Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-21-Speech-4-035"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080221.3.4-035"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all I would like to congratulate both rapporteurs. Mr Guellec’s report highlights the fact that, while there is economic convergence occurring between Member States, there is also a widening of regional and local disparities. That situation goes to the very heart of cohesion policy and clearly indicates the need to include a significant territorial dimension in all policies, but particularly in the Lisbon Strategy. I have seen this situation occurring in my own country, Ireland, where convergence with the EU average has been achieved – indeed surpassed – but where the economic gap between different regions is widening. It is extremely important that this gap does not continue to widen, and one of the ways of ensuring this is to increase investment in innovation, research and development in those regions that are lagging behind. I want to thank Mr Guellec for including my suggestion on the importance of social capital in boosting regional economic growth. We are all aware of the role played by physical capital, natural capital and human capital as the basis for economic growth and development. However, social capital, which is the latent resource residing within and among cooperating groups, provides the added value. Data from the UN Handbook, which relates to a very significant number of countries, indicates that the contribution of social capital to economic growth is in the order of 5% of GDP. Finally, in response to the comment by Mr Clark, who suggests we should have ‘trade not aid’, I would say that in the EU we manage both – trade via the single market and targeted aid where needed. That is the best of both worlds."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nejprve bych chtěla poděkovat oběma zpravodajům. Zpráva pana Guelleca upozorňuje na skutečnost, jakkoli mezi členskými státy dochází k hospodářské konvergenci, dochází i ke zvětšování regionálních a místních rozdílů. Situace se dotýká samého srdce politiky soudržnosti a jasně naznačuje, že je nutné do všech politik, zejména do Lisabonské strategie, začlenit významný územní rozměr. Zažila jsem takovou situaci ve své vlastní zemi, v Irsku, kde bylo dosaženo konvergence s průměrem EU, vlastně byl průměr překonán, ale kde se ekonomická propast mezi jednotlivými regiony rozšiřuje. Je mimořádně důležité, aby se tato propast nadále nerozšiřovala, a jedním ze způsobů, jak to zajistit, je zvýšit investice do inovací, výzkumu a vývoje v zaostávajících regionech. Chci poděkovat panu Guellecovi za to, že zařadil můj návrh týkající se významu sociálního kapitálu při zvyšování regionálního hospodářského růstu. Všichni jsme si vědomi úlohy, kterou hraje fyzický, přírodní a lidský kapitál jako základ hospodářského růstu a rozvoje. Sociální kapitál, který je latentním zdrojem ukrytým uvnitř a mezi spolupracujícími skupinami, však poskytuje přidanou hodnotu. Údaje z příručky OSN, které se týkají velmi významného počtu zemí, naznačují, že přínos sociálního kapitálu k hospodářskému růstu je v řádu 5 % HDP. Konečně, v reakci na vyjádření pana Clarka, který navrhuje, abychom „obchodovali a nedotovali“, bych řekla, že v EU se nám daří obojí – obchodovat prostřednictvím jednotného trhu a poskytovat cílenou podporu, je-li potřeba. To je to nejlepší z obou světů."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil først og fremmest gerne lykønske begge ordførere. Betænkningen af hr. Guellec fremhæver, at selv om der forekommer økonomisk konvergens mellem medlemsstaterne, er der samtidig udbredte regionale og lokale skævheder. Denne situation rammer lige i hjertet på samhørighedspolitikken og markerer tydeligt behovet for at medtage den vigtige territoriale dimension i alle politikker og i særdeleshed i Lissabonstrategien. Jeg har oplevet denne situation i mit eget land, Irland, hvor der er opnået konvergens med EU-gennemsnittet - eller hvor situationen rettere er blevet bedre end gennemsnittet - men hvor den økonomiske kløft mellem forskellige regioner bliver større. Det er yderst vigtigt, at denne kløft ikke fortsat øges, og en af måderne at sikre det på er at styrke investeringerne i innovation, forskning og udvikling i de regioner, der sakker agterud. Jeg vil gerne takke hr. Guellec for at medtage mit forslag om den sociale kapitals betydning for fremme af regional økonomisk vækst. Vi ved alle, at fysisk, naturlig og menneskelig kapital er grundlaget for økonomisk vækst og udvikling. Social kapital, som er den latente ressource, der findes i og blandt samarbejdende grupper, bibringer imidlertid en merværdi. I henhold til data fra FN-håndbogen, som omfatter et meget stort antal lande, udgør den sociale kapitals bidrag til den økonomiske vækst ca. 5 % af BNP. Endelig og som svar på hr. Clarks bemærkning - hvem siger, at vi skal have "trade not aid", dvs. frihandel i stedet for udviklingsstøtte? Jeg ville mene, at vi i EU kan håndtere begge dele, nemlig gennem det indre marked og målrettet støtte, hvor det er nødvendigt. På den måde får vi det bedste fra begge verdener."@da2
"Herr Präsident! Als Erstes möchte ich beiden Berichterstattern gratulieren. Im Bericht von Herrn Guellec wird hervorgehoben, dass es zwar eine wirtschaftliche Annäherung zwischen den Mitgliedstaaten gibt, sich die regionalen und lokalen Ungleichheiten aber vergrößern. Diese Situation trifft den Kernpunkt der Kohäsionspolitik und zeigt deutlich, dass es notwendig ist, allen Strategien um eine signifikante territoriale Dimension zu ergänzen, insbesondere die Lissabon-Strategie. Ich habe selbst gesehen, wie diese Situation in meiner Heimat Irland entstanden ist. Dort wurde die Annäherung an den EU-Durchschnitt erreicht und sogar übertroffen – aber die wirtschaftliche Kluft zwischen einzelnen Regionen wird immer größer. Wir müssen jetzt alles daransetzen, dass diese Kluft nicht größer wird. Ein Weg, dies sicherzustellen, sind höhere Investitionen in Innovation, Forschung und Entwicklung dieser zurückgebliebenen Regionen. Ich möchte Herrn Guellec danken, dass er meinen Vorschlag in Bezug auf die Bedeutung von Sozialkapital beim Ankurbeln des regionalen Wirtschaftswachstums aufgegriffen hat. Wir sind uns alle der Rolle bewusst, die Kapital, Naturkapital und Humankapital als Grundlage für wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung spielen. Sozialkapital jedoch, die verborgene Ressource in und zwischen kooperierenden Gruppen, stellt den zusätzlichen Wert dar. Wie Angaben aus dem UN-Handbuch, die sich auf eine erhebliche Anzahl von Ländern beziehen, zeigen, bewegt sich der Anteil von sozialem Kapital am Wirtschaftswachstum in einer Größenordnung von 5 % des BIP. Als Antwort auf die Bemerkung von Herrn Clark, der sich für mehr Handel und weniger Hilfeleistungen einsetzt, möchte ich abschließend sagen, dass wir in der EU bereits für beides sorgen – für Handel im Rahmen des Binnenmarktes und für gezielte Hilfe dort, wo sie nötig ist. Damit haben wir den bestmöglichen Kompromiss gefunden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ αμφότερους τους εισηγητές. Η έκθεση του κ. Guellec επισημαίνει το γεγονός ότι, ενώ λαμβάνει χώρα οικονομική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών, υπάρχει ταυτόχρονα και διεύρυνση περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων. Αυτή η κατάσταση αφορά τον πυρήνα της πολιτικής συνοχής και σαφώς υποδεικνύει την ανάγκη να συμπεριληφθεί μια σημαντική εδαφική διάσταση σε όλες τις πολιτικές, αλλά ειδικά στη στρατηγική της Λισαβόνας. Έχω δει αυτή την κατάσταση να συμβαίνει στην ίδια μου τη χώρα, την Ιρλανδία, όπου η σύγκλιση με τον μέσο όρο της ΕΕ έχει επιτευχθεί −για την ακρίβεια τον έχει ξεπεράσει– όπου όμως το οικονομικό χάσμα μεταξύ διαφόρων περιοχών διευρύνεται. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μη συνεχίσει να διευρύνεται αυτό το χάσμα και ένας από τους τρόπους για να διασφαλιστεί αυτό είναι να αυξηθούν οι επενδύσεις στην καινοτομία, στην έρευνα και στην ανάπτυξη στις περιοχές που υστερούν. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Guellec διότι περιέλαβε την πρότασή μου σχετικά με τη σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου στην ενίσχυση της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης. Γνωρίζουμε όλοι τον ρόλο που διαδραμάτισε το φυσικό υλικό κεφάλαιο, το υλικό κεφάλαιο και το ανθρώπινο κεφάλαιο ως βάση για την οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη. Ωστόσο, το κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο είναι ο λανθάνων πόρος που υπάρχει εντός και μεταξύ συνεργαζόμενων ομάδων, εξασφαλίζει την προστιθέμενη αξία. Στοιχεία από το Εγχειρίδιο των ΗΕ, τα οποία σχετίζονται με σημαντικότατο αριθμό χωρών, υποδεικνύουν ότι η συμβολή του κοινωνικού κεφαλαίου στην οικονομική ανάπτυξη είναι της τάξης του 5% του ΑΕγχΠ Τέλος, σε απάντηση στο σχόλιο του κ. Clark, ο οποίος προτείνει ότι θα έπρεπε να έχουμε «εμπόριο και όχι βοήθεια», θα έλεγα ότι στην ΕΕ τα καταφέρνουμε και τα δύο – εμπόριο μέσω της ενιαίας αγοράς και στοχοθετημένες ενισχύσεις εκεί όπου χρειάζονται. Αυτό είναι το καλύτερο και από τους δύο κόσμους."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a los dos ponentes. En el informe del señor Guellec se destaca el hecho de que, a pesar de la convergencia económica entre los Estados miembros, las disparidades regionales y locales son también cada vez mayores. La situación afecta de lleno a la política de cohesión e indica claramente la necesidad de incluir una importante dimensión territorial en todas sus políticas, pero sobre todo en la Estrategia de Lisboa. Yo he visto en mi país, Irlanda, situaciones en las que se ha conseguido − o incluso superado − la convergencia con la media de la UE, pero en las diferencias económicas entre regiones son cada vez mayores. Es muy importante que estas diferencias no sigan aumentando, y una de las formas de conseguirlo es aumentar la inversión en innovación, investigación y desarrollo en las regiones más atrasadas. Quiero dar las gracias al señor Guellec por incluir mi sugerencia sobre la importancia del capital social para promover el crecimiento económico regional. Todos somos conscientes de la contribución que realizan el capital físico, el capital natural y el capital humano como base del crecimiento y el desarrollo económico. Ahora bien, el capital social, que es el recurso latente que reside dentro y entre grupos que trabajan en colaboración, proporciona un valor añadido. Los datos del Manual de Naciones Unidas, que se refieren a un número considerable de países, indican que la contribución del capital social al crecimiento económico se sitúa en torno al 5 % del PIB. Por último, en respuesta al comentario del señor Clark sugiriendo que debemos tener «comercio, no ayuda», le diría que en la UE hacemos ambas cosas: comercio a través del mercado único y ayuda para fines específicos cuando es necesaria. Eso es lo mejor de ambos mundos."@es21,21
"Hr president, esiteks tahaksin ma mõlemat raportööri õnnitleda. Hr Guelleci raportis rõhutatakse asjaolu, et kuigi liikmesriikide vahel toimub majanduslik lähenemine, suurenevad samas piirkondlikud ja kohalikud erinevused. Selliste olukordade käsitlemine ongi see, milleks ühtekuuluvuspoliitika ellu on kutsutud, ning näitab selgelt, et oluline territoriaalne mõõde tuleb lisada kõigile poliitikatele, kuid eriti Lissaboni strateegiale. Ma olen näinud sama olukorda oma kodumaal Iirimaal, kus ELi keskmine on saavutatud – isegi ületatud –, kuid kus majanduslik lõhe erinevate piirkondade vahel on suurenemas. On väga oluline, et see lõhe ei jätkaks suurenemist ja üks võimalusi selle tagamiseks on suurendada investeeringuid mahajäävate piirkondade innovatsiooni ning uurimis- ja arendustegevusse. Ma tahan tänada hr Guellecit, et ta kaasas ka minu soovituse sotsiaalse kapitali olulisuse kohta piirkondliku majanduskasvu innustamisel. Me oleme kõik teadlikud, millist osa mängivad majanduskasvu ja arengu alusena füüsiline kapital, looduskapital ja inimkapital. Lisandväärtust annab sotsiaalne kapital, mis on varjatud ressurss koostööd tegevate rühmade vahel ja sees. Väga paljusid riike hõlmava ÜRO käsiraamatu andmetel on sotsiaalse kapitali osakaal majanduskasvus ligikaudu 5% SKTst. Viimaks, vastusena hr Clarki märkusele, kelle soovitus on „kaubandus, mitte abi”, ütleksin ma, et ELis teeme me mõlemat – kaupleme ühisturu kaudu ja anname suunatud abi sinna, kus seda vaja on. Ühendame kaks head."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi kiitän molempia esittelijöitä. Ambroise Guellecin mietinnössä korostetaan, että vaikka jäsenvaltiot lähentyvätkin talouden alalla, niin alueiden keskinäiset sisäiset erot kasvavat. Tämä tilanne on koheesiopolitiikan todellinen ydinkysymys ja osoittaa selvästi, että merkittävä alueellinen ulottuvuus on tarpeen sisällyttää kaikkiin politiikanaloihin ja varsinkin Lissabonin strategiaan. Olen seurannut tilanteen kehittymistä kotimaassani Irlannissa, missä EU:n keskiarvo on saavutettu – jopa ylitetty – mutta jossa taloudellinen kuilu eri alueiden välillä ovat kasvamassa. On äärimmäisen tärkeää, ettei tämä kuilu kasva entisestään, mikä voidaan varmistaa muun muassa lisäämällä investointeja innovaatioihin, tutkimukseen ja kehittämiseen niillä alueilla, jotka ovat jääneet jälkeen kehityksessä. Kiitän Ambroise Guellecia siitä, että hän otti huomioon ehdotukseni sosiaalisen pääoman merkityksestä alueiden talouskasvun vauhdittamisessa. Olemme kaikki tietoisia aineellisen pääoman, luonnonvarojen ja inhimillisen pääoman asemasta talouskasvun ja taloudellisen kehityksen perustana. Lisäarvo saadaan kuitenkin sosiaalisesta pääomasta, joka on ryhmien sisäiseen ja niiden keskinäiseen yhteistyöhön kätkeytyvä voimavara. YK:n käsikirjassa, joka koskee huomattavan monia maita, todetaan, että sosiaalisen pääoman osuus talouskasvusta on noin viisi prosenttia BKT:sta. Lopuksi vastaan Derek Roland Clarkin huomautukseen, jossa hän ehdottaa tuen korvaamista kaupankäynnillä. Toteaisin, että EU:ssa pystytään toteuttamaan molemmat: kauppa yhtenäismarkkinoiden kautta ja tarvittaessa kohdennettu tuki. Tämä on paras ratkaisu kaikille maille."@fi7
"Monsieur le Président, j’aimerais avant tout féliciter les deux rapporteurs. Le rapport de M. Guellec met en évidence le fait que, tandis que la convergence économique est réelle entre les États membres, il y a aussi une augmentation des disparités régionales et locales. Cette situation touche au coeur de la politique de cohésion et indique clairement qu’il est nécessaire d’introduire une dimension territoriale significative dans toutes les politiques, mais en particulier dans la stratégie de Lisbonne. J’ai vu ce phénomène se produire dans mon propre pays, l’Irlande, où la convergence vers la moyenne de l’UE a eu lieu (la moyenne a même été dépassée), mais où le fossé économique entre les différentes régions s’élargit. Il est très important que ce fossé cesse de s’élargir, et l’une des manières de s’en assurer est d’augmenter l’investissement dans l’innovation, la recherche et le développement dans les régions qui sont en retard. Je tiens à remercier M. Guellec d’avoir incorporé ma suggestion concernant l'importance du capital social pour stimuler la croissance économique régionale. Nous sommes tous conscients du rôle joué par le capital physique, naturel et humain en tant que base de la croissance économique et du développement. Cependant, le capital social, qui est la ressource latente résidant dans et parmi les groupes coopérant, apporte la valeur ajoutée. Des données provenant du guide des Nations Unies sur un nombre très significatif de pays indiquent que la contribution du capital social à la croissance économique est de l’ordre de 5 % du PIB. Enfin, pour répondre au commentaire de M. Clark, qui suggère que nous devrions «commercer et non aider», je dirais que dans l’UE nous faisons les deux, le commerce par le biais du marché unique, et l’aide ciblée là où elle est nécessaire. C’est là le meilleur des deux mondes."@fr8
"Elnök úr, először is szeretnék gratulálni mindkét előadónak. Guellec úr jelentése aláhúzza azt a tényt, hogy miközben folyamatban van a gazdasági konvergencia a tagállamok között, a regionális és helyi egyenlőtlenségek egyre mélyülnek. Ez a helyzet a kohéziós politika lényegét érinti, és világosan jelzi, hogy a jelentős területi dimenziót bele kell foglalni a politikák mindegyikébe, de különösen a lisszaboni stratégiába. Láttam ezt a helyzetet saját hazámban, Írországban, ahol a konvergencia elérte az EU átlagát – sőt felülmúlta azt –, a gazdasági szakadék a különböző régiók között mégis egyre nagyobbra nyílik. Rendkívül fontos, hogy ez a szakadék ne szélesedjék, és ennek biztosítására az egyik út, hogy a lemaradó régiókban növeljék a befektetéseket az innovációba és a kutatás-fejlesztésbe. Szeretném megköszönni Guellec úrnak, hogy beemelte javaslatomat, amely a társadalmi tőkének a regionális gazdasági növekedés fellendítésében betöltött fontos szerepére utalt. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy milyen szerepet játszik a fizikai tőke, a természeti tőke és a humántőke, mint a gazdasági növekedés és fejlődés alapja. A hozzáadott értéket azonban a társadalmi tőke adja, ami lappangó erőforrásként az együttműködő csoportokban és közöttük rejlik. Az ENSZ kézikönyvének igen nagyszámú országra vonatkozó adatai jelzik, hogy a társadalmi tőke hozzájárulása a gazdasági növekedéshez a GDP 5 %-a körül alakul. Végezetül, Clark úr megjegyzésére – aki azt javasolja, hogy “kereskedelem és ne segély“ – azt tudom mondani, hogy az EU-ban mi mindkettőt gyakoroljuk – kereskedünk az egységes piac útján, és célirányos segélyeket biztosítunk, ahol szükséges. Így élhetünk mindkét módszer előnyeivel."@hu11
"Signor Presidente, vorrei congratularmi innanzi tutto con entrambi i relatori. La relazione dell’onorevole Guellec sottolinea il fatto che, mentre si assiste a una convergenza economica fra Stati membri, si registra anche un ampliamento delle disparità regionali e locali. Quella situazione tocca la vera essenza della politica di coesione e chiaramente indica la necessità di includere una significativa dimensione territoriale in tutte le politiche, ma in particolare nella strategia di Lisbona. Ho visto questa situazione verificarsi nel mio paese, l’Irlanda, dove la convergenza con la media europea è stata raggiunta – anzi superata –, ma dove il divario economico fra le diverse regioni sta acuendosi. È estremamente importante che questo divario non continui ad ampliarsi, e uno dei modi è aumentare gli investimenti nell’innovazione, nella ricerca e sviluppo in quelle regioni che sono in ritardo di sviluppo. Ringrazio l’onorevole Guellec per avere inserito il mio suggerimento sull’importanza del capitale sociale nella promozione della crescita economica regionale. Siamo tutti consapevoli del ruolo svolto dal capitale fisico, dal capitale naturale e dal capitale umano per la crescita economica e lo sviluppo. Tuttavia è il capitale sociale, risorsa latente nei gruppi di cooperazione, che fornisce il valore aggiunto. Dati inseriti nel manuale ONU, che riguarda un numero elevato di paesi, indicano che il contributo del capitale sociale alla crescita economica è dell’ordine del 5% del PIL. Infine, in risposta al commento dell’onorevole Clark, che suggerisce che dovremmo “commerciare, non aiutare”, direi che nell’UE siamo riusciti a fare entrambe le cose – commercio attraverso il mercato unico e aiuti mirai laddove necessario. È il meglio per entrambi i mondi."@it12
"Gerb. Pirmininke, pirmiausia norėčiau pasveikinti abu pranešėjus. Gerb. Guelleco ataskaita išryškina faktą, kad nors tarp valstybių narių atsiranda ekonominė konvergencija, vis dėlto didėja atotrūkis tarp regionų. Tokia padėtis iš esmės paliečia sanglaudos politiką ir aiškiai parodo poreikį įtraukti į visas politikos sritis teritorinį aspektą, ypač Lisabonos strategijoje. Stebėjau panašią padėtį savo šalyje, Airijoje, kurioje buvo pasiekta konvergencija su ES vidurkiu – net jį pralenkė – tačiau ekonominė properša tarp skirtingų regionų vis didėja. Nepaprastai svarbu, kad ši properša toliau nedidėtų, o vienas iš būdų tai pasiekti yra didesnės investicijos, skirtos tų atsiliekančių regionų inovacijoms, moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai. Norėčiau padėkoti gerb. Guellecui, kad įtraukė mano pasiūlymus dėl socialinio kapitalo svarbos skatinant regionų ekonominį augimą. Visi žinome, koks svarbus vaidmuo tenka fiziniam, gamtiniam ir žmogiškajam kapitalui kaip ekonominio augimo ir plėtros pagrindui. Tačiau socialinis kapitalas, kuris yra nematomi ištekliai, slypintys ir pačiuose bendradarbiaujančiuose sluoksniuose, suteikia pridedamąją vertę. Duomenys iš JT vadovo (UN Handbook), kurie teikiami iš daug šalių, nurodoma, kad socialinio kapitalo indėlis ekonominiam augimui yra maždaug 5% BVP. Galiausiai, atsakydamas į gerb. Clarko komentarą, kuriame siūloma „prekiauti, o ne gauti paramą“, norėčiau pasakyti, kad ES mes vykdome abi veiklos rūšis – prekiaujame vienoje bendroje rinkoje ir, esant reikalui, taikome planinę paramą. Taip naudojamės abiejų galimybių pranašumais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlos apsveikt abus referentus. ziņojums uzskatāmi parāda to, ka, lai gan ekonomiska konverģence notiek dalībvalstu starpā, tomēr arī paplašinās reģionālas un vietējas atšķirības. Šī situācija nonāk pie kohēzijas politikas pašas būtības un skaidri norāda uz vajadzību iekļaut svarīgu teritoriālo dimensiju visu jomu politikā, bet it īpaši Lisabonas stratēģijā. Es esmu redzējusi, kā šāda situācija rodas manā valstī, Īrijā, kur konverģence ar ES vidējo ir sasniegta – pat pārsniegta, - bet kur ekonomiskā plaisa starp dažādiem reģioniem paplašinās. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī plaisa neturpina paplašināties, un viens no veidiem, kā to panākt ir palielināt ieguldījumus inovācijā, pētniecībā un attīstībā reģionos, kas atpaliek. Es gribu pateikties par to, ka viņš ir pieņēmis manu ierosinājumu par sociālā kapitāla nozīmi reģionālās ekonomiskās izaugsmes palielināšanā. Mēs visi apzināmies nozīmi, kāda ir fiziskam kapitālam, dabas kapitālam un cilvēku kapitālam kā ekonomiskās izaugsmes un attīstības pamatam. Tomēr sociālais kapitāls, kas ir latentais resurss, kurš veidojas, grupām sadarbojoties, dod pievienoto vērtību. Dati ANO Rokasgrāmatā, kas doti par daudzām valstīm, norāda, ka sociālā kapitāla ieguldījums ekonomiskajam pieaugumam ir aptuveni 5 % robežās no IKP. Nobeigumā, atbildot uz komentāru ar domu, ka mums vajadzīga „tirdzniecība, nevis palīdzība”, es teiktu, ka Eiropas Savienībā mēs veicam abas – gan tirdzniecību vienotajā tirgū, gan mērķtiecīgu palīdzību, kur tā nepieciešama. Tas ir abu pasauļu labākais variants."@lv13
"Mr President, first of all I would like to congratulate both rapporteurs. Mr Guellec’s report highlights the fact that, while there is economic convergence occurring between Member States, there is also a widening of regional and local disparities. That situation goes to the very heart of cohesion policy and clearly indicates the need to include a significant territorial dimension in all policies, but particularly in the Lisbon Strategy. I have seen this situation occurring in my own country, Ireland, where convergence with the EU average has been achieved – indeed surpassed – but where the economic gap between different regions is widening. It is extremely important that this gap does not continue to widen, and one of the ways of ensuring this is to increase investment in innovation, research and development in those regions that are lagging behind. I want to thank Mr Guellec for including my suggestion on the importance of social capital in boosting regional economic growth. We are all aware of the role played by physical capital, natural capital and human capital as the basis for economic growth and development. However, social capital, which is the latent resource residing within and among cooperating groups, provides the added value. Data from the UN Handbook, which relates to a very significant number of countries, indicates that the contribution of social capital to economic growth is in the order of 5% of GDP. Finally, in response to the comment by Mr Clark, who suggests we should have ‘trade not aid’, I would say that in the EU we manage both – trade via the single market and targeted aid where needed. That is the best of both worlds."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil om te beginnen beide rapporteurs gelukwensen. Het verslag van de heer Guellec wijst er vooral op dat er tussen de lidstaten weliswaar convergentie is waar te nemen, maar dat tegelijkertijd de lokale en regionale discrepanties toenemen. Dat raakt de kern van het cohesiebeleid en toont duidelijk aan dat er aan territoriale aspecten in elk beleid ruime aandacht moet worden besteed en zeker in de context van de Strategie van Lissabon. Ik heb de zojuist bedoelde situatie in mijn eigen land, Ierland, waargenomen. Er is daar convergentie bereikt met het EU-gemiddelde – we hebben dat zelfs overstegen – , maar toch blijft de economische kloof tussen de verschillende regio’s zich verwijden. Het is heel belangrijk dat we die ontwikkeling stuiten en één manier om dat te doen is door meer te investeren in innovatie, onderzoek en ontwikkeling in de achtergebleven regio’s. Ik wil de heer Guellec graag bedanken voor het feit dat hij mijn stelling over het belang van sociaal kapitaal bij het stimuleren van economische groei heeft overgenomen. We zijn ons er allemaal van bewust welke rol fysiek kapitaal, natuurlijk kapitaal en menselijk kapitaal spelen bij economische groei en ontwikkeling. Het is echter het sociale kapitaal, de latente hulpmiddelen bij samenwerkende groepen, die de toegevoegde waarde levert. Volgens gegevens van het VN-Handboek, waarin naar een groot aantal landen verwezen wordt, ligt de bijdrage van sociaal kapitaal tot de economische groei op ongeveer vijf procent van het BNP. Tot slot wil, bij wijze van antwoord op de heer Clark, die ons voorhoudt dat ‘trade not aid’ de oplossing is, graag opmerken dat we in de EU beide wegen bewandelen: handel via de geïntegreerde markt aangevuld met specifieke steun waar daar behoefte aan bestaat. Zo krijg je het beste van beide werelden."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze chciałbym pogratulować obydwojgu sprawozdawcom. Sprawozdanie p. Guelleca podkreśla fakt, że podczas gdy zdarza się, że między państwami członkowskimi występuje konwergencja, to istnieją także pogłębiające się nierówności regionalne i lokalne. Sytuacja ta dotyczy samego sedna polityki spójności i jasno wskazuje na potrzebę zawarcia we wszystkich politykach wyraźnego wymiaru terytorialnego. Dotyczy to szczególnie strategii lizbońskiej. Widzę tą sytuację w moim własnym kraju – Irlandii, gdzie konwergencja ze średnią UE została osiągnięta – a nawet przekroczona – ale gdzie różnice gospodarcze pomiędzy poszczególnymi regionami zwiększają się. Niezwykle ważne jest, aby różnice przestały się powiększać. Jednym ze sposobów zapewnienia tego jest zwiększenie inwestycji w innowacje, prace badawczo-rozwojowe w takich opóźnionych regionach. Chcę podziękować p. Guellecowi za uwzględnienie mojej sugestii dotyczącej istotnego znaczenia kapitału społecznego dla przyśpieszenia regionalnego wzrostu gospodarczego. Wszyscy jesteśmy świadomi roli, jaką gra kapitał fizyczny, przyrodniczy i ludzki, jako podstawa dla wzrostu gospodarczego i rozwoju. Jednakże kapitał społeczny, który jest utajonym zasobem i który jest obecny wewnątrz i wśród współpracujących grup, stanowi wartość dodaną. Dotyczące znacznej liczby krajów dane, pochodzące z podręcznika ONZ, wskazują na to, że wielkość udziału kapitału społecznego we wzroście gospodarczym jest rzędu 5% PKB. Na koniec, w odpowiedzi na uwagę p. Clarka, który sugeruje, że powinniśmy mieć „handel, a nie pomoc”, powiedziałbym, że w UE mamy obydwa te elementy – handel poprzez jednolity rynek oraz ukierunkowana pomoc, tam gdzie to potrzebne. To jest najlepsze połączenie tych dwóch sfer."@pl16
"Senhor Presidente, antes de mais, desejo felicitar os dois relatores. O relatório do senhor deputado Guellec chama a atenção para os progressos registados na convergência económica entre Estados-Membros em simultâneo com o aumento das disparidades regionais e locais. Esta situação toca no próprio cerne da política de coesão, e revela claramente a necessidade de incluir uma dimensão territorial significativa em todas as políticas, mas em particular na Estratégia de Lisboa. Fui testemunha desta situação no meu próprio país, a Irlanda, onde a convergência com a UE foi alcançada, e mesmo ultrapassada, apesar de se ter acentuado o fosso económico entre as diferentes regiões. É fundamental travar esta tendência, e uma das formas de o conseguir consiste em aumentar o investimento na inovação e na investigação, bem como no desenvolvimento, nas regiões mais atrasadas. Desejo agradecer ao senhor deputado Guellec a inclusão da minha sugestão sobre a importância do capital social para estimular o desenvolvimento económico regional. Todos temos consciência do papel do capital físico, natural e humano, para sustentar o crescimento económico e do desenvolvimento. Mas o capital social, recurso latente que existe no seio dos grupos cooperantes, contribui com uma mais-valia. Os dados do Manual das Nações Unidas, que cobre um número significativo de países, indicam que a contribuição do capital social para o crescimento económico é da ordem de 5% do PIB. Por fim, em resposta ao comentário do senhor deputado Clark, que sugere “comércio em vez de auxílio”, diria que, na UE, fazemos as duas coisas: comércio através do mercado único e auxílio direccionado, quando necessário. É o melhor de dois mundos."@pt17
"Mr President, first of all I would like to congratulate both rapporteurs. Mr Guellec’s report highlights the fact that, while there is economic convergence occurring between Member States, there is also a widening of regional and local disparities. That situation goes to the very heart of cohesion policy and clearly indicates the need to include a significant territorial dimension in all policies, but particularly in the Lisbon Strategy. I have seen this situation occurring in my own country, Ireland, where convergence with the EU average has been achieved – indeed surpassed – but where the economic gap between different regions is widening. It is extremely important that this gap does not continue to widen, and one of the ways of ensuring this is to increase investment in innovation, research and development in those regions that are lagging behind. I want to thank Mr Guellec for including my suggestion on the importance of social capital in boosting regional economic growth. We are all aware of the role played by physical capital, natural capital and human capital as the basis for economic growth and development. However, social capital, which is the latent resource residing within and among cooperating groups, provides the added value. Data from the UN Handbook, which relates to a very significant number of countries, indicates that the contribution of social capital to economic growth is in the order of 5% of GDP. Finally, in response to the comment by Mr Clark, who suggests we should have ‘trade not aid’, I would say that in the EU we manage both – trade via the single market and targeted aid where needed. That is the best of both worlds."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najskôr by som chcela zablahoželať obom spravodajcom. V správe pána Guelleca sa zdôrazňuje skutočnosť, že hoci sa medzi členskými štátmi vyskytuje konvergencia, taktiež sa zväčšujú regionálne a miestne rozdiely. Táto situácia sa týka samotného jadra kohéznej politiky a jasne poukazuje na potrebu začleniť do všetkých politík významný územný rozmer, a to najmä do lisabonskej stratégie. Videla som túto situáciu vo svojej krajine, v Írsku, kde sa dosiahla konvergencia s priemerom EÚ, v podstate ho prekonala, ale pritom sa stále zväčšuje hospodárska priepasť medzi rôznymi regiónmi. Je nesmierne dôležité, aby sa táto priepasť už ďalej nerozširovala jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je zvýšiť investície do inovácií, výskumu a vývoja v regiónoch, ktoré zaostávajú. Chcem poďakovať pánovi Guellecovi za začlenenie môjho návrhu o dôležitosti sociálneho kapitálu pri zvyšovaní regionálneho hospodárskeho rastu. Všetci si uvedomujeme úlohu, ktorú zohrávajú fyzický, prírodný a ľudský kapitál, ktoré sú základom hospodárskeho rastu a rozvoja. Sociálny kapitál, ktorý je skrytým zdrojom v rámci spolupracujúcich skupín a medzi nimi, však poskytuje pridanú hodnotu. Údaje z príručky OSN týkajúce sa významného množstva krajín hovoria, že príspevok sociálneho kapitálu k hospodárskemu rastu je 5 % HDP. A nakoniec by som chcela odpovedať na pripomienku pána Clarka, ktorý navrhol „obchod, nie pomoc“. V EÚ riadime oboje, obchod prostredníctvom jednotného trhu a zacielenú pomoc tam, kde je potrebná. To je to najlepšie z oboch svetov."@sk19
"Gospod predsednik, najprej želim čestitati obema poročevalcema. Poročilo gospoda Guelleca poudarja dejstvo, da se kljub gospodarski konvergenci, do katere prihaja med državami članicami, povečujejo regionalna in lokalna neskladja. Te razmere zadevajo samo bistvo kohezijske politike ter jasno kažejo, da je treba v vse politike in zlasti v lizbonsko strategijo vključiti pomembno ozemeljsko razsežnost. Take razmere so se pojavile tudi na Irskem, kjer je bila dosežena konvergenca glede na povprečje EU – povprečje je bilo celo preseženo – gospodarske razlike med regijami pa se večajo. Izredno pomembno je, da se te razlike ne večajo še naprej, in eden od načinov, da se to zagotovi, je povečanje naložb v inovacije, raziskave in razvoj v tistih regijah, ki zaostajajo. Rada bi se zahvalila gospodu Guellecu, da je vključil moj predlog o pomembnosti socialnega kapitala pri spodbujanju regionalne gospodarske rasti. Vsi se zavedamo vloge fizičnega, naravnega in človeškega kapitala kot podlage gospodarske rasti in razvoja. Dodano vrednost pa daje socialni kapital, ki je prikrit vir, ki se nahaja znotraj in med sodelujočimi skupinami. Podatki iz priročnika ZN, ki se navezujejo na veliko število držav, kažejo, da je prispevek socialnega kapitala h gospodarski rasti 5 % BDP. Na koncu bi odgovorila na pripombo gospoda Clarka, ki je predlagal „trgovino namesto pomoči“, da v EU izvajamo oboje – trgovino prek enotnega trga in usmerjeno pomoč, kjer je potrebna. To je najboljše od obeh svetov."@sl20
"Herr talman! Först av allt vill jag gratulera de båda föredragande. I Guellecbetänkandet lyfts det faktum fram att även om det pågår en ekonomisk konvergens mellan medlemsstaterna ökar också de regionala och lokala skillnaderna. Denna situation berör själva kärnan i sammanhållningspolitiken och visar tydligt på behovet av att införa en betydande territoriell dimension på alla politikområden, men framför allt i Lissabonstrategin. Jag har sett den här situationen uppstå i mitt eget land, Irland, där vi har uppnått konvergens med EU:s genomsnitt och rentav överträffat det, men där den ekonomiska klyftan mellan olika regioner växer. Det är ytterst viktigt att denna klyfta inte fortsätter att utvidgas och ett sätt att åstadkomma detta är att öka investeringarna i innovation, forskning och utveckling i de regioner som släpar efter. Jag tackar Ambroise Guellec för att han tog in mitt förslag om vikten av det sociala kapitalet för att stärka den regionala ekonomiska tillväxten. Vi är alla medvetna om vilken roll fysiska, naturliga och mänskliga resurser spelar som grund för ekonomisk tillväxt och utveckling. Men det sociala kapitalet, som är den latenta resurs inom och mellan grupper som samarbetar, är vad som skapar mervärde. Uppgifter från FN-handboken, som avser ett mycket stort antal länder, visar att det sociala kapitalets bidrag till den ekonomiska tillväxten ligger på omkring 5 procent av BNP. Som svar på anmärkningen från Derek Roland Clark, som föreslår att vi ska ha handel, inte bistånd, vill jag säga att i EU klarar vi båda delarna – handel genom den inre marknaden och riktat stöd där det behövs. Det är det bästa av båda världar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"D.R. Clark"13
"Marian Harkin (ALDE ). –"18,5,20,15,1,19,14,14,16,11,16,11,4,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph