Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-20-Speech-3-449"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080220.19.3-449"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this motion for a resolution on supporting scientific cooperation with Africa is very timely, because it comes hot on the heels of a series of statements on science in Africa over the last 12 months – by the United Nations Economic Commission for Africa in January 2007, in the G8 Summit Declaration about strengthening research and development cooperation and in the new chapter on ICT and science and technology in the EU-Africa Strategy. With the Science with Africa conference in Addis Ababa coming up in March, this is indeed the moment for the European Parliament to register its support for a new and intensified approach to EU-Africa scientific cooperation. Of course, there have been initiatives in the past. There have been scholarships and research fellowships to help African scientists come and work in Europe. There has been support for certain projects. But what there has not been is fully developed two-way scientific cooperation between Africa and the EU. There is not yet a solid research base within Africa for Africa. The statistics say it all. Africa has only 1% of the world’s scientific researchers, but 13% of the world’s population. Only 1 in 10 000 people in Africa is a scientist or engineer, whereas the figure is 1 in 200 in industrial nations. Yet, because of climate change, there is no part of the planet where research is more vital. Global warming in Africa threatens to wipe out the modest progress that has been made towards the Millennium Development Goals. But, if only the science and technology base was stronger, climate change could also be an opportunity for Africa. This motion for a resolution rightly makes specific mention of solar energy. It is the renewable energy which Africa has in abundance. Huge advances are being made today in photovoltaic technology. Last Friday, I was at the New and Renewable Energy Centre in Blyth in Northumberland, where innovative research is going on to reduce the cost of solar electricity by focusing the sun’s rays on very small silicon cells. I am delighted that this research is happening in my constituency, but unless such research and development happens in Africa too, the immense potential of photovoltaics to deliver megawatts of electricity across Africa will never be realised. I hope that this is the sort of scientific cooperation we are now moving towards."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, tento návrh usnesení o podpoře vědecké spolupráce s Afrikou přichází nyní velmi vhod, neboť následuje po řadě prohlášení o vědě v Africe za posledních 12 měsíců – prohlášení ze strany Hospodářské komise OSN pro Afriku z ledna 2007, prohlášení summitu G8 o posílení spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a nové kapitole o IKT a vědě a technologiích ve strategii EU-Afrika. Pokud jde o vědu, africká konference v Addis Abebě, která se bude konat v březnu, je opravdu momentem pro Evropský parlament, aby podpořil nový a intenzívní přístup k vědecké spolupráci mezi EU a Afrikou. Samozřejmě, že zde byly v minulosti iniciativy. Byla zde stipendia a peníze na výzkum, aby se africkým vědcům usnadnil vstup do Evropy a práce zde. U určitých projektů existovala podpora. Ale co neexistovalo, byla plně rozvinutá oboustranná vědecká spolupráce mezi Afrikou a EU. V Africe dosud neexistuje pevná výzkumná základna pro Afriku. Statistiky to říkají jasně. Afrika má pouze 1 % výzkumníků na světě, ale 13 % světového obyvatelstva. Pouze 1 z 10 000 lidí v Africe je vědec či inženýr, zatímco tento poměr u průmyslově vyspělých národů je 1 z 200. Přesto kvůli změně klimatu neexistuje na této planetě místo, kde by byl výzkum důležitější. Globální oteplování může v Africe zničit i ten nejmenší dosažený pokrok směrem k rozvojovým cílům tisíciletí. Ale, pokud by základna vědy a technologií byla silnější, mohla by být změna klimatu pro Afriku též příležitostí. Tento návrh usnesení správně zvlášť zmiňuje solární energii. Je to obnovitelná energie, které má Afrika nadbytek. K velkému pokroku dochází dnes ve fotovoltaické technologii. Minulý týden v pátek jsem byla v New and Renewable Energy Centre v Blythu v Northumberlandu, kde pokračuje inovativní výzkum zaměřený na snížení nákladů solární elektřiny tím, že se sluneční paprsky zaměří na velmi male křemíkové buňky. Těší mě, že k tomuto výzkumu dochází v mém volebním obvodě, ale pokud tento výzkum nebude probíhat také v Africe, ohromný potenciál fotovoltaiky pro výrobu megawattů elektřiny v celé Africe nikdy nebude využit. Doufám, že toto je druh vědecké spolupráce, kde se nyní pohybujeme vpřed."@cs1
"Hr. formand! Dette beslutningsforslag om støtte til videnskabeligt samarbejde med Afrika kommer meget belejligt, fordi det kommer lige umiddelbart efter en række erklæringer inden for det seneste år om videnskab i Afrika. Det drejer sig om erklæringer fra FN's Økonomiske Kommission i januar 2007, i G8-topmødedeklarationen om styrkelse af forsknings- og udviklingssamarbejde og i det nye kapitel om ICT, videnskab og teknologi i EU-Afrika-strategien. Med afholdelsen af Videnskab med Afrikakonferencen i Addis Ababa i marts er dette det helt rette tidspunkt for Parlamentet til at give sin støtte til en ny og intensiveret tilgang til det videnskabelige samarbejde mellem EU og Afrika. Der er naturligvis blevet taget initiativer tidligere. Der er blevet tildelt legater og forskningsstipendier til at hjælpe afrikanske videnskabsfolk til at komme og arbejde i Europa. Der er ydet støtte til visse projekter, men der er endnu ikke blevet etableret et fuldstædig gensidigt videnskabeligt samarbejde mellem Afrika og EU. Der findes endnu ikke en velfunderet forskningsbase i Afrika for Afrika. Statistikkerne taler deres tydelige sprog. Afrika har kun 1 % af verdens videnskabelige forskere, men 13 % af verdens befolkning. Kun 1 ud af 10.000 mennesker i Afrika er videnskabsmand eller ingeniør, hvorimod tallet er 1 ud af 200 i industrilandene. Ikke desto mindre er der ikke noget sted i verden, hvor forskning er mere nødvendig som følge af klimaforandringer. Global opvarmning i Afrika truer med at fjerne de beskedne fremskridt, som man har gjort for at nå milleniumudviklingsmålene. Men hvis bare den videnskabelige og teknologiske viden var bedre, kunne klimaforandringer også vendes til noget positivt for Afrika. Dette beslutningsforslag fremhæver, med rette, specifikt solenergi. Det er netop den type af vedvarende energi, som Afrika har til overflod. Der gøres enorme fremskridt inden for solcelleenergi i dag. Sidste fredag besøgte jeg Center for Ny og Vedvarende Energi i Blyth, Northumberland, hvor innovativ forskning skal reducere omkostningerne til solelektricitet ved at rette solens stråler mod meget små siliciumceller. Jeg er glad for, at denne forskning finder sted i min del af verden. Men medmindre en sådan forskning og udvikling også finder sted i Afrika, vil det kæmpe potentiale, som ligger i solenergiens evne til at producere store mængder af elektricitet til hele Afrika, aldrig blive udnyttet. Jeg håber, at det er den slags videnskabelige samarbejde, som vi nu er ved at bevæge os i retning af."@da2
"Herr Präsident! Dieser Entschließungsantrag zur Unterstützung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Afrika wird zum richtigen Zeitpunkt vorgelegt, unmittelbar im Anschluss an mehrere Erklärungen über die Wissenschaft in Afrika, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden – im Januar 2007 von der UN-Wirtschaftskommission für Afrika, auf dem G8-Gipfel die Erklärung über die Vertiefung der Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit und im neuen Kapitel die Erklärung über IKT und Wissenschaft und Technologie in der EU-Afrika-Strategie. Vor dem Hintergrund der Konferenz „Wissenschaft mit Afrika“, die im März in Addis Abeba stattfinden wird, ist dies tatsächlich der richtige Zeitpunkt für das Europäische Parlament, um seine Unterstützung für einen neuen, vertieften Ansatz für die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der EU und Afrika zum Ausdruck zu bringen. Natürlich hat es auch in der Vergangenheit Initiativen gegeben. Es gibt Stipendien und Forschungsstipendien, die es afrikanischen Wissenschaftlern ermöglichen, nach Europa zu kommen und hier zu arbeiten. Bestimmte Projekte werden unterstützt. Eine umfassende bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Afrika und der EU ist jedoch noch nicht gegeben. Es gibt in Afrika noch keine solide Forschungsgrundlage für Afrika. Die Statistik spricht eine deutliche Sprache. Afrika hat einen Anteil von 13 % an der Weltbevölkerung, verfügt aber lediglich über 1 % des wissenschaftlichen Forscherpotenzials weltweit. Nur einer von 10 000 afrikanischen Bürgern ist Wissenschaftler oder Ingenieur, während das Verhältnis in den Industrieländern bei 1 : 200 liegt. Und doch gibt es aufgrund des Klimawandels keinen anderen Teil der Erde, in dem die Forschung so lebenswichtig ist wie in Afrika. Die globale Erwärmung droht die bescheidenen Fortschritte zunichte zu machen, die in Afrika auf dem Weg zu den Millenniums-Entwicklungszielen erreicht worden sind. Doch wenn eine tragfähigere Wissenschafts- und Technologiegrundlage vorhanden wäre, könnte der Klimawandel auch eine Chance für Afrika sein. In dem Entschließungsantrag wird zu Recht ganz konkret auf die Sonnenenergie verwiesen. Dies ist der erneuerbare Energieträger, der in Afrika reichlich vorhanden ist. Derzeit werden enorme Fortschritte in der Fotovoltaiktechnologie erzielt. Am Freitag letzter Woche habe ich das Zentrum für neue und erneuerbare Energieträger in Blyth in Northumberland besucht, wo im Rahmen innovativer Forschungsvorhaben nach Wegen gesucht wird, um die Kosten der Stromerzeugung aus Solarenergie durch die Bündelung der Sonnenstrahlen auf winzig kleine Silikonzellen zu senken. Ich freue mich, dass diese Forschungsvorhaben in meinem Wahlkreis durchgeführt werden, aber solange nicht auch in Afrika eine solche Forschung und Entwicklung betrieben wird, kann das enorme Potenzial der Fotovoltaik, die ganz Afrika umfangreich mit Strom versorgen könnte, nicht genutzt werden. Ich hoffe, dass dies die Art der wissenschaftlichen Zusammenarbeit ist, die wir jetzt anstreben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη της επιστημονικής συνεργασίας με την Αφρική είναι καθ’ όλα επίκαιρη, διότι έρχεται αμέσως μετά από σειρά δηλώσεων για την επιστήμη στην Αφρική τους τελευταίους 12 μήνες – από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική τον Ιανουάριο του 2007, στη δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Ομάδας G8 σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας έρευνας και ανάπτυξης, και στο νέο κεφάλαιο για τις ΤΠΕ και την επιστήμη και την τεχνολογία στη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής. Καθώς έπεται η διάσκεψη για την Επιστήμη με την Αφρική στην Αντίς Αμπέμπα τον προσεχή Μάρτιο, αυτή είναι πράγματι η στιγμή να καταγράψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη στήριξή του σε μια νέα και ενισχυμένη προσέγγιση στην επιστημονική συνεργασία ΕΕ-Αφρικής. Βεβαίως και υπήρξαν πρωτοβουλίες στο παρελθόν. Θεσπίστηκαν υποτροφίες και ερευνητικές χορηγίες για να βοηθηθούν οι αφρικανοί επιστήμονες να έλθουν και να εργαστούν στην Ευρώπη. Υπήρξε υποστήριξη για ορισμένα προγράμματα. Αυτό, όμως, που δεν υπήρξε είναι μια πλήρως ανεπτυγμένη αμφίδρομη επιστημονική συνεργασία μεταξύ Αφρικής-ΕΕ. Δεν υπάρχει ακόμα μια εδραία ερευνητική βάση εντός της Αφρικής για την Αφρική. Οι στατιστικές τα λένε όλα. Η Αφρική έχει μόνο το 1% των επιστημονικών ερευνητών του κόσμου, αλλά το 13% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μόνο 1 στους 10 000 ανθρώπους στην Αφρική είναι επιστήμονας ή μηχανικός, ενώ ο αριθμός είναι 1 στους 200 στα βιομηχανικά έθνη. Ωστόσο, λόγω της αλλαγής του κλίματος, δεν υπάρχει άλλο μέρος του πλανήτη όπου η έρευνα να διαλαμβάνει πιο ζωτική σημασία. Η υπερθέρμανση του πλανήτη στην Αφρική απειλεί να εξαλείψει τη συγκρατημένη πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Αν, όμως, ήταν ισχυρότερη η βάση της επιστήμης και της τεχνολογίας, η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε, επίσης, να αποτελέσει ευκαιρία για την Αφρική. Αυτή η πρόταση ψηφίσματος ορθώς κάνει ειδική μνεία στην ηλιακή ενέργεια. Είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που στην Αφρική πλεονάζει. Σημειώνονται τεράστια άλματα σήμερα στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών. Την περασμένη Παρασκευή, ήμουνα στο Κέντρο Νέων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Blyth στο Northumberland, όπου συνεχίζεται η καινοτόμος έρευνα με στόχο τη μείωση του κόστους της ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της συγκέντρωσης των ηλιακών ακτινών σε μικροσκοπικά πυριτικά κύτταρα. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που αυτή η έρευνα πραγματοποιείται στην εκλογική μου περιφέρεια, μέχρι όμως να πραγματοποιηθεί αυτή η έρευνα και ανάπτυξη στην Αφρική, το τεράστιο δυναμικό των φωτοβολταϊκών να παράγουν μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Αφρική δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Ελπίζω ότι αυτό είναι το είδος επιστημονικής συνεργασίας το οποίο επιδιώκουμε."@el10
"Señor Presidente, esta propuesta de resolución sobre la prestación de apoyo a la cooperación científica con África es muy oportuna, puesto que es inmediatamente posterior a una serie de declaraciones sobre ciencia en África efectuadas a lo largo de los últimos doce meses por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África en enero de 2007, en la Declaración de la Cumbre del G8 acerca del refuerzo de la cooperación a la investigación y el desarrollo, y en el nuevo capítulo sobre TIC, ciencia y tecnología en la Estrategia UE-África. En el contexto de la próxima celebración de la conferencia Ciencia con África en Addis Ababa en marzo, el presente es indudablemente un momento idóneo para que el Parlamento Europe registre su apoyo a un planteamiento nuevo y reforzado respecto a la cooperación científica entre la UE y África. Obviamente, ha habido iniciativas en el pasado. Se han otorgado becas generales y de investigación para ayudar a los científicos africanos a trabajar en Europa. Se han apoyado ciertos proyectos. Sin embargo, lo que no se ha dado es una cooperación científica consolidada y de doble dirección entre África y la UE. No existe aún una base sólida de investigación en África, para África. Las estadísticas son ilustrativas. África cuenta únicamente con el 1 % del total de investigadores científicos, pero concentra al 13 % de la población mundial. Sólo 1 de cada 10 000 residentes en África es científico o ingeniero, cuando esa proporción es de 1 de cada 200 en los países industriales. Sin embargo, a causa del cambio climático, no hay región del planeta donde la investigación sea más vital. El calentamiento global en África amenaza con acabar con los modestos avances logrados hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, si la base científica y tecnológica fuera más sólida, el cambio climático podría representar también una oportunidad para África. En esta propuesta de resolución, acertadamente, se hace mención específica de la energía solar. La energía renovable es la que abunda en África. Actualmente se realizan enormes avances en el campo de la tecnología fotovoltaica. El pasado viernes visité el situado en Blyth, en Northumberland, donde se desarrollan innovadores estudios para reducir el coste de la electricidad solar mediante el enfoque de los rayos solares sobre células de silicio de dimensión muy reducida. Me complace enormemente que estas investigaciones se lleven a cabo en mi circunscripción, pero si estas tareas de investigación y desarrollo no se llevan a cabo también en África, el inmenso potencial de la energía fotovoltaica para generar megavatios de electricidad en toda África nunca se materializará. Confío en que este sea el tipo de cooperación científica hacia el que nos dirigimos actualmente."@es21
"Härra president, resolutsiooni ettepanek teaduskoostöö toetamise kohta Aafrikaga on vaga õigeaegne, sest see tuleb otse pärast avaldusi teaduse kohta Aafrikas viimase 12 kuu jooksul – Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Aafrika Majanduskomisjoni poolt 2007. aasta jaanuaris, G8 tippkohtumise deklaratsioonis. Mis puudutab märtsis Addis Abebas toimuvat konverentsi Teadus Aafrikaga, siis praegu on tõesti see hetk, kus Euroopa Parlament peaks toetama uut ja intensiivsemat lähenemist ELi-Aafrika vahelisele teaduskoostööle. Loomulikult, initsiatiivi on näidatud ka minevikus. On antud stipendiume ning uurimistööks teadusstipendiume, et aidata Aafrika teadlastel tulla ja töötada Euroopas. On toetatud teatud projekte. Kuid see, mida ei ole, on korralikult väljatöötatud kahepoolne teaduskoostöö Aafrika ja ELi vahel. Aafrikas ei eksisteeri kindlat teadusuuringute baasi Aafrika enda jaoks. See on kõik loetav statistikast. Aafrikas on vaid 1% maailma teadusuurijatest, kuid 13% maailma rahvastikust. Vaid 1 inimene 10 000-st on Aafrikas teadlane või insener, samal ajal kui see arv tööstusriikides on 1 inimene 200-st. Siiski ei ole kliimamuutuste tõttu meie planeedil muud kohta, kus uuringud oleks nii eluliselt tähtsad. Globaalne soojenemine ähvardab Aafrikas hävitada sellegi tagasihoidliku edu, mis seal on saavutatud aastatuhande arengu eesmärkidest lähtuvalt. Kui ainult teadus- ja tehnoloogiabaas oleks tugevam, siis oleks ka Aafrikal võimalus kliimamuutusega toime tulla. Resolutsiooni ettepanek märgib õigustatult ka päikeseenergiat. See on taastuvenergia, mida on Aafrikas külluslikult. Tänaseks on toimunud suur edasiminek päikesepatareide tehnoloogias. Möödunud reedel külastasin ma Uue ning Taastuvenergia Keskust Blythis Northumberlandis, kus tegeletakse innovatiivse teadustööga vähendamaks päikese(elektri)energia kulusid, koondades päikesekiiri väga väikestele silikoonist fotoelementidele. Mul on hea meel selle üle, et uurimustöö toimub minu valimisringkonnas, kuid seni, kuni sellist arengut ei toimu ka Aafrikas, jääb seal kasutamata tohutu ressurss saada päikesepatareide abil megavatte elektrit üle terve kontinendi. Ma loodan, et see on just sedasorti teaduskoostöö, mille poole me praegu liigume."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä päätöslauselmaesitys Afrikan kanssa tehtävän tieteellisen yhteistyön tukemisesta osuu juuri oikeaan aikaan, koska se tulee heti Afrikassa viimeisten 12 kuukauden aikana tehtyä tiedettä koskevien lausuntojen kannoilla. Lausunnot antoi Yhdistyneiden Kansakuntien Afrikan talouskomissio tammikuussa 2007 G8-maiden huippukokouksen julkilausumassa tiede- ja kehitysyhteistyön vahvistamisesta ja uudessa luvussa tieto- ja viestintätekniikasta ja tieteestä ja teknologiasta EU:n ja Afrikan välisessä strategiassa. Addis Abebassa ensi maaliskuussa järjestettävässä Science with Africa -konferenssissa Euroopan parlamentti saa tilaisuuden osoittaa tukensa uudelle ja tiiviimmällä lähestymistavalle EU:n ja Afrikan välisessä tieteellisessä yhteistyössä. Aiemminkin on tietenkin ollut aloitteita. Afrikkalaisia tutkijoita on avustettu apurahoin ja tutkijastipendein tulemaan töihin Eurooppaan. Tiettyjä hankkeita on tuettu. Kuitenkaan Afrikan ja EU:n välille ei ole kehitetty täysin kaksisuuntaista tieteellistä yhteistyötä. Afrikassa ei ole vielä vakaata tutkimuspohjaa Afrikkaa varten. Tämä näkyy tilastoistakin. Afrikassa on vain yksi prosentti maailman tutkijoista, mutta 13 prosenttia maailman väestöstä. Vain joka kymmenestuhannes ihminen Afrikassa on tutkija tai insinööri, kun taas teollisuusmaissa vastaava luku on joka kahdessadas. Ilmastonmuutoksen takia tutkimus ei ole missään muualla maapallolla yhtä tärkeää. Ilmaston lämpeneminen Afrikassa uhkaa pyyhkiä pois sen vaatimattoman edistyksen, johon on päästy vuosituhannen kehitystavoitteisiin pyrittäessä. Jos tiede- ja teknologiaperusta olisi vahvempi, ilmastonmuutos voisi olla myös tilaisuus Afrikalle. Tässä päätöslauselmaesityksessä mainitaan perustellusti erityisesti aurinkoenergia. Se on uusiutuvaa energiaa, jota Afrikassa riittää. Aurinkosähköteknologiassa on päästy nykyään merkittävästi eteenpäin. Kävin viime perjantaina uuden ja uusiutuvan energian keskuksessa Blythissä Northumberlandissa, missä tehdään innovatiivista tutkimusta aurinkosähkön kustannusten pienentämisestä keskittämällä auringonsäteet erittäin pieniin piikennoihin. Olen ilahtunut, että tällaista tutkimusta tehdään omassa vaalipiirissäni, mutta jos tällaista tutkimusta ja kehitystä ei tapahdu myös Afrikassa, aurinkosähkön valtava potentiaali sähkön megawattien toimittamisessa eri puolille Afrikkaa ei koskaan tule käyttöön. Toivon, että siirrymme seuraavaksi kohti tällaista tieteellistä yhteistyötä."@fi7
"Monsieur le Président, cette proposition de résolution sur le renforcement de la coopération scientifique avec l'Afrique tombe à point nommé car elle suit de très près une série de déclarations relatives à la science en Afrique qui ont été faites au cours des 12 derniers mois: par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique en janvier 2007, dans la déclaration du sommet du G8 sur le renforcement de la coopération en recherche et développement, et dans le nouveau chapitre consacré aux TIC, à la science et à la technologie de la stratégie UE-Afrique. En vue de la conférence «La science et l'Afrique» programmée à Addis-Abeba en mars, le moment est en effet venu pour le Parlement européen de marquer son soutien envers une nouvelle approche intensifiée de la coopération scientifique entre l'UE et l'Afrique. Bien sûr, d'autres initiatives ont déjà été menées par le passé. Des bourses de recherche ont été octroyées pour aider les scientifiques africains à venir travailler en Europe. Certains projets ont reçu de l'aide. Ce que l'on n'a toutefois pas encore vu, c'est une coopération scientifique bilatérale à part entière entre l'Afrique et l'UE. Il n'existe pas encore de base de recherche solide établie en Afrique et pour l'Afrique. Les statistiques sont éloquentes: bien que renfermant 13 % de la population mondiale, l'Afrique compte à peine 1 % des chercheurs scientifiques du monde. Sur ce continent, seulement une personne sur 10 000 est scientifique ou ingénieur, contre une sur 200 dans les pays industrialisés. À cause du changement climatique, aucun autre endroit de la planète n'a autant besoin de la recherche. En Afrique, le réchauffement planétaire menace de balayer les modestes progrès qui ont été réalisés dans le sens des objectifs du millénaire pour le développement. Pourtant, si la base scientifique et technologique était plus solide, le changement climatique pourrait même se transformer en opportunité pour l'Afrique. Cette proposition de résolution évoque à juste titre l'énergie solaire, une forme d'énergie renouvelable dont l'Afrique dispose en abondance. La technologie photovoltaïque bénéficie aujourd'hui de progrès énormes. Vendredi passé, j'ai effectué une visite au de Blyth, dans le Northumberland, où des recherches innovantes sont menées en vue de réduire le coût de l'électricité solaire par une focalisation des rayons solaires sur de minuscules cellules de silicone. Je suis ravie de constater que ces recherches se déroulent dans ma circonscription mais, à moins que de telles activités de recherche et de développement ne soient menées en Afrique également, l'immense capacité potentielle de l'énergie photovoltaïque à livrer des mégawatts d'électricité dans toute l'Afrique ne pourra jamais être exploitée. J'espère que nous évoluons à présent vers ce type de coopération scientifique."@fr8
"Elnök úr, ez az állásfoglalási indítvány az Afrikával való tudományos együttműködés támogatásáról nagyon időszerű, mert szorosan a nyomában jár az elmúlt 12 hónapban a témát illetően elhangzott nyilatkozatoknak – 2007 januárjában az ENSZ Afrikai Gazdasági Bizottsága részéről, a G8-csúcstalálkozó nyilatkozatában a kutatási és fejlesztési együttműködés megerősítéséről és az EU-Afrika Stratégia új, információs és kommunikációs technológiákról (IKT), valamint tudományról és technológiáról szóló fejezetében. A márciusi, Addis-Abebában megrendezendő Tudomány Afrikával című konferenciára figyelemmel valóban ez az a pillanat, amikor az Európai Parlament elköteleződhet az EU és Afrika közötti tudományos együttműködés új, intenzívebb megközelítésének támogatása mellett. Természetesen voltak kezdeményezések a múltban is. Voltak ösztöndíjak és kutatási programok, amelyek segítették afrikai tudósok Európába jövetelét és itteni munkáját. Volt támogatás bizonyos projektekre. Azonban a teljesen kidolgozott, kétoldalú tudományos együttműködés az EU és Afrika között eddig nem valósult meg. Afrikában nincsenek meg a magáért Afrikáért végzett kutatás szilárd alapjai. A statisztikai adatok mindent elárulnak. A világ tudományos kutatóinak csupán egy százaléka afrikai, pedig a földrész lakossága a világ népességének 13%-át teszi ki. Afrikában minden tízezer emberből csupán egy a kutató vagy mérnök, ez az arány az iparosodott országokban egy a kétszázból. Az éghajlatváltozás miatt pedig nincs még egy hely a Földön, ahol égetőbb szükség lenne a kutatásra. Afrikában a globális felmelegedés olyan következményekkel fenyeget, amelyek elsöpörhetik a Millenniumi Fejlesztési Célok elérése felé tett szerény előrehaladást. Ha viszont a tudomány és a technológia alapjai erősebbek lennének, az éghajlatváltozás esélyt is jelenthetne Afrikának. Ez az állásfoglalási indítvány joggal tesz említést a napenergiáról. Ez az a megújuló energiaforrás, amelyben Afrika bővelkedik. Napjainkban a fotovoltaikus technológia fejlődése hatalmas léptekben halad. Múlt pénteken a Northumberland-beli Blyth-ban voltam az Új és Megújuló Energiák Központban (New and Renewable Energy Centre), ahol forradalmi kutatás folyik a napból nyert elektromos áram előállítási kötségeinek csökkentésére irányulóan, a napsugaraknak egészen kicsi szilikoncellákra gyűjtése által. Nagy örömömre szolgál, hogy ez a kutatás az én választókerületemben folyik, de ha Afrikában nem történik ilyen kutatás és fejlesztés, akkor a fotovoltaikus technológiában rejlő hatalmas lehetőség, amely szerte Afrikában sok-sok megawattnyi áramot jelentene, soha nem valósul meg. Remélem az ilyen jellegű tudományos együttműködés felé teszünk most lépéseket."@hu11
". Signor Presidente, la presente proposta di risoluzione a sostegno della cooperazione scientifica con l’Africa è davvero opportuna, in quanto è immediatamente successiva a una serie di dichiarazioni sulla scienza in Africa nel corso degli ultimi 12 mesi, da parte della Commissione economica per l’Africa delle Nazioni Unite a gennaio del 2007, nella dichiarazione del vertice del G8 relativa al rafforzamento della cooperazione in ricerca e sviluppo nonché nel nuovo capitolo su TIC e scienza e tecnologia della strategia UE-Africa. Con la conferenza “La scienza e l’Africa” che si svolgerà a marzo ad Addis Abeba, per il Parlamento europeo è giunto infatti il momento di dichiarare il proprio sostegno per un nuovo approccio rafforzato alla cooperazione scientifica UE-Africa. Ovviamente, ci sono state iniziative in passato; sono state erogate borse di studio per la scienza e la ricerca intese ad aiutare gli studenti africani a venire e lavorare in Europa; sono stati sostenuti alcuni progetti; tuttavia è mancata la cooperazione scientifica a doppio senso completamente sviluppata tra Africa e UE. Non esiste ancora una solida base di ricerca in Africa. Le statistiche parlano chiaro. L’Africa ha solo l’1% dei ricercatori scientifici del mondo, ma costituisce il 13% della popolazione mondiale. Solo una persona su 10 000 in Africa è scienziato o ingegnere, mentre nei paesi industrializzati il dato è di 1 su 200. Tuttavia, a causa del cambiamento climatico, non esiste luogo del pianeta in cui la ricerca sia più essenziale. Il riscaldamento globale in Africa minaccia di distruggere i modesti progressi compiuti verso gli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Ma, se solo la base di scienza e tecnologia fosse più solida, il cambiamento climatico potrebbe rappresentare per l’Africa anche un’opportunità. La presente proposta di risoluzione fa giustamente specifico riferimento all’energia solare, un’energia rinnovabile di cui l’Africa dispone in abbondanza. Sono stati compiuti enormi passi avanti oggi nella tecnologia fotovoltaica. Lo scorso venerdì, mi trovavo al Centro per le energie nuove e rinnovabili a Blyth, nella regione di Northumberland, in cui si sta conducendo una ricerca innovativa intesa a ridurre il costo dell’elettricità solare concentrando i raggi del sole su celle di silicio molto piccole. Sono lieta che tale ricerca si stia svolgendo nella mia circoscrizione, ma se ricerca e sviluppo non vengono condotti anche in Africa, l’immenso potenziale del fotovoltaico di produrre megawatt di elettricità in tutta l’Africa non verrà mai realizzato. Auspico che sia questo il tipo di cooperazione scientifica verso cui ci stiamo dirigendo."@it12
"Pone Pirmininke, šiam pasiūlymui dėl rezoliucijos, skirtos palaikyti mokslinį bendradarbiavimą su Afrika, jau atėjo metas, kadangi ji seka iš karto po eilės pareiškimų dėl mokslo Afrikoje per pastaruosius 12 metų – Jungtinių Tautų Afrikos ekonomikos komisijos 2007 m. sausio mėnesį, Didžiojo aštuoneto (G8) viršūnių deklaracijoje dėl mokslo tyrimų ir plėtros bendradarbiavimo stiprinimo bei naujame Europos Sąjungos ir Afrikos strategijos skyriuje dėl IRT bei mokslo ir technologijų. Artėjant konferencijai „Mokslas su Afrika“, kuri kovo mėnesį bus surengta Adis Abeboje, Europos Parlamentui iš tiesų atėjo laikas oficialiai reglamentuoti savo paramą naujam bei intensyvesniam požiūriui į mokslinį bendradarbiavimą tarp Europos Sąjungos ir Azijos. Žinoma, praeityje jau yra buvę iniciatyvų. Buvo skiriamos stipendijos ir mokslinės stažuotės, siekiant padėti Afrikos mokslininkams atvykti ir dirbti Europoje. Kai kuriems projektams buvo suteikiama parama. Tačiau iki šiol dvišalis mokslinis bendradarbiavimas tarp Afrikos ir ES nebuvo pilnai išvystytas. Iki šiol Afrikoje nėra stiprios tyrimų bazės pačiai Afrikai. Viską pasako statistika. Afrika turi tik 1 % pasaulio mokslinių tyrinėtojų palyginus su 13 % pasaulio gyventojų. Tik 1 iš 10 000 žmonių Afrikoje yra mokslininkas arba inžinierius, palyginus su santykiu 1 iš 200 industrializuotose tautose. Tačiau dėl klimato kaitos nėra planetos dalies, kur moksliniai tyrimai būtų labiau svarbesni. Afrikoje visuotinis atšilimas grasina nuniokoti tą kuklią pažangą, kuri buvo padaryta siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Tačiau, jeigu tik mokslo ir technologijos bazė būtų stipresnė, klimato kaita Afrikai galėtų atverti dar vieną galimybę. Šis pasiūlymas dėl rezoliucijos teisingai atskirai mini saulės energiją. Tai atsiniaujančioji energija, kurios Afrika turi gausiai. Šiandien didžiulė pažanga yra daroma fotovoltinėje technologijoje. Praėjusi penktadienį lankiausi Naujosios ir atsiniaujančiosios energijos centre Blaite (Blyth) Nortumberlande, kur vyksta inovaciniai tyrimai, siekiantys sumažinti saulės elektros kainas koncentruojant saulės spindulius į labai mažas silikono ląsteles. Man labai džiugu, kad šis tyrimas vyksta mano apygardoje, tačiau, nebent tokie tyrimai ir plėtra taip pat įvyks Afrikoje, didžiulis fotovoltų sistemų potencialas generuoti elektros megavatus po visą Afriką niekada nebus įgyvendintas. Tikiuosi, kad būtent tokį mokslinį bendradarbiavimą dabar vystome į priekį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šis rezolūcijas priekšlikums par atbalstu zinātniskai sadarbībai ar Āfriku ir ļoti savlaicīgs, jo tas seko vairākiem paziņojumiem pēdējo 12 mēnešu laikā par zinātni Āfrikā – Apvienoto Nāciju Organizācijas Āfrikas Ekonomikas komisijas paziņojumam 2007. gada janvārī, G8 valstu sarunu augstākajā līmenī deklarācijai par sadarbības stiprināšanu pētniecības un attīstības jomā un jaunajai nodaļai par IKT un zinātni, un tehnoloģiju ES un Āfrikas stratēģijā. Tuvojoties marta konferencei Adisabebā par sadarbību ar Āfriku zinātnes jomā, ir pienācis īstais laiks, lai Eiropas Parlaments izteiktu savu atbalstu jaunai un intensīvākai pieejai ES un Āfrikas sadarbībai zinātnes jomā. Protams, arī iepriekš ir bijušas iniciatīvas. Ir bijušas stipendijas studijām un stipendijas pētniecībai, lai palīdzētu Āfrikas zinātniekiem nokļūt Eiropā un strādāt tur. Ir bijis atbalsts konkrētiem projektiem. Tomēr nav bijusi pilnībā attīstīta divpusēja zinātniska sadarbība starp Āfriku un ES. Āfrikā vēl nav stabilas pētniecības bāzes, kas darbotos Āfrikas labā. Par to liecina statistikas dati. Āfrikā ir tikai 1 % no pasaules zinātniskajiem pētniekiem, bet tajā dzīvo 13 % no pasaules iedzīvotājiem. Tikai1 no 10 000 Āfrikas iedzīvotājiem ir zinātnieks vai inženieris, bet rūpnieciski attīstītajās valstīs šis skaitlis ir 1 no 200. Tomēr klimata pārmaiņu dēļ nav citas vietas uz planētas, kurā pētniecība būtu svarīgāka. Globālā sasilšana Āfrikā draud iznīcināt pieticīgo progresu, kas panākts Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā. Ja vien zinātnes un tehnoloģijas bāze būtu spēcīgāka, klimata pārmaiņas varētu kļūt Āfrikai par izdevību. Ne velti šis rezolūcijas priekšlikums īpaši piemin saules enerģiju. Tā ir atjaunojama enerģija, kas Āfrikai ir papilnam. Liels progress mūsdienās ir panākts saules elementu tehnoloģijā. Pagājušajā piektdienā es biju Jaunās un atjaunojamās enerģijas centrā Blaitā, Nortamberlendā, kur notiek novatoriski pētījumi, lai samazinātu saules elektroenerģijas izmaksas, koncentrējot saules starus ļoti maza izmēra silikona elementos. Es priecājos, ka šie pētījumi notiek manā vēlēšanu apgabalā, bet, ja šādi pētījumi un izstrāde nenotiks arī Āfrikā, lielais saules elektroenerģijas potenciāls, kas spēj saražot daudzus megavatus elektrības visai Āfrikai, nekad netiks realizēts. Es ceru, ka mēs virzāmies tieši uz tādu sadarbību zinātnes jomā."@lv13
"Mr President, this motion for a resolution on supporting scientific cooperation with Africa is very timely, because it comes hot on the heels of a series of statements on science in Africa over the last 12 months – by the United Nations Economic Commission for Africa in January 2007, in the G8 Summit Declaration about strengthening research and development cooperation and in the new chapter on ICT and science and technology in the EU-Africa Strategy. With the Science with Africa conference in Addis Ababa coming up in March, this is indeed the moment for the European Parliament to register its support for a new and intensified approach to EU-Africa scientific cooperation. Of course, there have been initiatives in the past. There have been scholarships and research fellowships to help African scientists come and work in Europe. There has been support for certain projects. But what there has not been is fully developed two-way scientific cooperation between Africa and the EU. There is not yet a solid research base within Africa for Africa. The statistics say it all. Africa has only 1% of the world’s scientific researchers, but 13% of the world’s population. Only 1 in 10 000 people in Africa is a scientist or engineer, whereas the figure is 1 in 200 in industrial nations. Yet, because of climate change, there is no part of the planet where research is more vital. Global warming in Africa threatens to wipe out the modest progress that has been made towards the Millennium Development Goals. But, if only the science and technology base was stronger, climate change could also be an opportunity for Africa. This motion for a resolution rightly makes specific mention of solar energy. It is the renewable energy which Africa has in abundance. Huge advances are being made today in photovoltaic technology. Last Friday, I was at the New and Renewable Energy Centre in Blyth in Northumberland, where innovative research is going on to reduce the cost of solar electricity by focusing the sun’s rays on very small silicon cells. I am delighted that this research is happening in my constituency, but unless such research and development happens in Africa too, the immense potential of photovoltaics to deliver megawatts of electricity across Africa will never be realised. I hope that this is the sort of scientific cooperation we are now moving towards."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, deze ontwerpresolutie inzake het steunen van de wetenschappelijke samenwerking met Afrika komt precies op het goede moment, want ze volgt direct op een serie verklaringen die de afgelopen twaalf maanden zijn afgelegd over wetenschap in Afrika – door de Economische Commissie voor Afrika van de VN in januari 2007, in de Verklaring van de G8-top over het versterken van onderzoek en ontwikkeling en in het nieuwe hoofdstuk over ICT en wetenschap en technologie in de EU-Afrikastrategie. Nu de Science with Africa-conferentie in Addis Abeba eraan komt in maart, is dit voor het Europese Parlement zeker het moment om zijn steun te betuigen aan een nieuwe en intensievere benadering van wetenschappelijke samenwerking tussen de EU en Afrika. Natuurlijk zijn er in het verleden ook initiatieven geweest. Er zijn beurzen en onderzoeksaanstellingen geweest om Afrikaanse wetenschappers te helpen in Europa te komen werken. Er is steun geweest voor bepaalde projecten. Maar wat er niet is geweest, is compleet ontwikkelde wederzijdse wetenschappelijke samenwerking tussen Afrika en de EU. Er is nog geen solide onderzoeksbasis voor Afrika binnen Afrika. De statistieken spreken boekdelen. Afrika heeft maar 1 procent van ’s werelds wetenschappelijke onderzoekers, maar 13 procent van de wereldbevolking. Slechts één op de tienduizend mensen in Afrika is wetenschapper of ingenieur, terwijl die verhouding in geïndustrialiseerde landen één op tweehonderd is. Toch is er vanwege de klimaatverandering geen deel van de planeet waar onderzoek essentiëler is. De temperatuurstijging in Afrika dreigt de bescheiden voortgang teniet te doen die is geboekt in de richting van de Millenniumdoelstellingen. Maar als de basis van wetenschap en technologie maar sterker was, zou de klimaatverandering voor Afrika ook een kans kunnen zijn. Deze ontwerpresolutie bevat terecht een specifieke vermelding van zonne-energie. Dat is de duurzame energie die Afrika in overvloed heeft. Er worden op het moment enorme vorderingen gemaakt in de zonneceltechnologie. Afgelopen vrijdag was ik in het New and Renewable Energy Centre in Blyth in Northumberland, waar vernieuwend onderzoek wordt gedaan om de kosten van zonne-elektriciteit te verlagen door zonnestralen te focussen op zeer kleine siliciumcellen. Ik ben zeer verheugd dat dit onderzoek in mijn kiesdistrict wordt gedaan, maar tenzij er ook in Afrika onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt, zal het gigantische potentieel van zonnecellen om in heel Afrika megawatts aan elektriciteit te leveren nooit worden gerealiseerd. Ik hoop dat dit het soort wetenschappelijke samenwerking is waar we nu naar op weg zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Ten projekt rezolucji w sprawie wspierania współpracy naukowej z Afryką pojawia się w odpowiednim czasie, ponieważ ma bardzo ścisły związek z szeregiem oświadczeń na temat nauki w Afryce, przedstawionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy - przez Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych dla Afryki w styczniu 2007 r., w deklaracji szczytu G8 na temat wzmocnienia współpracy w zakresie badań i rozwoju i w nowym rozdziale dotyczącym technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz nauki i technologii w strategii UE-Afryka. W świetle konferencji „Science with Africa”, która odbędzie się w Addis Abebie w marcu, jest do rzeczywiście właściwy moment, aby Parlament Europejski okazał swe wsparcie dla nowego i zintensyfikowanego podejścia do współpracy naukowej UE-Afryka. Oczywiście w przeszłości podejmowano inicjatywy. Były stypendia i stowarzyszenia badawcze mające na celu pomóc naukowcom afrykańskim w przybyciu i pracowaniu w Europie. Istniało wsparcie dla niektórych projektów. Jednak to, czego jeszcze nie osiągnięto, to w pełni rozwinięta, dwukierunkowa współpraca naukowa pomiędzy Afryką a UE. Nie ma jeszcze solidnej podstawy badawczej w Afryce dla Afryki. Potwierdzają to dane statystyczne. Naukowcy afrykańscy stanowią tylko 1% liczby wszystkich naukowców na świecie, podczas gdy populacja Afryki stanowi 13% populacji światowej. Tylko 1 na 10 000 osób w Afryce jest naukowcem lub inżynierem, podczas gdy w społeczeństwach uprzemysłowionych liczba ta wynosi 1 na 200 osób. Ponadto, z uwagi na zmiany klimatyczne, nie ma miejsca na planecie, gdzie badania są równie istotne. Globalne ocieplenie w Afrycie zagraża zniweczeniem skromnego postępu, jaki został uczyniony w kierunku osiągnięcia milenijnych celów rozwoju. Jednak, gdyby tylko baza naukowa i technologiczna została wzmocniona, zmiany klimatyczne mogłyby być szansą dla Afryki. Ten projekt rezolucji słusznie zawiera szczególne odwołanie do energii słonecznej. Jest to energia odnawialna, której Afryka ma pod dostatkiem. Obecnie czyni się wielkie postępy w zakresie technologii fotowoltaicznej. W piątek w ubiegłym tygodniu byłem w Centrum badań nad nową i odnawialną energią (New and Renewable Energy Centre) w Blyth w hrabstwie Northumberland, gdzie prowadzone są badania innowacyjne w celu obniżenia kosztów elektryczności słonecznej poprzez zogniskowanie promieni słonecznych na bardzo małych ogniwach silikonowych. Jestem zachwycony, że te badania prowadzone są w moim okręgu wyborczym, ale jeśli takie badania i rozwój nie będą prowadzone także w Afryce, ogromny potencjał technologii fotowoltaicznych, dostarczających megawatów energii elektrycznej w całej Afryce, nigdy nie zostanie wykorzystany. Mam nadzieję, że jest to rodzaj współpracy naukowej, w kierunku której podążamy."@pl16
"Senhor Presidente, esta proposta de resolução sobre o apoio à cooperação científica com África surge num momento muito oportuno, imediatamente a seguir a uma série de declarações sobre a ciência em África, proferidas ao longo dos últimos doze meses. Refiro-me às declarações da Comissão Económica das Nações Unidas para África, em Janeiro de 2007, à Declaração da Cimeira do G8 sobre o fortalecimento da cooperação no âmbito da investigação e desenvolvimento, e ao novo capítulo sobre TIC e ciência e tecnologia da Estratégia UE-África. Com a conferência Ciência com África prevista para o mês de Março em Adis Abeba, é de facto chegado o momento de o Parlamento Europeu sublinhar o seu apoio a uma abordagem nova e mais empenhada da cooperação científica UE -África. Claro que houve iniciativas no passado, como bolsas de estudo e estágios de investigação para ajudar cientistas africanos a conhecer a Europa e aqui trabalhar. Alguns projectos têm recebido apoios. Mas o que não existe é uma cooperação científica regular entre África e a UE. A África ainda não possui uma base consistente de investigadores. As estatísticas mostram-no. O continente africano tem apenas 1% dos investigadores científicos do mundo, embora represente 13% da população mundial. Apenas uma de cada dez mil pessoas em África é cientista ou engenheiro, sendo esta proporção de um para duzentos nos países industrializados. No entanto, devido às alterações climáticas, em nenhuma parte do planeta a investigação é mais essencial. O aquecimento global em África ameaça anular os modestos progressos feitos a caminho dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. No entanto, se fosse mais representativa a base científica e tecnológica do continente africano, a mudança climática poderia significar para África uma oportunidade. Esta proposta de resolução refere correctamente a energia solar, energia renovável que África possui em abundância. A tecnologia fotovoltaica tem registado grandes avanços. Na passada sexta-feira visitei o Centro de Energias Novas e Renováveis de Blyth, Northumberland, cuja pesquisa inovadora vai contribuir para reduzir o custo da electricidade solar graças à concentração dos raios solares em minúsculas células de silicone. Sinto-me muito feliz com o facto de esta investigação se realizar no meu círculo eleitoral, mas se não houver, também em África, investigação e desenvolvimento, nunca se concretizará o potencial imenso da tecnologia fotovoltaica para produzir electricidade em todo aquele continente. Espero que privilegiemos a partir de agora este tipo de cooperação científica."@pt17
"Mr President, this motion for a resolution on supporting scientific cooperation with Africa is very timely, because it comes hot on the heels of a series of statements on science in Africa over the last 12 months – by the United Nations Economic Commission for Africa in January 2007, in the G8 Summit Declaration about strengthening research and development cooperation and in the new chapter on ICT and science and technology in the EU-Africa Strategy. With the Science with Africa conference in Addis Ababa coming up in March, this is indeed the moment for the European Parliament to register its support for a new and intensified approach to EU-Africa scientific cooperation. Of course, there have been initiatives in the past. There have been scholarships and research fellowships to help African scientists come and work in Europe. There has been support for certain projects. But what there has not been is fully developed two-way scientific cooperation between Africa and the EU. There is not yet a solid research base within Africa for Africa. The statistics say it all. Africa has only 1% of the world’s scientific researchers, but 13% of the world’s population. Only 1 in 10 000 people in Africa is a scientist or engineer, whereas the figure is 1 in 200 in industrial nations. Yet, because of climate change, there is no part of the planet where research is more vital. Global warming in Africa threatens to wipe out the modest progress that has been made towards the Millennium Development Goals. But, if only the science and technology base was stronger, climate change could also be an opportunity for Africa. This motion for a resolution rightly makes specific mention of solar energy. It is the renewable energy which Africa has in abundance. Huge advances are being made today in photovoltaic technology. Last Friday, I was at the New and Renewable Energy Centre in Blyth in Northumberland, where innovative research is going on to reduce the cost of solar electricity by focusing the sun’s rays on very small silicon cells. I am delighted that this research is happening in my constituency, but unless such research and development happens in Africa too, the immense potential of photovoltaics to deliver megawatts of electricity across Africa will never be realised. I hope that this is the sort of scientific cooperation we are now moving towards."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, tento návrh uznesenia o podpore vedeckej spolupráce s Afrikou je veľmi aktuálny, pretože prichádza krátko po sérii vyjadrení o vede v Afrike, ktoré odzneli počas posledných 12 mesiacov – zo strany Hospodárskej komisie OSN pre Afriku v januári 2007, vo vyhlásení samitu G8 o posilnení výskumnej a vývojovej spolupráce a v novej kapitole o IKT a vede a technológii v spoločnej stratégii EÚ a Afriky. Vzhľadom na to, že v marci sa bude konať v Addis Abebe konferencia Veda pre Afriku, je toto skutočne ten správny moment, aby Európsky parlament vyjadril svoju podporu novému a intenzívnemu prístupu k vedeckej spolupráci medzi EÚ a Afrikou. Samozrejme, aj v minulosti existovali rôzne iniciatívy. Existovali štipendiá a výskumné štipendiá, ktorých cieľom bolo ponúknuť africkým vedcom možnosť prísť pracovať do Európy. Existovali tiež podpory pre rôzne projekty. Neexistovala však plne rozvinutá obojsmerná vedecká spolupráca medzi Afrikou a Európskou úniou. V rámci afrického kontinentu zatiaľ neexistuje dostatočne široká výskumná základňa pre Afriku. Štatistické údaje hovoria za všetko: v Afrike pôsobí len 1 % všetkých svetových vedeckých výskumných pracovníkov, aj keď v nej žije 13 % svetovej populácie. V Afrike je pomer vedcov na počet obyvateľov 1 ku 10 000, pričom v priemyselných národoch je tento pomer 1 ku 200. Z dôvodu klimatických zmien však v súčasnosti neexistuje žiadne iné miesto na planéte, kde by bol výskum dôležitejší. Globálne otepľovanie v Afrike ohrozuje mierny pokrok, ktorý sa dosiahol v rámci rozvojových cieľov milénia. Ak by však existovala silnejšia vedecká a technologická základňa, potom by klimatické zmeny mohli pre Afriku predstavovať príležitosť. Tento návrh uznesenia veľmi správne obsahuje konkrétnu zmienku o solárnej energii. Ide o obnoviteľnú formu energie, ktorej má Afrika nadbytok. Vo fotovoltaickej technológii sa v súčasnosti dosahujú obrovské pokroky. Minulý piatok som bola v Centre novej a obnoviteľnej energie v meste Blyth v Northumberlande, kde sa uskutočňuje inovačný výskum zameraný na zníženie nákladov solárnej elektrickej energie prostredníctvom sústredenia slnečných lúčov na veľmi malé silikónové články. Som nesmierne rada, že sa tento výskum uskutočňuje v mojom volebnom obvode, ale pokiaľ podobný výskum a vývoj nebude prebiehať aj v Afrike, potom sa nikdy nepodarí využiť obrovský potenciál fotovoltaiky, ktorý by mohol produkovať megawatty elektrickej energie na celom africkom kontinente. Dúfam, že presne týmto smerom sa bude uberať naša vedecká spolupráca."@sk19
"Gospod predsednik, ta predlog resolucije o podpori sodelovanja z Afriko na področju znanosti je pravočasen, saj je sledil vrsti izjav o znanosti v Afriki v zadnjih 12 mesecih tj. Gospodarski komisiji ZN za Afriko januarja 2007, deklaraciji vrha G8 o krepitvi sodelovanja v zvezi z raziskavami in razvojem ter strategiji EU–Afrika v novem poglavju o IKT in znanosti in tehnologiji. Ker se približuje konferenca o znanosti z Afriko, ki bo marca v Adis Abebi, bi Evropski parlament moral registrirati svojo podporo za nov in bolj intenziven pristop k sodelovanju EU in Afrike na področju znanosti. Seveda so v preteklosti za to obstajale pobude. Obstajale so štipendije in štipendije za raziskovalno delo za pomoč afriškim znanstvenikom, da so lahko prišli in delali v Evropi. Obstajala je podpora za določene projekte. Vendar ni bilo popolnoma razvitega dvosmernega sodelovanja med Afriko in EU na področju znanosti. V Afriki še ni trdne podlage za raziskave. Ti podatki povedo vse. Afrika ima le 1 % znanstvenikov na svetu, kljub temu, da ima 13 % svetovnega prebivalstva. Le en na 10000 ljudi v Afriki je znanstvenik ali inženir, v industrializiranih državah pa eden na 200 ljudi. Vendar so zaradi podnebnih sprememb prav tukaj raziskave zelo pomembne. Globalno segrevanje v Afriki grozi, da bo izničilo zmeren napredek, ki je bil narejen k razvojnim ciljem tisočletja. Če bi znanstvena in tehnološka podlaga bili močnejši, bi podnebne spremembe za Afriko lahko bile priložnost. Ta predlog resolucije upravičeno še posebej omenja sončno energijo. Afrika ima veliko obnovljivih virov energije. Fotovoltaična tehnologija je zelo napredovala. Prejšnji petek sem bila v Northumberlandu v centru za nove in obnovljive vire energije v Blythu, kjer izvajajo inovativne raziskave za zmanjšanje stroškov sončne električne energije tako, da sončne žarke usmerjajo na zelo majhne silikonske celice. Zelo sem vesela, da se ta raziskava izvaja v moji volilni enoti, vendar če takih raziskav in razvoja v Afriki ne bo, izreden potencial fotovoltaike, s katero bi lahko v Afriki proizvedli megavate električne energije, ne bo nikoli izkoriščen. Upam, da se nagibamo k takemu načinu sodelovanja na področju znanosti."@sl20
"Herr talman! Detta resolutionsförslag om stöd till vetenskapligt samarbete med Afrika kommer mycket lägligt, eftersom det kommer just efter en rad uttalanden som gjorts under det senaste året om vetenskap i Afrika – av FN:s ekonomiska kommission för Afrika i januari 2007, i förklaringen från G8-mötet om förstärkning av samarbetet om forskning och utveckling och i det nya kapitlet om informations- och kommunikationsteknik samt vetenskap och teknik i den gemensamma EU–Afrika-strategin. I samband med den kommande konferensen om vetenskap med Afrika som kommer att äga rum i mars nästa år är detta verkligen rätt ögonblick för Europaparlamentet att markera sitt stöd till ett nytt och intensifierat synsätt på det vetenskapliga samarbetet mellan EU och Afrika. Det har naturligtvis tagits initiativ tidigare. Det har funnits stipendier och forskningsstipendier för att hjälpa afrikanska vetenskapsmän så att de kan komma och arbeta i Europa. Stöd har funnits till vissa projekt. Det har dock inte funnits något fullt utvecklat vetenskapligt samarbete mellan Afrika och EU. Det finns fortfarande inte någon fast forskningsbas i Afrika för Afrika. Statistiken säger allt. Afrika har endast 1 procent av världens forskare inom vetenskap, men 13 procent av världens befolkning bor där. Endast 1 av 10 000 personer i Afrika är vetenskapsman eller ingenjör, medan denna siffra är 1 av 200 i industriländerna. På grund av klimatförändringarna finns det ingenstans på vår planet där forskning är mer nödvändigt. Den globala uppvärmningen i Afrika hotar att sopa undan de blygsamma framsteg som har gjorts i riktning mot millennieutvecklingsmålen. Om bara den vetenskapliga och tekniska grunden hade varit starkare skulle klimatförändringarna också kunna vara en möjlighet för Afrika. I detta resolutionsförslag nämns med rätta särskilt solenergi. Afrika har denna förnybara energikälla i överflöd. Mycket stora framsteg görs idag inom solenergiteknik. I fredags besökte jag centret för ny och förnybar energi i Blyth i Northumberland, där innovativ forskning pågår för att minska solenergikostnaderna genom att inrikta sig på solstrålar på mycket tunna silikonceller. Jag är glad över att denna forskning pågår i min valkrets, men om inte sådan forskning genomförs också i Afrika kommer solenergiteknikens enorma potential att leverera många megawatt el till hela Afrika aldrig att bli verklighet. Jag hoppas att det är denna typ av tekniskt samarbete som vi nu går i riktning mot."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(New and Renewable Energy Centre)"22
"Fiona Hall,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph