Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-10-Speech-1-032"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080310.14.1-032"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Wir haben jetzt bereits zwei zusätzliche Punkte auf der Tagesordnung. Ein dritter Punkt kann noch dazukommen. Es kann dieser sein, es können aber auch die beiden anderen sein, die beantragt wurden. Wir haben zwei Punkte beschlossen, und es liegen drei weitere Anträge vor. Nach unserer Geschäftsordnung können wir insgesamt nur drei weitere Punkte auf unsere Tagesordnung setzen, so dass wir uns entscheiden müssen zwischen dem Fall Afghanistan, dem Fall Iran und dem Erzbischof. Daran sind wir gebunden. Deswegen habe ich Sie gefragt, ob Sie mit dem Verfahren einverstanden sind, dass wir jetzt zuerst über den Fall Afghanistan abstimmen. Wenn dieser Antrag eine Mehrheit bekommt, dann entfallen die anderen beiden. Ich muss Sie korrekt darüber informieren, welche verfahrensmäßigen Konsequenzen das hat."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Na pořadu jednání už máme dva body. Ještě jeden tedy můžeme zařadit. Může to být tento návrh, nebo některý z dalších dvou požadovaných návrhů. Odsouhlasili jsme dva body a další tři žádosti máme na stole. Podle jednacího řádu můžeme na pořad jednání zařadit jen tři body. To znamená, že si musíme vybrat mezi případem z Afghánistánu, íránským případem nebo arcibiskupem. Toto pravidlo je pro nás závazné. Proto jsem se vás ptal, zda všichni souhlasíte s postupem, že nejdříve budeme hlasovat o afghánském případu. Pokud tuto žádost schválí většina, zbývající dvě nebudou brány v potaz. Jsem povinen vás náležitě informovat o procedurálních důsledcích."@cs1
"Vi har nu allerede to ekstra forslag på dagsordenen. Der er plads til et tredje punkt. Det kan være dette, men det kan også være de to andre, der er foreslået. Vi har vedtaget to punkter, og der foreligger tre yderligere forslag. I henhold til vores forretningsorden kan vi i alt kun sætte tre ekstra punkter på dagsordenen, og vi må derfor beslutte os for Afghanistan, Iran eller ærkebiskoppen. Det er vi bundet til. Derfor spurgte jeg Dem, om De er indforstået med den procedure, at vi nu først stemmer om Afghanistan. Hvis dette forslag får flertal, bortfalder de to øvrige. Jeg skal informere Dem korrekt om, hvilket proceduremæssige konsekvenser det har."@da2
"Έχουμε ήδη δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μπορεί να προστεθεί και ένα τρίτο. Μπορεί να είναι αυτό, αλλά θα μπορούσε να είναι και ένα από τα δύο άλλα θέματα που ζητήθηκαν. Συμφωνήσαμε επί δύο θεμάτων και έχουν υποβληθεί άλλα τρία αιτήματα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό μας, μπορούμε να θέσουμε μόνο τρία θέματα στην ημερήσια μας διάταξη, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ της υπόθεσης στο Αφγανιστάν, της υπόθεσης του Ιρανού και του αρχιεπισκόπου. Δεσμευόμαστε από αυτόν τον κανόνα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο σας ρώτησα αν συμφωνείτε να ψηφίσουμε πρώτα επί της υπόθεσης του Αφγανιστάν. Αν το εν λόγω αίτημα εγκριθεί με πλειοψηφία, τα άλλα δύο αιτήματα θα καταπέσουν. Πρέπει να σας ενημερώσω καταλλήλως σχετικά με τις διαδικαστικές συνέπειες."@el10
"We already have two items on the agenda. A third item may be added. It can be this one, but it could also be either of the two others that have been requested. We have agreed on two items, and three more requests are on the table. Under our Rules of Procedure, we can only put three items on our agenda, which means that we have to choose between the case in Afghanistan, the Iranian case and the Archbishop. We are bound by that rule. This is why I asked you whether you were in agreement with the procedure of voting first on the Afghan case. If that request is approved by a majority, the other two will lapse. I have to inform you properly of the procedural consequences."@en4
"Ya tenemos dos asuntos en el orden del día. Se puede agregar un tercero. Podría ser éste, pero también podría serlo cualquiera de los otros dos que han sido solicitados. Nos hemos puesto de acuerdo sobre dos temas y hay sobre la mesa otras tres peticiones. Conforme al Reglamento, sólo podemos incluir tres asuntos en el orden del día, lo que significa que hemos de elegir entre el caso en Afganistán, el caso iraní y el arzobispo. Debemos atenernos a esa norma. Esa es la razón por la que les he preguntado si estaban de acuerdo con el procedimiento de someter primero a votación el caso afgano. Si esa petición resulta aprobada por mayoría, las otras dos decaerán. Debo informarles debidamente de las consecuencias relativas al procedimiento."@es21
"Meil on juba kaks punkti päevakorras. Lisada võib veel ühe punkti. See võib olla nii see küsimus kui ka üks nendest kahest teisest taotlusest. Me leppisime juba kokku kaks teemat ning esitatud on veel kolm taotlust. Kodukorra järgi võime panna päevakorda üksnes kolm teemat, mis tähendab, et meil tuleb valida Afganistani, Iraani ja peapiiskopi juhtumite vahel. Peame seda reeglit järgima. Seetõttu ma küsisingi, kas te nõustute sellega, et kõigepealt hääletatakse Afganistani küsimust. Kui enamik kõnealuse taotluse heaks kiidab, jäävad teised kaks päevakorrast välja. Pean teid piisavalt teavitama menetluskorra tagajärgedest."@et5
". Esityslistalla on jo kaksi aihetta, ja siihen voidaan lisätä kolmas. Kolmas aihe voi olla tämä viimeksi ehdotettu, mutta myös jompikumpi kahdesta muusta ehdotetusta aiheesta voidaan valita. Olemme päässeet yksimielisyyteen kahdesta kohdasta, joiden lisäksi on esitetty kolme pyyntöä. Työjärjestyksemme mukaan esityslistalla voi olla vain kolme aihetta, ja siksi meidän on valittava afganistanilaisen, iranilaisen ja arkkipiispan tapauksen väliltä. Meidän täytyy noudattaa tuota sääntöä. Tämän vuoksi tiedustelin, olitteko yhtä mieltä siitä, että afgaanimiehen tapauksesta äänestettäisiin ensin. Jos enemmistö hyväksyy kyseisen pyynnön, kaksi muuta raukeavat. Minun täytyy muistuttaa teitä menettelytapaan liittyvistä seurauksista."@fi7
"Nous avons déjà deux points à l’ordre du jour. Un troisième point peut être ajouté. Il peut s’agir de celui-ci, mais aussi de l’un des deux autres qui ont été demandés. Nous nous sommes mis d’accord sur deux points, et trois autres demandes ont été présentées. Or, notre règlement ne nous permet d’inscrire que trois points à l’ordre du jour. Nous devons donc choisir entre le cas de l’Afghanistan, le cas iranien et l’archevêque. Nous ne pouvons pas contourner cette règle. C’est la raison pour laquelle je vous ai demandé si vous étiez d’accord pour voter d’abord sur le cas afghan. Si cette demande est approuvée à la majorité, les deux autres seront caduques. Je dois vous informer des conséquences en termes de procédure."@fr8
"Már van két napirendi pontunk. Egy harmadik pontot még felvehetünk. Lehet ez is, de lehet valamelyik másik is a javasolt kettő közül. Két napirendi pontról már megállapodtunk, de még három kérelem van előttünk. Az eljárási szabályzat értelmében csak három pont szerepelhet a napirenden, ami azt jelenti, hogy választanunk kell az afganisztáni eset, az iráni eset és az érsek ügye közül. Erre a szabályzat kötelez. Ezért kérdeztem meg, hogy egyetértenek-e azzal az eljárással, hogy először az afgán ügyről szavazunk. Ha ezt a kérelmet a többség elfogadja, a másik kettő tárgytalanná válik. Megfelelően tájékoztatnom kell Önöket az eljárási következményekről."@hu11
"− Vi sono già due punti all’ordine del giorno. E’ possibile aggiungere un terzo punto, che può essere questo, così come uno degli altri due che sono stati richiesti. Abbiamo concordato due argomenti e altre tre richieste sono in sospeso. Ai sensi del nostro regolamento, possiamo inserire nell’ordine del giorno solo tre punti, il che significa che è necessario scegliere tra il caso in Afghanistan, il caso dell’iraniano e quello dell’arcivescovo. Siamo vincolati da tale norma. Ecco perché ho chiesto se siete d’accordo di procedere prima al voto del caso del cittadino afgano. Se la maggioranza approverà tale richiesta, le altre due verranno messe da parte. Ho il dovere di informarvi adeguatamente in merito alle conseguenze procedurali."@it12
"Jau turime du klausimus darbotvarkėje. Galime įtraukti dar vieną. Galime įtraukti šitą, tačiau galime pasirinkti ir kurį vieną iš dviejų kitų, dėl kurių pateikti prašymai. Jau sutarėme dėl dviejų klausimų ir turime dar tris pateiktus prašymus. Pagal mūsų Darbo tvarkos taisykles galime įtraukti tik tris klausimus į savo darbotvarkę, o tai reiškia, kad turime pasirinkti tarp Afganistano atvejo, Irano atvejo ir archivyskupo klausimo. Privalome laikytis šios taisyklės. Štai kodėl klausiau jūsų, ar pritariate procedūrai pirmiausia balsuoti dėl Afganistano klausimo. Jeigu šiam prašymui pritars dauguma, dėl kitų dviejų neturėsime teisės balsuoti. Turiu tinkamai jus informuoti apie procedūros eigą ir pasekmes."@lt14
". Mums jau ir darba kārtībā divi jautājumi. Var pievienot vēl trešo jautājumu. Tas var būt šis, bet tas var būt arī viens no pārējiem diviem, kas tika pieprasīti. Mēs esam vienojušies par diviem jautājumiem, un vēl ir iesniegti trīs lūgumi. Saskaņā ar Reglamentu mēs varam darba kārtībā paredzēt tikai trīs jautājumus, kas nozīmē, ka mums ir jāizvēlas viens no trim: lieta par Afganistānu, Irānas lieta un arhibīskaps. Mums šis noteikums ir saistošs. Tāpēc es prasīju jums, vai jūs piekrītat procedūrai ar balsojumu vispirms par Afganistānas lietu. Ja tas lūgums tiks pieņemts ar vairākumu, pārējie divi zaudēs spēku. Man ir pareizi jāinformē jūs par procedūras sekām."@lv13
"Wir haben jetzt bereits zwei zusätzliche Punkte auf der Tagesordnung. Ein dritter Punkt kann noch dazukommen. Es kann dieser sein, es können aber auch die beiden anderen sein, die beantragt wurden. Wir haben zwei Punkte beschlossen, und es liegen drei weitere Anträge vor. Nach unserer Geschäftsordnung können wir insgesamt nur drei weitere Punkte auf unsere Tagesordnung setzen, so dass wir uns entscheiden müssen zwischen dem Fall Afghanistan, dem Fall Iran und dem Erzbischof. Daran sind wir gebunden. Deswegen habe ich Sie gefragt, ob Sie mit dem Verfahren einverstanden sind, dass wir jetzt zuerst über den Fall Afghanistan abstimmen. Wenn dieser Antrag eine Mehrheit bekommt, dann entfallen die anderen beiden. Ich muss Sie korrekt darüber informieren, welche verfahrensmäßigen Konsequenzen das hat."@mt15
"We hebben al twee punten van orde op de agenda. Een derde punt kan nog worden toegevoegd. Het kan dit geval zijn, maar het kan ook een van de twee andere gevallen zijn, die op tafel liggen. We zijn het over twee punten eens geworden en drie andere liggen voor ons op tafel. Volgens ons Reglement, kunnen we slechts drie punten op onze agenda zetten, wat betekent dat we zullen moeten kiezen tussen het geval in Afghanistan, de Iraanse zaak en de aartsbisschop. Dit artikel van het Reglement is bindend. Dat is de reden waarom ik gevraagd heb of u het eens bent met de procedure dat eerst over het Afghaanse geval wordt afgestemd. Wanneer deze aanvraag met meerderheid wordt aangenomen, vallen de andere twee gevallen onder de tafel. Ik ben verplicht u naar behoren in te lichten over de procedurele gevolgen."@nl3
"Mamy już dwa punkty w porządku dziennym. Możemy dodać trzeci punkt. Może to być ten punkt, lub jeden z dwóch, wobec których złożono wniosek. Zgodziliśmy się co do dwóch punktów, a trzy pozostają nierozpatrzone. Zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego w porządku dziennym możemy umieścić jedynie trzy punkty, co oznacza, że musimy dokonać wyboru między sprawą Afganistanu, Iranu i arcybiskupa. Ta zasada nas obowiązuje. Dlatego też zapytałem, czy wszyscy zgadzają się na głosowanie w pierwszej kolejności w kwestii Afganistanu. Jeżeli wniosek ten zostanie zaakceptowany przez większość, dwa pozostałe upadną. Jestem zobowiązany dokładnie poinformować wszystkich zgromadzonych o konsekwencjach proceduralnych."@pl16
"Já temos dois pontos na ordem do dia. Pode ser acrescentado um terceiro ponto. Pode ser este, mas também pode ser um dos outros dois que foram pedidos. Chegámos a acordo sobre dois pontos e há mais três propostos. Nos termos do Regimento, apenas podemos inscrever três pontos na nossa ordem do dia, o que significa que temos de escolher entre o caso do Afeganistão, o caso iraniano e o caso do Arcebispo. Somos obrigados a respeitar essa regra. Foi por isso que lhes perguntei se estavam de acordo com o procedimento de votarmos primeiro o caso afegão. Se esse pedido for aprovado por maioria, os outros dois prescreverão. Tenho de vos informar adequadamente das consequências processuais."@pt17
"Wir haben jetzt bereits zwei zusätzliche Punkte auf der Tagesordnung. Ein dritter Punkt kann noch dazukommen. Es kann dieser sein, es können aber auch die beiden anderen sein, die beantragt wurden. Wir haben zwei Punkte beschlossen, und es liegen drei weitere Anträge vor. Nach unserer Geschäftsordnung können wir insgesamt nur drei weitere Punkte auf unsere Tagesordnung setzen, so dass wir uns entscheiden müssen zwischen dem Fall Afghanistan, dem Fall Iran und dem Erzbischof. Daran sind wir gebunden. Deswegen habe ich Sie gefragt, ob Sie mit dem Verfahren einverstanden sind, dass wir jetzt zuerst über den Fall Afghanistan abstimmen. Wenn dieser Antrag eine Mehrheit bekommt, dann entfallen die anderen beiden. Ich muss Sie korrekt darüber informieren, welche verfahrensmäßigen Konsequenzen das hat."@ro18
". V programe už máme dva body. Ešte jeden môžeme zaradiť. Môže to byť tento návrh, alebo niektorý z ďalších dvoch požadovaných návrhov. Odsúhlasili sme dva body a ďalšie tri žiadosti máme na stole. Podľa rokovacieho poriadku môžeme do programu zaradiť len tri body. To znamená, že si musíme vybrať medzi prípadom z Afganistanu, iránskym prípadom, alebo arcibiskupom. Týmto pravidlom sa musíme riadiť. Preto som sa vás pýtal, či všetci súhlasíme s postupom, že najskôr budeme hlasovať o afganskom prípade. Ak túto žiadosť schváli väčšina, ostatné dva prepadnú. Chcem vás len informovať o týchto procedurálnych dôsledkoch."@sk19
"Na dnevnem redu sta že dve točki. Lahko se doda še tretjo. Lahko se doda navedena, ali pa ena od dveh, za kateri se je vložila prošnja. Dogovorili smo se glede dveh točk, o treh se še razpravlja. V skladu z našim poslovnikom lahko na dnevni red uvrstimo le tri točke, kar pomeni, da moramo izbrati med zadevami v zvezi z Afganistanom, Iranom in nadškofom. Temu pravilu smo zavezani. Iz tega razloga sem vas vprašal, ali se strinjate s postopkom glasovanja najprej za zadevo v zvezi z Afganistanom. Če bo to prošnjo podprla večina, bosta drugi dve izpadli. Ustrezno vas moram obvestiti o procesnih posledicah."@sl20
"− Vi har redan två punkter på föredragningslistan. En tredje punkt kan läggas till. Det kan vara antingen den här punkten eller en av de andra som det framförts önskemål om. Vi har redan enats om två punkter, och ytterligare tre önskemål har lagts fram. Enligt vår arbetsordning kan vi bara ha tre punkter på föredragningslistan, vilket innebär att vi måste välja mellan fallet i Afghanistan, det iranska fallet och fallet med ärkebiskopen. Vi måste hålla oss till denna regel. Det var därför som jag frågade om ni samtyckte till att ha en omröstning om det afghanska fallet först. Om den begäran godkänns av en majoritet kommer de andra två att falla bort. Jag måste ge er korrekt information om arbetsordningens följder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph