Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-10-Speech-1-086"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080310.17.1-086"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I wish to begin by expressing my understanding of the frustration of the Czech Republic and other non-visa-waiver countries. However, it would be highly destructive if the Czechs were to go it alone, and we should not fall for US ‘divide-and-rule’ tactics. I hope that the Commission and the Council have learned an important lesson: that a proper mandate and approval of the European Parliament is not an obstacle for negotiations but, rather, strengthens the position of the European Union. The US should act as a loyal and reliable ally and respect EU law. Concerning PNR, I wonder why it should be included in the memorandum of understanding at all if it is already covered by the EU-US agreement. The ink on the EU-US PNR agreement is not even dry yet, and not all Member States have ratified it, so what else is it that the Americans want? Has the Commission been able to establish whether the implementing measures of the memorandum of understanding are in line with the EU-US agreement and, if not, can we then assume that the agreement has become invalid? Because, if that is the case, then the agreement no longer exists and we should engage in new talks, and I then assume that there will be codecision for the European Parliament. With hindsight, it is even more regrettable that the Council and the Commission have accepted the EU-US PNR agreement on such vague and open terms, because it leaves much room for the US to further widen the scope of the EU-US PNR agreement. Finally, I think the EU will only have a proper position vis-à-vis the United States if we speak with one voice, because if we do not – if we are divided – then our rules are made in Washington and not here or in Brussels."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, na úvod bych ráda vyjádřila své pochopení pro zklamání České republiky a ostatních zemí, které nejsou v programu bezvízového styku. Nicméně, pokud by Češi šli vlastní cestou, bylo by jejich rozhodnutí destruktivní. Neměli bychom přistupovat na americkou taktiku „rozděluj a panuj“. Doufám, že Komise a Rada se dostatečně poučily: že řádný mandát a souhlas Evropského parlamentu není překážkou pro jednání, ale naopak posiluje pozici Evropské unie. Spojené státy by se měly chovat jako loajální a spolehlivý spojenec a respektovat právo EU. V souvislosti s osobními záznamy o cestujících, bych ráda věděla, proč by vůbec tato otázka měla být zahrnuta do memoranda o porozumění, když je již upravena v dohodě mezi EU a Spojenými státy. Inkoust na dohodě PNR (o osobních záznamech o cestujících) mezi EU a Spojenými státy ještě ani neuschl, a všechny členské státy ji ještě neratifikovaly, tak co ještě Američané chtějí? Byla Komise schopna stanovit, zda jsou prováděcí opatření k memorandu o porozumění v souladu s dohodou mezi EU a Spojenými státy, a pokud ne, můžeme se tedy domnívat, že je dohoda neplatná? Pokud je tomu tak, pak dohoda už neexistuje, a my bychom se měli účastnit nových rozhovorů, a tudíž předpokládám, že Evropský parlament bude mít právo spolurozhodovat. S odstupem času je ještě více politováníhodné, že Rada a Komise souhlasily s dohodou o osobních záznamech o cestujících mezi EU a Spojenými státy za těchto nejasných a otevřených podmínek, protože Spojené státy tak získaly velký prostor pro další rozšiřování působnosti dohody PNR mezi EU a Spojenými státy. Na závěr chci říci, že podle mého názoru EU získá odpovídající postavení v jednáních se Spojenými státy jedině tehdy, bude-li vystupovat jednotně, protože pokud tomu tak nebude – pokud budeme rozděleni – pak se budou naše pravidla tvořit ve Washingtonu a ne tady, nebo v Bruselu."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne starte med at give udtryk for min forståelse for frustrationen i Tjekkiet og i de andre lande, som ikke er med i visumfritagelsesprogrammet. Det ville imidlertid være yderst ødelæggende, hvis tjekkerne vælger at gå egne veje, og vi bør ikke falde for USA's "del og hersk"-taktik. Jeg håber, at Kommissionen og Rådet har lært en vigtig lektie, nemlig at et behørigt mandat og Europa-Parlamentets godkendelse ikke er en hindring for forhandlinger, men snarere styrker EU's stilling. USA bør handle som en loyal og pålidelig allieret og respektere EU-retten. Med hensyn til personlisteoplysninger (PNR) spekulerer jeg på, om dette punkt overhovedet burde medtages i aftalememorandummet, hvis det allerede er med i aftalen mellem EU og USA. Blækket på PNR-aftalen mellem EU og USA er ikke engang tørt endnu, og ikke alle medlemsstater har ratificeret den, så hvad er det, amerikanerne ellers ønsker? Har Kommissionen været i stand til at fastslå, hvorvidt gennemførelsesforanstaltningerne til aftalememorandummet er i tråd med aftalen mellem EU og USA, og såfremt det ikke er tilfældet, kan vi da antage, at aftalen er blevet ugyldig? For hvis det er tilfældet, eksisterer aftalen ikke længere, og vi bør indlede nye forhandlinger, og da antager jeg, at Europa-Parlamentet vil få medbestemmelse. Set i bakspejlet er det endnu mere beklageligt, at Rådet og Kommissionen har godkendt PNR-aftalen mellem EU og USA på så svage og åbne vilkår, fordi det giver USA et stort spillerum til yderligere at udvide anvendelsesområdet i PNR-aftalen mellem EU og USA. Endelig mener jeg, at EU kun vil have en reel stilling over for USA, hvis vi taler med én stemme, for hvis vi ikke gør det - hvis vi står splittet - så vil vores regler blive udformet i Washington og ikke her i Bruxelles."@da2
". Frau Präsidentin! Zunächst möchte ich sagen, dass ich die Enttäuschung in der Tschechischen Republik und den anderen nicht am visafreien Reisen beteiligten Ländern verstehe. Jedoch wäre es verheerend, wenn die Tschechen auf eigene Faust handelten, und wir sollten nicht auf die „Teile-und-herrsche“-Taktik der USA hereinfallen. Hoffentlich haben die Kommission und der Rat eine wichtige Lehre gezogen: Ein förmliches Mandat und die Zustimmung des Europäischen Parlaments sind kein Hindernis für Verhandlungen, sondern stärken die Position der Europäischen Union. Die USA sollten sich als loyaler und zuverlässiger Verbündeter verhalten und das EU-Recht respektieren. Was die Fluggastdatensätze betrifft, so frage ich mich, warum sie überhaupt in die Absichtserklärung einbezogen werden sollen, wenn sie schon vom Abkommen zwischen der EU und den USA erfasst sind. Die Tinte auf dem PNR-Abkommen zwischen der EU und den USA ist noch nicht einmal trocken und nicht alle Mitgliedstaaten haben es ratifiziert, also was wollen die Amerikaner denn noch? Konnte die Kommission feststellen, ob die Umsetzung von Maßnahmen der Absichtserklärung dem Abkommen zwischen der EU und den USA entspricht, und wenn nicht, können wir dann davon ausgehen, dass das Abkommen ungültig ist? Wenn ja, dann besteht doch das Abkommen nicht mehr, und wir sollten neue Gespräche aufnehmen, wobei ich dann unterstelle, dass es zur Mitentscheidung durch das Europäische Parlament kommt. Rückblickend ist es umso bedauerlicher, dass der Rat und die Kommission dem PNR-Abkommen zwischen der EU und den USA unter so zweifelhaften und unklaren Bedingungen zugestimmt haben, denn so bleibt den USA ein großer Spielraum, den Bereich des PNR-Abkommens zwischen der EU und den USA weiter auszudehnen. Abschließend denke ich, die EU wird nur dann eine feste Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten einnehmen können, wenn wir mit einer Stimme sprechen, denn wenn wir das nicht tun – wenn wir gespalten sind –, dann werden unsere Regeln in Washington und nicht hier oder in Brüssel gemacht."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας την κατανόησή μου για την αγανάκτηση της Τσεχικής Δημοκρατίας και άλλων χωρών που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα απαλλαγής από τις θεωρήσεις. Ωστόσο, θα ήταν εξαιρετικά καταστροφικό να το υπομείνουν αυτό οι Τσέχοι μόνοι τους. Δεν πρέπει να γίνουμε θύματα της τακτικής «διαίρει και βασίλευε» των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευελπιστώ ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν διδαχθεί ένα σημαντικό μάθημα: ότι η κατάλληλη εντολή και έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αποτελεί εμπόδιο για τις διαπραγματεύσεις, αλλά στοιχείο που ενδυναμώνει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να ενεργήσουν ως πιστός και αξιόπιστος σύμμαχος και να σεβαστούν το κοινοτικό δίκαιο. Σχετικά με τα στοιχεία «PNR», διερωτώμαι γιατί πρέπει να συμπεριληφθούν στο μνημόνιο συμφωνίας αφού καλύπτονται ήδη από τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ. Το μελάνι στη συμφωνία PNR μεταξύ EE-ΗΠΑ δεν έχει ακόμη στεγνώσει, και δεν έχει κυρωθεί ακόμη από όλα τα κράτη μέλη· επομένως τι άλλο περιμένουν οι Αμερικανοί; Έχει εξακριβώσει η Επιτροπή εάν τα μέτρα εφαρμογής του μνημόνιου συνεργασίας συνάδουν με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και, εάν όχι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η συμφωνία δεν ισχύει; Γιατί, εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η συμφωνία δεν υφίσταται πλέον και πρέπει να ξεκινήσουμε νέες συνομιλίες, και τότε, υποθέτω, θα εφαρμοστεί διαδικασία συναπόφασης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκ των υστέρων, είναι ακόμα πιο λυπηρό ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή δέχθηκαν τη συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ με τόσο ασαφείς και ανοικτούς όρους, καθώς αφήνει πολλά περιθώρια στις ΗΠΑ να διευρύνουν ακόμα περισσότερο το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας PNR ΕΕ-ΗΠΑ. Τέλος, πιστεύω ότι η ΕΕ θα υιοθετήσει σωστή θέση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο εάν εκφραστούμε με μία φωνή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση –εάν διαιρεθούμε– οι κανόνες θα τίθενται στην Ουάσινγκτον και όχι εδώ στις Βρυξέλλες."@el10
"Señora Presidenta, quiero comenzar manifestando mi comprensión por la frustración de la República Checa y otros países que no poseen la exención de visado. No obstante, sería altamente perjudicial que los checos tuvieran que sobrellevarlo ellos solos y no deberíamos caer en la táctica del «divide y vencerás» de los Estados Unidos. Espero que la Comisión y el Consejo hayan aprendido una lección importante: la de que un mandato y una aprobación adecuados por parte del Parlamento Europeo no constituyen un obstáculo para las negociaciones sino que, más bien, refuerzan la posición de la Unión Europea. Los Estados Unidos deberían actuar como aliado leal y fiable y respetar las leyes de la UE. En cuanto a los datos PNR, me pregunto por qué habría que incluirlos para nada en el memorando de entendimiento, cuando ya están cubiertos por el acuerdo UE-EE.UU. La tinta en el acuerdo UE-EE.UU. sobre los datos PNR aún está fresca y no todos los Estados miembros lo han ratificado, así que, ¿qué otra cosa quieren los norteamericanos? ¿Ha sido capaz la Comisión de establecer si las medidas de ejecución del memorando de entendimiento se ajustan al acuerdo UE-EE.UU. y, en caso negativo, podemos asumir entonces que el acuerdo ha quedado invalidado? Porque, si ése es el caso, entonces el acuerdo ha dejado de existir y deberíamos entablar nuevas conversaciones, y entonces supongo que existirá procedimiento de codecisión para el Parlamento Europeo. Mirándolo retrospectivamente, resulta aún más lamentable que el Consejo y la Comisión hayan aceptado el acuerdo sobre datos PNR entre la UE y los Estados Unidos sobre la base de unas condiciones tan vagas y abiertas, ya que deja mucho campo a este país para ampliar aún más el ámbito de alcance del acuerdo PNR. Por último, pienso que la UE únicamente contará con una posición adecuada frente a los Estados Unidos si hablamos con una sola voz, pues de no hacerlo –si estamos divididos–, entonces nuestras leyes se estarán elaborando en Washington y no aquí ni en Bruselas."@es21
"Proua juhataja, alustuseks soovin öelda, et mõistan Tšehhi Vabariigi ja teiste viisast loobumise programmis mitteosalevate riikide pettumust. Samas oleks äärmiselt ebaõiglane jätta tšehhid üksi ning me ei peaks võimaldama USA-l viia läbi nende “jaga ja valitse” taktikat. Ma loodan, et komisjon ja nõukogu on saanud olulise õppetunni, nimelt, et Euroopa Parlamendi õiglased volitused ja heakskiit ei ole läbirääkimistele takistuseks, vaid pigem tugevdavad Euroopa Liidu seisukohta. USA peaks tegutsema kui lojaalne ja usaldusväärne liitlane ning austama ELi õigust. Seoses PNR-iga küsin ma, miks on see vaja kaasata vastastikuse mõistmise memorandumisse, kui seda reguleerib juba ELi ja USA vaheline leping. Tint ELi ja USA vahelisel lepingul ei ole veel kuivanudki ning kõik liikmesriigid ei ole seda veel ratifitseerinud, seega mida ameeriklased veel soovivad? Kas komisjon on teinud kindlaks, kas vastastikkuse mõistmise memorandumi rakendusmeetmed on kooskõlas ELi ja USA vahelise lepingu tingimustega ning kui ei, siis kas võime eeldada, et leping on muutunud kehtetuks? Sest kui see nii on, siis lepingut enam ei ole ning peame hakkama pidama uusi kõnelusi ja seega ma eeldan, et on vaja rakendada Euroopa Parlamendi kaasotsustamismenetlust. Tagantjärele tarkusena on veelgi kahetsusväärsem, et nõukogu ja komisjon on võtnud vastu ELi ja USA vahelise PNR-lepingu sellistel ebamäärastel ja avatud tingimustel, kuna see jätab USAle palju ruumi laiendada kõnealuse lepingu kohaldamisala. Lõpetuseks arvan, et ELi positsioon USA suhtes on piisavalt tugev siis, kui me räägime ühel häälel, sest kui me seda ei tee – kui me oleme lõhestatud –, tehakse meie reeglid Washingtonis, mitte Brüsselis."@et5
"Arvoisa puhemies, tahdon aluksi ilmaista, että ymmärrän Tšekin tasavallan ja muiden viisumivapausohjelman ulkopuolella olevien maiden turhautumisen. Olisi kuitenkin todella tuhoisaa, jos tšekkiläiset päättäisivät toimia yksin, eikä meidän pitäisi antaa Yhdysvaltain ”hajota ja hallitse” -taktiikan hämätä meitä. Toivon mukaan komissio ja neuvosto ovat oppineet tärkeän läksyn: sen, että asianmukaiset neuvotteluvaltuudet ja Euroopan parlamentin hyväksyntä eivät ole este neuvotteluille, vaan pikemminkin ne vahvistavat Euroopan unionin asemaa. Yhdysvaltain pitäisi toimia lojaalin ja luotettavan liittolaisen tavoin ja kunnioittaa EU:n lakia. PNR-tietojen osalta ihmettelen, miksi ne täytyy sisällyttää yhteisymmärryspöytäkirjaan, jos ne jo kuuluvat EU:n ja Yhdysvaltain väliseen sopimukseen. EU:n ja Yhdysvaltain välisen PNR-tietoja koskevan sopimuksen muste on tuskin kuivunut, eivätkä kaikki jäsenvaltiot ole vielä ratifioineet sitä, joten mitä muuta Yhdysvallat vielä haluavat? Onko komissio kyennyt selvittämään, ovatko yhteisymmärryspöytäkirjan täytäntöönpanotoimet yhdenmukaisia EU:n ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen kanssa, ja jos näin ei ole, voimmeko olettaa että tuo sopimus ei enää päde? Koska jos näin on, sopimusta ei enää ole, ja meidän pitäisi aloittaa uudet keskustelut, ja siinä tapauksessa otaksun, että Euroopan parlamentti tekee yhteispäätöksen asiasta. Jälkikäteen arvioiden se, että neuvosto ja komissio ovat hyväksyneet EU:n ja Yhdysvaltain välisen PNR-tietoja koskevan sopimuksen niin epämääräisin ja avoimin ehdoin, tuntuu entistä valitettavammalta, koska Yhdysvalloille jää paljon mahdollisuuksia laajentaa sopimuksen soveltamisalaa entisestään. Lopuksi totean olevani sitä mieltä, että EU voi säilyttää vahvan asemansa suhteessa Yhdysvaltoihin vain, jos puhumme yhdellä äänellä. Jos olemme erimielisiä, niin siinä tapauksessa säännöksistämme päätetään Washingtonissa eikä täällä tai Brysselissä."@fi7
"Madame la Présidente, tout d’abord, je tiens à dire que je comprends la frustration de la République tchèque et des autres pays qui ne participent pas au programme d’exemption de visa. Laisser les Tchèques faire cavalier seul aurait toutefois un effet destructeur, car nous ne devons pas nous faire avoir par la tactique «diviser pour mieux régner» des États-Unis. J’espère que la Commission et le Conseil ont bien compris qu’un mandat approprié et l’accord du Parlement européen ne représentent pas un obstacle aux négociations, mais qu’ils renforcent plutôt la position de l’Union européenne. Les États-Unis doivent se comporter en allié loyal et fiable et respecter le droit européen. En ce qui concerne les données PNR, je me demande pourquoi il devrait en être question dans le protocole d’accord puisqu’elles sont déjà couvertes par l’accord conclu entre l’Union européenne et les États-Unis. L’encre qui a servi à rédiger cet accord n’est pas encore sèche, et les États membres ne l’ont pas tous ratifié, alors qu’est-ce que les Américains peuvent bien vouloir de plus? La Commission a-t-elle pu établir si les mesures d’exécution du protocole d’accord sont conformes à l’accord conclu entre l’Union européenne et les États-Unis et, dans la négative, pouvons-nous partir du principe que l’accord est privé d’effet? Parce que, si c’est le cas, alors l’accord n’existe plus, et nous devons donc entamer de nouvelles négociations, auquel cas je suppose qu’il y aura codécision pour le Parlement européen. Avec du recul, il est encore plus regrettable que le Conseil et la Commission aient accepté l’accord PNR entre l’Union européenne et les États-Unis selon des termes aussi vagues et ouverts, car il offre aux États-Unis une grande marge de manœuvre pour en élargir le champ d’application. Enfin, je crois que l’Union européenne n’adoptera la bonne position vis-à-vis des États-Unis que si nous nous exprimons d’une seule voix parce que, si nous ne le faisons pas – si nous sommes divisés --, alors nos règles seront établies à Washington et non pas ici ou à Bruxelles."@fr8
"Elnök asszony, mindenekelőtt szeretném jelezni, hogy megértem a Cseh Köztársaság és más, nem vízummentes országok frusztrációját. Nagymértékben destruktív lenne azonban, ha a csehek ezt maguk intéznék, és nem kellene bedőlnünk az USA „oszd meg és uralkodj” taktikájának. Remélem, hogy a Bizottság és a Tanács levonta a fontos tanulságot: miszerint a megfelelő megbízás és az Európai Parlament jóváhagyása nem akadálya a tárgyalásoknak, hanem inkább megerősíti az Európai Unió pozícióját. Az USA-nak lojális, megbízható szövetségesként kellene fellépnie, tiszteletben tartva az EU jogát. A PNR-t illetően az érdekelne, hogy miért kell egyáltalán szerepelnie az egyetértési megállapodásban, ha egyszer az EU–USA megállapodás már tartalmazza. Még meg sem száradt a tinta az EU–USA közötti PNR-megállapodáson, és nem is ratifikálta mindegyik tagállam, akkor mit akarhatnak még az amerikaiak? Sikerült a Bizottságnak megállapítania, hogy az egyetértési megállapodás végrehajtási intézkedései összhangban vannak-e az EU–USA megállapodással, és ha nem, feltételezhetjük, hogy a megállapodás érvényét vesztette? Mert ha ez a helyzet, akkor a megállapodás már nem áll fenn, és új tárgyalásokba kell bocsátkozni, és ez esetben feltételezem, hogy együttdöntés lesz az Európai Parlamenttel. Utólagos bölcsességgel még inkább sajnálatra méltó, hogy a Tanács és a Bizottság ilyen homályos, nyitott feltételekkel fogadta el az EU–USA PNR-megállapodást, mivel így az USA-nak nagy mozgásteret hagytak az EU–USA PNR-megállapodás hatókörének további bővítésére. Végezetül úgy vélem, az EU-nak csak akkor lesz megfelelő tárgyalási pozíciója az Egyesült Államokkal szemben, ha egyhangúlag lépünk fel, mivel ennek hiányában – ha megosztottak vagyunk – a szabályainkat Washingtonban írják, és nem itt, Brüsszelben."@hu11
"Signora Presidente, desidero iniziare esprimendo la mia comprensione per la frustrazione della Repubblica ceca e per gli altri paesi esclusi dal programma di esenzione dall’obbligo del visto. Sarebbe tuttavia decisamente distruttivo se i cechi dovessero aderirvi da soli, perché non dovremmo abboccare alla tattica americana del . Mi auguro che la Commissione e il Consiglio abbiano imparato una lezione importante: che un adeguato mandato e la giusta approvazione del Parlamento europeo non costituiscono un ostacolo ai negoziati, bensì, piuttosto, un rafforzamento della posizione dell’Unione europea. Gli USA dovrebbero agire come un alleato leale e affidabile e rispettare il diritto dell’UE. In merito al PNR, mi domando perché dovrebbe essere incluso nel protocollo d’intesa, se è già coperto dall’accordo UE-USA. L’inchiostro dell’accordo PNR UE-USA non è ancora asciutto e alcuni Stati membri devono ancora ratificato, quindi cos’altro vogliono gli americani? E’ stata in grado la Commissione di stabilire se le misure di attuazione del protocollo d’intesa siano in linea con l’accordo UE-USA e, se così non fosse, possiamo ritenere che tale accordo non sia più valido? Perché allora, qualora fosse questo il caso, esso non esiste più e ci dovremmo impegnare in nuovi dialoghi e immagino che per il Parlamento europeo si ricorrerà alla procedura di codecisione. Con il senno di poi è ancor più deplorevole che il Consiglio e la Commissione abbiano accettato l’accordo PNR UE-USA sulla base di termini così vaghi e aperti, poiché lascia agli USA molto spazio per estendere ulteriormente il campo di applicazione di tale accordo. Infine ritengo che l’UE avrà una posizione adeguata nei confronti degli USA solo se parliamo con una sola voce, perché se non lo facciamo, se siamo divisi, allora le nostre regole verranno fatte a Washington e non qui o a Bruxelles."@it12
"Ponia pirmininke, norėčiau pradėti pareikšdama, kad suprantu Čekijos ir kitų, nepatekusių į vizų atsisakymo programą šalių nusivylimą. Tačiau bus daug žalos, jeigu čekai šiuo keliu eis vieni, o mes pakliūsime į Jungtinių Valstijų „skaldyk ir valdyk“ taktikos gniaužtus. Manau, kad Komisija ir Taryba įsisavino svarbią pamoką: kad mandatas ir Europos Parlamento sutikimas nėra kliūtis deryboms ir net sustiprintų Europos Sąjungos poziciją. JAV turėtų veikti kaip ištikimas ir patikimas sąjungininkas ir gerbti ES teisės akus. Dėl PNR klausimo, man įdomu, kodėl jis apskritai turėtų būti įtrauktas į supratimo memorandumą, jeigu jau pateko į ES ir JAV susitarimo apimtį. Dar nenudžiūvo rašalas ant ES ir JAV PNR susitarimo ir dar ne visos valstybės narės jį ratifikavo, taigi, ko dar nori amerikiečiai? Ar Komisija sugebėjo nustatyti, ar supratimo memorandumo įgyvendinimo priemonės dera su ES ir JAV susitarimu ir, jeigu ne, ar galime tuomet manyti, kad susitarimas tapo negaliojančiu? Nes, jeigu taip ir yra, susitarimas daugiau nebegalioja ir turime imtis naujų derybų ir tada, manau, Europos Parlamentas turės priimti bendrą sprendimą. Po laiko galime konstatuoti, kad labai gaila, kad Taryba ir Komisija priėmė ES ir JAV PNR susitarimą tokiomis miglotomis ir neaiškiomis sąlygomis ir kad joje palikta daugiau laisvės JAV plėsti ES ir JAV PNR susitarimo apimtį. Galiausiai, manau, kad ES užims tinkamesnę poziciją kalbėdama su JAV vis-à-vis, jeigu mūsų balsai skambės vieningai, priešingu atveju – jeigu būsime pasidaliję – tada mums taisykles diktuos Vašingtonas, o ne Briuselis."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlos sākt ar savas sapratnes paušanu par Čehijas Republikas un pārējo vīzu atcelšanā neiekļauto valstu satraukumu. Tomēr tas būtu augstākā mērā destruktīvi, ja čehiem būtu jāiztur tas vieniem un mēs neiekristu uz ASV „skaldi un valdi” taktikas. Es ceru, ka Komisija un Padome ir guvusi svarīgu mācību: ka pareizs pilnvarojums un Eiropas parlamenta apstiprinājums nav šķērslis sarunām, bet gan drīzāk nostiprina Eiropas savienības pozīciju. ASV ir jārīkojas kā lojālam un uzticamam sabiedrotajam un jārespektē ES tiesību akti. Attiecībā uz es gribētu zināt, kāpēc tam vispār būtu jābūt iekļautam saprašanās memorandā, ja par to ir jau ES-ASV vienošanās. Tinte vēl nav nožuvusi uz ES-ASV vienošanās un vēl ne visas dalībvalstis to ir ratificējušas, tad kas ir tas, ko amerikāņi vēl grib? Vai Komisija ir varējusi noteikt, vai saprašanās memoranda īstenošanas pasākumi saskan ar ES-ASV vienošanos, un ja nesaskan, vai mēs varam tad pieņemt, ka vienošanās ir zaudējusi spēku? Jo gadījumā, ja tas ir tā, tad vienošanās vairs nepastāv un mums jāiesaistās jaunās sarunās, un es tad pieņemu, ka tādā gadījumā Eiropas Parlamentam būs koplēmums. Atskatoties ir pat vēl jo vairāk žēl, ka padome un Komisija ir pieņēmušas ES-ASV vienošanos uz tik neskaidriem un atklātiem noteikumiem, jo tas atstāj daudz telpas ASV turpmāk paplašināt ES-ASV vienošanās apjomu. Visbeidzot es domāju, ka ES iegūs pareizu pozīciju pret Amerikas Savienotajām Valstīm vienīgi tad, ja mēs runāsim kopīgā balsī, jo tiklīdz mēs to nedarām - ja mēs esam sašķēlušies – tad mūsu noteikumi tiek gatavoti Vašingtonā, nevis te vai Briselē."@lv13
"Madam President, I wish to begin by expressing my understanding of the frustration of the Czech Republic and other non-visa-waiver countries. However, it would be highly destructive if the Czechs were to go it alone, and we should not fall for US ‘divide-and-rule’ tactics. I hope that the Commission and the Council have learned an important lesson: that a proper mandate and approval of the European Parliament is not an obstacle for negotiations but, rather, strengthens the position of the European Union. The US should act as a loyal and reliable ally and respect EU law. Concerning PNR, I wonder why it should be included in the memorandum of understanding at all if it is already covered by the EU-US agreement. The ink on the EU-US PNR agreement is not even dry yet, and not all Member States have ratified it, so what else is it that the Americans want? Has the Commission been able to establish whether the implementing measures of the memorandum of understanding are in line with the EU-US agreement and, if not, can we then assume that the agreement has become invalid? Because, if that is the case, then the agreement no longer exists and we should engage in new talks, and I then assume that there will be codecision for the European Parliament. With hindsight, it is even more regrettable that the Council and the Commission have accepted the EU-US PNR agreement on such vague and open terms, because it leaves much room for the US to further widen the scope of the EU-US PNR agreement. Finally, I think the EU will only have a proper position vis-à-vis the United States if we speak with one voice, because if we do not – if we are divided – then our rules are made in Washington and not here or in Brussels."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik zou willen beginnen met te zeggen dat ik begrip heb voor de frustratie van de Tsjechische Republiek en andere landen die geen visumvrijstelling kennen. Het zou echter bijzonder destructief zijn als de Tsjechen in hun eentje een overeenkomst sluiten en we moeten dan ook niet toegeven aan de ‘verdeel-en-heers’-tactiek van de VS. Ik hoop dat de Commissie en de Raad een belangrijke les hebben geleerd: een goed mandaat en goedkeuring van het Europees Parlement vormen geen belemmering voor onderhandelingen, maar versterken juist de positie van de Europese Unie. De VS moeten handelen als een loyale en betrouwbare bondgenoot en de wetgeving van de EU eerbiedigen. Wat de PNR betreft, vraag ik me af waarom ze überhaupt in het memorandum van overeenstemming moeten worden opgenomen als ze al gedekt worden door de overeenkomst tussen de EU en de VS. De inkt van de PNR-overeenkomst tussen de EU en de VS is nog niet eens droog en hij is niet door alle lidstaten geratificeerd. Wat willen de Amerikanen dan nog meer? Heeft de Commissie kunnen vaststellen of de tenuitvoerleggingsmaatregelen van het memorandum van overeenstemming in overeenstemming zijn met de overeenkomst tussen de EU en de VS en zo nee, mogen we dan aannemen dat de overeenkomst nu ongeldig is? Als dat het geval is, bestaat de overeenkomst namelijk niet langer en moeten we nieuwe gesprekken aangaan; ik ga er dan van uit dat het Europees Parlement meebeslist. Achteraf gezien is het nog betreurenswaardiger dat de Raad en de Commissie op basis van dergelijke vage en open voorwaarden akkoord zijn gegaan met de PNR-overeenkomst tussen de EU en de VS, aangezien de VS veel ruimte krijgen om de werkingssfeer van de PNR-overeenkomst verder te verbreden. Tot slot denk ik dat we als EU alleen maar een goede positie hebben ten opzichte van de Verenigde Staten als we met één stem spreken. Doen we dat niet – en zijn we verdeeld – dan worden onze regels in Washington bepaald en niet hier of in Brussel."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałabym rozpocząć od wyrażenia mojego zrozumienia dla frustracji Czech i innych krajów nienależących do programu zniesienia wiz. Jednakże byłoby niezmiernie destrukcyjne, gdyby Czesi mieli do niego dołączyć sami i nie powinniśmy przystawać na taktykę „dziel i rządź” stosowaną przez USA. Mam nadzieję, że Komisja i Rada wyciągnęły ważną lekcję: że własny mandat i zatwierdzenie ze strony Parlamentu Europejskiego nie jest przeszkodą dla negocjacji, ale raczej wzmacnia pozycje Unii Europejskiej. USA powinno działać jako lojalny i wiarygodny sojusznik i przestrzegać prawa UE. W odniesieniu do PNR, zastanawiam się, dlaczego w ogóle powinno ono być zawarte w protokole ustaleń, jeśli już jest objęte umową pomiędzy UE a USA. Tusz na porozumieniu PNR pomiędzy UE i USA jeszcze nie wysechł i jeszcze nie wszystkie państwa członkowskie UE je ratyfikowały, więc czego jeszcze Amerykanie chcą w tej kwestii? Czy Komisja była w stanie ustalić, czy środki wdrażające protokół ustaleń są zgodne z porozumieniem pomiędzy UE a USA i czy możemy zakładać, że porozumienie to stało się nieważne? Ponieważ jeśli tak jest, wtedy porozumienie już nie istnieje i powinniśmy rozpocząć nowe rozmowy i zakładam, że wtedy zostanie zastosowana procedura współdecyzji ze strony Parlamentu Europejskiego. Patrząc wstecz jest to nawet bardziej godne ubolewania, że Rada i Komisja zaakceptowały porozumienie PNR pomiędzy UE a USA na takich niejednoznacznych i otwartych warunkach, ponieważ pozostawia to USA dużo swobody w odniesieniu do dalszego poszerzania zakresu porozumienia PNR pomiędzy UE a USA. Wreszcie, myślę, że UE będzie mieć właściwą pozycję wobec Stanów Zjednoczonych tylko wtedy, gdy będzie przemawiać jednym głosem, ponieważ jeśli tak nie będzie - jeśli będziemy podzieleni wtedy nasze zasady będą ustanawiane w Waszyngtonie, a nie tutaj czy w Brukseli."@pl16
"Senhora Presidente, desejo começar por dizer que compreendo a frustração da República Checa e de outros países não incluídos no programa de isenção de visto. Contudo, seria muito destrutivo se os checos entrassem sozinhos, e não devemos cair na táctica de “dividir para reinar” dos EUA. Espero que a Comissão e o Conselho tenham aprendido uma lição importante: a de que um mandato e uma aprovação adequados do Parlamento Europeu não constituem um obstáculo para as negociações mas, pelo contrário, reforçam a posição da União Europeia. Os EUA deveriam agir como um aliado leal e fiável e respeitarem a legislação da UE. No que respeita aos registos de identificação dos passageiros, interrogo-me por que razão teriam de ser sequer incluídos no memorando de entendimento se já estão abrangido pelo acordo UE-EUA? A tinta desse acordo ainda nem sequer secou e nem todos os Estados-Membros o ratificaram, portanto que mais pretendem os americanos? A Comissão conseguiu determinar se as medidas de aplicação do memorando de entendimento estão conformes com o acordo UE-EUA e, se não estiverem, poderemos presumir que o acordo ficou inválido? Porque, se assim for, o acordo deixa de existir e devemos entabular novas conversações, e então presumo que haverá lugar a um processo de co-decisão com o Parlamento Europeu. Olhando para trás, ainda é mais deplorável que o Conselho e a Comissão tenham aceitado o acordo entre a UE e os EUA relativo aos registos de identificação dos passageiros em termos tão vagos e abertos, porque deixa muita margem para os Estados Unidos alargarem ainda mais o âmbito desse acordo. Por último, creio que a UE apenas terá uma posição própria face aos Estados Unidos se falarmos a uma só voz, porque se não o fizermos – se estivermos divididos – então as nossas regras são feitas em Washington e não aqui em Bruxelas."@pt17
"Madam President, I wish to begin by expressing my understanding of the frustration of the Czech Republic and other non-visa-waiver countries. However, it would be highly destructive if the Czechs were to go it alone, and we should not fall for US ‘divide-and-rule’ tactics. I hope that the Commission and the Council have learned an important lesson: that a proper mandate and approval of the European Parliament is not an obstacle for negotiations but, rather, strengthens the position of the European Union. The US should act as a loyal and reliable ally and respect EU law. Concerning PNR, I wonder why it should be included in the memorandum of understanding at all if it is already covered by the EU-US agreement. The ink on the EU-US PNR agreement is not even dry yet, and not all Member States have ratified it, so what else is it that the Americans want? Has the Commission been able to establish whether the implementing measures of the memorandum of understanding are in line with the EU-US agreement and, if not, can we then assume that the agreement has become invalid? Because, if that is the case, then the agreement no longer exists and we should engage in new talks, and I then assume that there will be codecision for the European Parliament. With hindsight, it is even more regrettable that the Council and the Commission have accepted the EU-US PNR agreement on such vague and open terms, because it leaves much room for the US to further widen the scope of the EU-US PNR agreement. Finally, I think the EU will only have a proper position vis-à-vis the United States if we speak with one voice, because if we do not – if we are divided – then our rules are made in Washington and not here or in Brussels."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, na úvod by som rada vyjadrila svoje pochopenie pre frustráciu Českej republiky a ostatných krajín s vízovou povinnosťou. Avšak, bolo by to vysoko deštruktívne, ak by Česi do toho išli sami. Nemali by sme skočiť na taktiku Spojených štátov „rozdeľuj a panuj“. Dúfam, že Komisia a Rada sa dostatočne poučili: že riadny mandát a súhlas Európskeho parlamentu nie je prekážkou v rokovaní, ale skôr posilňuje pozíciu Európskej únie. Spojené štáty by sa mali správať ako oddaný a spoľahlivý spojenec a rešpektovať právo EÚ. Čo sa týka osobných záznamov o cestujúcich, rada by som vedela, prečo by vôbec táto problematika mala byť zahrnutá v memorande o porozumení, ak je to už zahrnuté v dohode medzi EÚ a Spojenými štátmi. Atrament na dohode o osobných záznamoch o cestujúcich medzi EÚ a Spojenými štátmi ešte ani nevyschol a neratifikovali ju všetky členské štáty, takže čo ešte Američania chcú? Bola Komisia schopná zistiť, či sú vykonávacie opatrenia memoranda o porozumení v súlade s dohodou medzi EÚ a Spojenými štátmi, a ak nie, môžeme usudzovať, že dohoda sa stala neplatnou? Pretože ak ide o tento prípad, tak dohoda už neexistuje a mali by sme sa zúčastniť nových rozhovorov, a potom predpokladám, že Európsky parlament o tom bude spolurozhodovať. Z odstupom času je ešte viac poľutovaniahodné, že Rada a Komisia súhlasili s dohodou o osobných záznamoch o cestujúcich medzi EÚ a Spojenými štátmi za takýchto neurčitých a otvorených podmienok, pretože takýto prístup necháva Spojeným štátom veľa priestoru na ďalšie rozšírenie pôsobnosti dohody o osobných záznamoch o cestujúcich medzi EÚ a Spojenými štátmi. Na záver, myslím si, že EÚ bude mať zodpovedajúce postavenie voči Spojeným štátom len vtedy, ak budeme vystupovať jednotne, pretože ak nie, ak budeme rozdelení, naše predpisy budú tvorené vo Washingtone a nie tu alebo v Bruseli."@sk19
"Gospa predsednica, najprej izpostavljam, da razumem nezadovoljstvo Češke in drugih držav, ki niso vključene v program za odpravo vizumov. Vendar bi bilo zelo destruktivno, če bi Čehi ukrepali sami, zato ne smemo popustiti taktiki ZDA „deli in vladaj“. Upam, da se bosta Komisija in Svet naučila pomembno lekcijo: ustrezen mandat in odobritev Evropskega parlamenta ne pomeni ovire za pogajanja, ampak krepitev položaja Evropske unije. ZDA morajo delovati kot vdana in zanesljiva zaveznica ter spoštovati zakonodajo EU. Sprašujem se, zakaj bi morala biti evidenca imen letalskih potnikov vključena v memorandum o soglasju, če je že vključena v sporazum med EU in ZDA. Črnilo v sporazumu o evidenci imen letalskih potnikov med EU in ZDA se še ni posušilo in vse države članice ga še niso ratificirale, kaj bi torej še radi Američani? Ali je Komisija lahko ugotovila, ali so izvedbeni ukrepi iz memoranduma o soglasju v skladu s sporazumom med EU in ZDA, in če niso, ali lahko predpostavljamo, da je sporazum neveljaven? Če je, potem sporazum ne obstaja več in moramo začeti z novimi pogovori, zato predvidevam, da bo Evropski parlament ravnal po postopku soodločanja. Zdaj lahko vidimo, da je še bolj vredno obžalovanja, da sta Svet in Komisija sprejela sporazum o evidenci imen letalskih potnikov med EU in ZDA pod tako nejasnimi in odprtimi pogoji, ker imajo tako ZDA veliko možnosti za dodatno razširitev sporazuma o evidenci imen letalskih potnikov med EU in ZDA. Končno, menim, da bo imela EU ustrezen položaj v primerjavi z ZDA le, če bomo enotni, ker če ne bomo enotni in bomo razdeljeni, potem se bodo naša pravila določala v Washingtonu in ne v Bruslju."@sl20
". Fru talman! Jag vill börja med att uttrycka min förståelse för den frustration som finns i republiken Tjeckien och andra länder som står utanför viseringsundantaget. Det vore dock förödande om tjeckerna skulle ta saken i egna händer och vi får inte ge vika inför USA:s ”söndra-och-härska”-taktik. Jag hoppas att kommissionen och rådet har lärt sig denna viktiga läxa: att ett korrekt mandat och godkännande från Europaparlamentet inte utgör ett hinder för förhandlingar utan snarare stärker EU:s position. USA borde agera som en lojal och pålitlig bundsförvant och respektera EU-lagstiftningen. När det gäller PNR undrar jag varför det alls ska inkluderas i samförståndsavtalet om det redan täcks av avtalet mellan EU och USA. Bläcket har inte ens torkat på PNR-avtalet mellan EU och USA och alla medlemsstater har inte ratificerat det, så vad mer vill USA? Har kommissionen kunnat fastställa om åtgärderna för genomförandet av samförståndsavtalet ligger i linje med avtalet mellan EU och USA, och om ej, kan vi då anta att avtalet har blivit ogiltigt? Om så är fallet existerar nämligen inte längre något avtal och vi måste påbörja nya samtal, och jag antar att det då blir medbeslutande för EU-parlamentet. Så här i backspegeln är det ännu mer beklagligt att rådet och kommissionen har accepterat PNR-avtalet mellan EU och USA på så vaga och öppna villkor, eftersom det lämnar så många möjligheter för USA att ytterligare utvidga omfattningen av PNR-avtalet. Slutligen tycker jag att EU endast har en korrekt ställning i förhållande till USA om vi talar med en röst. Om vi inte gör det – om vi är splittrade – så sätts våra regler i Washington och inte här eller i Bryssel."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sophia in ‘t Veld,"18,5,15,14,16,11,13,4,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph