvan, por inundações no Verão passado – cidades e aldeias da nossa região ficaram destruídas. Muitas pessoas, inclusivamente da aldeia próxima de onde eu moro, ainda não puderam regressar a casa. Embora saibamos que este pagamento não poderá alterar a situação dessas pessoas do dia para a noite, irá ajudar indirectamente, aliviando a pressão sobre o orçamento do nosso Governo. Em segundo lugar, estou muito contente por o nosso Governo ter feito este pedido, tanto mais que a resposta foi favorável. Houve momentos, no princípio, em que não estávamos seguros do que ia acontecer, e espero que, depois de passar por esta experiência, o nosso Governo se torne um grande adepto do Fundo de Solidariedade no Conselho e convença outros Estados-Membros a sê-lo também. Por fim, o povo britânico, meu eleitor, irá agora compreender que a solidariedade europeia tem um significado palpável e prático. Isso aplica-se, julgo eu, a todos nós nesta Assembleia. Dado que as alterações climáticas têm consequências fortemente negativas, todos nós poderemos encontrar-nos na situação de representantes de vítimas destas catástrofes naturais, tendo de apelar à solidariedade europeia."@pt17
"Mr President, in a sense I have an easy task following the last two speakers. I, too, wish to speak clearly in favour of the proposal from our rapporteurs, Mr Virrankoski and Mr Böge, but particularly in favour of the mobilisation of the solidarity fund for the UK. A sum of EUR 162 million: it seems to be uncontentious, but it is hugely important on several levels. As an MEP, I represent the area of Yorkshire and the Humber, hit, as Ms McAvan said, by floods last summer – cities, villages across our region devastated. Many individuals, even in the village down the road from me, are still out of their homes. Whilst we know that this payment may not change their situation overnight, it will go indirectly towards helping by relieving pressure on our Government’s own budget. Secondly, I am extremely pleased that our Government made this application, and a successful application at that. There were times at the beginning when we were not sure that would happen, and I hope that, having gone through this experience, our government will now become a big fan of the solidarity fund in Council and will persuade other Member States accordingly. Lastly, the British people, my constituents, will now understand that European solidarity has a tangible and practical meaning. And that will apply, I think, to all of us in this House. As climate change does bite, we may all be in the situation of representing those who are victims of such natural disasters and may have, therefore, to lay claim to European solidarity."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v istom zmysle je moja úloha po vystúpení posledných dvoch rečníkov jednoduchá. Tiež by som sa rada zreteľne vyjadrila v prospech návrhu našich spravodajcov, pána Virrankoskiho a pána Bögeho, ale najmä v prospech mobilizácie Fondu solidarity pre Spojené kráľovstvo. Suma vo výške 162 miliónov EUR: zdá sa, že je nediskutabilná, ale je mimoriadne dôležitá na niekoľkých úrovniach. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu zastupujem oblasti Yorkshire a Humber zasiahnuté, ako sa vyjadrila pani McAvan, minulé leto záplavami. Mestá, dediny v našom regióne boli zničené. Mnoho jednotlivcov, aj z dediny blízko môjho bydliska, zostáva stále mimo svoj domov. Hoci si uvedomujeme, že táto platba nemôže zmeniť ich situáciu v priebehu jednej noci, nepriamo pomôže tým, že zmierni tlak na rozpočet našej vlády. Po druhé, som nesmierne šťastná, že naša vláda predložila túto žiadosť, ktorá bola navyše úspešná. Na začiatku sme si neboli istí, či by žiadosť mohla byť úspešná a na základe tejto skúsenosti dúfam, že naša vláda sa teraz stane veľkým obhajcom Fondu solidarity v Rade a v súlade s tým bude presviedčať ostatné členské štáty. Na záver by som rada uviedla, že britskí občania, moji voliči, si teraz uvedomia opodstatnený a praktický význam Fondu solidarity. Domnievam sa, že sa to týka nás všetkých v tomto Parlamente. Keďže klimatické zmeny dobiedzajú, všetci sa môžeme ocitnúť v situácii zástupcov obetí týchto prírodných katastrof a možno budeme musieť predložiť žiadosť Fondu solidarity."@sk19
". – Gospod predsednik, po zadnjima dvema govornikoma imam nekako lahko nalogo. Tudi sama želim jasno podpreti predlog naših poročevalcev, gospoda Virrankoskega in gospoda Böga, zlasti uporabo sredstev solidarnostnega sklada za Združeno kraljestvo. Zgleda, da znesek 162 milijonov EUR ni sporen, vendar je na veliko ravneh zelo pomemben. Kot poslanka Evropskega parlamenta zastopam območje Yorkshirea in Humberja, ki so ju, kot je dejala gospa McAvan, prejšnje poletje prizadele poplave, pri čemer so bila mesta in vasi v regiji opustošena. Številni posamezniki, tudi nekateri, ki stanujejo v moji bližini, še vedno ne morejo v svoje domove. Čeprav vemo, da to izplačilo mogoče ne bo spremenilo razmer čez noč, bo posredno pomagalo pri odpravljanju pritiska na proračun vlade. Drugič, zelo me veseli, da je vlada vložila to prošnjo, ki je bila uspešna. Na začetku nismo bili prepričani, da se bo to zgodilo, in upam, da bo vlada v Svetu po tej izkušnji zaupala solidarnostnemu skladu in bo o tem prepričala tudi ostale države članice. Nazadnje, moji britanski volivci bodo zdaj razumeli, da ima evropska solidarnost jasno in koristno vlogo. Menim, da bomo to dojeli vsi v tem parlamentu. Zaradi podnebnih sprememb bomo mogoče vsi nekoč v položaju, ko bomo zastopali žrtve takšnih naravnih nesreč in bomo morda lahko zato zahtevali evropsko solidarnost."@sl20
"Herr talman! På sätt och vis har jag en lätt uppgift efter de två sista talarna. Jag vill också tydligt uttala mig för förslaget från våra föredragande Kyösti Virrankoski och Reimer Böge, men i synnerhet vill jag uttala mig för utnyttjandet av solidaritetsfonden till Storbritannien. En summa på 162 miljoner euro kan tyckas vara okontroversiell men den är oerhört viktig på flera nivåer. Som parlamentsledamot representerar jag Yorkshire- och Humberområdena som, vilket Linda McAvan sa, drabbats av översvämningar förra sommaren. Städer och byar i vår region ödelades. Många människor, till och med i byn i närheten av mig, har fortfarande inte kunnat återvända till sina hem. Samtidigt som vi vet att utbetalningen kanske inte ändrar dessa regioners situation på en dag kommer den indirekt att lätta trycket på vår regerings egen budget. För det andra är jag mycket nöjd över att vår regering gjorde denna ansökan som dessutom var framgångsrik. I början var vi inte alltid säkra på vad som skulle hända, och jag hoppas att vår regering efter denna erfarenhet kommer att bli en stor anhängare till solidaritetsfonden i rådet och att den kommer att övertala andra medlemsstater att göra likadant. För det sista kommer det brittiska folket, mina väljare, nu att förstå att europeisk solidaritet har en konkret och praktisk betydelse. Jag tror att det kommer att gälla oss alla i parlamentet. Eftersom klimatförändringarna går ut över oss kan vi alla komma att representera offren för sådana naturkatastrofer och således kanske tvingas be om europeisk solidaritet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diana Wallis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,10,4,21,17
"L. McAvan,"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph