Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-21-Speech-4-137"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080221.15.4-137"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tyvärr använder sig EU ännu en gång av en humanitär katastrof för att flytta fram sin position i utrikespolitiska sammanhang. Junilistan uttrycker sin medkänsla med civilbefolkningen som drabbas av konflikten, men det är endast genom FN som denna konflikt kan lösas med en bred internationell uppslutning, inte genom EU."@sv22
lpv:translated text
". EU bohužel opět využívá humanitární katastrofu k prosazování svého postavení v oblasti zahraniční politiky. Strana June List vyjadřuje své sympatie s civilním obyvatelstvem postiženým konfliktem, ale tento konflikt je možné vyřešit pouze prostřednictvím OSN se širokou mezinárodní podporou, a nikoli prostřednictvím EU."@cs1
"Desværre bruger EU endnu en gang en humanitær katastrofe til at fremme sin stilling på det udenrigspolitiske område. Junilisten udtrykker sin sympati med civilbefolkningen, der er berørt af konflikten, men det er kun via FN, at denne konflikt kan løses med bred international støtte, og ikke via EU."@da2
". Leider nutzt die EU wieder einmal eine humanitäre Katastrophe dafür, um ihre Stellung im außenpolitischen Bereich in den Vordergrund zu rücken. Die Juniliste spricht der von dem Konflikt betroffenen Zivilbevölkerung ihr Mitgefühl aus, aber dieser Konflikt kann nur durch die UN und mit breiter internationaler Unterstützung gelöst werden, nicht durch die EU."@de9
". Δυστυχώς, για άλλη μια φορά η ΕΕ χρησιμοποιεί μια ανθρωπιστική καταστροφή για να προωθήσει τη θέση της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Η Λίστα του Ιουνίου εκφράζει τη συμπάθειά της στον άμαχο πληθυσμό που πλήττεται από τη σύγκρουση, ωστόσο μόνο μέσω των ΗΕ αυτή η σύγκρουση μπορεί να επιλυθεί, με ευρεία διεθνή υποστήριξη, και όχι μέσω της ΕΕ."@el10
". Unfortunately, once again the EU is using a humanitarian disaster to advance its position in the field of foreign policy. The June List expresses its sympathy with the civilian population affected by the conflict, but it is only through the UN that this conflict can be resolved, with broad international support, and not through the EU."@en4
". Lamentablemente, una vez más la UE está utilizando una catástrofe humana para mejorar su posición en el ámbito de la política exterior. La Lista de Junio manifiesta su solidaridad con la población civil afectada por un conflicto que sólo podrá resolverse a través de las Naciones Unidas y con un amplio apoyo internacional, y no a través de la UE."@es21
"Kahjuks kasutab EL taas kord humanitaarkatastroofi selleks, et edendada oma välispoliitilist positsiooni. Erakond Juuni Nimekiri avaldab poolehoidu konfliktis kannatanud tsiviilelanikkonnale, kuid selle konflikti lahendus on võimalik üksnes ÜRO kaudu ja laialdase rahvusvahelise toetusega, mitte ELi kaudu."@et5
". − Valitettavasti EU käyttää jälleen kerran humanitaarista katastrofia ulkopoliittisen asemansa parantamiseen. Junilistan ilmaisee myötätuntonsa selkkauksesta kärsivälle siviiliväestölle. Selkkaus voidaan kuitenkin ratkaista vain YK:n kautta laajan kansainvälisen tuen avulla eikä suinkaan EU:n välityksellä."@fi7
"Malheureusement, une fois encore, l’UE se sert d’un désastre humanitaire pour avancer sa position en matière de politique étrangère. La Liste de Juin exprime sa sympathie à la population civile affectée par le conflit, mais celui-ci ne peut être résolu qu’à travers les Nations Unies, avec un large soutien international, et non à travers l’UE."@fr8
". Az EU – sajnálatos módon – ismét saját külpolitikai pozícióinak javítására használ fel egy humanitárius katasztrófát. A Júniusi Lista együttérzéséről biztosítja a konfliktus által érintett polgári lakosságot, a konfliktust azonban csak az ENSZ közvetítésével, széles nemzetközi támogatással lehet megoldani, nem az EU útján."@hu11
". − Purtroppo, ancora una volta l’Unione europea sta utilizzando un disastro umanitario al fine di promuovere la propria posizione in ambito di politica estera. Il partito esprime la propria solidarietà alla popolazione civile vittima del conflitto, che tuttavia può essere risolto solo attraverso l’ONU, con un ampio sostegno internazionale, e non attraverso l’Unione europea."@it12
". Deja, ES ir vėl pasinaudoja humanitarine katastrofa, kad darytų pažangą užsienio politikos srityje. „June List“ partija išreiškė savo užuojautą civiliams gyventojams, kuriuos paveikė konfliktas, tačiau šis konfliktas gali būti išspręstas tik per JT, plačiai remiant tarptautinėms organizacijoms, o ne ES."@lt14
". Diemžēl kārtējo reizi ES izmanto humānu katastrofu, lai uzlabotu savu pozīciju ārpolitikas laukā. Jūnija saraksts izsaka līdzjūtību civilajiem iedzīvotājiem, kas cietuši konfliktā, bet tikai ar ANO starpniecību šo konfliktu var atrisināt, ar plašu starptautisku atbalstu, nevis ar ES."@lv13
"Tyvärr använder sig EU ännu en gång av en humanitär katastrof för att flytta fram sin position i utrikespolitiska sammanhang. Junilistan uttrycker sin medkänsla med civilbefolkningen som drabbas av konflikten, men det är endast genom FN som denna konflikt kan lösas med en bred internationell uppslutning, inte genom EU."@mt15
". Helaas wordt door de EU opnieuw een menselijke ramp aangewend om haar standpunt op het gebied van het buitenlands beleid een handje te helpen. De betuigt zijn medeleven met de door dit conflict getroffen burgerbevolking, maar dit conflict kan enkel worden opgelost door de VN, met brede internationale steun, en niet door de EU."@nl3
". Niestety po raz kolejny UE wykorzystuje katastrofę humanitarną, aby wzmocnić swoją pozycję w dziedzinie polityki zagranicznej. Partia polityczna June List wyraża solidarność z ludnością cywilną dotkniętą konfliktem, ale konflikt ten może być rozwiązany wyłącznie za pośrednictwem NATO i przy szerokim wsparciu międzynarodowym, nie zaś za pośrednictwem UE."@pl16
". Infelizmente, a UE está a usar, uma vez mais, uma catástrofe humanitária para promover a sua posição no domínio da política externa. A Lista de Junho expressa a sua solidariedade para com a população civil afectada pelo conflito, mas este apenas pode ser resolvido através das Nações Unidas, com um amplo apoio internacional, e não pela União Europeia."@pt17
"Tyvärr använder sig EU ännu en gång av en humanitär katastrof för att flytta fram sin position i utrikespolitiska sammanhang. Junilistan uttrycker sin medkänsla med civilbefolkningen som drabbas av konflikten, men det är endast genom FN som denna konflikt kan lösas med en bred internationell uppslutning, inte genom EU."@ro18
". Nanešťastie, EÚ opäť raz využíva humanitárnu katastrofu na posilnenie svojej pozície v oblasti zahraničnej politiky. Strana June List vyjadrila svoju sústrasť civilnému obyvateľstvu postihnutému konfliktom, ale tento konflikt sa dá vyriešiť iba prostredníctvom OSN a širšej medzinárodnej podpory, a nie prostredníctvom EÚ."@sk19
". Žal EU spet izkorišča humanitarno katastrofo za izboljšanje svojega položaja na področju zunanje politike. Stranka Junijska lista sočustvuje s civilnim prebivalstvom, ki so ga prizadeli spori, čeprav lahko te spore rešijo le Združeni narodi z močno mednarodno podporo, ne pa EU."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph