Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-10-Speech-1-026"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080310.14.1-026"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Kollege Wurtz! Ich mache folgenden Vorschlag: Ich habe in der Sache dem Präsidenten Afghanistans schon geschrieben, und wenn Sie alle einverstanden sind, werde ich erneut eine Initiative nicht nur in meinem persönlichen Namen, sondern in Ihrer aller Namen ergreifen. Darf ich feststellen, dass das hier der übereinstimmende Wille ist? Herr Kollege Cohn-Bendit, wir sollten dies dann auch nicht weiter vertiefen. Dann werde ich in Ihrer aller Namen noch einmal eine Initiative ergreifen. Ich möchte gerne eine Debatte verhindern. Wenn der Kollege Schulz will, ist der Kollege Cohn-Bendit eher dran. Möchte Kollege Cohn-Bendit sprechen? Das ist das korrekte Verfahren, aber ich werde nicht den einen so und den anderen so behandeln. Der Kollege Cohn-Bendit möchte nicht Stellung nehmen. Möchte der Kollege Schulz Stellung nehmen?"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane Wurtzi, dovolte mi vznést následující návrh. V této záležitosti jsem již napsal dopis afghánskému prezidentovi a pokud budete souhlasit, zopakuji tento krok nejen svým jménem, ale jménem celého Parlamentu. Mohu předpokládat, že se na tomto postupu všichni shodneme? Pokud ano, navrhuji, abychom se dál touto záležitostí nezabývali, a pan Cohn-Bendit a já společně podnikneme kroky v této věci jménem nás všech. Skutečně bych se rád vyhnul rozpravě o tomto bodu. Pokud si přeje promluvit pan Schulz, pak má pan Cohn-Bendit právo vystoupit první. Přeje si pan Cohn-Bendit vystoupit? Toto je správný postup, nehodlám nikomu poskytovat preferenční zacházení. Pan Cohn-Bendit si nepřeje vystoupit. A co pan Schulz?"@cs1
"Hr. Wurtz! Jeg har følgende forslag: Jeg har allerede skrevet til Afghanistans præsident om denne sag, og hvis De alle er indforstået, vil jeg tage et nyt initiativ, ikke kun i mit eget personlige navn, men på Deres alles vegne. Kan jeg konstatere, at der er almindelig enighed om det? Hr. Cohn-Bendit, så bør vi heller ikke uddybe det nærmere. Så vil jeg endnu en gang tage et initiativ på vegne af Dem alle. Jeg vil gerne forhindre en debat. Hvis hr. Schulz vil, så er det snarere hr. Cohn-Bendits tur. Ønsker hr. Cohn-Bendit ordet? Det er den korrekte fremgangsmåde, men jeg vil ikke behandle folk forskelligt. Hr. Cohn-Bendit ønsker ikke at udtale sig. Ønsker hr. Schulz at udtale sig?"@da2
"Επιτρέψτε μου να κάνω την ακόλουθη πρόταση, κύριε Wurtz: Ήδη απέστειλα επιστολή στον Πρόεδρο του Αφγανιστάν σχετικά με το θέμα αυτό και, εάν συμφωνείτε όλοι, θα αναλάβω εκ νέου την πρωτοβουλία, όχι μόνο στο όνομά μου αλλά εξ ονόματος ολόκληρου του Σώματος. Υποθέτω ότι αυτό είναι κάτι που θέλουν όλοι; Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα εμβαθύνουμε περαιτέρω στο θέμα, κύριε Cohn-Bendit, και θα αναλάβω ακόμη μια πρωτοβουλία εξ ονόματος όλων σας. Πραγματικά, θα ήθελα να αποφύγω τη συζήτηση. Αν ο κ. Schulz επιθυμεί να μιλήσει, ο κ. Cohn-Bendit δικαιούται να μας απευθύνει πρώτος τον λόγο. Επιθυμεί ο κ.Cohn-Bendit να λάβει τον λόγο; Αυτή είναι η ορθή διαδικασία, αλλά δεν θα δείξω προτίμηση σε κανέναν. Ο κ. Cohn-Bendit δεν επιθυμεί να προβεί σε κάποια δήλωση. Μήπως ο κ. Schulz;"@el10
"Let me make the following proposal, Mr Wurtz: I have already written to the President of Afghanistan about this matter, and if you are all in agreement, I shall take the initiative again, not just in my own name but on behalf of the whole House. May I assume that this is what everyone wants? In that case, we shall not immerse ourselves any further in this matter, Mr Cohn-Bendit, and I shall launch another initiative on behalf of you all. I would really like to avoid a debate. If Mr Schulz wishes to speak, Mr Cohn-Bendit is entitled to address us first. Does Mr Cohn-Bendit wish to speak? That is the proper procedure, but I shall not give anyone preferential treatment. Mr Cohn-Bendit does not wish to make a statement. What about Mr Schulz?"@en4
"Permítame formular la siguiente propuesta, señor Wurtz: ya he escrito al Presidente de Afganistán acerca de este asunto, y si todos ustedes están de acuerdo, volveré a tomar la iniciativa, no sólo en mi propio nombre, sino en el de toda la Cámara. ¿Puedo suponer que es lo que todo el mundo desea? En tal caso, no vamos a ocuparnos más de este asunto, señor Cohn-Bendit, y voy a poner en marcha una nueva iniciativa en nombre de todos ustedes. Ciertamente me gustaría evitar un debate. Si el señor Schulz desea hablar, el señor Cohn-Bendit tiene derecho a hacer uso de la palabra antes. ¿Desea hablar el señor Cohn-Bendit? Ese el procedimiento correcto, pero no voy a dar a ninguno de los dos un trato preferencial. El señor Cohn-Bendit no desea realizar ninguna declaración. ¿Y el señor Schulz?"@es21
"Härra Wurtz, lubage mul teha järgmine ettepanek: ma juba kirjutasin Afganistani presidendile kõnealuse küsimuse kohta ja kui te kõik nõustute, võin teha seda uuesti, kuid mitte ainult enda, vaid kogu parlamendi nimel. Kas ma võin eeldada, et see on kõigi soov? Kui jah, siis me ei tegeleks rohkem selle teemaga, härra Cohn-Bendit, ning ma esitan uue algatuse teie kõigi nimel. Ma soovin tõepoolest vältida kõnealust arutelu. Kui härra Schulz soovib rääkida, siis härra Cohn-Benditil on õigus võtta sõna esimesena. Kas härra Cohn-Bendit soovib võtta sõna? Selline on õige kord, ma ei sea kedagi eelisolukorda. Härra Cohn-Bendit ei soovi sõna võtta. Aga härra Schulz?"@et5
". Ehdottaisin seuraavaa, hyvä Francis Wurtz. Olen jo kirjoittanut asiasta kirjeen Afganistanin presidentille, ja jos kaikki jäsenet ovat asiasta yksimielisiä, teen saman uudelleen, sekä omasta puolestani että koko parlamentin puolesta. Ovatko kaikki tästä yhtä mieltä? Siinä tapauksessa emme enää syvenny tähän asiaan enempää, hyvä Daniel Cohn-Bendit, ja teen asiassa uuden aloitteen parlamentin nimissä. Toivoisin todella, että voisimme välttää väittelyn. Jos Martin Schulz haluaa esittää puheenvuoron, Daniel Cohn-Benditillä on oikeus puhua ensin. Haluaako Daniel Cohn-Bendit esittää puheenvuoron? Tämä on oikea menettelytapa, mutta en anna kenellekään etuoikeuksia. Daniel Cohn-Bendit ei halua esittää puheenvuoroa. Entä Martin Schulz?"@fi7
"Permettez-moi de vous faire la proposition suivante, Monsieur Wurtz: j’ai déjà écrit au Président de l’Afghanistan à ce sujet et, si vous êtes tous d’accord, je vais le refaire non pas seulement en mon propre nom, mais au nom de toute l’Assemblée. Puis-je partir du principe que c’est ce que tout le monde souhaite? Dans ce cas, ne nous éternisons pas davantage sur la question, M. Cohn-Bendit, et je vais lancer une autre initiative en votre nom à tous. Je tiens vraiment à éviter un débat. Si M. Schulz souhaite intervenir, M. Cohn-Bendit est autorisé à s’adresser à nous en premier lieu. M. Cohn-Bendit souhaite-t-il prendre la parole? Il s’agit de la procédure à suivre, mais je ne veux accorder un traitement préférentiel à personne. M. Cohn-Bendit ne souhaite pas faire de déclaration. Qu’en est-il de M. Schulz?"@fr8
"Engedje meg, Wurtz úr, hogy a következő javaslatot tegyem: ebben az ügyben már írtam Afganisztán elnökének, és ha valamennyien egyetértenek, újból megteszem ezt a kezdeményezést, de nemcsak a saját nevemben, hanem az egész Ház nevében. Feltételezhetem, hogy mindenki ezt szeretné? Ebben az esetben ne merüljünk el még jobban ebben a témában, Cohn-Bendit úr, én pedig újabb kezdeményezést indítok, mindnyájuk nevében. Tényleg szeretném elkerülni a vitát. Amennyiben Schulz úr fel kíván szólalni, előbb Cohn-Bendit urat illeti a megszólalás joga. Cohn-Bendit úr fel kíván szólalni? Ez a helyes eljárás, de nem fogok senkit kedvezőbb elbánásban részesíteni. Cohn-Bendit úr nem kíván felszólalni. Schulz úr?"@hu11
"Mi lasci presentare la seguente proposta, onorevole Wurtz: ho già scritto al Presidente dell’Afghanistan in merito a tale questione e, se siete tutti d’accordo, prenderò nuovamente l’iniziativa, non solo a nome mio, bensì per conto dell’intera Assemblea. Posso supporre che sia volontà di tutti? In tal caso, possiamo non addentrarci oltre in tale questione, onorevole Cohn-Bendit, mentre io avvierò un’altra iniziativa a nome di tutti voi. Desidero vivamente evitare una discussione. Se l’onorevole Schulz desidera parlare, ha prima diritto di prendere la parola l’onorevole Cohn-Bendit. L’onorevole Cohn-Bendit desidera parlare? Questa è la procedura corretta, ma non concederò a nessuno un trattamento preferenziale. L’onorevole Cohn-Bendit non desidera rilasciare alcuna dichiarazione. Lei, onorevole Schulz?"@it12
"Leiskite man pateikti dar vieną pasiūlymą, pone F. Wurtzai: aš jau parašiau šiuo klausimu Afganistano Prezidentui ir, jeigu jūs visi sutinkate, vėl imsiuosi iniciatyvos ne vien savo, bet ir viso Parlamento vardu. Ar galiu manyti, kad šito nori visi? Tokiu atveju toliau nesivelsime į šį klausimą, pone D. Cohn-Benditai, o aš pateiksiu dar vieną iniciatyvą visų jūsų vardu. Iš tiesų norėčiau išvengti ginčų. Jeigu M. Schulz nori kalbėti, D. Cohn-Bendit turi teisę pasisakyti pirmas. Ar D. Cohn-Bendit nori kalbėti? Tokia yra procedūros tvarka, tačiau aš niekam nesuteiksiu pirmenybės. D. Cohn-Bendit nenori pateikti pareiškimo. O M. Schulz?"@lt14
". Ļaujiet man dot šādu ierosinājumu : Es jau esmu rakstījis Afganistānas prezidentam par šo lietu, un, ja jūs visi piekrītat, es uzņemšos šo iniciatīvu vēlreiz ne tikai savā vārdā, bet visa Parlamenta vārdā. Vai varu pieņemt, ka tas ir, ko visi grib? Tajā gadījumā mēs neturpināsim iedziļināties šajā lietā un es uzsākšu vēl vienu iniciatīvu jūsu visu vārdā. Es patiešām gribētu izvairīties no debatēm. Ja vēlas runāt ir tiesības uzrunāt mūs pirmajam. Vai vēlas runāt? Tā ir pareizā procedūra, bet es nevienam nedošu priekšrocības. nevēlas sniegt ziņojumu. Un kā ar ?"@lv13
"Herr Kollege Wurtz! Ich mache folgenden Vorschlag: Ich habe in der Sache dem Präsidenten Afghanistans schon geschrieben, und wenn Sie alle einverstanden sind, werde ich erneut eine Initiative nicht nur in meinem persönlichen Namen, sondern in Ihrer aller Namen ergreifen. Darf ich feststellen, dass das hier der übereinstimmende Wille ist? Herr Kollege Cohn-Bendit, wir sollten dies dann auch nicht weiter vertiefen. Dann werde ich in Ihrer aller Namen noch einmal eine Initiative ergreifen. Ich möchte gerne eine Debatte verhindern. Wenn der Kollege Schulz will, ist der Kollege Cohn-Bendit eher dran. Möchte Kollege Cohn-Bendit sprechen? Das ist das korrekte Verfahren, aber ich werde nicht den einen so und den anderen so behandeln. Der Kollege Cohn-Bendit möchte nicht Stellung nehmen. Möchte der Kollege Schulz Stellung nehmen?"@mt15
"Ik wil u het volgende voorstellen, mijnheer Wurtz: Ik heb over deze zaak al een brief aan de president van Afghanistan geschreven, en wanneer u hier allen mee instemt, zal ik nogmaals het initiatief hiertoe nemen en niet slechts uit mijn naam, maar ook uit naam van het gehele Huis. Ik ga ervan uit dat dit hetgeen is wat wij allemaal willen? In dit geval moeten wij deze zaak niet verder uitdiepen, mijnheer Cohn-Bendit, en zal ik een verder initiatief uit ons aller naam starten. Ik zou werkelijk graag een debat willen vermijden. Wanneer de heer Schulz wenst te spreken, heeft de heer Cohn-Bendit het recht om als eerste het woord aan ons te richten. Wenst de heer Cohn-Bendit te spreken? Dit is de correcte procedure, maar ik zal niemand een voorkeursbehandeling geven. De heer Cohn-Bendit wil geen verklaring afleggen. Wil de heerSchulz zijn standpunt geven?"@nl3
"Panie Wurtz! Pozwolę sobie złożyć następującą propozycję: napisałem już do prezydenta Afganistanu w tej sprawie, i jeśli wszyscy się co do tego zgodzimy, podejmę inicjatywę po raz kolejny, nie tylko w imieniu własnym, ale w imieniu całej Izby. Czy mam przyjąć, że taka jest wola wszystkich zgromadzonych? W takim razie nie będziemy dalej omawiać tej sprawy, panie Cohn-Bendit, a ja podejmę kolejną inicjatywę w imieniu wszystkich posłów. Naprawdę chciałbym uniknąć debaty. Jeśli pan Schulz chciałby zabrać głos, pan Cohn-Bendit ma prawo do zabrania głosu w pierwszej kolejności. Czy pan Cohn-Bendit chciałby zabrać głos? To będzie zgodne z procedurą, a nie chciałbym traktować nikogo w sposób preferencyjny. Pan Cohn-Bendit nie chce wydać oświadczenia. A pan Schulz?"@pl16
"Permita-me que apresente a proposta seguinte, Senhor Deputado Wurtz: já escrevi ao Presidente do Afeganistão a respeito deste assunto e, se todos estiverem de acordo, voltarei a tomar a iniciativa, não só em meu próprio nome mas em nome de toda a Assembleia. Posso partir do princípio de que é isto que todos desejam? Nesse caso, não iremos aprofundar mais esta questão, o senhor deputado Cohn-Bendit e eu lançaremos outra iniciativa em nome de todos vós. Gostaria muito de evitar um debate. Se o senhor deputado Schulz quiser usar da palavra, o senhor deputado Cohn-Bendit tem direito a falar-nos primeiro. Senhor Seputado Cohn-Bendit, deseja usar da palavra? Esse é o procedimento correcto, mas não darei um tratamento preferencial a ninguém. O senhor deputado Cohn-Bendit não deseja fazer qualquer declaração. E o Senhor Deputado Schulz?"@pt17
"Herr Kollege Wurtz! Ich mache folgenden Vorschlag: Ich habe in der Sache dem Präsidenten Afghanistans schon geschrieben, und wenn Sie alle einverstanden sind, werde ich erneut eine Initiative nicht nur in meinem persönlichen Namen, sondern in Ihrer aller Namen ergreifen. Darf ich feststellen, dass das hier der übereinstimmende Wille ist? Herr Kollege Cohn-Bendit, wir sollten dies dann auch nicht weiter vertiefen. Dann werde ich in Ihrer aller Namen noch einmal eine Initiative ergreifen. Ich möchte gerne eine Debatte verhindern. Wenn der Kollege Schulz will, ist der Kollege Cohn-Bendit eher dran. Möchte Kollege Cohn-Bendit sprechen? Das ist das korrekte Verfahren, aber ich werde nicht den einen so und den anderen so behandeln. Der Kollege Cohn-Bendit möchte nicht Stellung nehmen. Möchte der Kollege Schulz Stellung nehmen?"@ro18
". Pán Wurtz, dovoľte mi podať nasledujúci návrh: V tejto záležitosti som už napísal prezidentovi Afganistanu, a ak s tým všetci súhlasíte, zopakujem tento krok nielen vo svojom mene, ale v mene celého Parlamentu. Môžem predpokladať, že sa na tomto postupe všetci zhodneme? V tom prípade sa ďalej nezaoberajme touto záležitosťou, pán Cohn-Bendit a ja podnikneme kroky v tejto veci v mene vás všetkých. Skutočne by som sa rád vyhol rozprave o tomto bode. Ak si želá prehovoriť pán Schulz, potom má pán Cohn-Bendit právo vystúpiť prvý. Želá si pán Cohn-Bendit vystúpiť? Toto je správny postup, nikomu nebudem poskytovať osobitný prístup. Pán Cohn-Bendit si neželá vystúpiť. A čo pán Schulz?"@sk19
"Gospod Wurtz, naj dodam naslednji predlog: v zvezi s tem sem že pisal predsedniku Afganistana in če se vsi strinjate, bom ponovno prevzel pobudo v svojem imenu ter tudi v imenu celotnega Parlamenta. Lahko predvidevam, da se s tem vsi strinjate? V tem primeru se s tem ne bomo več ukvarjali, gospod Cohn-Bendit, zato bom začel s pobudo v imenu vseh vas. Zares bi rad preprečil razpravo. Če želi gospod Schulz imeti besedo, ima gospod Cohn-Bendit prvi pravico do nagovora. Ali gospod Cohn-Bendit želi besedo? To je ustrezen postopek, vendar ne bom nikogar prednostno obravnaval. Gospod Cohn-Bendit ne želi podati izjave. Kaj pa gospod Schulz?"@sl20
"− Herr Wurtz, låt mig få föreslå följande: Jag har redan skrivit till Afghanistans president angående denna fråga, och om ni alla samtycker kommer jag att ta ett nytt initiativ, inte enbart i mitt eget namn utan på hela parlamentets vägnar. Kan jag utgå från att detta är allas önskemål? I så fall bör vi inte fördjupa oss ytterligare i frågan, herr Cohn-Bendit, utan jag kommer att ta ett nytt initiativ på allas vägnar. Jag skulle verkligen vilja undvika en debatt. Om Martin Schulz önskar tala så är det Daniel Cohn-Bendits tur att tala först. Önskar Daniel Cohn-Bendit tala? Det vore korrekt förfarande, men jag ska inte ge någon företräde. Daniel Cohn-Bendit önskar inte göra något uttalande. Hur är det med Martin Schulz?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph