Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-21-Speech-4-140"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080221.15.4-140"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Eines muss man vorweg einmal ganz klar sagen: Bei dem Embargo durch Israel handelt es sich eindeutig um einen völkerrechtswidrigen Akt, der in dieser Art und Weise auf keinen Fall akzeptiert werden kann. Durch das Embargo und die Verwehrung von Trinkwasser und Lebensmitteln schafft Israel künstlich eine Situation für die Menschen im Gaza-Gebiet, die beispiellos inhuman und menschenunwürdig ist. Der ägyptischen Regierung und dem kühlen Kopf der dortigen Grenzpolizei ist es zu verdanken, dass eine große Katastrophe ausgeblieben ist und man die am Konflikt selbst unbeteiligten Menschen mit dem Notwendigsten versorgt hat. Unverantwortlich ist hingegen das Abschieben der Verantwortung auf Ägypten, das in der derzeitigen Lage keinerlei Schuld an der Eskalation trifft. Im 21. Jahrhundert kann es nicht angehen, das die Zivilbevölkerung als Sündenbock für terroristische Akte der Hamas herhalten muss. Die Infrastruktur ist daher sofort wiederherzustellen und die Versorgung der Bevölkerung ist zu gewährleisten. Die palästinensische Gegenseite wiederum sollte alles daransetzen, eine Deeskalation herbeizuführen, um den Abschluss eines Abkommens bis Ende 2008 zu ermöglichen. In der derzeitigen Situation scheint dieser hehre Auftrag allerdings in weite Ferne zu rücken."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Řekněme si to zcela jasně hned úvodem: izraelské embargo je jasným porušením mezinárodního práva a je naprosto nepřijatelné. V důsledku embarga a odepření přístupu k pitné vodě a potravinám Izrael pro obyvatele pásma Gazy uměle vytváří situaci, která nemá obdoby z hlediska své nelidskosti a opomíjení lidské důstojnosti. Jen díky egyptské vládě a rozumnému uvažování velitele pohraniční policie dosud nedošlo k obrovské katastrofě a lidem, kteří sami nejsou účastníky konfliktu, byl umožněn přístup k základním druhům zboží pro jejich nezbytné potřeby. Co je na druhé straně neodpovědné, je přesouvání odpovědnosti na Egypt, který nenese žádnou vinu na eskalaci současné situace. Je nepřijatelné, že ve 21. století je civilní obyvatelstvo obětním beránkem za teroristické činy Hamásu. Proto je třeba ihned obnovit infrastrukturu a zaručit dodávky místním obyvatelům. Palestinská strana by měla učinit vše, co je v jejích silách, k uklidnění situace, aby umožnila uzavření dohody do konce roku 2008. V současné situaci se však vyhlídky na dosažení tohoto vznešeného cíle jeví velmi vzdálené."@cs1
"Lad os gøre det fuldstændigt klart fra starten: Israels embargo er et brud på international lovgivning og er fuldstændig uacceptabel. Med embargoen, og ved at hindre adgang til drikkevand og fødevarer, skaber Israel kunstigt en situation for befolkningen på Gazastriben, som er uden sidestykke, når det kommer til umenneskelighed og mangel på omtanke for menneskelig værdighed. Det er kun takket være den egyptiske regering og grænsepolitiets kølige overblik, at en kæmpe katastrofe hidtil er blevet afværget, og at mennesker, som ikke selv er en del af konflikten, har fået adgang til basale fornødenheder til at dække deres grundlæggende behov. Det er på den anden side uansvarligt at flytte ansvaret over på Egypten, som overhovedet ikke skal bebrejdes den nuværende situations optrapning. Det er i det 21. århundrede uacceptabelt, at en civilbefolkning skal behandles som syndebukke for Hamas' terrorhandlinger. Infrastrukturen skal derfor øjeblikkeligt genoprettes, og der skal garanteres forsyninger til lokalbefolkningen. Den palæstinensiske side skal gøre deres yderste for at deeskalere situationen for at gøre det muligt at indgå en aftale inden udgangen af 2008. Dette ædle mål ser i den nuværende situation imidlertid ud til at have lange udsigter."@da2
". Ας είμαστε εξ αρχής απόλυτα σαφείς: το εμπάργκο από το Ισραήλ αποτελεί σαφώς παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι εντελώς απαράδεκτο. Ως αποτέλεσμα του εμπάργκο και της άρνησης πρόσβασης σε πόσιμο νερό και τροφή, το Ισραήλ δημιουργεί τεχνητά μια άνευ προηγουμένου κατάσταση για τον λαό στη Λωρίδα της Γάζας όσον αφορά την έλλειψη ανθρωπιάς και σεβασμού για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μόνο χάρη στην αιγυπτιακή κυβέρνηση και στην ψυχραιμία της συνοριακής αστυνομίας έχει αποφευχθεί έως τώρα μια σημαντική καταστροφή και δόθηκε στα άτομα που δεν συμμετέχουν στη σύγκρουση πρόσβαση στα βασικά αγαθά για τις βασικές ανάγκες τους. Από την άλλη πλευρά, αυτό που είναι ανεύθυνο, είναι η μετατόπιση της ευθύνης στην Αίγυπτο, η οποία είναι παντελώς αμέτοχη ευθυνών όσον αφορά την κλιμάκωση της τρέχουσας κατάστασης. Είναι απαράδεκτο, στον 21ο αιώνα, ο άμαχος πληθυσμός να αντιμετωπίζεται ως αποδιοπομπαίος τράγος για τις τρομοκρατικές δράσεις της Χαμάς. Οι υποδομές, κατά συνέπεια, πρέπει να αποκατασταθούν αμέσως και να διασφαλιστεί η τροφοδοσία στον τοπικό πληθυσμό. Από την πλευρά της, η παλαιστινιακή πλευρά, πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση προκειμένου να διευκολυνθεί η σύναψη συμφωνίας έως τα τέλη του 2008. Επί του παρόντος, ωστόσο, οι προοπτικές επίτευξης αυτής της ευγενούς φιλοδοξίας φαίνονται μακρινές."@el10
". Let's be absolutely clear from the outset: the embargo by Israel is clearly a violation of international law and is completely unacceptable. As a result of the embargo and the denial of access to drinking water and food, Israel is artificially creating a situation for the people in the Gaza Strip which is without parallel in terms of its inhumanity and lack of concern for human dignity. It is thanks to the Egyptian Government and the cool head of the border police that a major disaster has so far been averted and people who are themselves not participants in the conflict have been given access to basic goods for their essential needs. What is irresponsible, on the other hand, is shifting the responsibility onto Egypt, which is completely blameless in terms of the escalation of the current situation. It is unacceptable, in the 21st century, for a civilian population to be treated as the scapegoat for terrorist acts by Hamas. The infrastructure must therefore be restored immediately and supplies to the local population guaranteed. The Palestinian side, for its part, should do its utmost to de-escalate the situation in order to facilitate the conclusion of an agreement by the end of 2008. In the present situation, however, prospects of achieving this noble aspiration would appear to be remote."@en4
". Seamos totalmente claros desde el principio: el embargo de Israel es una clara violación del Derecho internacional y algo totalmente intolerable. Como resultado del embargo y de la negación del acceso a agua potable y alimentos, Israel está creando artificialmente una situación para la población de la Franja de Gaza que no tiene parangón por su falta de humanidad y su desprecio a la dignidad humana. Gracias al Gobierno egipcio y a la sensatez de la policía fronteriza, se ha podido evitar hasta la fecha una grave catástrofe y se ha permitido que la población ajena al conflicto tenga acceso a productos básicos para atender sus necesidades esenciales. Por otra parte, es una irresponsabilidad pasar la responsabilidad a Egipto, que no tiene ninguna culpa de la escalada de la situación actual. Es intolerable que, en el siglo XXI, la población civil se haya convertido en objetivo de los atentados terroristas de Hamás. Así pues, se tienen que reparar inmediatamente las infraestructuras y garantizar los suministros a la población local. Los palestinos, por su parte, tienen que hacer todo lo posible para relajar la situación y favorecer así la celebración de un acuerdo antes de finales de 2008. Pero, en la situación actual, las perspectivas de conseguir esa noble aspiración parecen remotas."@es21
"Et algusest peale oleks täiesti selge: Iisraeli embargo rikub selgelt rahvusvahelist õigust ja on täiest vastuvõetamatu. Embargo ning joogiveele ja toidule juurdepääsu keelamise tulemusel paneb Iisrael kunstlikult Gaza sektori inimesed olukorda, millele ei ole ebainimlikkuse ja inimväärikuse eiramise poolest võrdset. Tänu Egiptuse valitsusele ja piiripolitsei kainele mõistusele ei ole siiani puhkenud suurt katastroofi, ja inimestele, kes ise konfliktis ei osale, on antud juurdepääs esmatarbekaupadele. Teisest küljest on vastutustundetu see, et vastutus lükatakse Egiptusele, keda praeguse konflikti laienemises küll süüdistada ei saa. 21. sajandil ei ole vastuvõetav, et tsiviilelanikkonda koheldakse patuoinana Hamasi terroriaktide eest. Seepärast tuleb viivitamata taastada infrastruktuur ja tagada tarned kohalikule elanikkonnale. Palestiina pool peaks omalt poolt tegema kõik endast oleneva olukorra rahustamiseks, et aidata kaasa kokkuleppe sõlmimisele 2008. aasta lõpuks. Praeguses olukorras tundub väljavaade selle ülla eesmärgi saavutamiseks ebatõenäoline."@et5
". − Heti alusta pitäen on tehtävä selväksi, että Israelin määräämä saarto on vastoin kansainvälistä oikeutta, eikä sitä voida missään nimessä hyväksyä. Asettamallaan saarrolla ja estämällä juomaveden ja elintarvikkeiden saannin Israel pakottaa Gazan alueen asukkaat tilanteeseen, jonka epäinhimillisyys ja piittaamattomuus ihmisarvosta ovat vertaansa vailla. Egyptin hallituksen ja rajapoliisin harkitsevuuden ansiosta pahemmalta katastrofilta on toistaiseksi vältytty, ja ihmisille, jotka eivät itse osallistu selkkaukseen, on annettu mahdollisuus saada heille elintärkeitä perushyödykkeitä. Toisaalta on vastuutonta vierittää vastuu Egyptille, joka on täysin syytön nykyisen tilanteen kärjistymiseen. On anteeksiantamatonta, että 2000-luvulla siviiliväestö valitaan Hamasin terroritekojen syntipukiksi. Infrastruktuuri onkin korjattava välittömästi, ja paikallisväestön tarpeista on huolehdittava. Palestiinalaisten olisi puolestaan tehtävä kaikki voitava tilanteen laukaisemiseksi vähitellen helpottaakseen sopimuksen tekemistä vuoden 2008 loppuun mennessä. Nykytilanteessa tämän kunnioitettavan tavoitteen saavuttaminen vaikuttaisi kuitenkin kaukaiselta."@fi7
"Soyons tout à fait clairs dès le début: l’embargo de la part d’Israël est une violation évidente du droit international et est tout à fait inacceptable. En raison de l’embargo et du refus d’approvisionnement en eau potable et en nourriture, Israël crée artificiellement une situation pour le peuple de la bande de Gaza sans précédent en termes d’inhumanité et de négation de la dignité humaine. C’est grâce au gouvernement égyptien et au sang-froid de la police des frontières qu’un désastre de plus grande ampleur a jusqu’à présent été évité et que ceux qui ne participent pas personnellement au conflit ont eu accès aux produits de base de première nécessité. Ce qui par contre est irresponsable, c’est de placer la responsabilité sur l’Égypte, qui n’a rien à voir avec l’intensification de la situation actuelle. Il est inacceptable, au 21ème siècle, qu’une population civile soit traitée comme bouc émissaire des actes terroristes du Hamas. Les infrastructures doivent donc être rétablies immédiatement et les approvisionnements vers la population locale garantis. Le camp palestinien, de son côté, doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour calmer la situation afin de faciliter la conclusion d’un accord avant fin 2008. Dans la situation actuelle, cependant, les perspectives de réaliser cette noble aspiration semblent bien minces."@fr8
". Beszéljünk világosan már az elején: az izraeli embargó egyértelműen ellentétes a nemzetközi joggal, és így teljességgel elfogadhatatlan. Az embargó által, az ivóvíz és élelem célba juttatásának megakadályozásával Izrael mesterségesen olyan helyzetet teremt a Gázai-övezet lakói számára, ami példátlanul kegyetlen és nem méltó az emberhez. Az egyiptomi kormánynak és a határőrség higgadtságának köszönhető, hogy eddig sikerült elkerülni a nagyobb katasztrófát, és hogy azok az emberek, akik nem részesei a konfliktusnak, hozzájuthattak a legszükségesebbekhez. Ugyanakkor felelőtlenség Egyiptomra hárítani a felelősséget, amely teljesen vétlen a jelenlegi helyzet eszkalációjában. A XXI. században elfogadhatatlan, hogy a polgári lakossággal bűnbakként bánjanak a Hamasz által elkövetett terrorcselekmények miatt. Az infrastruktúrát tehát késedelem nélkül helyre kell állítani, és biztosítani kell a helyi lakosság ellátását. A palesztin oldalnak ezzel szemben mindent meg kell tennie a jelenlegi helyzet eszkalálódása ellen, hogy előmozdítsa egy megállapodás megkötését 2008 végére. A jelenlegi helyzetben azonban e nemes küldetés valóra váltásának esélye távolinak tűnik."@hu11
". − Siamo assolutamente chiari dall’inizio: l’ da parte di Israele è evidentemente una violazione del diritto internazionale ed è del tutto inaccettabile. Quale risultato dell’ e del divieto di accesso di acqua potabile e prodotti alimentari, Israele sta creando artificialmente per la popolazione della Striscia di Gaza una situazione che non ha eguali in termini di crudeltà e mancanza di preoccupazione per la dignità umana. È grazie al governo egiziano e al sangue freddo della polizia di frontiera che sinora è stato evitato un enorme disastro e che è consentito alle persone che non partecipano al conflitto di accedere ai beni di prima necessità per le loro esigenze fondamentali. Ciò che è irresponsabile, da un altro punto di vista, è far ricadere la responsabilità sull’Egitto, che non ha alcuna colpa per quanto riguarda l’aggravarsi della situazione attuale. È inammissibile, nel XXI secolo, che una popolazione civile venga trattata quale capro espiatorio per gli atti terroristici di . Devono pertanto essere ripristinate immediatamente le infrastrutture e garantiti gli approvvigionamenti alla popolazione locale. La fazione palestinese, da parte sua, dovrebbe fare del suo meglio al fine di migliorare la situazione per agevolare la conclusione di un accordo entro la fine del 2008. Nel contesto attuale, tuttavia, le prospettive di raggiungere tale nobile aspirazione sembrerebbero essere remote."@it12
". Išsiaiškinkime nuo pat pradžių: Izraelio embargas yra akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas ir visiškai nepriimtinas. Embargo pasekmės yra visiškas geriamo vandens ir maisto prieinamumo atkirtimas, Izraelis dirbtinai sukuria Gazos ruožo žmonėms situaciją, kuri neturi lygių antihumaniškų veiksmų ir žmogaus orumo pamynimo istorijoje. Tik Egipto vyriausybės ir šaltakraujiškomis pasienio policijos pastangomis iki šiol buvo išvengta daug didesnių nelaimių, ir žmonėms, kurie patys tiesiogiai nedalyvauja konflikte, buvo suteikta galimybė gauti pagrindinių prekių . Nepakaltinama tai, kita vertus, kad atsakomybė suverčiama Egiptui, kuris visiškai nekaltas dėl dabartinės situacijos ir karo veiksmų paaštrėjimo. Nepriimtina tai, kad civiliai gyventojai 21-ame amžiuje padaryti teroristinių „Hamas“ grupuotės veiksmų atpirkimo ožiais. Todėl reikia nedelsiant atkurti infrastruktūrą ir garantuoti tiekimą vietiniams gyventojams. Palestinos pusė taip pat turėtų dėti didžiausias įmanomas pastangas, kad sumažintų grėsmingą padėtį ir padėtų pasiekti susitarimą iki 2008 m. pabaigos. Tačiau dabartinėje situacijoje šio kilnaus tikslo pasiekimas atrodo tolimas."@lt14
". Teiksim pilnīgi skaidri jau pašā sākumā: Izraēlas embargo ir skaidrs starptautisko tiesību pārkāpums un ir pilnīgi nepieņemams. Embargo un dzeramā ūdens un pārtikas pieejamības lieguma rezultātā Izraēla mākslīgi rada cilvēkiem Gazas joslā stāvokli, kam nav salīdzinājuma necilvēcības un cilvēka cieņas neievērošanas ziņā. Tikai pateicoties Ēģiptes valdībai un robežu policijas vēsajam saprātam, ir tikusi līdz šim novērsta lielāka katastrofa un cilvēkiem, kas paši nav konflikta dalībnieki, ir bijušas pieejamas pamata preces viņu svarīgākajām vajadzībām. Ir patiešām bezatbildīgi, no otras puses, pārlikt atbildību uz Ēģipti, kas ir pilnīgi bez vainas attiecībā uz pašreizējā stāvokļa eskalāciju. Nav pieņemams 21. gadsimtā, ka pret civiliedzīvotājiem izturas kā pret terorisma aktu grēkāžiem. Tāpēc ir jāatjauno infrastruktūra nekavējoties un jāgarantē piegādes vietējiem iedzīvotājiem. Palestīnas pusei savukārt jādara viss iespējamais, lai pārtrauktu stāvokļa eskalāciju, lai veicinātu vienošanās noslēgšanu līdz 2008. gada beigām. Tomēr pašreizējā situācijā izredzes panākt šo cēlo ieceri šķiet visai tālas."@lv13
". Eines muss man vorweg einmal ganz klar sagen: Bei dem Embargo durch Israel handelt es sich eindeutig um einen völkerrechtswidrigen Akt, der in dieser Art und Weise auf keinen Fall akzeptiert werden kann. Durch das Embargo und die Verwehrung von Trinkwasser und Lebensmitteln schafft Israel künstlich eine Situation für die Menschen im Gaza-Gebiet, die beispiellos inhuman und menschenunwürdig ist. Der ägyptischen Regierung und dem kühlen Kopf der dortigen Grenzpolizei ist es zu verdanken, dass eine große Katastrophe ausgeblieben ist und man die am Konflikt selbst unbeteiligten Menschen mit dem Notwendigsten versorgt hat. Unverantwortlich ist hingegen das Abschieben der Verantwortung auf Ägypten, das in der derzeitigen Lage keinerlei Schuld an der Eskalation trifft. Im 21. Jahrhundert kann es nicht angehen, das die Zivilbevölkerung als Sündenbock für terroristische Akte der Hamas herhalten muss. Die Infrastruktur ist daher sofort wiederherzustellen und die Versorgung der Bevölkerung ist zu gewährleisten. Die palästinensische Gegenseite wiederum sollte alles daransetzen, eine Deeskalation herbeizuführen, um den Abschluss eines Abkommens bis Ende 2008 zu ermöglichen. In der derzeitigen Situation scheint dieser hehre Auftrag allerdings in weite Ferne zu rücken."@mt15
". Laten wij van het begin af aan volkomen duidelijk zijn: het embargo door Israël is een schending van het internationaal recht en is volstrekt onaanvaardbaar. Ten gevolge van het embargo en het ontzeggen van de toegang tot het drinkwater en voedsel, creëert Israël kunstmatig een situatie voor de bevolking in de Gazastrook die zonder weerga is qua onmenselijkheid en het gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid. Het is aan de Egyptische regering en de koelbloedigheid van de grenspolitie te danken dat een grote ramp tot dusver is afgewend en dat mensen die zelf geen deel hebben aan het conflict toegang hebben gekregen tot basisgoederen voor hun noodzakelijke behoeften. Wat onverantwoord is daarentegen, is dat de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op Egypte, welk land volstrekt geen blaam treft wat de escalatie van de huidige situatie betreft. Het is onaanvaardbaar, in de 21 eeuw, dat een burgerbevolking als zondebok voor terroristische activiteiten wordt gebruikt door Hamas. De infrastructuur moet derhalve onmiddellijk worden hersteld en leveranties aan de lokale bevolking moeten worden gewaarborgd. De Palestijnen zouden op hun beurt hun uiterste best moeten doen om de situatie te deëscaleren, teneinde het sluiten van een overeenkomst vóór eind 2008 te vergemakkelijken Onder de huidige omstandigheden lijken de vooruitzichten om dit nobele streven te verwezenlijken echter weinig hoopvol."@nl3
". Bądźmy szczerzy od samego początku: embargo nałożone przez Izrael jest wyraźnym naruszeniem prawa międzynarodowego i jest absolutnie nie do zaakceptowania. W wyniku wprowadzenia embargo oraz zakazu dostępu do wody pitnej i żywności Izrael tworzy dla ludności w Strefie Gazy sytuację, która nie ma sobie równych pod względem bestialstwa i braku poszanowania ludzkiej godności. Tylko dzięki egipskiemu rządowi i zimnej krwi policji granicznej nie doszło do poważnej katastrofy, a ludzie nieuczestniczący w konflikcie mają dostęp do podstawowej żywności zaspokajającej niezbędne potrzeby. Z drugiej strony lekkomyślnością jest przerzucanie odpowiedzialności na Egipt, który jest całkowicie niewinny za pogorszenie obecnej sytuacji. Jest nie do przyjęcia, aby w XXI wieku traktować ludność cywilną jak kozła ofiarnego odpowiedzialnego za ataki terrorystyczne Hamasu. Należy tym samym natychmiast naprawić infrastrukturę i zagwarantować dostawy dla lokalnej ludności. Strona palestyńska powinna zrobić ze swojej strony wszystko, aby złagodzić sytuację tak, aby ułatwić zawarcie porozumienia do końca 2008 roku. Jednakże w obecnej sytuacji perspektywa zaspokojenia tych szlachetnych aspiracji wydaje się być odległa."@pl16
". Sejamos absolutamente claros desde o início: o embargo de Israel constitui manifestamente uma violação do direito internacional e é totalmente inaceitável. Como consequência do embargo e da recusa de acesso a água potável e a alimentos, Israel está a criar artificialmente uma situação para as pessoas da Faixa de Gaza que não tem paralelo em termos de desumanidade e de respeito pela dignidade humana. É graças ao Governo egípcio e à sensatez da polícia de fronteiras que até ao momento se conseguiu evitar uma catástrofe de grandes proporções e tem sido dado acesso às pessoas que não são participantes do conflito a bens essenciais para as suas necessidades básicas. O que é irresponsável, por outro lado, é a transferência da responsabilidade para o Egipto, que não tem qualquer culpa na escalada da situação actual. É inaceitável, no século XXI, que uma população seja tratada como bode expiatório dos actos terroristas do Hamas. As infra-estruturas devem, por isso, ser imediatamente restauradas e os fornecimentos à população local assegurados. O lado palestiniano, por sua vez, deverá fazer todos os possíveis para impedir a escalada da situação de forma a facilitar a celebração de um acordo até ao final de 2008. Contudo, na situação actual, parece ser remota a possibilidade de se concretizar essa nobre aspiração."@pt17
". Eines muss man vorweg einmal ganz klar sagen: Bei dem Embargo durch Israel handelt es sich eindeutig um einen völkerrechtswidrigen Akt, der in dieser Art und Weise auf keinen Fall akzeptiert werden kann. Durch das Embargo und die Verwehrung von Trinkwasser und Lebensmitteln schafft Israel künstlich eine Situation für die Menschen im Gaza-Gebiet, die beispiellos inhuman und menschenunwürdig ist. Der ägyptischen Regierung und dem kühlen Kopf der dortigen Grenzpolizei ist es zu verdanken, dass eine große Katastrophe ausgeblieben ist und man die am Konflikt selbst unbeteiligten Menschen mit dem Notwendigsten versorgt hat. Unverantwortlich ist hingegen das Abschieben der Verantwortung auf Ägypten, das in der derzeitigen Lage keinerlei Schuld an der Eskalation trifft. Im 21. Jahrhundert kann es nicht angehen, das die Zivilbevölkerung als Sündenbock für terroristische Akte der Hamas herhalten muss. Die Infrastruktur ist daher sofort wiederherzustellen und die Versorgung der Bevölkerung ist zu gewährleisten. Die palästinensische Gegenseite wiederum sollte alles daransetzen, eine Deeskalation herbeizuführen, um den Abschluss eines Abkommens bis Ende 2008 zu ermöglichen. In der derzeitigen Situation scheint dieser hehre Auftrag allerdings in weite Ferne zu rücken."@ro18
". Jedno si vyjasnime hneď na začiatku: embargo uvalené Izraelom je jasným porušením medzinárodného práva a je absolútne neprijateľné. Výsledkom embarga a odmietnutia prístupu k pitnej vode a potravinám je to, že Izrael umelo vháňa obyvateľov Pásma Gazy do situácie, ktorá je bezprecedentne nehumánna a odporuje ľudskej dôstojnosti. Len vďaka egyptskej vláde a hladným hlavám príslušníkov pohraničnej polície ešte neprepukla veľká katastrofa a ľudia, ktorí nie sú účastníkmi konfliktu, majú prístup k základným tovarom na uspokojenie svojich najzákladnejších potrieb. Nezodpovedným je, na druhej strane, prenášanie zodpovednosti na Egypt, ktorý nemám vôbec nič spoločné s eskaláciou súčasnej situácie. Je neprijateľné, aby sa v 21. storočí s civilným obyvateľstvom zaobchádzalo ako s obetným baránkom za teroristické činy hnutia Hamas. Preto treba okamžite obnoviť infraštruktúru a zabezpečiť dodávky miestnemu obyvateľstvu. Palestínčania musia urobiť maximum na upokojenie situácie s cieľom uľahčiť uzatvorenie dohody do konca roka 2008. V súčasnej situácii sú však vyhliadky na dosiahnutie tohto ušľachtilého cieľa veľmi vzdialené."@sk19
". Že na začetku moramo biti popolnoma jasni: izraelski embargo očitno pomeni kršitev mednarodnega prava in je popolnoma nesprejemljiv. Izrael zaradi embarga ter preprečitve dostopa do pitne vode in hrane umetno ustvarja razmere za prebivalce Gaze, kar nima primerjave v smislu nečloveškosti in pomanjkanja zanimanja za človeško dostojanstvo. Zaradi egipčanske vlade in treznega razmišljanja mejne policije se je zaenkrat preprečila večja katastrofa in ljudje, ki sami ne sodelujejo v sporu, so dobili dostop do osnovnih dobrin za zadovoljitev svojih osnovnih potreb. Na drugi strani je neodgovorno, da se odgovornost prenese na Egipt, ki ni odgovoren za zaostritev sedanjih razmer. V 21. stoletju je nesprejemljivo, da se civilno prebivalstvo obravnava kot grešni kozel za teroristična dejanja Hamasa. Zato je treba takoj vzpostaviti infrastrukturo in zagotoviti preskrbo lokalnega prebivalstva. Na drugi strani mora palestinska stran narediti čim več za izboljšanje razmer, da se bo omogočila sklenitev sporazuma do konca leta 2008. Vendar so v sedanjih okoliščinah možnosti za doseganje tega plemenitega cilja zelo oddaljene."@sl20
". − Låt oss vara fullständigt tydliga från början: Israels embargo är en uppenbar överträdelse av den internationella rätten och fullständigt oacceptabelt. Till följd av embargot och den nekade tillgången till dricksvatten och mat skapar Israel på artificiell väg en situation för folket på Gazaremsan som saknar like i fråga om dess omänsklighet och brist på respekt för den mänskliga värdigheten. Det är tack vare den egyptiska regeringen och den samlade ledningen för gränspolisen som en större katastrof än så länge har avvärjts och som människor som själva inte deltar i konflikten har getts tillträde till grundläggande varor för sina livsviktiga behov. Vad som å andra sidan är oansvarigt är att föra över ansvaret på Egypten, som inte har något ansvar för upptrappningen av den nuvarande situationen. Det är oacceptabelt att en civilbefolkning på 2000-talet utses till syndabock för Hamas terroristdåd. Infrastrukturen måste därför omedelbart återupprättas och leveranser till lokalbefolkningen garanteras. Den palestinska sidan, för sin del, borde göra allt den kan för att trappa ned situationen i syfte att underlätta slutandet av ett avtal i slutet av 2008. I den nuvarande situationen tycks dock möjligheterna att nå denna ädla förhoppning avlägsna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Hamas"13,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph