Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-21-Speech-4-147"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080221.15.4-147"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Junilistan stöder FN:s råd för mänskliga rättigheter och det viktiga arbete som detta organ uträttar. Dock motsätter vi oss skrivningen i artikel 34 som trycker på att varje EU-medlem ska anföra EU:s ståndpunkt i dessa frågor. Var och en av EU:s medlemsstater är en självständig medlem i FN, och har därför rätt att uttrycka sin egen åsikt. Vi har därför valt att rösta nej till resolutionen."@sv22
lpv:translated text
". − Strana June List podporuje Radu pro lidská práva Spojených národů a důležitou práci tohoto orgánu. Jsme však proti ustanovení bodu 34, který uvádí, že každý členský stát EU musí vyjadřovat postoj EU k daným záležitostem. Každý členský stát EU je autonomním členem OSN, a proto má právo vyjadřovat svůj vlastní postoj. Proto jsme se rozhodli hlasovat proti usnesení."@cs1
"Junilisten støtter FN's Menneskerettighedsråd og det væsentlige arbejde, dette organ udfører. Vi er imidlertid imod bestemmelsen i punkt 34, hvor der står, at hvert EU-medlem skal udtrykke EU's holdning i disse spørgsmål. Hver EU-medlemsstat er et uafhængigt medlem af FN og har derfor ret til at udtrykke sin egen mening. Vi har derfor valgt at stemme imod beslutningen."@da2
". − Die Juniliste unterstützt den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und dessen wichtige Arbeit. Wir lehnen jedoch Ziffer 34 des Entschließungsantrags ab, wo es heißt, dass jeder EU-Mitgliedstaat in diesen Fragen den Standpunkt der EU vertreten muss. Jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union ist ein selbstständiges Mitglied der Vereinten Nationen und hat daher das Recht, seine eigenen Ansichten auszudrücken. Aus diesem Grunde haben wir gegen den Entschließungsantrag gestimmt."@de9
". − Η Λίστα του Ιουνίου υποστηρίζει το Έβδομο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ και το σημαντικό έργο που επιτελεί το όργανο αυτό. Παρά ταύτα, αντιτασσόμαστε στη διάταξη που περιέχεται στην παράγραφο 34, η οποία αναφέρει ότι κάθε μέλος της ΕΕ πρέπει να εκφράζει τη θέση της ΕΕ στα θέματα αυτά. Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ είναι ένα αυτόνομο μέλος των ΗΕ και κατά συνέπεια έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις δικές του απόψεις. Κατά συνέπεια επιλέξαμε να καταψηφίσουμε το ψήφισμα."@el10
". − The June List supports the UN Human Rights Council and the important work carried out by that body. However, we oppose the provision laid down in paragraph 34 which states that each EU member must express the EU position on these matters. Each EU Member State is an autonomous member of the UN and therefore has the right to express its own opinion. We have therefore chosen to vote against the resolution."@en4
". − La Lista de Junio apoya al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el importante trabajo realizado por esta institución. Sin embargo, nos oponemos a la disposición contenida en el apartado 34, según la cual cada Estado miembro ha de manifestar la posición de la UE en estos asuntos. Cada Estado miembro de la UE es un miembro autónomo de Naciones Unidas y tiene, por tanto, derecho a manifestar su propia opinión. Por lo tanto, hemos decidido votar en contra de la resolución."@es21
"− Juuni Nimekiri toetab ÜRO inimõiguste nõukogu ja olulist tööd, mida ta teeb. Samas me ei toeta lõikes 34 sätestatud kohustust, et iga liikmesriik peab nendes küsimustes väljendama ELi seisukohta. Iga ELi liikmesriik on ÜRO autonoomne liige ja omab seega õigust väljendada oma enda arvamust. Seepärast oleme me otsustanud hääletada resolutsiooni vastu."@et5
". − Junilistan kannattaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa ja kyseisen elimen tärkeää työtä. Vastustamme kuitenkin 34 kohdassa annettua määräystä, jonka mukaan kunkin EU:n jäsenvaltion on ilmaistava EU:n kanta näistä asioista. EU:n jäsenvaltiot ovat YK:n autonomisia jäseniä, joilla on näin ollen oikeus ilmaista oma näkemyksensä. Olemmekin päättäneet äänestää päätöslauselmaa vastaan."@fi7
"La Liste de Juin soutient le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et l’important travail réalisé par cet organe. Nous nous opposons cependant aux dispositions du paragraphe 34 établissant que chaque État membre de l’UE doit exprimer la position de l’UE sur ces questions. Chaque État membre de l’UE est un membre indépendant de l’ONU et a en conséquence le droit d’exprimer sa propre opinion. Nous avons donc choisi de voter contre la résolution."@fr8
". A júniusi lista támogatja az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát és a testület által végzett fontos munkát. Mi azonban ellenezzük a 34. bekezdésben foglalt rendelkezést, amely kimondja, hogy valamennyi EU-tag köteles ezekben az ügyekben az EU álláspontját képviselni. Valamennyi EU-tagállam az ENSZ autonóm tagja, és ezért joga van saját véleményének kifejtésére. Ezért az állásfoglalás elleni szavazás mellett döntöttünk."@hu11
". − Il partito appoggia il Consiglio dei diritti umani dell’ONU e l’importante lavoro svolto da tale organismo. Tuttavia, siamo contrari alla disposizione definita nel paragrafo 34 in cui si dichiara la necessità che ciascuno Stato membro dell’UE esprima la posizione di quest’ultima su tali problemi. Ogni Stato membro dell’Unione europea è un membro autonomo dell’ONU e ha pertanto il diritto di esprimere la propria opinione. Abbiamo quindi deciso di votare contro la risoluzione."@it12
". Programa „June List“ remia JT Žmogaus teisių tarybą ir jos atliktą svarbų darbą. Tačiau mes prieštaraujame nuostatoms, išdėstytoms 34 dalyje, kuriose nurodoma, kad kiekviena ES narė privalo išreikšti ES poziciją šiais klausimais. Kiekviena ES valstybė narė yra autonomiška JT narė, todėl turi teisę išreikšti savo nuomonę. Todėl nusprendėme balsuoti prieš rezoliuciją."@lt14
". − Jūnija saraksts atbalsta ANO Cilvēktiesību padomi un to svarīgo darbu, ko šī iestāde veic. Tomēr mēs iebilstam pret noteikumu, kas ietverts 34. punktā, kurš skan, ka katram ES loceklim ir jāizsaka ES nostāja šajos jautājumos. Katra ES dalībvalsts ir autonoms ANO loceklis, un tāpēc tai ir tiesības izteikt pašai savu atzinumu. Tāpēc mēs esam izvēlējušies balsot pret šo rezolūciju."@lv13
"− Junilistan stöder FN:s råd för mänskliga rättigheter och det viktiga arbete som detta organ uträttar. Dock motsätter vi oss skrivningen i artikel 34 som trycker på att varje EU-medlem ska anföra EU:s ståndpunkt i dessa frågor. Var och en av EU:s medlemsstater är en självständig medlem i FN, och har därför rätt att uttrycka sin egen åsikt. Vi har därför valt att rösta nej till resolutionen."@mt15
". − De steunt de Raad van de mensenrechten van de VN en het door dat orgaan verrichte belangrijke werk. Wij zijn echter gekant tegen de in paragraaf 34 vastgelegde bepaling waarin staat vermeld dat elke lidstaat van de EU, het EU-standpunt over deze kwesties moet uitdragen. Elke EU-lidstaat is een autonoom lid van de VN en heeft derhalve het recht om zijn eigen standpunt naar voren te brengen. Daarom stemmen wij tegen de resolutie."@nl3
". − Partia polityczna June List popiera Radę Praw Człowieka ONZ i ważną pracę, którą ten organ wykonuje. Jednakże wyrażamy sprzeciw wobec postanowienia figurującego w ust. 34, który przewiduje, że każde państwo członkowskie UE musi wyrazić stanowisko UE w tych kwestiach. Każde państwo członkowskie UE jest niezależnym członkiem ONZ i tym samym ma prawo wyrazić swoją opinię. Dlatego postanowiliśmy głosować przeciwko przyjęciu sprawozdania."@pl16
". − A Lista de Junho apoia o Conselho das Nações Unidas para os Direitos do Homem e o importante trabalho que este organismo realizou. No entanto, opomo-nos ao disposto no número 34 que afirma que cada Estado-Membro da União Europeia deve veicular a posição da UE nestas questões. Cada Estado-Membro da UE é um membro autónomo da ONU e, por conseguinte, tem o direito de expressar a sua opinião própria. Por este motivo, decidimos votar contra a resolução."@pt17
"− Junilistan stöder FN:s råd för mänskliga rättigheter och det viktiga arbete som detta organ uträttar. Dock motsätter vi oss skrivningen i artikel 34 som trycker på att varje EU-medlem ska anföra EU:s ståndpunkt i dessa frågor. Var och en av EU:s medlemsstater är en självständig medlem i FN, och har därför rätt att uttrycka sin egen åsikt. Vi har därför valt att rösta nej till resolutionen."@ro18
". − Strana June List podporuje Radu pre ľudské práva OSN a dôležitú prácu, ktorú tento orgán vykonal. Nesúhlasíme však s ustanovením odseku 34, ktorý stanovuje, že každý členský štát EÚ musí vyjadriť stanovisko EÚ o tejto záležitosti. Každý členský štát EÚ je nezávislým členom OSN, a preto má právo vyjadriť svoje vlastné stanovisko. Preto sme sa rozhodli nehlasovať za uznesenie."@sk19
". − Stranka Junijska lista podpira Svet Združenih narodov in pomembno delo tega organa. Vendar nasprotujemo določbi iz odstavka 34, ki določa, da mora vsaka članica EU izražati stališče EU o teh zadevah. Vsaka država članica EU je avtonomna članica ZN in ima zato pravico, da izrazi svoje mnenje. Zato smo se odločili glasovati proti resoluciji."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph