Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-10-Speech-1-166"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080310.20.1-166"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". − Signora Presidente, onorevoli colleghi, veramente pochi secondi per ringraziare il costruttivo apporto che hanno dato i colleghi, sia quelli che hanno sostenuto la relazione, mettendone in evidenza alcuni aspetti, ma soprattutto quelli che l’hanno commentata e i pochi, ma con motivata opinione, che l’hanno criticata. Un particolare ringraziamento al commissario Barrot, non solo per quello che ha voluto così generosamente esprimere, ma soprattutto per l’azione così intensa che sta sviluppando sul tema oggetto di questa relazione e per la volontà di cui ha dato atto di entrare in una fase collaborativa tra Parlamento e Commissione, proprio per essere efficaci e dare il contributo che tutti desideriamo a cambiare – come ha giustamente sostenuto nella sua sintetica esposizione – la mobilità piuttosto che a ridurla. La mobilità è il cammino della nostra civiltà, è la nostra modernità, è lo sviluppo e il progresso e certo non dobbiamo reprimerla. Dobbiamo semplicemente migliorarla e usarla quando è indispensabile. Un’ultima osservazione, forse leggermente fuorviante rispetto al tema che stiamo discutendo, ma mi sento di farla anche se apre una prospettiva lontana da quella che stiamo trattando inerente ai trasporti. Noi qui ci siamo occupati dell’inquinamento e di tutte le criticità che provengono dai mezzi di trasporto e dal loro uso. Dovremmo forse fare una considerazione più generale, soprattutto per quanto riguarda l’emissione di CO2, sulla generazione di CO2 che viene da altri settori della nostra civiltà industriale. Vi cito solo queste poche cifre e concludo con questa semplice osservazione: se è vero che i trasporti contribuiscono in tutta Europa all’emissione di CO2 per il 23% dell’insieme, il 43% deriva dalla produzione di energia elettrica, il 19% dall’industria, il 15% dal residenziale e commerciale. E se vogliamo, entro il 2020, ridurre del 20% l’emissione di questi effetti indesiderati della nostra civiltà, forse dovremmo agire con maggiore intensità e con maggiore cura anche su altri settori, come vedete primari, come emissioni di CO2, piuttosto che non nei trasporti. E qui il nome del nucleare non può non essere fatto."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, rád bych poděkoval všem poslancům za jejich konstruktivní poznámky. Nejen těm poslancům, kteří podpořili zprávu a vyzdvihli některé její aspekty, ale především těm, kteří ji odůvodněně kritizovali. Zvláštní poděkování patří komisaři Barrotovi, nejen za jeho příznivá vyjádření, ale zejména za velmi rázná opatření, která přijímá v souvislosti s předmětem zprávy a za jeho ochotu vstoupit do spolupráce mezi Parlamentem a Komisí, abychom mohli účinně a zaníceně plnit svůj úkol v rámci změny mobility a ne v jejím omezování, jak se výstižně vyjádřil ve svém krátkém vystoupení. Mobilita je výsledkem pokroku naší civilizace a je aspektem naší moderní doby, je důsledkem rozvoje a pokroku a rozhodně bychom ji neměli tlumit. Musíme jednoduše zvýšit její úroveň a využívat jí, když nemáme jinou možnost. Poslední poznámka, kterou pravděpodobně odbíhám od otázky, o níž diskutujeme, ale kterou bych měl uvést, protože zlepšuje vyhlídky mnohem více, než poznámky, o nichž diskutujene v souvislosti s dopravou. Obáváme se znečištění a všech kritických problémů, které doprava a její využívání zahrnuje. Možná bychom měli zaujmout všeobecnější stanovisko, zejména v souvislosti s emisemi CO a s CO které produkují ostatní odvětví naší industriální civilizace. Rád bych uvedl několik číselných údajů a uzavřel toto vystoupení jednoduchou poznámkou. Je pravda, že odvětví dopravy produkuje 23 % celkových emisí CO v celé Evropě, výrobou elektrické energie vzniká 43 %, průmysl produkuje 19 % a domácnosti a obchod 15 %. Pokud chceme dosáhnout snížení emisí těchto nežádoucích vlivů naší civilizace o 20 % do roku 2020, možná budeme muset přijmout citlivější opatření a věnovat větší pozornost také ostatním odvětvím, která, jak víte, jsou na vedoucích příčkách v emisích CO Nestačí soustředit se pouze na odvětví dopravy. V této souvislosti nemůžeme vynechat pojem „jaderný“."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne bruge et par sekunder til at takke medlemmerne for deres konstruktive bemærkninger - ikke kun de personer, der har støttet betænkningen og fremhævet nogle af dens aspekter, men i særdeleshed de personer, der har haft kommentarer til den, samt de få der har haft en saglig kritik af den. Jeg vil rette en særlig tak til hr. Barrot, ikke kun for det han har været så venlig at sige, men især for hans meget energiske indsats vedrørende betænkningens emne samt for hans vilje til at indgå i et samarbejde mellem Parlamentet og Kommissionen, så vi kan spille den effektive rolle, vi alle ønsker at spille med hensyn til at ændre mobiliteten - som han helt rigtigt sagde i sin korte redegørelse - snarere end at reducere den. Mobiliteten afspejler fremskridtet i vores civilisation samt det, der er moderne ved os. Den repræsenterer udvikling og fremskridt, og vi bør bestemt ikke kvæle den. Vi skal ganske enkelt forbedre den og bruge den, når der ikke er noget andet valg. Jeg har en afsluttende bemærkning, der måske bevæger sig lidt væk fra det aktuelle emne, men som jeg finder det nødvendigt at fremsætte, fordi den åbner langt større perspektiver end dem, vi diskuterer vedrørende transport. Vi bekymrer os over forureningen og alle de kritiske problemer, som transporten medfører. Vi bør måske tage en mere generel betragtning - specielt med hensyn til CO emissioner og den CO der genereres af andre sektorer af vores industrielle civilisation. Jeg vil nævne nogle tal for Dem og konkludere med denne simple bemærkning. Det er sandt, at transporten tegner sig for 23 % af de samlede CO emissioner i Europa, men elektricitetsproduktionen tegner sig for 43 %, industrien for 19 % og beboelse og handel for 15 %. Hvis vi ønsker at reducere CO emissionerne med 20 % inden år 2020, skal vi måske træffe mere intensive foranstaltninger og være mere opmærksomme på andre sektorer, der som bekendt fører an i CO emissionerne, i stedet for blot at fokusere på transport. I denne henseende kan man ikke undgå at se på kerneenergi."@da2
". Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Mir bleiben nur wenige Sekunden, um den Kolleginnen und Kollegen für ihre konstruktiven Beiträge zu danken: sowohl denen, die meinen Bericht unterstützt haben, indem sie einige Aspekte herausstellten, als auch vor allen denen, die ihn kommentiert, und schließlich den wenigen, die ihn, allerdings aus triftigen Gründen, kritisiert haben. Ein besonderer Dank gilt Herrn Kommissar Barrot, nicht nur für seine ausführlichen Darlegungen, sondern vor allem für seine intensiven Bemühungen um das Thema dieses Berichts und für seine Entschlossenheit, eine Phase der Zusammenarbeit zwischen Parlament und Kommission einzuleiten, um, was wir uns alle wünschen, wirksam dazu beizutragen, die Mobilität zu verändern – wie er ganz richtig in seiner zusammenfassenden Darstellung betonte – anstatt sie einzuschränken. Mobilität ist der Weg unserer Zivilisation, sie entspricht unserem Zeitgeist, sie ist Entwicklung und Fortschritt, und wir dürfen sie ganz gewiss nicht unterdrücken. Wir müssen sie bloß verbessern und wir müssen sie nutzen, wenn es unumgänglich ist. Gestatten Sie mir eine letzte Bemerkung, die vielleicht von dem hier von uns erörterten Thema etwas abweicht, doch ich muss sie einfach anführen, weil sie Perspektiven eröffnet, die weit über die hinausgehen, die wir gerade im Zusammenhang mit dem Verkehr behandeln Wir haben uns hier mit der Umweltverschmutzung und mit allen durch die Verkehrsmittel und ihre Nutzung hervorgerufenen kritischen Problemen befasst. Vielleicht sollten wir eine allgemeinere Betrachtung, vor allem in Bezug auf die CO Emissionen, auf den CO Ausstoß anderer Bereiche unserer Industriegesellschaft, anstellen. Ich nenne Ihnen nur einige Zahlen und schließe mit der folgenden schlichten Bemerkung: Obwohl die verkehrsbedingten CO Emissionen in ganz Europa einen Anteil von 23 % an den Gesamtemissionen haben, werden Letztere zu 43 % durch die Stromerzeugung, zu 19 % durch die Industrie und zu 15 % durch den Wohn- und den Handelssektor verursacht. Und wenn wir bis 2020 den Ausstoß dieser unerwünschten Nebenprodukte unserer Zivilisation um 20 % senken wollen, sollten wir vielleicht stärker und beharrlicher auch auf andere Bereiche einwirken, die, wie Sie sehen, mehr CO ausstoßen als der Verkehrssektor. Und in diesem Zusammenhang muss zwangsläufig auch die Kernkraft Erwähnung finden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τα εποικοδομητικά τους σχόλια, όχι μόνο αυτούς που επικρότησαν την έκθεση αναδεικνύοντας ορισμένες από τις πτυχές της αλλά ιδίως αυτούς που τη σχολίασαν και τους ακόμη λιγότερους που της άσκησαν τεκμηριωμένη κριτική. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Επίτροπο Barrot, όχι μόνο για τα ευγενικά του λόγια, αλλά ιδίως για την ιδιαιτέρως πλούσια δράση που έχει αναλάβει αναφορικά με το θέμα της έκθεσης και για την προθυμία του να προάγει τη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής έτσι ώστε να διαδραματίσουμε όλοι τον ουσιαστικό ρόλο που επιθυμούμε να διαδραματίσουμε για τη μετεξέλιξη της κινητικότητας και όχι για τη μείωσή της, όπως σωστά είπε στη σύντομή δήλωσή του και ο ίδιος ο Επίτροπος. Η κινητικότητα εκφράζει την πρόοδο του πολιτισμού μας και αποτελεί ίδιον του σύγχρονου ανθρώπου· αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη και την πρόοδο και είναι βέβαιο ότι δεν θέλουμε να την περιορίσουμε. Πρέπει απλώς να τη βελτιώσουμε και να τη χρησιμοποιούμε μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική επιλογή. Ένα τελευταίο σχόλιο, το οποίο ενδεχομένως να ξεφεύγει κάπως από το υπό συζήτηση θέμα αλλά το οποίο θέλω να θίξω γιατί ανοίγει πολύ μεγαλύτερες προοπτικές από αυτές που συζητάμε σχετικά με τις μεταφορές. Προβληματιζόμαστε σχετικά με τη ρύπανση και όλα τα κρίσιμα προβλήματα που απορρέουν από τις μεταφορές και τη χρήση τους. Πρέπει ίσως να δούμε το θέμα πιο σφαιρικά, ιδίως όσον αφορά τις εκπομπές CO και το CO που παράγεται από άλλους κλάδους του βιομηχανικού πολιτισμού μας. Θα σας δώσω μερικά αριθμητικά στοιχεία και θα κλείσω με ένα σύντομο σχόλιο: αν και αληθεύει ότι οι μεταφορές ευθύνονται για το 23% των συνολικών εκπομπών CO ανά την Ευρώπη, η ηλεκτροπαραγωγή ευθύνεται για το 43%, η βιομηχανία για το 19% και οι κατοικίες και τα καταστήματα για το 15%. Αν θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά 20% ως το 2020, θα πρέπει ίσως να αναλάβουμε πιο εντατική δράση και να επικεντρωθούμε σε άλλους κλάδους οι οποίοι όπως είδατε ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών CO και όχι να ρίχνουμε όλο το βάρος στις μεταφορές. Σε αυτό το πλαίσιο, η πυρηνική ενέργεια είναι μια έννοια που μοιραία θα αναφερθεί."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, I should like to take a few seconds to thank Members for their constructive comments, not just those who have supported the report and highlighted some of its aspects, but in particular those who have commented on it and the few who have criticised it on reasoned grounds. Particular thanks to Commissioner Barrot, not just for what he has been so kind as to say, but in particular for the very vigorous action that he is undertaking in respect of the subject matter of the report and for his willingness to enter into cooperation between Parliament and the Commission so that we can play the effective part that we are all keen to play in changing mobility – as he has rightly said in his brief statement –rather than reducing it. Mobility reflects the progress of our civilisation, and represents what is modern about us; it represents development and progress and we should certainly not stifle it. We simply have to improve it and use it when there is no other choice. A final comment, one that perhaps strays somewhat from the issue that we are discussing, but one I feel I should make because it opens up prospects far greater than those we are discussing in relation to transport. We are concerned by the pollution and all the critical problems that transport and its use entail. We should perhaps take a more general view, especially as regards CO emissions and the CO generated by other sectors of our industrial civilisation. I should like to quote you some figures and conclude with this simple comment: while it is true that transport accounts for 23% of total CO emissions throughout Europe, electricity generation accounts for 43%, industry for 19%, and residential housing and commerce for 15%. If we want to achieve a 20% cut in emissions of these unwanted effects of our civilisation by 2020, we shall perhaps have to take more intensive action and pay more attention to other sectors as well which, as you are aware, lead the field in CO emissions, rather than just focusing on transport. In that respect, nuclear is a term that cannot be avoided."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, me gustaría dedicar unos segundos a agradecer a los señores diputados sus constructivas observaciones, no sólo a quienes han apoyado el informe y resaltado alguno de sus aspectos, sino en particular a los que lo han comentado y a los pocos que lo han criticado con motivos razonados. Mi especial agradecimiento al Comisario Barrot, no sólo por sus amables comentarios, sino en particular por las enérgicas acciones emprendidas en relación con el tema del informe y por su disposición a facilitar la cooperación entre el Parlamento y la Comisión, de forma que podamos desempeñar el papel eficaz al que todos aspiramos a la hora de modificar las formas de movilidad – como ha dicho acertadamente en su breve intervención – en vez de reducirla. La movilidad refleja el progreso de nuestra civilización, y representa nuestra modernidad; significa desarrollo y progreso, y ciertamente no debemos suprimirla. Simplemente tenemos que mejorarla, y utilizarla cuando no existan alternativas. Un último comentario que quizás se aparta un tanto del tema que estamos debatiendo, aunque creo que debo hacerlo, porque abre perspectivas más amplias que las relacionadas con el transporte. Nos preocupa la contaminación y todos los problemas críticos relacionados con el transporte y con su utilización. Quizás deberíamos adoptar un punto de vista más general, especialmente en lo relativo a las emisiones de CO y al CO generado por otros sectores de nuestra civilización industrial. Solamente quiero darles algunas cifras y concluir con este simple comentario: si bien es cierto que el transporte es responsable del 23 % de las emisiones totales de CO en Europa, la generación eléctrica supone el 43 %, la industria el 19 % y la edificación residencial y comercial el 15 %. Si queremos alcanzar hasta 2020 una reducción del 20 % en estos efectos no deseados de nuestra civilización, quizás debamos emprender acciones más intensas, y prestar una mayor atención a otros sectores que, como sabemos, llevan la delantera en las emisiones de CO en vez de concentrarnos exclusivamente en el transporte. A este respecto, es imposible no hablar de la energía nuclear."@es21
"Proua juhataja, daamid ja härrad, kasutan paari hetke ja tänan liikmeid konstruktiivsete märkuste eest, mitte ainult neid, kes toetasid raportiti ja tõid esile mõned aspektid sellest, vaid eelkõige neid, kes tegid selle kohta tähelepanekuid ja ka neid paari inimest, kes seda põhjendatult kritiseerisid. Suur tänu volinik Barrot’le, mitte vaid seetõttu, et nii on kombeks öelda, vaid tema jõulise tegevuse eest raporti teema suhtes ja tema valmisoleku eest korraldada koostöö parlamendi ja komisjoni vahel, et saaksime kõik täita tõhusat rolli, mida me kõik teha soovime, liikuvuse muutmisel – nagu ta õigesti oma lühikeses sõnavõtus ütles –, mitte selle vähendamisel. Liikuvus peegeldab meie tsivilisatsiooni edu ja modernsust, see peegeldab arengut ja edu ning me ei tohiks seda lämmatada. Peame seda lihtsalt tõhustama ja kasutama, kui muud võimalust ei ole. Nüüd viimane märkus, mis ei ole võib-olla teemaga nii tihedalt seotud, kuid mida soovin kindlasti öelda, sest see avab väljavaated paremini kui need, mida arutame transpordiga seoses. Oleme mures saastuse pärast ning kriitilised transpordi ja selle kasutamisega kaasnevate probleemide suhtes. Võib-olla peaksime võtma veidi üldisema seisukoha, eelkõige seoses süsinikdioksiidi heitkogustega ja meie tööstusliku tsivilisatsiooni teiste valdkondade tekitatud süsinikdioksiidi heitkogustega. Soovin tuua teile mõned arvud ja selle väikese märkusega teema kokku võtta: tõsi on, et transport moodustab 23% kogu Euroopa süsinikdioksiidi heitkogustest, kuid elektritootmine moodustab 43%, tööstus 19% ning eluasemed ja kaubandus 15%. Kui soovime vähendada meie ühiskonna tekitatud soovimatuid heitkoguseid 20%-le, peame võtma arvatavasti intensiivsemaid meetmeid ning rohkem tähelepanu pöörama teistele sektoritele, mis, nagu teate, põhjustavad samuti palju heitkoguseid, ning mitte keskenduma üksnes transpordile. Sellega seoses on tuumaenergia termin, mida ei saa tähelepanuta jätta."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää parlamentin jäseniä heidän rakentavista kommenteistaan, enkä ainoastaan mietintöä tukeneista ja sen osia korostaneista huomautuksista, vaan erityisesti niistä, joissa mietintöä käsiteltiin tarkemmin, ja niistä harvoista joissa sitä arvosteltiin perustellusti. Erityiset kiitokset komission jäsenelle Barrot’lle hänen ystävällisten sanojensa lisäksi myös toimista, joihin hän on ryhtynyt mietinnön aiheen osalta. Kiitos myös hänen valmiudestaan parlamentin ja komission väliseen yhteistyöhön, jotta voimme olla haluamassamme merkittävässä osassa liikkuvuuden muuttamisessa sen rajoittamisen sijaan, kuten hän totesi lyhyessä puheenvuorossaan. Liikkuvuus heijastelee kulttuurimme edistystä ja edustaa nykyaikaisuuttamme. Se edustaa kehitystä, eikä sitä pidä missään nimessä tukahduttaa. Meidän on yksinkertaisesti parannettava sitä ja käytettävä sitä silloin, kun muuta vaihtoehtoa ei ole. Minulla on vielä yksi huomautus, joka ehkä hieman poikkeaa käsittelemästämme aiheesta, mutta haluaisin esittää sen, koska se avaa paljon suurempia mahdollisuuksia kuin liikenteen tapauksessa käsittelemämme asiat. Olemme huolissamme saasteista sekä liikenteen ja sen käytön aiheuttamista vakavista ongelmista. Meidän olisi ehkä omaksuttava hieman laveampi näkökulma erityisesti hiilidioksidipäästöjen osalta sekä muiden teollisuudenalojen tuottaman hiilidioksidin osalta. Mainitsen muutamia lukuja ja päätän puheenvuoroni tähän yksinkertaiseen huomautukseen: on totta, että liikenne aiheuttaa 23 prosenttia Euroopan kokonaishiilidioksidipäästöistä, mutta sähköntuotanto aiheuttaa niistä 43 prosenttia, teollisuus 19 prosenttia ja kotitaloudet ja kaupankäynti 15 prosenttia. Jos aiomme vähentää päästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, meidän on ryhdyttävä intensiivisempiin toimiin ja kiinnitettävä liikenteen sijaan enemmän huomiota myös muihin aloihin, jotka ovat johtavia hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia, kuten me kaikki tiedämme. Siksi ydinvoima on sana, jota ei voida välttää."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j’aimerais prendre quelques secondes pour remercier les parlementaires pour leurs commentaires constructifs, non pas seulement ceux qui ont soutenu le rapport et insisté sur certains de ses aspects, mais en particulier ceux qui l’ont commenté ainsi que les quelques députés qui l’ont critiqué pour des raisons justifiées. Je remercie tout particulièrement le Commissaire Barrot, pas seulement pour ce qu’il a eu la gentillesse de dire, mais surtout pour l’action très vigoureuse qu’il a entreprise vis-à-vis du sujet du rapport et pour sa volonté de mettre en place une coopération entre le Parlement et la Commission de sorte que nous puissions effectivement jouer le rôle que nous tenons tous à jouer pour faire évoluer la mobilité – comme il l’a dit à juste titre dans sa brève intervention – plutôt que pour la réduire. La mobilité reflète les progrès de notre civilisation et représente notre modernité; elle représente le développement et le progrès et il ne faut pas que nous l’étouffions. Nous devons simplement l’améliorer et l’utiliser lorsqu’il n’y a pas d’autre choix. Je tiens à faire un dernier commentaire, qui s’écarte peut-être du sujet dont nous débattons, mais que je pense devoir faire car il ouvre des perspectives bien plus vastes que celles dont nous discutons concernant les transports. Nous nous soucions de la pollution et de tous les problèmes critiques provoqués par les transports et leur utilisation. Nous devrions peut-être adopter une position plus générale, notamment en ce qui concerne les émissions de CO et le CO produit par d’autres secteurs de notre civilisation industrielle. J’aimerais citer quelques chiffres et conclure par ce simple commentaire: s’il est vrai qu’en Europe 23 % des émissions totales de CO sont imputables aux transports, 43 % sont imputables à la production d’électricité, 19 % à l’industrie et 15 % aux logements résidentiels et au commerce. Pour pouvoir réduire de 20 % les émissions produites par ces effets indésirables de notre civilisation d’ici 2020, nous devrions peut-être prendre des mesures plus intensives et prêter une plus grande attention aux autres secteurs qui, comme vous le savez, sont en tête en termes d’émissions de CO au lieu de nous contenter de cibler les transports. Le nucléaire est incontournable dans ce contexte."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim, pár percet szeretnék kérni arra, hogy megköszönjem a képviselőknek építő jellegű észrevételeiket, nemcsak azoknak, akik támogatták a jelentést és méltatták egynéhány aspektusát, hanem különösen azoknak, akik észrevételeket tettek, illetve azon keveseknek is, akik ésszerű okokból bírálták. Külön köszönet illeti Barrot biztos urat, nemcsak azért, amit volt olyan kedves elmondani, hanem különösen azért a rendkívül erőteljes fellépésért, amelyet a jelentés tárgyának tekintetében végez, továbbá azért, hogy kész volt együttműködésbe bocsátkozni a Parlament és a Bizottság között, hogy betölthessük azt a tényleges szerepet, amelyet mindnyájan készek vagyunk betölteni a mobilitás csökkentése helyett – amint azt rövid nyilatkozatában helyesen megjegyezte – a megváltoztatása terén. A mobilitás tükrözi civilizációnk előrehaladását, és képviseli a modernségünket; ez képviseli a fejlődést és az előrehaladást, ezért bizonyosan nem szabad elfojtanunk. Egyszerűen csak javítanunk kell rajta és használnunk, amikor nincs más választásunk. Egy záró megjegyzés, ami némileg talán messzebbre visz a tárgyalt témától, de úgy vélem, muszáj megtennem, mivel sokkal nagyobb távlatokat nyit meg, mint amit a közlekedéssel kapcsolatban tárgyaltunk. Aggódunk a szennyezés és a közlekedésből, illetve használatából eredő összes kritikus probléma miatt. Talán általánosabban kellene megnéznünk a kérdést, különösen ami a CO kibocsátásokat és az ipari civilizáció más ágazatai által termelt szén-dioxidot illeti. Néhány számadatot szeretnék idézni, és ezzel az egyszerű megjegyzéssel be is fejezném: bár igaz, hogy a közlekedés az összes CO kibocsátás 23%-áért felel Európa-szerte, a villamosenergia-előállítás 43%-ért, az ipar 19%-ért, a lakóépületek és a kereskedelemi pedig 15%-ért felelős. Ha 2020-ra 20%-kal akarjuk csökkenteni civilizációnk e nemkívánatos hatásokkal járó kibocsátásait, talán intenzívebben fel kellene lépnünk, és jobban oda kellene figyelnünk a többi ágazatra is, amelyek, mint Önök is tudják, élen járnak a CO kibocsátásban, ahelyett hogy csak a közlekedéssel foglalkozunk. E tekintetben az „atom” kifejezést nem tudjuk elkerülni."@hu11
"Ponia pirmininke, ponai ir ponios Parlamento nariai, norėčiau užlaikyti jus dar kelias sekundes, kad padėkočiau nariams už jų konstruktyvius komentarus, ne tik tiems, kurie parėmė pranešimą ir išryškino kai kuriuos jo aspektus, bet ir ypač tiems, kurie išsakė pastabas ar pateikė pagrįstą kritiką. Ypač dėkoju Komisijos nariui J. Barrotui, ne vien už tai, ką jis maloniai teikėsi pasakyti, bet ir ypač už labai energingus veiksmus, kurių jis imasi šiuo klausimu bei už jo norą dalyvauti Parlamentui bendradarbiaujant su Komisija, kad galėtume našiai veikti, judumą keisdami – kaip jis teisingai paminėjo – o ne jį mažindami. Judumas atspindi mūsų civilizacijos pažangą ir atstovauja tai, kas mumyse šiuolaikiška, jis atstovauja plėtrą ir pažangą ir mes tikrai neturėtume jo užgniaužti. Paprasčiausiai turime jį gerinti ir naudotis juo, nes neturime kito pasirinkimo. Paskutinis komentaras, kuris galbūt šiek tiek nukryps nuo klausimo, kurį aptariame, bet kurį noriu išsakyti, nes jis atveria daug didesnes perspektyvas nei tos, kurias mes aptariame kalbėdami transporto klausimu. Mums rūpi užterštumas ir visos su tuo susijusios problemos. Ko gero, turėtume žvelgti plačiau, ypač dėl CO teršalų bei CO kurį generuoja kiti pramoninės civilizacijos sektoriai. Norėčiau jums pacituoti kai kuriuos skaičius ir pabaigti šiuo paprastu komentaru: nors tiesa, kad transportas yra kaltas dėl 23 % visų CO teršalų visoje Europoje, elektros generavimas – dėl 43 %, pramonė – 19 %, o gyvenamųjų namų ir prekybos – už 15 %. Jeigu norime pasiekti 20 % teršalų sumažinimą savo civilizacijoje iki 2020 m., turime imtis daug intensyvesnių veiksmų ir skirti daugiau dėmesio į kitus sektorius, kurie, kaip žinote, pirmauja CO emisijų požiūriu, negu sutelkdami dėmesį vien į transportą. Šiuo požiūriu negalime nekreipti dėmesio į branduolinę energiją."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, es aizņemšu dažas sekundes, lai pateiktos deputātiem par viņu konstruktīvajiem komentāriem, ne tikai tos, kas ziņojumu ir atbalstījuši un izcēluši dažus tā aspektus, bet jo īpaši tos, kuri ir komentējuši to un tos nedaudzos, kas ir to pamatoti kritizējuši. Īpaša pateicība pienākas komisāram ne tikai par to, ko viņš tik laipni ir teicis, bet īpaši par ļoti enerģisko darbīgumu, ar kādu viņš ir pievērsies ziņojuma tematam un par viņa labo gribu uzsākt sadarbību starp Parlamentu un Komisiju, lai tādā veidā mēs varam pildīt to efektīvo lomu, kādu mēs visi vēlamies pildīt, mainot mobilitāti — kā viņš ir pareizi teicis savā īsajā paziņojumā — nevis samazinot to. Mobilitāte atspoguļo mūsu civilizācijas progresu un pārstāv to, kas mūsos ir mūsdienīgs; tā pārstāv attīstību un progresu, un mums nekādā ziņā ta nav jānosmacē. Mums vienkārši tā ir jāuzlabo un jāizmanto tā, kad nav citas izvēles. Nobeiguma komentārs, kas varbūt savā ziņā novirzās nost no jautājuma, kuru mēs apspriežam, bet es jūtu, ka man tas ir jādod, jo tas atver daudz lielākas izredzes, nekā tās, par kurām mēs spriežam saistībā ar transportu. Mūs dara bažīgus piesārņojums un visas kritiskās problēmas, ar ko saistās transports un tā izmantošana. Mums varbūt jāpaskatās no vispārīgāka skatu punkta, it īpaši attiecībā uz CO emisijām un CO ko rada citas mūsu industrializētās civilizācijas nozares. Es gribētu citēt jums dažus skaitļus un nobeigt ar šo vienkāršo komentāru: ir tiesa, ka transports atbild par 23 % no kopējām CO emisijām visā Eiropā, elektroenerģijas ražošana atbild par 43 %, rūpniecība par 19 % un privātie mājokļi un tirdzniecība par 15 %. Ja mēs līdz 2020. gadam gribam panākt 20 % kritumu emisijās, kas ir mūsu civilizācijas nevēlamie rezultāti, mums varbūt būs aktīvāk jārīkojas un vairāk uzmanības jāveltī arī citām nozarēm, kuras, kā jūs zināt, ir vadošās CO emisiju jomā, nevis jākoncentrējas tikai uz transportu. Šajā sakarā kodolenerģija ir termins, no kā nevar izvairīties."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, veramente pochi secondi per ringraziare il costruttivo apporto che hanno dato i colleghi, sia quelli che hanno sostenuto la relazione, mettendone in evidenza alcuni aspetti, ma soprattutto quelli che l'hanno commentata e i pochi, ma con motivata opinione, che l'hanno criticata. Un particolare ringraziamento al Commissario Barrot, non solo per quello che ha voluto così generosamente esprimere, ma soprattutto per l'azione così intensa che sta sviluppando sul tema oggetto di questa relazione e per la volontà di cui ha dato atto di entrare in una fase collaborativa tra Parlamento e Commissione, proprio per essere efficaci e dare il contributo che tutti desideriamo a cambiare – come ha giustamente sostenuto nella sua sintetica esposizione – la mobilità piuttosto che a ridurla. La mobilità è il cammino della nostra civiltà, è la nostra modernità, è lo sviluppo e il progresso e certo non dobbiamo reprimerla. Dobbiamo semplicemente migliorarla e usarla quando è indispensabile. Un'ultima osservazione, forse leggermente fuorviante rispetto al tema che stiamo discutendo, ma mi sento di farla anche se apre una prospettiva lontana da quella che stiamo trattando inerente ai trasporti. Noi qui ci siamo occupati dell'inquinamento e di tutte le criticità che provengono dai mezzi di trasporto e dal loro uso. Dovremmo forse fare una considerazione più generale, soprattutto per quanto riguarda l'emissione di CO2, sulla generazione di CO2 che viene da altri settori della nostra civiltà industriale. Vi cito solo queste poche cifre e concludo con questa semplice osservazione: se è vero che i trasporti contribuiscono in tutta Europa all'emissione di CO2 per il 23% dell'insieme, il 43% deriva dalla produzione di energia elettrica, il 19% dall'industria, il 15% dal residenziale e commerciale. E se vogliamo, entro il 2020, ridurre del 20% l'emissione di questi effetti indesiderati della nostra civiltà, forse dovremmo agire con maggiore intensità e con maggiore cura anche su altri settori, come vedete primari, come emissioni di CO2, piuttosto che non nei trasporti. E qui il nome del nucleare non può non essere fatto."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik wil allereerst even de tijd nemen om de afgevaardigden te bedanken. Ik bedank u allemaal voor uw bijdragen, en dus niet alleen degenen die het verslag gesteund hebben. Mijn bijzondere dank gaat uit naar degenen die bepaalde aspecten van het verslag van commentaar hebben voorzien, waaronder ook een aantal collega’s die er gegronde kritiek op hebben geleverd. Ik wil commissaris Barrot speciaal bedanken – niet alleen voor zijn vriendelijke woorden, maar ook voor de rigoureuze actie die hij met betrekking tot dit onderwerp wil nemen en zijn bereidheid om vanuit de Commissie met het Parlement samen te werken. Zo kunnen we belangrijke rol spelen bij het veranderen van de mobiliteit. Dat is tenslotte wat we graag willen In zijn korte interventie heeft de commissaris er terecht op gewezen dat het er niet om gaat die mobiliteit te beperken. Mobiliteit reflecteert de mate waarin onze beschaving voortschrijdt. Het geeft het nieuwe in ons weer; mobiliteit staat voor ontwikkeling en vooruitgang, en we mogen die mobiliteit dus niet proberen te verstikken. Wat we wel moeten doen is proberen de mobiliteit te verbeteren; we moeten ons alleen verplaatsen op de wijze waarop we dat doen als er geen andere keuze is. Tot slot een opmerking die misschien wat minder rechtsreeks te maken heeft met het onderwerp dat we nu bespreken, maar ik geloof dat ik dit punt toch moet noemen, omdat we zo onze horizon verwijden en aandacht kunnen besteden aan kwesties die niet direct met vervoer te maken hebben. We maken ons zorgen over vervuiling en al de andere ernstige problemen die met het vervoer samenhangen. Misschien is het beter als we vanuit een algemener perspectief denken, vooral als het gaat om de CO uitstoot van het vervoer en de CO die door andere sectoren wordt gegenereerd. Ik wil u daarom wat cijfers geven en afsluiten met deze opmerking: vervoer is verantwoordelijk voor 23 procent van de totale CO uitstoot in Europa; de opwekking van elektriciteit is goed voor 43 procent, industrie draagt 19 procent bij, en de verwarming van huizen en winkels 15 procent. Als we de uitstoot en andere ongewenste gevolgen van onze levensstijl tegen 2020 met twintig procent willen terugdringen, zullen we ons misschien niet alleen op het vervoer moeten concentreren, maar uitgebreidere actie ondernemen en daarbij ook aandacht besteden aan andere sectoren die – zoals u weet – méér CO uitstoot veroorzaken. Woorden met het voorvoegsel ‘kern-’ zijn dan niet te vermijden."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Najpierw pragnę poświęcić kilka sekund, aby podziękować posłom za ich konstruktywne uwagi, nie tylko tym, którzy popierają przyjęcie tego sprawozdania i podkreślali niektóre jego aspekty, ale w szczególności tym, którzy odnieśli się do niego i tym nielicznym, którzy krytykowali je, mając ku temu uzasadnione powody. Pragnę podziękować w szczególności panu komisarzowi Barrotowi, nie tylko za to, co był tak uprzejmy tutaj powiedzieć, ale w szczególności za bardzo energiczne działania, które realizuje w przedmiocie sprawozdania, a także za swoją gotowość do nawiązania współpracy pomiędzy Parlamentem i Komisją Europejską, abyśmy mogli odegrać skutecznie rolę, którą tak bardzo chcemy odegrać w zmienianiu mobilności – jak sam to dobrze powiedział w trakcie swojego krótkiego wystąpienia – a nie w ograniczaniu jej. Mobilność odzwierciedla rozwój naszej cywilizacji, naszą nowoczesność; mobilność stanowi odzwierciedlenie rozwoju i postępu i bez wątpienia nie powinniśmy hamować jej dalszego rozwoju. Powinniśmy po prostu ją ulepszać i korzystać z niej, kiedy nie ma innej możliwości. I jeszcze jedna kwestia, która może nie ma zbyt dużego związku z przedmiotem naszej debaty, ale według mnie powinienem ją podnieść, ponieważ stwarza możliwości dużo większe niż te, o których mówimy w kontekście transportu. Jesteśmy zaniepokojeni zanieczyszczeniem i wszystkimi istotnymi problemami związanymi z transportem i z korzystaniem ze środków transportu. Być może powinniśmy przyjąć trochę szerszą perspektywę, szczególnie jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla oraz dwutlenek węgla emitowany przez inne sektory naszej cywilizacji przemysłowej. Chciałbym przybliżyć państwu kilka danych liczbowych i zakończyć taką prostą uwagą: pomimo tego, że faktem jest, iż transport odpowiedzialny jest za 23% całkowitej emisji dwutlenku węgla w Europie, to wytwarzanie energii odpowiada za 43%, przemysł za 19%, a domy i mieszkania oraz handel za 15% emisji. Jeżeli do 2020 r. chcemy zmniejszyć emisję tych niepożądanych skutków naszej cywilizacji o 20%, będziemy może zmuszeni podjąć bardziej intensywne działania, a także zwrócić większą uwagę na inne sektory, które jak państwo wiedzą odgrywają wiodącą rolę w emisji dwutlenku węgla, a nie tylko koncentrować się na transporcie. W tym kontekście termin „jądrowy” jest wyrażeniem, którego nie da się uniknąć."@pl16
"Senhora Presidente, caros Colegas, gostaria de utilizar alguns segundos do meu tempo para agradecer aos deputados pelos seus comentários construtivos, não apenas àqueles que apoiaram o relatório e destacaram alguns dos seus aspectos, mas particularmente àqueles que o comentaram e aos poucos que o criticaram com discernimento. Agradeço em especial ao Senhor Comissário Barrot, não apenas pelas palavras simpáticas que me dirigiu, mas sobretudo pelo esforço vigoroso que está a envidar no que diz respeito ao tema do relatório, e pela sua disponibilidade para uma colaboração entre o Parlamento e a Comissão que nos permita desempenhar o papel efectivo que pretendemos na alteração da mobilidade – como acertadamente disse na sua breve intervenção – sem que isso implique a sua redução. A mobilidade reflecte o progresso da nossa civilização e representa o que temos de moderno; representa o desenvolvimento e o progresso, e não devemos, naturalmente, asfixiá-la. Temos simplesmente de a aperfeiçoar e de a utilizar em situações em que não existe qualquer outra opção. Deixo um comentário final, porventura estranho ao assunto que estamos a debater, mas que entendo dever fazer, por tratar de uma questão que abre perspectivas bastante mais alargadas do que as que estamos a discutir em relação aos transportes. Estamos preocupados com a poluição e com todos os problemas críticos que os transportes e a sua utilização implicam. Deveríamos talvez adoptar uma perspectiva mais ampla, principalmente no que diz respeito às emissões de CO e ao CO gerado por outros sectores da nossa civilização industrial. Passo a citar alguns números, concluindo com este comentário simples: embora seja verdade que os transportes são responsáveis por 23% das emissões totais de CO na Europa, a geração de electricidade é responsável por 43%, a indústria por 19% e as habitações e instalações comerciais por 15%. Se queremos reduzir em 20% estes efeitos nefastos da nossa civilização até 2020, devemos talvez tomar medidas mais fortes e prestar também mais atenção aos outros sectores, que, como todos sabem, geram também grandes quantidades de CO em vez de nos concentrarmos apenas nos transportes. Neste contexto, é impossível evitar a questão nuclear."@pt17
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, veramente pochi secondi per ringraziare il costruttivo apporto che hanno dato i colleghi, sia quelli che hanno sostenuto la relazione, mettendone in evidenza alcuni aspetti, ma soprattutto quelli che l'hanno commentata e i pochi, ma con motivata opinione, che l'hanno criticata. Un particolare ringraziamento al Commissario Barrot, non solo per quello che ha voluto così generosamente esprimere, ma soprattutto per l'azione così intensa che sta sviluppando sul tema oggetto di questa relazione e per la volontà di cui ha dato atto di entrare in una fase collaborativa tra Parlamento e Commissione, proprio per essere efficaci e dare il contributo che tutti desideriamo a cambiare – come ha giustamente sostenuto nella sua sintetica esposizione – la mobilità piuttosto che a ridurla. La mobilità è il cammino della nostra civiltà, è la nostra modernità, è lo sviluppo e il progresso e certo non dobbiamo reprimerla. Dobbiamo semplicemente migliorarla e usarla quando è indispensabile. Un'ultima osservazione, forse leggermente fuorviante rispetto al tema che stiamo discutendo, ma mi sento di farla anche se apre una prospettiva lontana da quella che stiamo trattando inerente ai trasporti. Noi qui ci siamo occupati dell'inquinamento e di tutte le criticità che provengono dai mezzi di trasporto e dal loro uso. Dovremmo forse fare una considerazione più generale, soprattutto per quanto riguarda l'emissione di CO2, sulla generazione di CO2 che viene da altri settori della nostra civiltà industriale. Vi cito solo queste poche cifre e concludo con questa semplice osservazione: se è vero che i trasporti contribuiscono in tutta Europa all'emissione di CO2 per il 23% dell'insieme, il 43% deriva dalla produzione di energia elettrica, il 19% dall'industria, il 15% dal residenziale e commerciale. E se vogliamo, entro il 2020, ridurre del 20% l'emissione di questi effetti indesiderati della nostra civiltà, forse dovremmo agire con maggiore intensità e con maggiore cura anche su altri settori, come vedete primari, come emissioni di CO2, piuttosto che non nei trasporti. E qui il nome del nucleare non può non essere fatto."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, rád by som poďakoval poslancom za ich konštruktívne poznámky. Nielen tým poslancom, ktorí podporili správu a vyzdvihli niektoré jej aspekty, ale najmä tým, ktorí na správu reagovali a tým, ktorí ju odôvodnene kritizovali. Osobitné poďakovanie patrí komisárovi Barrotovi, nielen za jeho priaznivé vyjadrenia, ale najmä za veľmi rázne opatrenia, ktoré prijíma v súvislosti s predmetom správy a za jeho ochotu vstúpiť do spolupráce medzi Parlamentom a Komisiou, aby sme mohli účinne a zanietene plniť svoju úlohu v rámci zmeny mobility a nie v jej obmedzovaní, ako sa výstižne vyjadril vo svojom krátkom vystúpení. Mobilita je výsledkom pokroku našej civilizácie a je aspektom našej modernej doby, je dôsledkom rozvoja a pokroku a rozhodne by sme ju nemali tlmiť. Musíme jednoducho zvýšiť jej úroveň a využívať ju, keď nemáme inú možnosť. Posledná poznámka, ktorou pravdepodobne odbieham od otázky, o ktorej rokujeme, ale ktorú by som mal uviesť, pretože zlepšuje vyhliadky omnoho viac, než poznámky, o ktorých rokujeme v súvislosti s dopravou. Obávame sa znečistenia a všetkých kritických problémov, ktoré doprava a jej využívanie zahŕňa. Možno by sme mali zaujať všeobecnejšie stanovisko, najmä v súvislosti s emisiami CO a s CO ktoré produkujú ostatné odvetvia našej industriálnej civilizácie. Rád by som uviedol niekoľko číselných údajov a uzavrel toto vystúpenie jednoduchou poznámkou. Je pravda, že odvetvie dopravy produkuje 23 % celkových emisií CO v celej Európe, výrobou elektrickej energie vzniká 43 %, priemysel produkuje 19 % a domácnosti a obchod 15 %.  Ak chceme dosiahnuť zníženie emisií týchto neželaných vplyvov našej civilizácie o 20 % do roku 2020, možno budeme musieť prijať citlivejšie opatrenia a venovať väčšiu pozornosť aj ostatným odvetviam, ktoré, ako viete, sú na vedúcich priečkach v emisiách CO Nestačí sústrediť sa len na odvetvie dopravy. V tejto súvislosti nemožno pojem „jadrový“ vynechať."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, nekaj sekund bi namenil zahvali poslancem za konstruktivne pripombe, ne le tistim, ki so poročilo podprli in poudarili nekatere njegove vidike, ampak zlasti tistim, ki so imeli pripombe in so poročilo utemeljeno kritizirali. Zlasti se zahvaljujem komisarju Barrotu, ne le za prijaznost, ampak zlasti za zelo odločno ukrepanje v zvezi s temo poročila in za pripravljenost vzpostavitve sodelovanja med Parlamentom in Komisijo, da bi lahko imeli učinkovito vlogo, ki si je vsi želimo, pri spremembi mobilnosti in ne pri njenem zmanjševanju, kot je navedel v kratki izjavi. Mobilnost kaže na napredek naše civilizacije in predstavlja našo sodobnost, pri čemer pomeni razvoj in napredek, zato je zagotovo ne moremo zatreti. Preprosto jo je treba izboljšati in uporabiti, če ni druge izbire. Nazadnje želim omeniti, kar je morda nekoliko oddaljeno od teme, o kateri razpravljamo, vendar mislim, da je nujno, ker zbuja možnosti, ki so veliko večje od tistih, o katerih razpravljamo v zvezi s prevozom. Zaskrbljeni smo zaradi onesnaževanja in vseh težav, ki jih povzročata prevoz in njegova uporaba. Morda bi morali to obravnavati bolj splošno, zlasti kar zadeva emisije CO in CO iz drugih sektorjev industrijske civilizacije. Navedel bom nekaj številk in zaključil z enostavnim komentarjem. Res je, da prevoz povzroča 23 % vseh emisij CO v Evropi, vendar proizvodnja električne energije povzroča 43 %, industrija 19 % ter gradnja stanovanjskih objektov in trgovina 15 % emisij. Če želimo doseči 20-odstotno zmanjšanje emisij, ki so neželene posledice naše civilizacije, do leta 2020, je morda treba odločneje ukrepati in nameniti več pozornosti tudi drugim sektorjem, ki so, kot veste, vodilni na področju emisij CO ter se ne osredotočati le na prevoz. V zvezi s tem je izraz „jedrski“ neizogiben."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill ägna ett par sekunder åt att tacka er parlamentsledamöter för era konstruktiva kommentarer, inte bara de som har stött betänkandet och betonat vissa av aspekterna, utan särskilt dem som har kommenterat det och de som av motiverade skäl har kritiserat det. Jag vill rikta ett särskilt tack till kommissionsledamot Jacques Barrot, inte bara för det som han haft vänligheten att säga, utan särskilt för de mycket kraftfulla åtgärder som han vidtar i den fråga som tas upp i betänkandet och hans vilja att inleda samarbete mellan parlamentet och kommissionen, så att vi – precis som han sa i sitt korta inlägg – kan spela den aktiva roll som vi alla vill spela för att förändra rörligheten snarare än att minska den. Rörligheten återspeglar vår civilisations framsteg och är det som gör oss till moderna människor. Den representerar utveckling och framsteg och vi bör absolut inte kväva den. Vi måste bara förbättra den och använda den när det inte finns något annat val. En slutkommentar som kanske kommer lite vid sidan av den fråga vi diskuterar men som jag känner att jag bör komma med, eftersom den ger utrymme för möjligheter som är långt större än de som vi diskuterar i samband med transporterna. Vi är oroade över miljöförstöringen och alla de kritiska problem som transporterna och användningen av dem medför. Vi bör kanske inta en mer generell ståndpunkt, särskilt när det gäller koldioxidutsläppen och den koldioxid som härrör från andra sektorer i vårt industrisamhälle. Jag vill nämna några siffror för er och avsluta med denna enkla kommentar. Det är visserligen sant att transporterna står för 23 procent av de totala koldioxidutsläppen i Europa, men elkraften står för 43 procent, industrin för 19 procent och bostadsuppvärmningen och handeln står för 15 procent av dem. Om vi vill uppnå en 20-procentig minskning av utsläppen av dessa oönskade konsekvenser för samhället före 2020 måste vi kanske vidta mer aktiva åtgärder och i högre grad också uppmärksamma andra sektorer vilka, som ni vet, har mest koldioxidutsläpp, och inte bara inrikta oss på transporterna. I detta hänseende kan man inte undvika att nämna ordet kärnkraft."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"20,1,19,14,11,3,2,10,13,4,21,17,9,8
"2."1,19
"relatore"18,15,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph