Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-21-Speech-4-209"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080221.21.4-209"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Belarus ist und bleibt das Sorgenkind in unserer Nachbarschaftspolitik. Der Diktator Lukaschenko sorgt immer noch dafür, dass sich das Land systematisch von seinen Nachbarn entfernt und sich selbst isoliert. Er tritt die Menschenrechte mit Füßen und hält an der Todesstrafe fest. Das ist nicht nur eine Sorge von uns, sondern stößt auch massiv auf Ablehnung in der eigenen Bevölkerung. Immer mehr Jugendliche verlassen Belarus. Das ist ein Drama für dieses Land. Die Aufgabe der Europäischen Union ist es deshalb, Belarus auf dem Weg zurück in die Demokratie zu helfen. Aus meiner Sicht geht das nicht mit Diktator Lukaschenko und seinem Präsidentenapparat, sondern nur mit der Opposition, der Zivilgesellschaft und den jungen Menschen, die die zukünftige Elite des Landes darstellen könnten. Deshalb appelliere ich an die Mitgliedstaaten, ihre Visapolitik für diese Menschen zu ändern und ihnen die Chance für den Austausch mit den jungen Menschen in der Europäischen Union zu geben, eine Chance auf demokratische Bildung und eine Chance, überhaupt Demokratie zu erfahren, indem sie in die Europäische Union reisen können. Die Visapolitik darf hier nicht eine unüberwindbare Hürde sein und den Weg in die Demokratie versperren. Das ist ganz wichtig! In den Verhandlungen mit Lukaschenko jedoch sollte es keine Konzessionen bezüglich der Menschenrechte geben. Da ist sich das Parlament einig, quer durch alle Fraktionen: Freilassen aller politischer Gefangenen, Moratorium bezüglich der Todesstrafe, Freiheit der Medien und Respekt aller Grundlagen der Demokratie. Das ist die Grundvoraussetzung für Verhandlungen. Keine Konzessionen. Da kommt es wirklich darauf an, wie die nächste Wahl abläuft. Ich hoffe sehr für das belarussische Volk, dass es sein Schicksal selbst in die Hand nimmt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, Bělorusko pro naši Politiku sousedství je a zůstane problémovým dítětem. Diktátor Lukašenko nadále zajišťuje, aby se jeho země systematicky distancovala a izolovala od svých sousedů. Pošlapává lidská práva a zachovává trest smrti. A to není jediné, co nás znepokojuje; je to i masová opozice mezi vlastními obyvateli Běloruska. Stále více mladých lidí z Běloruska odchází. Pro tuto zemi je to dramatická situace. Úkolem Evropské unie proto je pomoci Bělorusku v návratu na cestu k demokracii. Dle mého názoru toho nebude dosaženo s diktátorem Lukašenkem a jeho prezidentským aparátem, ale pouze s opozicí, občanskou společností a mladými lidmi, kteří mohou vytvořit budoucí elitu země. Apeluji tedy na členské státy, aby změnily svou vízovou politiku vůči těmto lidem a daly jim šanci zapojit se do výměny s mladými lidmi v Evropské unii, šanci na demokratické vzdělání a šanci skutečně zažít demokracii při návštěvě Evropské unie. Vízová politika se nesmí stát nepřekonatelnou překážkou na cestě k demokracii. To je mimořádně důležité. Při jednání s Lukašenkem by však neměly být činěny žádné ústupky ve věci lidských práv. V této věci existuje v Parlamentu konsenzus všech parlamentních skupin: chceme propuštění všech politických vězňů, moratorium na trest smrti, svobodu sdělovacích prostředků a dodržování všech základních zásad demokracie. To je základní předpoklad jednání. Žádné ústupky. Klíčovým faktorem je to, k čemu dojde v příštích volbách. Pevně doufám, že běloruský lid převezme vládu nad svým vlastním osudem."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Belarus er og bliver problembarnet i vores naboskabspolitik. Diktatoren Lukasjenko bliver ved med at sørge for, at hans land systematisk fjerner sig fra sine naboer og isolerer sig selv. Han blæser på menneskerettighederne og fastholder dødsstraffen. Dette er ikke kun bekymrende for os, men det møder også massiv modstand i landets egen befolkning. Flere og flere unge mennesker forlader Belarus. Det er en dramatisk situation for landet. EU's opgave er derfor at hjælpe Belarus tilbage på vejen mod demokrati. Dette vil, efter min mening, ikke ske med diktatoren Luksjenko og hans præsidentapparat, men kun med oppositionen, civilsamfundet og de unge mennesker, som kan forme landets elite i fremtiden. Så jeg appellerer til medlemsstaterne om at ændre visumreglerne for disse mennesker og give dem en chance for at deltage i udvekslinger med unge mennesker i EU, en chance for en demokratisk uddannelse og en chance for faktisk selv at opleve demokrati ved at besøge EU. Visumregler skal ikke blive en uovervindelig forhindring, som blokerer vejen mod demokrati. Dette er ekstremt vigtigt. I forhandlinger med Lukasjenko må der imidlertid ikke gives nogen indrømmelser, når det kommer til menneskerettigheder. Der er, på tværs af parlamentariske grupper, enighed om dette i Parlamentet. Vi kræver alle politiske fanger løsladt, et moratorium for dødsstraf, mediefrihed og respekt for alle de demokratiske grundprincipper. Dette er de grundlæggende betingelser for forhandling. Ingen indrømmelser. Den afgørende faktor her er, hvad der sker ved det næste valg. For den belarussiske befolknings skyld håber jeg, at de tager kontrollen over deres egen skæbne."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Λευκορωσία είναι και παραμένει το προβληματικό παιδί στην Πολιτική Γειτονίας. Ο δικτάτορας Λουκασένκο συνεχίζει να διασφαλίζει ότι η χώρα του απομακρύνεται και απομονώνεται σταδιακά από τους γείτονές της. Περιφρονεί με τον χειρότερο τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα και διατηρεί τη θανατική ποινή. Αυτό δεν αποτελεί ανησυχία για μας· συναντά μαζική αντίθεση μεταξύ του ίδιου του πληθυσμού της Λευκορωσίας. Όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη Λευκορωσία. Πρόκειται για μια δραματική κατάσταση για αυτήν τη χώρα. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επομένως να βοηθήσει τη Λευκορωσία να επιστρέψει στον δρόμο προς τη δημοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν θα συμβεί με τον δικτάτορα Λουκασένκο και τον προεδρικό του μηχανισμό, αλλά μόνο με την αντιπολίτευση, την κοινωνία των πολιτών και των νέων ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τη μελλοντική ελίτ της χώρας. Καλώ λοιπόν τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τις πολιτικές έκδοσης θεωρήσεων για αυτούς τους ανθρώπους και να τους δώσουν την ευκαιρία για ανταλλαγές με νέους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ευκαιρία για δημοκρατική εκπαίδευση και μια ευκαιρία στην πραγματικότητα να αντιληφθούν την έννοια της δημοκρατίας, με την επίσκεψή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική έκδοσης θεωρήσεων δεν πρέπει να αποτελέσει ανυπέρβλητο εμπόδιο το οποίο εμποδίζει τον δρόμο προς τη δημοκρατία. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Στις διαπραγματεύσεις με τον Λουκασένκο ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπάρξουν παραχωρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει συναίνεση όσον αφορά αυτό το ζήτημα στο Κοινοβούλιο, μεταξύ όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων: επιθυμούμε την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, απαγόρευση της θανατικής ποινής, ελευθερία των μέσων και σεβασμό για όλες τις βασικές αρχές της δημοκρατίας. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις. Όχι παραχωρήσεις. Ο σημαντικός παράγοντας εδώ είναι τι πρόκειται να γίνει στις επόμενες εκλογές. Ελπίζω πραγματικά ο λαός της Λευκορωσίας να πάρει στα χέρια του τον έλεγχο της ίδιας του της μοίρας."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, Belarus is and remains the problem child in our Neighbourhood Policy. Dictator Lukashenko continues to ensure that his country systematically distances and isolates itself from its neighbours. He tramples human rights under foot and maintains the death penalty. This is not only a concern for us; it is also encountering massive opposition among Belarus's own population. More and more young people are leaving Belarus. It is a dramatic situation for that country. The European Union's task is therefore to help Belarus to return to the path towards democracy. From my perspective, this will not happen with Dictator Lukashenko and his presidential apparatus, but only with the opposition, civil society and the young people who could form the country's future elite. So I appeal to the Member States to change their visa policy for these people and give them the chance to engage in exchanges with young people in the European Union, a chance of democratic education and a chance actually to experience democracy for themselves by visiting the European Union. Visa policy must not become an insurmountable obstacle which obstructs the path to democracy. That is extremely important. In negotiations with Lukashenko, however, there should be no concessions on human rights. There is consensus on this point in Parliament, across all the parliamentary groups: we want the release of all political prisoners, a moratorium on the death penalty, media freedom and respect for all the basic principles of democracy. That is the fundamental prerequisite for negotiations. No concessions. The crucial factor here is what happens at the next elections. I hope very much for the Belarusian people that they take control of their own destiny."@en4
"Señor Presidente, Comisaria, señoras y señores, Belarús es y persiste como el «niño problemático» de nuestra Política de Vecindad. El dictador Lukashenko continúa asegurando que su país se distancie y se aísle sistemáticamente de sus vecinos, pisotea los derechos humanos y mantiene la pena de muerte. No es únicamente motivo de preocupación para nosotros, pues está afrontando la oposición en masa entre su propia población y cada vez son más los jóvenes que abandonan el país, que atraviesa una situación dramática. Por consiguiente, la tarea de la Unión Europea es ayudar a Belarús a retomar el camino hacia la democracia. Desde mi perspectiva, esto no ocurrirá con el dictador Lukashenko y su aparato presidencial, sino únicamente con la oposición, la sociedad civil y la juventud, que podría formar la futura élite del país. Así pues, apelo a los Estados miembros a que modifiquen su política de visados para estas personas y que les proporcionen la posibilidad de participar en intercambios con los jóvenes de la Unión Europea, la oportunidad de una educación democrática y de experimentar por sí mismos verdaderamente la democracia al visitar la Unión Europea. La política de visados no debe convertirse en un obstáculo insuperable que obstruya el paso a la democracia, algo sumamente importante. Sin embargo, en las negociaciones con Lukashenko no deberían hacerse concesiones en materia de derechos humanos. El consenso en este punto se extiende a todos los grupos del Parlamento: deseamos la liberación de todos los prisioneros políticos, una moratoria sobre la pena de muerte, la libertad de los medios de comunicación y el respeto hacia todos los principios básicos de la democracia. Es el prerrequisito fundamental para las negociaciones. Sin concesiones. El factor decisivo es lo que ocurra en las próximas elecciones; espero realmente que el pueblo de Belarús pueda tomar las riendas de su propio destino."@es21
"Hr president, volinik, daamid ja härrad, Valgevene on ja jääb probleemseks riigiks meie naabruspoliitikas. Diktaator Lukašenko jätkab selle nimel, et tagada oma riigi süstemaatiline kaugenemine ja enda isoleerimine oma naabritest. Ta trambib inimõigused jalge alla ja kasutab surmanuhtlust. See ei ole probleem mitte üksnes meie jaoks, see leiab massilist vastumeelsust ka Valgevene enda elanikkonnas. Järjest rohkem noori lahkub Valgevenest. See on Valgevene jaoks tõsine olukord. Euroopa Liidu ülesanne on seega aidata Valgevenel pöörduda tagasi demokraatia rajale. Minu vaatenurgast ei juhtu see diktaator Lukašenko ja tema presidendikantseleiga, vaid opositsiooniga, kodanikuühiskonnaga ja noortega, kes võiksid moodustada oma riigi tulevase juhtkonna. Seega palun ma liikmesriike, et nad muudaksid oma viisapoliitikat nende inimeste heaks ja annaksid neile võimaluse vahetada kogemusi Euroopa Liidu noortega, saada demokraatlik haridus ja võimalus Euroopa Liitu külastades tegelikult ise demokraatiat kogeda. Viisapoliitika ei saa olla ületamatu takistus demokraatia teel. See on väga oluline. Läbirääkimistes Lukašenkoga ei saa aga olla mingeid järeleandmisi inimõiguste küsimuses. Selles osas valitseb parlamendis üksmeel kõigis parlamendi fraktsioonides: me tahame kõikide poliitvangide vabastamist, surmanuhtluse kaotamist, ajakirjandusvabadust ja kõigi demokraatlike põhiväärtuste austamist. See on läbirääkimiste eeltingimus. Ei mingeid järeleandmisi. Võtmetähtsusega on see, mis hakkab toimuma järgmistel valimistel. Ma loodan väga, et Valgevene inimesed võtavad kontrolli oma saatuse üle endi kätesse."@et5
"− Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät kollegat, Valko-Venäjä on ja pysyy EU:n naapuruuspolitiikan ongelmalapsena. Diktaattori Lukašenka pitää jatkuvasti huolen siitä, että hänen maansa etääntyy ja eristäytyy systemaattisesti naapureistaan. Hän polkee ihmisoikeuksia ja pitää kuolemanrangaistuksen voimassa. Tämä ei huolestuta vain meitä, vaan aiheuttaa valtavaa vastarintaa myös valkovenäläisten keskuudessa. Yhä useammat nuoret lähtevät Valko-Venäjältä. Tilanne on maan kannalta huolestuttava. Euroopan unionin tehtävä onkin auttaa Valko-Venäjää palaamaan demokratisoitumisen tielle. Olen sitä mieltä, ettei tämä tapahdu diktaattori Lukašenkan ja hänen presidenttikoneistonsa avulla, vaan ainoastaan opposition, kansalaisyhteiskunnan ja nuorison avulla, joka voisi muodostaa maan tulevan eliitin. Vetoankin jäsenvaltioihin, että ne muuttaisivat näitä ihmisiä koskevaa viisumikäytäntöään ja antaisivat heille mahdollisuuden osallistua Euroopan unionin nuorisovaihtoon, mahdollisuuden demokraattiseen koulutukseen ja mahdollisuuden saada omakohtaista kokemusta demokratiasta vierailemalla Euroopan unionissa. Viisumikäytännöstä ei saa tulla ylitsepääsemätön este, joka haittaa demokratisoitumisprosessia. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Presidentti Lukašenkan kanssa käydyissä neuvotteluissa ei kuitenkaan pidä tinkiä ihmisoikeuksista. Kaikissa parlamenttiryhmissä vallitsee tästä asiasta yksimielisyys: vaadimme kaikkien poliittisten vankien vapauttamista, kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämistä, vapaata tiedonvälitystä ja kaikkien demokratian perusperiaatteiden kunnioittamista. Tämä on neuvottelujen perusedellytys. Ei myönnytyksiä. Ratkaisevaa tässä on se, mitä seuraavissa vaaleissa tapahtuu. Toivon vilpittömästi, että Valko-Venäjän kansa ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä."@fi7
"Monsieur le Président, madame la Commissaire, mesdames et messieurs, le Bélarus est et reste le mauvais élève de notre politique de voisinage. Le dictateur Lukashenko continue à faire en sorte que son pays reste systématiquement distant et isolé de ses voisins. Il piétine les droits de l’homme et maintient la peine de mort. Cela n’inquiète pas que nous, cela engendre une opposition massive au sein de la population du Bélarus. De plus en plus de jeunes gens quittent le pays. C’est une situation dramatique pour le Bélarus. L’Union européenne a donc pour mission d’aider le Bélarus à retrouver la voie de la démocratie. À mon avis, cela n’arrivera pas avec le dictateur Lukashenko et son appareil présidentiel, mais seulement avec l’opposition, la société civile et les jeunes gens qui pourraient former la future élite du pays. Je demande donc aux États membres de modifier leurs politiques de visas en faveur de ces personnes et de leur donner la possibilité d'échanger avec de jeunes gens de l’Union européenne, l’opportunité d’avoir une éducation démocratique et la possibilité de se confronter réellement à la démocratie en visitant l’Union européenne. La politique des visas ne doit pas être un obstacle insurmontable entravant la voie vers la démocratie. Cela est extrêmement important. Lors des négociations avec Lukashenko, cependant, il ne doit y avoir aucune concession en matière de droits de l’homme. Il y a un consensus sur ce point au sein du Parlement, qui rallie tous les groupes parlementaires: nous voulons la libération de tous les prisonniers politiques, un moratoire sur la peine de mort, la liberté des médias et le respect de tous les principes de base de la démocratie. Voilà la condition fondamentale aux négociations. Pas de concessions. Le facteur crucial sera l’issue des prochaines élections. J’espère vraiment pour le peuple biélorusse qu’il prendra le contrôle de son propre destin."@fr8
"Elnök úr, igen tisztelt biztos asszony, hölgyeim és uraim! Fehéroroszország a problémás gyerek szomszédságpolitikánkban, és az is marad. Lukasenko diktátor folyamatosan gondoskodik arról, hogy országát szisztematikusan eltávolítsa szomszédaitól, és önmagát elszigetelje. Lábbal tiporja az emberi jogokat és fenntartja a halálbüntetést. Ez nemcsak számunkra aggályos, hanem határozott elutasítással találkozik Fehéroroszország saját lakossága körében is. Egyre több fiatal hagyja el Fehéroroszországot. Ez egy dráma az ország számára. Az Európai Unió feladata ezért, hogy segítséget nyújtson Fehéroroszországnak, hogy visszatérjen a demokráciához vezető útra. Az én nézetem szerint ez nem fog megtörténni Lukasenko diktátorral és az ő elnöki apparátusával, csak az ellenzékkel, a civil társadalommal és azokkal a fiatalokkal, akik az ország jövőbeli elitjét jelenthetik. Így a tagállamokhoz fordulok, hogy változtassák meg vízumpolitikájukat az ilyen emberekkel szemben, és adjanak nekik lehetőséget, hogy találkozhassanak fiatalokkal az Európai Unióban, adjanak nekik esélyt a demokratikus oktatásra, és esélyt egyáltalán arra, hogy megtapasztalják a demokráciát azáltal, hogy az Európai Unióba utazhatnak. A vízumpolitika nem válhat leküzdhetetlen akadállyá és a demokráciához vezető út gátjává. Ez rendkívül fontos. A Lukasenkoval folytatott tárgyalások során azonban az emberi jogokkal kapcsolatban nem lehet engedményt tenni. Amiben a Parlament valamennyi képviselőcsoportja egységes: az összes politikai fogoly szabadon bocsátása, moratórium a halálbüntetésre, a sajtószabadság és a demokrácia valamennyi alapelvének tiszteletben tartása. Ez a tárgyalások alapvető előfeltétele. Nincs engedmény. Azon múlik minden, hogy a következő választásokon mi történik. A fehérorosz nép érdekében nagyon remélem, hogy a saját kezébe veheti a sorsát."@hu11
". − Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, la Bielorussia è e resta il bambino problematico nella nostra politica di vicinato. Il dittatore Lukashenko continua a garantire che il suo paese si distanzi e isoli regolarmente dai suoi vicini. Calpesta i diritti umani e mantiene la pena di morte. Questo non preoccupa solo noi, ma incontra una massiccia opposizione tra la stessa popolazione bielorussa. Un numero sempre crescente di giovani lascia il paese; la situazione è drammatica. Il compito dell’Unione europea è pertanto quello di aiutare la Bielorussia a ritornare sulla strada della democrazia. Dal mio punto di vista, non accadrà con il dittatore Lukashenko e il suo sistema di governo, ma solo con l’opposizione, la società civile e i giovani che potrebbero costituire la futura del paese. Pertanto, chiedo agli Stati membri di modificare la loro politica sui visti per queste persone e di offrire loro l’opportunità di essere coinvolti in scambi con i giovani dell’Unione europea, un’opportunità di istruzione democratica e di una reale esperienza democratica per loro nel visitare l’Unione europea. La politica dei visti non deve diventare un ostacolo insormontabile che ostruisce il percorso verso la democrazia. È estremamente importante. Tuttavia, nel corso dei negoziati con Lukashenko, non ci dovrebbero essere concessioni per quanto riguarda i diritti umani. Su questo aspetto vi è accordo in Parlamento, in tutti i gruppi parlamentari: vogliamo che vengano rilasciati tutti i prigionieri politici, una moratoria sulla pena di morte, la libertà dei e il rispetto di tutti i principi fondamentali della democrazia. Questo è il prerequisito essenziale per i negoziati. Nessuna concessione. Il fattore determinante adesso è quello che accadrà alle prossime elezioni. Auspico davvero che il popolo bielorusso prenda il controllo del proprio destino."@it12
"Gerb. Pirmininke, Komisare, gerbiamieji Parlamento nariai, Baltarusija ir toliau lieka sunkus vaikas mūsų kaimynystės politikoje. Diktatorius Lukašenka ir toliau tvirtina, kad jo šalis sistemingai tolinasi ir atsiriboja nuo savo kaimynių. Jis trypia žmogaus teises ir toliau skiria mirties bausmes. Tai kelia susirūpinimą ne vien mums; tai susilaukia masinio pasipriešinimo iš pačios Baltarusijos gyventojų. Vis daugiau ir daugiau jaunų žmonių išvyksta iš Baltarusijos. Ši padėtis yra skausminga kraštui. Todėl Europos Sąjungos tikslas yra padėti Baltarusijai grįžti į kelią, vedantį demokratijos link. Vis dėlto, atrodo, kad šitaip nenutiks, kol valdo diktatorius Lukašenka ir jo prezidentinis aparatas; tai gali padaryti tik opozicija, pilietinė visuomenė ir jauni žmonės, sudarantys būsimą šalies elitą. Taigi kreipiuosi į valstybes nares, prašydamas jų pakeisti savo vizų politiką šių žmonių atžvilgiu ir suteikti jiems progą įsitraukti į visokeriopus mainus su Europos Sąjungos jaunais žmonėmis, suteikti jiems progą gauti demokratišką išsimokslinimą bei patiems patirti demokratiją lankantis Europos Sąjungoje. Vizų politika neturi tapti neįveikiama kliūtimi, užtveriančia kelią į demokratiją. Tai nepaprastai svarbu. Tačiau derybose su Lukašenka neturėtų būti daroma jokių nuolaidų žmogaus teisių klausimais. Parlamentas šiuo klausimu turi bendrą nuomonę visose parlamentinėse frakcijose: norime, kad būtų paleisti politiniai kaliniai, paskelbtas mirties bausmės moratoriumas, paskelbta žiniasklaidos laisvė ir būtų imta laikytis visų pagrindinių demokratijos principų. Tai esminės derybų sąlygos. Jokių nuolaidų. Sprendžiamasis faktorius bus padėtis per ateinančius rinkimus. Aš labai viliuosi, kad Baltarusijos žmonės paims į rankas savo šalies likimo vairą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un kungi, Baltkrievija ir un paliek mūsu kaimiņattiecību politikas problēmu bērns. Diktators joprojām nodrošina to, ka viņa valsts sistemātiski attālinās un izolējas no saviem kaimiņiem. Viņš kājām bradā cilvēktiesības un saglabā nāves sodu. Tas rada rūpes ne tikai mums, tas sastopas arī ar masīvu pretestību pašas Baltkrievijas iedzīvotāju vidū. Arvien vairāk un vairāk jauniešu pamet Baltkrieviju. Tai valstij tā ir dramatiska situācija. Eiropas Savienības uzdevums tāpēc ir palīdzēt Baltkrievijai atgriezties uz ceļa demokrātijas virzienā. No manas perspektīvas raugoties, tas nenotiks ar diktatoru un viņa prezidentūras aparātu, bet tikai ar opozīciju, pilsonisku sabiedrību un jauniešiem, kas varētu veidot valsts nākamo eliti. Tādēļ es lūdzu dalībvalstīm mainīt vīzu politiku šiem cilvēkiem un dot viņiem iespēju iesaistīties apmaiņās ar jauniešiem Eiropas Savienībā, demokrātiskas izglītības iespēju un iespēju pašiem reāli pieredzēt demokrātiju, apmeklējot Eiropas Savienību. Vīzu politika nedrīkst kļūt par nepārvaramu šķērsli, kas liedz ceļu demokrātijas virzienā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tomēr sarunās ar nav jābūt nekādām atlaidēm jautājumā par cilvēktiesībām. Šajā punktā Parlamentā ir vienprātība visās parlamentārās grupās: mēs prasām visu politieslodzīto atbrīvošanu, moratoriju nāves sodam, saziņas līdzekļu brīvību un visu demokrātijas pamatprincipu ievērošanu Tas ir pamatnosacījums sarunām. Nekādas piekāpšanās. Izšķirošais faktors šeit ir tas, kas notiek nākamajās vēlēšanās. Es ļoti ceru, ka Baltkrievijas cilvēki iegūs kontroli pār savu likteni."@lv13
"Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Belarus ist und bleibt das Sorgenkind in unserer Nachbarschaftspolitik. Der Diktator Lukaschenko sorgt immer noch dafür, dass sich das Land systematisch von seinen Nachbarn entfernt und sich selbst isoliert. Er tritt die Menschenrechte mit Füßen und hält an der Todesstrafe fest. Das ist nicht nur eine Sorge von uns, sondern stößt auch massiv auf Ablehnung in der eigenen Bevölkerung. Immer mehr Jugendliche verlassen Belarus. Das ist ein Drama für dieses Land. Die Aufgabe der Europäischen Union ist es deshalb, Belarus auf dem Weg zurück in die Demokratie zu helfen. Aus meiner Sicht geht das nicht mit Diktator Lukaschenko und seinem Präsidentenapparat, sondern nur mit der Opposition, der Zivilgesellschaft und den jungen Menschen, die die zukünftige Elite des Landes darstellen könnten. Deshalb appelliere ich an die Mitgliedstaaten, ihre Visapolitik für diese Menschen zu ändern und ihnen die Chance für den Austausch mit den jungen Menschen in der Europäischen Union zu geben, eine Chance auf demokratische Bildung und eine Chance, überhaupt Demokratie zu erfahren, indem sie in die Europäische Union reisen können. Die Visapolitik darf hier nicht eine unüberwindbare Hürde sein und den Weg in die Demokratie versperren. Das ist ganz wichtig! In den Verhandlungen mit Lukaschenko jedoch sollte es keine Konzessionen bezüglich der Menschenrechte geben. Da ist sich das Parlament einig, quer durch alle Fraktionen: Freilassen aller politischer Gefangenen, Moratorium bezüglich der Todesstrafe, Freiheit der Medien und Respekt aller Grundlagen der Demokratie. Das ist die Grundvoraussetzung für Verhandlungen. Keine Konzessionen. Da kommt es wirklich darauf an, wie die nächste Wahl abläuft. Ich hoffe sehr für das belarussische Volk, dass es sein Schicksal selbst in die Hand nimmt."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, lid van de Commissie, dames en heren, Wit-Rusland is en blijft het probleemkind in ons nabuurschapsbeleid. Dictator Loekasjenko blijft ervoor zorgen dat het land zich stelselmatig van zijn buren vervreemdt en isoleert. Hij vertrapt de mensenrechten en houdt de doodstraf in stand. Dat is niet alleen ons een zorg; er is ook massale oppositie onder de eigen bevolking van Wit-Rusland. Steeds meer jonge mensen verlaten Wit-Rusland. Het is voor dat land een dramatische situatie. Het is daarom de taak van de Europese Unie om Wit-Rusland te helpen terug te keren op het pad van de democratie. Ik zie dat niet gebeuren samen met dictator Loekasjenko en zijn presidentiële apparaat, maar alleen samen met de oppositie, het maatschappelijk middenveld en de jongelui die in de toekomst de elite van het land zouden kunnen vormen. Ik doe dus een beroep op de lidstaten hun visumbeleid voor deze mensen te wijzigen en hen een kans te geven op uitwisseling met jongeren in de Europese Unie, een kans op democratisch onderwijs en eigenlijk een kans om zelf de democratie te ervaren door een bezoek aan de Europese Unie. Het visumbeleid moet geen onneembaar obstakel worden dat de weg naar de democratie verspert. Dat is uiterst belangrijk. In de onderhandelingen met Loekasjenko moeten we echter geen concessies doen op het gebied van de mensenrechten. In het Parlement bestaat onder alle parlementsfracties overeenstemming over dit punt: we willen de vrijlating van alle politieke gevangenen, een moratorium op de doodstraf, vrijheid voor de media en respect voor alle grondbeginselen van de democratie. Dat is de basisvoorwaarde voor onderhandelingen. Geen concessies. De cruciale factor is hier wat er bij de volgende verkiezingen gaat gebeuren. Ik hoop heel erg voor de mensen in Wit-Rusland dat zij hun eigen lot in handen nemen."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo! Białoruś jest nadal głównym problemem w naszej polityce sąsiedzkiej. Dyktator Łukaszenko robi wszystko, aby jego kraj systematycznie dystansował się i izolował od swoich sąsiadów. Depcze prawa człowieka i utrzymuje karę śmierci. Nie jest to tylko nasza obawa; takie postępowanie spotyka się z masową opozycją ze strony białoruskiego społeczeństwa. Coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża z Białorusi. Jest to dramatyczna sytuacja dla tego kraju. Zadaniem Unii Europejskiej jest zatem pomóc Białorusi powrócić na ścieżkę ku demokracji. Z mojej perspektywy tak się nie stanie za czasów dyktatora Łukaszenki i jego aparatu prezydenckiego, ale jedynie dzięki opozycji, społeczeństwu obywatelskiemu i młodym ludziom, którzy mogliby tworzyć przyszłą elitę kraju. Zwracam się więc do państw członkowskich o zmianę polityki wizowej dla tych ludzi i danie im szansy uczestniczenia w wymianach z młodymi ludźmi w Unii Europejskiej, szansy na demokratyczną edukację i szansę doświadczenia demokracji przez nich samych poprzez odwiedzenie Unii Europejskiej. Polityka wizowa nie może stać się nieprzekraczalną przeszkodą zagradzającą drogę do demokracji. Jest to niezwykle ważne. W negocjacjach z Łukaszenką nie może być jednak ustępstw w odniesieniu do praw człowieka. W tej kwestii w Parlamencie i we wszystkich grupach politycznych jest zgoda: chcemy uwolnienia więźniów politycznych, moratorium na wykonanie kary śmierci, swobody mediów i poszanowania wszystkich podstawowych zasad demokracji. Jest to zasadniczy warunek wstępny podjęcia negocjacji. Żadnych ustępstw. Decydującym czynnikiem jest to, co się stanie podczas następnych wyborów. Mam ogromną nadzieję, że białoruskie społeczeństwo weźmie swój los w swoje ręce."@pl16
"Senhor Presidente, Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, a Bielorrússia é e continua a ser a criança problemática da nossa Política de Vizinhança. O ditador Lukashenko continua a assegurar que o seu país se distancia e isola sistematicamente dos seus vizinhos. Ele espezinha os direitos humanos e mantém a pena de morte. Isto não é apenas preocupante para nós; está igualmente a deparar-se com grande oposição entre a própria população da Bielorrússia. Cada vez mais jovens estão a abandonar a Bielorrússia. É uma situação dramática para o país. A tarefa da União Europeia é por isso a de ajudar a Bielorrússia a regressar ao caminho da democracia. Na minha perspectiva, isto não acontecerá com o ditador Lukashenko e o seu aparelho presidencial, mas apenas com a oposição, a sociedade civil e os jovens que podem constituir a futura elite do país. Por isso, apelo aos Estados-Membros para que alterem a sua política de concessão de vistos a estas pessoas e para que lhes dêem a oportunidade de efectuarem intercâmbios com os jovens da União Europeia, a oportunidade de uma educação democrática e a oportunidade de efectivamente experimentarem eles próprios a democracia, visitando a União Europeia. A política de vistos não deve tornar-se um obstáculo incontornável que obstrua o caminho para a democracia. Isto é extremamente importante. No entanto, nas negociações com Lukashenko, não deverão ser feitas quaisquer concessões relativamente aos direitos humanos. No Parlamento, em todos os grupos parlamentares, existe consenso sobre este ponto: queremos a libertação de todos os prisioneiros políticos, uma moratória à pena de morte, liberdade dos meios de comunicação social e respeito por todos os princípios básicos da democracia. É esta a condição fundamental para as negociações. Nenhuma concessão. O factor crucial, aqui, é o que acontecerá nas próximas eleições. Espero, para bem do povo da Bielorrússia, que este assuma o controlo do seu próprio destino."@pt17
"Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Belarus ist und bleibt das Sorgenkind in unserer Nachbarschaftspolitik. Der Diktator Lukaschenko sorgt immer noch dafür, dass sich das Land systematisch von seinen Nachbarn entfernt und sich selbst isoliert. Er tritt die Menschenrechte mit Füßen und hält an der Todesstrafe fest. Das ist nicht nur eine Sorge von uns, sondern stößt auch massiv auf Ablehnung in der eigenen Bevölkerung. Immer mehr Jugendliche verlassen Belarus. Das ist ein Drama für dieses Land. Die Aufgabe der Europäischen Union ist es deshalb, Belarus auf dem Weg zurück in die Demokratie zu helfen. Aus meiner Sicht geht das nicht mit Diktator Lukaschenko und seinem Präsidentenapparat, sondern nur mit der Opposition, der Zivilgesellschaft und den jungen Menschen, die die zukünftige Elite des Landes darstellen könnten. Deshalb appelliere ich an die Mitgliedstaaten, ihre Visapolitik für diese Menschen zu ändern und ihnen die Chance für den Austausch mit den jungen Menschen in der Europäischen Union zu geben, eine Chance auf demokratische Bildung und eine Chance, überhaupt Demokratie zu erfahren, indem sie in die Europäische Union reisen können. Die Visapolitik darf hier nicht eine unüberwindbare Hürde sein und den Weg in die Demokratie versperren. Das ist ganz wichtig! In den Verhandlungen mit Lukaschenko jedoch sollte es keine Konzessionen bezüglich der Menschenrechte geben. Da ist sich das Parlament einig, quer durch alle Fraktionen: Freilassen aller politischer Gefangenen, Moratorium bezüglich der Todesstrafe, Freiheit der Medien und Respekt aller Grundlagen der Demokratie. Das ist die Grundvoraussetzung für Verhandlungen. Keine Konzessionen. Da kommt es wirklich darauf an, wie die nächste Wahl abläuft. Ich hoffe sehr für das belarussische Volk, dass es sein Schicksal selbst in die Hand nimmt."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dámy a páni, Bielorusko je a zostáva problémovým dieťaťom našej susedskej politiky. Diktátor Lukašenko naďalej systematicky vzďaľuje a izoluje svoju krajinu od jej susedov. Pošliapava ľudské práva a udržiava trest smrti. Neznepokojuje to len nás; naráža to na masový odpor aj medzi bieloruským obyvateľstvom. Čoraz viac mladých ľudí opúšťa Bielorusko. Pre túto krajinu je to dramatická situácia. Úlohou Európskej únie je preto pomôcť Bielorusku vrátiť sa na cestu demokracie. Z môjho pohľadu sa to nestane s prezidentom Lukašenkom a jeho diktátorskou vládou, ale len s opozíciou, občianskou spoločnosťou a mladými ľuďmi, ktorí budú tvoriť budúcu elitu krajiny. Preto vyzývam členské štáty, aby zmenili svoju vízovú politiku pre týchto ľudí a dali im šancu zapojiť sa do výmeny mladých v Európskej únii, šancu na demokratické vzdelanie a demokratickú skúsenosť prostredníctvom návštevy Európskej únie. Vízová politika sa nesmie stať neprekonateľnou prekážkou, ktorá hádže polená ceste k demokracii. To je nesmierne dôležité. Pri rokovaniach s Lukašenkom však nesmú byť žiadne úľavy v oblasti ľudských práv. V tomto bode panuje v Parlamente zhoda vo všetkých parlamentných skupinách: žiadame prepustenie všetkých politických väzňov, moratórium na trest smrti, slobodné médiá a dodržiavanie všetkých základných zásad demokracie. Toto sú základné predpoklady pre rokovania. Žiadne úľavy. Kľúčovým faktorom je situácia, ktorá nastane pri budúcich voľbách. Veľmi dúfam, že bieloruskému ľudu sa podarí prevziať kontrolu nad svojim osudom."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, Belorusija je in ostaja težaven otrok naše politike sosedstva. Diktator Lukašenko še naprej skrbi, da se njegova država sistematično oddaljuje in izolira od svojih sosed. Tepta človekove pravice in ohranja smrtno kazen. To pa ne skrbi le nas; temu množično nasprotujejo tudi prebivalci Belorusije. Vedno več mladih zapušča Belorusijo. Država se je znašla v dramatičnem položaju. Zato je naloga Evropske unije pomagati Belorusiji, da se vrne na pot k demokraciji. Menim, da pri tem ni mogoče računati na diktatorja Lukašenka in njegov predsedniški sistem, ampak le na opozicijo, civilno družbo in mlade, ki bi lahko oblikovali prihodnjo elito države. Zato pozivam države članice, da spremenijo svojo vizumsko politiko za te ljudi in jim omogočijo sodelovanje v izmenjavah z mladimi iz Evropske unije, priložnost demokratičnega izobraževanja in priložnost, da sami dejansko izkusijo demokracijo, tako da obiščejo Evropsko unijo. Vizumska politika ne sme postati nepremostljiva ovira na poti do demokracije. To je zelo pomembno. Pri pogajanjih z Lukašenkom pa ne smemo pristati na nobene koncesije na področju človekovih pravic. V zvezi s tem se Parlament in vse parlamentarne skupine strinjajo, da je treba izpustiti vse politične zapornike, uvesti moratorij na smrtno kazen, svobodo medijev in spoštovanje vseh temeljnih načel demokracije. To je temeljni predpogoj pogajanj. Nobenih koncesij. Odločilen dejavnik je, kaj se bo zgodilo na naslednjih volitvah. Resnično upam, da bodo prebivalci Belorusije vzeli usodo v svoje roke."@sl20
". − Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vitryssland är och förblir problembarnet i vår grannskapspolitik. Diktator Lukasjenko fortsätter att se till att hans land systematiskt distanserar sig och isolerar sig självt från sina grannar. Han ignorerar de mänskliga rättigheterna och bevarar dödsstraffet. Detta är inte bara ett bekymmer för oss, utan möter också massivt motstånd hos Vitrysslands eget folk. Allt fler unga människor lämnar Vitryssland. Det är en dramatisk situation för landet. Europeiska unionens uppgift är därför att hjälpa Vitryssland att åter slå in på vägen mot demokrati. Ur mitt perspektiv kommer detta inte att ske med diktator Lukasjenko och hans presidentstyre, utan endast med oppositionen, det civila samhället och de unga människor som skulle kunna utgöra landets framtida elit. Så jag vädjar till medlemsstaterna att ändra sin viseringspolitik för dessa människor och ge dem chansen att delta i utbyten med de unga i Europeiska unionen, en chans till en demokratisk utbildning och en chans att faktiskt uppleva demokrati själva genom att besöka Europeiska unionen. Viseringspolitiken får inte bli ett oöverstigligt hinder på vägen mot demokrati. Det är oerhört viktigt. I förhandlingarna med Lukasjenko får vi dock inte göra några eftergifter i fråga om de mänskliga rättigheterna. Det råder enighet om denna fråga i parlamentet, över alla parlamentsgrupper: vi vill att alla politiska fångar friges, vi vill ha ett moratorium för dödsstraffet, mediefrihet och respekt för de grundläggande demokratiska principerna. Det är den grundläggande förutsättningen för förhandlingarna. Inga eftergifter. Den avgörande faktorn här är vad som sker vid de kommande valen. Jag hoppas verkligen att det vitryska folket tar kontroll över sitt eget öde."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph