Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-10-Speech-1-063"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080310.16.1-063"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Presidente, em 13 de Fevereiro de 1883, foi fundada a Sociedade de Instrução e Beneficência “A Voz do Operário” em Lisboa, a qual, ao longo de 125 anos, desenvolveu um trabalho intenso nas áreas da educação, da cultura, do associativismo e do apoio social e que, daqui, saúdo. É uma actividade que perdura, tendo, presentemente, duas escolas cujo objectivo é o de dotar centenas de crianças de competências que potenciam o seu desenvolvimento, criando as condições para a sua adaptação ao contexto social em que se inserem de uma forma crítica e sustentada, tendo por base princípios de justiça e de solidariedade. Esta actividade intensa e reconhecida perdura até hoje apesar das dificuldades que actualmente vive por falta de apoio governamental, fruto do incumprimento por parte do Ministério da Educação das suas obrigações, aliás do mesmo Ministério que atropela os direitos dos professores, o que motivou a maior manifestação de professores em Portugal - a "Marcha da Indignação" - com cem mil professores, na sua maioria…"@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, vzdělávací a dobročinná společnost které chci vzdát hold, vznikla v Lisabonu 13. února 1883 a již 125 let vykonává neúnavnou práci v oblasti vzdělávání, kultury, partnerství a sociální podpory. Tato dlouholetá práce pokračuje prostřednictvím dvou škol, a jejím cílem je poskytnout stovkám dětí schopnosti, které jim umožní se rozvíjet, a vytvořit podmínky, které jim pomohou se zásadním a udržitelným způsobem přizpůsobit jejich sociálnímu prostředí na základě zásad spravedlnosti a solidarity. Tato intenzivní a uznávaná činnost pokračuje dodnes navzdory současným problémům ve společnosti vyvolaným nedostatečnou vládní podporou v důsledku nesplněných závazků ministerstva školství. Toto ministerstvo pošlapává práva učitelů, jejichž nespokojenost vyústila v největší demonstraci učitelů v Portugalsku, v tzv. „Pochodu hněvu“, jehož se zúčastnilo 100 000 učitelů, většinou ..."@cs1
"Fru formand! Den oplysende og velgørende forening "A Voz do Operário" blev grundlagt i Lissabon den 13. februar 1883 og har i 125 år arbejdet utrætteligt inden for områderne oplysning, kultur, partnerskaber og social støtte, hvilket jeg roser den for. Dette mangeårige arbejde fortsættes gennem to skoler, som har til formål at give hundredvis af børn nogle færdigheder, som vil være med til at udvikle dem og dermed give dem mulighed for at tilpasse sig deres sociale miljø på en afgørende og varig måde på grundlag af principperne om retfærdighed og solidaritet. Denne store og anerkendte indsats ydes den dag i dag på trods af foreningens nuværende vanskeligheder, som skyldes manglende statsstøtte grundet uddannelsesministeriets misligholdelse af sine forpligtelser. Det er det samme ministerium, som krænker lærernes rettigheder, hvilket har ført til den største lærerdemonstration i Portugal - "vredens march" - med deltagelse af 100.000 lærere, de fleste …"@da2
"Frau Präsidentin! Am 13. Februar 1883 wurde in Lissabon die gemeinnützige Bildungseinrichtung „A Voz do Operário“ gegründet und ist – was ich sehr begrüße – seit nunmehr 125 Jahren unermüdlich in den Bereichen Bildung, Kultur, Partnerschaftshilfe und soziale Absicherung tätig. Die langjährige Arbeit wird in zwei Schulen fortgesetzt, die Hunderten von Kindern durch die Vermittlung von Fähigkeiten zu besseren Entwicklungschancen verhelfen, indem sie die Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese Kinder sich korrekt und nachhaltig auf der Grundlage des Prinzips von Gerechtigkeit und Solidarität in ihr soziales Umfeld einfügen. Diese intensive und anerkannte Tätigkeit wurde nie eingestellt, trotz der Schwierigkeiten, in denen sich die Einrichtung heute aufgrund mangelnder staatlicher Unterstützung befindet, weil das Bildungsministerium seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Weil eben dieses Ministerium auch die Rechte der Lehrer mit Füßen tritt, fand der „Marsch der Entrüstung“ statt, die größte Lehrerdemonstration in Portugal überhaupt, mit 100 000 Teilnehmern, die zumeist..."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η εκπαιδευτική και φιλανθρωπική οργάνωση ιδρύθηκε στη Λισαβόνα στις 13 Φεβρουαρίου 1883, και εδώ και 125 χρόνια εργάζεται άοκνα στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της εταιρικής σχέσης και της κοινωνικής στήριξης, μια δράση που επικροτώ. Αυτή η μακρόχρονη εργασία συνεχίζεται μέσω δύο σχολείων που στοχεύουν να εφοδιάσουν χιλιάδες παιδιά με δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν να αναπτυχθούν, δημιουργώντας τις κατάλληλες για αυτά συνθήκες ώστε να προσαρμοστούν στο κοινωνικό τους περιβάλλον με καίριο και βιώσιμο τρόπο, βάσει των αρχών της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Αυτή η έντονη και αναγνωρισμένη δραστηριότητα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει την εποχή αυτή η οργάνωση εξαιτίας της έλλειψης κρατικής στήριξης, καθώς το υπουργείο Παιδείας δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Πρόκειται για το ίδιο υπουργείο που καταπατά τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, οδηγώντας στους στη μεγαλύτερη διαδήλωση στην Πορτογαλία –την «πορεία της αγανάκτησης»– όπου συμμετείχαν 100.000 εκπαιδευτικοί, κυρίως…"@el10
"Madam President an educational and charitable society, was founded in Lisbon on 13 February 1883, and for 125 years has worked tirelessly in the fields of education, culture, partnership and social support, which I applaud. This long-standing work is continued through two schools which aim to equip hundreds of children with skills that will help them to develop, creating the conditions for them to adapt to their social environment in a critical and sustained way, on the basis of principles of justice and solidarity. This intense and recognised activity continues to this day, despite the society’s current difficulties due to lack of government support because of the Ministry of Education’s failure to fulfil its obligations. And this is the same Ministry that is trampling on teachers’ rights, leading to the largest demonstration of teachers in Portugal – the ‘March of indignation’ – with 100 000 teachers, mostly …"@en4
"Señora Presidenta una sociedad de educación y beneficencia, se fundó en Lisboa el 13 de febrero de 1883, y durante 125 años ha trabajado incansablemente en los ámbitos de la educación, la cultura, el asociacionismo y el apoyo social, todo lo cual aplaudo. Esta dilatada labor se mantiene a través de dos escuelas que procuran dotar a centenares de niños con capacidades que les ayuden a desarrollarse, a crear las condiciones para que lleguen a adaptarse a su entorno social de manera crítica y continuada, sobre la base de los principios de justicia y solidaridad. Esta actividad intensa y reconocida continúa hasta la fecha, a pesar de las actuales dificultades de la sociedad debidas a la falta de apoyo gubernamental por culpa de la incapacidad del Ministerio de Educación para cumplir sus obligaciones. Y se trata del mismo Ministerio que está pisoteando los derechos de los docentes, provocando la mayor demostración de profesores en Portugal –la «Marcha de la indignación»– con 100 000 profesores, en su mayoría ..."@es21
"Proua president, haridus- ja heategevusühing asutati Lissabonis 13. veebruaril 1883 ning see on tegutsenud väsimatult 125 aastat hariduse, kultuuri, partnerluse ja sotsiaaltoetuse valdkonnas, mida ma hindan väga kõrgelt. Seda pikaaegset tööd on jätkanud kaks kooli, mille eesmärk on tagada sadadele lastele arenguks vajalikud oskused, luues tingimused, et nad saaksid kohaneda sotsiaalse keskkonnaga oskuslikul ja jätkusuutlikul viisil õigluse ja solidaarsuse põhimõtteid järgides. See intensiivne ja tunnustatud tegevus jätkub ka tänapäeval, hoolimata ühiskonna keerulisest olukorrast valitsuse toetuse puudumise tõttu, kuna haridusministeerium ei täida oma kohustusi. See on see sama ministeerium, mis keeldub tunnustamast õpetajate õigusi, mille tagajärjel toimub Portugalis suurim õpetajate streik „Meelepaha avaldamise marss“. Sellest võtab osa 100 000 õpetajat, kes on peamiselt ..."@et5
"Arvoisa puhemies, koulutukseen ja hyväntekeväisyyteen keskittyvä järjestö perustettiin Lissabonissa 13. helmikuuta 1883, ja 125 vuoden ajan se on toiminut ihailtavasti ja uupumatta koulutuksen, kulttuurin, kumppanuuden ja sosiaalisen tuen edistämiseksi. Järjestön pitkäaikainen toiminta on keskittynyt kahteen kouluun, joiden tavoitteena on tarjota sadoille lapsille heidän kehitystään edistäviä taitoja ja luoda olosuhteet, joissa he voivat sopeutua sosiaaliseen ympäristöönsä kriittisellä ja kestävällä tavalla, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden periaatteiden ohjaamina. Järjestön vahva ja tunnustusta saanut toiminta jatkuu edelleen huolimatta sen nykyisistä vaikeuksista, joita se on kohdannut valtion tuen puutteen vuoksi, kun opetusministeriö ei ole pystynyt huolehtimaan velvollisuuksistaan. Tämä sama ministeriö polkee opettajien oikeuksia, minkä seurauksena Portugalissa on järjestetty kaikkien aikojen suurin opettajien mielenosoitus (”March of indignation”) närkästyksen julki tuomiseksi. Mielenilmaukseen on osallistunut 100 000 opettajaa, pääasiassa …"@fi7
"Madame la Présidente société caritative à vocation pédagogique fondée à Lisbonne le 13 février 1883, travaille sans relâche depuis 125 ans dans les domaines de l’éducation, de la culture, du partenariat et de l’aide sociale, ce que je trouve remarquable. Ce travail de longue date se poursuit par le biais de deux écoles qui visent à doter des centaines d’enfants des compétences propices à leur épanouissement, en créant les conditions nécessaires pour leur permettre de s’adapter à leur milieu social de manière durable, sur la base des principes de la justice et de la solidarité. Cette activité intense et reconnue se poursuit aujourd’hui malgré les difficultés que rencontre la société du fait de l’absence d’aide gouvernementale, le ministère de l’éducation ne satisfaisant pas aux obligations qui lui incombent. Et c’est d’ailleurs ce même ministère qui piétine les droits des enseignants, provoquant la plus grande manifestation d’enseignants au Portugal – la «Marche de l’indignation» -, à laquelle ont participé 100 000 enseignants, principalement …"@fr8
"Elnök asszony, az oktatási és jótékonysági társaság 1883. február 13-án alakult Lisszabonban, és immár 125 éve fáradhatatlanul dolgozik az oktatás, a kultúra, a partnerség és a szociális támogatás területén, ami elismerésre méltó. Ez a régóta tartó munka két iskola révén folytatódik, amelyek célja, hogy gyermekek százait ruházzák fel a fejlődéshez szükséges készségekkel, megteremtve számukra a társadalmi környezetükhöz való kritikus és fenntartható alkalmazkodás feltételeit, az igazság és a szolidaritás elvei alapján. Ez az intenzív, elismert tevékenység a mai napig folytatódik, a társaság jelenlegi nehézségei ellenére, amelyek a kormányzati támogatás hiányából erednek, mivel az oktatási minisztérium nem teljesíti a kötelességeit. Ugyanez a minisztérium sárba tiporja a tanárok jogait, ami Portugália legnagyobb tanártüntetéséhez, a „felháborodás menetéhez” vezetett – 100 000 tanárral, többségükben …"@hu11
"Signora Presidente società educativa e filantropica, è stata fondata a Lisbona il 13 febbraio 1883 e da 125 anni lavora instancabilmente nell’ambito dell’istruzione, della cultura, dell’associazionismo e del sostegno sociale e per questo ha tutta la mia ammirazione. Quest’opera di lunga data viene portata avanti attraverso due scuole, che hanno lo scopo di fornire a centinaia di bambini le competenze che li aiuteranno a svilupparsi, creando le condizioni per il loro adattamento al rispettivo contesto sociale in modo critico e duraturo, sulla base dei principi di giustizia e di solidarietà. Quest’attività intensa e riconosciuta prosegue ancora oggi, nonostante le attuali difficoltà della società dovute alla mancanza di sostegno da parte del governo, a causa dell’incapacità del ministro dell’Istruzione a far fronte ai propri obblighi. Si tratta dello stesso ministro che sta calpestando i diritti degli insegnanti, portando alla più grande manifestazione dei docenti del Portogallo (la “Marcia dell’indignazione”) con 100 000 partecipanti, la maggior parte…"@it12
"Ponia pirmininke, 1883 m. vasario 13 d. Lisabonoje buvo įkurta ir 125 metus nenuilsdama švietimo, kultūros, partnerystės ir socialinės paramos srityse dirbo švietimo ir labdaros draugija ; norėtųsi jai paploti. Šį ilgalaikį darbą tęsia dvi mokyklos, kurių tikslas yra suteikti šimtams vaikų įgūdžių, padėsiančių jiems vystytis ir sudarysiančių sąlygas prisitaikyti ir tvariai funkcionuoti savo socialinėje aplinkoje, remiantis teisingumo ir solidarumo principais. Ši intensyvi ir plačiai pripažinta veikla tęsiama iki šiol, nepaisant dabartinių visuomenės sunkumų, kurie kyla dėl vyriausybės paramos trūkumo, nes Švietimo ministerija neįvykdė savo įsipareigojimų. Ir tai ta pati ministerija, kuri trypia mokytojų teises ir kurios neveikimas sukėlė didžiausią mokytojų Portugalijoje demonstraciją – „Pasipiktinimo eiseną“ – kurioje dalyvavo 100 000 mokytojų, daugiausiai ..."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, izglītības un labdarības biedrība tika dibināta Lisabonā 1883. gada 13. februārī un 125 gadus ir nenogurstoši strādājusi izglītības, kultūras, partnerības un sociālā atbalsta jomā, kam es aplaudēju. Šis ilgstošais darbs ir turpinājies ar divām skolām, kuru mērķis ir apbruņot simtiem bērnu ar prasmēm, kas palīdzēs viņiem attīstīties, radot nosacījumus viņiem, lai adaptētu viņus sociālajā vidē kritiskā un kompensējošā veidā, balstoties uz taisnīguma un solidaritātes principiem. Šī spraigā un atzītā darbība turpinās līdz šai dienai par spīti pašreizējām grūtībām, ko biedrība izjūt valdības atbalsta trūkuma dēļ, jo Izglītības ministrija nav spējusi izpildīt savus pienākumus. Un tā ir tā pati ministrija, kas bradā kājām skolotāju tiesības, kas ir novedis pie skolotāju lielākās demonstrācijas Portugālē – pie „Sašutuma gājiena” — ar 100 000 skolotājiem, galvenokārt ... ("@lv13
"Senhora Presidente, em 13 de Fevereiro de 1883, foi fundada a Sociedade de Instrução e Beneficência “A Voz do Operário” em Lisboa, a qual, ao longo de 125 anos, desenvolveu um trabalho intenso nas áreas da educação, da cultura, do associativismo e do apoio social e que, daqui, saúdo. É uma actividade que perdura, tendo, presentemente, duas escolas cujo objectivo é o de dotar centenas de crianças de competências que potenciam o seu desenvolvimento, criando as condições para a sua adaptação ao contexto social em que se inserem de uma forma crítica e sustentada, tendo por base princípios de justiça e de solidariedade. Esta actividade intensa e reconhecida perdura até hoje apesar das dificuldades que actualmente vive por falta de apoio governamental, fruto do incumprimento por parte do Ministério da Educação das suas obrigações, aliás do mesmo Ministério que atropela os direitos dos professores, o que motivou a maior manifestação de professores em Portugal - a "Marcha da Indignação" - com cem mil professores, na sua maioria…"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter een educatieve en liefdadige instelling, werd op 13 februari 1883 in Lissabon opgericht en heeft sinds 125 jaren onophoudelijk op de gebieden van het onderwijs, de cultuur, het partnerschap en de sociale ondersteuning gewerkt, wat ik toejuich. Dit al lang bestaande werk wordt voortgezet door twee scholen die pogen honderden kinderen van de nodige vaardigheden te voorzien die hun in staat stellen zich te ontwikkelen, die voor hun de voorwaarden scheppen om zich op een kritische en volhardende manier aan hun sociale omgeving aan te passen, op basis van de beginselen van rechtvaardigheid en solidariteit. Deze gedreven en erkende bezigheid gaat tot op de dag van vandaag verder, ondanks de actuele moeilijkheden van de instelling vanwege gebrek aan overheidssteun, omdat de minister voor onderwijs zijn verplichtingen niet nakomt. En dit is hetzelfde ministerie dat op de rechten van de leraren trapt, wat tot de grootste demonstratie van onderwijzers in Portugal leidde – de ‘Mars der verontwaardiging’ – met 100 000 leraren, vooral …"@nl3
"Pani przewodnicząca! Towarzystwo oświatowo-charytatywne zostało założone w Lizbonie 13 lutego 1883 roku i od 125 lat niestrudzenie działa w dziedzinie oświaty, kultury, partnerstwa i wsparcia społecznego – bardzo to chwalebne. Ta długotrwała praca prowadzona jest za pośrednictwem dwóch szkół, których celem jest zapewnienie setkom dzieci umiejętności umożliwiających im dalszy rozwój, tworząc warunki pozwalające na zaadaptowanie się do środowiska społecznego w istotny i trwały sposób, w oparciu o zasady sprawiedliwości i solidarności. Te intensywne i powszechnie uznane działania trwają po dziś dzień, pomimo bieżących trudności, w jakich znalazło się towarzystwo z uwagi na brak wsparcia rządowego i niewywiązanie się Ministerstwa Oświaty ze swoich obowiązków. Jest to to samo ministerstwo, które depcze prawa nauczycieli, co doprowadziło do największej demonstracji nauczycieli w Portugalii, „marszu oburzenia”, w którym udział wzięło 100.000 nauczycieli, większość…"@pl16
"Senhora Presidente, em 13 de Fevereiro de 1883, foi fundada a Sociedade de Instrução e Beneficência “A Voz do Operário” em Lisboa, a qual, ao longo de 125 anos, desenvolveu um trabalho intenso nas áreas da educação, da cultura, do associativismo e do apoio social e que, daqui, saúdo. É uma actividade que perdura, tendo, presentemente, duas escolas cujo objectivo é o de dotar centenas de crianças de competências que potenciam o seu desenvolvimento, criando as condições para a sua adaptação ao contexto social em que se inserem de uma forma crítica e sustentada, tendo por base princípios de justiça e de solidariedade. Esta actividade intensa e reconhecida perdura até hoje apesar das dificuldades que actualmente vive por falta de apoio governamental, fruto do incumprimento por parte do Ministério da Educação das suas obrigações, aliás do mesmo Ministério que atropela os direitos dos professores, o que motivou a maior manifestação de professores em Portugal - a "Marcha da Indignação" - com cem mil professores, na sua maioria…"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vzdelávacia a dobročinná spoločnosť vznikla v Lisabone 13. februára 1883 a už 125 rokov vykonáva neúnavnú prácu v oblasti vzdelávania, kultúry, partnerstva a sociálnej podpory, ktorej chcem vzdať hold. Táto dlhodobá práca pokračuje na dvoch školách a jej cieľom je vybaviť stovky detí zručnosťami, ktoré im umožnia rozvoj vytvárajúc podmienky na to, aby sa zásadným a udržateľným spôsobom prispôsobili svojmu sociálnemu prostrediu na základe zásad spravodlivosti a solidarity. Táto intenzívna a uznávaná činnosť pokračuje dodnes napriek problémom, ktoré v súčasnosti táto asociácia má kvôli nedostatočnej vládnej podpore v dôsledku nesplnených záväzkov zo strany Ministerstva školstva. Toto isté ministerstvo pošliapava práva učiteľov, čo vyústilo do najväčšej demonštrácie učiteľov v Portugalsku, tzv. „Pochodu hnevu“, ktorého sa zúčastnilo 100 000 učiteľov, najmä ..."@sk19
"Gospa predsednica, izobraževalna in dobrodelna organizacija je bila ustanovljena v Lizboni, 13. februarja 1883, in že 125 let neutrudno deluje na področju izobraževanja, kulture, partnerstva in socialne podpore, kar pozdravljam. To dolgotrajno delo nadaljujeta dve šoli, katerih cilj je obogatiti na stotine otrok z znanjem, ki jim bo pomagalo pri razvoju, ustvarjanju pogojev za njihovo prilagoditev družbenemu okolju na kritičen in trajen način na podlagi načel pravičnosti in solidarnosti. Ta intenzivna in priznana dejavnost se nadaljuje v sedanjosti kljub trenutnim družbenim težavam zaradi pomanjkanja vladne podpore, ker ministrstvo za šolstvo neuspešno izpolnjuje svoje dolžnosti. In to isto ministrstvo, ki tepta pravice učiteljev, kar vodi v največje proteste učiteljev na Portugalskem – pohod ogorčenosti – s 100 000 učitelji, zlasti ..."@sl20
". Fru talman! ett samfund för utbildning och välgörenhet, grundades i Lissabon den 13 februari 1883 och har under 125 år oförtröttligt arbetat inom utbildning, kultur, samarbete och socialt bistånd, en insats som jag beundrar. Detta långvariga arbete drivs vidare genom två skolor som har som mål att ge hundratals barn kunskaper som ska hjälpa dem att utvecklas, skapa möjligheter för dem att anpassa sig till den sociala miljön på ett kritiskt och uthålligt sätt, med rättvisa och solidaritet som grundprinciper. Denna intensiva och erkända aktivitet fortsätter än i dag, trots samfundets svårigheter på grund av regeringens brist på stöd då undervisningsministeriet inte uppfyller sina skyldigheter. Detta är samma ministerium som trampar på lärarnas rättigheter, vilket har lett till de största lärardemonstrationerna i Portugal med 100 000 lärare, de flesta …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph