Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-10-Speech-1-051"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080310.16.1-051"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, τις τελευταίες εβδομάδες οι συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας αναφορικά με το όνομα που θα χρησιμοποιεί η χώρα αυτή στις σχέσεις με όλους τους διεθνείς οργανισμούς έχει εισέλθει σε ευαίσθητο στάδιο. Οι συζητήσεις γίνονται στα πλαίσια αποφάσεων του ΟΗΕ. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κ. Xavier Solana, αναφερόμενος στη δεδηλωμένη πρόθεση της Ελλάδος να θέσει βέτο στην ενταξιακή προοπτική της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ αν δεν λυθεί πρώτα το θέμα του ονόματος, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα Σκόπια, στις 27 Φεβρουαρίου, προέβη σε περίεργες για τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες δηλώσεις, μεταξύ των οποίων ότι δεν του αρέσει το βέτο. Δεδομένου ότι η Ελλάδα αποτελεί ενεργό και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 27 χρόνια, καλούμε τον κ. Solana, αντί να δυσκολεύει με τις δηλώσεις του τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ κράτους μέλους και κράτους που επιθυμεί να γίνει μέλος στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να λαμβάνει υπόψη του ότι εκπροσωπεί τα κράτη μέλη της Ένωσης, να σέβεται τις ευαισθησίες τους, να συμβάλλει στην επίλυση των θεμάτων και να επιδεικνύει την αναμενόμενη κοινοτική αλληλεγγύη, η οποία απορρέει και ως υποχρέωση από το αξίωμα το οποίο κατέχει."@el10,10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, jak je Vám známo, rozhovory mezi Řeckem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie o názvu, který má táto země používat ve vztazích s mezinárodními organizacemi, se dostaly do citlivé fáze. Jednání probíhají v rámci rozhodnutí OSN. Během své nedávné návštěvy Skopje, která se konala 27. února, informoval významný představitel EU pro společnou a bezpečnostní politiku Javier Solana o deklarovaném úmyslu Řecka uplatnit veto vůči vstupu Makedonie do NATO, pokud se záležitost ohledně názvu nevyřeší. Některé jeho komentáře vyvolávají pochybnosti u těch, kteří zastávají a ctí evropské zásady a hodnoty. Dokonce prohlásil, že se staví proti tomuto vetu. S ohledem na to, že Řecko je již 27 let plnohodnotným členem EU, vyzýváme pana Solanu, aby se zdržel komentářů, které brání vyjednávacímu postupu mezi členským státem a zemí, která chce vstoupit do NATO a EU. Vyzýváme ho, aby bral na vědomí, že zastupuje členské státy EU, respektoval citlivé otázky, které tyto státy řeší, a napomohl k jejich vyřešení tím, že projeví solidaritu vůči Společenství, která se od něj očekává a která je součástí jeho povinností vzhledem k funkci, kterou zastává."@cs1
"Fru formand! Som bekendt er de seneste ugers dialog mellem Grækenland og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om, hvilket navn landet skal benytte i forbindelse med alle internationale organisationer, nået til et følsomt punkt. Forhandlingerne finder sted inden for rammerne af FN's resolutioner. Under sit seneste besøg i Skopje den 27. februar omtalte den højtstående repræsentant for EU's udenrigspolitik, Xavier Solana, Grækenlands erklærede hensigt om at nedlægge veto mod dette lands fremtidige optagelse i NATO, hvis ikke problemet med navnet først bliver løst. Han kom med besynderlige udtalelser om europæiske principper og værdier, deriblandt at han ikke bryder sig om vetoet. Eftersom Grækenland har været aktivt og ligeværdigt medlem af EU i 27 år, vil vi opfordre hr. Solana til at undlade at besværliggøre forhandlingsprocessen mellem en medlemsstat og en stat, der ønsker at tiltræde NATO og EU, med sine udtalelser. Vi vil bede ham huske på, at han repræsenterer EU's medlemsstater, respektere deres følsomme problematikker, bidrage til at løse problemerne og udvise den forventede EF-solidaritet, sådan som han også har pligt til i kraft af sit embede."@da2
"Frau Präsidentin! Wie Sie wissen, sind die Gespräche der letzten Wochen zwischen Griechenland und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien über den Namen, den diese im Umgang mit allen internationalen Organisationen verwendet, in eine kritische Phase eingetreten. Die Gespräche finden im Rahmen von UN-Entscheidungen statt. Bei seinem letzten Besuch in Skopje am 27. Februar äußerte sich der Hohe Vertreter der Europäischen Union für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Javier Solana, zu Griechenlands erklärter Absicht, die Beitrittsbemühungen des anderen Landes zur NATO mit einem Veto zu blockieren, falls der Namensstreit bis dahin nicht beigelegt ist. Seine Bemerkungen dürften jedem, der europäische Prinzipien und Werte vertritt, sehr merkwürdig vorgekommen sein. Er sagte sogar, dass er das Veto nicht begrüßt. Angesichts der Tatsache, dass Griechenland seit 27 Jahren ein aktives, vollwertiges Mitglied der EU ist, fordern wir Herrn Solana auf, Bemerkungen zu unterlassen, die den Verhandlungsprozess zwischen einem Mitgliedstaat und einem Land, das der NATO und der EU beitreten möchte, behindern. Wir möchten ihn dringend darauf hinweisen, dass er die EU-Mitgliedstaaten vertritt. Er sollte deren Empfindlichkeiten respektieren, zur Beilegung des Streits beitragen und die gemeinschaftliche Solidarität bekunden, die von ihm erwartet wird und die aufgrund seines Amtes auch seine Pflicht ist."@de9
"Madam President, as you know, the talks in recent weeks between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, about the name to be used by the latter in its relations with all international organisations, have reached a sensitive stage. Discussions are taking place within the framework of UN decisions. During his recent visit to Skopje on 27 February, the EU’s High Representative for the Common Foreign and Security Policy, Javier Solana, referred to Greece’s declared intent to place a veto on that country’s NATO accession prospects if the issue of the name is not settled first. He made comments which strike an odd note for anyone upholding European principles and values. He even said that he did not favour the veto. In view of the fact that Greece has been an active, fully-fledged member of the EU for 27 years, we request that Mr Solana refrain from comments that hinder the negotiation process between a Member State and a country wishing to join NATO and the EU. We urge him to bear in mind that he represents the EU Member States, and call on him to respect their sensitivities and contribute towards resolving the issues, showing the Community solidarity that is expected of him and is his duty in view of the office he holds."@en4
"Señora Presidenta, como sabe, las conversaciones en las últimas semanas entre Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, acerca del nombre que debe utilizar esta última en sus relaciones con todas las organizaciones internacionales han llegado a una situación delicada. Los debates se están celebrando dentro del marco de las decisiones de las Naciones Unidas. Durante su reciente visita a Skopie el 27 de febrero, el Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, se refirió a la intención manifiesta de Grecia de vetar las perspectivas de aquel país a ingresar en la OTAN si no se soluciona antes la cuestión del nombre. Realizó comentarios que pueden sorprender a todo aquel que defienda los principios y valores europeos. Incluso dijo que no estaba a favor del veto. A la vista del hecho de que Grecia ha sido un miembro de la UE activo, de pleno derecho, durante 27 años, solicitamos que el señor Solana se abstenga de realizar comentarios que obstaculicen el proceso de negociación entre un Estado miembro y un país que desea formar parte de la OTAN y la UE. Le instamos a que tenga en cuenta que representa a los Estados miembros de la UE y le pedimos que respete su sensibilidad y contribuya a resolver los temas, mostrando la solidaridad comunitaria que se espera de él y que constituye su obligación en virtud del cargo que ocupa."@es21
"Proua juhataja, nagu teate, on viimastel nädalatel Kreeka ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel toimunud kõnelused nime kohta, mida viimane peaks kasutama suhetes rahvusvaheliste organisatsioonidega, jõudnud väga keerulisse olukorda. Arutelud toimuvad ÜRO otsuste raames. Oma hiljutise visiidi ajal Skopjesse viitas ELi välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Javier Solana Kreeka poolt välja öeldud kavatsusele panna veto endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi NATOga liitumise väljavaadetele, kui nimeküsimust kõigepealt ei lahendata. Ta tegi märkusi, mis kõlavad kummaliselt igaühele, kes toetab Euroopa põhimõtteid ja väärtusi. Ta ütles isegi, et ei toeta veto panemist. Arvestades, et Kreeka on olnud ELi aktiivne, küps liige 27 aastat, nõuame, et härra Solana hoiduks märkustest, mis tõkestavad läbirääkimisi liikmesriigi ning NATOga ja ELiga liituda sooviva riigi vahel. Me nõuame, et ta peaks silmas oma ELi liikmesriikide esindaja rolli ning austaks nende tundlikke seisukohti ja aitaks küsimuste lahendamisele kaasa, näidates ühenduse solidaarsust, mida ka temalt oodatakse ning mis on tema ametikohus."@et5
"Arvoisa puhemies, kuten tiedätte, neuvottelut, joita on viime viikkoina käyty Kreikan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä koskien nimeä, jota jälkimmäisen pitäisi käyttää kansainvälisissä yhteyksissään, ovat herkässä vaiheessa. Neuvotteluja käydään YK:n päätösten puitteissa. EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Javier Solana vieraili äskettäin, 27. helmikuuta, Skopjessa ja otti esille Kreikan ilmoittaman aikomuksen käyttää veto-oikeuttaan ja estää maan pyrkimykset päästä Naton jäseneksi, jos nimikysymystä ei ratkaista ensin. Hänen kommenttinsa kuulostivat oudoilta eurooppalaisiin periaatteisiin ja arvoihin nähden. Hän sanoi jopa, ettei hän puolla Kreikan vetoa. Kun otetaan huomioon, että Kreikka on ollut EU:n aktiivinen ja täysivaltainen jäsen 27 vuoden ajan, vetoamme Javier Solanaan sen puolesta, että hän pidättäytyisi kannanotoista, jotka vaikeuttavat neuvotteluprosessia jäsenvaltion ja Natoon ja EU:hun pyrkivän valtion välillä. Tahdomme muistuttaa häntä siitä, että hän edustaa EU:n jäsenvaltioita, ja pyydämme häntä kunnioittamaan yksittäisille jäsenmaille arkoja kysymyksiä ja auttamaan niiden ratkaisemisessa. Hänen pitäisi osoittaa yhteisölle solidaarisuutta, jota häneltä odotetaan ja edellytetään hänen virkansa puolesta"@fi7
"Madame la Présidente, comme vous le savez, les pourparlers tenus ces dernières semaines entre la Grèce et l’ancienne République yougoslave de Macédoine au sujet du nom à utiliser par cette dernière dans ses relations avec les organisations internationales en sont à un stade sensible. Les discussions ont lieu dans le cadre des décisions des Nations unies. À l’occasion de sa récente visite à Skopje le 27 février, le haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune, Javier Solana, a fait allusion à l’intention déclarée de la Grèce d’opposer son veto à l’adhésion de ce pays à l’OTAN si la question du nom n’était pas résolue. Il a formulé des commentaires surprenants pour tous ceux qui soutiennent les principes et les valeurs de l’Union européenne. Il a même indiqué qu’il n’était pas favorable à ce veto. Compte tenu du fait que la Grèce est un membre actif à part entière de l’Union européenne depuis 27 ans, nous demandons que M. Solana s’abstienne de tout commentaire susceptible d’entraver ce processus de négociations entre un État membre et un pays souhaitant adhérer à l’OTAN et à l’Union européenne. Nous l’exhortons à ne pas perdre de vue qu’il représente les États membres de l’Union européenne et lui demandons de respecter leurs sensibilités et de contribuer à la résolution des problèmes, en affichant la solidarité que l’on attend de lui compte tenu des fonctions qu’il exerce."@fr8
"Elnök asszony, mint tudja, a Görögország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, az utóbbi által a nemzetközi szervezetekkel való viszonyaiban használt névről folyó tárgyalások az elmúlt hetekben érzékeny szakaszba értek. A tárgyalások az ENSZ-határozatok keretében folynak. Az EU közös kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Javier Solana legutóbbi, február 27-i skopjei látogatása alkalmával utalt Görögország kinyilvánított szándékára, miszerint meg fogja vétózni az említett ország NATO-csatlakozási kilátásait, ha nem sikerül előbb rendezni a név kérdését. Olyan megjegyzéseket tett, amelyek furcsán hatnak bárki számára, aki európai elveket és értékeket vall. Még azt is mondta, hogy nem helyesli a vétót. Figyelembe véve azt a tényt, hogy Görögország immár 27 éve aktív, teljes jogú tagja az EU-nak, kérjük, hogy Solana úr tartózkodjon az olyan megjegyzésektől, amelyek hátráltatják a tárgyalási folyamatot egy tagállam és egy, a NATO-hoz és az EU-hoz csatlakozni kívánó ország között. Szorgalmazzuk, hogy tartsa szem előtt, hogy az EU-tagállamokat képviseli, egyben felszólítjuk, hogy tartsa tiszteletben érzékenységeiket, és járuljon hozzá a kérdések rendezéséhez, a tőle elvárt és az általa betöltött hivatallal kötelezően együtt járó közösségi szolidaritást tanúsítva."@hu11
"Signora Presidente, com’è noto, i dialoghi delle ultime settimane tra la Grecia e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia in merito al nome che quest’ultima deve utilizzare nelle sue relazioni con tutte le organizzazioni internazionali, hanno raggiunto uno stadio sensibile. Si stanno svolgendo dibattiti nel quadro delle decisioni ONU. Durante la sua recente visita a Skopje del 27 febbraio, l’Alto rappresentante dell’UE per la politica estera e di sicurezza comune, Javier Solana, ha fatto riferimento all’intento dichiarato della Grecia di porre il veto alle prospettive di adesione alla NATO di tale paese, qualora la questione del nome non venga prima risolta. Ha formulato commenti che stridono per chiunque sostenga i principi e i valori europei. Ha persino dichiarato di non essere a favore del veto. In considerazione del fatto che la Grecia è stata un membro attivo e a pieno titolo dell’UE per 27 anni, chiediamo che Javier Solana si trattenga dal fare commenti che ostacolano il processo negoziale tra uno Stato membro e un paese che desidera aderire alla NATO e all’UE. Lo esortiamo a tenere presente che rappresenta gli Stati membri dell’Unione e gli chiediamo di rispettare la loro sensibilità e di contribuire alla risoluzione dei problemi, mostrando la solidarietà della Comunità, come ci si aspetta da lui e come è suo dovere fare in ragione della carica che ricopre."@it12
"Ponia pirmininke, žinote, kad per pastarąsias savaites vykusios derybos tarp Graikijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dėl pavadinimo, kokį jai naudoti santykiuose su tarptautinėmis organizacijomis, pasiekė opų etapą. Diskusijos vyksta pagal JT sprendimų priėmimo planą. Neseniai vykusio vizito Skopje vasario 27 d. metu vyriausiasis įgaliotinis BUSP Javieras Solana užsiminė apie Graikijos pareikštą ketinimą vetuoti šalies NATO priėmimo perspektyvas, jeigu pirmiausia nebus išspręstas klausimas dėl pavadinimo. Jis išsakė komentarus, kurie keistai nuskambėjo tiems, kurie puoselėja Europos vertybes ir principus. Jis net pasakė, kad jis nepritaria vetavimui. Atsižvelgdami į tai, kad Graikija buvo aktyvi, pilnavertė ES narė 27 metus, mes paprašėme, kad J. Solana susilaikytų nuo komentarų, kurie kliudytų derybų procesui tarp valstybės narės ir šalies, norinčios stoti į NATO ir ES. Mes raginame jį turėti omenyje, kad jis atstovauja ES valstybėms narėms, ir raginame jį gerbti jų jautrumą ir prisidėti sprendžiant klausimus, susijusius su Bendrijos solidarumu, ko iš jo tikimasi ir kas yra jo pareiga, atsižvelgiant į postą, kurį jis užima."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, kā jūs zināt, iepriekšējo nedēļu sarunas starp Grieķiju un bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju par nosaukumu, ko šai republikai lietot tās attiecībās ar visām starptautiskajām organizācijām, ir sasniegušas jutīgu stadiju. Diskusijas notiek saskaņā ar ANO lēmumu nostādnēm. Nesenās viesošanās laikā Skopjē 27. februārī ES Kopējās ārpolitikas un drošības politikas augstais pārstāvis pieminēja Grieķijas nodomu uzlikt veto šīs valsts izredzēm iestāties NATO, ja vispirms netiek nokārtots jautājums par nosaukumu. Viņš deva komentārus, kas liekas dīvaini ikvienam, kas saglabā Eiropas principus un vērtības. Viņš pat teica, ka viņš neatbalstot veto. Ņemot vērā to, ka Grieķija ir bijusi aktīva, pilntiesīga ES dalībniece 27 gadus, mēs prasām, lai atturas no komentāriem, kas kavē sarunu procesu starp dalībvalsti un valsti, kas vēlas pievienoties NATO un ES. Mēs mudinām viņu turēt prātā, ka viņš pārstāv ES dalībvalstis, un aicinām viņu respektēt to, ko tās uztver jutīgi, un dot ieguldījumu šo jautājumu atrisināšanā, izrādot Kopienas solidaritāti, kas no viņa tiek sagaidīta un ir viņa pienākums, ņemot vērā amatu, ko viņš ieņem. ("@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, τις τελευταίες εβδομάδες οι συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας αναφορικά με το όνομα που θα χρησιμοποιεί η χώρα αυτή στις σχέσεις με όλους τους διεθνείς οργανισμούς έχει εισέλθει σε ευαίσθητο στάδιο. Οι συζητήσεις γίνονται στα πλαίσια αποφάσεων του ΟΗΕ. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κ. Xavier Solana, αναφερόμενος στη δεδηλωμένη πρόθεση της Ελλάδος να θέσει βέτο στην ενταξιακή προοπτική της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ αν δεν λυθεί πρώτα το θέμα του ονόματος, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα Σκόπια, στις 27 Φεβρουαρίου, προέβη σε περίεργες για τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες δηλώσεις, μεταξύ των οποίων ότι δεν του αρέσει το βέτο. Δεδομένου ότι η Ελλάδα αποτελεί ενεργό και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 27 χρόνια, καλούμε τον κ. Solana, αντί να δυσκολεύει με τις δηλώσεις του τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ κράτους μέλους και κράτους που επιθυμεί να γίνει μέλος στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να λαμβάνει υπόψη του ότι εκπροσωπεί τα κράτη μέλη της Ένωσης, να σέβεται τις ευαισθησίες τους, να συμβάλλει στην επίλυση των θεμάτων και να επιδεικνύει την αναμενόμενη κοινοτική αλληλεγγύη, η οποία απορρέει και ως υποχρέωση από το αξίωμα το οποίο κατέχει."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, zoals u weet zijn de gesprekken tussen Griekenland en de vroegere Joegoslavische republiek Macedonië over de naam die laatstgenoemde in zijn betrekkingen met internationale organisaties zal gebruiken in een gevoelige fase getreden. De discussies vinden plaats in het kader van VN-besluiten. Tijdens zijn laatste bezoek aan Skopje op 27 februari heeft de Hoge Afgevaardigde voor het gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid, Javier Solana, erop gewezen dat Griekenland van plan is om van zijn vetorecht gebruik te maken wanneer dat land tot de NAVO wil toetreden zonder dat de zaak van de naam geregeld is. Hij gaf commentaren af die vreemd overkomen voor iemand die de Europese beginselen en waarden in ere houdt. Hij zei zelfs dat hij geen voorstander van het veto was. Aangezien Griekenland sinds 27 jaar een actief, volslagen lid van de EU is geweest, verzoeken wij dat de heer Solana zich van commentaren onthoudt die het onderhandelingsproces belemmeren tussen een lidstaat en een land dat lid wil worden van de NAVO en de EU. We dringen erop aan dat hij zich er bewust van is dat hij de lidstaten van de EU vertegenwoordigd en verzoeken hem om de gevoeligheden van deze lidstaten te respecteren en een bijdrage te leveren aan het oplossen van vraagstukken, daarbij de communautaire solidariteit aan de dag leggend die van hem verwacht wordt en die gezien zijn ambt zijn plicht is."@nl3
". Pani przewodnicząca! Jak wiadomo, rozmowy prowadzone w minionych tygodniach między Grecją a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, byłą republiką Jugosławii, na temat nazwy, pod jaką republika ta będzie występować w kontaktach ze wszystkimi organizacjami międzynarodowymi, osiągnęły fazę krytyczną. Rozmowy prowadzone są w ramach decyzji ONZ. Podczas niedawnej wizyty w Skopje w dniu 27 lutego, Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Javier Solana, odniósł się do deklaracji Grecji związanej z intencją złożenia weta w odniesieniu do perspektyw włączenia Macedonii w struktury NATO, o ile kwestia nazwy nie zostanie rozstrzygnięta w pierwszej kolejności. Uwagi wypowiadane przez pana Solanę brzmią co najmniej dziwnie w uszach osób, które wierzą w europejskie zasady i wartości. Powiedział nawet, że nie popiera weta. Z uwagi na fakt, że Grecja jest aktywnym, w pełni rozwiniętym członkiem UE od 27 lat, zwracamy się z wnioskiem, aby pan Solana powstrzymał się od uwag niekorzystnie wpływających na proces negocjacyjny między państwem członkowskim a krajem dążącym do przyjęcia do NATO i UE. Przypominamy, że pan Solana reprezentuje państwa członkowskie UE i wzywamy, aby z szacunkiem traktował czułe punkty tych krajów, a także przyczyniał się do rozwiązywania spraw i problemów, okazując przy tym wspólnotową solidarność, jakiej oczekuje się od pana Solany oraz jaka go obowiązuje w związku z piastowanym urzędem."@pl16
"Senhora Presidente, como sabe, as conversações nas últimas semanas entre a Grécia e a Antiga República Jugoslávia da Macedónia, acerca do nome que esta última deve usar nas suas relações com todas as organizações internacionais, chegaram a uma fase sensível. Os debates estão a ter lugar no quadro das decisões das Nações Unidas. Durante a sua recente visita a Skopje, em 27 de Fevereiro, o Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança Comum, Javier Solana, referiu a intenção declarada da Grécia de vetar as perspectivas de adesão desse país à NATO se a questão do nome não for resolvida primeiramente. Ele proferiu observações que parecem estranhas em alguém que defenda os princípios e valores europeus. Chegou mesmo a dizer que não era favorável ao veto. Tendo em conta o facto de a Grécia ser um membro activo e de pleno direito da UE há 27 anos, exigimos que o senhor Solana se abstenha de fazer comentários que prejudiquem o processo de negociação entre um Estado-Membro e um país que deseja aderir à NATO e à UE. Instamo-lo a não esquecer que representa os Estados-Membros da UE e exortamo-lo a respeitar as suas sensibilidades e contribuir para a resolução dos problemas, mostrando a solidariedade comunitária que se espera dele e a que está obrigado devido ao cargo que ocupa."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, τις τελευταίες εβδομάδες οι συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας αναφορικά με το όνομα που θα χρησιμοποιεί η χώρα αυτή στις σχέσεις με όλους τους διεθνείς οργανισμούς έχει εισέλθει σε ευαίσθητο στάδιο. Οι συζητήσεις γίνονται στα πλαίσια αποφάσεων του ΟΗΕ. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κ. Xavier Solana, αναφερόμενος στη δεδηλωμένη πρόθεση της Ελλάδος να θέσει βέτο στην ενταξιακή προοπτική της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ αν δεν λυθεί πρώτα το θέμα του ονόματος, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα Σκόπια, στις 27 Φεβρουαρίου, προέβη σε περίεργες για τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες δηλώσεις, μεταξύ των οποίων ότι δεν του αρέσει το βέτο. Δεδομένου ότι η Ελλάδα αποτελεί ενεργό και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 27 χρόνια, καλούμε τον κ. Solana, αντί να δυσκολεύει με τις δηλώσεις του τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ κράτους μέλους και κράτους που επιθυμεί να γίνει μέλος στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να λαμβάνει υπόψη του ότι εκπροσωπεί τα κράτη μέλη της Ένωσης, να σέβεται τις ευαισθησίες τους, να συμβάλλει στην επίλυση των θεμάτων και να επιδεικνύει την αναμενόμενη κοινοτική αλληλεγγύη, η οποία απορρέει και ως υποχρέωση από το αξίωμα το οποίο κατέχει."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, ako viete, rozhovory medzi Gréckom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o názve, ktorý má táto krajina používať vo svojich vzťahoch s medzinárodnými organizáciami, sa dostali do citlivej fázy. Rokovania prebiehajú v rámci rozhodnutí OSN. Počas svojej nedávnej návštevy Skopje dňa 27. februára, vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú a bezpečnostnú politiku Javier Solana, informoval o deklarovanom úmysle Grécka uplatniť veto voči vstupu Macedónska do NATO, ak sa otázka mena nevyrieši. Niektoré jeho komentáre vyvolávajú pochybnosti u tých, ktorí rešpektujú európske zásady a hodnoty. Povedal dokonca, že je proti tomuto vetu. S ohľadom na to, že Grécko je už 27 rokov plnohodnotným členom EÚ, vyzývame pána Solanu, aby sa zdržal komentárov, ktoré bránia rokovaciemu procesu medzi členským štátom a krajinou, ktorá chce vstúpiť do NATO a EÚ. Vyzývame ho, aby bral na vedomie, že zastupuje členské štáty EÚ, rešpektoval citlivé otázky, ktoré majú, a pomohol k ich vyriešeniu prejavujúc solidaritu Spoločenstva. To je to, čo sa od neho očakáva a čo je povinnosťou úradu, ktorý zastupuje."@sk19
"Gospa predsednica, kot veste so pogovori v zadnjih tednih med Grčijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o uporabi imena slednje pri odnosih z vsemi mednarodnimi organizacijami dosegli občutljivo stopnjo. V okviru sklepov ZN potekajo razprave. Visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko Javier Solana se je med nedavnim obiskom v Skopju, 27. februarja, skliceval na napovedan namen Grčije, da bi vložila veto na možnost pristopa te države k NATU, če se vprašanje imena ne uredi najprej. Navedel je pripombe, ki imajo nenavadno sporočilo za vsakega, ki podpira evropska načela in vrednote. Rekel je celo, da ne podpira veta. Glede na dejstvo, da je bila Grčija dejavna, polnopravna članica EU 27 let, zahtevamo, da se gospod Solana vzdrži pripomb, ki ovirajo proces pogajanja med državo članico in državo, ki želi vstopiti v NATO in EU. Pozivamo ga k upoštevanju, da predstavlja države članice EU, in spoštovanju občutljivosti ter prispevanju k rešitvi vprašanj, pri čemer pokaže solidarnost Skupnosti, ki se pričakuje od njega in je njegova dolžnost glede na delo, ki ga opravlja. ( .)"@sl20
". Fru talman! Som ni vet har förhandlingarna mellan Grekland och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om vilket namn den senare ska använda vid kontakter med internationella organisationer nått ett känsligt stadium. Diskussioner äger rum inom FN-beslutens ramar. Vid sitt besök i Skopje den 27 februari talade EU:s höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, Javier Solana, om Greklands uttalade avsikt att inlägga sitt veto mot detta lands framtida Nato-anslutning om namnfrågan inte först klaras ut. Han fällde kommentarer som för alla som håller EU:s principer och värderingar högt framstår som märkliga. Han sa till och med att han inte stöder vetot. Med tanke på att Grekland har varit en aktiv och fullvärdig EU-medlem i 27 år, kräver vi att Javier Solana avstår från kommentarer som är till hinder för förhandlingsprocessen mellan en medlemsstat och ett land som önskar ansluta sig till Nato och EU. Vi uppmanar honom att komma ihåg att han representerar EU:s medlemsstater och anmodar honom att respektera ländernas känsliga punkter och bidra till att lösa problemen, och därmed visa den solidaritet med gemenskapen som man förväntar sig från honom och som är hans plikt i det ämbete han besitter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph