Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-10-Speech-1-174"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080310.21.1-174"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to say that I support this amending budget, and there are one or two items which I would like to comment upon. Firstly concerning the Solidarity Fund: this, of course, was the allocation in respect of the floods in Britain in June and July last year. Much of this flooding happened in my region, and I can testify to the appalling damage and hardship which it brought on many residents of my area. I was interested – but not surprised – to note that this was the third largest claim in the history of the solidarity fund, the claim being EUR 4.6 billion and the allocation being to the sum of EUR 162.8 million. I am aware that my friend and colleague Reimer Böge said that, of course, in the grand order of things it is not a great deal of money. Perhaps it is not, but as a gesture of solidarity, please believe me that it is well and truly appreciated, and on behalf of the people of that region, I want to express my thanks: firstly to the members of the Budget Committee, who were unanimous in their support of this aid package – which is truly a gesture of solidarity. But may I also express my appreciation to the Commissioner and her colleagues who turned this claim around in seven months. I thought that was a remarkable achievement, Commissioner, and I thank you for your efforts to do that. I shall, of course, watch with interest over the next weeks and months to see how the United Kingdom Government disburses those funds, but it is clear to me that, with the increasing evidence of extreme climatic events, these issues are going to occur with a greater regularity throughout the European Union, and it is clear that, when expressing solidarity, it is in fact speed of response that is the most important element in that mechanism. On the issue of Frontex, I also wanted to say that I support the additional funding for Frontex – we doubled the funding for the Agency. I thought that was exactly right, and I note that this request is for the creation of 25 posts. But I do believe that it is important that we continue to monitor the distribution of funding, to ensure that it delivers value for money. In the same way, I supported thoroughly the Lisbon objectives which the Commission set for themselves, particularly in the field of research and development. I therefore recognise the need for the research executive agencies; but again, I express my anxiety at the proliferation of agencies which, I have to say, historically have not been renowned for their effective delivery of value for money. Finally, on the subject of Galileo: this new budget line will do a great deal to give greater transparency and accountability. However, I do agree with my colleagues on the Budget Committee when we say that we will proceed with caution. If I may say so, Madam Commissioner, this is a massive undertaking, and – borrowing some space age jargon – may I say that the Commission here is ‘boldly going where no Commission has ever gone before’. I therefore agree with my colleague Reimer Böge when he says that we support this, but we would insist on inserting the PM line. Mr President, I support the amending budget and am happy to do so."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, rád bych uvedl, že podporuji opravný rozpočet, a rád bych se vyjádřil k jednomu nebo dvěma bodům. Nejprve poznámka v souvislosti s Fondem solidarity: byly to samozřejmě rozpočtové prostředky přidělené v souvislosti se záplavami v Británii v červnu a červenci minulého roku. Velká část těchto záplav zasáhla můj region a mohu potvrdit obrovské škody a utrpení, které přinesly mnohým obyvatelům v mé oblasti. Nebyl jsem překvapen, ale se zájmem jsem zaregistroval, že to byla třetí nejvyšší požadovaná částka v historii Fondu solidarity. Dosahovala výše 4,6 miliardy EUR a přidělené rozpočtové prostředky představovaly sumu 162,8 milionů EUR. Můj přítel a kolega Reimer Böge se vyjádřil, že z hlediska vyššího principu to samozřejmě není vysoká suma. Možná není, ale jako projev solidarity, věřte mi, se to velmi a opravdově cení a ve jménu obyvatel tohoto regionu chci poděkovat: v první řadě členům Rozpočtového výboru, kteří jednali při podpoře tohoto balíku pomoci jednomyslně, což je skutečně projevem solidarity. Rád bych však vyjádřil své uznání paní komisařce a jejím kolegům, kteří tuto žádost zpracovali za sedm měsíců. Paní komisařko, považuji to za mimořádný úspěch a děkuji za vaše úsilí. Následující týdny budu samozřejmě se zájmem sledovat, jak vláda Spojeného království rozdělí tyto finanční prostředky. Zřetelně si však uvědomuji, že čím dál častěji jsme svědky extrémních projevů počasí a k těmto situacím bude docházet stále pravidelněji v celé Evropské unii. Je jasné, že při projevu solidarity je rychlost reakce ve skutečnosti nejdůležitějším prvkem v tomto mechanismu. Pokud jde o agenturu Frontex, rád bych též vyjádřil podporu doplňkovému financování pro tuto agenturu. Financování agentury jsme zdvojnásobili. Považuji to za velmi správný krok a poznamenávám, že tato žádost se týká vytvoření 25 pracovních míst. Jsem však přesvědčen, že je důležité pokračovat v monitorování rozdělování finančních prostředků s cílem zabezpečit jejich odpovídající využití. Stejným způsobem jsem důrazně podporoval lisabonské cíle, které si Komise stanovila zejména v oblasti výzkumu a rozvoje. Proto si uvědomuji potřebu výzkumných výkonných agentur. Opět však vyjadřuji svůj strach z přebytku těch agentur, které, musím říci, neměly v minulosti dobrou reputaci v účinném poskytování přiměřené hodnoty za vynaložené finanční prostředky. Na závěr poznámka v souvislosti se systémem Galileo: tato nová rozpočtová položka výrazně přispěje k větší transparentnosti a zodpovědnosti. Souhlasím však se svými kolegy v Rozpočtovém výboru, pokud řekneme, že budeme postupovat opatrně. Je to obrovský závazek, paní komisařko, a jestli mohu říci výpůjčkou ze žargonu kosmického věku, že Komise „statečně kráčí směrem, kterým nikdy předtím žádná Komise nekráčela“. Souhlasím proto s vyjádřením svého kolegy Reimera Bögeho, že to podporujeme, ale trvali bychom na vložení položky . Vážený pane předsedající, s radostí podporuji opravný rozpočet."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne sige, at jeg støtter dette ændringsforslag, og at jeg ønsker at kommentere et par punkter. Min første kommentar vedrører Solidaritetsfonden, og det drejer sig selvfølgelig om tildelingen efter oversvømmelserne i Storbritannien i juni og juli måned sidste år. En stor del af oversvømmelsen ramte min region, og jeg kan bevidne, at den bragte rystende skader og lidelser til mange beboere i min region. Det overraskede mig ikke, at det var den tredjestørste begæring i solidaritetsfondens historie, idet den lød på 4,6 milliarder euro, og tildelingen blev på 162,8 millioner euro. Jeg noterede mig min ven og kollega Reimer Böges bemærkninger om, at det naturligvis ikke er forfærdeligt mange penge i betragtning af katastrofens omfang. Det er det måske ikke, men det er en solidaritetsgestus, der oprigtigt påskønnes, og på vegne af befolkningen i det pågældende område vil jeg udtrykke min tak - først og fremmest til medlemmerne af Budgetudvalget, der enstemmigt støttede denne hjælpepakke, der bestemt er en solidaritetsgestus. Men jeg vil også takke kommissæren og hendes kolleger, der behandlede begæringen på syv måneder. For mig at se var det et bemærkelsesværdigt resultat, fru kommissær, og jeg takker Dem for indsatsen. Jeg vil selvfølgelig nøje følge, hvordan den britiske regering udbetaler midlerne i de kommende uger og måneder, men det står mig klar, at sådanne begivenheder med det stigende antal ekstreme klimahændelser kommer til at ske oftere i hele EU, samt at hastigheden er af største betydning, når det handler om at udtrykke solidaritet gennem denne mekanisme. Med hensyn til Frontex vil jeg sige, at jeg støtter den ekstra finansiering til Frontex - vi fordoblede finansieringen til agenturet. Jeg fandt det helt rimeligt, og jeg bemærkede, at der skal oprettes 25 stillinger. Men jeg finder det vigtigt, at vi fortsat overvåger finansieringens fordeling for at få fuld valuta for pengenePå samme måde støttede jeg fuldt ud de Lissabonmål, som Kommissionen opstillede for sig selv, specielt inden for forskning og udvikling. Jeg erkender derfor behovet for forvaltningsorganer for forskning, men jeg vil atter udtrykke min bekymring over et hastigt stigende antal agenturer, der historisk set ikke har været berømte for at give fuld valuta for pengene. Endelig vil jeg med hensyn til Galileo sige, at denne nye budgetpost i høj grad vil medvirke til at give større gennemsigtighed og ansvarlighed. Jeg er imidlertid enig med mine kolleger i Budgetudvalget, når vi siger, at vi går forsigtigt fremad. Hvis jeg må sige det, fru kommissær, så er det en massiv forpligtelse, og med lidt rumalderjargon vil jeg sige, at Kommissionen her "dristigt betræder områder, hvor ingen Kommission tidligere har været". Jeg er derfor enig med min kollega Reimer Böge, der støtter dette, men vi vil insistere på at forsyne posten med et p.m. Jeg støtter med glæde ændringsbudgettet."@da2
". Herr Präsident! Ich unterstütze diesen Berichtigungshaushalt und möchte zu einigen Punkten Stellung nehmen. Zunächst zum Solidaritätsfonds: Hier geht es natürlich um Zuwendungen hinsichtlich der Überschwemmungen in Großbritannien im Juni und Juli des letzten Jahres. Davon war auch meine Heimatregion stark betroffen, und ich kann die fürchterlichen Verluste und Nöte vieler Einwohner in meiner Region bestätigen. Für mich war interessant – wenn auch nicht überraschend –, dass dies die drittgrößte Schadenssumme in der Geschichte des Solidaritätsfonds war, wobei sich der Schaden auf 4,6 Milliarden Euro und die Unterstützung auf 162,8 Millionen Euro belaufen. Von meinem Freund und Kollegen Reimer Böge höre ich, dass dies im Großen und Ganzen natürlich keine Riesensumme sei. Vielleicht nicht, aber als Geste der Solidarität wird sie, glauben Sie mir, hoch anerkannt, und im Namen der Menschen der Region möchte ich meinen Dank aussprechen: erstens an die Mitglieder des Haushaltsausschusses, die einstimmig dieses Hilfspaket unterstützt haben – eine wahre Geste der Solidarität. Mein Dank gilt aber auch der Kommissarin und ihren Kollegen, die diesen Schaden innerhalb von sieben Monaten regulierten. Für mich ist das eine beachtliche Leistung, Frau Kommissarin, und ich danke Ihnen für Ihre Mühen. Natürlich werde ich in den nächsten Wochen und Monaten mit Interesse verfolgen, wie die britische Regierung diese Gelder vergibt, aber mir ist klar, dass mit der Zunahme extremer Klimaereignisse solche Probleme in der ganzen Europäischen Union regelmäßiger auftreten werden, und will man Solidarität zeigen, ist unverkennbar, dass schnelles Reagieren das Wichtigste dabei ist. Zum Thema Frontex möchte ich hinzufügen, dass ich die zusätzlichen Mittel für Frontex unterstütze – wir haben die Finanzierung für die Agentur verdoppelt. Für mich war das genau das Richtige, und ich stelle fest, dass sich dieser Antrag auf 25 neue Stellen bezieht. Gleichwohl denke ich, dass es darauf ankommt, weiterhin die Mittelverteilung zu überwachen, um zu gewährleisten, dass die Ergebnisse den Aufwand rechtfertigen. Ebenso unterstütze ich nachdrücklich die Lissabon-Ziele, die sich die Kommission gestellt hat, besonders auf dem Gebiet von Forschung und Entwicklung. Daher weiß ich, dass Exekutivagenturen für die Forschung notwendig sind. Dennoch mache ich mir Sorgen wegen der Vielzahl von Agenturen, die – wie ich sagen muss – in der Vergangenheit nicht gerade dafür bekannt waren, dass man von ihnen kostengünstige Leistungen erhielt. Abschließend zu Galileo: Mit diesem neuen Haushaltsposten steigen Transparenz und Verantwortlichkeit erheblich. Allerdings stimme ich meinen Kollegen im Haushaltsausschuss durchaus zu, wenn von einem sorgfältigen Vorgehen die Rede ist. Wenn ich so sagen darf, Frau Kommissarin, handelt es sich um ein enormes Vorhaben, und die Kommission geht schließlich „mutig dorthin, wo noch keine Kommission je zuvor gewesen ist“, um es einmal in Anlehnung an einen Spruch des Raumfahrtzeitalters auszudrücken. Daher hat mein Kollege Reimer Böge Recht, wenn er sagt, wir unterstützen dies, aber wir würden darauf bestehen, die p.m.-Zeile einzufügen. Herr Präsident! Ich unterstütze diesen Berichtigungshaushalt gern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι στηρίζω τον εν λόγω διορθωτικό προϋπολογισμό και ότι υπάρχουν ένα-δύο σημεία τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω. Καταρχήν, όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης: αυτό ήταν, βέβαια, η διάθεση πόρων για τις πλημμύρες στη Βρετανία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Μεγάλο μέρος των εν λόγω πλημμύρων έπληξε την περιοχή μου και μπορώ να επιβεβαιώσω τις φοβερές ζημιές που προκάλεσε και τις δοκιμασίες στις οποίες υπέβαλε πολλούς κατοίκους της περιοχής μου. Με ενδιαφέρον – αλλά όχι έκπληξη – διαπίστωσα ότι αυτή ήταν η τρίτη μεγαλύτερη αξίωση αποζημίωσης στην ιστορία του ταμείου αλληλεγγύης, η αξίωση αποζημίωσης ανέρχεται στα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ και το ποσό που διατίθεται ανέρχεται στα 162,8 εκατομμύρια ευρώ. Γνωρίζω ότι ο φίλος και συνάδελφός μου Reimer Böge ανέφερε ότι αν ειδωθεί στο γενικότερο πλαίσιο του προϋπολογισμού δεν συνιστά, βέβαια, υπέρογκο χρηματικό ποσό. Ίσως όχι, ωστόσο, ως κίνηση αλληλεγγύης, παρακαλώ πιστέψτε με εκτιμάται αληθινά, και εκ μέρους των ανθρώπων αυτής της περιοχής θα ήθελα να ευχαριστήσω: πρώτον, τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών που στήριξαν ομόφωνα το πακέτο μέτρων βοήθειας – γεγονός που συνιστά μια αληθινή κίνηση αλληλεγγύης. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου στην Επίτροπο και στους συναδέλφους της που ολοκλήρωσαν τον χειρισμό της αξίωσης αποζημίωσης εντός επτά μηνών. Θεώρησα ότι αυτό ήταν ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα, Επίτροπε, και σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που καταβάλετε για αυτό. Θα παρακολουθήσω, βεβαίως, με ενδιαφέρον κατά τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα διαθέσει τους εν λόγω πόρους, αλλά για μένα είναι σαφές ότι με τις αυξανόμενες ενδείξεις ακραίων καιρικών φαινομένων, τα ζητήματα αυτά θα προκύπτουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι σαφές ότι κατά την εκδήλωση αλληλεγγύης το πιο σημαντικό στοιχείο του εν λόγω μηχανισμού αποτελεί στην πραγματικότητα η ταχύτητα ανταπόκρισης. Όσον αφορά το ζήτημα του Frontex, θα ήθελα, επίσης, να αναφέρω ότι στηρίζω την πρόσθετη χρηματοδότηση για το Frontex – έχουμε διπλασιάσει τη χρηματοδότηση για αυτόν τον οργανισμό. Πιστεύω ότι αυτό ήταν πολύ σωστό και επισημαίνω ότι το αίτημα είναι η δημιουργία 25 θέσεων. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να συνεχίσουμε την παρακολούθηση της κατανομής των πόρων για να διασφαλίσουμε την αποδοτικότητα των δαπανών. Κατά τον ίδιο τρόπο, στήριξα πλήρως του στόχους της Λισαβόνας, τους οποίους έθεσε η Επιτροπή για τον εαυτό της, ιδιαίτερα στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης. Αναγνωρίζω ως εκ τούτου την ανάγκη σύστασης εκτελεστικών οργανισμών έρευνας· από την άλλη, όμως, εκφράζω την ανησυχία μου για την αύξηση του αριθμού των οργανισμών που η ιστορία έχει δείξει ότι δεν φημίζονται για την οικονομική αποδοτικότητά τους. Τέλος, όσον αφορά το θέμα του Galileo: αυτή η νέα γραμμή του προϋπολογισμού θα συμβάλει ουσιαστικά στη μεγαλύτερη διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας. Ωστόσο, συμφωνώ με τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι θα προχωρήσουμε με επιφύλαξη. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Επίτροπε, πρόκειται για τεράστιο εγχείρημα και – δανειζόμενος την ειδική ορολογία για το διάστημα – θα μπορούσα να αναφέρω ότι η Επιτροπή «πηγαίνει με τόλμη εκεί όπου καμία Επιτροπή δεν έχει πάει μέχρι σήμερα». Συνεπώς, συμφωνώ με τον συνάδελφό μου Reimer Böge ότι το στηρίζουμε, αλλά επιμένουμε στην εισαγωγή γραμμής διαχείρισης έργου. Κύριε Πρόεδρε, στηρίζω τον διορθωτικό προϋπολογισμό και είμαι ευτυχής για αυτό."@el10
"Señor Presidente, quisiera decir que apoyo este presupuesto rectificativo, aunque hay un par de puntos que me gustaría comentar. El primero tiene relación con el Fondo de Solidaridad: se trata naturalmente de la dotación financiera correspondiente a las inundaciones ocurridas en Gran Bretaña en junio y julio del pasado año. Gran parte de las mismas tuvieron lugar en mi región, y puedo dar testimonio de los tremendos daños y privaciones que acarrearon para muchos de los residentes de mi zona. Me pareció interesante – aunque no sorprendente – comprobar que se trata del tercer siniestro más grande en la historia del Fondo de Solidaridad, alcanzando los 4 600 millones de euros, siendo la dotación de 162,8 millones de euros. Sé que mi amigo y colega Reimer Böge ha dicho que en términos absolutos no es evidentemente una gran suma de dinero. Quizás no lo sea, pero como gesto de solidaridad, créanme si les digo que la apreciamos mucho, y en nombre de los habitantes de esta región deseo expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a los miembros de la Comisión de Presupuestos, que han sido unánimes en su apoyo a este paquete de ayudas – un auténtico gesto de solidaridad. Pero también deseo expresar mi gratitud a la señora Comisaria y a sus colegas, que tramitaron esta solicitud en siete meses. Creo que ha sido un éxito notable, señora Comisaria, y le agradezco sus esfuerzos para conseguirlo. Naturalmente aguardaré con interés las próximas semanas y meses para vigilar la forma en que el Gobierno del Reino Unido utiliza estos fondos, pero para mí está claro que, debido a la frecuencia creciente de los fenómenos meteorológicos extremos, estos problemas se presentarán cada vez con mayor regularidad en toda la Unión Europea, y es evidente que a la hora de expresar la solidaridad la rapidez de la respuesta es el elemento más importante de este mecanismo. En relación con el Frontex quisiera decir también que apoyo la financiación adicional, con la que hemos doblado la aportación a la Agencia. Creo que ha sido la decisión correcta, comprobando que la petición es para la creación de 25 puestos. Pero me parece importante que sigamos controlando la distribución de los fondos para asegurarnos de que los recursos se usan de forma óptima. Por el mismo motivo he apoyado firmemente los objetivos de Lisboa establecidos por la Comisión para dichos fondos, en particular en el ámbito de la investigación y desarrollo. Reconozco por tanto la necesidad de las agencias ejecutivas de investigación, pero manifiesto nuevamente mi preocupación por la proliferación de agencias, de las que debo decir que históricamente no tienen una gran reputación en lo relativo al uso eficaz de sus recursos. Finalmente sobre el asunto Galileo: esta nueva línea presupuestaria contribuirá mucho a una mayor transparencia y responsabilidad. Sin embargo, estoy de acuerdo con mis colegas de la Comisión de Presupuestos en que debemos proceder con cautela. Permítame decir, señora Comisaria, que se trata de una empresa gigantesca, y que – imitando el lenguaje de los relatos espaciales – la Comisión «quiere ir donde ninguna otra Comisión se aventuró antes que ella». Estoy de acuerdo por tanto con mi colega Reimer Böge cuando dice que lo apoyaremos, pero insistiendo en insertar la línea . Señor Presidente, apoyo el presupuesto rectificativo y me alegro de hacerlo."@es21
"Härra juhataja, soovin öelda, et toetan kõnealust paranduseelarvet ning soovin teha märkuse ühe või kahe punkti kohta selles. Esiteks solidaarsusfond. See eraldamine käsitles mõistagi üleujutusi Ühendkuningriigis eelmisel aasta juunis ja juulis. Suur osa nendest üleujutustest leidis aset minu piirkonnas ning võin anda tunnistust kohutavatest tagajärgedest ja kahjustustest, mida see tekitas paljudele minu piirkonna inimestele. Mul oli huvitav, ehkki mitte üllatav, teada saada, et see oli kolmas suurim nõue solidaarsusfondi ajaloos, see nõue oli 4,6 miljardit eurot ning eraldati 162 miljonit eurot. Tean, et minu sõber ja kolleeg Reimer Böge ütles, et mõistagi ei ole see katastroofi ulatust arvestades kuigi suur summa. Võib-olla mitte, aga solidaarsuse žestina on see väga kiidetud ning piirkonna inimeste nimel soovin avaldada tänu esiteks eelarvekomisjoni liikmetele, kes seda abi, mis on tõepoolest ilus solidaarsuse väljendus, ühehäälselt toetasid. Ma soovin aga tänada ka volinikku ja tema kolleege, kes käsitlesid seda taotlust seitse kuud. Arvan, et see on märkimisväärne saavutus, volinik, ning ma tänan teid teie jõupingutuse eest. Ootan ja vaatan mõistagi huviga, kuidas Ühendkuningriigi valitsus seda abi jagab, kuid minu jaoks on selge, et loodusõnnetuste üha sagedasema esinemise taustal hakkavad kõnealused küsimused kerkima esile järjest suurema reeglipärasusega kogu Euroopa Liidus ning on selge, et solidaarsust väljendades on reageerimise kiirus väga oluline tegur kõnealuses mehhanismis. Frontexi küsimuse kohta tahtsin samuti öelda, et toetan täiendavate vahendite eraldamist Frontexile – me kahekordistasime ameti rahalisi vahendeid. Arvan, et see oli õige tegu ning märgin, et taotlus tehti 25 uue ametikoha loomiseks. Samas arvan, et peame siiski jälgima rahaliste vahendite jagamist, tagamaks raha otstarbekohane kasutamine. Samamoodi toetasin täielikult Lissaboni eesmärke, mis komisjon endale seadis, pidades silmas eelkõige teadusuuringute ja arengu valdkonda. Seega tunnustan vajadust rakendusametite järele, kuid jällegi väljendan kartust, et ameteid, mis, tuleb mainida, ei ole ajalooliselt olnud tuntud oma tõhusa rahakasutuse poolest, tekib liiga palju. Lõpetuseks Galileo teema. Uus eelarverida edendab märkimisväärselt suurema läbipaistvuse ja vastutuse saavutamist. Nõustun siiski kolleegiga eelarvekomisjonist, et peame jätkama ettevaatlikult. Kui ma võin öelda, proua volinik, siis see on massiivne ettevõtmine ning laenates kosmoseajastu kõnepruuki, siis siinjuures läheb komisjon jõuliselt sinna, kus ükski komisjon pole varem käinud. Seetõttu nõustun kolleegi Reimer Bögega, et me toetame seda, kuid nõuame rea lisamist. Härra juhataja, toetan paranduseelarvet ja mul on heameel seda teha."@et5
"Arvoisa puhemies, itse tuen tätä lisätalousarviota ja haluaisin kommentoida paria asiaa. Ensimmäinen kommenttini koskee solidaarisuusrahastoa. Siitä jaettavat varat on osoitettu Yhdistyneen kuningaskunnan viime vuoden kesä- ja heinäkuun tulvien jälkeisiin kunnostustöihin. Tulvat olivat omalla kotiseudullani pahat, ja voin vakuuttaa niiden aiheuttaneen alueella hirvittävää tuhoa ja koettelemuksia. Oli mielenkiintoista – mutta ei yllättävää – huomata, että kyseinen anomus oli solidaarisuusrahaston historian kolmanneksi suurin, 4,6 miljardia euroa. Varoja jaettiin lopulta 162,8 miljoonaa euroa. Ystäväni ja kollegani Reimer Böge sanoi, että summa ei ole erityisen suuri. Ehkä ei, mutta voitte olla vakuuttuneita, että siihen suhtauduttiin suurena solidaarisuuden eleenä. Haluaisinkin ilmaista alueen asukkaiden kiitokset erityisesti budjettivaliokunnan jäsenille, jotka päättivät apupaketista yksimielisesti, mikä on todellinen solidaarisuuden ele. Haluaisin kiittää myös komission jäseniä, jotka saivat anomuksen läpi seitsemässä kuukaudessa. Se oli mielestäni loistava saavutus, ja kiitän teitä ponnistuksistanne sen hyväksi. Seuraan tulevien viikkojen ja kuukausien ajan mielenkiinnolla, miten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus jakaa saadut varat. Selvää kuitenkin on, että äärimmäisten sääilmiöiden yleistyessä mullistuksia sattuu yhä useammin kaikkialla Euroopan unionissa, minkä vuoksi solidaarisuuden osoittamisessa tärkeintä on vastauksen nopeus. Haluaisin myös kertoa tukevani Frontexille myönnettyä lisärahoitusta – olemme kaksinkertaistaneet viraston rahoituksen. Minusta se on paikallaan, ja sen avulla pystytään luomaan 25 uutta virkaa. Uskon kuitenkin olevan tärkeää jatkaa rahoituksen jakamisen valvomista, jotta rahoituksen tehokas käyttö voitaisiin varmistaa. Tuin samalla tavoin komission itselleen asettamia Lissabonin tavoitteita erityisesti tutkimuksen ja kehityksen alalla. Tunnustan siksi tarpeen tutkimuksen toimeenpanovirastoille, mutta olen kuitenkin huolestunut sellaisten virastojen lisääntymisestä, jotka eivät ole aiemmin juuri niittäneet mainetta tehokkaasta tavastaan tuottaa rahalle vastinetta. Viimeinen aiheeni on Galileo: tämä uusi budjettikohta auttaa lisäämään avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta. Olen kuitenkin samaa mieltä budjettivaliokunnassa toimivien kollegoiden kanssa siitä, että asiassa on syytä edetä varovasti. Arvoisa komission jäsen, sallinette minun huomauttaa tämän olevan suuri hanke. Avaruusajan ammattikieltä lainaten voisi sanoa, että tämä komissio menee paikkaan, jossa yksikään komissio ei aiemmin ole ollut. Siksi yhdyn kollegani Reimer Bögen toteamukseen siitä, että tuemme hanketta, mutta vaadimme kuitenkin PM-merkinnän lisäämistä. Arvoisa puhemies, kannatan lisätalousarviota ilomielin."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens à dire que je suis favorable à ce budget rectificatif. J’aimerais commenter un ou deux points. Premièrement, en ce qui concerne le Fonds de solidarité: il s’agit, évidemment, de l’indemnisation au titre des inondations qui ont frappé le Royaume-Uni aux mois de juin et juillet de l’année dernière. Ces inondations ont eu lieu en grande partie dans ma région, et je peux attester les dégâts et les épreuves épouvantables qu’elles ont fait subir à de nombreux habitants de ma région. Cela m’a intéressé – mais pas surpris – de constater qu’il s’agissait de la troisième plus importante demande de toute l’histoire du Fonds de solidarité, la demande portant sur un montant de 4,6 milliards d’euros et l’indemnisation s’élevant à 162,8 millions d’euros. Je sais que mon ami et collègue Reimer Böge a dit que, par rapport à l’ordre des choses, il ne s’agit pas d’une importante somme d’argent. Ce n’en est peut-être pas une, mais croyez bien que ce geste de solidarité est fort bien apprécié et, au nom des habitants de cette région, je tiens à exprimer mes remerciements, avant tout aux membres de la commission des budgets, qui se sont déclarés à l’unanimité favorables à cette aide – qui est un véritable geste de solidarité. Puis-je également exprimer ma gratitude à l’égard de Madame la Commissaire et de ses collègues qui ont traité cette demande en sept mois. Je trouve cela remarquable, Madame la Commissaire, et je vous remercie des efforts que vous y avez consacrés. Évidemment, je serai très attentif, au cours des semaines et des mois à venir, à la façon dont le gouvernement britannique décaissera ces fonds, mais il me semble évident que, vu la fréquence accrue des événements climatiques extrêmes, ces problèmes vont se poser de manière plus régulière dans toute l’Union européenne, et il est clair qu’en matière de solidarité, c’est en fait la rapidité de la réaction qui compte le plus. Pour ce qui concerne Frontex, je voulais également dire que je suis favorable à l’accroissement de son financement, que nous avons doublé. Cela m’a semblé être tout à fait juste, et je note que cette demande est destinée à créer 25 postes. Je suis tout de même d’avis qu’il est important que nous continuions de contrôler la répartition des fonds, afin de veiller à l’optimisation des ressources. De même, j’ai apporté un soutien sans réserve aux objectifs de Lisbonne que la Commission s’est fixés, notamment dans le domaine de la recherche et du développement. Je reconnais donc que nous avons besoin des agences exécutives pour la recherche, mais je réitère ma grande inquiétude face à la prolifération d’agences qui, il faut bien le dire, ne sont pas réputées pour utiliser leurs ressources de manière optimale. Enfin, en ce qui concerne Galileo, cette nouvelle ligne budgétaire contribuera considérablement à renforcer la transparence et la responsabilisation. En revanche, je suis d’accord avec mes collègues de la commission des budgets pour dire que nous avancerons avec prudence. Si je puis me permettre, Madame la Commissaire, je dirais qu’il s’agit là d’un énorme engagement et, pour reprendre le jargon de l’ère spatiale, que la Commission a l’audace d’aller là où aucune Commission n’est encore jamais allée. Je suis donc d’accord avec mon collègue, Reimer Böge, lorsqu’il dit que nous y sommes favorables, mais nous insisterons sur l’inscription de la ligne «pour mémoire». Monsieur le Président, je suis pour le budget rectificatif, et c’est avec plaisir que j’y apporte mon soutien."@fr8
"Elnök úr, azt szeretném mondani, hogy támogatom ezt a költségvetés-módosítást, és egy vagy két tétellel kapcsolatban szeretnék észrevételeket tenni. Először is a Szolidaritási Alappal kapcsolatban: ez természetesen a tavaly június–júliusi árvizekre rendelt összegekre vonatkozik. Az áradások nagy része az én régiómban történt, ezért tanúsíthatom, hogy milyen döbbenetes mértékű károkat és nehézségeket okozott a térségünk sok lakosának. Csodálkozva – de nem meglepve – tudtam meg, hogy a szolidaritási alap történetében ez volt a harmadik legnagyobb kártérítési igény: maga a kárigény 4,6 milliárd EUR, a kirendelt összeg pedig 162,8 millió EUR volt. Tudom, hogy barátom és kollégám, Reimer Böge úgy nyilatkozott, hogy a dolgok nagyságrendjét tekintve ez nem sok pénz. Talán nem, de a szolidaritás gesztusaként őszintén, nagyon értékeljük, ezt elhihetik, ezért a régió lakosságának nevében szeretnék köszönetet mondani: először is a Költségvetési Bizottság tagjainak, akik egyhangúlag támogatták ezt a segélycsomagot – ami a szolidaritás igazi megnyilvánulása. Rajtuk kívül azonban a biztosnak asszonynak és munkatársainak is szeretném kifejezni nagyrabecsülésünket, amiért ezt a kártérítési igényt hét hónap alatt elintézték. Úgy hiszem, ez figyelemre méltó teljesítmény, biztos asszony, és köszönöm az ennek érdekében tett erőfeszítéseit. Természetesen a következő hetekben és hónapokban érdeklődéssel fogom figyelni, hogy az Egyesült Királyság kormánya hogyan folyósítja ezeket az összegeket, de az is világos lett számomra, hogy – a szélsőséges éghajlati események bizonyítékainak sokasodásával – ezek a kérdések egyre nagyobb rendszerességgel fognak felmerülni szerte az Európai Unióban, és az is világos, hogy a szolidaritás kifejezésekor valójában a válasz gyorsasága a legfontosabb elem ebben a mechanizmusban. A Frontex kérdéséről azt szeretném még mondani, hogy támogatom a kiegészítő finanszírozást a Frontex részére – ezzel megdupláztuk az ügynökség finanszírozását. Úgy gondolom, hogy ez pontosan így helyes, és tudomásul veszem, hogy ez a kérés 25 álláshely megteremtéséhez kell. De azt hiszem, hogy fontos, hogy továbbra is nyomon kövessük a támogatások szétosztását, hogy biztosítsuk a pénzek hasznos elköltését. Ugyanígy, elszántan támogattam a lisszaboni célkitűzéseket is, amelyeket a Bizottság saját maguk számára határozott meg, különösen a kutatás és fejlesztés területén. Ezért elismerem, hogy kutatási végrehajtó ügynökségekre szükség van; de ezzel kapcsolatban ismét szeretném jelezni, hogy aggályosnak találom az ügynökségek elterjedését, ami – azt kell mondanom – történelmileg nem a pénz hasznos elköltésének módjaként vált ismertté. Végezetül a Galileo tárgyában: ez az új költségvetési sor sokat számít az átláthatóság és az elszámoltathatóság szempontjából. Egyetértek azonban a Költségvetési Bizottságban lévő kollégáimmal, amikor úgy nyilatkozunk, hogy óvatosan kellene továbbhaladni. Ha szabad úgy fogalmaznom, biztos asszony, ez súlyos vállalkozás, és – hogy némi űrkorszaki zsargonnal éljek – mondhatnám, hogy a Bizottság most „odamerészkedik, ahol még Bizottság soha nem járt”. Ezért egyetértek Reimer Böge kollégámmal, amikor azt mondja, hogy támogatjuk, de ragaszkodunk egy PM sor beszúrásához. Elnök úr, támogatom a költségvetés-módosítást, és ezt örömmel teszem."@hu11
"Signor Presidente, desidero affermare che questo bilancio rettificativo ha il mio appoggio e che vi sono uno o due punti che vorrei commentare. Innanzi tutto in merito al Fondo di solidarietà: si trattava ovviamente dello stanziamento relativo all’inondazione che ha colpito la Gran Bretagna nel giugno e nel luglio dello scorso anno. Gran parte di tale inondazione si è verificata nella mia regione e posso testimoniare i terribili danni e le terribili difficoltà che hanno subito molti dei residenti di quell’area. Mi ha colpito – ma non sorpreso – notare che si trattava della terza maggiore richiesta della storia del Fondo di solidarietà, dato che ammontava a 4,6 miliardi di euro e che è stata stanziata la somma di 162,8 milioni di euro. So che il mio collega e amico onorevole Reimer Böge ha affermato che, nel grande ordine delle cose, non si tratta certo di un’elevata somma di denaro. Forse non lo è, ma in quanto gesto di solidarietà, vi prego di credermi, è stato apprezzato molto e sinceramente e, da parte della popolazione di tale regione, desidero esprimere i miei ringraziamenti: innanzi tutto ai membri della commissione per i bilanci, che sono stati unanimi nel loro appoggio a tale pacchetto di aiuti, il che rappresenta un vero gesto di solidarietà. Ma desidero esprimere anche il mio apprezzamento nei confronti del Commissario e dei suoi colleghi che hanno elaborato tale richiesta nell’arco di sette mesi. Ho pensato che si trattasse di un risultato notevole, signor Commissario, e la ringrazio per gli sforzi compiuti per raggiungerlo. Nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi osserverò senza dubbio con interesse come il governo del Regno Unito erogherà tali fondi, ma per me è chiaro che, con il crescente manifestarsi degli eventi climatici estremi, tali problemi si verificheranno in tutta Europa con sempre maggiore regolarità ed è chiaro che, quando si manifesta solidarietà, l’elemento più importante di tale meccanismo è effettivamente la rapidità di risposta. In merito alla questione Frontex, voglio manifestare anch’io il mio appoggio al finanziamento aggiuntivo per l’agenzia – abbiamo raddoppiato il finanziamento destinatole. Ho ritenuto che fosse assolutamente giusto e sottolineo che tale richiesta è per la creazione di 25 posti di lavoro. Ritengo tuttavia che sia importante continuare a controllare la distribuzione dei finanziamenti, al fine di garantire un impiego ottimale delle risorse. Allo stesso modo ho appoggiato appieno gli obiettivi di Lisbona che la Commissione ha definito per se stessa, in particolar modo nell’ambito della ricerca e sviluppo. Riconosco pertanto la necessità di agenzie esecutive per la ricerca, ma esprimo ancora una volta la mia preoccupazione in merito alla proliferazione di tali strutture che, devo ammettere, storicamente non sono state famose per essere effettivamente una scelta valida. Infine, in merito alla questione Galileo: tali nuove linee di bilancio faranno molto per offrire maggiore trasparenza e responsabilità. Sono tuttavia concorde con i miei colleghi della commissione per i bilanci quando diciamo che procederemo con cautela. Se posso dirlo, signor Commissario, si tratta di un’impresa enorme e – prendendo in prestito il gergo dell’era spaziale – posso dire che la Commissione sta “coraggiosamente andando dove nessuna Commissione è mai stata prima”. Mi trovo pertanto d’accordo con il mio collega Reimer Böge quando afferma che siamo a favore, ma che insistiamo per l’inserimento di una linea “p.m.”. Signor Presidente, appoggio il bilancio rettificativo e sono lieto di farlo."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau pasakyti, kad pritariu šiam taisomajam biudžetui tik norėčiau pakomentuoti vieną ar du klausimus. Pirmiausia dėl Solidarumo fondo: toks paskirstymas atliktas atsižvelgiant į Britanijos potvynius praėjusių metų birželio ir liepos mėn. Didesnė tų potvynių dalis teko mano regionui ir galiu paliudyti dėl jų pasibaisėtinų padarinių bei sunkumų, kuriuos jie sukėlė daugeliui mano srities gyventojų. Buvau susidomėjęs, bet nenustebintas pastebėdamas, kad šis prašymas buvo trečias didžiausias solidarumo fondo istorijoje, nes paraiškoje nurodyta 4,6 mlrd. EUR suma, o paskirta 162,8 mln. EUR. Žinau, kad mano kolega ir draugas R. Böge sakė, kad bendrai palyginus tai nebuvo didelė suma. Turbūt taip ir yra, tačiau šis solidarumo gestas, prašau patikėkite manimi, buvo tikrai labai įvertintas ir to regiono žmonių vardu norėčiau išreikšti savo padėką pirmiausia Biudžeto komiteto nariams, kurie buvo vieningi pateikdami šį pagalbos paketą, kuris yra tikras solidarumo gestas. Taip pat norėčiau išreikšti savo padėką Komisijos narei ir jos kolegoms, kurie sugaišo prie šios paraiškos tik septynis mėnesius. Manau, kad tai didelis pasiekimas, ponia Komisijos nare, ir dėkoju jums už jūsų pastangas. Žinoma, susidomėjęs stebėsiu, kaip Jungtinės Karalystės vyriausybė paskirstys šias lėšas per ateinančias savaites ir mėnesius, tačiau aišku, kad vis daugėjant ekstremalių klimatinių įvykių skaičių, šie klausimai iškils vis reguliariau visoje Europoje. Taip pat aišku, kad išreiškiant solidarumą, greitis yra labai svarbus dalykas šiame mechanizme. Dėl Frontex klausimo taip pat norėjau pasakyti, kad pritariu dėl papildomų lėšų skyrimo Frontexui – mes padvigubinome Agentūros finansavimą. Manau, kad tai teisinga ir pastebiu, kad tas prašymas susijęs su 25 pareigybių sukūrimu. Tačiau tikiu, kad svarbu tęsti lėšų paskirstymo stebėseną siekiant užtikrinti, kad būtų gauta atitinkama vertė už tas lėšas. Taip pat visiškai parėmiau Lisabonos tikslus, kuriuos Komisija nusistatė, ypač mokslinių tyrimų ir plėtros srityje. Todėl pripažįstu mokslinių tyrimų agentūrų poreikį; tačiau vėlgi, išreiškiu susirūpinimą dėl agentūrų plitimo, kurios, turiu pasakyti, liūdnai pagarsėjo dėl savo nesugebėjimo pasiekti rezultato už įsisavintus pinigus. Galiausiai, dėl Galileo klausimo: naujoji biudžeto eilutė užtikrins didesnį skaidrumą ir atskaitomybę. Tačiau tikrai sutinku su savo kolegomis dėl Biudžeto komiteto, kai sakome, kad tęsime atsargiai. Jei galiu taip išsireikšti, pone Komisijos nary, tai masinis reiškinys ir, vartodamas kosminio amžiaus žargoną, pridursiu, kad Komisija „kelia koją ten, kur dar jokia Komisija nebuvo įžengusi“. Todėl pritariu savo kolegai R. Böge‘ui, aki jis sako, kad mes tai paremsime, bet taip pat primygtinai reikalausime įterpti Parlamento narių eilutę. Pone pirmininke, pritariu taisomajam biudžetui ir džiaugiuosi tai darydamas."@lt14,14
"— ‘Priekšsēdētāja kungs, es gribu teikt, ka es atbalstu šo budžeta grozījumu, un ir viena vai divas lietas, ko es gribētu komentēt. Pirmkārt, par Solidaritātes fondu: šis, protams, bija piešķīrums sakarā ar plūdiem Lielbritānijā pērnā gada jūnijā un jūlijā. Liela daļa šo plūdu notika manā reģionā, un es varu apliecināt drausmīgo postu un grūtības, ko tie nesa daudziem šīs teritorijas iedzīvotājiem. Man bija interesanti — bet es nebiju pārsteigts — atzīmēt, ka šis bija trešais lielākais pieprasījums Solidaritātes fonda vēsturē, pieprasījums bija EUR 4,6 miljardi un piešķīruma summa — EUR 162,8 miljoni. Es zinu, ka mans draugs un kolēģis sacīja, ka, protams, mūžības vaiga priekšā tā nav liela nauda. Varbūt, ka nav, bet kā solidaritātes žests, lūdzu, ticiet man, ka tas tika labi un patiesi novērtēts, un tā reģiona cilvēku vārdā es gribu pateikt paldies: vispirms Budžeta komitejas locekļiem, kas vienprātīgi atbalstīja šo palīdzības paketi, kas patiešām ir solidaritātes žests. Bet lai ļauts man arī izteikt augstu novērtējumu komisārei un viņas kolēģiem, kas izpildīja šo prasību septiņu mēnešu laikā. Es domāju, ka tas bija ievērojams sasniegums, komisāre, un es pateicos jums par jūsu pūlēm to veikt. Es, protams, ar lielu interesi vērošu nākamās nedēļās un mēnešos to, kā Apvienotās Karalistes valdība izmaksās tos fondus, bet man ir skaidrs, ka līdz ar apliecinājumu pieaugumu par ārkārtējiem klimatiskiem gadījumiem, šīs problēmas parādīsies ar lielāku regularitāti visā Eiropas Savienībā, un ir skaidrs, ka, paužot solidaritāti, atbildes ātrums īstenībā ir vissvarīgākais elements tajā mehānismā. Par jautājumu es arī gribēju teikt, ka es atbalstu papildu finansējumu labā — mēs dubultojām finansējumu aģentūrai. Es domāju, ka tas bija pilnīgi pareizi, un es piezīmēju, ka šī prasība ir par 25 amata vietu radīšanu. Bet es patiešām uzskatu, ka ir svarīgi, ka mēs turpinām pārraudzīt finansējuma sadali, lai nodrošinātu, ka nauda tiek izlietota lietderīgi. Tādā pašā veidā es atbalstīju Lisabonas mērķus, ko Komisija izstrādāja pati, it īpaši pētniecības un attīstības jomā. Es tāpēc atzīstu vajadzību pēc pētniecības izpildaģentūras, bet atkal es izsaku savas bažas par aģentūru vairošanos, kas, man jāsaka, vēsturiski nav bijušas slavenas ar efektīvu naudas izmantošanas lietderību. Visbeidzot par : šī jaunā budžeta pozīcija palīdzēs nodrošināt lielāku pārredzamību un atbildību. Tomēr es patiešām piekrītu saviem kolēģiem no Budžeta komitejas, kad viņi saka, ka mēs darbosimies piesardzīgi. Ja es drīkstu tā teikt, komisāres kundze, šis ir milzīgs pasākums, un — aizgūstot no kosmosa laikmeta žargona,— es uzdrošinos teikt, ka Komisija te „drosmīgi dodas turp, kur neviena Komisija nekad iepriekš nav devusies”. Tāpēc es piekrītu savam kolēģim kad viņš saka, ka mēs atbalstam šo, bet mēs pieprasām iekļaut pozīciju. Priekšsēdētāja kungs, es atbalstu budžeta grozījumu un esmu laimīgs, ka daru to."@lv13
"Mr President, I would like to say that I support this amending budget, and there are one or two items which I would like to comment upon. Firstly concerning the Solidarity Fund: this, of course, was the allocation in respect of the floods in Britain in June and July last year. Much of this flooding happened in my region, and I can testify to the appalling damage and hardship which it brought on many residents of my area. I was interested – but not surprised – to note that this was the third largest claim in the history of the solidarity fund, the claim being EUR 4.6 billion and the allocation being to the sum of EUR 162.8 million. I am aware that my friend and colleague Reimer Böge said that, of course, in the grand order of things it is not a great deal of money. Perhaps it is not, but as a gesture of solidarity, please believe me that it is well and truly appreciated, and on behalf of the people of that region, I want to express my thanks: firstly to the members of the Budget Committee, who were unanimous in their support of this aid package – which is truly a gesture of solidarity. But may I also express my appreciation to the Commissioner and her colleagues who turned this claim around in seven months. I thought that was a remarkable achievement, Commissioner, and I thank you for your efforts to do that. I shall, of course, watch with interest over the next weeks and months to see how the United Kingdom Government disburses those funds, but it is clear to me that, with the increasing evidence of extreme climatic events, these issues are going to occur with a greater regularity throughout the European Union, and it is clear that, when expressing solidarity, it is in fact speed of response that is the most important element in that mechanism. On the issue of Frontex, I also wanted to say that I support the additional funding for Frontex – we doubled the funding for the Agency. I thought that was exactly right, and I note that this request is for the creation of 25 posts. But I do believe that it is important that we continue to monitor the distribution of funding, to ensure that it delivers value for money. In the same way, I supported thoroughly the Lisbon objectives which the Commission set for themselves, particularly in the field of research and development. I therefore recognise the need for the research executive agencies; but again, I express my anxiety at the proliferation of agencies which, I have to say, historically have not been renowned for their effective delivery of value for money. Finally, on the subject of Galileo: this new budget line will do a great deal to give greater transparency and accountability. However, I do agree with my colleagues on the Budget Committee when we say that we will proceed with caution. If I may say so, Madam Commissioner, this is a massive undertaking, and – borrowing some space age jargon – may I say that the Commission here is ‘boldly going where no Commission has ever gone before’. I therefore agree with my colleague Reimer Böge when he says that we support this, but we would insist on inserting the PM line. Mr President, I support the amending budget and am happy to do so."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag aangeven dat ik deze gewijzigde begroting steun. Over één of twee punten wil ik graag iets opmerken. Om te beginnen het Solidariteitsfonds: ik heb het nu natuurlijk over het beschikbaar stellen van middelen naar aanleiding van de overstromingen in Groot-Brittannië in juni en juli van het afgelopen jaar. Veel van die overstromingen hebben zich in mijn regio voorgedaan, en ik weet heel goed wat voor schade ze hebben toegebracht en hoe zwaar veel bewoners van mijn regio het te verduren hebben gekregen. Ik vond het interessant – maar niet werkelijk verrassend – om te vernemen dat dit het op twee na grootste beroep op het Solidariteitsfonds was, en dat er naar aanleiding van een schade van 4,6 miljard euro een bedrag van 162,8 miljoen euro is toegewezen. Ik weet dat mijn vriend en collega de heer Böge gezegd heeft dat die toewijzing tegen zo'n achtergrond erg klein lijkt. Wie weet is dat waar, maar u kunt mij geloven dat dit gebaar van solidariteit oprecht wordt gewaardeerd. Namens de mensen uit mijn regio wil ik daarom graag onze dank tot uitdrukking brengen. Om te beginnen bedank ik de leden van de begrotingscommissie – zij hebben unaniem besloten dit steunpakket toe te wijzen, en dat is werkelijk een gebaar van solidariteit. Verder bedank ik de commissaris en haar collega's, die erin geslaagd zijn deze claim binnen zeven maanden te verwerken. Ik geloof dat dit een enorme prestatie is, mevrouw de commissaris, en ik dank u voor de inspanningen die u zich getroost heeft om dat resultaat te bereiken. Ik zal de ontwikkelingen de eerstvolgende weken en maanden goed volgen om te zien hoe de regering van het Verenigd Koninkrijk deze middelen toewijst. De bewijzen dat het klimaat steeds extremer wordt stapelen zich op. Ik ben er dus van overtuigd dat dit soort gebeurtenissen zich steeds regelmatiger zullen voordoen, en dan moet je bedenken dat bij het tot uitdrukking brengen van solidariteit de reactietijd het belangrijkste element in het hele mechanisme vormt. Met betrekking tot Frontex wil ik graag aangeven dat ik de toewijzing van extra middelen voor Frontex – het is de bedoeling twee keer zoveel geld voor dit Agentschap vrij te maken – steun. Ik meen dat die verhoging terecht is, en ik teken daarbij aan dat men om dit extra geld heeft verzocht teneinde 25 banen te creëren. Ik geloof wel dat we de distributie van deze middelen nauwlettend moeten blijven volgen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat dit geld goed gebruikt wordt. Om precies dezelfde reden steun ik de Lissabon-doelstellingen waartoe de Commissie zichzelf heeft verplicht, vooral als het gaat om onderzoek en ontwikkeling. Ik erken dat we behoefte hebben aan uitvoerende onderzoeksagentschappen, maar wil tegelijkertijd – opnieuw – aangeven dat ik mijn bedenkingen heb bij de wel erg sterke groei van agentschappen. We weten nu toch wel dat veel agentschappen niet altijd waar voor ons geld leveren. Tot slot Galileo. De nieuwe begrotingslijn zal stellig bijdragen tot meer transparantie en het zal gemakkelijker zijn mensen tot verantwoording op te roepen. Ik ben het echter wel eens met mijn collega's van de begrotingscommissie dat we goed moeten oppassen. U zult toegeven, mevrouw de commissaris, dat dit een enorme opdracht is. De Commissie begeeft zich hier – om even het ruimtevaardersjargon te gebruiken – "waar nog nooit eerder een Commissie zich gewaagd heeft". Ik ben het dus eens met mij mijn collega Böge dat we dit punt moeten steunen, maar dat we dan wel moeten aandringen op een PM-lijn. Mevrouw de Voorzitter, ik steun de gewijzigde begroting, en kan dat met een blij gemoed doen."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę powiedzieć, że jestem za przyjęciem tego budżetu korygującego, ale chciałbym się odnieść do jednej lub dwu kwestii. Po pierwsze, jeśli chodzi o Fundusz Solidarności, była to oczywiście alokacja środków finansowych na likwidację szkód spowodowanych powodziami w Wielkiej Brytanii w czerwcu i lipcu zeszłego roku. Wiele ze skutków tych powodzi widocznych jest w moim regionie i mogę poświadczyć o ogromnych szkodach i cierpieniach wyrządzonych przez te powodzie wielu mieszkańcom mojego regionu. Wzbudziło to moje zainteresowanie, ale nie zdziwienie, kiedy dowiedziałem się, że był to trzeci największy wniosek w historii Funduszu Solidarności, wniosek dotyczący szkód szacownych na 4,6 mld euro, a alokacja ograniczona została do kwoty 162,8 mln euro. Dotarło do mnie to, co powiedział mój przyjaciel i kolega poseł, pan Reimer Böge, że oczywiście w kontekście budżetu Unii to nie jest wielka kwota. Może i nie jest to wielka kwota, ale proszę mi wierzyć, że jako przejaw solidarności jest z całą pewnością doceniana, a w imieniu grupy osób z tego regionu, chcę podziękować, po pierwsze członkom Komisji Budżetowej, którzy głosowali jednomyślnie za przyjęciem tego pakietu środków pomocy, co jest naprawdę przejawem solidarności. Chciałbym jednak także wyrazić moją wdzięczność pani komisarz i jej kolegom za rozpatrzenie tego wniosku w siedem miesięcy. Pani komisarz! Uważam, że jest to niezwykłe osiągnięcie i dziękuję pani za wysiłki w tym zakresie. Przez najbliższe tygodnie i miesiące będę oczywiście z zainteresowaniem obserwował, jak rząd Wielkiej Brytanii będzie wydatkował te środki, ale oczywistym jest dla mnie, że biorąc pod uwagę wzrost liczby dowodów na występowanie ekstremalnych warunków pogodowych, takie problemy będą się pojawiać z większą częstotliwością w całej Unii Europejskiej i jasnym jest, że wyrażając solidarność, najważniejszym elementem tego mechanizmu jest czas reakcji. Jeśli chodzi o Frontex, ja także chcę powiedzieć, że popieram przyznanie Frontexowi dodatkowych środków finansowych – podwoiliśmy budżet tej Agencji. Uważam, że jest to w pełni właściwe i zwracam uwagę, że wniosek ten dotyczy utworzenia 25 stanowisk. Uważam jednak, że istotne jest kontynuowanie przez nas monitorowania podziału środków finansowych w celu zapewnienia efektywności naszego wsparcia. Podobnie poparłem w pełni cele, które wyznaczyła sobie Komisja Europejska w ramach strategii lizbońskiej, szczególnie w dziedzinie badań i rozwoju. Dlatego uznaję konieczność utworzenia agencji wykonawczych ds. badań naukowych. Niemniej jednak ponownie wyrażam moje zaniepokojenie szybkim wzrostem liczby agencji, które - muszę przyznać - nie były znane w przeszłości ze swojej efektywności w wykorzystywaniu środków finansowych. Wreszcie, jeśli chodzi o program Galileo, ta nowa linia budżetowa przyczyni się znacząco do wzrostu przejrzystości i jawności. Zgadzam się jednak z moimi kolegami z Komisji Budżetowej, kiedy mówimy, że będziemy postępować ostrożnie. Pani komisarz! Jeśli wolno mi tak powiedzieć, jest to olbrzymie przedsięwzięcie i – odwołując się do żargonu ery kosmicznej – w tym przypadku Komisja Europejska „z odwagą wkracza na terytorium, na które jeszcze nigdy nie wkroczyła przed nią żadna Komisja”. Zgadzam się zatem z moim kolegą, panem posłem Reimerem Bögem, który powiedział, że popieramy ten projekt, ale nalegamy na uwzględnienie w budżecie linii, dla której kwota zostanie określona w późniejszym terminie. Panie przewodniczący! Popieram przyjęcie budżetu korygującego i to z przyjemnością."@pl16
"Senhor Presidente, apoio este orçamento rectificativo, e há um ou dois aspectos que gostaria de comentar. Em primeiro lugar, o Fundo de Solidariedade: trata-se, como é óbvio, da dotação motivada pelas inundações de Junho e Julho do ano passado, no Reino Unido. Muitas destas inundações ocorreram na minha região, e sou testemunha dos prejuízos e das privações que causaram a muitos residentes da zona. Verifiquei com interesse – mas sem surpresa – que este foi o terceiro maior pedido na história do Fundo de Solidariedade: foram pedidos 4,6 mil milhões de euros e foi afectado um montante de 162,8 milhões de euros. Tenho conhecimento de que o meu amigo e colega deputado Reimer Böge afirmou que não é uma grande soma, se tivermos em conta a gravidade da situação. Talvez não seja, mas como gesto de solidariedade, acreditem, por favor, que é bastante e sinceramente apreciado e, em nome das pessoas daquela região, quero expressar os meus agradecimentos, em primeiro lugar, aos membros da Comissão dos Orçamentos, que foram unânimes no seu apoio a este pacote de ajuda – o que é um verdadeiro gesto de solidariedade. Mas quero também expressar o meu apreço à Senhora Comissária e aos seus colegas, que trataram este pedido em sete meses. Considero isto uma proeza admirável, Senhora Comissária, e agradeço-lhe o seu esforço para a realizar. É claro que irei estar atento, durante as próximas semanas e os próximos meses, para ver como o Governo do Reino Unido despende estes fundos, mas tenho a certeza de que, com o aumento evidente de fenómenos climáticos extremos, estes acontecimentos irão ocorrer com maior regularidade na União Europeia, e é evidente que, quando se trata de manifestar solidariedade, a rapidez de resposta é o elemento mais importante de todo o mecanismo. Relativamente à questão da Frontex, gostaria também de dizer que apoio o financiamento adicional – duplicámos esse financiamento. Penso que é o que está certo e saliento que este pedido se destina à criação de 25 lugares. Mas penso que é importante continuarmos a supervisionar a distribuição de fundos, para garantir a sua aplicação eficaz. Da mesma forma, apoiei inteiramente os objectivos de Lisboa que a Comissão estabeleceu, nomeadamente no domínio da investigação e desenvolvimento. Por conseguinte, compreendo a necessidade das agências de execução para a investigação, mas, uma vez mais, expresso a minha profunda preocupação com a proliferação de agências, cujos resultados, historicamente, não têm compensado os custos. Por fim, a questão do Galileo: esta nova rubrica orçamental será um grande contributo para melhorar a transparência e a responsabilidade. No entanto, concordo com os meus colegas da Comissão dos Orçamentos quando dizem que vamos avançar com precaução. Senhora Comissária, se me é permitido dizê-lo, estamos perante um empreendimento gigantesco, e – utilizando a gíria da era espacial – eu diria que nesta questão a Comissão está, “audaciosamente, a ir aonde nenhuma Comissão jamais foi”. Por conseguinte, concordo com o meu colega Reimer Böge quando diz que damos o nosso apoio, mas devemos insistir na criação de uma rubrica “p.m.”. Senhor Presidente, é com grande satisfação que dou o meu apoio ao orçamento rectificativo."@pt17
"Mr President, I would like to say that I support this amending budget, and there are one or two items which I would like to comment upon. Firstly concerning the Solidarity Fund: this, of course, was the allocation in respect of the floods in Britain in June and July last year. Much of this flooding happened in my region, and I can testify to the appalling damage and hardship which it brought on many residents of my area. I was interested – but not surprised – to note that this was the third largest claim in the history of the solidarity fund, the claim being EUR 4.6 billion and the allocation being to the sum of EUR 162.8 million. I am aware that my friend and colleague Reimer Böge said that, of course, in the grand order of things it is not a great deal of money. Perhaps it is not, but as a gesture of solidarity, please believe me that it is well and truly appreciated, and on behalf of the people of that region, I want to express my thanks: firstly to the members of the Budget Committee, who were unanimous in their support of this aid package – which is truly a gesture of solidarity. But may I also express my appreciation to the Commissioner and her colleagues who turned this claim around in seven months. I thought that was a remarkable achievement, Commissioner, and I thank you for your efforts to do that. I shall, of course, watch with interest over the next weeks and months to see how the United Kingdom Government disburses those funds, but it is clear to me that, with the increasing evidence of extreme climatic events, these issues are going to occur with a greater regularity throughout the European Union, and it is clear that, when expressing solidarity, it is in fact speed of response that is the most important element in that mechanism. On the issue of Frontex, I also wanted to say that I support the additional funding for Frontex – we doubled the funding for the Agency. I thought that was exactly right, and I note that this request is for the creation of 25 posts. But I do believe that it is important that we continue to monitor the distribution of funding, to ensure that it delivers value for money. In the same way, I supported thoroughly the Lisbon objectives which the Commission set for themselves, particularly in the field of research and development. I therefore recognise the need for the research executive agencies; but again, I express my anxiety at the proliferation of agencies which, I have to say, historically have not been renowned for their effective delivery of value for money. Finally, on the subject of Galileo: this new budget line will do a great deal to give greater transparency and accountability. However, I do agree with my colleagues on the Budget Committee when we say that we will proceed with caution. If I may say so, Madam Commissioner, this is a massive undertaking, and – borrowing some space age jargon – may I say that the Commission here is ‘boldly going where no Commission has ever gone before’. I therefore agree with my colleague Reimer Böge when he says that we support this, but we would insist on inserting the PM line. Mr President, I support the amending budget and am happy to do so."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som uviedol, že podporujem opravný rozpočet a rád by som sa vyjadril k jednému alebo dvom bodom. Najprv poznámka v súvislosti s Fondom solidarity: boli to samozrejme rozpočtové prostriedky pridelené v súvislosti so záplavami v Británii v júni a júli minulého roka. Veľká časť týchto záplav zasiahla môj región a môžem potvrdiť obrovské škody a utrpenie, ktoré priniesli mnohým obyvateľom v mojej oblasti. Nebol som prekvapený, ale so záujmom som zaregistroval, že to bola tretia najvyššia požadovaná čiastka v histórii Fondu solidarity. Dosahovala výšku 4,6 miliardy EUR a pridelené rozpočtové prostriedky predstavovali sumu 162,8 miliónov EUR. Môj priateľ a kolega Reimer Böge sa vyjadril, že z hľadiska vyššieho princípu to samozrejme nie je vysoká suma. Možno nie je, ale ako prejav solidarity, verte mi, sa to veľmi a naozaj cení a v mene obyvateľov tohto regiónu chcem poďakovať: v prvom rade členom Výboru pre rozpočet, ktorí konali pri podpore tohto balíka pomoci jednomyseľne, čo je naozaj prejavom solidarity. Rád by som však vyjadril svoje uznanie pani komisárke a jej kolegom, ktorí túto žiadosť spracovali za sedem mesiacov. Pani komisárka, považujem to za mimoriadny úspech a ďakujem za vaše úsilie. Nasledujúce týždne budem samozrejme so záujmom sledovať to, ako vláda Spojeného kráľovstva rozdelí tieto finančné prostriedky. Zreteľne si však uvedomujem, že čoraz častejšie sme svedkami extrémnych prejavov počasia a k týmto situáciám bude dochádzať stále pravidelnejšie v celej Európskej únii. Je jasné, že pri prejave solidarity je rýchlosť reakcie v skutočnosti najdôležitejším prvkom v tomto mechanizme. Pokiaľ ide o agentúru Frontex, rád by som tiež vyjadril podporu doplnkovému financovaniu pre túto agentúru. Financovanie agentúry sme zdvojnásobili. Považujem to za veľmi správny krok a poznamenávam, že táto žiadosť sa týka vytvorenia 25 pracovných miest. Som však presvedčený, že je dôležité pokračovať v monitorovaní rozdeľovania finančných prostriedkov s cieľom zabezpečiť ich zodpovedajúce využitie. Rovnakým spôsobom som dôrazne podporoval lisabonské ciele, ktoré si Komisia stanovila najmä v oblasti výskumu a rozvoja. Preto si uvedomujem potrebu výskumných výkonných agentúr. Opäť však vyjadrujem svoj strach z prebytku tých agentúr, ktoré, musím povedať, nemali v minulosti dobrú reputáciu v účinnom poskytovaní primeranej hodnoty za vynaložené finančné prostriedky. Na záver poznámka v súvislosti so systémom Galileo: táto nová rozpočtová položka výrazne prispeje k väčšej transparentnosti a zodpovednosti. Súhlasím však so svojimi kolegami vo Výbore pre rozpočet, ak povieme, že budeme postupovať opatrne. Je to obrovský záväzok, pani komisárka, a ak výpožičkou zo žargónu kozmického veku môžem povedať, že Komisia „statočne kráča smerom, ktorým nikdy predtým žiadna Komisia nekráčala.“ Súhlasím preto s vyjadrením svojho kolegu Reimera Bögeho, že to podporujeme, ale trvali by sme na vložení položky . Vážený pán predsedajúci, s radosťou podporujem opravný rozpočet."@sk19
"Gospod predsednik, podpiram spremembo proračuna, pri čemer imam eno oziroma dve pripombi. Najprej v zvezi s solidarnostnim skladom; to so bila finančna sredstva, dodeljena zaradi poplav junija in julija lansko leto v Veliki Britaniji. Večina teh poplav je prizadela mojo regijo, pri čemer lahko potrdim veliko škodo in stisko tamkajšnjih prebivalcev. Zanimalo me je, vendar ne presenetilo, da je bila to tretja najvišja odškodnina v zgodovini solidarnostnega sklada, saj je odškodnina znašala 4,6 milijarde EUR, dodeljena finančna sredstva pa skupaj 162,8 milijona EUR. Zavedam se, da je moj prijatelj in kolega Reimer Böge dejal, da seveda v primeru tako obsežne škode to ne pomeni veliko denarja. Mogoče res ne, vendar verjemite, da je kot solidarnostna gesta močno in resnično cenjena, pri čemer se zahvaljujem v imenu ljudi iz te pokrajine; najprej članom odbora za proračun, ki so soglasno podprli ta paket pomoči, kar je zares solidarnostna gesta. Dovolite mi, da izrazim svoje spoštovanje komisarki in njenim kolegom, ki so dosegli obravnavo zahtevkov v sedmih mesecih. Gospa komisarka, mislim, da je to izreden dosežek in se vam zahvaljujem za prizadevanje v zvezi s tem. Seveda bom v prihodnjih tednih in mesecih z zanimanjem spremljal, kako bo vlada Združenega kraljestva ta sredstva izplačala, vendar je jasno, da se bodo z vedno več dokazi o skrajnih podnebnih razmerah ta vprašanja v Evropski uniji pojavljala pogosteje, pri čemer je jasno, da je v zvezi z izkazovanjem solidarnosti dejansko najpomembnejši element tega mehanizma hitrost odziva. Glede agencije Frontex želim povedati, da podpiram dodatno financiranje, pri čemer smo podvojili sredstva. Menim, da smo v tem primeru ravnali ustrezno in opozarjam, da to pomeni prošnjo za uvedbo 25 delovnih mest. Vendar verjamem, da je pomembno, da še naprej spremljamo dodelitev sredstev za zagotavljanje stroškovne učinkovitosti. Prav tako sem popolnoma podprl lizbonske cilje, ki jih je postavila Komisija, zlasti na področju raziskav in razvoja. Zato se zavedam potrebe po izvajalskih agencijah za raziskave, vendar sem ponovno zaskrbljen zaradi širjenja agencij, ki v preteklosti niso bile znane po stroškovni učinkovitosti. Končno, o vprašanju programa Galileo; nova proračunska vrstica je zasnovana za čim večjo preglednost in odgovornost. Vendar se strinjam s svojimi kolegi iz odbora za proračun, ko pravimo, da bomo nadaljevali previdno. Gospa komisarka, to je velik podvig, pri čemer Komisija drzno nadaljuje svoje delo kot še nikoli prej. Zato se strinjam s kolegom Reimerom Bögom, ko pravi, da to podpiramo, vendar bomo vztrajali pri vključitvi vrstice PM. Gospod predsednik, z veseljem podprem to spremembo proračuna."@sl20
"Herr talman! Jag vill säga att jag stöder ändringsbudgeten, och det är ett par poster som jag vill kommentera. För det första gäller det solidaritetsfonden. Det var naturligtvis ett anslag med anledning av översvämningarna i Storbritannien i juni och juli förra året. En stor del av översvämningarna inträffade i min region, och jag kan intyga att många invånare i min region drabbades av förfärliga skador och fick utstå umbäranden. Det var intressant att notera – men jag är inte förvånad – att detta var det tredje största kravet i historien till solidaritetsfonden. Kravet uppgick till 4,6 miljarder euro och anslaget motsvarade 162,8 miljoner euro. Jag är medveten om att min vän och kollega Reimer Böge helt i sin ordning har sagt att detta inte är någon stor summa pengar. Det kanske det inte är, men som en solidaritetsgest är det mycket uppskattat, tro mig, och jag vill på folkets vägnar i min region rikta ett stort tack främst till ledamöterna i budgetutskottet som enhälligt stödde biståndspaketet – vilket verkligen är en solidaritetsgest. Men jag vill också visa min uppskattning för kommissionsledamoten och hennes kolleger som handlade detta krav på sju månader. Jag tyckte att det var en stor insats, fru kommissionsledamot, och jag tackar er för de insatser ni har gjort för att genomföra detta. Jag kommer naturligtvis att med stort intresse de närmaste veckorna och månaderna följa hur den brittiska regeringen fördelar medlen, men för mig är det helt klart att dessa frågor kommer att väckas alltmer regelbundet i Europeiska unionen med tanke på att det allt oftare framkommer bevis på extrema händelser till följd av klimatförändringar. Det är också tydligt att det, när det gäller uttryck för solidaritet, faktiskt är hur snabbt svaret kommer som är den viktigaste delen i mekanismen. Beträffande frågan om Frontex vill jag också säga att jag stöder tilläggsanslaget till Frontex – vi fördubblade anslaget till byrån. Jag tyckte att det var helt rätt och jag konstaterar att man begär att 25 poster ska inrättas. Jag anser dock att det är viktigt att vi fortsätter att övervaka fördelningen av medlen för att se till att de ger valuta för pengarna. På samma sätt stödde jag kraftfullt de Lissabonmål som kommissionen hade upprättat för sig själv, särskilt på området för forskning och utveckling. Jag erkänner därför behovet av genomförandeorganen för forskning, men jag vill omigen uttrycka min oro för den stora mängden organ som, det måste jag säga, historiskt sett inte har haft rykte om sig att ge valuta för pengarna. När det slutligen gäller Galileo, kommer den nya budgetposten att göra en hel del för att öka insynen och ansvarsskyldigheten. Jag är dock överens med mina kolleger i budgetutskottet när vi säger att vi ska gå försiktigt tillväga. Det är, om jag får säga så, fru kommissionsledamot, ett stort åtagande och – jag lånar lite jargong från rymdåldern –kommissionen är ”djärvt nog på väg dit där ingen kommission tidigare har varit”. Jag håller därför med min kollega Reimer Böge när han säger att vi stöder detta, men att vi insisterar på att det symboliska anslaget ska införas. Herr talman! Jag stöder ändringsbudgeten och är glad över att göra det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Richard James Ashworth,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,17
"pro memoria"5,1,19,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph